/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte"

Transkript

1 Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning Modtaget på udd.stedet Dag Ska skemaet ti særig behanding skrives 1 her Land 2 Personnummer Ja Nej Er du dansk statsborger? Aaborg Universitet SUkontoret Postbox Aaborg Eksp. tid k Teefon Uddannesesstedets adresse/stempe Ae ska udfyde 1 og 2 og skrive under i 17. Skriv dit personnummer nederst på ae siderne i ansøgningen, undtagen på side 1 hvor det ska stå i fet 1. Er det første gang du søger støtte ti din uddannese eer overbygningsuddannese, eer søger du støtte efter en periode uden støtte, ska du udfyde 39 og eventuet Søger du din støtte ændret, ska du KUN udfyde de feter, ændringerne vedrører. Læs i vejedningen, hvike feter du ska udfyde. 3 Hvor bor du den første støttemåned Du ska opyse, hvor du bor den 1. i den måned, du søger støtte fra se 7. Fytter du efter den 1. i den måned, du søger støtte fra, ska du også udfyde 10. Bor du på samme adresse som dine forædre eer en af dem?... Ja, hjemmeboende Nej, udeboende 4 Anden offentig støtte i 1998 Opys, om du får anden offentig støtte i Du ska kun opyse, om du får det i en periode, der igger efter, du er begyndt din uddannese. Hvis JA, ska sociaforvatning, Akasse eer anden tideende myndighed stempe her og skrive under: Får du uddannesesgodtgørese, fast revaideringsydese eer orovsydese?... Ja Får du anden form for offentig støtte, der ska dække dine eveomkostninger?.. Ja Hviken sags? Nej Nej Tideingsperiode i 1998 og frem. Udfydes af myndigheden. Dag Dag Uddannesesydese/uddannesesgodtgørese/ fast revaideringsydese/orovsydese Har du fået uddannesesgodtgørese, eer uddannesesydese fra din Akasse, fast revaideringsydese eer orovsydese ti uddannese efter ov om orov?... Ja Nej Hvis ja, ska du opyse, hvor mange måneder du har fået denne støtte ti din nuværende uddannese... ti en tidigere uddannese... Du ska skrive under på side 3 Side 1 af 4

2 6 Kontonummer Opys registrerings og kontonummer i det pengeinstitut i Danmark, hvorti uddannesesstøtten ska overføres... Har du Dankort, Visadankort eer hævekort, må du ikke skrive KORTnummeret. Og har du Visadankort, kan reg.nr ikke bruges. Reg.nr. i pengeinstitut Skriv tydeigt Konto.nr. i pengeinstitut 7 Stipendium Jeg ønsker stipendium fra (opys fra hviken måned)... 8 Studieån Jeg ønsker ån fra (opys fra hviken måned)... 9 Uddannesens start sut Hvornår er du begyndt/begynder du den uddannese, du søger støtte ti? Hvornår forventer du at afsutte den? Ændring af bopæsstatus efter støttestart Fytter du fra hjemmeboende ti udeboende, så du ikke ængere bor på samme adresse som dine forædre eer en af dem?... Ja Fytter du fra udeboende ti hjemmeboende?... Ja Hviken fyttedato anmeder du ti fokeregisteret?... Dag 11 Fravag af støtte Jeg ønsker udbetaingen af både stipendium og ån stoppet fra (opys den første måned, du ikke vi have støtte)... ti (opys den sidste måned, du ikke vi have støtte) Jeg ønsker udbetaingen af kun mit ån stoppet fra (opys den første måned, du ikke vi have ån) Tiæg af kip Tiæg kan kun søges, hvis du er bevet forsinket i en videregående uddannese, mens du har fået støtte. Jeg søger tiæg på grund af: Sygdom Rådsarbejde Andre særige forhod Opys hvor mange måneder med uddannesesstøtte du er bevet forsinket i din uddannese... Opys hee perioden med sygdom, rådsarbejde m.v Anta tiægskip Periode med sygdom, rådsarbejde m.v Vedæg dokumentation Opys i 9, hvornår du forventer at afsutte uddannesen. Personnummer Du ska skrive under på side 3 SU ti videregående uddannese Side 2 af 4

3 13 Tideing af fødseskip Jeg er gravid/bevet mor og søger fødseskip... Sæt kryds (Vedæg kopi af fødsesattest, vandrejourna e..) Anta kip Jeg er bevet far og søger fødseskip... Sæt kryds (Vedæg kopi af fødsesattest, faderskabserkæring eer anden dokumentation for faderskabet) Opys (forventet) fødsestidspunkt... Fødsestidspunkt 1 9 Opys i 9, hvornår du forventer at afsutte uddannesen. Opys i 14, hvornår du vi have fødseskippene udbetat. 14 Udbetaing af fødseskip Jeg ønsker fødseskip udbetat i perioden Jeg ønsker fødseskip som enketkip... Sæt kryds Jeg ønsker mikskip bestående af 1 amindeigt kip og 1 fødseskip om måneden.. Sæt kryds Jeg ønsker dobbetkip bestående af 2 fødseskip om måneden... Sæt kryds Opys i 9, hvornår du forventer at afsutte uddannesen. 15 Dobbetkip Jeg ønsker tidigere opsparede kip udbetat som dobbetkip fra (opys fra hviken måned se vejedningen)... Opys i 9, hvornår du forventer at afsutte uddannesen. 16 Supperende opysninger Er der vedagt biag ti denne ansøgning? Ja Mærk biagene med CPRnr. 17 Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar, at de opysninger, jeg har givet, er rigtige, herunder at jeg ikke jævnigt bor hos mine forædre eer den ene af dem, hvis jeg i 3 eer 10 har opyst, at jeg er udeboende. Jeg er bekendt med, at jeg under strafansvar er forpigtet ti straks at give meddeese, hvis de forhod, der er givet opysning om, ændrer sig såedes, at støtten ska nedsættes, herunder hvis jeg fytter hjem ti mine forædre eer den ene af dem. Jeg er endvidere bekendt med, at opysning om, at jeg ikke bor hos mine forædre, ska kunne dokumenteres når som hest, fx. med husejekvittering. Dato Ansøgerens underskrift Teefonnummer Skemaet ska afeveres på dit uddannesessted Personnummer SU ti videregående uddannese Side 3 af 4

4 Fet ska udfydes af uddannesesstedet 18 Lønnet praktik Praktikperioder opyses kun første gang, der søges om støtte ti uddannesen. Periode 1... Periode 2... Periode 3... Periode 4... Periode 5... Periode Undervisningsafgift Kroner pr. måned Opys undervisningsafgiften Individue normeret studietid Anfør individue normeret studietid, dvs. uden tiæg af 12 ekstra kip. Udfydes kun efter aftae med styresen... Anta måneder 21 Individue tiæg ti rammen Udfydes kun efter aftae med styresen Dobbetkip Uddannesesstedet erkærer, ar uddannesen kan afsuttes inden for 12 måneder fra det tidspunkt, der er angivet i 15. Opys hvor mange kip den studerende har sparet op... Opys anta Anta kip Uddannesesstedets underskrift 23 Udfydes af SUstyresen sag ti tiæg... Personnummer SU ti videregående uddannese Side 4 af 4

5 Vejedning ti ansøgningsskema for 1998 Videregående uddannese Uddannesesstedet ska have dit skema Når du har udfydt ansøgningsskemaet, ska du afevere eer sende det ti dit uddannesessted. Uddannesesstedet er ca. 1 uge om at behande en ansøgning, før den sendes videre ti SUstyresen. Vi er herefter normat 23 uger om at behande en ansøgning. Er skemaet forkert udfydt, eer er der særige forhod, vi ska tage stiing ti, tager behandingen ængere tid. Vi vi gennemføre en række kontroer af, at de opysninger vi har agt ti grund for støtteberegningen, er korrekte. Vi ska gøre dig opmærksom på, at det kan være strafbart bevidst at give urigtige opysninger eer at undade at give opysninger. Har du fået for meget støtte udbetat, ska støtten betaes tibage med renter. Frister i 1998 Du kan tidigst få støtte eer ændret din støtte fra den måned, hvor du afeverer ansøgningen på dit uddannesessted. 2. november 1998 er sidste frist for at afevere ansøgningen ti uddannesesstedet. Får du støtte som hjemmeboende og biver udeboende efter 1. november 1998, gæder fristen ikke. Det gør den heer ikke, hvis du får et barn efter 1. november og søger fødseskip i Hvad kan du tjene ved siden af? Vi udbetaer i første omgang støtte uden hensyn ti, hvor meget du tjener. Tjener du for meget, kan du væge kip fra. Hvis du får støtte hee året, kan du tjene 12 x det ave fribeøb ved siden af din SU. Efter støtteårets udøb sker der en endeig støtteberegning, hvor din indkomst indgår. Vi henter opysning herom fra skattemyndighederne. Læs brochuren om SU i 1998 Læs vejedningen grundigt. Læs mere i brohuren om SU ti videregående uddanneser i 1998 og de særige fodere om speciee emner. De fås på dit uddannesessted. her kan man også hjæpe. Hvike feter ska du udfyde? Ae ska udfyde 1 og 2 og skrive under i 17. Er det første gang, du søger støtte ti din uddannese eer overbygningsuddannese, eer søger du støtte igen efter en periode med fravag af kip, ska du udfyde 39 og eventuet Søger du din støtte ændret, ska du kun udfyde de feter, ændringen angår: Ændring på grund af anden offentig støtte...udfyd 4 kontoændring...udfyd 6 ønske om studieån...udfyd 8 uddannese sut ændrer sig...udfyd 9 ændret bopæsstatus...udfyd 10 ønske om fravag...udfyd 11 ønske om stop for studieån...udfyd 11 ønske om tiæg...udfyd 9 og 12 ønske om ekstra kip ved fødse...udfyd 9 og 13 ønske om udbetaing af fødseskip...udfyd 9 og 14 ønske om dobbetkip...udfyd 9 og 15 Fere ændringer kan søges på samme skema. Så ska de spørgsmå, der vedrører samtige ændringer, besvares. Vejedning ti de enkete feter 2 Personnummer Du ska atid have et personnummer, når du søger støtte. Hvis du ikke har et personnummer, ska du bede om et på fokeregistret i den danske kommune, som du bor i/fytter ti. Har du tidigere haft et konstrueret personnummer, ska du skrive det i 16. Ikke danske statsborgere Er du ikke dansk statsborger, og har du ikke tidigere fået SU, ska du foruden det amindeige skema udfyde et skema med opysninger om din tiknytning ti Danmark. Fygtninge Er du fygtning, eer er du bevet famiiesammenført med en fygtning, ska du ikke udfyde det særige skema for ikkedanske statsborgere. Da ska du bot udfyde det amindeige ansøgningsskema. Har du ikke tidigere fået SU, ska fygtningehjæpen eer din sociaforvatning i 16 på ansøgningsskemaet bekræfte, at du er fygtning eer er famiiesammenført med en fygtning. 3 Hvor bor du den første støttemåned Hvis du sætter kryds i NEJ, ska du når som hest kunne fremægge husejekvitteringer eer på anden måde kunne dokumentere, at du ikke bor hos dine forædre. Søger du din støtte ændret fordi du ikke ængere bor hos dine forædre, eer fordi du er fyttet hjem ti dine forædre igen, må du ikke udfyde 3. Du ska bruge Anden offentig støtte i 1998 Du kan ikke få uddannesesstøtte, hvis du får anden offentig støtte, der ska dække dine eveomkostninger. Det gæder, hvis du fx modtager: Uddannesesgodtgørese fast revaideringsydese efter bistandsovens 43, stk. 2. kontanthjæp efter bistandsoven i en pe riode, hvor du er under forrevaidering arbejdsøshedsdagpenge overgangsydese orovsydese voksenuddannesesstøtte førtidspension efterøn fokepension hjæp efter regerne om støtte ti eever på fokehøjskoer, hushodningsskoer, andbrugsskoer og efterskoer eer kan få hjæp efter disse reger studiestøtte fra Det Grønandkse Hjemme styre, eer hvis du afsoner en dom under Kriminaforsorgen. Den myndighed, du får støtte fra, ska med underskrift og stempe bekræfte dine opysninger. Myndigheden ska også udfyde rubrikken, der viser den periode i 1998 og frem, de giver dig søttte. Der ska ikke sættes periode på, hvis du får supperende hjæp efter bistandsoven. Får du skoarstipendium afhodt af offentige mider, kommer det an på beøbets størrese. Du bør i så fad kontakte dit uddannesessted. Du kan godt søge uddannesesstøtte, hvis du får supperende hjæp efter bistandsoven, boigsikring eer børnepenge. Det gæder også, hvis du får barsesdagpenge eer sygedagpenge, medmindre pengene træder i stedet for en praktikøn, som udeukker uddannesesstøtte. 5 Uddannesesydese/ uddannesesgodtgørese/ fast revaideringsydese/ orovsydese Du ska kun medregne de måneder, hvor du eers kunne have søgt SU. Du ska derfor ikke medregne måneder, hvor du har været i ønnet praktik, heer ikke sev om praktikønnen bev supperet med den pågædende ydese. Du ska opyse de måneder, du har fået eer får den pågædende ydese. Har du fået, eer får du ydesen i fx 20 måneder, skriver du 20. har du fået den i fx 19½ måned, skriver du 19. Uddannesesydese ska kun medregnes ti en uddannese, der er begyndt efter 13. december Side 1 af 2

6 Som tidigere videregående uddannese betragtes også tidigere trin i en trindet uddannese fx HA i forhod ti cand.merc. og bacheor i forhod ti kandidatstudiet. 6 Kontonummer Udfyder du fetet forkert, når pengene ikke frem ti din konto. Du ska sikre dig, at det er dit pengeinstituts reg.nr. og dit kontonummer, du skriver. Pas på, hvis du bruger Dankort; Visadankort eer hævekort. Kortet sev har et kortnummer (som rege det tydeigste på kortet). Det kan du ikke bruge. Du ska bruge reg.nr. og kontonummer. Hvis du ændrer dit kontonummer, eer hvis pengeinstituttet ændrer dit kontonummer, ska du straks give os meddeese om det. Det kan ske pr. brev. Husk personnummer. 7 Stipendium Du ska opyse, hvornår du søger støtte fra. Søger du fx fra 1. februar 1998, ska du skrive 02. Du kan tidigst søge støtte fra den måned, din uddannese begynder. Begynder den efter den 20. i måneden, kan du først søge støtte fra måneden efter. Du kan tidigst få støtte fra kvartaet efter, at du er fydt 18 år. 8 Studieån Du ska kun svare på 8, hvis du vi have studieån. Du kan tidigst få studieån fra den måned, hvor du afeverer ansøgningen om ån på dit uddannesessted. Også sev om du aerede får stipendium. Vi du fx have ån fra 1. august 1998, ska du skrive Uddannesens start sut Begynder du fx din uddannese i august 1998, ska du skrive Sutter du din uddannese fx januar 2000, ska du skrive Du ska skrive begyndeses og afsutningstidspunktet for hee uddannesen, sev om din uddannese består af skoeperioder uden øn og perioder, hvor du er i praktik med øn. Er du i gang med en trindet uddannese som fx HA/cand.merc. eer bacheor/kandidat, ska du skrive begyndesestidspunkt og afsutningstidspunkt for det trin, du er i gang med. Begynder din uddannese efter den 20. i måneden, ska du skrive den føgende måned som startmåned, se Ændring af bopæsstatus efter støttestart Søger du din støttetideing ændret, fordi du er fyttet hjemmefra eer er fyttet hjem ti dine forædre igen, ska du svare på 10. Du må tidigst afevere ansøgningen 3 måneder, før du fytter. Fytter du hjemmefra eer hjem igen efter den 1. i den måned, du søger støtte fra i 7, ska du svare på både 3 og Fravag af støtte Du ska udfyde 11, hvis du ønsker at fravæge støtte (stipendium og et eventuet ån) fra et senere tidspunkt inden for støtteåret. Du ska kun bruge dette skema ti fravag, hvis der er mere end en måned, ti fravaget ska have virkning. Hvis du bruger et særigt skema, som du kan får på dit uddannesessted, ska uddannesesstedet have din ansøgninge om fravag senest den 15. i måneden, før fravaget ska have virkning. Ved du aerede nu, at du vi have støtteudbetaingen sat i gang efter 7 måneder eer derunder, ska du også opyse det. Vi du fx ikke have støtte i månederne fra og med november 1998 ti og med februar 1999, ska du ud for spørgsmået: Jeg ønsker udbetaingen af både stipendium og ån stoppet fra : skrive 11 og ud for ti skrive Ønser du kun støtteudbetaingen stoppet for 1 måned, fx jui måned, ska du skrive 07 begge steder. Du kan kun søge din støtteudetaing stoppet fra en måned i Du kan søge din støtteudbetaing sat i gang igen fra en måned i 1998 eer Ønsker du støtteudbetaingen stoppet for en periode på 8 måneder eer derover, eer ved du ikke, hvornår du vi have støtteudbetaingen sat i gang igen, ska du gennem din skoe indsende en ny ansøning, når du vi have støtte igen. Hvis du kun vi have stoppet udbetaingen af dit studieån, ska du opyse fra hviken måned. 12 Tiæg af kip Forsinkesen, du søger tiæg for, ska være indtrådt i en videregående uddannese mens du fik SU, uddannesesgodtgørese, uddannesesydese, orovsydese ti uddannese eer fast revaideringsydese. Hvis du søger tiæg, fordi du er bevet forsinket i din uddannese på grund af sygdom, ska du vedægge en udtaese fra æge eer hospita. Det ska fremgå, at sygdom er årsag ti forsinkesen. Hvis det ikke står i udtaesen eer ægeerkæringen, ska du sev fortæe herom enten i 16 eer i et brev du ægger ved. Søger du tiæg, fordi du har afbrudt en tidigere uddannese, som du ikke har kunnet gennemføre på grund af sygdom eer andre særige forhod, er det ikke en betingese, at du var forsinket i den afbrudte uddannese. Du ska også vedægge dokumentation, hvis du søger om tiæg, fordi du er bevet forsin ket på grund af rådsarbejde. Her kan højst gives et tiæg på 12 kip. Søger du om tiæg, fordi du er bevet forsinket på grund af andre særige forhod, ska du fortæe hvorfor i 16 og vedægge dokumentation. 13 Tideing af fødseskip Hvis du biver mor, mens du er i gang med en videregående uddannese, kan du få støttetiden forænget med 12 kip. Hvis du biver far, mens du er i gang med en videregående uddannese, kan du få støttetiden forænget med 6 kip. Som mor kan du give op ti 6 af dine kip ti barnets far efter fødsen, hvis han opfyder betingeserne for at få støtte. Skriv hans navn, adresse, cpr.nr. og uddannesessted i 16. Opys også, hvor mange kip der ska overføres. Fik du et barn før du begyndte på uddannesen, kan der aigeve være muighed for at få fødseskip. Spørg på dit uddannesessted. Du kan også får fødseskip, når du adopterer et barn. 14 Udbetaing af fødseskip Du kan som mor tidigst få udbetat fødseskip fra 2 måneder før fødsen. Som far kan du først få udbetat fødseskip fra den måned, fødsen sker. Derefter kan du sev bestemme, hvornår under uddannesen du vi have fødseskip, og om de ska udbetaes som dobbetkip. Du ska være studieaktiv i måneden før udbetaingen. Når du får fødseshjæp, får du ikke amindeige kip samtidigt, medmindre du væger mikskip. Du ska kun udfyde 14, hvis du vi have fødseskip udbetat i Vi du først have fødseskip udbetat i 1999 eer senere, ska du søge om det ti den tid. Du ska dog bruge fødseskippene, inden du afsutter eer afbryder uddannesen. De fødseskip, du ikke bruger, fader væk. 15 Dobbetkip Har du sparet kip op, kan du få dobbetkip inden for de sidste 12 månder af uddannesen. Du ska have et anta kip ti rest, der overstiger det anta måneder, du har tibage af uddannesen. Det er herudover en betingese, at du ikke bruger fere kip end uddannesen er normeret ti + kip givet på grund af sygdom, rådsarbejde mv. + kip ti fødse. Ska du have dobbetkip, må du ikke bruge af de 12 ekstra kip, du har ti uddannesen. Du ska skrive, hvornår du ønsker udbetat dobbetkip. Vi du fx have dobbetkip fra 1. november 1998, ska du skrive 11. Dobbetkippene vi derefter bive udbetat fra den 1. november, og så ænge kippene rækker. Side 2 af 2

/98. Videregående uddannelse - udland. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _

/98. Videregående uddannelse - udland. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _ Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese udand /98 1 Navn c/o navn Udfydes af SUstyresen Institutionskode Retningskode Postadresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget

Læs mere

/98. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse. 2 Personnummer. 3 Hvor bor du den første støttemåned

/98. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse. 2 Personnummer. 3 Hvor bor du den første støttemåned Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Ungdomsuddannese /98 1 Navn c/o navn Udfydes af skoen Institutionskode Retningskode Uddannesesretning Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

/99. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse. 2 Personnummer. 3 Hvor bor du den første støttemåned

/99. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse. 2 Personnummer. 3 Hvor bor du den første støttemåned Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Ungdomsuddannese /99 1 Navn c/o navn Udfydes af skoen Institutionskode Retningskode Uddannesesretning Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

/98. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SNR. 2 Personnummer

/98. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SNR. 2 Personnummer Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Ungdomsuddannese udand /98 1 Navn c/o navn Udfydes af SUstyresen Institutionskode Retningskode Postadresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2015 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

/99. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _. 3 Hvor bor du den første støttemåned

/99. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _. 3 Hvor bor du den første støttemåned Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse /99 1 Navn c/o navn Institutionskode Retningskode Uddannelsesretning Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Indsendes senest den 31. marts 2016 til: Kultur- Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse Telefon: 3366 3366 Evt. personlig henvendelse til et Borgerservicecenter eller Borgerservice KVIK Se adresser

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.0 15. december 2011 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende ST3_da_011115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af dig, der ønsker at søge om forlængelse af din opholdstilladelse

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MARTS 2014 Denne edningsprotoko

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Ansøgning om bolig. Boligerne Eksempler på boligstørrelser og husleje

Ansøgning om bolig. Boligerne Eksempler på boligstørrelser og husleje Ansøgning om bolig Ønsker du at søge bolig igennem Herlev Kommunes boliganvisning, skal du udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det til Borgerservice eller sende det sammen med evt. dokumentation til

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2018 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

(Redegørelse for problemstillinger om anvendelse af provenu ved frasalg, modregning i bloktilskud og finansiering af stranded costs)

(Redegørelse for problemstillinger om anvendelse af provenu ved frasalg, modregning i bloktilskud og finansiering af stranded costs) 21. JNI 2013 J.nr.: 7504166 SFS/JNO Modemisering af affadssektoren (Redegørese for probemstiinger om anvendese af provenu ved frasag, modregning i boktiskud og finansiering af stranded costs). INDLEDNING

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2016 2. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

FOA Silkeborg-Skanderborg. Tlf FOA Silkeborg-Skanderborg. Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg. Tlf

FOA Silkeborg-Skanderborg. Tlf FOA Silkeborg-Skanderborg. Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg. Tlf 2016 FOA Sikeborg-Skanderborg Tf. 4697 2020 FOA Sikeborg-Skanderborg Dagasgade 24, 8600 Sikeborg Tf. 4697 2020 www.foa.dk/sikeborg-skanderborg FOA Sikeborg- Skanderborg er en moderne fagforening, der tibyder

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT (TRIN 2) 2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Antal i husholdningen: 2 Alder: Karina 41, Kaj 46 Aalborg, Nordjylland BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Har I et madbudget? Nej Har du et skøn på hvor meget I bruger om måneden? Jeg tror

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere