Kontor. Undtagelse i henhold til offentlighedslovens 7, nr. 1 og 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontor. Undtagelse i henhold til offentlighedslovens 7, nr. 1 og 2"

Transkript

1 Bo Elkjzr Ekstra Bladet Frederiksgade Arhus C. Bilag Diverse Journalnummer 15.M.Dan 2-ll.d.SP Kontor SP Asiatisk Plads 2 DK-l448 Kebcnhavn K Telefon Telefax F.-mail: Telcx ETR DK Telegram adr. Etrangeres Girokonto december 2004 Ved af 5. oktober 2004 anmodede De om aktindsigt i "samuige udenrigsministeriets akter, aktlister, noter, notater, dokumenter, papirer m.v. i sagen vedrmrende beslutningen om at deltage i krigen i Irak". Ved brev af 7. oktober 2004 og af 8. december 2004 har Udenrigsministeriet orienteret Dem om, hvornh De kunne forvente svar i sagen. Besvarelsen af Deres anmodning af 5. oktober 2004 knytter sig alene til tiden efter den 27. januar 2004, da perioden fmr denne dato er d~kket af Udenrigsministeriets besvarelser af Deres tidligere anmodninger om aktindsigt (senest Deres anmodning af 27. januar 2004). Efter gennemgang af sagens dokumenter i henhold til Deres seneste anmodning udleveres hermed kopi af de på vedlagte lister anfmrte 31 dokumenter, som der meddeles aktindsigt i. Undtagelse i henhold til offentlighedslovens 7, nr. 1 og 2 - Deres anmodning omfatter 17 dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens undtagelser fra retten til aktindsigt. De 17 dokumenter er såiedes omfattet af offentlighedslovens 7, nr. 1 og 2, hvorefter "retten til aktindsigt ikke omfatter en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses dokumenter, der udarbejdes al myndigheders eget brug samt brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed". I henhold til lov om udenrigstjenesten 2 anses Udenrigsministeriet og de diplomatiske og konsulaere repraesentationer i udlandet som én myndighed. Korrespondance mellem - udenrigstjenestens grene er derfor interne arbejdsdokumenter i offentlighedsloiens forstand Udenrigsministeriet har foretaget en konkret gennemgang af de 17 dokumenter, og har truffet beslutning om at undtage samtlige dokurnenter fra aktindsigt under henvisning til g 7, nr. 1 og 2. Det bemaerkes, at Udenrigsministeriet betragter det som en forudsaeming for at tillægge de pågzldende dokumenter status som interne arbejdsdo-

2 kumenter, at de ikke er videregivet til modtagere uden for den kreds, der udgeres af Udenrigsministeriet og dets reprzsentationer. Udenrigsministeriet har i henhold til offentlighedslovens 8 og g 11, sut. 1 underkastet de tilbageholdte dokumenter et konkret sk0n med henblik på at vurdere, om der måtte vzre tale om interne arbejdsdokumenter som foreligger i endehg form eller oplysninger om faktiske omstzndigheder af vzsentlig betydning for sagsforholdet, men har ikke &det at dette er tilfzldet. Meroffentlighed i henhold til g 4 Udenrigsministeriet har overvejet, om det er muligt at give aktindsigt i de interne arbejdsdokumenter under henvisning al princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1. Det er imidlertid Udenrigsministeriets vurdering, at dette ikke er muligt i den foreliggende sag. De har desuden anmodet om akundsigt i Udenrigsministeriets sagsjournaler. Der lindes ikke i udenrigsministeriet samlede oversigter eller fortegnelser over breve eller dokumenter, der modtages eller sendes på ministeriets enkelte sager. Det bemzrkes i den forbindelse, at adgangen td aktindsigt alene omfatter dokumenter, der alierede lindes på sagen, og at der efter ombudsmandens praksis ikke er pligt for en myndighed tii at producere yderligere dokumenter i anledning af en anmodning om aktindsigt. Med venlig hilsen

3 Aktindsigt - dokumenter til udlevering: 1. Anmodning om aktindsigt: Den danske deltagelse i Irak-krigen, Kommentar: Danmarks deltagelse i krigen, $20 S2090, $20 S2089, $20 S2088, Irak: Angående interview-aftale med udenrigsminister Per Stig Msller, Debatindlzg om Irak i Ekstra Bladet, UPN's hsring om Irak den 24. marts, Resume af UPN's hsring om Irak, $ , $ , $ , g , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , Borgerhenvendelse vedr. Irak, Besvarelse af borgerhenvendelse, Borgerhenvendelse oversendt fra Trafikministeriet, Svenske reaktioner på Sagen mod Frank Grevil og dansk deltagelse i Irak krigen, Dokumenter undtaget fra aktindsigt, jf. forvaltningslovens s7 1. Spsrgsmål/svar papir til ministeren, Udkast til besvarelse af $20 S3374, Udkast til besvarelse af $20 S3373, Udkast til besvarelse af $20 S3372, Udkast til besvarelse af $20 S3371, Udkast til besvarelse af $20 S3378, Udkast til besvarelse af $20 S3374, Udkast til besvarelse af g20 S3381, Udkast til besvarelse af g20 S3383,

4 10. Udkast til besvarelse af $20 S3200, Materiale til brug for ministerens besvarelse af forespmgse1 om baggrunden og grundlaget for den danske deltagelse i krigen i Irak, Udkast til Statsministerens indl~g ved UPNys hering om Irak, Udkast til besvarelse af $20 S2088, Udkast til besvarelse af $20 S2089, Udkast til besvarelse af $20 S2090, Notits til akterne vedr. besvarelse af S1947, S1950 og S1967, Revideret svarudkast til statsministerens besvarelse af S1947,

5 UKLASSIFICERET UDENRIGSMINISTERIET -'",?,#i"t'. :< s,,. " i 2 p ;j E..; 8 2,$t 8 t,<.,,...?.&,.. '? 8 +k.h./? & k :j 9 $&'.-il 3 -,.: MODTAGET: I<ONTOR: SP UM J.NR: I(OPI TIL/FRA: SP: 15.M.DAN.2-l l.d.sp. Akt nr FB k' AI<mE: I, Indgående AFSENDER/ MODTAGER: NUMMER: Ekstra Bladet AIWR.: g TEKST: Anmodning om aktindsigt Den danske deltagelse i Irak-krigen a 9 9 Ct-7 a (kt d. lyd 1 z.y -AA&[~ 3, ci-l?- UKLASSIFICERET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-1iEDDELELSE

6 Fra: Bo Elkjær Sendt: 27. januar :05 Til: Udenrigsministeriet Emne: VS: Anmodning om aktindsigt opf0lgningsflag: Opfalgning Forfalder senest: 29. oktober :00 Flagstatus: Afmærket : Formel E-post: Nej Klassifikation: UKLASSIFICERET : Personale indkaldes: Nej Kære udenrigsminister Per Stig Maller Jeg kan ikke se, at jeg har fået svar pa denne aktindsigt? Mvh BO Elkjær Ekstra Bladet Frederiksgade Århus C > Oprindelig meddelelse----- > Fra: Bo Elkjær > Sendt: 8. december >Til: > Emne: VS: Anmodning om aktindsigt > > Kære udenrigsminister Per Stig Maller > > Vi har tilsyneladende et mellemværende angående nogle akter. Send dem > venligst hurtigst muligt. Jeg venter med spænding. > > Med venlig hilsen > > Bo Elkjær > Ekstra Bladet > Frederiksgade 33 z 8000 Århus C > > -----Oprindelig meddelelse----- r Fra: Bo Elkjær s Sendt: 19. oktober :52 > Til: > Emne: Anmodning om aktindsigt > > Kære udenrigsminister Per Stig M~ller > >Jeg vil hermed gerne anmode om aktindsigt i samtlige udenrigsministeriets > akter, aktlister, noter, notater, dokumenter, papirer m.v. i sagen > vedr~rende beslutningen om at deltage i krigen i Irak, regnet fra den 16. juni 2003 frem til i dag. > >Jeg nnsker at fa tilsendt fotokopi af sagsjournalerne og af samtlige akter s i sagen. Jeg skal venligst bede om en hurtig reaktion og i samme s forbindelse henvise til offentlighedslovens par. 16 og justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven, hvoraf det fremgår, at der b ~ vises r s pressen særlig imndekommenhed. > > Med venlig hilsen

7 > > BO Elkjær, Ekstra Bladet > Frederiksgade 33 > 8000 Arhus C > >

8 MODTAGET: KONTOR: SP UM J.NR: KOPI TIL/FRA: ARIW: 1 I, Indgående AKTGRUPPE: AFSENDER/ MODTAGER: NUMMER: E, E-Meddelelse AKTDATO: AKTNR.: Icommentar Danmarks deltagelse i Irak-krigen UKLASSIFICERET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE EMEDDELELSE E-MEDDELELSE

9 Til: udenrigsministeriet Cc: Emne: Kommentar Jeg håber at Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet nmje har studeret Ekstra Bladets hvidbog om Irak-krigen, "Lmgnen om krigen". I modsat fald kan I bestille nogle eksemplarer via dette link : Jeg håber ogsa at I har studeret rapporten fra Carnegie Endowment for International Peace (www.ceip.org). Denne rapport konkluderer, at der ikke var noget grundlag for en krig, og at den amerikanske regering manipulerede med efterretningsoplysninger for at få opbakning til en krig. Det er en skandale at regeringen har sendt Danmark i krig på dette Imgnagtige grundlag. Ifmlge organisationen "lraq Body Count" (www.iraqbodycount.com) er mellem og civile irakere blevet dræbt som fvlge af denne krig, som den danske regering har stmttet hele vejen igennem. Det mindste man kunne have forlangt var at regeringen havde undersmgt de påstande, som kom fra amerikansk og britisk side. Samtidig er det under al kritik at Danmark kun stiller med 6 soldater til den FN-styrke på mand, som skal stationeres i Liberia. Engang sluttede Danmark op omkring FN, og stillede med et ordentligt bidrag til FN-operationer. Men den nuværende regering modarbejder FN ved kun at stille med et latterligt bidrag til Liberia-styrken, og ved at stmtte krigen i Irak, som er ulovlig i henhold til folkeretten. Det er en skandale, ligesom regeringens mvrige politik. Hvornår indrmmmer den danske regering at grundlaget for krigen mod Irak var Ivgnagtigt? New! Unlimited Netscape Internet Service. Only $9.95 a month -- Sign up today at Act now to get a personalized address! Netscaoe. Just the Net You Need.

10 FOLKETINGET Den 9. februar 2004 SpBrqsmål nr. S 2090 h? i? DTAG ET S P D R G S M Å L til I O FEB skriftlig besvarelse i\hn >, Til udenrigsministeren - (9/2 2004) af: $1 ; Jeppe Kofod (S):»Vil udenrigsmin~steren nærmere og helt konkr redegare tor, hva der menes med ministerens udtalelse i flere forskellige medier om, at beslutningen om deltagelse i Irakkrigen baserer sig på åbne kilder og i den forbindelse give en udt~mmende liste over, hvilke kilder det konkret drejer sig om?«(spm. nr. S 2090). Begrundelse Udenrigsministeren har gentagne gange i danske medier udtalt, at dansk deltagelse i Irakkrigen var baserede på åbne kilder - uden nærmere at redegare for kilderne. Spargsmålet er stillet i henhold til forretningsordenens S 20. Spargeren udbeder sig skriftligt svar, der bedes tilstillet Folketingets Lovsekretariat i 80 eksemplarer. I svaret bedes anfart spargsmålets nummer. Svaret bedes endvidere sendt elektronisk til sp~rgeren på e-post-adressen og til Folketingstidende på Til udenrigsministeren 8 8 FEB.?Qoa ~ V ~ x i -L&& c l fe4. b".cq, - S-L(VI, N- (M, $i/ 3i-LL.t(t ~jf, FCT, LA, CM. ca

11 FOLKETINGET Den 9. februar 2004 Sparqsmål nr. S 2089 S P D R G S M A L til skriftlig Til statsministeren (9/2 2004) af: Jeppe Kof od (S) :»Vil statsministeren afvise, at beslutningen om dansk deltagelse i Irakkrigen også baserede sig på lukkede og fortrolige kilder, og at regeringen i fortrolighed ikke har rådfart sig med de danske efterretningstjenester og allierede i forbindelse med beslutningen om dansk deltagelse i Irakkrigen?«(Spm. nr. S 2089). Begrundelse Statsministeren har gentagne gange over for offentligheden argumenteret for, at dansk deltagelse i Irakkrigen baserede sig på åbne kilder uden i 0vrigt nærmere at definere disse. Det kan undre, da enhver regering har adgang til f.eks. rådslagning med efterretningstjenesterne ikke mindst i så alvorlige sp0rgsmål som dansk deltagelse i krig. Dvs., man må formode, at der er informationer og kilder, der ikke kommer til offentlighedens kendskab. Spargsmålet er stillet i henhold til forretningsordenens 20. Spargeren udbeder sig skriftligt svar, der bedes tilstillet Folketingets Lovsekretariat i 80 eksemplarer. I svaret bedes anfart spargsmålets nummer..t!i Svaret bedes endvidere sendt elektronisk til spargeren på e-post-adressen og til Folketingstidende på Til statsministeren

12 FOLKETINGET Den 9. februar 2004 Sp~rqsmål nr. S 2088 R G S M A L,r til ~ ~ l i I.ig besvarels n Til statsministeren (9/2 2004) Jeppe Kofod (S) :»Vil statsministeren nærmere redeg~re for i form af en udt~mmende liste, på hvilke åbne kilder regeringen baserede sin beslutning om Danmarks deltagelse i Irakkrigen?«(Spm. nr. S 2088). Begrundelse Gentagne gange i medierne og på pressem~der har både statsministeren og udenrigsministeren argumenteret for, at regeringens stillingtagen til en eventuel dansk deltagelse i Irakkrigen baserede sig på åbne kilder uden at komme med en udt~mmende liste over, hvilke kilder det præcist drejer sig om. Sp~rgsmålet er stillet 1 henhold til forretningsordenens 20. Sp~rgeren udbeder sig skriftligt svar, der bedes tilstillet Folke tingets Lovsekretariat i 80 eksemplarer. I svaret bedes anfnrt sp~rgsmålets nummer. Svaret bedes endvidere sendt elektronisk til sp~rgeren på e-post-adressen og t11 Folketingstldende på Til statsministeren 'i 0 FEB Res. 4.-d FCT, LA, CM, SR

13 UKLASSIFICERET UDENRIGSMINISTERIET MODTAGET: ICONTOR UM J.NR: ICOPI TIL/FRA: iwee% sf' AmTkl'E: I, Indgående AFSENDER! MODTAGER: NUMMER: Ekstra bladet, Bo Elkjzr, AISI'NR.: v&- W Y TEI(ST: Irak: Angående interview-aftale med udenrigsminister Per Stig 9 M~iier. E B z L2 UKLASSIFICERET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-ACEDDELELSE E-MEDDELELSE

14 Fra: Bo Elkjær Sendt: 8. marts Til: Udenrigsministeriet Cc: Magid, Samuel Emne: Angående interview-aftale med udenrigsminister Per Stig MgIIer Kære udenrigsminister Per Stig Moller Jeg kan torsra, ar d~ ikke o& nogen made ~nsker at deltage i et inrew'ew med undertegnede i Ekstra Bladet om regeringens beslulning om ar ga med i krigen mod lrak. Det er problematisk. Ikke så meget for Ekstra Bladet, som for den demokratiske debat i landet, for folkestyret og dermed i sidste ende for regeringen. Sagen er den, at der er blevet rejst alvorlig tvivl og stillet alvorlige sp~rgsmal ved beslutningen. Det er især sket i Ekstra Bladet og det er derfor det er problematisk, at du som udenrigsminister - og regeringen i det hele taget - fors~ger at tie Ekstra Bladets kritik væk. Det kan l ikke. Der ER væsentlige sp~rgsmål, som du som udenrigsminister n~dvendigvis må forholde dig til, uanset om du vil det eller ej. Senest er det. kommet. frem, at embedsmændene i udenrigsministerletssil(remedcpofrh4klce e enerretninger, regeringen modtog om Irak. Forsvarets Efterretningstjeneste var mere præcise i deres vurderinger, men de blev overh~rt og tilsidesat - blandt andet i dit ministerium - inden den ulyksagelige beslutning om at sende danske soldater i krig. Som Ekstra Bladet har afclaret er der ikke et eneste af regeringens argumenter f ~ krigen, der holder vand. Alt er nu tilbagevist som fejlagtigt, manipuleret, delvist forfalsket, fortiet og I~gnagtigt. Der var ikke forbindelser til terrorister. Der var ikke risiko for atomvaben. Der var ingen overhængende fare for giftgasangreb mod 'vore store byer' Der var ingen VX, hvor 'blot to dråber på huden er dbdelige'. Der var ingen mobile laboratorier, hvor irakerne producerede tonsvis af biologiske og kemiske gifte. Alle regeringens argumenter er nu skrællet af. Det eneste, I har tilbage, og som nu bliver fremsagt næsten rituelt hver eneste gang I bliver spurgt om Irak er: 'Begrundelsen for Danmarks deltagelse i den militære aktion var, at lrak ikke efterlevede kravene i FN's Sikkerhedsråds resolution 1441 om omgående, betingelseslvst og aktivt at samarbejde med FN's våbeninspekt~rer.' Kære Per Stig M~ller. Nu har I sagt det mange gange. Men argumentet er, som jeg skrev til dig allerede den 14. november sidste år, en værre sludder for en sladder. Jeg gentager gerne mine sp~rgsmål - og det bliver jeg ved med, indtil jeg far et svar:

15 1: Er det ikke korrekt, at dette samarbejde, som I altså var villige til at gå i kriq for, skulle handle om Iraks massendelæggelsesvåben, om at Irak Skulle redegore for massendelæggelsesvåbnene, udlevere massendelæggelsesvåbnene og destruere massendelæggelsesvåbnene? 2: Er det ikke rigtigt opfattet, at krigsgrundlaget dermed ALENE handlede om Iraks masse~delæggelsesvåben - og at det er NDJAGTIGT det du siger, om end inddirekte - i brevet af 30. oktober? Det var alene en krig om de formodede masse~delæggelsesvåben. Ikke andet. Regeringen henviser ofte til de tretten opremsede punkter i beslutningsforslag B1 18 om dansk krigsdeltagelse. Som jeg læser de tretten punkter i afsnit IV i beslutningsforslag B1 18 handler alle punkterne om - brua af massendelæagelsesvåben - afv&bning af masse~delæggelsesv~en - at Irak har o~rustet med massendelæqgelsesvåben og dermed krænket nedr~stnin~sforpligtelserne - at Irak ikke har villet udlevere oplysninger om massendelæggelsesvåben og dermed ikke overholdt kravene i at Irak dermed har spildt sine chancer for at udlevere massendelæggelsesvåbnene - at inspekt~rerne pa trods af dette fortsatte jagten på massendelæggelsesvåbnene, og dermed forsagte at få Irak til at samarbejde om nedrustning af masse~delæggelsesvåbnene - at dette samarbejde var n~dvendigt for at få en fredelig afvæbning af Iraks masse~delæggelsesvåben -at våbeninspektnrernes rapport den 7. marts gjorde det klart, at Irak ikke levede op til sine forpligtelser til at samarbejde om, redegnre for og destruere sine masse~delæaaslsesvåben, - at tolv års erfaringer med &rustning af Iraks masse0delæggelsesvaben viste at der ikke var brug for mere tid til at forhandle og inspicere - og dermed få Irak til at nedruste sine masse~delæggelsesvåben - at hvis Irak fil< lov til at beholde sine masse0delæggelsesvåben så ville.. det svække respekten for FNs Sikkerhedsråd - at FNs Sikkerhedsråd tidligere har givet grnnt lys til at bruge magt mod Irak - dog ikke for at fjerne massendelæggelsesvåben, men for at få Irak til at trække sig tilbage fra det besatte Kuwait -at Iraks masse0delæggelsesvåben er så stor en trussel mod international fred og sikkerhed at det er nndvendigt at gennemtvinge Sikkerhedsrådets krav om nedrustning af disse massendelæggelsesvåben 3: Er det ikke en korrekt opfattelse af beslutningsgrundlaget i B1 18? At alt, pånær det tidligere FN-mandat til krig i punkt 12, handler om massendelæggelsesvåben og de deraf falgende problemstillinger? 4: Er det ikke korrekt citeret fra Udenrigsministeriets notits om det folkeretlige grundlag for en krig, at 'Den sidste udvej for at få afvæbnet Irak må herefter anses at være en gennemtvingelse af FN's krav og betingelser med militær magt.' og 'På grund af Iraks væsentlige brud på sine forpligtelser, er det n~dvendigt at sikre - om fornndent ved anvendelse af militær magt - at landet bliver afvæbnet og saledes ikke længere udgnr en trussel mod international fred og sikkerhed i ;egionen.'? 5: Den afvæbning, der altså danner basis for dette folkeretlige grundlag, er det en afvæbning af andet end Iraks massendelæggelsesvåben?

16 6: Vil det være forkert at konkludere, at regeringens folkeretlige grundlag for et angreb og regeringens beslutningsforslag B1 18 om militær aktion alene handler om Iraks masse~delæggelsesvåben? 7: Hvis vi kan blive enige om den konklusion er det så ikke dybt problematisk for regeringen, at Irak rent faktisk ikke besad masse~delæggelsesvåben? 8: Er det ikke korrekt opfattet, at det folkeretlige grundlag for angrebet bestod i den trussel mod international fred og sikkerhed, som de irakiske masse~delæggelsesvåben udgjorde? 9: Fjerner det ikke regeringens folkeretlige grundlag, at der ikke var masse~delæggelsesvåben - og at der dermed heller ikke var en trussel mod international fred og sikkerhed? 10: Er det ikke farligt for regeringen at henvise til B1 18s krav om Iraks overholdelse af resolution 1441 når nu det står klart, at Irak ikke besad masse~delæggelsesvåben? Hvordan kan regeringen blive ved med at insistere på, at Irak skulle overholde kravet om at redegnre for, udlevere og destruere sine masse~delæggelsesvåben - når nu landet ikke havde nogen? Jeg ser frem til en fyldig og grundig besvarelse - aller helst i form af et interview om regeringens beslutning om at deltage l krigen mod Irak - hurtigst muligt. Med venlig hilsen Bo Elkjær, Ekstra Bladet Frederlksgade Arhus C

17 Udkast til debatindlzg om Irak i Ekstra Bladet Ekstra Bladet har sin egen meget faste mening om krigen i Irak. Det er der ikke noget underlig i. Irak-krigen har delt befolkninger og alliancer på kryds og tvzrs. Sådan er det med vanskelige og skelszttende beslutninger. Men kzden ryger af, når det anfnres, at regeringens begrundelse for at deltage byggede på lngne. En påstand, som der ikke er nogen som helst dzkning for. Jeg vil gerne forklare hvorfor - og lade lzserne damme selv. Regeringens begrundelse for at gå med i krigen er åbent og detaljeret lagt frem i det beslutningsforslag, som Folketinget vidtog for et år siden. ICernebegrundelsen var, at Irak ikke ville samarbejde "omgående, aktivt og betingelseslnst" med FNs våbeninspektnrer. Det var netop, hvad FNs våbeninspektnrer i begyndelsen af 2003 selv åbent rapporterede til Sikkerhedsrådet - nemlig at Saddam stadig ikke samarbejdede, som han skulle. At han ikke gcare regnskab for masseadelzggelsesvåben, som han selv tidligere havde sagt, at han havde. Inden da havde et.a sikkerhedsråd slået fast, at Iraks udgjorde en trussel mod international fred og sikkerhed og givet Irak en sidste chance for at samarbejde. Den chance undlod Saddam at gribe. Kun den &tzre udvej var derfor tilbage, Som man kan se af beslutningsforslaget var den danske beslutning netop begrundet med deae eller hint håndfaste bevis for, hvilke våben han havde. Sagen var jo, at ingen i begyndelsen af 2003 havde helt sikre oplysninger om dette. Det, vi vidste, var, at han tidligere havde haft dem og også havde brugt dem. Det var det billede regeringen for et år siden skulle forholde sig til. Det overordnede spargsmål var: Skulle vi fortsat se gennem fingre med hans manglende samarbejde og på 13. år lade ham slippe af sted med det? Svaret var og er selvfolgelig et Mart NEJ. Beslutningen var derfor rigtig. Og bemzrk så også, at selvom der ikke er fundet lagre af massecadelzggelsesvåben i Irak, så tyder de forelabige undersagelser på, at Saddam både havde - - bevaret viljen og i et vist omfang også evnen til at fremstille massecadelzggelsesvåben 8) Det er nu et år siden Folkeanget traf beslutning om at deltage i Irak. Ekstra Bladet og det politiske rniljca har siden da fokuseret meget på grundlaget for beslutningen. Regeringen har ikke kun bidraget til denne debat med et klart og åbent beslutningsgrundlag, men også med flere hundrede besvarelser af folketingsspargsmål og spcargsmål fra medierne. Tiden er nu inde til at rette fokus mere mod det arbejde irakerne i dag g0r for at genopbygge deres land og skabe et frit, demokratisk styre. Det er også, hvad et enigt Sikkerhedsråd har bedt medlemslandene at gnre - og hvad den irakiske regering har bedt os om at gcare. I Irak er der allerede vedtaget en midlertidig grundlov, der vil stå som et forbillede for resten af regionen. Og suverzniteten vil blive overgive til irakerne selv den 1. juli. De krzfter, der forsnger at forstyrre den proces ved at destabilisere Irak må ikke få overtaget. Vi må stntte det irakiske folk, så godt vi kan. Fra dansk side er forelcabig ydet 350 mio. til genopbygning og humanitzr hjzlp.

18 .. Parlamentarisk Afdeling Seheiariatet for Det Udemigspolitiske Nævn w DET UDEURIGSPOLITISKE HEVIJ FT del - bilas 82 ioffentllnt) FOU, Alm. del - bilag marts 2004 J.nr. 224/LTPN Resumé af Udenrigspolitisk Nævns hering om Irak Onsdag den 24. marts i Landstingssden, Folketinget, Christiansborg. w J Indhold 1. Belyste emner under haringen. S? 2. Introduktion og udvalgte konklusioner fra heringen. a. Jens Hald Madsen. b. Anders Fogh Rasmussen. c. Christopher Greeuwood. 9 /y& A J'B'F d. Jens Elo Rytter. e. Mats Berdal. M81 f. Ole Wæver. ---Y g. Peter Viggo Jakobsen. 'i, lb., -L-80 h. Espen Barth Eide. i. Hoshyar Zebari 3. Resumé af oplæg fra statsminister Anders Fogh Rasmussen. 4. Resumé af oplseg fra dr. Jur. Christopher Greenwood, London Scool of Economics 5. Resumé af oplæg fra Ph.d. Jens Elo Rytter, Juridisk Fakultet, KU. 6. Resumé af oplæg fra Mats Berdai, King's College. 7. Resumé af oplæg fra professor ph.d. Ole Wæver, Institut for Stats- kundskab, KU. 8. Resumé af oplæg fra Ph.d. Peter Viggo Jakobsen, Afdelingsleder DIIS. 9. Resumé af oplæg fra Espen Barth Eide, afdelingsleder NUPI. 10. Resumé af oplæg fra Iraks udenrigsminister Hoshyar Zeban. 11. Resumé - afsluttende debat 12. CV på oplægsholdere UDENRIGSMINISTERIET SEKRETm FOR DET UDENRIGS- UDENRIGSPOLITISKE NÆVN ASIATISK PLADS K0BENHAVN K

19 l. Belyste emner under haring om Irak - Udenrigspolitisk Næm Horhg om Irak blev holdt i lyset af den internationale debat ogden amerikansk ledede militæraktion i 1rak,-grmdlaget for krigen og den danske deltagelse - samt konsekvenserne for kimingen af fremtidige konflikter. Oplægsholdeme belyste hlgende spmgsmåi: /- Y * Om folkerettens regler om magtanvendelse. Om behovet og mulighederne for at styrke den internationale retsorden med henblik pi at håndtere den nye tids trusler. Om den amerikamk/britiske tilgang til krigen og konsekvenserne for bsningen af fremtidige kontiikter. Om regeringens politik giver anledning til nytænkning af traditionelle danske holdninger vedrmende magtanvendelse og vedrmende indsættelse af styrker i fredsstemende operationer. Om behov for reformer affn's Sikkerhedsråd. Om fordele og ulemper ved militær intervention uden FN-mandat og uden det pågældende lands samtykke. Om hvilken rolle liak vil kunne spille i regionen. Hmiugen blev introduceret af MF Jens Hald Madsen (V), Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Spmgsmåi til paneldeltagerne blev stillet af chefkdakt0reme Michael Ehrenreicb, Kristeligt Dagblad, og Tsger Seidenfaden fia Politiken. Fnlgende emner blev gennemgået: Anders Fogh Rasmussen: Oplæg om Perspektiver for Danmarks deltagelse i internationale militære interventioner i lyset af Irak. Professor dr. Jur. Christopher Greenwood, London School of Economics, og lektor Ph.D., Jens Elo Rytter, Juridisk Fakultet på KU: Det folkeretlige aspekt. Folkerettens regler om magtanvendelse. - Erfaringer &a humanitær intervention medluden FN-mandat. - Behovet og mulighederne for at styrke den internationale retsorden med henblik p3 at håndtere den nye tids trusler. Professor Mats Berdal, King's College: De politiske perspektiver. - Den amerikanskehritiske tilgang til krigen i Irak. - Konsekvenser for lnrsning af fremtidige kodikter. Professor Ph.D. Ole Wæver, Institut for Statskundskab, KU, Ph.D., Peter Viggo Jakobsen, Afdelingsleder DIIS: Danmarks udenrigspolitiske kurs. - Giver regeringens politik anledning til nytænlollng af traditionelle danske holdninger vedmende magtanvendelse? (Ole Wæver). - ~i;er de danske erfaringer ka Irak anledning til nytænkning i forbindelse med indsættelse af styrker i jkedssterttende overationer. (Peter Viggo Jakobsen).

20 2. Udvalgte konklusioner fra heringen. a) Introduktion til hering om Irak ved MF Jens Hald Madsen, Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn: m Iraks Præsident Saddam Hussein levede ikke op til kravene om samarbejde med våbeninspektmerne, legede kispus med det internationale samfund og sandsydiggjorde dermed selv at han havde noget at skjule. o Både beslutningen om Danmarks deltagelse i militæraktionen i Irak og FN's rolle i forbindelse med krigen har skabt politisk strid. Efter FN blev tildelt en rolle i Irak kunne man konstatere bredere politisk enighed. o Hmingens spmgsmål er ikke nye, og Folketinget har siden krigen gjort flittigt bmg af de parlamentariske muligheder for at unders~ge sagen - egen er yderligere et led i denne proces og vil give nye nuancer og input til at bfie kvaliteten i debatten. b) Statsminister Anders Pogh Rasmussen - udvalgte konklusioner: o Grundlaget for beslutningen om at deltage i Irak var i orden. Regeringen smtede den militære aktion mod Irak på grund af landets manglende samarbejde med FN. o Det var ikke den danske regering. eller den britiske eller amerikanske regering, der påstod, at Iraks manglende samarbejde med FN og landets spredning af masse~delæggelsesvåben udgjorde en tnissel mod interna- tional fred og sikkerhed. Det havde FN's %zkerhedsråd slået fast i november 2002 i resolution I enighed. o Den militære aktion mod Irak var forankret i FN. Sikkerhedsrådet havde med resolution 678 og senere resolutioner bemyndiget magtanvendelse til at &æbne Irak. o At der ikke er fundet masswdelæggelsesvåben i Irak betyder ikke, at regeringens grundlag for at deltage i Irak var fejlagtigt. Den danske be- slutning var netop ikke baseret D& sikre beviser for Saddam Husseins masse~>elæggel~esvåben. Den bar baseret på manglende samarbejde med FN. o Det er positivt med tegn p& stigende FN-engagement i Irak. Regeringen skatter en styrket FN-rolle i Irak. o Forbbet af Irak-sagen bm give eftertanke i Danmark og i det intemationde samfund. Vi må overveje, hvilke konsekvenser dette skal have for FN, for folkeretten og for reglerne om magtanvendelse

21 I marts 2003 var der notorisk ikke tilslutning i Sikkerhedsrådet til at anvende magt mod irak. Tværtimod mkede et massivt flertal, at man skulle fortsætte vibeninspektioneme. Magtanvendelsen i Irak var derfor ulovlig - uanset, hvordan man i m- rigt mener, at Sikkerhedsrådets tidligere resolutioner telniisk set kan fórtolkes. Det kan i nogle tilfælde blive mdvendigt at overveje magtanvendelse uden om Sikkerhedsrådet: Det springende punkt er, hvornår politiske eller moralske grunde berettiger, at enkeltstater handler uden om Sikkerhedsrådet. Mulighederne er her selvforsvar ved et overhængende angreb (Israel-Ægypten 1999) - eller en humanitær katastrofe ved folkedrab, etnisk udr&g (Kosovo 1999). Militære interventioner kan være betænkelige, hvis de skal forebygge angreb - eller fremtvinge regimeskifte i et undertrykkende diktatur- for hvem skal afgme det selv om interventionerne kan være nnidvendige? Her rummer proceduren gennem Sikkerhedsrådet en garanti mod misbmg fra enkeltstater. e) Professor Mats Berdal. King's College - udvalgte konklusioner: Krigen i Irak havde et miks af motiver og modsætninger i begrundelseme. Det var en krig mod masseadelæggelsesvi%ben - og man her ogsi%, at den handlede om en uafsluttet "forretning" med Irak". Hertil kampen mod en diktator - en præventiv krig. Endelig var det en laig for demolmtiet. Der var ingen "rygende pistol" eller beviste forbindelser til Al Qaida, men efter terroren 11. september kunne man ikke vente pi% den type beviser. Krigens bte, succesfulde fase mi klart adskilles fia anden fase, som er mere vanskelig. Krigens fbrste fase demonstrerede USA's tekniske overlegenhed, og USA har tydeligvis ingen udfordrer. Den anden fase viste, at freden er vanskeligere at vinde. Det er ikke korrekt, at der ikke var vlaner for freden. Der var manse. - Men en del hviledépi tvivlsomme kgelser og ansketænkning. Kriges konsekvenser er og fremmest. at vi er kommet af med Sadd& ~ussein og et voldeligt re-&e. Og amerikanerne har lært pi den hårde måde, at udfordringen ikke er at vinde Icngen - men at sikre freden. Hvad angår FN er rygterne om dets &d overdrevne. FN har næppe været mere aktiv end i dag. Effekten for krigen mod terror er blandt andet, at stater vil vme forsigtige med at sponsorere terror. Men samtidig er terror blevet et alvorligt problem i selve Irak. Med hensyn til de transatlantiske forbindelser er der mere, som forener end skiller os nu. Begge parter har interesse i succes i Irak nu. Terroren er ikke bekæmpet. Og der er fælles behov for en langtidsholdbar strategi, når stater ikke lykkes i udviklingslandene.

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc university of copenhagen University of Copenhagen Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation

Læs mere

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk Tekster om Irak efter krigens start TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Avisartiklerne

Læs mere

Debat i Folketinget marts 2004

Debat i Folketinget marts 2004 Debat i Folketinget marts 2004 Folketinget Spm. nr. S 2916 - besvaret 24/03-2004 og debat november 2006 [Fra: Folketingets hjemmeside] Debatten i Folketinget 2004 6) Til statsministeren af: Keld Albrechtsen

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak B 118 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak. Fremsat den 18. marts 2003 af udenrigsministeren (Per Stig Møller) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Telefax forside pb:. Facsimile document leader

Telefax forside pb:. Facsimile document leader l 1W:Zl 33Z75411 L '23/10 '03 TOR 09:04 F.il 33375411 Folketingets Formand FOLKETINGES FORRIAND mz.f Telefax forside pb:. &n Facsimile document leader o @O01 /X/3 n w -s. y H / /4.5 3 o.m. ed. Datoidate:

Læs mere

Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003

Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003 Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003 Spørgsmålet behandler våbeninspektørernes rapport og berettigelsen af en krig mod Irak. Folketinget Folketingets hjemmeside 20-spørgsmål, til mundtlig og skriftlig

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Titel: Udleveres umiddelbart 1 DUPI Research-brief nr.14 af Peter Viggo Jakobsen, Institut for Statskundskab, KU 01-10-2002 2 Resume af eksperternes oplæg ved internt

Læs mere

om dette er Arsagen til, at danske soldater er blevet miltbrand~~ccineret?~

om dette er Arsagen til, at danske soldater er blevet miltbrand~~ccineret?~ 39 $1 03 FRE 13~42 FAS FOLKETINGET Ben 31. januar 280% I+,/,-

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Udsigten til krigen kan bane vej for en fredelig bsning af Irak-krisen

Udsigten til krigen kan bane vej for en fredelig bsning af Irak-krisen Udsigten til krigen kan bane vej for en fredelig bsning af Irak-krisen DUPI Research-briefnr. 14 af Peter Viggo Jakobsen, Lektor, Ph.D., Institut for Statskztndskab, KU Oktober 2002 En krig med Irak bliver

Læs mere

Statsministerens afslag på at give interview til en journalist. Lighedsgrundsætning. Begrundelse

Statsministerens afslag på at give interview til en journalist. Lighedsgrundsætning. Begrundelse Statsministerens afslag på at give interview til en journalist. Lighedsgrundsætning. Begrundelse En journalist klagede til ombudsmanden over at statsministeren havde afvist at give ham et interview om

Læs mere

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard AT-synopsis Titel: Invasionen af Irak: hvordan argumenterer man for krig? Fag: Samfundsfag og engelsk Problemformulering: USA's invasion af Irak i 2003 har medført en række problemstillinger indenfor emnet

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Folketingets beslutning om krigen mod Irak

Folketingets beslutning om krigen mod Irak Folketingets beslutning om krigen mod Irak Det juridiske grundlag for dansk beslutning om at deltage militært i krig mod Irak Hertil uddrag af debatten i Folketinget og afstemningen i forbindelse med beslutningen

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Derfor foreslår Enhedslisten at:

Derfor foreslår Enhedslisten at: Der tales ofte om at beskytte vores demokrati mod udefrakommende farer, men vi glemmer, at demokratiet ikke er kommet af sig selv, men er noget, som generationer før os har tilkæmpet sig. Enhedslisten

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London Vedrorende: Diverse materiale til bmg for fremszttelse for Folketinget af beslutningsforslag om dansk militzr deltagelse i en mul~ational sikringsstyrke i Irak E! Chefen for Nordoguppen H Chefen for Sydgruppen

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen)

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen) S 6118 - Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Besvarelse af spørgsmål nr. S. 6118 af 13. september 2007 til udenrigsministeren stillet af Søren Espersen (DF). Spørgsmål nr. S 6118. Vil udenrigsministeren bekræfte,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion. Robust mandat og robuste juridiske udfordringer... 11 Af Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen Del I. Dansk international aktivisme Kapitel 1. Danmark

Læs mere

STATSMINISTERIET. Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar p2 sp~rgsmål nr. S 4235 stillet af Snren Smndergaard (EL).

STATSMINISTERIET. Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar p2 sp~rgsmål nr. S 4235 stillet af Snren Smndergaard (EL). ENHEDSLI STEN STATSMINISTERIET Dato: 2 fi &y:, 20C3 Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar p2 sp~rgsmål nr. S 4235 stillet af Snren Smndergaard (EL). Vil statsminis1,eren bekrzfte, at det er lodret

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 2005-06 - Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 Spm. nr. S 4337 13) Til forsvarsministeren af:»kan ministeren bekræfte, at Danmark ifølge regeringens politik

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti Knud Erik Hansen 10. april 2012 /1.2.1 Det er nyt, at en formand for SF kalder kritiske røster for brokkehoveder. SF har ellers indtil for få år siden været et

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

4.1 Forsvarets Efterretningstjenestes

4.1 Forsvarets Efterretningstjenestes Kapitel 4 Forsvarets Efterretningstjeneste Grundlaget for krigen i Irak - herunder masseødelæggelsesvåben i Irak og Grevilsagen - var med til i nogle perioder sidste år at sætte Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening. OLUF JØRGENSEN 29. november 2009 kronik i Information Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

De lette krige og de hårde sejre

De lette krige og de hårde sejre DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief De lette krige og de hårde sejre Mikkel Vedby Rasmussen December 2004 Dette brief

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere