HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN: 99000756"

Transkript

1

2

3 HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr Betjening Opstart af system Menusystem Kørsel program- af mer fra CCPIM Hvis noget gar galt Råd og vink Bilag PN:

4 N,ghmt PICCOLINE, RC7S9, betjening, styresystem, CCP/M-86, programmel, maskinel Resumé: Denne vejledning beskriver den daglige betjening af PICCOLINE mikrodatamatsystemet, herunder de enkelte systemenheder, styresystemet og menusystemet. Desuden beskrives systemopstarten. Installation og vedligeholdelse af PICCOLINE er beskrevet i en særskilt vejledning. 0090W juni 1984 CCP/M-86 er et registreret varemærke fra Digital Research. Copyright 1984, A/S Regnecentralen af 1979 RC Computer A/S Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København Brugere denne af manual gøres opmærksom pà, specifikationerne heri uden forudgående varsel kan ændres RC. af RC er ikke=ansvarlig for typografiske fejl eller regnefejl, som kan forekomme i denne manual, og er ikke ansvarlig for skader forårsaget benyttelsen af dette af dokument.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ] Programmel Læsevejledning UDSTYR - ANVENDELSE OG BETJENING NNIO Disk/skriver-enhed ' Betjening af diskettestation _ kassettebåndoptager ' nåh-dn , Brug af kassettebåndoptager fra RcComal80' ' ] ] Indlæsning af styresystem Skift mellem menu system og CCP/M Valg af markør og rulning ] Liste over filer i katalog Oplysning om disk Ændring af filnavn... 50

6 UTUTUTÉJUUTU INDHQLDSFQRTEGNELSB fortsat! 5. KØRSEL AF PROGRAMMER FRA CCP/M-86 5.] ooooo o ` 92U' r A. B. 5.8 HVIS ii Ændring af aktuel disk IOOOIOOCIIIIOOOOQ O I I I OOCOIIIOO Ændring af aktuelt brugernummer... Genstart af menusystem Aktivering af grafik Ændring af aktuel lagergrænse... Ændring 6.1 af aktuel skriver...;... Hjælpeprogrammer til CCP/M-86 OIOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... OOOOOOOOOOOOOIOOOOOOO O 0 O I OOOOIQ Vejledning o o IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOUOOOIO Udskrift af katalog OOOOOOOOOOOOOOOO Kopiering af filer... Sletning af filer... Ændring af filnavn... Udskrivning af filer på skriver...

7 1. IIDLBDIIIG Denne betjeningsvejledning beskriver den daglige brug af mikrodatamatsystemet PICCOLINE. Dels er det maskinel, som PICCOLINE er bygget op af, beskrevet, og dels er der en beskrivelse af det programmel, der følger med PICCOLINE. Det er ikke beskrevet, hvorledes PICCOLINE installeres. Det kan man læse i PICCOLINE installationsvejledning' ref. 2!. Installationsvejledningen og nærværende betjeningsvejledning udgør tilsammen brugervejledningen for PICCOLINE. Er man ikke fortrolig med datamaskiner og deres virkemåde, anbefales det, at man starter med at læse 'Introduktion til' PICCOLINE' ref. 1!. 1.1 laskinel I sin grundversion består PICCOLINE-systemet af - en centralenhed, der udfører programmerne, - en dataskærm til at vise programmer og data, samt - et tastatur til indtastning af programmer, kommandoer og data. 4 Til lagring af programmer kan enten benyttes en kassettebåndoptager, hvor programmer og data lagres på almindelige kassettebånd, eller en disk/skriver-enhed, hvor programmer og data lagres på disketter. ` Disk/skriver-enheden kan deles af op til fire PICCOLINEr. Den indeholder een eller to diskettestationer. Til udskrivning af programmer og data på papir kan tilsluttes en skriver. Skriveren kan enten tilsluttes direkte til PIC- COLINE eller til disk/skriver-enheden og dermed deles af flere PICCOLINEr. Disk/skriver-enheden indeholder ikke selv en skriver. Hvis PICCOLINE ikke er udstyret med tilslutningsmulighed for disk/skriver-enhed, vil den i stedet være forsynet med indbygget RcComal8O programmeringssprog. Programmer og data kan í så fald gemmes på kassettebånd. Denne type PICCOLINE vil vi kalde en COMAL-maskine. Vi vil i resten af manualen skelne A/S Regnecentralen 1

8 1. INDLEDNING PICCOLINE.ri..í.í, à.tí.à_à mellem disse to typer PICCOLINE, idet flere af kapitlerne kun er relevante, hvis PICCQLINE er tilsluttet en disk/skriverenhed; PICCOLINE kan også kommunikere med andre datamaskiner, og den kan styre forskellige instrumenter og udstyr. 1.2 Programmel PICCOLINE er født med programmeringssproget RcComal80. Dette giver sig selv, hvis PICCOLINE er en COMAL-maskine. Er den ikke forsynet med indbygget RcComal80, men i stedet tilsluttet en disk/skriver-enhed, hentes RcComal80 fra en diskette på disk/skriver-enheden. Hvis PICCOLINE er tilsluttet en disk/skriver-enhed, er der mulighed for at benytte andre programmeringssprog. Afviklingen af programmer og administrationen af disketter styres ved hjælp af styresystemet CCP/M-86. CCP/M-86 er en videreudvikling af styresystemet CP/M, så hvis man tidligere har brugt CP/M, er det let at blive fortrolig med CCP/M-86. Det første "C" i CCP/M-86 står for Concurrent", dvs. "samtidig. Ved hjælp af CCP/M-86 er det nemlig muligt at få maskinen til at udføre op til fire forskellige programmer samtidigt i virkeligheden skifter centralenheden meget hurtigt mellem de forskellige programmer, men for brugeren kommer det til at se ud, som om programmerne udføres på een gang!. Desuden har PICCOLINE et nenusystem, der ved hjælp af en dansk vejledning hjælper brugeren med at få udført den ønskede opgave. Dette foregår ved, at brugeren vælger sig frem gennem lister af programmer/funktioner menuer!. 1.3 Læsevejledning Kapitel 2 indeholder en udførlig gennemgang af maskinellet samt en beskrivelse af filbegrebet og en introduktion til styresystemet. Kapitel 3 handler om, hvordan PICCOLINE-systemet tændes og slukkes._ Kapitel 4 beskriver menusystemet, mens brugen af styresystemet CCP/M-86 er beskrevet i kapitel 5. Disse to kapitler er 2 A/S Regnecentralen

9 PICCOLINE l. INDLEDNING beregnede til at slå op i, så flere ting vil gå igen fra kapitel 2. Disse to kapitler er kun relevante, hvis PICCOLINE er tilsluttet en disk/skriver-enhed. Kapitel 6 fortæller, hvad man kan gøre, hvis noget går galt enten under start eller under kørsel. ` Endelig gives der i kapitel 7 et par gode råd om, hvordan man behandler disketterne samt, hvordan man laver sikkerhedskopiering. Afsnittene om disketter er naturligvis kun relevante, hvis PICCOLINE er tilsluttet en disk/skriver-enhed. Det anbefales, at man starter med at læse kapitel 2 og 3. Herefter kan man sætte sig til maskinen, tænde for den og prøve at arbejde med den. Er PICCOLINE tilsluttet' en, disk/skriver-enhed, kan man f.eks. prøve at få en liste over filerne i kataloget ved hjælp af menusystemet. Hvordan dette foregår, kan man læse i kapitel 4. Er PICCÖLINE en COMAL-maskine, kan man i stedet prøve at køre med det indbyggede RcComal80 programmeringssprog. Her er det dog lnødvendigt først at have læst i RcComal80 brugervejledningen ref. 4!. Er man ikke fortrolig med brugen af disketter, anbefales det kraftigt, at man læser kapitel 7. Kapitlerne 4, 5 og 6 kan læses efter behov og ellers bruges til at slå op i, hvis man støder på problemer. God fornøjelse! A/S Regnecentralen V 3

10 2. UDSTYR - ANVENDELSE OG BETUENING I dette kapitel beskrives de enkelte üsystemenheder i PIC- COLINE mikrodatamatsystemet med henblik på anvendelse og betjening. Opstillingen af systemet er beskrevet i installationsvejledningen ref. 2! og vil ikke blive gennemgået her. Man kan dog med fordel læse dette kapitel, inden man går i gang med selve opstillingen, for derved at få et indtryk af de enkelte enheders funktion. Grundversionen af systemet omfatter: - tastatur - dataskærm - centralenhed Herudover kan tilsluttes skriver og kassettebåndoptager. Endvidere kan PICCOLINE være tilsluttet en disk/skriver-enhed med diskettestationer og eventuel skriver. Desuden findes noget systemprogrammel, som dog kun er aktuelt, såfremt PICCOLINE er tilsluttet en disk/skriver-enhed. Beskrivelsen af systemprogrammellet omfatter en gennemgang af fil-begrebet samt en kort introduktion til styresystemet CCP/M-86. Betjening af programmel i øvrigt er beskrevet i de følgende kapitler. For en detaljeret beskrivelse af styresystemets opbygning og funktion henvises til "PICCOLINE Programmer's Guide" ref. 3!. 2.1 Tastatur Tastaturet er forbundet til centralenheden med et enkelt kabel se installationsvejledningen!. Kablet anvendes både til strømforsyning af tastaturet og til overførsel af data til centralenheden. Tastaturet har ingen afbryder, men tændes/slukkes sammen med centralenheden. Kontrollampen på tastaturet lyser, når det er tændt se figur 1!. 4 A/S Regnecentralen

11 PICCOLINE 2. Udst r - anvendelse o bet'enin Tekstskinne Tryk he; hvis tekstskinnen Kontrollampe skal fjernes E ilgg ++ B +. B. `l+ HTH nu f f einem: _`7.A una; feg EE! EDGIBQIJIIEIIEIBH Fig. 1. RC739 Tastatur Tasterne omfatter en gruppe hvide og en gruppe farvede taster. De hvide taster anvendes som tasterne på en almindelig skrivemaskine. Nedtrykning af en tast giver normalt en udskrift af det indgraverede tegn på dataskærmen. De farvede taster har ingen grafisk repræsentation, f.eks. bevirker et tryk på PRINT tasten ikke, at teksten PRINT udskrives på dataskærmen. De kan inddeles i - hjælpetaster - markørflytningstaster - rettetaster og - brugerfunktionstaster Nogle af dem har altid en bestemt funktion. Virkningen af den pågældende funktion kan dog være forskellig, afhængigt af programmellet. Andre skal først tildeles en funktion. Dem kalder vi programmerbare. Her gennemgår vi de farvede taster: HJÆLPETASTER SHIFT LC}J Fungerer som skiftetasten på en skrivemaskine. A/S Regnecentralen 5

12 2. Udstyr - anvendelse og betjening PICCCLINE LAS UÉQ! control CTRL! Fungerer som skiftelåsen på en skrivemaskine, dog virker denne kun på bogstaverne. Hvis både SHIFT og LÅS aktiveres, skrives små bogstaver. ~ALT ESCAPE Esc!!! PRINT Denne tast anvendes altid sammen med en af de andre taster. Ved at holde CTRL-tasten nedtrykket og derefter trykke på en af de hvide taster, dannes en funktionsværdi i stedet for et tegn. De mest anvendte funktionsværdier har deres egen tast, men kan også dannes på denne måde. Eksempelvis svarer CTRL-M til et tryk på RETUR-tasten. CTRL-C bruges som regel til at stoppe udførelsen af CCP/M-86 programmer men ikke RcComal80-programmer, se under ESC!. ALT-tasten anvendes på lignende måde som CTRLtasten, blot dannes der et tegn fra det udvidede tegnsæt i stedet for en funktionsværdi. Det udvidede tegnsæt findes i bilag B. Programafhængig. I RcComal80 bruges ESC til at stoppe udførelsen af et program. I PICCOLINE Menu-systemet medfører tasten, at der returneres til den foregående menu. Anvendes ved til- og frakobling af tastaturets lydgiver. Når denne er tilkoblet, høres et klik, hver gang man trykker på en tast. PRINT-tasten benyttes, når man ønsker en direkte udskrift af teksten i skærmbilledet på en tilsluttet skriver. Benyttes altid sammen med CTRL-tasten CTRL-PRINT!. HARKØRFLYTNINGSTASTER Og RETTETASTER RETUR çi! slet Q! Som hovedregel anvendes tasten for at markere afslutningen på en linie eller for at angive et valg. Programafhængig. Anvendes som regel til sletning af det sidst indtastede tegn.

13 PICCOLINE 2. Udstyr - anvendelse og betjening TEGN IND og SLET TEGN Anvendes som regel ved indsætning/sletning af tegn midt i en linie. F.eks. i RcComal80 slettes et tegn ved at placere markøren på tegnet og trykke på SLET TEGN. Herved forsvinder tegnet, og resten af linien rykker et tegn til venstre. På samme måde gøres der i RcComa180 plads til et ekstra tegn ved at placere markøren, hvor man ønsker tegnet indsat, og trykke på TEGN IND. Herved rykkes resten af linien et tegn til højre, og der bliver plads til det nye tegn. Tasterne kan programmeres til andre funktioner se under Fl - F12!. s-r-hf og `L Anvendes som regel til flytning af markøren ' benævnes derfor oftest markørtaster!. Tasterne kan programmeres til andre funktioner se under F1 - Fl2!. HJEM '92! Anvendes som regel til at flytte markøren til øverste, venstre hjørne af skærmen. Tasten kan programmeres til andre funktioner se under Fl TAB HØJRE og VENSTRE -ðloglê-! Programafhængig. Anvendes som regel til at flytte markøren til næste tabuleringskolonne. BRUGERFUNKTIOHSTASTER F1 - F12 Disse tasters funktion skal først programmeres se afsnit 4.4!. Funktionerne kan noteres på tekstskinnen se nedenfor!. A1 - A4 Anvendes på samme måde som F1 - F12 se ovenfor!.' Øverst på tastaturet findes en tekstskinne til notering af de programmerbare funktionstasters betydning Fl - Fl2 og A1 - A4!. Benyt en spritpen, når der skal skrives på tekstskinnen. Rengøring kan ske med en klud, der er fugtet let i isopropylalkohol evt. husholdningssprit!. Tekstskinnen bør fjernes fra tastaturet, inden aftørringen foretages - tryk let i højre side, så vipper den op og kan tages af se figur 1!. A/S Regnecentralen 7

14 2. Udstyr - anvendelse og betjening PICCOLINE Til programmer, leveret af Regnecentralen, vil der ofte medfølge en fortrykt tekstskinne, idet disse programmer ved opstarten selv programmerer funktionstasterne. Tastaturet er forsynet med en lydgiver, der klikker, nâr der trykkes på en tast. Ønsker man ikke at benytte denne lydgiver, kan den slås fra ved at trykke på tasten mærket!!. Alle taster, på nær SHIFT, LÅS, CTRL og ALT repeterer, hvis de holdes nedtrykket i mere end 0,7 sek. Repetitionshastigheden vil langsomt stige sâledes, at den maksimale repetitionshastighed opnås efter ca. 20 repetitioner. Ved programmel, der anvender det amerikanske ASCII tegnsæt American Standard Code for Information Interchange!, kan man komme ud for, at enkelte tegn ikke findes på tastaturet. Disse tegn er erstattet af de specielle danske tegn, der kan anvendes i stedet. Som eksempel kan nævnes de firkantede parenteser :og J!, der i det danske tegnsæt erstattes af bogstaverne Æ og Å. En fortegnelse over afvigelserne findes i bilag B. 8 A/S Regnecentralen

15 PICCOLINE 2. Udstyr - anvendelse og betjening 2.2 Dataskærn Dataskærmen er forbundet til centralenheden med et enkelt kabel se installationsvejledningen!. Dette kabel anvendes til overførsel af data til dataskærmen. De vigtigste betjeningsknapper er placeret på dataskærmens forside: Fig. 2. RC748 Dataskærm DFF-ON Afbryder for dataskærmen. Skærmen tændes ved at dreje knappen mod højre med uret!, og den slukkes ved at dreje den anden vej til klik!. Når skærmen er tændt, vil der være lys i lampen øverst til højre på skærmens forside. BRIGHT Lysintensitet. Drejes knappen mod højre, øges intensiteten. CONT Kontrast. Bestemmer kontrasten mellem tekster med forskellig intensitet. PICCOLINE kan vise tekst med 2 intensiteter: normal og høj. Drejes knappen mod højre, øges lysstyrken for den normale intensitet. Lysintensiteten og kontrasten indstilles efter behag. Dog bør man ikke skrue helt op for både lysintensitet og kontrast, da dette vil betyde øget slid på skærmens billedrør og i øvrigt virke trættende for øjet. Hvis PICCOLINE ikke har været benyttet i længere tid Ca. 15 min.!, slukkes billedet på skærmen automatisk. Dette sker for at forhindre, at billedet brænder fast' på skærmen. Billedet kan kaldes frem igen ved at trykke på en,vilkårlig tast. 'Det anbefales at benytte SHIFT-tasten {!J,-da denne tast ikke medfører, at der skrives noget tegn og derfor ikke ændrer det tidligere billede. A/S Regnecentralen 9

16 2. Udstyr - anvendelse og betjening PICCOLINE BEMÆRK! Hvis skærmen benyttes som grafisk skærm, slukkes billedet ikke automatisk. På dataskærmens bagside findes 2 justeringsknapper, som kun skal anvendes, hvis billedet begynder at rulle eller vælte. Fig. 3. RC748 Dataskærm, set bagfra V. HOLD Benyttes, hvis billedet begynder at rulle op eller ned!. H. HOLD Benyttes, hvis billedet vælter. 10 ` A/S Regnecentralen

17 PICCOLINE 2. Udstyr - anvendelse og betjening 2.3 Centralenhed PICCOLINE systemet tændes ved at trykke på den røde knap på centralenhedens forside. Når centralenheden er tændt, vil der være lys i lampen under den røde knap. Er PICCOLINE forbundet til en disk/skriver-enhed, skal denne tændes for sig selv se næste afsnit!. Fig. 4. Centralenhed På bagsiden af centralenheden findes en knap, mærket RESET se figur S!. Denne knap anvendes, såfremt man ønsker at genstarte systemet og samtidig udføre systemets indbyggede selvtest. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 3.6 eg 6.1. Reset knap Fig. S. Centralenhed set bagfra - RESET knap Her findes også styrkekontrollen for PICCOLINES indbyggede højttaler VOLUME!. A/S Regnecentralen 11

18 2. Udstyr - anvendelse og betjening PICCOLINE 2.4 Disk/skriver-enhed Disk/skriver-enheden tændes ved at trykke på den røde knap på disk/skriver-enhedens forside. Nårå disk/skriver-enheden er tændt, vil der være lys i lampen under den røde knap. Disk/skriver-enheden findes med 1 eller 2 diskettestationer. De to udgaver ser således ud: Fig. 6. Disk/skriver-enhed med 2 diskettestationer "W" ^0 'Ö 0 0 PICCOLXNE 0 Fig. 7. Disk/skriver-enhed med 1 diskettestation Disk/skriver-enheden kan deles af_ op til fire PICCOLINEr. Disse navngives hhv. A, B, C og D. Ved hjælp af de medfølgende små selvklæbende navneskilte kan man se, hvilken PIC- COLINE, der er A, hvilken der er B osv. De 4 lamper forneden til venstre mærket DISK A - B - C - D angiver hvilken af de 4 PICCOLINEr, der har rådighed over diskettestationerne. Har disk/skriver-enheden 2 diskettestationer reserveres de på een gang, dvs. at den PICCOLINE, hvis lampe lyser, har rådighed over begge diskettestationer. De 4 lamper mærket PRINTER A - B - C - D angiver hvilken af de 4 PICCOLINEr, der har rådighed over den tilsluttede skriver. Disk/skriver-enhedens diske betegnes ved bogstaverne A'og B, hvor A er diskettestationen i venstre side af disk/skriverl2 A7S Regnecentralen

19 PICCOLINE 2. Udstyr - anvendelse og betjening enheden se illustration ovenfor!. Diskhetegnelserne A og B må ikke forveksles med navngivningen af de fire tilsluttede PICCOLINEI A, B, C Og D!! _ Derudover kan en del af PICCOLINE's hovedlager anvendes som en pseudodisk - en M-disk. I dette og i de følgende afsnit vil betegnelsen disk dække over både diskettestation med diskette, og M-disk Disketter Disketter bruges i forbindelse med diskettestationer til lagring af programmer og data. 'På enkelt diskette kan der gemmes ca Kbyte Kbyte = 1024 tegn!. Disketten består af en tynd, bøjelig plastskive med en magnetiserbar belægning og er anbragt i en lukket kartonkuvert. u Læse/skrive åbning 'ndekshu' Centernul Q Skrivebeskyttelses ---- hak Fig. 8. Diskette Selve plastskiven, der er synlig i den aflange åbning, må ikke berøres, tilsmudses eller på anden vis beskadiges. Hvis en diskette trods alle forholdsregler har lidt overlast, bør den ikke anvendes i en diskettestation, men kasseres straks. I modsat fald kan diskettestationen tage skade. Før en ny, blank diskette kan anvendes, skal den først initialiseres se 4.3.2!. Ved initialiseringen inddeles disketten i et antal cirkelrunde spor med fælles centrum koncentriske spor!, og hvert spor opdeles i sektorer se figur 9!. Efter initialiseringen kan der læses fra/skrives på disketten. A/S Regnecentralen 13

20 2. Udst r - anvendelse o bet enin PICCOLINE Rotationsretning/ lndekshul Centerhul SP0' Sektor Fig. 9. Spor og sektorer på en diskette Bemærk: Det er kun nye, ubrugte disketter, der skal initialiseres. Disketter, der indeholder programmer eller data, bør ikke initialiseres. Når man initialiserer en diskette, vil alle tidligere informationer på denne diskette nemlig blive slettet. Naturligvis er det i orden at initialisere disketten, hvis man faktisk ønsker indholdet slettet, måske fordi man vil bruge disketten til noget andet. Hvis man ønsker at sikre sine disketter mod skrivning, kan man anbringe et stykke uigennemsigtigt tape over hakket i diskettens ene side mærket skrivebeskyttelseshak på figur 8!. Dette vil også forhindre en eventuel initialisering af disketten. Skrivebeskyttelsen kan ophæves ved at fjerne tapen Betjening af diskettestation Diskettestationen er klar til brug, når disk/skriver-enheden er tændt. Knappen til venstre på diskettestationen anvendes ved indsætning og udtagning af disketter. Indsætning eller skift af diskette foretages på følgende måde, se også figur 10!: - Knappen på diskettestationen drejes op i vandret stilling. - Hvis der i forvejen sidder en diskette i diskettestationen, vil denne nu blive skubbet et lille stykke ud. Denne diskette fjernes. - Den nye diskette indsættes. Disketten skal vende som vist, med mærkaten opad. Disketten skubbes helt i bund, til der høres et lille klik. 14 A/S Regnecentralen

21 PICCOLINE 2. Udst r - anvendelse o bet'enin - Knappen drejes tilbage til den lodrette position. Disketten er nu indsat/skiftet, hvorefter læsning og skrivning kan finde sted. Åben Lukket Fig. 10. Indsætning af diskette Bemærk: Skift af diskette bør kun foretages, når disk/skriver-enheden er tændt og kun, når der ikke læses/skrives på den pågældende diskette. M-disken eng. memory disk! er ikke en fysisk disk i systemet, men derimod en del af PICCOLINE's lager, der anvendes som en disk. M-disken kan anvendes til læsning/skrivning som enhver anden disk i systemet. Da der ikke er tale om en fysisk disk, og dermed ingen bevægelige, mekaniske dele, er M- disken væsentlig hurtigere end de øvrige diske. Størrelsen af M-disken fastlægges ved konfigurering af systemparametrene se installationsvejledning!. M-disken har altid diskbetegnelsen M, uanset antallet af diske i systemet iøvrigt. Efter en system-opstart slettes M- disken, hvorfor den normalt kun anvendes i forbindelse med A/S Regnecentralen 15

22 2. Udstyr - anvendelse og betjening PICCOLINE midlertidig lagring af data temporære filer!. 2.5 Kassettebåndoptager, De fleste typer kassettebåndoptagere kan tilsluttes PIC- COLINE. Er båndoptageren forsynet med fjernstyring REMOTE CONTROL!, er PICCOLINE selv i stand til at starte og stoppe motoren. Neden for er proceduren for henholdsvis optagelse og afspilning beskrevet. 2.5.l Optagelse Hvis man vil skrive på kassettebândet, skal man selv sørge for, at båndet er spolet hen til det sted, hvor man ønsker, filen skal begynde. Styrkekontrollen for optagelse skal være skruet helt op med mindre båndoptageren er forsynet med automatisk styrkekontrol for optagelse!. Herefter sættes båndoptageren til at optage. På de fleste båndoptagere foregår dette ved at trykke på RECORD og PLAY samtidigt. Er båndoptageren forsynet med fjernstyring, vil den nu blive styret af PICCOLINE, som vil starte og stoppe den automatisk. Er der ikke fjernstyring, må man selv sørge for at starte og stoppe på de rigtige tidspunkter, f.eks. ved hjælp af PAUSEknappen Afspilning Hvis man vil læse fra båndet, skal man selv sørge for, at båndet er spolet hen til et lille stykke før det sted, man vil læse. Styrkekontrollen for afspilning VOLUME! skal være skruet passende op som regel på fuld styrke!. Herefter sættes båndoptageren til at afspille PLAY!. 16 A/S Regnecentralen

23 PICCOLINE 2. Udstyr - anvendelse og betjening Er båndoptageren forsynet med fjernstyring, vil den nu blive styret af PICCOLINE, som vil starte og stoppe den automatisk. Er der ikke fjernstyring, må man selv sørge for at starte og stoppe på de rigtige tidspunkter, f.eks. ved hjælp af PAUSEknappen Brug af kassettebåndoptager fra RcComal8D Kassettebåndoptageren refereres fra RcComal80 som 'disk' O, f.eks. SAVE '/0/filnavn' Vil man læse fra en fil se næste afsnit!, der ligger flere filer længere fremme på båndet, vil RcComal80 på skærmen udskrive navnene på de filer, der ligger foran den ønskede fil, dvs. dem, der overspringes undervejs. I øvrigt henvises til RcComal80 manualen ref. 4!. A/S Regnecentralen 17

24 2. Udstyr - anvendelse og betjening PICCOLINE 2.6 Filer Når et sæt informationer f.eks. et program eller en tekst! gemmes på en disk eller et kassettebånd, tildeles et område på disken eller kassettebåndet til dette formål. Dette område kaldes en fil. Når området tildeles, siger man, at filen oprettes. Da en disk kan indeholde mange filer, skelnes de enkelte filer fra hinanden ved hjælp af filnavne. Når en fil oprettes, skal man derfor angive et filnavn. Et filnavn består af følgende to dele: - Filens primærnavn, der består af op til 8 tegn. - Filens sekundærnavn, der består af op til 3 tegn. Primærnavnet skal altid adskilles fra sekundærnavnet med et punktum. Følgende tegn kan anvendes i et filnavn: - Alle bogstaver, på nær Æ, Ø og Å. Fra RcComal80 kan Æ, Ø og Å dog bruges i filens primærnavn. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver, idet alle små bogstaver efter indtastning omsættes til store. - Cifrene O til 9 - Specialtegnene % $ og - Filens sekundærnavn kaldes ofte for filtypen, idet sekundærnavnet som regel beskriver, hvilken type informationer, der findes i filen. Som eksempel kan nævnes følgende filtyper, der bl.a. anvendes på PICCOLINE: CMD Programfil eng. commandfile!. For eksempel er MENU.CMD en programfil med primærnavnet MENU. MDF Menu definitions-fil. CSV RcComal80 programfil eng. RcComal80 savefile!. WP Tekstfil fra RcTekst eng. word processing file!. Filen EKSEMPEL.WP har EKSEMPEL som primærnavn og WP som sekundærnavn. «1~ For at holde styr på, hvilke filer, der findes på en given disk, findes der på hver disk et katalog. Kataloget består af 18 A/S Regnecentralen

25 PICCQLINE 2. Udstyr - anvendelse og betjening en liste over de enkelte filers navne, deres størrelse og placering på disken samt oplysninger om, hvornår hver enkelt fil er oprettet. Hvis man ønsker at se, hvilke filer, der findes på en disk,` anvendes enten menu-funktionen katalogliste se 4.2.1! eller en af styresystemets kommandoer DIR, SDIR - se 5.7.2!. Der er ikke katalog på kassettebånd. Her må iman selv holde styr på hvilke filer, der ligger hvor. F.eks. ved hjælp af båndtælleren Filmasker I forbindelse med visse funktioner kan man anvende en filmaske og derved referere til en gruppe af filer i stedet for -en enkelt fil. En filmaske svarer til et filnavn, blot anvendes der spørgsmålstegn?! i den de! positioner i navnet, der må være vilkårlig e!. Eksempel 1. Spgrgsmålstegn i filmasker EKSEMPEL.W?? Denne filmaske refererer til alle filer, der har EKSEHPEL som primærnavn og hvis sekundærnavn starter PELJv - sxssnpelwp - med W f.eks: EKSEM- EKSEMPELMPB!. SN?P Hermed refereres til alle filer, hvis primærnavn består af bogstaverne SN, efterfulgt af et vilkårligt tegn og bogstavet P. Sekundærnavnet er tomt f.eks: SNIP - SNAP I stedet for at skrive spørgsmålstegn i hele primær- eller sekundærnavnet kan man anvende en stjerne i!. Stjernen betyder, at navnefeltet fyldes op med spørgsmålstegn. Eksempel 2. Stjerne i filmasker.chd Svarer til????????.cmd - dvs. alle filer med sekundærnavnet CMD programfiler!. x. Svarer til????????.??? - dvs. alle filer på disken. A/S Regnecentralen 19

26 2. Udstyr - anvendelse og betjening PICCOLINE ABä.X Svarer til AB??????.??? - dvs. alle filer, hvis primærnavn begynder med bogstaverne AB Diskbetegnelse Når intet andet angives, foregår alle filoperationer på den disk, der benyttes som aktuel disk eng. current logged drive!. Hvis man ønsker at anvende den anden disk som aktuel disk, kan skift af aktuel disk foretages enten fra menu-systemet se 4.1! eller direkte under styresystemet se 5.2!. ' Man kan også foran filnavnet angive diskbetegnelsen for den ønskede disk, efterfulgt af et kolon :!. Eksempel 3. Diskbetegnelse i filnavn B:RC759.TXT Refererer til filen RC759.TXT på disk B. A:X.ä Refererer til alle filer på disk A Brugernummer Hvis man arbejder med flere grupper af filer, kan disse grupper tildeles hver deres brugernummer eng. user number!. Brugernummeret tilknyttes hver enkelt fil således, at f.eks. RcComal80 programmer kan tildeles brugernummeret 1 og RcTekst filer brugernummeret 2. Hvis man herefter ønsker at arbejde med RcTekst, sættes det aktuelle brugernummer blot til 2, enten ved hjælp af menu-systemet se 4.1! eller direkte under styresystemet se 5.2!. Brugernummeret kan antage alle værdier mellem 0 og 15. Programfiler installeres normalt med brugernummeret 0 se installationsvejledning!, hvorfor man ved gruppering af filer kun bør anvende numrene 1 til 15. Hvis man ikke ønsker at anvende denne opdeling, anbefales det' at anvende brugernummeret 0 for alle filer. Bemærk: Man har normalt kun adgang til filer med samme brugernummer som det aktuelle. Hvis en fil skal anvendes under flere brugernumre, må filen kopieres. Eneste undtagelse herfra er installerede programfiler. Ved installationen markeres disse filer som fælles filer filer med systemmærke gg bru- 20 V A/S Regnecentralen

27 PICCOLINE 2. Udstyr - anvendelse og betjening gernummer 0 - se 5.7.8!, dvs. man har altid adgang til disse filer, uanset det aktuelle brugernummer. A/S Regnecentralen 2]

28 2. Udstyr - anvendelse og betjening PICCOLINE 2.7 Styresystenet For at forstå styresystemets opgave er det nødvendigt at kende lidt til opbygningen af PICCOLINE systemet. Det fysiske PICCOLINE system kan betragtes som vist nedenfor. skriver centralenhed disk/skriver-enhed Fig. ll. PICCQLINE System, fysisk opbygning Konsol, skriver, disk og kassettebåndoptager kaldes de ydre enheder i PICCOLINE systemet. Ydre enheder er den generelle betegnelse for de enheder, hvormed PICCOLINE udveksler information med omverdenen. Konsollen, der består af skærm og tastatur, anvendes i den almindelige dialog med PICCOLINE f.eks. ved indtastning af et program med RcComal80!. Skriveren anvendes, nâr der ønskes en udskrift på papir. Hvis programmet skal gemmmes for evt. senere at kunne ændre i det, sker dette på disken. Disken anvendes desuden til lagring af datafiler. Den egentlige databehandling/programafvikling foretages i centralenheden. Denne består primært af en CPU eng. Central Processing Unit! og af lageret. Koordineringen af de ydre enheder og centralenhedens lager/cpu varetages af styresystemet. Det er styresystemets opgave at indlæse og udføre programmer, kommunikere med brugeren via konsollen og sørge for, at de ydre enheder kan anvendes af de forskellige programmer. 22 A/S Regnecentralen

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Vedligeholdelse. Fejlfinding. Brugervejledning Installation og vedligeholdelse i. Opstilling

Vedligeholdelse. Fejlfinding. Brugervejledning Installation og vedligeholdelse i. Opstilling Piccoline Brugervejledning Installation og vedligeholdelse i Indledning Opstilling Installation af system-programmel Installation af bruger-programmel Indstilling af Menu-vedligeholdelse system-programmel

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PN: 99110147. Myresnak

PN: 99110147. Myresnak PN: 99110147 Myresnak Nw PICCQLINE, Rc759, LoGo, MYRESNAK Nlü MYRESNAK er et grafisk orienteret programmeringssprog, som vil kunne anvendes både af børn og voksne. Sproget bygger på det amerikanske sprog

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

ios7 og kontaktstyring

ios7 og kontaktstyring ios7 og kontaktstyring hvor og hvordan du indstiller fx din ipad til at blive styret med 0/1-kontakter Med ios7 er der indbygget flere aktiveringsmåder især kontaktstyring. Du kan opdatere eller få produkter

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint

Grafisk Tekniker Digitalprint Grafisk Tekniker Digitalprint Grafik med CMYK-farver, hvid dækfarve og lak i Illustrator til print på Flatbed Versa UV LEF-12 Der skal printes på et antal objekter, der enten ligger i et fixatur (udskåret

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

DME Bootstrap Version 1.4x

DME Bootstrap Version 1.4x Brugermanual for DME Bootstrap Version 1.4x DIESSEL Mobile Electronics A/S Project no.: 18080 Project title: DME Bootstrap Version 1.4x Document file: T:\Projekt\18080 Bootstrap for Windows\Manual\Brugermanual

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere