god udbudskultur udbud med omtanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "god udbudskultur udbud med omtanke"

Transkript

1 god udbudskultur udbud med omtanke 2012

2 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: ISBN: Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: November 2012 Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 før udbuddet 4 1. Hav god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen 4 2. Tag hånd om at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til opgaven 6 3. Hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes kvalifikationer (formåen) 8 4. Anvend udbud til at understøtte innovative og mere effektive opgaveløsninger 10 Under udbuddet Hav dialog om uklarheder i udbudsmaterialet Hav fokus på muligheden for at korrigere åbenlyse og formelle fejl og mangler og på, om tilbuddene opfylder mindstekravene til leverancen 14 Efter udbuddet Hav dialog om tildelingsbeslutningen Bidrag til at efterleve kontrakten 18 Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 1

4 Indledning En god og sund udbudskultur har mange fordele. Det giver lavere udbudsomkostninger for ordregivere og leverandører. Det giver en bedre og mere lige konkurrence. Og det kan bidrage til at sikre, at ordregivere får præcis den ønskede ydelse og til den rigtige pris. Udbudsrådet opstiller i God udbudskultur udbud med omtanke otte anbefalinger til, hvad ordregivere og leverandører før, under og efter et udbud kan have fokus på for at skabe en god og sund udbudskultur. Udbudsrådets otte anbefalinger til en sundere udbudskultur er: Før udbuddet offentliggøres: 1. Hav god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen. 2. Tag hånd om at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til opgaven. 3. Hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes kvalifikationer (formåen). 4. Anvend udbud til at understøtte innovative og mere effektive opgaveløsninger. Under udbuddet: 5. Hav dialog om uklarheder i udbudsmaterialet. 6. Hav fokus på muligheden for at korrigere åbenlyse og formelle fejl og mangler og på, om tilbuddene opfylder mindstekravene til leverancen. Efter kontrakttildelingen: 7. Hav dialog om tildelingsbeslutningen. 8. Bidrag til at efterleve kontrakten. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 2

5 Udbudsrådets formål med God udbudskultur udbud med omtanke er at bidrage til at skabe en sund udbudskultur mellem ordregivere og leverandører, hvor fokus er på at skabe en effektiv konkurrence om de offentlige opgaver og reducere transaktionsomkostningerne. Anbefalingerne skal ikke ses som en facitliste til, hvordan ordregivere og leverandører i enhver given situation bør agere, men som gode råd til, hvad der skaber en sund udbudskultur. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at ordregiver ved indgåelse af offentlige kontrakter er underlagt de EU-udbudsretlige principper om blandt andet ligebehandling, gennemsigtighed og forhandlingsforbud, og at anbefalingerne derfor skal ses i lyset heraf. Nærværende pjece indeholder en sammenfatning af Udbudsrådets anbefalinger til en sundere udbudskultur. For nærmere uddybning af de enkelte anbefalinger henvises til Udbudsrådets publikation Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke, som kan findes på Udbudsrådets hjemmeside Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 3

6 før udbuddet 1. Hav god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen Både de offentlige myndigheder og private aktører efterspørger mere dialog, før kontrakterne udbydes. Behovet for dialogen kan være at få mere viden om produkterne på markedet og markedets karakteristika. Ordregiver kan også have behov for markedets bistand til at foretage en korrekt teknisk beskrivelse af opgaven. Manglende dialog om opgaveløsningen kan bl.a. betyde, at udbudsmaterialet udformes på en uhensigtsmæssig måde, eller at ordregiver beskriver den hidtidige opgaveløsning uden at overveje nye løsningsmuligheder. Dialog mellem ordregivere og leverandører før udbuddet kan omvendt give mere kvalitet i udbudsmaterialet, en skarpere pris og plads til innovative løsninger. Meget tyder desuden på, at ordregiver kan begrænse risikoen for, at der senere i processen opstår en situation, hvor ordregiver må annullere udbuddet fx på grund af en utilstrækkelig opgavebeskrivelse. Dialog med ordregiver vil for leverandørerne typisk have den fordel, at det bliver nemmere at afgive tilbud, fordi ordregivers øgede kendskab til markedet og de ydelser, der tilbydes, gør udbudsmaterialet mere gennemskueligt og dermed lettere for leverandørerne at forstå. Samtidigt kan materialet i højere grad målrettes forholdene på markedet fx i forhold til gældende standarder mv. Det er derfor god udbudskultur at have en god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen før udbuddet. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 4

7 Vær som ordregiver opmærksom på, at: Dialog med markedet kan medvirke til skabe mere kvalitet i udbudsmaterialet, og at I derved lykkes bedst muligt med jeres kommende udbud. Ved dialog kan I bl.a. få afdækket, hvilke krav markedet kan honorere, udviklingstendenser i markedet og forskellige muligheder i opgaveløsningen. Ved at offentliggøre en indkøbsplan på udbud.dk, giver I leverandørerne mulighed for tidligt i processen at blive opmærksomme på og give input til jeres kommende udbud. De leverandører, som I har haft dialog med, er ikke udelukket fra at deltage i det efterfølgende udbud, medmindre de gennem dialogen har opnået en konkurrencefordel. Vær som leverandør opmærksom på, at: I gerne må opsøge ordregiver for at give input til nye og innovative måder at løse opgaverne på. Når ordregiver søger dialog om en kommende opgave, kan I medvirke til at give ordregiver overblik over muligheder i markedet. Jeres oplysninger kan derfor gøre udbudsmaterialet nemmere at forstå og reducere jeres omkostninger ved tilbudsskrivning. Ordregiver efterspørger typisk viden om, hvad der kendetegner markedet, hvad der giver udfordringer, og hvad der giver ekstra omkostninger. Ordregiver ønsker derimod ikke egentlige salgstaler om jeres produkter. Dialog med ordregiver udelukker jer ikke fra senere at byde på opgaven, medmindre I gennem dialogen har opnået en konkurrencefordel. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 5

8 før udbuddet 2. Tag hånd om at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til opgaven Det udbudsmateriale, som anvendes, kan være meget forskelligt fra ordregiver til ordregiver, selv om det er den samme opgave, der udbydes. Det kan fx være kronologien i udbudsbetingelserne eller beskrivelsen af opgaven, der er forskellig. Samtidig kan udbudsmaterialet og de krav der stilles til opgaven ofte være vanskelige at forstå. Endelig kan (mange) mindstekrav til opgaven betyde, at kun en eller enkelte leverandører har mulighed for at afgive tilbud på det, ordregiver efterspørger. Et uklart udbudsmateriale kan betyde, at det for tilbudsgiverne bliver unødigt besværligt at afgive tilbud, hvilket kan resultere i højere tilbudspriser og ineffektiv konkurrence. Endvidere er der en risiko for, at leverandørerne ikke afgiver tilbud på det, de bliver bedt om, og at deres tilbud som følge heraf afvises. Det kan skade konkurrencen om opgaverne. Når ordregiver stiller (mange) mindstekrav til opgaven, kan det desuden skade konkurrencen om opgaven, idet antallet af leverandører, som har mulighed for at deltage i udbuddet, bliver begrænset. Et vigtigt led i en god udbudskultur er derfor at tage hånd om, at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og have fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til opgaven. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 6

9 Vær som ordregiver opmærksom på, at: Et standardiseret udbudsmateriale kan gøre det lettere for leverandørerne at sætte sig ind i materialet og derved at afgive tilbud. Anvend fx faste og kvalitetssikrede paradigmer, standarddokumenter og e-udbud. Beskrive jeres krav og ønsker til den konkrete opgave klart og tydeligt i udbudsmaterialet, så det bliver klart for leverandørerne, hvad de skal afgive tilbud på. Dermed kan risikoen for, at leverandørerne afgiver ukonditionsmæssige tilbud reduceres. Overveje hvilke mindstekrav der er nødvendige, da mindstekrav kan resultere i unødig konkurrencebegrænsning. Leverandørerne har brug for en passende tilbudsfrist, så de kan sætte sig ordentligt ind i og forstå udbudsmaterialet. I skal angive i udbudsannoncen og udbudsmaterialet, hvis I foretager et kontrolbud. Vær som leverandør opmærksom på, at: Ved at gennemlæse udbudsmaterialet i god tid kan I nå at stille spørgsmål til ordregiver, hvis der er noget, I ikke forstår. Sikre, at jeres tilbud ligger inden for rammerne af udbudsmaterialet, idet I ellers risikerer at blive udelukket fra udbuddet. Det ikke er tilladt at ændre i de grundlæggende betingelser i udbudsmaterialet, og at ordregiver derfor ikke må godtage jeres tilbud, hvis de ikke opfylder mindstekravene til opgaven. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 7

10 før udbuddet 3. Hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes kvalifikationer (formåen) Når ordregiver udbyder en kontrakt, kan ordregiver have behov for at stille mindstekrav til leverandørernes kvalifikationer for at sikre, at de leverandører, der deltager i udbuddet, er i stand til at løfte den opgave, som udbuddet vedrører. Det kan både være krav til leverandørernes økonomiske, finansielle, tekniske og faglige kvalifikationer. Ordregiver kan fx stille krav til leverandørernes økonomi for at sikre sig, at den valgte leverandør ikke går konkurs midtvejs i projektet. For høje og for mange krav kan imidlertid betyde, at færre leverandører har mulighed for at deltage i udbuddet til skade for konkurrencen. Det er derfor vigtigt, at ordregiver har fokus på at opstille mindstekrav til leverandørernes kvalifikationer, som er relevante og nødvendige i forhold til at sikre, at de leverandører, der deltager i udbuddet, kan løfte den konkret udbudte opgave. Leverandørerne bør omvendt have fokus på at opfylde de krav, som ordregiver stiller til deres kvalifikationer, herunder at indsende alt efterspurgt dokumentation for egnethed. Betydningen af, at leverandørerne ikke opfylder de mindstekrav, ordregiver stiller, kan nemlig være, at leverandørerne er udelukket fra at deltage i udbuddet. Et centralt element i en god udbudskultur er derfor at have fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes kvalifikationer, herunder ikke at stille for mange og for høje krav. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 8

11 Vær som ordregiver opmærksom på, at: Mindstekrav til leverandørernes kvalifikationer ved EU-udbud skal angives i udbudsbekendtgørelsen, så leverandørerne allerede på et tidligt tidspunkt bliver bekendt med, hvilke krav der stilles til deres formåen. Mindstekrav til leverandørernes kvalifikationer, kan udelukke en eller flere leverandører fra at deltage i udbuddet, hvilket kan reducere konkurrencen om den udbudte opgave. Hav derfor fokus på kun at stille mindstekrav til leverandørernes kvalifikationer, som er relevante og nødvendige i forhold til at den konkrete opgave. En risiko- eller markedsanalyse kan medvirke til at sikre, at ordregiver får stillet de rigtige mindstekrav. Omkostningstunge dokumentationskrav for leverandørernes kvalifikationer risikerer at gøre tilbuddene dyrere. Vær som leverandør opmærksom på, at: Hvis I ikke selv opfylder de mindstekrav, som ordregiver stiller til jeres kvalifikationer, kan en mulighed være at give tilbud sammen med andre leverandører i fx et konsortium. I risikerer at blive udelukket fra udbuddet, hvis I ikke indsender al efterspurgt dokumentation for opfyldelse af mindstekravene. Hav derfor fokus på at indsende den rigtige dokumentation for opfyldelse af mindstekravene. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 9

12 før udbuddet 4. Anvend udbud til at understøtte innovative og mere effektive opgaveløsninger Den offentlige sektor køber årligt varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver for 290 mia. kr. Der kan derfor være penge at spare ved at udvikle innovative og mere effektive opgaveløsninger. Ordregiver kan bl.a. bidrage til, at der udvikles nye løsninger og arbejdsprocesser i det offentlige ved at beskrive den udbudte opgave ved hjælp af funktionelle krav i stedet for detaljerede specifikationer. Også via prækommercielle indkøb eller offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) er det muligt at skabe innovative og mere effektive opgaveløsninger. For leverandørerne vil anvendelse af innovative indkøbsformer indebære, at de overlades en højere grad af metodefrihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen. Dermed åbnes der mulighed for, at leverandøren kan nytænke og effektivisere opgaveløsningen i forhold til, hvordan opgaven hidtil er blevet løst. Når leverandørerne overlades en større frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen, kan leverandørerne have et styrket incitamentet til at byde ind med skarpere priser og sikre en god totaløkonomi i den løsning, ordregiverne får tilbudt. God udbudskultur er derfor at anvende udbud til at understøtte innovative og mere effektive opgaveløsninger. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 10

13 Vær som ordregiver opmærksom på, at: Ved at anvende funktionskrav til at beskrive den udbudte opgave, overlader I leverandørerne en større metodefrihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen. Det giver leverandørerne mulighed for at nytænke og effektivisere opgaveløsningen i forhold til, hvordan opgaven hidtil er blevet løst, hvilket kan reducere jeres omkostninger til at få opgaven løst. Funktionskrav sagtens kan indgå i en kravspecifikation i kombination med aktivitetskrav. Når I anvender funktionskrav, er det sværere for leverandørerne at koordinere deres tilbud. Anvend derfor så vidt muligt udbud med funktionskrav på de markeder, hvor der er stor risiko for karteldannelse. Prækommercielle indkøb af forsknings- og udviklingsydelser der ikke indkøbes til jeres eget brug alene og for jeres egne penge ikke kræver forudgående udbud. Efterfølgende leverancer af de udviklede ydelser, skal dog indkøbes i overensstemmelse med udbudsreglerne. Vær som leverandør opmærksom på, at: Når ordregiver beskriver den udbudte opgave ved funktionelle krav, er det en god chance for jer til at byde ind med nye eller alternative løsningsmuligheder og for at gøre ordregiver opmærksom på nye produkter. Deltagelse i prækommercielle indkøb og OPI kan give jer mulighed for sammen med ordregiver at udvikle nye og effektive løsninger, som kan sælges på andre markeder senere. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 11

14 Under udbuddet 5. Hav dialog om uklarheder i udbudsmaterialet Udbudsreglerne udelukker ikke dialog mellem ordregiver og leverandørerne efter udbuddet er offentliggjort. Det vil således være tilladt at have dialog om fx uklarheder i udbudsmaterialet. Derimod er det i strid med forhandlingsforbuddet at forhandle om grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Dialog om uklarheder i udbudsmaterialet vil typisk tage afsæt i spørgsmål fra leverandørerne til udbudsmaterialet. Adgangen til at stille opklarende spørgsmål er central for leverandørerne. Får en leverandør ikke afdækket eventuelle misforståelser af elementer i udbudsmaterialet i denne fase, kan det føre til, at leverandørens tilbud ikke lever op til ordregiverens mindstekrav og derfor forkastes af ordregiveren som ukonditionsmæssigt. For ordregiver vil det betyde, at konkurrencen om opgaven mindskes. Leverandørerne har også mulighed for gennem dialog at gøre ordregiver opmærksom på eventuelle fejl og mangler i udbudsmaterialet. Det er dog alene tilladt at korrigere fejl og mangler i udbudsmaterialet, såfremt rækkevidden af de grundlæggende betingelser ikke ændres. Et vigtigt element i en sund udbudskultur er derfor at have dialog om uklarheder i udbudsmaterialet. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 12

15 Vær som ordregiver opmærksom på, at: I risikerer, at leverandørerne afgiver ukonditionsmæssige tilbud, hvis de ikke får klare svar på deres spørgsmål til udbudsmaterialet. Hurtige svar kan mindske leverandørernes omkostninger til tilbudsskrivning og derved resultere i lavere tilbudspriser. E-udbud kan smidiggøre og effektivisere udbudsprocessen mht. fremsendelse af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål. Alle potentielle tilbudsgivere skal have de samme oplysninger. Det er tilladt at korrigere fejl og mangler i udbudsmaterialet, forudsat at rækkevidden af de grundlæggende betingelser ikke ændres. Vær som leverandør opmærksom på, at: Hvis I hurtigt får stillet spørgsmål til uklarheder i udbudsmaterialet, vil I hurtigere kunne få svar og derved have mulighed for at tage højde for besvarelserne i jeres tilbud. Det er bedre hurtigt at få afklaret uklarheder i udbudsmaterialet, end senere at bruge klagesystemet til dette. Ordregiver kan være nødt til at forkaste jeres tilbud, hvis de ikke lever op til mindstekravene i udbudsmaterialet også selv om I synes, at det har været uklart, hvad ordregiver har efterspurgt. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 13

16 Under udbuddet 6. Hav fokus på muligheden for at korrigere åbenlyse og formelle fejl og mangler og på, om tilbuddene opfylder mindstekravene til leverancen Det hænder, at leverandørernes tilbud indeholder åbenlyse eller formelle fejl og mangler. Såfremt ordregiver afviser sådanne tilbud med fejl og mangler, risikerer ordregiver imidlertid at afvise tilbud, som har en lavere pris eller er mere økonomisk fordelagtige end de øvrige tilbud, som er afgivet. Det kan skade konkurrencen om opgaverne. For leverandørerne kan en afvisning af deres tilbud, som følge af at tilbuddene indeholder fejl eller mangler, opfattes som uberettiget. Det gælder fx, hvor en fejl/mangel ikke har nogen væsentlig betydning for konkurrencen, fordi der alene er tale om en formel fejl/ mangel. Endvidere gælder det, hvor fejlen/manglen er åbenlys og let vil kunne korrigeres. Dette skal sammenholdes med, at leverandørerne ofte bruger mange ressourcer på at udarbejde deres tilbud. Leverandørerne har dog selv et ansvar for at sikre, at tilbuddene opfylder de krav, som stilles i udbudsmaterialet. Særligt skal leverandørerne være opmærksomme på at opfylde mindstekravene til leverancen, idet deres tilbud vil blive afvist, hvis kravene ikke er opfyldt. Det er derfor god udbudskultur at anvende de muligheder, der er inden for udbudsreglerne for at korrigere tilbud med åbenlyse eller formelle fejl og mangler, samt have fokus på at tilbuddene opfylder kravene til leverancen. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 14

17 Vær som ordregiver opmærksom på, at: Det under overholdelse af ligebehandlingsprincippet og forhandlingsforbuddet er tilladt at korrigere åbenlyse og formelle fejl og mangler i tilbuddene. I risikerer at reducere konkurrencen samt tilskynde leverandørerne til at klage over jeres udbud, når I afviser tilbud, der indeholder åbenlyse eller formelle fejl og mangler, som inden for rammerne af udbudsreglerne kunne have været korrigeret. Tilbud, som ikke opfylder mindstekravene til leverancen, skal afvises. Det er således ikke tilladt at forhandle med leverandørerne om grundlæggende elementer i deres tilbud. Det er vigtigt for leverandørerne, at deres tilbud indgår i en lige konkurrence med jeres kontrolbud, da leverandørerne ofte bruger mange ressourcer på at udarbejde deres tilbud. Overhold derfor kontrolbudsbekendtgørelsens regler om beregning af kontrolbud, når I afgiver kontrolbud. Vær som leverandør opmærksom på, at: Jeres tilbud vil blive afvist, hvis det indeholder forbehold for de mindstekrav, som ordregiver i udbudsmaterialet har stillet til leverancen. Ordregiver ikke har pligt til at indhente supplerende oplysninger, når tilbuddene indeholder åbenlyse eller formelle fejl og mangler. Frygten for en klagesag kan afholde ordregiver fra at udnytte de muligheder, der er, for at indhente supplerende oplysninger Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 15

18 Efter udbuddet 7. Hav dialog om tildelingsbeslutningen Når kontrakten er tildelt en leverandør, kan de øvrige bydende have en legitim interesse i at få at vide, hvorfor de ikke har vundet opgaven. Det kan også være vigtigt for leverandørerne at få uddybet, hvor deres tilbud var godt og mindre godt. Hvis ordregiver ikke tilbyder dialog, kan det betyde, at leverandørerne i stedet anmoder om aktindsigt i udbuddet for at sikre, at kontrakten er korrekt tildelt. Endvidere kan leverandørerne tilskyndes til at klage over ikke at have fået kontrakten tildelt. Aktindsigt og klagesager har imidlertid økonomiske og administrative konsekvenser for både ordregivere og leverandører. Leverandørerne bør derfor i stedet for have fokus på at søge dialog med ordregiver om tildelingsbeslutningen. For ordregiverne vil åbenhed og dialog om tildelingsbeslutningen indebære, at der skal bruges lidt flere ressourcer på den afsluttende del af udbudsforretningen. Det kan imidlertid godt betale sig at opprioritere indsatsen over for de ikke-valgte leverandører, idet det kan give leverandørerne en forståelse for ordregivers beslutning. Herved kan ordregiver imødegå aktindsigtsbegæringer eller klager og dermed reducere de omkostninger, der er forbundet med behandlingen heraf. Et centralt led i en god udbudskultur er derfor at have dialog om tildelingsbeslutningen. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 16

19 Vær som ordregiver opmærksom på, at: Give begrundelser for tildelingsbeslutningen, som er genkendelige og giver mening for leverandørerne. Det kan give leverandørerne en bedre forståelse for deres afslag, hvilket kan reducere leverandørernes tilskyndelse til at bede om aktindsigt og til at klage. Det kan være en god idé at have faste processer, der kan sikre dialogen med de leverandører, der ikke har vundet opgaven. Vær som leverandør opmærksom på, at: Hvis jeres tilbud bliver fravalgt, kan det være en god idé først at søge dialog med ordregiver om begrundelsen, inden I beslutter jer for at begære aktindsigt eller klage til Klagenævnet for Udbud. Både aktindsigts- og klagesager belaster ordregiverens ressourcer i betydeligt omfang. Når myndigheden skal bruge ressourcer på at behandle aktindsigtssager, er der mindre tid til at lave nye udbud, hvilket kan få betydning for ordregivers fremtidige udbud. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 17

20 efter udbuddet 8. Bidrag til at efterleve kontrakten Det kan være nødvendigt for ordregiver at føre tilsyn med, om leverandørerne efterlever kontrakten. I modsat fald risikerer ordregiver fx at få leveret en ydelse, som har en kvalitet eller pris, der ikke svarer til det, der er aftalt i kontrakten. Såfremt ordregiver blot forholder sig passivt til leverandørens manglende efterlevelse af kontrakten, risikerer ordregiver at overtræde udbudsreglerne. Det kan have økonomiske og administrative konsekvenser i form af betaling af erstatning til forbigåede leverandører og gennemførelse af nyt udbud, hvis forbigåede leverandører klager over ordregivers passivitet. Manglende efterlevelse af kontrakten kan for leverandøren indebære, at ordregiver ophæver kontrakten og udbyder kontrakten på ny. Leverandøren risikerer derved ikke blot at miste indtjening fra den ophævede kontrakt, men skal også bruge ressourcer på at deltage i et nyt udbud, som leverandøren ikke er sikker på at vinde. Endvidere risikerer leverandøren at få et dårligt rygte og at blive udelukket fra at deltage i fremtidige udbud. Et centralt element i en god udbudskultur er derfor at sikre, at kontrakten efterleves. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 18

21 Vær som ordregiver opmærksom på, at: Hvis I forholder jer passivt til en leverandørs manglende efterlevelse af kontrakten, risikerer I ikke blot at få leveret noget andet end det, der er aftalt, men også at overtræde udbudsreglerne. Leverandørerne kan tilskyndes til ved fremtidige udbud ikke at afgive retvisende tilbud, når de oplever, at det ikke har nogen konsekvens ikke at overholde kontrakten. Det kan være en god idé at have en plan for, hvordan og hvornår, der skal følges op på, om leverandøren efterlever kontrakten. Hvis I tidligt inddrager leverandøren i jeres opfølgningsplan, øger I chancen for, at leverandøren efterlever kontrakten. Vær som leverandør opmærksom på, at: I skal overholde kontrakten. Væsentlige afvigelser fra kontrakten kan indebære, at ordregiver vil være nødt til at hæve kontrakten for ikke at overtræde udbudsreglerne. Det kan være en god idé at søge dialog med ordregiver, hvis det ikke (fuldt ud) er muligt at overholde kontrakten. Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 19

22 Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Fax:

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud Analyse Analyse af annullationer af EU-udbud 2014 Analyse af annullationer af EU-udbud Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5000 E-mail:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Indkøbsjura 2012 siden sidst

Indkøbsjura 2012 siden sidst Indkøbsjura 2012 siden sidst v/ Peter Dann Jørgensen BvHD Middelfart, den 12. september www.bvhd.dk Program 09.40 10.40 Siden sidst Hvad er tendensen? Udvalgte afgørelser Nyt omkring revision af udbudsdirektivet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere