Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011"

Transkript

1 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/ /PH

2 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad Celler mv Ad Observationscelle... 5 Ad Besøgslokale... 6 Ad Arbejde... 6 Ad 3.2. Undervisning... 7 Ad 3.3. Behandling Ad 4 Fritid Ad 6.1. Talsmandsordning Opfølgning Underretning... 14

3 3/14 Den 7. november 2011 afgav ombudsmanden en endelig rapport om inspektion den 15. marts 2011 af Arresthuset i Frederikshavn. I rapporten bad ombudsmanden om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 2. februar 2012 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af samme dag fra Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland, der erstatter en tidligere udtalelse af 15. december 2011 fra arrestinspektøren. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard Ombudsmanden bad om at blive underrettet om resultatet af en ansøgning om nyt celleinventar til de resterende celler, som arresthuset havde indgivet til direktoratet. Direktoratet har oplyst, at Arresthuset i Frederikshavn nu har fået meddelelse om, at arresthuset får bevilliget nyt celleinventar til de resterende celler i arresthuset i starten af Ad Celler mv. Ombudsmanden så under inspektionen de tre nye celler samt toilet og bad på 1. sal i den nye tilbygning til arresthuset. Cellernes størrelse svarer til de øvrige celler i arresthuset, og der er mindre dørtrin ved cellerne. I badet er der desuden en kant ved gulvet til brusenichen. I opfølgningsrapporten fra ombudsmandens sidste inspektion af arresthuset nævnte han, at direktoratet i en anden sag havde orienteret ham om, at det var besluttet, at tre

4 4/14 af cellerne i det nye byggeri i Arresthuset i Frederikshavn ville blive indrettet med handicaptoilet og bad, så de blev egnede til personer med handicap. Ombudsmanden bad på denne baggrund direktoratet om at oplyse, hvorfor celleafsnittet i tilbygningen ikke var indrettet som planlagt dengang. Arrestinspektøren har oplyst, at tilbygningen er etableret med de rum, der var planlagt. Det var arresthusets samlede kapacitet, der skulle udvides med fem pladser, og tre celler skulle etableres i tilbygningen, mens de to andre celler skulle etableres i den eksisterende bygning. Arresthuset har ikke kendskab til planlagt etablering af celler til personer med handicap, men der er dog mulighed for at få en kørestol op på 1. sal via elevatoren. Tilbygningen indeholder derudover lager/værksted i kælderen som beskrevet i rapporten samt bad og toilet på 1. sal. Besøgsrummet blev ikke som planlagt etableret i tilbygningen, hvilket skyldes sikkerhedsmæssige problemer ved ind- og udlukning fra rummet. Arrestinspektøren har videre oplyst, at åbningerne i celledørene og i toiletdøren i tilbygningen er 80 cm brede, og at toilettet er uden fodlister. Dog er der en muret kant ved brusekabinen, der måler 7 x 7 cm. For så vidt angår etablering af celler til personer med handicap har direktoratet oplyst, at det skyldes en beklagelig misforståelse i kommunikationen, at cellerne i tilbygningen ikke blev udført uden dørtrin, og at badet ikke blev udført uden opmuret kant foran brusenichen. Direktoratet har bedt sin bygningssagkyndige om at undersøge muligheden for at ændre forholdene, så cellerne vil kunne bruges til kørestolsbrugere, der er så selvhjulpne, at de vil kunne anbringes i et arresthus. Da ruderne i vinduerne til cellerne i den nye tilbygning er matterede, er det ikke muligt for de indsatte at kigge ud af vinduet, og dagslysindfaldet er begrænset. Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvorfor denne løsning var valgt i stedet for ruder med en film, der gør det muligt at se ud, men ikke ind, ad vinduerne (der vender ud mod boligbebyggelse).

5 5/14 Arrestinspektøren har oplyst, at årsagen til de matterede ruder i cellerne skyldes, at arresthuset ligger i bymæssig bebyggelse, og at arresthuset har en etageejendom som nabo mod vest. Arrestinspektøren har videre oplyst, at arresthuset måtte erkende, at beboerne i disse lejligheder blev udstillet for de indsatte, når de opholdt sig på altanerne, hvorfor der blev indgået en aftale med boligforeningen om den valgte løsning. Arrestinspektøren har desuden oplyst, at arresthuset ikke har modtaget klager fra indsatte over vinduerne. Det er tværtimod arresthusets opfattelse, at cellerne er eftertragtede, idet der til tider er venteliste til de tre celler. Jeg har noteret mig, at arresthuset efter aftale med den boligforening, der ligger overfor arresthuset, har valgt en løsning, der (også) tager hensyn til, at de indsatte ikke skal kunne se beboerne i ejendommen overfor, når beboerne opholder sig på deres altaner. Jeg har desuden noteret mig, at arresthuset ikke har modtaget klager fra indsatte over vinduerne, og jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette forhold. Ad Observationscelle I loftet i observationscellen er der en plade, og mellem denne plade og loftet var der et mellemrum, som ombudsmanden nævnte muligvis kunne udgøre et sikkerhedsmæssigt problem. Det blev oplyst, at cellens varmekilde ligger bag pladen i loftet, og ombudsmanden forstod det sådan, at det derfor ikke vil være hensigtsmæssigt at fuge i revnen mellem pladen og loftet. Ombudsmanden gik ud fra at arresthuset i forlængelse af hans bemærkninger under inspektionen havde overvejet, hvad der i stedet kunne gøres for at sikre, at der ikke er noget sikkerhedsmæssigt problem forbundet med den nævnte revne. Ombudsmanden bad om at få oplyst resultatet af disse overvejelser. Arrestinspektøren har oplyst, at mellemrummet mellem loftet og pladen efter inspektionen er blevet lukket med fugemasse.

6 6/14 Ad Besøgslokale Den 12. februar 2011 satte en indsat (der var placeret i arresthusets besøgslokale på grund af overbelægning) ild til besøgslokalet, der brændte ned. Arresthuset havde tidligere fået afslag på at udvide besøgslokalet ved at inddrage et kontor ved siden af, men arresthuset havde nu fået bevilling til at ombygge besøgslokalet som ønsket. Ombudsmanden bad om at få oplyst, om besøgslokalet nu var ombygget, eller hvornår det forventedes at være ombygget. Da arresthuset er med i et projekt om børneansvarlige, der er iværksat i to fængsler og to arresthuse på foranledning af Institut for Menneskerettigheder, gik ombudsmanden ud fra, at lokalet var eller ville blive indrettet børnevenligt. Arrestinspektøren har oplyst, at besøgslokalet nu er ombygget og taget i brug, og at der er etableret et børnehjørne i lokalet. Arresthuset har supplerende over for direktoratet oplyst, at børnehjørnet er forsynet med børnemøbler (bord og to stole), tavle, skriveredskaber, børnebøger, reol med børnelegetøj og tv med indbygget dvd-afspiller samt diverse børnefilm. Ad Arbejde Ombudsmanden noterede sig at beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Frederikshavn på inspektionstidspunktet fortsat og på trods af de generelle problemer med beskæftigelse til de indsatte i arresthusene var rimelig god. Så vidt ombudsmanden forstod, går det generelt rimeligt godt med beskæftigelsen i Arresthuset i Frederikshavn, men han bad alligevel arresthuset om at oplyse, hvordan beskæftigelsessituationen havde udviklet sig siden inspektionen den 15. marts 2011, herunder med hensyn til cellearbejde. Arrestinspektøren har oplyst, at beskæftigelsessituation stadig er rimelig god. Arresthuset har stort set haft fuld beskæftigelse og i perioder haft op til 17 indsatte beskæftiget på værksteder. Resten har været beskæftiget i cellerne eller som gangmænd og ved bygningsvedligeholdelse.

7 7/14 Af resultatkontrakten mellem arresthuset og direktoratet fremgår det bl.a. at arresthuset i samarbejde med regionsværkmesteren skal udarbejde prognoser for produktionsvirksomheden to gange om året, og ombudsmanden bad om at modtage den senest udarbejdede prognose for produktionsvirksomheden i arresthuset. Hvis der var udarbejdet et samlet notat herom for arresthusene i området, kunne der blot henvises til svar på ombudsmandens tilsvarende anmodning i sagen om inspektionen dagen efter af Arresthuset i Aalborg. Den seneste prognose for Arresthuset i Frederikshavn er vedlagt som bilag til direktoratets udtalelse. Arrestinspektøren har i øvrigt henvist til arrestinspektørens samlede svar om beskæftigelsessituation i arresthusområdet i sagen om inspektionen af Arresthuset i Aalborg (hvori det udtrykkeligt er oplyst, at der ikke er udarbejdet en samlet prognose for arresthusområdet). Jeg har noteret mig det oplyste, herunder det, der fremgår af prognosen for Arresthuset i Frederikshavn. Det oplyste om den generelle beskæftigelsessituation for de arresthuse, der hører under Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland, vil blive medtaget i opfølgningsrapporten i sagen om inspektionen af Arresthuset i Aalborg. Ad 3.2. Undervisning Ombudsmanden gik ud fra, at undervisningen ligesom ved den sidste inspektion af arresthuset omfattede almindelige skolefag fra 1. til 10. klasse, men at der primært blev undervist i dansk. Ombudsmanden bad dog arresthuset om at oplyse nærmere om, hvad undervisningen omfatter. Arrestinspektøren har oplyst, at der undervises i almindelige skolefag, dvs. dansk, engelsk, matematik, edb og tysk, og at der undervises i alle fagene fra 1. til 10. klasse.

8 8/14 Arrestinspektøren har videre oplyst, at de indsatte informeres om muligheden for undervisning ved indsættelsen og i husordenen. Herudover opsøger læreren de indsatte og opfordrer dem til at deltage i undervisning. Ombudsmanden gik ud fra, at det sikrede pc-netværk (nu) var taget i brug i arresthuset. Han bad om at få oplyst, om det havde ført til, at flere indsatte nu deltager i undervisning i arresthuset, og om behovet for undervisning dermed var blevet større. Arrestinspektøren har oplyst, at det sikrede pc-netværk har givet anledning til større søgning til undervisning, men at behovet stadig anses for dækket med de tildelte timer. Ombudsmanden bad også arresthuset om at oplyse om arresthusets erfaringer indtil videre med ordningen med det sikrede pc-netværk. Desuden gik ombudsmanden ud fra, at oplysningen i husordenen om, at der for tiden ikke er pc er til rådighed for de indsatte, ville blive rettet. Arrestinspektøren har oplyst, at det sikrede pc-netværk blev taget i brug, da direktoratet gav tilladelse til, at det kunne tages i brug. Efter lidt startvanskeligheder fungerer netværket for det meste fint. Arresthuset ønsker, at der i fremtiden bliver adgang til flere og bedre undervisningsprogrammer samt adgang til flere udenlandske internetaviser. Arrestinspektøren har desuden oplyst, at der er foretaget følgende ændring af husordenen vedrørende (brug af) pc:

9 9/14 "Arresten råder i øjeblikket over 2 PC'er til undervisningsbrug (i et sikret netværk). Indsatte kan ved henvendelse til arresthuslæreren (på anmodningsseddel) få adgang til disse maskiner. Direktoratet har endvidere oplyst, at der løbende arbejdes på at tilføre det sikrede pc-netværk flere undervisningsprogrammer, herunder mulighed for fjernundervisning, og at åbne for hjemmesider, som har uddannelsesmæssig relevans. Det skal dog ske under behørig hensyntagen til såvel tekniske som sikkerhedsmæssige procedurer, hvorfor der kan forekomme ventetid, eksempelvis ved åbning af adgang til ønskede hjemmesider. Ombudsmanden bad om oplysning om praksis i arresthuset med hensyn til at undervise indsatte sammen i læge-/undervisningslokalet. Ombudsmanden bemærkede, at han var opmærksom på den begrænsede plads, der er i dette lokale. Arrestinspektøren har oplyst, at undervisningslokalets fysiske rammer begrænser muligheden for undervisning i fællesskab, men at det dog er muligt at have to elever sammen til undervisning, eventuelt ved hver sin maskine. Jeg har noteret mig, at det er muligt at undervise to indsatte sammen i undervisningslokalet, og at de også vil kunne benytte hver deres pc i undervisningen. Ombudsmanden bad desuden arresthuset om at oplyse, om arresthuset har overvejet at lade de indsatte lave lektier sammen i arbejdstiden. Han henviste i den forbindelse til rapporten om inspektion samme dag af Arresthuset i Nykøbing Mors, hvoraf det fremgik, at det er muligt i dette arresthus. Arrestinspektøren har oplyst, at det af og til forekommer, at indsatte ønsker at lave lektier sammen i fællesskabstiden, hvilket er til stor fornøjelse og inspiration for dem. Denne mulighed findes også i arbejdstiden på samme vilkår som arbejdsfællesskab og fællesskab ved manglende arbejde. Arrestinspektøren har desuden oplyst, at følgende nu fremgår af husordenen:

10 10/14 "To indsatte kan arbejde, lave lektier sammen eller have fællesskab i arbejdstiden på en celle (hvis der ikke kan tilbydes beskæftigelse) såfremt det er praktisk muligt, og ordens- og sikkerhedsmæssige forhold ikke taler imod". Det tilføjes, at jeg er bekendt med, at kriminalforsorgen har fået 122 millioner kroner i satspuljemidlerne til undervisning af indsatte over de næste fire år. Pengene er givet til fem overordnede mål, herunder forsøg med import af undervisning i udvalgte arresthuse f.eks. i samarbejde med lokale voksenuddannelsescentre. Ad 3.3. Behandling Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvor mange indsatte der normalt deltager i misbrugsbehandling i arresthuset, og hvor behandlingen foregår. Arrestinspektøren har oplyst, at der løbende deltager ca. 5-7 indsatte i misbrugsbehandlingen i arresthuset. Samtalerne er enkeltvis og foregår i det lokale, hvor der er lægekonsultation og undervisning. Ad 4. Fritid Der er oplysning om fritidstilbuddene og adgangen til cellefællesskab i arresthusets husorden, men det fremgik ikke, hvor lang tid ad gangen de indsatte må benytte fritidsrummene. Ombudsmanden bad om oplysning herom og anbefalede, at det kommer til at fremgå af husordenen. Arrestinspektøren har over for direktoratet oplyst, at husordenens punkt om benyttelse af fritidsrummene nu er ændret, så det fremgår, hvor længe og hvornår der er mulighed for at benytte arresthusets fritidsrum. I husordenen står der nu følgende:

11 11/14 "Fritid Der er mulighed for at deltage i forskellige fritidstilbud, for eksempel motionstræning og fritidsrum med billard. Tilmelding sker på skema ved personalekontoret dagligt i forbindelse med indsamling efter morgenmad. Du har adgang til at benytte kondi eller poolrum 1 time dagligt. På hverdage i tiden mellem kl og og på lørdag, søndag og helligdage i tiden mellem kl og kl Inden for de tidsrum kan du reservere følgende tider: Hverdage: Son- og Helligdage Kondi pool Kondi Pool Der kan kun reserveres tid dags dato. ALTSÅ ikke flere dage frem i tiden. Kondirummet kan benyttes af højest 3 personer af gangen og billardrummet af højest 2 personer af gangen. Døren er låst under brug af rummene. Der er i alle rum forbud mod rygning. Indsatte skal efter brug efterlade rummet i ryddelig stand. Overtrædelse af disse regler kan medføre disciplinærstraf eller karantæne. Direktoratet har henholdt sig til det, som arrestinspektøren har oplyst. Direktoratet har præciseret, at det gælder både det oplyste om brugen af fritidsrummene og om revisionen af husordenen.

12 12/14 Ombudsmanden gengav oplysninger fra sidste inspektion af arresthuset om boldspil i gården og nævnte, at det under inspektionen denne gang (igen) blev oplyst, at der tidligere havde været mulighed for at spille basketball i gården, men at arresthuset måtte opgive denne mulighed, fordi det gav anledning til konflikter. Ombudsmanden gik ud fra, at der hermed sigtedes til den mulighed, der allerede var opgivet ved den sidste inspektion af arresthuset, og ikke et nyt forsøg på at etablere basketball i gården, men han bad om at få oplyst, om det var rigtigt forstået. Arrestinspektøren har oplyst, at arresthuset siden sidste inspektion har forsøgt at etablere boldspil. Der er i den forbindelse i øvrigt henvist til besvarelsen af spørgsmålet på side 20, punkt 4, i rapporten jf. nedenfor. Jeg har noteret mig, at arresthuset har forsøgt at etablere boldspil i gården igen efter sidste inspektion, jf. også det, som arrestinspektøren har oplyst nedenfor. Ombudsmanden noterede sig, at der ikke som forudsat var indrettet et nyt sammenhængende gårdtursareal, men han bad alligevel arresthuset om at oplyse baggrunden for, at der som han forstod det ikke som bebudet ved sidste inspektion var etableret mulighed for boldspil (f.eks. i den ene af gårdene) eller eventuel anden form for fysisk aktivitet. Arrestinspektøren har oplyst, at arresthuset et par gange siden inspektionen i 2003 har forsøgt at etablere boldspil (basketkurv) på gårdtursarealet. Det er dog hver gang endt med hærværk, og det er derfor for tiden opgivet. Arresthuset har ligeledes i perioder forsøgt med softball på gårdtursarealet. Det fremgår af direktoratets udtalelse, at arresthuset telefonisk over for direktoratet har oplyst, at forsøget med softball blev indstillet, da gården er så lille, at de indsatte, der ikke deltog i boldspillet, ikke kunne undgå at blive ramt af bolden. Gårdens lille areal er også forklaringen på, at det ikke er muligt at opdele gården i en del til boldspil og en del uden. Arrestinspektøren har videre oplyst, at arresthuset kun har to gårdtursarealer (hvoraf det ene primært bruges til lagerplads), og at boldspil forstyrrer de andre indsatte under

13 13/14 gårdturen. Arresthuset har oplyst, at arresthuset ikke har personaleressourcer til at afholde ekstra gårdtur til boldspil. Det er videre oplyst, at der de sidste to år ikke har været ønske fra de indsatte om boldspil på gårdturen. Det står de indsatte frit for at dyrke fysisk aktivet på andre måder, så som småløb og gymnastik. Arresthuset har desuden oplyst telefonisk over for direktoratet, at arresthuset fortsat vil overveje forslag til flere fysiske aktiviteter under gårdturen, og at man ligeledes fortsat er lydhør over for at afprøve aktiviteter, som de indsatte måtte foreslå. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets svar. Jeg har noteret mig det oplyste om de forsøg, der har været efter sidste inspektion med boldspil, herunder softball, og at arresthuset er lydhør over for at prøve andre fysiske aktiviteter. Det er efter min opfattelse uheldigt, at de fysiske rammer for gårdtursarealet sætter begrænsninger for de fysiske udfoldelsesmuligheder i gården. Jeg har dog ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at foretage mig mere vedrørende dette forhold, herunder det forhold, at de to gårde ikke blev sammenlagt, hvilket ellers går jeg ud fra ville have givet bedre muligheder for fysisk udfoldelse i gården. Ombudsmanden bad om at få oplyst, i hvilket omfang de indsatte har tv med indbygget dvd-afspiller. Arrestinspektøren har oplyst, at alle celler i arresten er udstyret med tv med indbygget dvd-afspiller. Arrestinspektøren har i øvrigt under dette punkt oplyst, at der ikke som ombudsmanden antog i rapporten er samme ordning med hensyn til adgang til PlayStation i alle arresthusene i området. Da husordenerne for arresthusene er udfærdiget på baggrund af en skabelon, gik ombudsmanden ud fra, at de andre arresthuse havde en

14 14/14 købeordning ligesom i arresthusene i Frederikshavn og Nykøbing Mors (dog med undtagelse af Arresthuset i Århus) og ikke en lejeordning. Arrestinspektøren har oplyst, at det kun er arresthusene i Hjørring, Randers og nu også Århus, der har købeordninger, mens der er lejeordninger i de andre arresthuse. Det tilføjes, at jeg under en inspektion den 27. og 28. marts 2012 af Anstalten ved Herstedvester fik oplyst, at denne anstalt havde købt de sidste PS-2-konsoller, der var tilbage på kriminalforsorgens centrallager i Statsfængslet på Kragskovhede. Ad 6.1. Talsmandsordning Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvor samtaler mellem talsmanden og indsatte, der har ønsket at tale med talsmanden, finder sted. Arrestinspektøren har oplyst, at sådanne samtaler finder sted enten i talsmandens eller den indsattes celle. Opfølgning Jeg betragter hermed sagen om inspektionen af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 som afsluttet. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Frederikshavn, Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. København, den

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors den 15. marts 2011 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 427 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00199-1/PH 2/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.3.2. Undervisnings- og

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Den 7. november 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 ENDELIG J.nr. 2011-0452-6282/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Bygningsmæssige forhold... 4 2.1. Ændringer

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Fængslet har oplyst at yderdøren til den halvåbne afdeling altid er låst ved indebesøg, og at den kun er åben når der er personale til stede.

Fængslet har oplyst at yderdøren til den halvåbne afdeling altid er låst ved indebesøg, og at den kun er åben når der er personale til stede. 1/26 Den 24. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 27. marts 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0498 Dok.:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

7. Samtaler med indsatte58. 8. Gennemgang af rapporter58

7. Samtaler med indsatte58. 8. Gennemgang af rapporter58 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning3 2. Bygningsmæssige forhold mv.4 2.1.Bygning og gangarealer4 2.2.Cellerne6 2.2.1. Venterum9 2.3.Øvrige rum mv.10 2.3.1. Toilet- og badefaciliteter10

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012

Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012 Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012 ENDELIG Dok.nr. 12/03559-22/ PH 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Bygningsmæssige

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse.

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. I rapporten bad jeg

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. fra

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2925-628/PH 1/18 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00122-1/LBI 2/15 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 26. august 2010

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4. 3. Arbejde, fritid og undervisning... 20. 4. Lægebetjening mv...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4. 3. Arbejde, fritid og undervisning... 20. 4. Lægebetjening mv... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4 2.1. Cellerne... 5 2.1.1. Almindelige celler... 5 2.1.2. Observationscelle... 7 2.2. Øvrige rum mv....

Læs mere

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Brev sendt til Anstalten ved Herstedvester: Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Den 29. juni 2004 skrev jeg til Anstalten ved Herstedvester og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 6. maj 2009

Inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 6. maj 2009 Den 16. september 2011 Inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 6. maj 2009 ENDELIG J.nr. 2009-1162-628/CBR 1/74 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om statsfængslet... 7 3. Nye bygningsmæssige

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

1/1. Indholdsfortegnelse

1/1. Indholdsfortegnelse Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 623 Offentligt 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 3 2.1 Bygningen mv.... 3 2.2 Celler og gangarealer... 4 2.3 Øvrige rum...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2924-628/PH 1/25 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Sønderborg...

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.4 Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.4 2. Bygningsmæssige forhold mv..5 2.1. Bygning og gangarealer..5 2.2. Cellerne 7 2.3. Øvrige rum mv....9 2.3.1. Toilet- og badeforhold..9 2.3.2.

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22.

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22. Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej 39 2620 Albertslund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere