Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar 2015."

Transkript

1 1 Værløse Varmeværk A.m.b.a. Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar Velkommen til den ordinære generalforsamling i Værløse Varmeværk. Præsentation af bestyrelse og personale Bestyrelsen består af 8 medlemmer og der har ikke været nogen udskiftning i årets løb. I henhold til vedtægterne udpeges: 2 medlemmer af Furesø Byråd, det er byrådsmedlemmerne Lone Christensen og John Ingemann Allentoft 3 medlemmer udpeges af storforbrugerne, det er Jørgen Kornum, Tom Jokumsen Christa Christensen 3 medlemmer udpeges af småforbrugerne, det er Henrik Kaltoft, Jørn Jensen der er næstformand og Torben Lindved der er formand Personale: Frantz Lundquist er driftsleder og Malene Pankoke er vores bogholder. Velkommen til vores revisor, statsautoriseret revisor Lisa Svensen fra Deloitte. Præsentation af Værløse Varmeværk En kort præsentation af Værløse Varmeværk. Vi køber nu al varme af Vestforbrænding.. VF ejes af 19 kommuner i Hovedstadsområdet, herunder Furesø Kommune. Forbrændingsanlægget i Glostrup er Danmarks største. Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen er blevet formand for Vestforbrændings bestyrelse. Juridisk set har VF status som en kommune. Med etableringen af transmissionsledningen fra Bagsværd til Værløse i 2012 er vi nu beliggende på et transmissionsnet der har sammenhæng med det overordnede Københavnske net og med Hillerød.

2 2 Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning får ligeledes en del af deres varmebehov dækket fra Vestforbrænding via transmissionsledningen. Vi ejer fortsat transmissionsledningen til Søndersøcentralen. Dog er den nu koblet på Vestforbrændings net nede ved jernbanebroen på Fiskebækvej. Vestforbrænding anvender transmissionsledningen, og det betyder at de afholder ledningstabet. Vi har fortsat to varmecentraler. Hovedcentralen på Klostergårdsvej og Varmecentralen ved Søndersøskolen. Vi står for driften af centralerne, Vestforbrænding bestemmer hvor meget de skal køre og afholder udgiften til gas. De kører når der er spidsbelastning, ved udfald og ved planlagt vedligeholdelse. Årets resultat Samlet var der en underdækning i årets driftsregnskab på kr. I forhold til det budgetterede svarer det til en forbedring på 1,6 mio. kr. De væsentligste årsager til dette gode resultat er en lavere pris på varmen fra Vestforbrænding end forventet, et mindre gadeledningstab, mindreudgift til vedligeholdelse af ledningsnet og renteudgifter, samt en række mindre besparelser. Der var en enkelt større merudgift på 0,4 mio. kr. til køb af energibesparelser (PSO) som fjernvarmeværker er pålagt. Af dette bedre resultat er 1.4 mio. kr. indregnet i budgettet og priserne for indeværende varmeår. Restbeløbet på 0,2 mio. kr. vil blive indregnet i budgettet og priserne for 2015/16. Der er en opsamlet overdækning på knap 5,6 mio. kr. Heraf afvikles 4,7 mio. kr. i indeværende varmeår, resten 0,9 mio. kr. i 2015/16. Det har medført en væsentlig lavere varmepris i indeværende år. Bestyrelsen har endvidere nedsat varmeprisen yderligere pr. 1. januar som følge af at Folketinget afskaffede (tilbagerullede) den såkaldte FSA (forsyningssikkerhedsafgiften) pr. 1. januar Der er i denne anledning anmeldt et nyt budget og nye priser til Energitilsynet. Der er også nogle andre mindre ændringer. Hvis vi ser isoleret på hvad bortfald af FSA betyder for det såkaldte standardparcelhus, så svarer det til ca kr. om året. Konkret er MWh prisen sat ned med 71,25 kr. fra 592,50 kr. til 521,25 kr. (med moms.). Men husk lige at træerne vokser ikke ind i himmelen. Afskaffelsen af FSA bliver finansieret ved en forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft med 0,28 procentpoint og en reduktion af den grønne check. Samlet betyder det, at prisen pr. m 2 er nedsat med 10 % og MWh prisen er nedsat med 20 % fra 2013/14 til 1. januar Så det er et rigtig godt år her i 2014/15.. Som følge af at afviklingen af overdækning med 4,7 mio. kr. er priserne ekstraordinært lave nu. Uanset der også er driftsudgifter der falder bort. Forbrugerne må påregne at priserne vil stige fra 1/ Men bestyrelsen vil gøre hvad vi kan for at begrænse stigningen, så jeg tør godt love at det, trods stigningen bliver en fornuftig pris i 2015/16.

3 3 Varmt år Det forløbne år har været rekord varmt. Det såkaldte graddagetal, der er et udtryk for hvor koldt det har været, blev 2472 mod 3096 året før. Salget af varme var 12 % lavere end i 2012/13. Vores energiindkøb faldt med ca. 9 %, så samlet var ledningstabet 17,6 %. Under den omlægning som Varmeværket har gennemgået de seneste år har ledningstabet været behæftet med usikkerhed. Denne usikkerhed er nu væk, og er på et niveau som forventet med den meget milde vinter. Samlet fik forbrugerne tilbagebetalt 2,75 mio. kr.. Hvordan er vores varmepriser sammenlignet med andre. Som tidligere år har vi sammenlignet vores pris for at varme et standardhus op, med hvad det koster hos andre værker, der ligger i vores nabolag. Energitilsynet opdaterer hvert halve år en prisstatistik ud fra de anmeldte priser. De priser jeg nævner er prisen for at et hus på 130 kvm. og et energiforbrug på 18,1 MWh. Den seneste statistik er fra 15. august Da der er sket væsentlige ændringer siden, omfatter nedenstående oversigt beregninger foretaget ud fra de enkelte værkers hjemmeside, dvs. priserne fra Det gælder Vestforbrænding, Værløse, Frederikssund og Slagslunde. Værkerne i Smørum, Farum og Holte har ikke ændret priser pr. 1. januar 2015 og er derfor opført med tallene fra Energitilsynets opgørelse fra 15. august Vestforbrænding Værløse Frederikssund Smørum Farum Holte Slagslunde kr kr kr kr kr kr kr. Værløse Varmeværks pris er ekstraordinær lav pr da vi som nævnt afvikler 4,7 mio. kr. i overdækning. Driften i øvrigt For ikke at tale hele aftenen vil jeg i øvrigt henvise til ledelsesberetningen i Årsrapporten side 5-7. F.eks. er der en række nøgletal på side 6 i årsrapporten. Skorsten. I har nok bemærket, at Værløses profil har ændret sig de sidste par måneder. Varmeværket har fået en ekstra stålskorsten.

4 4 På sidste års generalforsamling orienterede bestyrelsen om baggrunden for, at der skulle bygges en ny skorsten. Problemet var, at når vi har de kolde vintre, så fryser det vand der er samlet i murstenene, og derved skydes der skaller af stenene især på vestsiden. Når de kommer fra stor højde så er de en potentiel risiko for dem der færdes på værkets forplads. Der var to løsningsmuligheder på problemet. Den ene var at foretage en hovedistandsættelse med mellemrum. Det kræver stillads i en længere periode, og er meget bekosteligt og til gene for vores antenneplads lejere. Alternativet er en ny skorsten. Det er dyrere men samtidig nedsættes udgifterne til vedligeholdelse i de næste mange år. Den nye stålskorsten står der nu, den har samme højde men har en meget mindre diameter. I løbet af de kommende måneder vil tilslutningen til kedlerne og flytning af alle mobiltelefonantennerne blive foretaget. Når alt det er på plads, vil den gamle murede skorsten blive demonteret og revet ned. Fjernelse af olietanke. Vi havde 3 store olietanke der samlet kunne rumme ca liter olie. De tomme og har ikke været brugt i mange år. Så med kravene fra en ny tankbekendtgørelse var det tid til at fjerne dem. Det blev lidt dyrere end vi havde forventet. Der viste sig at være en mindre forurening under tankene. Den blev fjernet i samarbejde med miljømyndighederne. Ny skorsten og fjernelse af olietankene var koordineret, så der kun skulle arbejdes på forpladsen 1 gang. Opgravningen var den samme, støbning af skorstensfundament var nem, og en ny belægningen på forpladsen kan genetableres samlet. Energitilsynet har afgjort klagesager. Den langvarige sag om afklaring af forkøbsretten og især prissætningen på transmissionsledningen fra Værløse Varmeværk til Hillerød er nu, efter klage fra Farum Fjernvarme, afgjort i Energitilsynet den 25. november Energitilsynet afviser at gribe ind over for et afskrivningsgrundlag på 54,5 mio. kr. pr. 1. januar 2011 for den sydlige transmissionsledning fra Hillerød Kraftvarmeværk. Energitilsynet har alene lagt vægt på varmeforsyningslovens krav til, hvordan en afskrivning skal foretages. Energitilsynet finder ikke, at indholdet af aftaler om varmelevering kan inddrages i vurderingen efter varmeforsyningsloven og henviser til eventuel behandling ved domstolene. Farum Fjernvarme havde yderligere en klage der drejer sig om fastlæggelse af vilkår for overdragelsen af den sydgående transmissionsledning, der forbinder Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk A.m.b.a. med Hillerød Kraftvarmeværk, herunder markedsprisen på transmissionsledningen pr. 1. juli 2006, hvor forkøbsretten blev udløst. Energitilsynet forstår en markedspris som den pris, der ville kunne være opnået på et marked efter forhandling mellem en uafhængig køber og sælger. I mangel af en sådan pris opstilles kriterier/

5 5 pejlemærker, og ud fra et samlet skøn er markedsprisen fastsat til 90 mio. kr. pr. 1. juli Energitilsynet fastsætter også vilkår om sædvanlig refusionsopgørelse, men afviser at regulere selve markedsprisen pga. tidsforløbet siden forkøbsretten udløst 1. juli Energitilsynets afgørelse i de to sager er som bestyrelsen forventede. Værløse Varmeværk har ikke haft nogen udgifter i forbindelse med sagerne. Likviditeten. Likviditeten har været fornuftig, og vi har kun i korte perioder trukket på vores kassekredit. Bestyrelsen har derfor udskudt låneoptagelse. Der er et senere punkt på dagsorden hvor bestyrelsen beder om at den tidligere bemyndigelse ændres til at have en løbetid på op til 30 år. Fremtid. Som det fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten har bestyrelsen i regnskabsåret påbegyndt en konkret vurdering af muligheden for en sammenlægning med Vestforbrænding. Formålet er at undersøge, om det er muligt at opnå en lavere varmepris, og samtidig sikre et højt serviceniveau overfor forbrugerne. De foreløbige undersøgelser viser, at der kan opnås en gennemsnitlig besparelse på ca. 20 %. I dette tal er der korrigeret for de mange engangsudgifter og engangsindtægter der er vores budget for indeværende år. Der er endvidere indregnet en længere afskrivningstid på Varmeværkets anlæg, og dermed mindre udgifter her og nu. Der er også taget hensyn til andre mulige og kendte besparelser og mindre udgifter i fremtiden. Der er også korrigeret for indtægter der falder væk om få år. En eventuel sammenlægning vil have den konsekvens at Værløse Varmeværk ophører at eksistere som virksomhed, og forbrugerne bliver kunder hos VF. Det er kompliceret og alvorlig beslutning, som bestyrelsen overvejer nøje og vi vil under alle omstændigheder forelægge konklusionen for en generalforsamling med henblik på beslutning, uanset hvad bestyrelsens konklusion bliver. Kort om VF skal det siges, at VF er et kommunalt fællesskab. Den har samme rettigheder og pligter som en kommune inden for de områder den beskæftiger sig med. Bestyrelsen i VF har samme rettigheder og status som byrådsmedlemmer i en kommune. VF er underlagt tilsyn fra det statslige tilsynsråd. VF er det fællesskab som 19 kommuner har med det formål at sikre en effektiv miljørigtig behandling, genbrug og forbrænding af affald og anvendelse af den varme der kommer fra forbrændingen af affald til konkurrencedygtige priser. I Lyngby-Taarbæk kommune har Kommunalbestyrelsen bedt Vestforbrænding om at forestå udbygning af et helt nyt fjernvarmesystem.

6 6 Afslutning Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år. Tak til Frantz og Malene for en god indsats.

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere