Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:"

Transkript

1 Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober 2013 har A A/S og C ApS, begge selskaber ved direktør B, i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor D samt revisionsvirksomheden E P/S for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at D har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 22. december 2012, samt at han fra den 1. september 2011har været tilknyttet revisionsvirksomheden E P/S, cvr. nr. xx xx xx xx, og fra den 7. januar til den 28. november 2011 har været tilknyttet E I/S, cvr. nr. xx xx xx xx. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede med urette har givet reviewpåtegning på årsregnskab for datterselskabet A A/S (uden revisionspligt) med forbehold for utilstrækkeligt revisionsgrundlag og deraf følgende manglende konklusion for såvel moderselskabet C ApS (med revisionspligt, og hvor indklagede var generalforsamlingsvalgt revisor), som datterselskabet A A/S - i stedet for at være fratrådt som revisor for datterselskabet, idet man alene ønskede revisionsassistance for så vidt angår datterselskabet A A/S. Sagsfremstilling: Selskabet A A/S er datterselskab til moderselskabet C ApS, [by]. A A/S Indklagede har den 11. juli 2013 afgivet erklæring vedrørende review af årsregnskabet for A A/S for regnskabsåret 9. august 2011 til 31. januar 2013 med følgende forbehold og konklusion: Forbehold Grundlag for manglende konklusion Vi har ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for årsregnskabets fuldstændighed, som følge af begrænsninger i vores arbejde pålagt os af selskabets ledelse. 1

2 Vi har ikke haft mulighed for at bekræfte eller afkræfte de i årsregnskabet anførte udviklingsprojekter under udførsel og forudbetalinger, andre tilgodehavende og likvide beholdninger på henholdsvis kr., kr. og kr. Som følge af disse forhold har vi ikke været i stand til at afgøre, om eventuelle justeringer kunne være anset for nødvendige i relation til registrerede eller ikkeregistrerede transaktioner med indvirkning på resultat- og egenkapitalopgørelsen. Manglende konklusion På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi kan derfor ikke udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at denne er aflagt i henhold til årsregnskabsloven, at årets resultat udgør kr., at egenkapitalen udgør 296 kr. samt at aktiver/passiver udgør kr. Posten anlægsaktiver, andre anlæg, driftsmateriel og inventar er på kr. Det fremgår af ledelsesberetningen, at Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2001/13 for opfyldt. Det fremgår af selskabsoplysninger, at moderselskabet er C ApS, [by]. Det fremgår af udskrift udskrevet den af B fra F vedrørende kundenr. xxxxx, A A/S, erhvervskonto xxxx-xxxxxxxxx, at der den 21. december 2011 blev indsat kr. fra G ApS, hvorefter saldo udgjorde ,56 kr. Det fremgår af udskrift udskrevet den af B fra F vedrørende kundenr. xxxxx, A A/S, erhvervskonto xxxx-xxxxxxxxx, at der den 5. januar 2012 blev indsat kr. fra H ApS, hvorefter saldo udgjorde ,01 kr. C ApS Det fremgår af udskrift fra Erhvervsstyrelsen, at selskabet er stiftet den 4. august 2011 samt, at stifter er B. Indklagede har den 11. juli 2013 afgivet revisorerklæring på årsregnskabet for C ApS for regnskabsåret 4. august 2011 til 31. januar 2013 med følgende forbehold og konklusion: Forbehold Grundlag for manglende konklusion Vi har ikke været i stand til at kontrollere værdiansættelsen af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder indregnet i balancen til kr., som følge af begrænsninger pålagt os af selskabets ledelse. Vi har ikke været i stand til at kontrollere værdiansættelsen af tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder indregnet i balancen til kr., som følge af begrænsninger pålagt os af selskabets ledelse. Som følge af disse forbehold har vi ikke været i stand til at afgøre, om eventuelle justeringer kunne være anset for nødvendige i relation til registrerede eller ikkeregistrerede transaktioner med indvirkning på resultat- og egenkapitalopgørelsen. Manglende konklusion På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis, der kan 2

3 danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at denne er aflagt i henhold til årsregnskabsloven, at årets resultat udgør kr., at egenkapitalen udgør kr. samt, at aktiver/passiver udgør kr. Under aktiver, omsætningsaktiver, tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder er anført kr. og under aktiver, anlægsaktiver, kapitalandele i dattervirksomhed er anført kr. Det fremgår videre af årsrapportens note 3 vedrørende kapitalandel i dattervirksomhed, at ejerandelen af A A/S udgør 89 % og, at egenkapitalen i dette selskab er på 296 kr., årets resultat på kr. og, at den regnskabsmæssige værdi hos C ApS udgør kr. Endvidere at der i den regnskabsmæssige værdi indgår ikke-indbetalt virksomhedskapital med kr. Det fremgår af ledelsespåtegningen, at der træffes på generalforsamlingen den 11. juni 2013 beslutning om, at årsregnskabet for 2013/14 og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. I en mail af 6. juni 2013 fra indklagede til klager skrives følgende: Vi er godt i gang med regnskaberne for begge selskaber. For at komme videre og færdiggøre processen må du godt være behjælpelig med at sende, tage stilling til følgende: C: Kopi af kontoudtog fra banken for hele regnskabsperioden samt månederne februar og marts 2013 Har holdingselskabet solgt nom kr. til H ApS + nom kr. til J af aktierne i A til kurs 100? - send gerne kopi af overdragelsesdokumenter Hvordan er overdragelsen finansieret? Så vidt jeg kan se er beløbene ikke indbetalt til holdingselskabet A: Bilagsmateriale for hele regnskabsperioden, både salgs- og købsfakturaer Kopi af lejekontrakt Kopi af kontoudtog fra banken for perioden primo december 2012 til og med ultimo marts 2013 Der er bogført 225 t.kr. som selskabskapital, på konto I stiftelsesdokumentet indskydes der kun 125 t.kr. Hvad vedrører de sidste 100 t.kr.? Lån? Send lånedokument eller andet på beløbet Kopi af momsafstemning og momssandsynlighed for hele regnskabsåret med kopi af indberetningskvitteringer Lønafstemning hvor finanstal i bogføringen er afstemt til ekstern dokumentation med kopi af afstemningslister eller andet fra lønbureau Kopi af afstemning for skyldige lønposter, A-skat mm. til ekstern dokumentation Kopi af lønkontrakt 3

4 Med hensyn til værdiansættelsen af de immaterielle aktiver må du godt sende mig et nærmere specificeret grundlag for værdiansættelsen af de t.kr., dvs. hvorfor er aktivet lige præcis det værd. Hvordan har udviklingen været i projektet eftersom aktiverne overdrages fra dig til holdingselskabet for 0,02 kr. den 3. maj 2012 og overdrages igen den 2. januar 2013 til t.kr., dvs. en værditilvækst på 8 måneder på t.kr. Forholdet kan og har stor betydning for den skattemæssige behandling af overdragelsen når parterne er interesseforbundne, dvs. er overdragelsessummen de 0,02 kr. et reelt udtryk for værdien der overdages på det givne tidspunkt. Det er vigtigt med argumenterne og dokumentationen for det fastsatte pris ellers er der risiko for, at SKAT anfægter værdien med utilsigtede konsekvenser til følge for både dig og selskaberne. Som overdragelsen er foretaget betyder det, at holdingselskabet som overdrager aktiverne til t.kr. har realiseret en gevinst på tilsvarende beløb, som skal beskattes. Skatten af avancen kan opgøres som (salg - køb) t.kr. - 0,02 kr. = t.kr. x 25% = 3.571t.kr. Har du tænkt nærmere over denne konsekvens? Hvad med den formelle overdragelse af aktivet, herunder patent og rettigheder mv. til aktivet er disse registreret i As navn efter ovedragelsen? I en mail af også 6. juni 2013 fra klager til indklagede skrives følgende: C: - Jeg troede du fik en kontoudtog fra Banken. Den er vedhæftet - Nej det var mening, at vi skulle lave en kapitalforhøjelse på kr, så pengene er blevet sat på A's konto i stedet. Den kapitalforhøjelse mangler vi stadigvæk at foretage. Jeg kommer forbi med tegningsblanketterne. Jeg har været nødsaget til at midlertidig aflevere eksisterende aktier indtil kapitalforhøjelse er gennemført. Det er ikke lavet nogen overdragelses aftale herom. - Værdiansættelsen af de t.kr. er baseret på et tilbud (dateret 30: ) på at tegne kr. af aktierne i A til kurs svarende til en ejerandel pr. 1. oktober 2011 på 1.75 pct. samt mulighed for at tegne yderligere kr. i A til kurs 100, svarende til en ejerandel pr på 3.5 pct. Men I har ikke betalt de penge på sidste rettidige betalingsdag ( ), så aftalen med ham er ikke længe bindende, hvilket vil sige, at grundlaget for værdiansættelse holder ikke længere. - Vi har også forventet at modtage 35 mio kr. fra en Tyske finansielle virksomhed, og de penge skulle bruges til bl.a. finansiering af overdragelsen. Men projektet er stadigvæk i pilotfase hos dem og selve implementeringen er endnu ikke vedtaget i deres bestyrelse. - Når det er sagt, er den overdragelse sat i bero og er derfor ikke gældende på nuværende tidspunkt. Holdingselskabet ejer aktiverne indtil videre. A - Det er mening at regnskabet ikke skal revideres, dels fordi virksomhedens værdi er relativ lav, og dels fordi dette ikke er omkostningseffektiv for virksomheden. Derfor har vi valgt, at anvende reduktionen af revisionspligten. Der skal blot udarbejdes regnskabet og selvangivelsen - Omkring de 100 t.kr der er bogført på 62200, er der tale om tegning af nye aktier med henblik på kapitalforhøjelsen på kr. Pengene er sat på A's konto men selve kapitalforhøjelsen er ikke blevet registreret hos Erhvervsstyrelsens. Den 4

5 kapitalforhøjelse vil vi stadigvæk lave, jeg kammer forbi med udskrift fra banken. Samtidigt skal resterende kapital (375 t.kr) tilvejebringes ved apportindskud i form af serverene som jeg har selv købt. Jeg håber du kan hjælpe med både kapitalforhøjelse og apportindskud. - Nej Den formelle overdragelse af aktivet har ikke kunnet fundet stedet, da holdingselskabet ikke har modtaget betalingen for disse. Rettighederne er derfor ikke registreret i A's navn. Der er lavet en aftale om royalty pr. 1, maj, som vil være gældende indtil en ordentlig overdragelse kan finde stedet. Jeg kommer forbi med materiale. I en mail af 24. juni 2013 fra indklagede til klager spørger indklagede til status på bilagsmaterialet. I en mail også af 24. juni 2013 fra klager til indklagede svarer klager, at han skal indhente bestyrelsens samtykke for at kunne imødekomme ønsket. Klager skriver endvidere, at han dog har lidt svært ved, at forklare øvrige bestyrelsesmedlemmer hvorfor vi skal udsende bilagsmaterialet, især når virksomheden ikke er revisionspligt. I en mail af 26. juni 2013 fra klager til indklagede skriver klager, at der har været afholdt bestyrelsesmøde, men at bestyrelsen desværre ikke har taget stilling til indklagedes ønske. Klager skriver videre, at Bestyrelsen har svært ved at forstå problemstillingen, så vi lader sagen ligge indtil videre. Er bogføring/postering fejlbehæftet, kan vi tage det enkelt bilag op til drøftelse. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så må vi jo finde en løsning. I en mail ligeledes af 26. juni 2013 fra indklagede til klager skriver indklagede følgende: Jeg har svært ved at se problemstillingen hvorfor I ikke kan udleverer bilagsmaterialet selvom selskabet ikke er omfattet af revisionspligten. Hvordan kan jeg bedømme om posteringerne er fejlbehæftet når jeg ikke har set bilagsmaterialet? Derudover er holdingselskabet fortsat omfattet af revisionspligten, som derfor kræver en aktiv stillingtagen til værdiansættelsen af aktiverne i balancen, herunder kapitalandelen i A A/S. Hvis jeres endelig holdning er, at jeg Ikke kan få bilagsmaterialet bliver jeg nødt til, at tage forbehold i revisorerklæringen for manglende revisionsbevis og indstille generalforsamlingen til ikke at godkende årsrapporten for holdingselskabet. Noget nær samme formulering vil gøre sig gældende for driftsselskabet. Jeg synes bestemt ikke det er en hensigtsmæssig løsning og beder dig derfor genoverveje forholdet. Du har trods alt aktiemajoriteten i driftsselskabet og af den grund fuld beslutningsdygtig. I en mail af 27. juni 2013 fra indklagede til klager om emnet vurderingsberetning, skriver indklagede følgende: Tak for det tilsendte til brug for udarbejdelse af vurderingsberetning. 5

6 Når jeg ser bilaget og hvilket udstyr det omhandler må jeg indrømme, at jeg ikke har forstand på vurdering af sådanne udstyr. Jeg skal derfor bede dig in, at indhente en vurdering fra en sagkyndig person. Jeg kan anbefale, at bruge I en mail ligeledes af 27. juni 2013 fra klager til indklagede, besvarer klager mailen med emnet vurderingsberegning. Klager skriver følgende: Vi gå ikke videre med vurderingsberetning, og vi dropper det med apportindskud indtil videre. kr overført til A i forbindelse med overdragelse af aktier, anses som mellemregning i holdingselskabets favør. I en mail af 28. juni 2013 fra indklagede til klager skriver indklagede blandt andet følgende: Ok med vurderingsberetningen. Jeg indregner hardwaren svarende til de kr. med fradrag af afskrivninger i holdingselskabet, som så senere kan anvendes til apportindskud. Er der udsigt til at bilagsmaterialet kommer eller skal jeg færdiggøre regnskaberne på det grundlag jeg allerede har? I en mail af ligeledes 28. juni 2013 fra klager til indklagede skriver klager blandt andet følgende: Du må meget gerne færdiggøre regnskaberne af det grundlag du har. Læg mærke til at jeg er beslutningsdygtig i generalforsamling. med jeg det er ikke i bestyrelsen. Sådan kører vi indtil videre. I en mail af 10. juli 2013 fra klager til indklagede kommenterer klager udkast til årsregnskaberne, således: Min umiddelbar kommentar er, at den uafhængige revisors erklæring er meget lang ud. A 1. Virksomheden har fravalgt revisionspligten, hvorfor den uafhængige revisors erklæring bør afskaffes. Jeg regner med at du vil slette en den uafhængige revisors erklæring. 2. Lad mig slå en ting fast: vi har bedt jer om regnskabsassistance herunder opstilling af årsregnskabet og indberetning til myndigheder. Rent teknisk, er i ikke blevet anmodet om at udføre review af årsregnskabet for selskabet. 3. Der skal tydeligt stå i årsregnskabet, at virksomheden anvender reduktionen af revisionspligten, og selskabets årsrapporter har ikke været revideret i stedet C 1. Ang. forbehold i revisorerklæringen for manglende revisionsbevis, vil jeg bede dig redegøre for hvilken revisionsbevis du mener, at du mangler i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for C ApS. 6

7 2. Vi har ikke været i stand til at kontrollere værdiansættelsen af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder indregnet i balancen ti kr., som følge af begrænsninger pålagt os af selskabets ledelse Du har fået bilagsmaterialet herom? 3. Vi har ikke været i stand til at kontrollere værdiansættelsen af tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder indregnet i balancen til kr., som følge af begrænsninger pålagt os af selskabets ledelse. Du har også fået bilagsmateriale herom? Jeg er af den opfattelse af du har fået bilagsmaterialet for det selskab i er revisor for, hvorfor jeg forbeholder mig ret til at klage til Revisornævnet. Jeg sætter pris på et samarbejde der bygger på gensidig forståelse, tillid og respekt. Da jeg spurgte dig ved sidste møde om hvad du skal bruge bilagsmaterialet for A A/S til, du sagde der var for, at du kan danne dig et billede af forretning i A, men udfra din af den 26, juni, kan jeg nu forstå hensigten med dit ønske, og jeg må desværre konstatere, at du har svigtet min tillid. Det kan godt være det er udfordrende, at revidere årsregnskabet for et selskab der er omfattet af revisionspligten, men samtidig har dattervirksomheden som anvender reduktionen af revisionspligten. I en mail af 10. juli 2013 fra indklagede til klager skriver indklagede blandt andet følgende: Jeg er lidt ærgerlig over den tilspidsede situation med hensyn til udformningen af dels vores revisionspåtegning i C ApS og revisorerklæringen i A A/S. A A/S har fravalgt revisionspligten og har dermed valget mellem en revisorerklæring om review eller assistanceerklæring om regnskabsopstilling. Selvom årsregnskabet kun skal forsynes med en assistanceerklæringen har vi som revisorer stadig en række forhold vi skal opfylde herunder en vis dokumentation til vurdering af sandsynligheden i regnskabstallene, jf. ISRE 4410 (revisionsstandard). Er vi ikke i stand til at få materialet skal vi fratræde opgaven som revisor for selskabet. Jeg har spurgt både efter afstemningsmateriale og bilagsmateriale. Ingen af delene har jeg set. Fortsætter vi med opgaven har vi mulighed for at tage revisorerklæringen om review i brug og skrive os fra forholdet i form af forbehold samt en manglende konklusion i revisionserklæringen, som er tilfældet i den konkrete sag. Forholdet i dattervirksomheden med en manglende konklusion på årsregnskabet, har en afsmittende effekt på revisionspåtegningen i holdingselskabet, som er omfattet af revisionspligten og dermed kræver en stillingtagen til aktiverne i balancen. Når forholdet er så væsentligt som kapitalandele i dattervirksomhed samt tilgodehavende fra samme, og vi i dattervirksomheden ikke kan afgive en konklusion, kan vi heller ikke afgive konklusion på revisionspåtegningen i holdingselskabet. Du ha ret i, at det er en udfordring når holdingselskabet er omfattet af revisionspligten og dattervirksomheden ikke er. Har man truffet beslutning om fravalg af revisionspligten skal man være klar om konsekvenserne af dette for holdingselskabets regnskab. Vores opgave er, at udføre tilstrækkelige og egnede revisionshandlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, at holdingselskabets årsregnskab ikke indeholder væsentlig fejlinformation., herunder kapitalandelene i dattervirksomheden som ikke er omfattet af revisionspligten. 7

8 Udformningen af revisionspåtegningen samt revisorerklæringen for selskaberne kan ikke komme bag på dig, jf. min mail af den 26. juni Det er bestemt ikke af uvillighed vi har udformet revisionspåtegningen samt revisorerklæringen, som vi har gjort, tværtimod har vi tilpasset erklæringerne til de faktiske forhold. Vi har som revisorer en række krav, som skal opfyldes, når vi afgiver erklæringerne i henhold fil lovgivningen. Færdiggøres regnskaberne på baggrund af udkastregnskaberne fastholdes revisionspåtegningen samt revisorerklæringen. Ønsker I assistanceerklæring på dattervirksomheden, skal jeg bede om diverse afstemnings- og bogføringsmateriale, jf. min mail af den 6. juni Er jers holdning fortsat, at vi ikke kan få udleveret materialet og I ønsker assistanceerklæring, bliver vi desværre nødsaget til at fratræde opgaven. I en mail ligeledes af 10. juli 2013 har klager herefter besvaret indklagede således: Denne diskussion er fuldstændig unødvendig især når du har allerede opnået nogle konklusioner, og jeg gider simpelthen ikke at bruge min tid på det. Du snakker meget om revisionsstandard, men de fleste virksomheder der har fravalgt revisionspligten kan lige så godt få deres årsregnskab opstillet af en dygtig bogholder, uden nogen revisorerklæring. En revisionspåtegning er ikke "et must" for de virksomheder der anvender reduktion af revisionspligten. Det er rigtigt at vi ikke har taget stilling omkring dit ønske om at får udleveret bilagsmaterialet for A og vores beslutning er helt i overenstemmelse med virksomhedens vedtægter. Jeg har meget svært ved at se problemstillingen hvorfor I ikke vil skrive, at årsregnskabet har ikke været revideret. Jeg kan slette ikke forstå hvorfor er det så vigtigt for dig at revidere A' årsregnskab. Når det er sagt, vil jeg underskrive underskriftsider så vi kan få det her overstået. Men som sagt forbeholder jeg mig ret til at klage til Revisornævnet. Klagen: Selskabet A A/S Klager har bl.a. formuleret klagen således: Klagen angår det forhold, at indklagede har påført en i forhold til det aftalte og bestilte forkert påtegning. Selskabet C ApS Klager har formuleret klagen således: Til trods for alle dokumenter er fremlagt, har det ikke været muligt for klager/e at nå en konklusion, hvilket er tilsidesættelse af god revisions pligt. Parternes bemærkninger: Klager har vedrørende klagen fra A A/S anført, at ledelsen i A A/S har engageret E til at assistere den daglige ledelse med udarbejdelse af historiske finansielle oplysninger, herunder opstilling af 8

9 årsregnskab uden, at der opnås nogen sikkerhed om disse oplysninger, og til at afgive erklæring om opgaven, herunder assistanceerklæring. jf. standardens afsnit l. Til trods for, at det er oplyst indklagede/e flere gange, at A A/S hverken ønskede årsregnskabet revideret eller ønskede foretaget review, har indklagede på egen foranledning udført review af årsregnskabet for selskabet. Ethvert forsøg på at afskaffe revisorerklæring samt at erstatte dette med den korrekte erklæring har mødt massiv modstand. Klagen angår alene det forhold, at indklagede har påført en i forhold til det aftalte og bestilte forkert påtegning. Klager har videre anført, at indklagede på intet tidspunkt har forklaret, at det var nødvendigt ved revisionen af moderselskabet for, at han kunne udtale sig om datterselskabets årsregnskab. Han oplyste i sin mail dateret den 11. juli 2013, at han "har som godkendte revisorer ikke de samme muligheder som en bogholder til opstilling af regnskab uden nogen form for sandsynliggørelse af tallene", hvilket viser, at indklagede er ligeglad med Standardens afsnit 1. Indklagede har imidlertid nu i forbindelse med klagesagen oplyst, at han undersvejs i forløbet forklarede, at det var nødvendigt for revisionen af moderselskabet, at han kunne udtale sig om datterselskabets årsregnskab. Klager har videre anført, at indklagede gennem forløbet har udvist arrogance overfor klager som klient og ikke taget hensyn til klager/klientens ønsker og bestilling. Indklagede har søgt at levere den service, han mener, var bedst for klienten, og nægtet at levere den bestilte ydelse. Ved at anføre, at den erklæring, indklagede afgav, var bedre end den, klager bestilte, har den indklagede erkendt, at han ikke har leveret den ydelse, der var bestilt. Derfor har indklagede ved udøvelsen af sin virksomhed som revisor tilsidesat de pligter, som stillingen medfører. Klager har hertil føjet, at det er klagers opfattelse, at indklagede har handlet således for at ødelægge klagers forretning og for at kunne tjene yderligere ved yderligere rådgivningsydelser, herunder skatterådgivning. Klager har vedrørende klagen fra C ApS ad klagepunkt 2 henvist til sin mail af 10. juli 2013 til indklagede, hvori klager anfører, at indklagede til brug for kontrol vedrørende værdiansættelse af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder indregnet i balancen med kr. ikke er pålagt begrænsninger, idet indklagede har udleveret bilagsmateriale herom. Klager her endvidere i mailen vedrørende værdiansættelse af tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder indregnet i balancen med kr. anført, at indklagede også har modtaget bilagsmateriale hertil. Klager har bestridt, at der har været pålagt eller forsøgt pålagt begrænsninger i udførelsen af revision af selskabet, og har bestridt, at der ikke er leveret den fornødne dokumentation til brug for udarbejdelse af retvisende regnskab, ligesom der er leveret dokumentation for værdiansættelsen af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder i balancen til kr. Til trods for, at indklagede havde modtaget dokumentation for kapitalinteresser i tilknyttet virksomhed indregnet i balancen med henholdsvis kr. og kr., har indklagede ikke afgivet en konklusion om årsregnskabet, hvilket er i strid med god revisorskik. Klager har hertil føjet, at det er klagers opfattelse, at indklagede har været ude på at misbruge de oplysninger, som han blev betroet, fx vedrørende udlevering af kommercielt fortrolige hemmeligheder samt virksomhedens strategi til en konkurrerende virksomhed. Såfremt indklagede var af den opfattelse, at han var pålagt begrænsninger, burde han være fratrådt, hvilken mulighed klager tilbød indklagede den 26. juni 2013, men indklagede valgte frivilligt at udføre arbejdet på det foreliggende grundlag. 9

10 Indklagede har vedrørende A A/S indledningsvis oplyst, at til brug for regnskabsudarbejdelse af selskabets årsrapport 2011/13 modtoges ved mail af 15. maj 2013 fjernadgang til selskabets finanssystem, hvorfra man kunne udlæse posteringer, saldobalance og kontospecifikationer. Man modtog ikke bilagsmateriale eller anden form for dokumentation for tallene i saldobalancen. Indklagede har videre oplyst, at revisionspligten for holdingselskabet C ApS, er ophævet efter den 26. juni 2013, på hvilken dato indklagede i en mail beskrev behovet for at kunne værdiansætte aktiverne i holdingselskabets balance, herunder kapitalandele i A A/S og konsekvenserne for en revisionspåtegning, såfremt indklagede ikke modtog bilagsmateriale. Indklagede har gjort gældende, at ud fra sagens omstændigheder har indklagede ikke været i stand til at afgive en assistanceerklæring på selskabets årsregnskab, idet indklagede ikke har været i stand til at vurdere, om tallene i årsregnskabet er fuldstændige eller nøjagtige som følge af begrænsninger pålagt af klager i form af manglede udlevering af bilags- og afstemningsmateriale. Indklagede bestrider således at have modtaget de ønskede oplysninger. Som konsekvens heraf har indklagede afgivet en reviewerklæring efter ISRE 2400 med de nødvendige tilpasninger efter opgavens omstændigheder. Klager er gjort opmærksom på indklagedes eventuelle fratræden af opgaven, hvis årsregnskabet skulle forsynes med en assistanceerklæring. Indklagede har føjet til, at han til trods for klagers bemærkninger i den løbende korrespondance om ret til klage til Revisornævnet vedrørende valg af revisorerklæring har fastholdt valget og tilpasset denne erklæring ud fra sagens faktiske forhold. Indklagede har yderligere oplyst, at han meddelte klager i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af årsregnskabet, at han fandt det hensigtsmæssigt, at klager fandt en bogholder eller anden regnskabskyndig person, der kunne assistere klager med den fremtidige udarbejdelse af selskabets årsregnskab. Indklagede har afslutningsvis bemærket, at det forekommer lidt besynderligt, at klager er utilfreds med en erklæring med bedre sikkerhed end den ønskede. Indklagede har undervejs i forløbet forklaret klager, at det var nødvendigt for revisionen af moderselskabet, at han kunne udtale sig om datterselskabets regnskab. Det ville ikke have været muligt at afgive en erklæring om regnskabsassistance på det foreliggende grundlag, hvorved det ikke ville have været muligt at indsende årsregnskab for selskaberne til Erhvervsstyrelsen som forudsat i Årsregnskabsloven. Manglende indsendelse ville have medført en tvangsopløsning af selskaberne. Indklagede har vedrørende selskabet C ApS indledningsvis oplyst, at dette selskab var underlagt revisionspligt, dels som vedtægtsbestemmelse, dels som holdingselskab for datterselskabet A A/S. Indklagede, revisionsselskabet, blev valgt som selskabets revisor på en ekstraordinær generalforsamling den 12. december 2012, og indklagede rettede henvendelse til den tidligere revisor, der svarede 8. februar 2013 uden anførsel af særlige omstændigheder, der kunne påvirke indklagedes tiltræden. Indklagede har endvidere henledt opmærksomheden på, at det er ledelsens ansvar at udarbejde årsregnskabet for selskabet, og at det er indklagedes opgave at udføre den lovpligtige revision af selskabets årsregnskab og udtrykke konklusion i revisionspåtegningen. C ApS var et moderselskab, hvis eneste aktiver var kapitalandele i dattervirksomheden og et tilgodehavende i samme dattervirksomhed. Indklagede har oplyst, at til brug for regnskabsudarbejdelse af selskabets årsrapport 2011/13 modtoges ved mail af 15. maj 2013 fjernadgang til selskabets finanssystem, hvorfra man kunne udlæse posteringer, saldobalance og kontospecifikationer. Endvidere modtoges bilagsmateriale i 10

11 form af kontoudtog fra bank og bilag på køb af hardware. Hardware er indregnet i datterselskabets årsregnskab til bogført værdi kr. under regnskabsposten andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Indklagede har gjort gældende, at holdingselskabets samlede aktiver, kr., i henhold til årsregnskabet 2011/13 består af kapitalandel i dattervirksomhed A A/S med kr. og tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder (A A/S) med kr. samt en likvid beholdning på 0 kr. I henhold til udarbejdet planlægningsmemo for årsregnskabet 2011/13 er væsentlighedsniveauet fastsat til kr. vurderet ud fra selskabets aktivitet samt vurdering af kundens professionelle risiko. Regnskabsposterne kapitalandel i dattervirksomhed på kr. og tilgodehavende fra samme på kr. er derfor væsentlige poster til bedømmelse af årsregnskabets retvisende billede. Årsregnskabet 2011/13 for datterselskabet A A/S, som tillige er udarbejdet af indklagede, er forsynet med en reviewerklæring med manglende konklusion om årsregnskabet, som følge af forbeholdet beskrevet i revisors erklæring for dette selskab. Som følge af dette forbehold for datterselskabet samt den manglende konklusion i revisorerklæringen på årsregnskabet i datterselskabet har det derfor ikke været muligt at efterprøve et eneste af de normale revisionsmål for denne type aktiver, og på trods af en længere mailkorrespondance herom har indklagede ikke kunnet opnå det fornødne revisionsbevis. Idet klager - blandt andet med henvisning til bestyrelsen i datterselskabet - har nægtet at udlevere den fornødne dokumentation til brug for revisionen, kunne indklagede kun komme til det resultat, at ledelsen har pålagt revisionen begrænsninger i revisionsarbejdet. Det er i denne forbindelse uden relevans for sagen, om datterselskabet er underkastet revision eller fritaget for revision en revisors opgave er at fremskaffe revisionsbevis for de anførte aktiver, der alle vedrører datterselskabet - og denne dokumentation har man ikke været i stand til at indhente hos ledelsen. Indklagede har derfor ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en revisionskonklusion. Indklagede har derfor forsynet revisionspåtegningen med et forbehold om værdiansættelsen af de nævnte aktiver med manglende konklusion til følge, idet den indklagede ikke har været i stand til at afgøre, om eventuelle justeringer af registrerede eller ikke-registrerede transaktioner i datterselskabets årsregnskab ville kunne påvirke regnskabsposterne i holdingselskabet. Indklagede har hertil føjet, at såfremt klager var fremkommet med den fornødne dokumentation, ville man formentlig kunne have afgivet en revisionspåtegning med en konklusion. Indklagede har afslutningsvist anført, at revisorerklæringen for selskabet er udarbejdet og afgivet i henhold til gældende revisionsstandard, ISA 705 "Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring", samt erklæringsbekendtgørelsen. Indklagede har til trods for klagers bemærkninger i den løbende korrespondance om ret til klage til Revisornævnet vedrørende indhold af revisorerklæringen fastholdt udformning af erklæringen, som er tilpasset sagens faktiske forhold. Indklagede har i det hele overholdt god revisorskik, herunder de standarder man skal følge ved afgivelse af revisionserklæringer som offentlighedens tillidsrepræsentant. Indklagede har hertil føjet, at han var valgt som offentlighedens tillidsrepræsentant og skal via sin revisionspåtegning meddele brugerne af årsregnskabet sin opfattelse af årsregnskabets rigtighed det retvisende billede. Det kræver derfor helt usædvanlige forhold, hvis man skal kunne fratræde i utide. Det fremgår ikke klart tilkendegivet fra klager, at han ønsker indklagede skal fratræde, og derudover kan selskabet ikke blot give indklagede mulighed for at fratræde. Klager kunne på en ekstraordinær generalforsamling have valgt ny revisor, hvilket klager ikke gjorde, men tværtimod bad klager indklagede om at færdiggøre regnskab på det foreliggende grundlag. 11

12 Indklagede har ikke på noget tidspunkt tilsidesat sin tavshedspligt. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Revisornævnet lægger til grund som ubestridt, at indklagede som generalforsamlingsvalgt revisor havde til opgave at afgive revisionserklæring med sikkerhed vedrørende moderselskabet C ApS s årsrapport for regnskabsåret 2011/2013, samt at indklagede havde aftalt at yde assistance med opstilling af historiske finansielle oplysninger (assistanceerklæring) vedrørende datterselskabet A A/S vedrørende regnskabsåret 2011/2013. Revisornævnet lægger endvidere som oplyst af indklagede og som ubestridt til grund, at på tidspunktet for indklagedes erklæringsafgivelse i de to selskaber, havde moderselskabet C ApS ikke fravalgt revision, mens datterselskabet A A/S havde fravalgt revision. Nævnet lægger videre til grund som ubestridt, at i moderselskabet C ApS årsrapport 2011/13 bestod de samlede aktiver, i alt kr., i kapitalandel i dattervirksomhed A A/S med kr. og tilgodehavende i dattervirksomhed A A/S med kr. Klagen fra A A/S ved direktør B I relation til denne klage finder nævnet på den oven for anførte baggrund, at indklagede relevant efterspurgte grundlæggende bilagsmateriale til brug for den regnskabsmæssige opstilling af årsrapporten for A A/S, idet oplysning og vurdering heraf var afgørende og væsentlig for afgivelse af revisorerklæringen for moderselskabet C ApS, og nævnet lægger videre til grund som ubestridt, at indklagede ikke modtog dette grundlæggende materiale. Indklagede skulle derfor såfremt indklagede havde fulgt god revisorskik som anbefalet i standarden ISRS 4410, punkterne 32 og 33, have fratrådt opgaven og informeret klager om årsagen hertil. Da indklagedes fratræden - som oplyst af indklagede til klager via mail - kunne have alvorlige følger for begge selskaber, finder nævnet, at indklagede ved sit alternative valg, nemlig at afgive en reviewerklæring med forbehold, har valgt den bedste og fornuftigste løsning til mindst skade for klager. Herefter frifindes indklagede for dette klagepunkt. Klagen fra C ApS ved direktør B I relation til denne klage finder nævnet på den oven for anførte baggrund, at regnskabsposterne kapitalandel i dattervirksomhed A A/S på kr, og tilgodehavende fra dattervirksomheden A på kr. var væsentlige poster til bedømmelse af årsregnskabets retvisende billede. Da årsregnskabet 2011/13 for datterselskabet A A/S med rette, jf. nævnets afgørelse ovenfor er forsynet med en reviewerklæring med manglende konklusion om årsregnskabet som følge af forbeholdet om tilstrækkeligt revisionsbevis, og da det ud fra den foreliggende korrespondance kan lægges til grund, at det ikke har været muligt for indklagede at efterprøve grundlaget, har indklagede ikke haft et fornødent revisionsbevis, der kunne danne grundlag for en revisionskonklusion. Indklagede har derfor med rette afgivet en manglende konklusion, hvorfor indklagede frifindes for klagepunktet. Det tilføjes, at nævnet kan tilslutte sig indklagedes bemærkning om, at det er uden relevans for sagen, om datterselskabet er underkastet revision eller fritaget for revision en revisors opgave er at fremskaffe revisionsbevis for moderselskabets aktiver, der alle vedrører datterselskabet. 12

13 I medfør af revisorlovens 44, stk. 4, er der hjemmel til at ikende en revisionsvirksomhed en straf, når der påhviler virksomheden medansvar for tilsidesættelsen af revisors pligter. Da indklagede statsautoriseret revisor D frifindes for de rejste klager, kan der allerede af denne grund ikke pålægges noget ansvar på virksomheden, hvorfor denne frifindes. Indklagede, statsautoriseret revisor D, frifindes. Revisionsvirksomheden, E P/S, frifindes. Thi bestemmes: Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 13

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. april 2016 har Skat i medfør af revisorlovens (2008-loven) 43, stk. 3,

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A. Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 60/2007-R B mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

Tanriverdi Holding ApS Nørrebrogade 163, 1. tv København N

Tanriverdi Holding ApS Nørrebrogade 163, 1. tv København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Tanriverdi Holding ApS Nørrebrogade 163, 1. tv. 2200 København N CVR nr. 29804273 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N CVR nr. 27982727 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Side 1 af 11 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 22. marts 2006 (sag nr. 33-2004-R og 12-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. september 2004

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S).

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S). Den 30. september 2009 blev der i sag nr. 57/2008-S K mod Statsautoriseret revisor R truffet følgende B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere