Budgetbemærkninger 2009 Kultur- og Fritidsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbemærkninger 2009 Kultur- og Fritidsområdet"

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2009 Kultur- og Fritidsområdet

2 Kultur- og Fritidsområdet Hele kroner Regnskab 2007 Budget 2008 Budget Andre faste ejendomme Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter med videre, fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kultur- og fritidsområdet i alt Kulturudvalget Direktør for Kultur- og Fritids bemærkninger Generelle bemærkninger - Oplevelse Horsens Kommune skal fremstå og videreudvikles som en aktiv kulturby, hvor man kan opleve store kulturelle og sportslige arrangementer. - Deltagelse Horsens Kommune skal fremstå som en kommune med gode udviklingsmuligheder for børn og unge inden for de forskellige kunstarter og bevægelsesområdet uafhængigt af økonomiske og geografiske forhold samt gode udfoldelsesmuligheder for borgere og gæster inden for en bred vifte af kultur- og fritidsaktiviteter.

3 2 - Kultur & erhverv samarbejde Horsens Kommune skal fremstå som et område, hvor der er et veludviklet samarbejde mellem kulturområdet og erhvervsområdet, og hvor der er attraktive bosætningsmuligheder for kunstnere. Rammebelagt Kulturinstitutioner Folkebiblioteker Horsens Bibliotek Generelle bemærkninger Bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Bibliotekerne understøtter læring og formidler kulturelle oplevelser gennem biblioteksydelser, der understøtter borgernes behov for tidssvarende medietilbud. Borgerne har mulighed for at få kompetent vejledning af veluddannede medarbejdere på bibliotekerne. Specielle bemærkninger Horsens kommunes bibliotekers strategiske mål er: Delmålsætninger: Bibliotekerne arbejder for at brugerne tilbydes et stort udvalg af aktuelle materialer Bibliotekerne gør de virtuelle bibliotekstilbud mere attraktive og mangfoldige, herunder tager den nyeste teknologi i anvendelse i tilbuddene til borgerne Bibliotekerne understøtter aktivt den digitale forvaltning i kommunerne Bibliotekerne forsøger at tiltrække flere brugere gennem målrettede initiativer Bibliotekerne tilbyder børn oplevelser og informationer som beriger deres barndom og giver dem mulighed for at udvikle sig til ansvarlige borgere i et demokratisk samfund Bibliotekerne medvirker til at fremme borgernes livslange læring Bibliotekerne er en synlig og aktiv aktør i promoveringen af kulturbyen Horsens Horsens Bibliotek består af et hovedbibliotek i Horsens by samt 6 lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgaard, Østbirk, Søvind og Endelave. Bibliotekerne har set på årsbasis følgende gennemsnitlige ugentlige åbningstid: Hovedbiblioteket i Horsens 47,5 timer, Endelave Bibliotek 2,5 timer, Brædstrup Bibliotek 22,5 timer, Hovedgaard Bibliotek 13 timer, Gedved Bibliotek 8 timer, Søvind Bibliotek 7 timer og Østbirk Bibliotek 12 timer.

4 3 Hertil kommer betjeningen af Statsfængslet Østjylland, Horsens Amtsgymnasium og Horsens Statsskole. Horsens Bibliotek afvikler endvidere bibliotekssystem for alle folke- og skolebiblioteker i kommunen i samarbejde med Pædagogisk Mediecenter (PMC). Der formidles depotlån til børneinstitutioner og til kommunale dagplejere. Bibliotekerne leverer materialer til cirka 140 "biblioteket-kommer-lånere", det vil sige brugere som af helbredsmæssige årsager er afskåret fra at benytte bibliotekerne. Det samlede personale udgør 50 heltidsstillinger Museer Horsens Museum Specielle bemærkninger Museet og Byarkivet er byens historiske vidensbank, som gennem indsamling, undersøgelser og udgravninger sikrer viden om Danmarks kulturarv. Den indsamlede og akkumulerede viden formidles videre til borgerne gennem udstillinger, foredrag og udgivelse af bøger og artikler om byens og egnens historie. Et statsanerkendt museum med statstilskud er underlagt museumsloven, og pålægges af Kulturarvsstyrelsen gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling: at virke for sikring og bevaring af Danmarks kulturarv at belyse kulturhistorien at udbygge samlingerne inden for vort ansvarsområde at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater I følge Museumslovens kap. 8 er Museet for Kulturarvsstyrelsen ansvarlig for det lovpligtige arkæologiske arbejde i Horsens og Hedensted Kommuner. Museet skal desuden udføre det lovpligtige kulturhistoriske/etnologiske undersøgelsesarbejde i Horsens Kommune. Indsatsområder Med de i budget 2009 ekstra afsatte kr. til Museet, bliver det i 2009 muligt at tage hånd om og påbegynde sikring af den internationalt enestående samling af genstande fra Fængselsmuseet på det tidligere Statsfængslet i Horsens, der skal overgå til eller deponeres på Horsens Museum. Cirka 4000 museumsgenstande, der i øjeblikket befinder sig i fængslets kælder, skal gennemgås, renses, fotograferes, registreres, vurderes for konserveringsbehov, nedpakkes og i første omgang opmagasineres. Desuden skal et stort antal genstande indsamlet ved lukningen af fængslet gennemgås med henblik på indlemmelse i fængselssamlingen. Horsens Museum og Byarkivet vil udgive 1-2 bøger om byen og/eller egnens kulturhistorie.

5 4 Forudsætninger Museet arbejder under gældende museumslovs vilkår Museet gennemfører 3 særudstillinger, Byarkivet 1 Museet får et besøgstal og en egenindtjening af samme omfang som tidligere år (fondsmidler ikke indregnet). Der udføres i år 2009 cirka 100 arkæologiske udgravninger, og antallet af Museets lovpligtige egenbetalte arkæologiske forundersøgelser stiger ikke. Personalets omfang ændres ikke, dog ansættes fra 1. januar 2009 en museumsinspektør med ansvar for fængselssamlingen. Der er på lønbudgettet for Horsens Museum og Byarkivet i alt 9 årsværk. Dertil kommer afløsere til weekendvagter. Ud over det normerede personale beskæftiges i øjeblikket cirka 45 andre ansatte, heraf cirka 40 arkæologiske medarbejdere finansieret via indtægtsdækket arkæologisk virksomhed. Horsens Kunstmuseum Specielle bemærkninger Horsens Kunstmuseum er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at varetage en nærmere afgrænset del af kunsthistorien. Horsens Kunstmuseum skal ved sin samlede virksomhed have national betydning. Vi skal skabe et sted, hvor byens befolkning og gæster kan få æstetiske oplevelser, der kan danne grundlag for ny erkendelse, med henblik på bedre indsigt i egen situation. Vi skal være en inspirationskilde for byens befolkning og gæster i forhold til at øve kvalificeret indflydelse på den æstetiske udformning af det offentlige rum. Museets samlinger Museets registrering af samlingen forbedres løbende. Fortsatte punktundersøgelser med udgangspunkt i museets samlinger og forskning i forbindelse med kommende udstillingsprojekter. Det forventes, at museets samlinger forøges med centrale værker inden for museets ansvarsområde. Formidling og publikationer Museets generelle informationsindsats og markedsføring styrkes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Museets sæsonprogram vil fortsat udkomme i den udvidede udgave 2 gange om året. Museets vil forsat søge at fastholde den brede udstillingsprofil. Der vil blive publiceret udstillingskataloger til nogle af de planlagte udstillinger. Museet vil indgå i et konstruktivt arbejde med at udbygge Billedskolens indhold og forankring i museet og det omgivne lokalsamfund.

6 5 Forudsætninger Der forventes at kunne gennemføres 4 udstillinger med et samlet anslået besøgstal på Andre kulturelle opgaver Billedskolen Billedskolen skal styrke børns udfoldelses- og udviklingsmuligheder på kunstområdet gennem undervisningstilbud til børn i fritiden samt til børnehaver og skoleklasser. Billedskolen skal give børn mulighed for sammen med andre børn at prøve kræfter med billedkunst i en professionel ramme gennem aktiv brug af museets samling og med professionelle kunstnere som undervisere. Billedskolen er en del af Horsens Kunstmuseum og dets aktiviteter. Billedskolen tilbyder undervisning til børn i fritiden samt til børnehaver og skoleklasser. Personalet omfatter 1 kunstnerisk og pædagogisk leder, ansat med 14,57 ugentlige timer samt 1 underviser (ansat på timebasis i henhold til Ungdomsskolens satser for timelønnet undervisning). Budgettet anvendes primært til drift, herunder arbejdstimer til administration, tilsyn, pedelarbejde, medhjælp, overordnet institutionsledelse, el, vand, varme, ekstraordinær rengøring, almindelige informationsaktiviteter og vedligehold med mere Indsatsområder Kvalitetsudvikling Udvikling af samarbejdsprojekter med udvalgte institutioner i Horsens, Horsens Kunstmuseum og Komediehuset Kunstklasser Fritidsundervisning for børn Undervisning til børnehaver og skoleklasser Udvikling af kursustilbud til undervisere og pædagoger Musikarrangementer Horsens Musikskole Specielle bemærkninger Musikskolens opgave er at grundlægge en livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Tilbuddet retter sig mod alle 0-25 årige i Kommunen. Musikskolen underviser cirka 1400 elever pr. uge i 36 uger om året. Musikskolens undervisning foregår decentralt på folkeskoler og centralt på Musikstedet i Horsens.

7 6 Musikskolen vil møde børn og unge i Kommunen så de kan opdage hvilke evner de har for selv at synge og spille. Det sker via decentral og central undervisning, udbygning af samarbejdet med skoler, institutioner, koncerter og åbne aktiviteter. Musikskolen vil udbyde højt kvalificeret undervisning i egnede lokaler. Musikskolens elever skal udover fokus på deres hovedinstrument opleve et spændende og alsidigt musikmiljø med vægt på fællesskab og udvikling. Indsatsområder Fællesarrangementer - koncerter, workshops, sociale aktiviteter, 1 skole mere med i Musik til alle -projektet. Fortsat udvikling af instrumentundervisning i skoletiden. Styrke samarbejdet med kontaktlærerne på folkeskolerne. Undersøgelse af værdien af kurser i daginstitutioner samt eventuelt øget samarbejde med enkelte daginstitutioner. Udbyde flere kurser til skolelærere og daginstitutions personale. Oprettelse af flere børnehold decentralt. Implementering af instrumentholdundervisning. Flere små akustiske sammenspilsgrupper. Komponistprojekt. Fokus på lærernes efteruddannelse og gensidige inspiration. Sundhedspolitik med særlig fokus på høreskader. Øge standarden på vores klaverer. Herunder flere lokaler med 2 klaverer. Hovedgård projekt længere tid i musikskolen Forudsætninger Horsens Musikskole forventes at have cirka aktivitetselever i Forslaget til budget 2009 udtrykker en videreførelse af aktivitetsniveauet i Musikskolens undervisning gennemføres efter de retningslinjer, der meddeles af Kunststyrelsen, hvilket udløser statstilskud. Budgettet er baseret på 13,5 % i statstilskud.

8 7 Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Forum Horsens Specielle bemærkninger Gennem et samarbejde med arrangører at gennemføre kultur- og fritidstilbud på elite- og breddeniveau til alle aldersgrupper. Medvirke til en positiv profilering af kommunen. En effektiv udnyttelse af ressourcerne med en høj udnyttelsesgrad og mange årlige besøg. Et højt service- og kvalitetsniveau, der tiltrækker arrangementer med national interesse. Forum Horsens skal være en attraktiv samarbejdspartner med højt serviceniveau og høj kvalitet. Forum Horsens skal i kraft at mange arrangementer skabe tilbud til alle aldersgrupper indenfor kultur og fritid. Forum Horsens skal fastholde den nuværende høje udnyttelsesgrad. Indsatsområder Forum Horsens skal udvikle og tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper med sundhedsfremmende effekt. Udvikle erhvervsarrangementer, hvor de nye muligheder i stadionbyggeriet udnyttes. Optimere driften og brugen af det det nye stadion. Skabe et samarbejde mellem Forum Horsens og de fremtidige samarbejdspartnere på stadion. Forudsætninger Der forventes gæster årligt fordelt på daglige brugere og 100 arrangementer fordelt på erhvervsarrangementer samt kultur- og idrætsarrangementer med publikumsinteresse. Det årlige besøgstal fordeler sig med i Aqua Forum og til aktiviteterne i Forum, Hal 2 og på stadion. Personale Der er ansat 25 medarbejdere til varetagelse af opgaverne i Aqua Forum, Forum Horsens og Forum Horsens Stadion.

9 8 Specielle bemærkninger Øvrige anlæg Der findes i alt 45 anlæg, primært sportsanlæg men også klubhuse, tennisbaner, fritidscentre med videre Ud over Forum Horsens har Horsens Kommune 8 kommunale idrætshaller og 1 svømmesal under Kulturudvalget. Herudover findes en række selvejende og private haller, hvortil der ydes tilskud til driften. Endvidere er der haller under Undervisningsudvalget. at sikre den bedst mulige udnyttelse af faciliteterne til gavn for brugerne at faciliteterne fremstår indbydende og tidssvarende Forudsætninger I Horsens Kommune er der registreret 104 idrætsforeninger med aktivitetsmedlemmer under 25 år og aktivitetsmedlemmer over 25 år, som benytter fritidsfaciliteterne. Herudover anvendes faciliteterne til diverse kulturelle arrangementer. Personale Opgaverne i de kommunale haller varetages af halinspektører, servicepersonale og rengøringsassistenter. Ressourcerne svarer til cirka 17 fuldtidsstillinger. Kulturel virksomhed Teatre Børneteaterfestival Festivalen afholdes i perioden september Horsens Børneteaterfestivals program byder på både nye og gamle forestillinger fra de danske turnerende børneteatre. Der opføres i weekenden omkring 130 forestillinger for børn og unge. Det forventes, at der bliver uddelt cirka billetter i forbindelse med afholdelse af festivalen. Der anvendes 3/4 stilling til planlægning og gennemførelse af børneteaterfestivalen. Komediehuset Kunst, leg og læring med teater og dans for børn og unge på fritidsplan samt på skoler og i institutioner. Tilbuddene dækker alle aldersgrupper af børn og unge ned til 3 år.

10 9 Undervisere og instruktører er freelance ansatte primært finansieret gennem deltagerbetaling for aktiviteterne. De vigtigste aktiviteter er: Fritidstilbud med teater og dans for børn og unge Projekter med teater og dans på skoler og i institutioner Ferieprojekter Skoleforestillinger om hærværk, tyveri og miljø Komediehusets aktiviteter har som formål at udvikle børnenes og de unges fysiske og intellektuelle færdigheder samt støtte den enkeltes talent og evner på teater- og danseområdet. Indsatsområder Øget decentral virksomhed i Brædstrup og Hovedgård med teaterskolehold og ferieaktiviteter. Fokus på opretholdelse og udbygning af danseaktiviteter. Forudsætninger Komediehuset er i konstant udvikling og tilpasser løbende tilbuddene med muligheder og efterspørgsel. De midler, der er afsat til Komediehuset, dækker løn til en heltidsansat leder, drift af lokaler og administration samt en lille del af løn til instruktører. Da løn til instruktørerne hovedsagligt finansieres ved deltagerbetaling, oprettes der principielt det antal hold og de aktiviteter, der er nødvendige for at dække efterspørgslen, såfremt der er lokaler Musikarrangementer Musikformål Det optagne beløb til musikformål uddeles efter Kulturudvalgets beslutning primært til offentlige koncerter indenfor alle genrer, men der gives også tilskud til kommunens kor og orkestre. Musikkens udviklingspulje Intentionen med udviklingspuljen er at sikre udvikling og fornyelse på musikområdet i Horsens Kommune. Puljen er rettet mod projekter inden for alle genrer og besætninger inden for musikområdet, for eksempel til konsulentbistand, clinics og kursusaktivitet.

11 Andre kulturelle opgaver Kulturpuljen Formålet med Kulturpuljen er at støtte og opmuntre en levende og aktiv kulturudvikling i Horsens Kommune. Der kan for eksempel søges støtte til projekter indenfor genrerne billedkunst, teater, litteratur, dans og bevægelse, kulturarv eller børnekultur. Europæisk Middelalder Festival Europæisk Middelalder Festival afholdes for 15. gang i Festivalen har cirka aktive deltagere, hvoraf omkring kommer fra 8700-området. I de 21 timer, festivalen varer, gennemføres 125 koncerter, 5 ridderturneringer, 2 temashows, kampscener og opførelse af historiske slag, 50 gøgler/gadeoptrædener, 15 optog gennem byen med blandt andet italienske flagkastere og et antal teaterforestillinger, ligesom der vil være masser af aktiviteter, arbejdende værksteder og håndværk, der specielt opfordrer tilskuerne til at deltage aktivt. Endvidere er der masser af aktiviteter for børn. Festivalen er den største af sin art i Europa. Der er ansat en projektleder til planlægning og gennemførelse af festivalen. Horsens Juleby I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet at nedsætte aktivitetsbudgettet for Horsens Juleby fra kr. til kr. Julebyen ønskes videreført i samarbejde med City Horsens under forudsætning af en tilsvarende medfinansiering for eksempel gennem arealleje i gågaden. Julebyen tiltrækker hvert år i december tusindvis af besøgende til Horsens for at opleve spændende salgsboder, underholdning, børneaktiviteter og meget mere. Der opbygges fysisk en juleby på Torvet ved Vor Frelser Kirke bestående af 30 specialbyggede huse. Herudover kan julebyen også opleves på Søndergade og i byens museer. Horens Juleby afvikles i tæt samarbejde med byens detailhandel v/cityhorsens, Vor Frelser Kirke, Vitus Bering Danmark og Beskæftigelsesafdelingen. Horsens Juleby skal markere Horsens nationalt og tiltrække kunder til byens handelsliv give oplevelser og underholdning for hele familien, med rødder i den danske juls traditioner tilbyde varer, der primært er håndværks-, husflids- og håndarbejdsprodukter som supplerer det udbud, der normalt findes i Horsens Horsens Juleby finansieres af indtægter fra P-afgifter. Der anvendes 1/2 stilling til planlægning og gennemførelse af Horsens Juleby. Klassisk musikfestival Den klassiske musikfestival Holmboe i Horsens afholdes marts 2009, hvor den vil markere den Horsens-fødte komponist Vagn Holmboes 100-års fødselsdag.

12 11 Ved koncerter, workshop, udstillinger med mere sætter Horsens tre dages fokus på den klassiske musiks mangfoldighed for 10. år i træk. Musikstedet Musikstedets primære arbejdsområde er det lokale, rytmiske musikmiljø. Stedet skal til stadighed arbejde for musikmiljøet i Horsens kommune samt bidrage til at stimulere, udvikle og profilere den samlede rytmiske talentmasse. Via servicering, aktiviteter, lokaler og rådgivning skal Musikstedet arbejde bredt for at sikre optimale betingelser for det lokale vækstlag. Herunder ved blandt andet at igangsætte og støtte op om tiltag og ideer i miljøet, der kan inspirere lokale musikere til fortsat udvikling. Stedet skal samtidig indgå i tæt samarbejde med spillestedet KulisseLageret med henblik på at formidle lokale talenter til en professionel musikscene. Indsatsområder Talentpleje og udvikling Rådgivning og servicering Udbygning af brugerkreds Lokal, regional og national profilering Udvikle og sparre med lokale kulturagenter, herunder især musikforeninger Fortsat udarbejdelse af informationsmateriale og hjemmeside Afvikling af musikrelaterede aktiviteter og formidling af en professionel musikscene på KulisseLageret Styrkelse af samarbejdet med musiklivets forskellige aktører både lokalt, regionalt og nationalt (KulisseLageret, Musikskolen, Horsens Kommune, de øvrige regionale øvelokalehuse og spillesteder, Foreningen ORA, spillesteder.dk, Kunststyrelsen med flere) Videreudvikle de positive erfaringer med workshops og anden formaliseret rådgivning Videreudvikle koncerttilbud for børn (for eksempel i forbindelse med afholdelse af Kamæleon koncerter) Musikstedet danner ramme om byens aktive musikmiljø og fungerer som servicecenter herfor. Musikstedet er indrettet med fællesrum, øve- og mødelokaler og indgår som aktiv medspiller i afviklingen af stedets brugeraktiviteter. Desuden fungerer Musikstedet som brobygger mellem stedets rytmiske musikgrupper og musikscenen på KulisseLageret. Musikstedet huser sin egen og KulisseLagerets fællesadministration samt administrationen for Musikskolen. Musikstedet har en fuldtidsansat leder, som også fungerer som leder af KulisseLageret, samt en arrangementskoordinator 30 timer ugentlig og en administrativ medarbejder 17 timer ugentlig.

13 12 Delvis rammebelagt Folkeoplysning og fritidsaktiviteter med videre Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til området. Indsatsområder Styrkelse af information og oplysning om foreningsarbejde og fritidsundervisning. I samarbejde med foreninger og aftenskoler skal der gøres en aktiv indsats for, at borgere der normalt ikke færdes i foreningslivet, får tilbud om foreningsdeltagelse. Frivillighedsprincippet skal fremmes. Løbende udvikling af fritidsaktiviteter i samarbejde med foreninger og aftenskoler Folkeoplysende voksenundervisning Beløbet på konto anvendes til undervisningstilskud med mere til 17 oplysningsforbund med videre med cirka undervisningstimer. I 2009 er tilskuddet nedsat med 1 mio. kr. fra cirka 4,5 mio. kr. til cirka 3,5 mio. kr Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Beløbet på konto anvendes til aktivitetstilskud med videre til cirka 160 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med cirka medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger. Ikke rammebelagt Kulturel virksomhed Teatre Horsens Ny Teater Horsens Kommune har indgået driftsaftale med Horsens Ny Teater. Horsens Ny Teater afvikler årligt større og mindre arrangementer og forestillinger spændende fra lokale kulturforeningers arrangementer til professionelle forestillinger på internationalt niveau. Horsens Kommune disponerer over 50 arrangementsdage på Horsens Ny Teater. Der er cirka besøgende på Horsens Ny Teater pr. år. Horsens Ny Teater skal tilstræbe at danne ramme om en afvekslende og alsidig programflade på et kulturelt niveau, som dækker mange forskellige genrer og tiltrækker mange forskellige målgrupper.

14 13 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter med videre Lokaletilskud Beløbet på konto anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i cirka 100 foreninger med videre. De afsatte beløb på området fordeles af Folkeoplysningsudvalget på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber. Vedligeholdelse af kulturudvalgets ejendomme Direktør for teknik- og miljøområdet en er gennem forebyggende vedligeholdelse at sikre Kulturudvalgets ejendomme på tag, fag og tekniske installationer. For de budgetterede ejendomme er alle data vedrørende den aktuelle tilstand indført i Teknik- og Miljøområdets program for bygningsvedligeholdelse.

15

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Oprindeligt budget 2013

Oprindeligt budget 2013 Hovedoversigt Udvalg: Kulturudvalget Politikområder Biblioteker 37.009 37.503-539 36.964-46 Museer 10.166 8.629 1.118 9.747-419 Musikaktiviteter 5.087 5.208 70 5.279 192 Idræt 22.540 23.644 952 24.596

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02.1. Musikskolen Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i aldersgruppen 0 25 år. Samlet underviser musikskolen næsten 3000 elever. Musikskolen

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Oprindeligt budget 2015

Oprindeligt budget 2015 Hovedoversigt Udvalg: Kulturudvalget Politikområder Biblioteker 37.665 37.872 128 38.000 335 Museer 12.602 10.465 1.011 11.476-1.125 Musikaktiviteter 6.474 5.187 1.815 7.002 527 Idræt 22.588 21.454 2.330

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012 Kultur & Fritidscenter Notat 17. september 2012 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Folkeoplysningspolitik - udkast sep 20 FOLU - klj Udkast til

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Børnekulturpolitik December 2006 Indholdsfortegnelse A Indledning... 3 B. Udviklingsarbejdet... 4 1. Missionen og visionen... 4 2. Politik og strategi... 5

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 1 af 13 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Eksempler på mulige konkrete samarbejder

Eksempler på mulige konkrete samarbejder Drømmefanger Emneuger/valgfag/understøttende undervisning/fagdage/undervisning Foreningstilbud, eksempelvis Rideundervisning Idræt Billedskole Professionelle forløb, eksempelvis Udvidet kulturel rygsæk

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015

Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Hovedoversigt Udvalg: Kulturudvalget Politikområder Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Rammebelagte områder: Biblioteker 37.009.473 37.387.440 37.404.521 Museer 10.165.716 10.562.025 10.450.828

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008 Politikområde Kultur- og fritidspolitik Budgetopfølgni ng I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2008 Korr. budget 2008 Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbev. Fritidsfacilit eter 10.078 10.078 10.078 0 0 Folkebibliot

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer.

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AFTENSKOLEPOLITIKISØNDERBORGKOMMUNE Aftenskolepolitik i Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Målsætning side 2 Værdigrundlag side 2 Aftenskolernes

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Nyhedsbrev Kultur- og Fritidsforvaltningen December 2006

Nyhedsbrev Kultur- og Fritidsforvaltningen December 2006 Nyhedsbrev Kultur- og Fritidsforvaltningen December 2006 Farvel til det gamle og velkommen til Ny Horsens Kommune Hermed udsendes det sidste nummer af Kultur- og Fritidsforvaltningens nyhedsbrev i den

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere