BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007"

Transkript

1 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007

2 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 Indledning Er der en fedmeepidemi? Dette spørger man sig selv om overalt i den vestlige verden, hvor forekomsten af overvægt stiger støt. Især blandt børn og unge synes stigningen at foregå hurtigt 1 Det vækker bekymring, fordi overvægt øger risikoen for en lang række livsstilssygdomme - heriblandt sukkersyge og hjerte-kar sygdomme - senere i livet. Overvægt hos børn synes allerede fra 3 års alderen at have sammenhæng med udvikling af overvægt i voksenlivet og svært overvægtige børn har en markant øget risiko for at blive svært overvægtige som voksne 2. Overvægt hos børn har også en række følelsesmæssige og sociale implikationer bla. beskriver 3 overvægtige børn deres livskvalitet på samme niveau som kræftsyge børn Derfor blev det i skoleåret 2006/2007 i skolesundhedstjenesten i Horsens Kommune besluttet at lave en undersøgelse af skolebørns BMI. Formålet med undersøgelsen har været at klarlægge omfanget af overvægt blandt skolebørn i Horsens kommune. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu i denne rapport. April 2009 Renata Sloth Carlsen Ledende Sundhedsplejerske i Horsens Kommune 1 Ugeskrift for læger 2005, s Forebyggelse af overvægt med skolen som arena s.9 3 American Medical association s

3 Overvægt blandt børn I mange år er børn blevet målt og vejet af sundhedsplejerske eller læge både i skolen og i førskolealderen, men hidtil har der ikke fundet nogen landsdækkende, systematisk dataopsamling sted. Der er dog lavet en del lokale undersøgelser. Disse tyder på, at der er sket en stor stigning i forekomsten af overvægt blandt børn og unge. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der undersøgelser, der viser, at forekomsten af overvægt blandt børn og unge er fordoblet fra 1970`erne til 1990 erne 4. I Sundhedstjenesten i Københavns kommune udarbejdede man i 2005 en BMI undersøgelse baseret på datamateriale fra skolejournaler i perioden Undersøgelsen, som blev offentliggjort i Ugeskrift for læger i 2005 viste, at forekomsten af overvægt i 2003 var 21% for piger ved både 6-8 år og år, mens den for drenge var hhv. 15 og 14%. Sammenlignet med tal fra tidligere var der sket en stor stigning i forekomsten af overvægt. En stigning som især havde 5 fundet sted siden Ernæringsrådet referer til tal, som stammer fra skoleundersøgelser i Odense. Disse tal viser, at der i perioden er sket en stor stigning i forekomsten af svær overvægt blandt 8-10 årige børn. For drengenes vedkommende er der tale om en fordobling mens stigningen blandt piger har været på 20 %. Som nævnt tyder undersøgelser på, at overvægt hos børn allerede fra 3 års alderen har 7 sammenhæng med overvægt hos voksne. En BMI undersøgelse fra Kolding baseret på data fra 1077 børns skolejournaler i perioden viste at, af de børn, som var overvægtige i børnehaveklassen i 1993, var 78 % af drengene 8 og 50 % af pigerne fortsat overvægtige i 15 års alderen. Om denne undersøgelse Denne undersøgelse baserer sig på data opsamlet i skoleåret 2006/2007. Det var et år præget af kommunesammenlægningen. Børn som går på skoler i den gamle Gedved kommune er således ikke repræsenteret i undersøgelsen heller ikke alle børn fra den tidligere Brædstrup kommune er med i undersøgelsen. Børnene er blevet målt og vejet i børnehaveklassen, 5. klasse og 8. klasse. På Midtbyskolen og Vestbyskolen ses børnene af sundhedsplejerske i 4. og 6. klasse i stedet for i 5, derfor er registreringer foretaget på disse klassetrin. Blandt børn på Midtbyskolen er det målinger fra 4. klasse, som indgår mens det på Vestbyskolen er data fra 6. klasse. På nogle af skolerne manglede der i en periode sundhedsplejerske. Det gælder Stensballeskolen, hvor kun børn på 8. klassetrin indgår og Østbirk skole, hvor børn i børnehaveklasse ikke indgår. I alt 2183 børn er blevet målt og vejet heraf 183 børn på andre årgange end de, som er omfattet af undersøgelsen. Nogle af disse børn går i specialskoler, hvor der er andre klassebetegnelser. De 183 børn indgår i tallet total men indgår ellers ikke i undersøgelsen. 4 Forebyggelse af overvægt med skolen som arena s. 8 5 Ugeskrift for læger, januar 2005 s Ernæringsrådet s Folkesundhedsrapporten 2007 s Undersøgelse af udviklingen i skolebørns vægt i Kolding i perioden

4 Figur 1. Antal deltagende børn fordelt på klassetrin Klasse Øvrige I alt Antal børn Børn i børnehaveklassen er målt og vejet i undertøj, mens børn på de øvrige årgange er målt og vejet i almindelig påklædning men uden sko. Hvad vægtene angår, er der forskellige vægte på de forskellige skoler, hvilket kan give lidt variation i resultaterne. Om BMI Til vurdering af børnenes vægtstatus er anvendt BMI også kaldet Body Mass Index. BMI udtrykker vægten divideret med højde gange højde. BMI viser således sammenhængen mellem barnets vægt og højde. Dette siger ikke hele sandheden om barnets vægtstatus. Et barn, som dyrker meget sport, kan fx godt have for høj en BMI, fordi muskler vejer mere end fedt. Når vi i sundhedstjenesten skal vurdere et barns vægtstatus, vil der altid indgå et objektivt skøn, hvor lægen eller sundhedsplejersken ser på, hvordan barnet ser ud. Der vil også indgå en samtale med barnet om barnets levevis. Barnets vægtstatus siger heller ikke i sig selv sandheden om barnets sundhed. En levevis, hvor barnet er inaktivt og/eller spiser mad, der kan lede til overvægt er også usund for de, som (måske af genetiske årsager) ikke bliver overvægtige. I kategorien normalvægtige indgår også de børn, der har for lav BMI,dvs. at de er undervægtige. I tider med stort fokus på overvægt, må man ikke glemme, at undervægt også kan indebære en sundhedsrisiko. Undervægt kan også skyldes, at barnet har en spiseforstyrrelse. Dette viser denne undersøgelse ikke noget om. Voksne med en BMI mellem 18 og 25 er normalvægtige. Hvis BMI 25 er man overvægtig og er BMI 30 er man svært overvægtig. Børns BMI er anderledes. BMI stiger brat hos børn i første leveår, den falder i førskolealderen og stiger igen igennem skoletiden frem til voksenalderen. Endvidere har piger og drenge forskellig BMI. I denne undersøgelse har vi sammenholdt vores data med Coles skala (se bilag 3). Coles skala er en internationalt anerkendt skala over børns BMI på forskellige alderstrin. Anvendelsen af skalaen i denne undersøgelse er modificeret en smule, idet der på registreringsskemaerne alene kunne angives alder i hele år, medens Coles skala opererer med halvårsintervaller. Derfor er det i undersøgelsen forudsat, at børnene i gennemsnit befinder sig midt i mellem 2 hele år, idet alle børn, der er angivet til at være 10 år i datamaterialet, i gennemsnit vil være 10 år og 6 mdr. Dermed bliver vægtkategorierne i denne undersøgelse ikke så fintmaskede, som Coles skala lægger op til. For at vurdere konsekvensen af denne anvendelse af skalaen i undersøgelsen, er der foretaget en tilfældigt udvalgt stikprøve blandt respondenterne, som forsøgsvist er blevet gjort henholdsvist 6 mdr. ældre og 6 mdr. yngre for at se om vægtkategorien ville ændre sig. Dette var ikke tilfældet, hvorved det antages, at den modificerede anvendelse af skalaen ikke har givet en skævvridning af datamaterialet, og at resultaterne dermed også er sammenlignelige med andre undersøgelser foretaget efter Coles skala. 3

5 Konklusioner Samlet set må man sige, at resultaterne er mangetydige og må tages med store forbehold. Sammenholdes resultaterne med andre tilsvarende undersøgelser fra de seneste år, ser det ud til, at forekomsten af overvægt blandt skolebørn i Horsens kommune er på samme niveau som andre steder i landet. En landsdækkende undersøgelse af skolebørns vægtstatus i udskolingen blev foretaget i Sammenlignet med den, er der i vores undersøgelse sket en stigning i forekomsten af overvægt blandt børn i udskolingen fra 15,5% til 19,6%. Vores BMI undersøgelse er en tværsnitsundersøgelse, som viser et øjebliksbillede af skolebørns vægtstatus i Horsens kommune. Hvis man skal kunne vurdere, om der er tale om vedvarende tendenser kræves, at der fremover foretages opfølgende undersøgelser. Undersøgelsen viser en variation i forekomsten af overvægt på nogle klassetrin i forskellige områder i kommunen. Andre undersøgelser viser at der er en social ulighed i forekomst af overvægt og at børn, som vokser op under dårlige sociale kår har en større risiko for at blive overvægtige 10. Børn med en anden etnisk baggrund end dansk er også i højere risiko for at udvikle overvægt end andre 11. I denne BMI undersøgelse ses en højere forekomst af overvægt blandt børn, der går på skoler, som ligger i områder, hvor der bor relativt mange socialt udsatte familier og i 2 af områderne relativt mange familier med anden etnisk baggrund end dansk. I kommende undersøgelser er det vigtigt at være opmærksom på, om der er tale om vedvarende forskelle. Det må dog samtidig understreges, at når man ser på lokale data er talmaterialet meget lille, og resultaterne må læses med store forbehold. 9 Ugeskrift for læger Forebyggelse af overvægt med skolen som arena s.9 11 Ugeskrift for læger

6 Resultaterne Figur 2 viser den procentvise fordeling af alle de børn, der indgår i undersøgelsen på de 3 vægtkategorier: normalvægtig, overvægtig og svært overvægtig, fordelt på klassetrin. Fig. 2 Vægtkategori fordelt på klassetrin - Horsens total (pct.) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0. kl. 5. kl. 8. kl. Klassetrin Total Normalvægtig 87,3% 79,7% 80,5% 82,0% Overvægtig 9,0% 16,4% 15,5% 14,0% Svært Overvægtig 3,7% 3,9% 4,0% 4,0% Af figuren fremgår, at i alt er 82 % af børnene normalvægtige, 14 % er overvægtige og 4 % er svært overvægtige. Der er flest normalvægtige børn i børnehaveklassen 87,3 %, mens tallene for 5. klasse og 8. klasse er næsten ens hhv. 79,7 og 80,5 %. Der er ikke særlig stor forskel på andelen af svært overvægtige børn på de 3 klassetrin, idet der er hhv. 3,7, 3,9 og 4,0 % svært overvægtige børn i 0., 5. og 8. klasse. I kategorien overvægtige er der er der relativt få i 0. klasse (9 %) i forhold til 5. og 8. klasse med hhv. 16,4 og 15,5 %. I bilag 2 vises en tabel, hvoraf det fremgår hvor mange børn der i alt har deltaget i undersøgelsen på de forskellige skoler på de 3 klassetrin. Figur 3 viser den procentvise fordeling af hhv. drenge og piger fordelt på de 3 vægtkategorier. Figuren viser, at der ikke er stor forskel mellem piger og drenge, hvad overvægt angår. Der er lidt flere normalvægtige piger (82,1 %) end drenge (81,3 %). Forskellen skyldes lidt flere svært overvægtige drenge 4,6 % mod 3,6 % af pigerne. Figur 3 Vægtkategori fordelt på køn (pct.) Dreng Pige Total Normalvægtig 81,3% 82,1% 81,7% Overvægtig 14,0% 14,2% 14,1% Svært Overvægtig 4,6% 3,6% 4,1% 5

7 Figur 4 viser, hvordan piger og drenge på de forskellige klassetrin fordeler sig på de 3 vægtkategorier. Figur 4. Vægtkategori opdelt på klassetrin og køn (pct.) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Normalvægtig Overvægtig Svært Overvægtig Normalvægtig Overvægtig Svært Overvægtig Dreng 0. kl. 88,0% 8,3% 3,7% 86,5% 9,7% 3,8% 5. kl. 82,2% 14,8% 3,0% 77,4% 17,9% 4,7% 8. kl. 78,0% 16,7% 5,2% 82,8% 14,4% 2,8% 81,7% 13,8% 4,5% 82,2% 14,2% 3,5% Af figuren fremgår, at der er flest overvægtige drenge i 8. klasse (16,7 %), mens der er flest overvægtige piger i 5. klasse (17,9 %). Det samme ses i forhold til svær overvægt. Der er 3,0 % svært overvægtige drenge i 5. klasse og 5,2 % svært overvægtige drenge i 8. klasse. For pigernes vedkommende er der 4,7 % svært overvægtige piger i 5. klasse og 2,8 % svært overvægtige piger i 8. klasse. I 0. klasse er der lidt flere normalvægtige drenge (88 %) end piger (86,5 %). Der er omtrent lige mange svært overvægtige drenge og piger i 0. klasse. Pige 6

8 Resultater fordelt på de enkelte skoler Figur 5 viser den procentvise fordeling af børnene på de 3 vægtkategorier på udvalgte skoler. Figur 5. Vægtkategorier fordelt på skoler Total % af total på skole BA DA EG HU Hø LA MI IB SØ TO VE Normalvægtig 81 79,5 77,1 86,2 85,1 77,7 77,6 86,7 73,5 84,1 65,8 Overvægtig 14,3 16,6 18,6 9,5 13,4 16,1 17,8 11,1 21,6 13,5 20,7 Svært overvægtig 4,8 4 4,3 4,3 1,5 6,3 4,6 2,2 4,9 2,4 13,5 Skoler I bilag 2 finder man en tabel over, hvor mange børn, der indgår på de forskellige skoler og klassetrin. Kun børn fra skoler, hvor der foreligger data på alle de klassetrin, der indgår i undersøgelsen, er med i figur 5. Bla. er børn fra skoler uden overbygning (fx Hatting) udeladt. Det samme gælder børn fra skoler, hvor data ikke er registreret på alle klassetrin (fx Østbirk og Stensballe). Der er ikke store udsving, når der sammenlignes mellem lokalområderne. Blandt børnene på 5 skoler er mere end 80 % normalvægtige. Det gælder de børn der går på: Hulvej (86,2 %), Højvang (85,1 %), Sct. Ib (86,7%), Torsted (84,1%) og Bankager (81%). Blandt børn, der går på Sct. Ib, Højvang og Torsted er der også en lav forekomst af svært overvægt (hhv. 2,2 %, 1,5% og 2,4 %), mens børn der går på Hulvej og Bankager har en gennemsnitlig forekomst af svær overvægt hhv. 4,3 % og 4,8 %. Blandt børnene på de øvrige skoler er mellem 70 og 80 % normalvægtige mens 65,8 % af de børn som går på Vestbyskolen er normalvægtige. Af de børn som går på Vestbyskolen er der forholdsvis mange svært overvægtige (13,5 %) mens andelen af svært overvægtige af de børn, som går på de øvrige skoler udgør mellem 1,5 % på Højvangsskolen og 6,3 % på Langmark. 7

9 Figur 6 Vægtkategori 0. klasse % af total på skole B F BA Bræ DA EG HA HU HØ LA MI IB SØ TO TT VE Normalvægt 90,9 85,3 91,9 81,8 86,4 91,9 90,6 88, ,4 93,8 81,8 90,4 92,3 78,8 overvægt 9,1 10,3 6,5 13,6 11,4 8,1 3,1 9,5 11,5 11,6 4,2 12,1 8,2 7,7 12,1 Svær overvægt 0 4,4 1,6 4,5 2,3 0 6,3 1,6 13,5 0 2,1 6,1 1,4 0 9,1 Skoler Figur 6 viser den procentvise fordeling af børn i 0. klasse på de 3 vægtkategorier. Af figuren kan man se, at generelt er en høj procentdel af de børn, som går i 0. klasse normalvægtige. Blandt de børn, som går på Langmarkskolen er 75 % normalvægtige og 13,5 % svært overvægtige i 0. klasse. Der er forholdsvis mange svært overvægtige børn i 0. klasse på nogle skoler sammenlignet med det totale gennemsnit på 3,7 % 8

10 Figur 7. Vægtkategorier fordelt på skoler i 5. klasse % af total på skole BF BA BR Æ DA EG HA HU HØ LA MI normalvægtig ,7 87,2 75, , ,8 76,3 70,4 82,6 66,7 76, ,3 86,8 overvægtig 0 21,1 8,5 20,4 22,6 15,4 6,7 10,5 23,7 25, ,6 17,9 0 28,2 8,8 svært overvægtig 0 5,3 4,3 4,1 6,5 0 3,3 2,6 0 3,7 4,3 2,8 5,1 0 20,5 4,4 Skoler IB SØ TO TT VE Øst Figur 7viser, hvordan børn i 5.klasse fordeler sig på de 3 vægtkategorier. Af figuren fremgår, at fordelingen varierer: fx er alle børn som går i 5. klasse på Bakkelandets Friskole og Tønning- Træden Friskole normalvægtige. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der kun indgår 5 børn fra Bakkelandets Friskole. Blandt børn, som går på Søndermarksskolen og Vestbyskolen er hhv. 66,7 og 51,3 % normalvægtige, (for Vestbyskolens vedkommende er det børn fra 6. klasse, som indgår i undersøgelsen). 9

11 Figur 8. Vægtkategorier fordelt på skoler 8. klasse % af total på skole BA DA EG HU HØ LA MI IB ST SØ TO VE Øst Normalvægtig 86, ,5 81,5 79,4 86,4 76,4 83,9 85,9 72, ,4 71,1 overvægtig 8,9 15,5 20,6 14,8 20,6 13,6 14, ,5 21, ,1 18,4 svært overvægtig 4,4 3,4 2,9 3, ,1 2,2 1,6 6,1 0 10,5 10,5 Skoler Af figur 8 fremgår, hvordan børn i 8.klasse fordeler sig på de 3 vægtkategorier. Der ses en mere jævn fordeling end i 5. klasse. Mere end 80 % af de børn som går på 7 af skolerne er normalvægtige. Blandt børn på de øvrige skoler er det mellem 70 og 80 %, som er normalvægtige. På flere af skolerne er der slet ikke svært overvægtige børn i 8. klasse, mens der blandt børn på 3 af skolerne er en relativt høj andel svært overvægtige børn, omkring 10 %. Figur 9 på næste side ses en oversigt over den procentvise fordeling af børn på skoler, klassetrin og vægtkategorier. Figuren danner baggrund for figurerne 5 8. Endelaveskolen er helt udeladt af diagrammerne idet der kun indgår 1 barn på 0. klassetrin og 4 på 5. klassetrin. 10

12 Figur 9. Vægtkategori fordelt på skole og klassetrin (pct.) Skole Bakkelandets friskole Bankager Brædstrup Dagnæsskolen Egebjergskolen Endelaveskole Hatting Hulvej Højvangskolen Langmark Midtbyskolen Sct Ib's skole Stensballe Søndermarkskolen Torstedskole Tønning Træden Friskole Vestbyskolen Østbirk Klassetrin 0. kl. 5. kl. 8. kl. Total Normalvægtig 90,9% 100,0% 93,3% Overvægtig 9,1% 6,7% Normalvægtig 85,3% 73,7% 86,7% 81,0% Overvægtig 10,3% 21,1% 8,9% 14,3% Svært Overvægtig 4,4% 5,3% 4,4% 4,8% Normalvægtig 91,9% 87,2% 89,9% Overvægtig 6,5% 8,5% 7,3% Svært Overvægtig 1,6% 4,3% 2,8% Normalvægtig 81,8% 75,5% 81,0% 79,5% Overvægtig 13,6% 20,4% 15,5% 16,6% Svært Overvægtig 4,5% 4,1% 3,4% 4,0% Normalvægtig 86,4% 71,0% 76,5% 77,1% Overvægtig 11,4% 22,6% 20,6% 18,6% Svært Overvægtig 2,3% 6,5% 2,9% 4,3% Normalvægtig 100,0% 50,0% 66,7% Overvægtig 50,0% 33,3% Normalvægtig 91,9% 84,6% 88,9% Overvægtig 8,1% 15,4% 11,1% Normalvægtig 90,6% 90,0% 81,5% 86,2% Overvægtig 3,1% 6,7% 14,8% 9,5% Svært Overvægtig 6,3% 3,3% 3,7% 4,3% Normalvægtig 88,9% 86,8% 79,4% 85,1% Overvægtig 9,5% 10,5% 20,6% 13,4% Svært Overvægtig 1,6% 2,6% 1,5% Normalvægtig 75,0% 76,3% 86,4% 77,7% Overvægtig 11,5% 23,7% 13,6% 16,1% Svært Overvægtig 13,5% 6,3% Normalvægtig 88,4% 70,4% 76,4% 77,6% Overvægtig 11,6% 25,9% 14,5% 17,8% Svært Overvægtig 3,7% 9,1% 4,6% Normalvægtig 93,8% 82,6% 83,9% 86,7% Overvægtig 4,2% 13,0% 14,0% 11,1% Svært Overvægtig 2,1% 4,3% 2,2% 2,2% Normalvægtig 85,9% 85,9% Overvægtig 12,5% 12,5% Svært Overvægtig 1,6% 1,6% Normalvægtig 81,8% 66,7% 72,7% 73,5% Overvægtig 12,1% 30,6% 21,2% 21,6% Svært Overvægtig 6,1% 2,8% 6,1% 4,9% Normalvægtig 90,4% 76,9% 86,0% 84,1% Overvægtig 8,2% 17,9% 14,0% 13,5% Svært Overvægtig 1,4% 5,1% 2,4% Normalvægtig 92,3% 100,0% 96,6% Svært Overvægtig 7,7% 3,4% Normalvægtig 78,8% 51,3% 68,4% 65,8% Overvægtig 12,1% 28,2% 21,1% 20,7% Svært Overvægtig 9,1% 20,5% 10,5% 13,5% Normalvægtig 86,8% 71,1% 81,1% Overvægtig 8,8% 18,4% 12,3% Svært Overvægtig 4,4% 10,5% 6,6% * Tallene for Midtbyskolen er fra 4. klasse, mens tallene fra Vestbyskolen er fra 6. klasse 11

13 Sammenligning med andre undersøgelser Som omtalt stammer de sidste landsdækkende tal for skolebørns vægtstatus fra , men siden da er der lavet flere lokale undersøgelser. Undersøgelsen fra København (omtalt i indledningen) viste, at der i gennemsnit var hhv. 18 og 17,5 % overvægtige børn ved hhv. indskoling og udskoling i (som omtalt viste denne undersøgelse en noget større forekomst af overvægt blandt piger). Til sammenligning viser vores undersøgelse 12,7 % og 19,5 % overvægtige i hhv. 0. og 8. klasse. Dvs. et resultat tæt på resultatet fra København i udskolingen men med en lavere forekomst af overvægt i indskolingen. Desuden ses i Horsens ikke den store forskel mellem drenge og piger, som der er i undersøgelsen fra København. Også i Sønderjyllands og Storstrøms amter er der lavet undersøgelser af skolebørns BMI. Undersøgelsen fra Sønderjyllands amt 12 er lavet på baggrund af data indsamlet i skoleåret 2004/2005. I den undersøgelse er der 13,7 % overvægtige eller svært overvægtige børn i aldersgruppen 5-8 år, i Horsens er tallet 12,7 % på 0. klassetrin. Som i undersøgelsen fra København er der i Sønderjylland væsentlig flere overvægtige piger end drenge i denne aldersgruppe (16,4 % mod 11 % blandt drengene) I aldersgruppen år er der i undersøgelsen fra Sønderjylland 19,6 % overvægtige eller svært overvægtige børn, i denne aldersgruppe er der ikke stor forskel på drenge og piger. I Horsens er der 19,5 % overvægtige eller svært overvægtige børn på 8. klassetrin. Sammenlignet med disse 2 undersøgelser er forekomsten af overvægt blandt skolebørn i Horsens kommune på samme niveau. Den landsdækkende undersøgelse foretaget i 1996/1997 blandt årige, viste 15,6 % 13 overvægtige piger og 15,5 % overvægtige drenge Hvis Horsens dengang havde samme forekomst af overvægtige børn i udskolingen som landsgennemsnittet, vil der være tale om en stigning i forekomsten. Afslutning og perspektiver for fremtiden Som omtalt er resultaterne af denne BMI undersøgelse mangetydige og må følges op af flere målinger. I skoleåret 2007/2008 blev der ikke foretaget registrering af skolebørns BMI. Men med virkning fra indeværende skoleår registreres højde/vægt mhp. udregning af BMI årligt i 0., 5. og 8. årgang. Dette arbejde forventes lettet når sundhedstjenesten får elektronisk journal i løbet af Fra 1. januar 2010 skal højde/vægt ved alle undersøgelser indberettes til en landsdækkende database mhp. en landsdækkende monitorering. Sammenligningen med andre undersøgelser tyder på, at forekomsten af overvægt blandt skolebørn i Horsens kommune svarer til forekomsten andre steder i landet. Men da der generelt har været en stigende tendens de senere år i forekomsten af overvægt, og da der synes at være en høj forekomst af overvægt blandt børn i nogle lokalområder i kommunen, er det vigtigt at have fokus på området. Sundhedsstyrelsen skriver at overvægt hos børn er vanskelig at behandle 14. Derfor anbefales en tidlig forebyggende indsats. Også Bjørn Richelsen påpeger i sin artikel 15 at vi endnu venter på det 12 Undersøgelse af overvægt blandt skolebørn i Sønderjyllands Amt 13 Ugeskrift for læger Forebyggelse af overvægt med skolen som arena s Ugeskrift for læger 2005, s

14 store behandlingsmæssige gennembrud. og at forebyggelse må være det primære indsatsområde. Han efterlyser også mere forskning i fedmeforebyggelse Anvendt kildemateriale. 1. Ugeskrift for læger 10. januar 2005: Er der en fedmeepidemi artikel af professor Bjørn Richelsen s. 145 Stigning i overvægt og fedme blandt københavnske skolebørn i perioden , artikel af Seija Pearson mfl. s American Medical Association 2003 Health related Quality of life of severely obese children and adolescents artikel af Jeffrey B Schwimmer mfl. s Forebyggelse af overvægt med skolen som arena Sundhedsstyrelsen Den danske fedmeepidemi Ernæringsrådet Folkesundhedsrapporten 2007 Statens institut for Folkesundhed s Undersøgelse af skolebørns vægt i Kolding i perioden v/ Kommunallæge Grethe Hansen 7. Undersøgelse af overvægt blandt skolebørn i Sønderjyllands Amt skoleåret 2004/05 Rapport udarbejdet af Sundhedsforvaltningen i Sønderjyllands amt i Ugeskrift for læger 2002, nr. 43 netversion Danske skolebørns BMI målt i perioden 1986/ /1997 sammenlignet med danske målinger fra 1971/1972 Artikel af Tove Anne-Grete Petersen mfl. 9. Ugeskrift for læger 2008, 170 (6): 452 Prævalens af overvægt og fedme blandt 3 årige i Ålborg kommune samt beskrivelse af risikofaktorer Artikel af Mie Aaarup mfl. 13

15 Bilag 1: forkortelser for skolenavne BF = Bakkelandets Friskole BA = Bankager skole BRÆ = Brædstrup skole DA = Dagnæs skole EG = Egebjerg skole HA = Hatting skole HU = Hulvej skole HØ = Højvangsskolen LA = Langmarksskolen MI = Midtbyskolen IB = Sct. Ib skole SØ = Søndermarksskolen TO = Torsted skole TT = Tønning-Træden Friskole VE = Vestbyskolen 14

16 Bilag 2: Vægtkategori opdelt på skole og klasse pct. og antal: Vægtkategori opdelt på skole og klassetrin (pct. og antal) Klassetrin Skole Total Bakkelandets friskole Normalvægtig Antal Procent 90,9% 100,0% 93,3% Overvægtig Antal Procent 9,1% 0,0% 6,7% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% Bankager Normalvægtig Antal Procent 85,3% 73,7% 86,7% 81,0% Overvægtig Antal Procent 10,3% 21,1% 8,9% 14,3% Svært Overvægtig Antal Procent 4,4% 5,3% 4,4% 4,8% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Brædstrup Normalvægtig Antal Procent 91,9% 87,2% 89,9% Overvægtig Antal Procent 6,5% 8,5% 7,3% Svært Overvægtig Antal Procent 1,6% 4,3% 2,8% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% Dagnæsskolen Normalvægtig Antal Procent 81,8% 75,5% 81,0% 79,5% Overvægtig Antal Procent 13,6% 20,4% 15,5% 16,6% Svært Overvægtig Antal Procent 4,5% 4,1% 3,4% 4,0% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Egebjergskolen Normalvægtig Antal Procent 86,4% 71,0% 76,5% 77,1% Overvægtig Antal Procent 11,4% 22,6% 20,6% 18,6% Svært Overvægtig Antal Procent 2,3% 6,5% 2,9% 4,3% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15

17 Bilag 2 (fortsat): Vægtkategori opdelt på skole og klassetrin (pct. og antal) Klassetrin Skole Total Endelaveskole Normalvægtig Antal Procent 100,0% 50,0% 66,7% Overvægtig Antal Procent 0,0% 50,0% 33,3% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% Hatting Normalvægtig Antal Procent 91,9% 84,6% 88,9% Overvægtig Antal Procent 8,1% 15,4% 11,1% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% Hulvej Normalvægtig Antal Procent 90,6% 90,0% 81,5% 86,2% Overvægtig Antal Procent 3,1% 6,7% 14,8% 9,5% Svært Overvægtig Antal Procent 6,3% 3,3% 3,7% 4,3% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Højvang Normalvægtig Antal Procent 100,0% 100,0% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% Højvangskolen Normalvægtig Antal Procent 88,9% 86,8% 79,4% 85,1% Overvægtig Antal Procent 9,5% 10,5% 20,6% 13,4% Svært Overvægtig Antal Procent 1,6% 2,6% 0,0% 1,5% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Langmark Normalvægtig Antal Procent 75,0% 76,3% 86,4% 77,7% Overvægtig Antal Procent 11,5% 23,7% 13,6% 16,1% Svært Overvægtig Antal Procent 13,5% 0,0% 0,0% 6,3% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 16

18 Bilag 2 (fortsat): Vægtkategori opdelt på skole og klassetrin (pct. og antal) Klassetrin Skole Total Midtbyskolen Normalvægtig Antal Procent 88,4% 70,4% 76,4% 77,6% Overvægtig Antal Procent 11,6% 25,9% 14,5% 17,8% Svært Overvægtig Antal Procent 0,0% 3,7% 9,1% 4,6% I alt Antal Procent 100,0% ,0% 100,0% Sct Ib's skole Normalvægtig Antal Procent 93,8% 82,6% 83,9% 86,7% Overvægtig Antal Procent 4,2% 13,0% 14,0% 11,1% Svært Overvægtig Antal Procent 2,1% 4,3% 2,2% 2,2% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Stensballe Normalvægtig Antal Procent 85,9% 85,9% Overvægtig Antal 8 8 Procent 12,5% 12,5% Svært Overvægtig Antal 1 1 Procent 1,6% 1,6% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% Søndermarkskolen Normalvægtig Antal Procent 81,8% 66,7% 72,7% 73,5% Overvægtig Antal Procent 12,1% 30,6% 21,2% 21,6% Svært Overvægtig Antal Procent 6,1% 2,8% 6,1% 4,9% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Torstedskole Normalvægtig Antal Procent 90,4% 76,9% 86,0% 84,1% Overvægtig Antal Procent 8,2% 17,9% 14,0% 13,5% Svært Overvægtig Antal Procent 1,4% 5,1% 0,0% 2,4% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17

19 Bilag 2 (fortsat): Skole Tønning Træden Friskole Vægtkategori opdelt på skole og klassetrin (pct. og antal) Klassetrin Total Normalvægtig Antal Procent 92,3% 100,0% 96,6% Svært Overvægtig Antal Procent 7,7% 0,0% 3,4% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% Vestbyskolen Normalvægtig Antal Procent 78,8% 51,3% 68,4% 65,8% Overvægtig Antal Procent 12,1% 28,2% 21,1% 20,7% Svært Overvægtig Antal Procent 9,1% 20,5% 10,5% 13,5% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Østbirk Normalvægtig Antal Procent 86,8% 71,1% 81,1% Overvægtig Antal Procent 8,8% 18,4% 12,3% Svært Overvægtig Antal Procent 4,4% 10,5% 6,6% I alt Antal Procent 100,0% 100,0% 100,0% 18

20 Bilag 3. Coles skala for alderslkorrigeret BMI 18

21 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2009 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon:

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Sundhedsplejen Roskilde Kommune. Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune...

Sundhedsplejen Roskilde Kommune. Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune... . Sundhedsplejen Roskilde Kommune Gormsvej 9 4000 Roskilde Sundhedsplejen Roskilde Kommune Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune..... Rapporten indeholder status over BMI (Body Mass Index)

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand

Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand Effekten af Tidlig indsats har en forebyggende effekt i forhold til mere sund levevis En tværfaglig indsats i Sundhedstjeneste,

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Københavnernes sundhed 2005

Københavnernes sundhed 2005 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Sundhedsstaben Københavnernes sundhed 2005 Social ulighed i sundhed i Københavns Kommune - Belyst ved en analyse af sundhed og livsstil blandt københavnere og tyrkiske

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

Ammeundersøgelse 2006 Horsens Kommune

Ammeundersøgelse 2006 Horsens Kommune Ammeundersøgelse 06 Horsens Kommune 1.0 Forord Denne ammeundersøgelse er foretaget af sundhedsplejen i Horsens, Brædstrup og Gedved i 06, og omfatter børn, der er født i perioden 1. juli 31. december 05.

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Pernille Due Professor, dr.med. Forskningsleder for Børn og Unges Sundhed og trivsel KL s sundhedsspot om de 0-7 årige børn Odense 9. december 2014 Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Sundhed hos børn

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Tabel 1. BMI, kropsvægt, overvægt og fedme for voksne og børn fordelt på køn. BMI gennemsnit Kropsvægt Normalvægtig Overvægtig Fed Totalt % (N) Alle voksne 25,60 50 35 15 100% (1746) Kvinder 25,54 52 33

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Monitorering af børns sundhed og udvikling via sundhedsplejerskernes journaler

Monitorering af børns sundhed og udvikling via sundhedsplejerskernes journaler Monitorering af børns sundhed og udvikling via sundhedsplejerskernes journaler Sundhedskoordinationsudvalgets møde på Københavns rådhus 4. december 2015 Anette Johansen og Bjørn Holstein Statens Institut

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE. Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk

SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE. Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk 2004 SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk AErådet har tidligere offentliggjort analyser af social arv m.v. bl.a. til brug for det tema, Ugebrevet A4 har om

Læs mere

EVALUERING AF BØRNE- VÆGTSCENTRET. September 2015

EVALUERING AF BØRNE- VÆGTSCENTRET. September 2015 EVALUERING AF BØRNE- VÆGTSCENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 Om børnevægtscentret... 3 Data og metode... 4 2. Hovedkonklusioner... 5 3. Hvordan måles overvægt hos børn?...

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Hvad indebærer brugen af begrebet livsstilssygdomme?

Hvad indebærer brugen af begrebet livsstilssygdomme? En artikel fra KRITISK DEBAT Hvad indebærer brugen af begrebet livsstilssygdomme? Skrevet af: Signild Vallgårda Offentliggjort: 29. oktober 2009 Regeringens Forebyggelseskommission, som kom med sin rapport

Læs mere

Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013

Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013 Udarbejdet af kommunallægerne: Tove Billeskov, tob@ishoj.dk Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014 Forord Børn og Ungeforvaltningens fornemste opgave er at understøtte børn og unge i retning mod stærke, aktive medborgere med mod på livet. En væsentlig

Læs mere

Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14

Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14 Punkt 9. Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14 2014-20628 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, at der er udarbejdet følgende

Læs mere

miljø og sundhed Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon undersøgelse Se også

miljø og sundhed Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon undersøgelse Se også miljø og sundhed Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Formidlingsblad nr. 16, maj 2001 Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere