God ledelse afhænger af, hvad der ledes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God ledelse afhænger af, hvad der ledes"

Transkript

1 God ledelse afhænger af, hvad der ledes 1

2 Pointen i teorien om Leadership Pipeline er, at hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer derfor skal der anvendes forskellige ledelsesmæssige færdigheder. Hvad der virker af færdigheder, værdier og prioriteringer på ét niveau, virker ikke nødvendigvis på et andet ledelsesniveau. Der findes således ikke ét sæt af færdigheder ét sæt af ledelseskompetencer som kan udtrykke god ledelse. Det betyder, at en leder skal gennemgå en proces, når lederen skifter ledelsesfunktion. Hvis en leder for eksempel udnævnes til en avancementsstilling, skal lederen være klar til at skifte fokus i forhold til opgaver og udfordringer. Men også være klar til at se kritisk på sine prioriteringer, værdier, ledelsesgrundlag, ledelsesværktøjer for de vil med stor sikkerhed ikke slå til i den nye ledelsesfunktion. I teorien kaldes det en transition. Når en leder bevæger sig i ledelseshierarkiet, skal færdigheder, værdier og prioriteringer aflæres og nye tillæres. Dette har en konsekvens for læringsprocessen. Hvor der har været anerkendt at sende ledere på KIOL og senere certificerede formelle lederuddannelser, er pointen i Leadership Pipeline, at lederudvikling varetages af organisationen selv, at lederudviklingen krystalliseres, mens organisationen formulerer sin strategi og sine mål, pinder opgaver og ansvar ud og placerer konkrete roller og ansvar. God ledelse hænger sammen med klarhed i forventninger. Denne klarhed skabes indefra i organisationen selv. Niveauer i organisationen I teorien om Leadership Pipeline er følgende ledelsesniveauer defineret: 1. Topchefen (= Kommunaldirektøren i Næstved Kommune) 2. Den funktionelle chef (= Direktørerne i Næstved Kommune) 3. Lederen af ledere (= Centercheferne i Næstved Kommune) 4. Lederen af medarbejdere (= Virksomhedsledere og teamchefer i Næstved Kommune) 5. Medarbejderen Under dannelsen af den nye Næstved Kommune svarer pipelinen til det, som formelt blev kaldt: Niveau 1: Kommunaldirektør Niveau 2: Direktør Niveau 3: Centerchef (Tidligere kaldet vicedirektør og fagchef) Niveau 4: Virksomhedsleder og Kontorchef Niveau 5: Medarbejder. I Næstved Kommune og øvrige kommuner er der efter kommunalreformen kommet en slags Niveau 4½, hvor medarbejdere med helt særlige kompetencer og fagligheder har haft ansvar for på kommunens vegne at lægge det faglige niveau og faglig udvikling for specialiseret og kompliceret sagsbehandling. Disse personer har stort fagligt ansvar, men har ikke økonomi- og personaleansvar. 2

3 Leadership pipeline 3

4 Forskellen i fokus niveau for niveau 1. Topchefen/ Kommunaldirektøren Fokus på og forståelse for det politiske spil, strategisk rådgivning af det politiske overordnede, skal evne at navigere og mediere i forhold til politiske (ofte forskellige) prioriteringer, skal kunne placere sig selv og organisationen i forhold til eksterne interessenter (andre offentlige virksomheder, erhvervsliv, interesseorganisationer m.v.), skal skabe og til stadighed udvikle en velfungerende direktion med sig selv for bordenden, skal til stadighed udvikle den overordnede strategi og vision for kommunen, skal sikre langsigtethed i beslutninger m.v. I Næstved Kommune er det udtrykt ved kommunaldirektørens særlige ansvar for Mærk Næstved, erhvervspolitik og virksomhedsservice, udvikling af infrastruktur, udvikling af model for Campus Næstved, udvikling af den administrative organisering, udvikling af administrative styringssystemer, udvikling af den overordnede opgaveløsning gennem digitalisering, økonomistyring, samspil med lokalsamfundet. Samt god ledelse og kompetenceudvikling! 2. Den funktionelle chef/ direktøren Refererer direkte til topchefen, har stort strategisk og tværfagligt ansvar, har flere ledelseslag under sig, skal kunne forholde sig til og agere i forhold til det politiske niveau, skal skabe og vedligeholde et robust lederteam, skal kunne tilrettelægge og udvikle organisatoriske processer, strukturer og styringssystemer så de understøtter politiske prioriteringer inden for fagområderne. I Næstved Kommune har direktørerne ansvar for rådgivning og betjening af et/flere politiske udvalg og en/flere udvalgsformænd. Der er i forlængelse heraf ansvar for fagcentre (centermodel og ikke forvaltningsmodel). Direktørerne skal have en sådan indsigt i centrenes drift og udvikling, at direktøren kan rådgive det/de politiske udvalg. Først og fremmest om strategiske og overordnede drift- og udviklingsspørgsmål, men også om håndteringen af særlige konkrete sagsforløb. Centermodellen har i Næstved haft en forudsætning om, at direktører udover fagcentre også skulle have ansvar for et eller flere tværgående centre. Hensigten har været at fremme det strategiske helhedssyn (være et spejl af topchefens rolle/ansvar): Dels ved at mindske rsisko for silotænkning gennem fagcenteransvar (en slags forvaltning ), dels ved at have ansvar for center/centre med tværgående opgaver og ansvar, dels ved at dele det tværgående drifts- og udviklingsansvar i direktionen. På samme måde som toplederen forventes en direktør at være orienteret mod kerneinteressenter i det omgivende samfund, at indgå i relevante ledelsesnetværk m.v. 3. Lederen af ledere/ centerchefen Lederen har ansvar for at sætte, udvikle og lede det samlede lederteam. Lederen skal også lede og udvikle den enkelte virksomhedsleder/teamchef gennem uddelegering af ledelsesopgaver, feedback på ledelsesadfærd. Der skal være strategisk overblik og udsyn for centerets opgaver og funktioner. Der skal udvikles og fastholdes styringssystemer, hvor politiske fastsatte mål omsættes i praktisk handling, og hvor politikere orienteres om opgaveløsning og udvikling inden for fagområdet. I Næstved Kommune er der dels fagchefer og dels tværgående centerchefer. Der skal kunne tænkes politisk og når udvalgsformand/direktør ønsker det, skal centerchefen kunne deltage i rådgivning, sparring og dialog med det politiske udvalg 4

5 om strategisk udvikling af området, udvikling af struktur/organisation, håndtering af særligt problematiske enkeltsager m.v. Fagcheferne i Næstved har typisk ansvar for enten et stort antal virksomheder og virksomhedsledere eller et stort myndighedsområde med mange sagsbehandlere/teamchefer. De tværgående centerchefer har typisk ansvar for tværgående specialiserede opgaver og har stabe med teamchefer og specialister. Tværgående centerchefer forventes at være i dialog med hele det øvrige ledelsessystem: Andre direktører end egen referencedirektør, centerchefkolleger Centerchefers ledelsesudsyn skal række ud over Næstved Kommune, hvorfor det forventes, at centerchefer er aktive i kollegiale og faglige netværk. 4. Lederen af medarbejdere/ virksomhedsleder og teamchef Det gælder for både virksomhedslederen og teamchefen, at motivationen skal findes i at skabe resultater gennem andre - nemlig medarbejderne. Der skal være faglig viden og indsigt, men den skal anvendes som baggrund for at at motivere og inspirere medarbejderne til at præstere. På dette niveau er opgaver som rekruttering, delegation, opstilling af konkrete mål, vurdering af konkrete indsatser, feedback på indsatserne essentielle. Evnen til at opbygge troværdige og forpligtende relationer til ofte mange medarbejdere er vigtig når hver eneste medarbejder skal nå fastlagte mål for de konkrete indsatser, og når hver eneste medarbejder skal forstå mening og retning i udviklingen af indsatserne. Teamcheferne har ofte ansvar for tungere sagsområders drift og udvikling ved siden af den øvrige ledelsesopgave. Det gælder både teamchefer i fagcentre og i tværgående centre. Det er derfor vigtigt, at dette ansvar og denne rolle ikke bliver til en solopræstation, men anvendes til den løbende udvikling af både opgaveløsning og medarbejdernes forståelse af mening og retning. 5. Særligt om talentudvikling Når vi kan se, at der er forskel på, hvad man skal kunne på forskellige lederniveauer, er det enklere for chefniveauerne at sende opgaver med udviklingspotentiale nedad i systemet. Når et potentielt leder-/cheftalent skal prøves af, skal det være med de rette forventninger, og netop klarheden over roller, ansvar, krav og forventninger niveau for niveau gør det klart, hvad der prøves af, når en udviklingsopgave delegeres. Talentudvikling er på denne måde ligesom lederudvikling generelt lagt i selve virksomheden og ikke i et certificeret pensum på en skole udenfor virksomheden. Talentudvikling kan ske på alle niveauer i pipelinen, og ikke kun for specialister, som skal prøves af som teamchef eller virksomhedsleder. 5

6 Kompetencer og ledelsesniveauer I Næstved Kommune er direktionens virke afledt af kommunaldirektørens ansvar og roller. Der er forventning om sammenhæng og helhedssyn for hele direktionen og ikke alene kommunal-direktøren. Derfor er nedenstående tabel lidt forenklet med kun tre ledelsesniveauer og ikke fire. Der er taget udgangspunkt i typiske ledelsesudfordringer i offentlig virksomhed incl. Næstved Kommune (modellen er tyvstjålet fra Beskæftigelsesministeriet). Kompetencer Direktion Centerchefer Teamchefer og Virksomhedsledere Mestre forandringer Kan opstille visioner for forandringer for organisationen Kan opstille visioner for forandringer på eget område Kan opstille visioner for forandringer for egen virksomhed Kan gøre forandringer meningsfulde for ledere og medarbejdere i hele organisationen Kan gøre forandringer meningsfulde for underordnede ledere Kan gøre forandringer meningsfulde for medarbejdere Kan sikre optimal organisering og styring af forandringer Kan sikre en optimal organisering af forandringer Kan konsolidere forandringer Kan styre mod målet i komplekse sammenhænge Kan få forandringer gennemført igennem ledere af medarbejdere Kan sikre omstillingsparathed i forbindelse med nye opgaver Mestre ledelse med færre ressourcer Kan foretage en overordnet prioritering af organisationens ressourcer og kan melde prioriteringen klart ud til underordnede ledere Kan foretage tværgående prioritering indenfor eget område Kan prioritere ved aktivt at vælge til og vælge fra Kan sikre synergi og optimal ressourceudnyttelse på tværs af kommunen Kan sikre optimal ressourceudnyttelse på tværs af eget område Holder budgettet og dets forudsætninger Kan understøtte en innovativ effektiviseringskultur Kan understøtte udviklingen af mere effektive arbejdsformer Kan igangsætte udviklingen af mere effektive arbejdsformer Kan sikre videndeling på tværs af eget område Kan udfordre den måde, der arbejdes på og understøtte optimering af processer 6

7 Mestre strategiarbejde Kan udvikle strategi for hele organisationen kort og langsigtet perspektiv Kan arbejde med strategiudvikling i samspil med overordnede, sideordnede og underordnede ledere Kan forstå og oversætte overordnet strategi til forståelige mål for egen virksomhed Kan udvikle strategier, der løfter hele lokalsamfundet, ikke kun den kommunale organisation Kan understøtte implementering af strategien Kan udvikle strategier for eget område, men med udsyn til øvrige områder Kan eksekvere strategier gennem egne ledere af medarbejdere Kan eksekvere strategi igennem struktureret opfølgning Har blik for eventuelt behov for at justere målene og evner at justere målene Politisk tæft Læser og forstår politiske meldinger og prioriteringer Kan oversætte og mediere i krydsfeltet mellem det politiske og det faglige Har blik for, hvad der kan komme op på den politiske dagsorden Kan give sparring til politiske beslutningstagere, herunder robust rådgivning om, hvad der kan lade sig gøre indenfor lovgivningens og budgettes rammer Kan besvare spørgsmål i sager om faglig drift og udvikling med politisk forståelse og fornemmelse Kan besvare spørgsmål i faglige enkeltsager Kan håndtere eventuelle modsætninger mellem det politiske og det faglige system konstruktivt Kan producere politiske beslutningsgrundlag Kan spille efter de-mokratiske og politiske spilleregler, herunder finde balancen mellem virket for byrådet og virket med brugerbestyrelser m.v. Kan prioritere og håndtere krisestyring Kan sikre driften på eget område, så politisk skadelige enkeltsager forbygges Kan sikre driften i egen virksomhed, så politisk skadelige enkeltsager forebygges 7

8 Mestre faglig ledelse Kan balancere faglige og politiske hensyn - og skabe mulige løsninger i forhold til den politiske kontekst Kan oversætte mel-lem det politiske og det faglige niveau Har fag-faglig forståelse og overblik Kan hurtigt sætte sig ind i og overskue nye komplekse problemstillinger Kan hurtigt sætte sig ind i og overskue nye komplekse problemstillinger Kan udvikle fagligheden hos medarbejderne og definere det faglige niveau Kan fremlægge, forklare og forsvare enkeltsager for det politiske beslutningsniveau og for medier Er bevidst om, hvornår en sag er så tung, at den skal op på direktionsniveau og eventuelt politisk niveau Ved, hvornår faglige problemstillinger skal til vurdering på centerchefniveau Kan bringe fagligheder i spil og sikre inddragelse af relevante fagligheder Mestre procesledelse Kan sikre helhederne i komplekse processer og de resultater, de skaber i den samlede organisation Kan styre processer på tværs af eget område Kan håndtere og styre tværgående, tværfaglige samarbejds-processer. Fokus på proces, implementering og resultat i egen virksomhed Kan organisere forpligtende tværgående samarbejder, hvor det er relevant for resultatskabelsen Kan organisere tværgående samarbejder, hvor det er relevant Kan samarbejde på tværs af virksomheder, også virksomheder i andre centre, hvor borgeres behov tilsiger det Kan skabe tværgående samarbejder/strategiske alliancer med eksterne aktører og interessenter Kan opbygge relationer til interne og eksterne samarbejdsparter og indgå i samarbejder Kan aktivt forhindre suboptimering i centre Kan forhindre suboptimering i enkelte virksomheder og kontorer 8

9 Kan navigere på den offentlige scene Kan håndtere samspillet med offentligheden med udgangspunkt i kommunens særlige rolle i lokalsamfundet Kan håndtere processer i offentlighed og medier om centerets funktioner og opgaveløsninger Kan håndtere og agere i forhold til offentlighedens, brugeres og brugerbestyrelsers bevågenhed Kan inddrage eksterne interessenter rettidigt i samarbejder og beslutningsprocesser Kan inddrage eksterne interessenter rettidigt i samarbejder og beslutningsprocesser Er bevidst om mulighederne i inddragelse af brugere, brugerbestyrelser m.v. Kan sætte kommunen som organisation på dagsordenen i det offentlige rum Kan håndtere serviceog myndigheds-rollen på potentielt konfliktfyldte baner med mange interessenter Kan håndtere serviceog myndigheds-rollen på potentielt konfliktfyldte baner med mange interessenter og i visse tilfælde gøre interessenter til en ressource ved ret og rettidig inddragelse Kommunikative kompetencer Kan omsætte politiske budskaber/prioriteringer til en retning, som organisationen kan navigere efter Kan kommunikere med alle niveauer op, til siden og ned i organisationen Kan kommunikere op, til siden og ned i organisationen Kan gøre de politiske beslutninger og intentioner meningsfulde for ledere og medarbejdere Kan gøre politiske og organisatoriske beslutninger meningsfulde for underordnede ledere Kan forklare politiske og organisatoriske intentioner og beslutninger og gøre dem meningsfulde for medarbejderne Kan kommunikere med alle relevante interne og eksterne interessenter incl. medier Kan kommunikere med alle relevante interne og eksterne interessenter incl. medier Kan omsætte mål til medarbejderne og kan italesætte, hvad der skal komme ud af indsatsen 9

10 Resultatskabelse og anerkendende feedback Fokus på resultatskabelse gennem egen ledelsesadfærd - skaber resultater gennem cen-tercheferne Fokus på resultatskabelse gennem egen ledelsesadfærd - skaber resultater gennem virksomhedsledere og teamchefer Fokus på resultatska-belse gennem egen ledelsesadfærd - skaber resultater gennem medarbejderne Kan vurdere både orga-nisationens samlede resultater og de enkelte centres resultater og agerer på vurderingen Kan vurdere både centrets samlede resultat og virksomhedernes resultater og agerer på vurderingen Kan vurdere medarbejdernes indsats og deres bidrag til resultatskabelsen - og agerer på vurderingen Kan vurdere centerchefernes indsats og agerer på vurderingen Kan vurdere virksomhedsledernes og teamchefers indsats og agerer på vurderingen Kan give feedback på en anerkendende måde såvel til de, der yder toppræstation som til de, der skal forbedre deres præstation og bidrag Mestre den individuelle udvikling af ledere og medarbejdere og mestre udvikling af teams Kan sætte mål for og vurdere centerchefernes udvikling Kan motivere og engagere give ledelsesmæssig opbakning til (leder)udvikling Kan anvende anerkendende metoder til at give feedback og udvikle centercheferne Kan sætte mål for og vurdere virksomhedslederes og teamchefers udvikling Kan motivere og engagere give ledelsesmæssig opbakning til (leder)udvikling Kan anvende anerkendende metoder til at give feedback og udvikle virksomhedsledere og teamchefer Kan sætte mål for og vurdere medarbejdernes udvikling Kan motivere og en-gagere give ledelsesmæssig opbakning til (medarbejder)udvikling Kan anvende anerkendende metoder til at udvikle medarbejderne Kan skabe og lede et velfungerende ledelsesteam med klare mål, koordinering og opfølgning Kan løse organisatoriske konflikter og problemstillinger Kan skabe og lede et velfungerende ledelsesteam med klare mål, koordinering og opfølgning Kan løse konflikter mellem virksomheder og virksomheds-ledere Kan skabe og lede velfungerende medarbejderteams med klare mål, koordinering og opfølgning Kan løse konflikter mellem medarbejdere og teams 10

11 Når god ledelse afhænger af, hvad der ledes, så rækker ét ledelsesgrundlag ikke God ledelse afhænger af, hvad der ledes. Det gælder som ovenfor nævnt i forhold til rollerne i kommunens hierarkiske ledelsesorganisation. Allerede af den grund kan der ikke udledes ét endegyldigt ledelsesgrundlag eller én endegyldig ledelsespraksis. Men det er ikke kun hierarkiet, der fordrer forskellig tilgang til ledelsesansvar, ledelsesroller og ledelsesopgaven. I selve hierarkiet kan aktuel situation og vilkår være forskellige: Det kræver én tilgang at være direktør med ansvar for sammenhæng i en skolereform og en ganske anden tilgang at være direktør med ansvar for centre, hvor der foregår revisitation af serviceydelser til ældre, handicappede m.v. Det kræver én tilgang at være centerchef i Center for Uddannelse og forestå reform af folkeskolen og overvejelser om skolestruktur og en ganske anden tilgang at være cen-terchef i Center for Børn og Unge i en periode med ledelses- og medarbejderudfordrin-ger i Socialfagligt Kontor. Det kræver én tilgang at være teamchef i Center for Personale og HR med ansvar for arbejdsmiljø og HR og en ganske anden tilgang at være teamchef for en myndigheds-funktion, som har ansvar for visitation af ydelser til borgerne. Det kræver én tilgang at være skoleleder under skolereform med særligt fokus på netop ændring af skolelederrollen og en ganske anden tilgang at være virksomhedsleder i Park og Vej med ansvar for forberedelse af konkurrenceudsættelse. Over tid kan situation og vilkår også ændre sig væsentligt for en og samme ledelsesfunktion: Det kræver én tilgang at være centerchef i Center for Uddannelse og forestå folkeskole-reform og overvejelser om skolestruktur og en ganske anden tilgang at være centerchef i Center for Uddannelse i en normalsituation. Det kræver én tilgang at delegere en prioriteret ledelsesopgave til en erfaren under-ordnet og en ganske anden tilgang at delegere opgaven til et talent, som skal prøves af. Vilkårene for ledelse er så dynamiske, så komplekse, så usikre, at det kræver fleksibilitet i ledelse at tilpasse sig den konkrete ledelsessituation og den aktuelle ledelsesopgave. God ledelse er således ikke et valg mellem: - Management eller leadership - Opgaveorientering eller relationsorientering - Involvering eller dirigering - Drift eller udvikling. God ledelse er en dynamisk balancering af modsætninger tilpasset den aktuelle ledelsesopgave. Det kræver noget af lederen: - Evne til at analysere en given situation og vurdere, hvilken handling, den kalder på ledelsesmæssigt - Evne til at udføre ledelseshandlingen effektivt ( eksekvere ) Effektiv ledelse kræver således en samling af ledelsesstile anvendt i den rigtige dosering på det rigtige tidspunkt. 11

12 I forskningen (Binney et al) er der identificeret syv områder, hvor effektiv ledelse er den dynamiske balance mellem paradokser: 1. Forståelse: vær åben og undersøgende og træk på din erfaring 2. Retning: accepter begrænsninger og forestil dig en bedre fremtid 3. Timing: vær tålmodig og accelerer udviklingen 4. Relationer: etabler tætte relationer og oprethold distance 5. Loyalitet: sæt din egne behov forrest og tjen organisationen 6. Autoritet: giv slip og bevar kontrollen 7. Selvtillid: vis svaghed og vær stærk Pointen er derfor, at der ikke er en simpel manual for god ledelse. Ledelse er forpligtende for den enkelte leder, som skal finde og stå inde for sin balancering af paradokserne i den ledelsessituation, som vedkommende er i. Næstved Kommunes styringsmodel er dynamisk. I resultataftaler og selvforvaltningsaftaler er der særlige indsatser, der varer mere end ét år, men der er også prioriterede indsatser for det enkelte år. Det er naturligt, at dynamisk styring skal følges af dynamisk ledelse. Det er derfor også naturligt at arbejde med ledelsesgrundlaget som en del af styringen i Næstved Kommune. Det kan hensigtsmæssigt ske i den dialog, der er mellem direktører/ chefer/ledere om: - Den overordnede strategiplan - Resultataftaler for centre - Selvforvaltningsaftaler for virksomhederne - De årlige lederudviklingssamtaler Pointen vil være, at der fremadrettet vil være dialog om de ledelsesmæssige tilgange til de forskellige elementer i strategier, aftaler m.v. og hvor forskellige initiativer/aktiviteter kan medføre en forskellig balance mellem paradokserne. En anden pointe vil være, at der både kan følges op på resultatopnåelse og på effekten af den ledelsestilgang, som er drøftet. Gennem dialog afdække og erfare, hvad der virker godt/bedst i konkrete ledelsessituationer. En tredje pointe vil være, at der naturligt kan skabes rammer for drøftelse (videndeling) i ledelsessystemet om, hvad der er af erfaringer med ledelsestilgange i konkrete ledelsesudfordringer. I relationen overordnet leder og underordnet leder. Men også horisontalt mellem ledere på samme niveau med mulige parallelle udfordringer. Et mere dynamisk kodeks/ledelsesgrundlag vil betyde, at metoden i lederevalueringen skal ændres. Lederevalueringen bygge på 6 Principper for god ledelse i Næstved Kommune, som blev udviklet/aftalt i forbindelse med de almindelige drøftelser af Principper for god offentlig topledelse. Center for Personale og HR, 10. november

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet &

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S. Cand.psych Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S.

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Billund Kommune Billund Kommune har ca. 26.400 indbyggere, og der er ca. 2500 ansatte i den samlede kommunale organisation ca. 1000 af dem arbejder under

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningens ledelseskæde

Ældre- og Handicapforvaltningens ledelseskæde Ældre- og Handicapforvaltningens ledelseskæde God ledelse i Ældre- og Handicapforvaltningen bygger på forvaltningens tre værdier Nærvær, Ansvarlighed og Respekt. Desuden er Frihedsbrevet og ledernes evne

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune Punkt 15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten, - drøfter oplæg til talentudvikling af ledere fra

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4 Ledelsesgrundlag Indhold Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3 Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4 De ydre rammer for ledelse...4 De indre rammer for ledelse...5 Ledelsesorganisationen er

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

Udbud på opgave vedrørende konsulentbistand til implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen

Udbud på opgave vedrørende konsulentbistand til implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen Sekretariat, HR og Udvikling Sagsnr. 2014-47598 / 2014-47598-14 Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD 3. marts 2015 Udbud på opgave vedrørende konsulentbistand til implementering

Læs mere

Ledelseskompetencer. en integreret del af professionsfagligheden på Metropol. En pixi-udgave om hvad, hvorfor og hvordan

Ledelseskompetencer. en integreret del af professionsfagligheden på Metropol. En pixi-udgave om hvad, hvorfor og hvordan Ledelseskompetencer en integreret del af professionsfagligheden på Metropol En pixi-udgave om hvad, hvorfor og hvordan 2 Pagineringstekst Indledning Institut for Ledelse og Forvaltning har siden 2009 arbejdet

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser 2016 Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Organisation og Ledelse INDLEDNING TIL LEDELSESPROFILER

Læs mere

LEDERUDVIKLING I SØNDERBORG KOMMUNE

LEDERUDVIKLING I SØNDERBORG KOMMUNE Ledelse god ledelse! Det er svaret, hvis spørgsmålet lyder: Hvad er det, der skaber trivsel? I Sønderborg kommune betragter vi ledelse som et egentlig fag et vigtigt fag. Vi vil sikre, at alle kommunens

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller NOTAT 14. januar 2016 Stillingsbeskrivelse for Tilsynsdirektør til Tilsynscenter øst DIS/car Stillingsbetegnelse: Tilsynsdirektør Organisatorisk placering: Tilsynsdirektøren indgår i Arbejdstilsynets direktion,

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Leder af Familieværket

Leder af Familieværket Stillings- og personprofil Leder af Familieværket Syddjurs Kommune Januar 2016 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet 87 53 50 00 www.syddjurs.dk Stilling Leder

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere