BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Mandag den 20. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 8 Medlemmer: Jørgen Christensen Knud Andersen Benedikte Kiær Kirsten Lee John Philip (afbud) Peer Wille-Jørgensen Leila Lindén Per Seerup Knudsen Leif Flemming Jensen (afbud) Marie Fugl Anna Rosbach Morten Rand Jensen og Svend Hartling fra koncerndirektionen samt Katrine Tang fra regionssekretariatet var til stede ved mødet.

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Specialeplanlægning: Kvinde - barn området 3 2. Specialeplanlægning: Neuro-området 6 3. Specialeplanlægning: Parakliniske specialer 9 4. Specialeplanlægning: Klinisk onkologi Eventuelt 15 2

3 Den 20. november 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR SAG NR. 1 KVINDE - BARN OMRÅDET SAGSFREMSTILLING Kvinde-barn området omfatter de to relaterede specialer gynækologi og obstetrik og pædiatri. Gynækologi/obstetrik Gynækologi og obstetrik er et sammenhængende speciale. Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, bækkenbund og nedre urinveje. Obstetrik (fødselshjælp) omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser og behandling under svangerskab, fødsel og i barselsperioden. Den obstetriske funktion udgør en stor andel af specialet, såvel i antallet af ambulant kontakter som i den akutte funktion som i sengeafdelingerne. Hovedparten af indlæggelserne og vagtarbejdet på området er således relateret til fødsler og barselsophold. De gynækologisk/obstetriske afdelinger varetager i varierende omfang såvel akutte som elektive funktioner. De akutte funktioner (primært fødsler) stiller store krav til vagtberedskabet. Der ikke evidens for befolkningsunderlagets betydning for den faglige kvalitet, mens Sundhedsfagligt Råd for gynækologi og obstetrik vurderer, at gynækologien på hovedfunktionsniveau optimalt bør have et befolkningsunderlag på Ligeså vurderer rådet at en obstetrisk afdeling mindst bør varetage fødsler om året svarende til et optageområde på Derudover vurderes det at det minimale befolkningsunderlag for en moderne fødeafdeling hovedsageligt bør baseres på, at der bør være en neonatalafdeling på samme hospital og dermed på befolkningsunderlaget for en bæredygtig neonatalafdeling. Specialet har et tæt samarbejde med anæstesiologi og intensiv terapi, pædiatri (neonatologi), samt kirurgisk gastroenterologi og fordrer adgang til operationsgang, billeddiagnostik, klinisk biokemi og patologisk service. 3

4 Pædiatri Pædiatri omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af medfødte og erhvervede sygdomme og afvigelser fra normal funktion i barnealderen (fra fødsel til overstået pubertet i ca.15-års alderen) samt forebyggelse af sygdom og funktionsforstyrrelser og rådgivning vedrørende børn børns udvikling og behov. Pædiatri omfatter varetagelse af neonatologifunktionen samt samarbejde med gynækologi/obstetrik om risikofødsler. Der er ca børn og unge under 15 år i Region Hovedstaden. Sundhedsfagligt Råd for pædiatri foreslår at visitationsgrænsen flyttes til 18. år (ca børn) Den pædiatriske funktion kan overordnet set deles i 5 patientgrupper: Neonatologi (nyfødtes sygdomme: Hovedfunktion og Specialfunktion) Almindelige akutte sygdomme hos børn: Hovedfunktion Kroniske sygdomme: Hovedfunktion Sjældne og komplicerede sygdomme: Specialfunktion Særlige områder: Specialfunktion (fx cystisk fibrose, hæmofili, sjældne handicap, senfølger efter cancerbehandling mv) Da pædiatri er aldersdefineret, og ikke organdefineret, er specialet organiseret med en betydelig opdeling i fagområder. Der er i dag 6 pædiatriske afdelinger i regionen. Sundhedsfagligt Råd for pædiatri vurderer, at der højst bør være 4 afdelinger i regionen. Grundet specialets bredde er behovet for specialer på matriklen forskelligt for de forskellige fagområder. Svend Hartling vil på mødet gennemgå tilbagemeldingerne fra de sundhedsfaglige råd med henblik på drøftelse af de relevante forhold omkring befolkningsunderlag og sammenhæng mellem specialerne og til andre specialer. BESLUTNING Svend Hartling gennemgik kvinde-barn området, hvorefter udvalget gennemgik og diskuterede tilbagemeldingerne fra rådene. Udvalget drøftede spørgsmålet om kvalitet fremfor nærhed i vurderingen af det fremtidige antal fødesteder. Tilsvarende drøftede udvalget nærhedens betydning i forbindelse med placering af jordemoderkonsultationer, hvor bl.a. befolkningssammensætning i området bør indgå i overvejelserne om placering. 4

5 Udvalget bad om at få udsendt en liste fordelingen af fødsler på fødestederne i regionen med referatet. Endvidere bad udvalget om at få oplyst andelen af hjemmefødsler i regionen samt andelen af ukomplicerede fødsler, såfremt dette tal foreligger. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Gynækologi og Obstetrik 2. Pædiatri Sagsnr.: Arkiv:

6 Den 20. november 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR SAG NR. 2 NEURO-OMRÅDET SAGSFREMSTILLING Neuro-området omfatter specialerne neurokirurgi og neurologi herunder klinisk neurofysiologi. Neurologi Neurologi omfatter patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og visse muskelsygdomme. Sygdommene kan være medfødte som følge af genetiske defekter, eller erhvervede som følge af immunologisk, infektiøs, vaskulær, traumatisk eller toksisk skade. Eksempler på hyppige neurologiske sygdomme er epilepsi, hovedpine og apopleksi. Klinisk neurofysiologi er et diagnostisk fagområde forankret i neurologien, der omfatter laboratorieundersøgelser med henblik på udredning af sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler. Inden for neurologi er 90 % af patienterne akutte med komplekse forløb og rehabilitering, der strækker sig fra uger til mange måneder. Neurologi er nødvendig på et hospital med hovedfunktion og det er hensigtsmæssigt, at et hospital med akut beredskab har adgang til neurologisk ekspertise døgnet rundt. Sundhedsfagligt råd for neurologi vurderer det optimalt hvis de neurologiske hovedfunktionsafdelinger i regionen har et befolkningsunderlag på Nogle af hovedfunktionsmatriklerne kan desuden varetage et specialiseret område af hensyn til rekruttering, forskning og udvikling m.m. En tæt samordning af hovedfunktioner (inklusiv akut appopleksibehandling og neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau) og specialfunktioner anbefales. Specialet har et tæt samarbejde med billeddiagnostik, laboratoriediagnostik, anæstesiologi og kardiologi. Sundhedsfagligt råd vurderer, at det optimale befolkningsunderlag for en klinisk neurofysiologisk funktion vil være , evt. med sattelitfunktioner. 6

7 Klinisk Neurofysiologi har samarbejde med en bred vifte af specialer omfattende neurologi, pædiatri, infektionsmedicin, immunologi, reumatologi, ortopædkirurgi, neurokirurgi og håndkirurgi. Sundhedsfagligt råd anbefaler, at fagområdet placeres i tilknytning til neurologien. Neurokirurgi Neurokirurgi omfatter undersøgelse, kirurgisk behandling og kontrol af medfødte og erhvervede sygdomme samt læsioner i kranie, hjerne, hjernens kar og hinder, rygsøjle, rygmarv og visse perifere nervesygdomme % af patienterne er akutte. Sundhedsfagligt råd for neurokirurgi vurderer, at det vil være fagligt hensigtsmæssigt, at samle det neurokirurgiske speciale i regionen. Dette kan gøres som én samlet afdeling på én matrikel med et befolkningsunderlag på minimim ; men dette vil ledelsesmæssigt medføre en meget stor afdeling. Det kan derfor alternativt være hensigtsmæssigt, at opdele specialet i henholdsvis en rygkirurgisk og en hjernekirurgisk division, men med samme ledelse. Inden for specialet er der i forvejen nogen subspecialisering inden for henholdsvis ryg- og kraniekirurgi. Generelt skal der ved planlægningen af det neurokirurgiske speciales indplacering medtænkes koordinering med andre akutberedskaber, herunder traumemodtagelsen. Specialet har i forhold til rygområdet et tæt samarbejde med anæstesiologi, radiologi, ortopædkirurgi, neurofysiologi. For krainieområdet er der et tæt samarbejde med anæstesiologi, radiologi, neurologi samt neurofysiologi. Befolkningsunderlag for neuro- hovedfunktioner Neuro området Mindst Optimalt Højest/muligt Neurologi Klinisk Neurofysiologi Neurokirurgi Rådene anfører generelt, at der er ingen eller begrænset evidens for de angivne befolkningsunderlag. Rådenes vuderinger er derfor primært baseret på egne erfaringer for hvad der vil være optimalt ud fra hensyn til kvalitet, patientindtag, antal speciallæger pr. afdeling, nærhed, rekruttering, forskning og optimal ressourceanvendelse. Svend Hartling vil på mødet gennemgå tilbagemeldingerne fra de sundhedsfaglige råd med henblik på drøftelse af de relevante forhold omkring befolkningsunderlag og sammenhæng mellem specialerne og til andre specialer. 7

8 BESLUTNING Svend Hartling gennemgik neuro-området, hvorefter udvalget gennemgik og diskuterede tilbagemeldingerne. Udvalget drøftede blandt andet generelle overvejelser omkring personalefastholdelse og rekruttering i forbindelse med eventuelle flytninger af funktioner. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Neurologi 2. Klinisk Neurofysiologi 2. Neurokirurgi Sagsnr.: Arkiv:

9 Den 20. november 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR SAG NR. 3 PARAKLINISKE SPECIALER SAGSFREMSTILLING Der skelnes inden for de parakliniske specialer mellem de billeddannende specialer, laboratoriespecialer og anæstesi inklusiv intensivfunktion. De billeddannende specialer De billeddannende specialer - diagnostisk radiologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin - forudsætter at patienten er til stede ved selve undersøgelsen. Heraf er diagnostisk radiologisk service nødvendigt på et hospital med hovedfunktion. Diagnostisk radiologi omfatter udførelse og vurdering af undersøgelser baseret på konventionel røntgenteknik og ultralyd-, CT- og MR-teknik samt invasive billedvejledte diagnostiske procedurer. Flere procedurer har også behandlingsmæssigt sigte. Radiologiske undersøgelser indgår som et element i diagnostikken af såvel medicinske som kirurgiske sygdomme og udføres såvel akut som elektivt. Klinisk fysiologi og nuklearmedicin udfører diagnostiske funktionsundersøgelser og behandling ved hjælp af såvel billeddannende som ikke billeddannende teknikker. Til undersøgelserne anvendes bl.a. måling af stråling fra indgivne radioaktive lægemidler, måling af strålingsabsorption, invasiv og ikke-invasiv måling af tryk, strømningshastighed, samt måling af diffusion og volumina. Til billeddannelse anvendes overvejende gammakameraer med tilknyttet SPECT- og PET-skanning, men også ultralyd- og andre teknikker. Organiseringen af de billeddannende specialer hviler ikke på et bestemt befolkningsunderlag, men afhænger af placeringen af de øvrige specialer. På hospitaler med hovedfunktion og akut modtagelse bør der døgnet rundt være mulighed for radiologisk service. Sundhedsfagligt Råd for klinisk fysiologi og nuklearmedicin anfører, at organiseringen af specialet bl.a. bør ske under hensyntagen til antal undersøgelser og tilstedeværelse af apparatur. Laboratoriespecialerne Laboratoriespecialerne - klinisk biokemi, klinisk immunologi (blodbanksvirksomhed og vævstypebestemmelser), klinisk mikrobiologi og patologisk anatomi - 9

10 forudsætter at der tages en prøve som derefter undersøges på et laboratorium, der evt. kan være placeret på anden matrikel. Af laboratoriespecialerne er klinisk biokemi og mulighed for behandling med blodprodukter nødvendige på hospitaler med akut funktion. Klinisk biokemi forestår diagnostiske og monitorerende undersøgelser af patienters blod, celler, cerebrospinalvæske, sekreter og ekskreter, herunder urin. Specialet yder rådgivning ved fortolkning af laboratorieresultater og rationel anvendelse af biokemiske undersøgelser samt ved akutte tilstande inden for især koagulationsforstyrrelser og forgiftning. Behovet for prøvetagning, EKG (elektrokardiogram) m.v. som led i behandlingen af medicinske og mavetarm-kirurgiske patienter gør, at der skal være let adgang til ydelser fra en klinisk biokemisk funktion. Klinisk immunologi dækker transfusionsmedicin, transplantationsimmunologi og immunologisk diagnostik. Specialet varetager produktion af blodkomponenter, udvælgelse og tapning af bloddonorer og produktion af stamcellekoncentrater samt rådgivning ved blodtransfusion. Specialet varetager immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser i forbindelse med transplantationer samt udredning af immundefekter og autoimmune sygdomme. Sundhedsfagligt råd for Klinisk immunologi har vurderet, at blodbankvirksomheden principielt kan centraliseres organisatorisk til 1-2 enheder under hensyntagen til en række konkrete faktorer og håndteringen af udlevering lokalt. Rådet har envidere vurderet, at 1,6 mio. indbyggere vil være et tilstrækkeligt, men ikke optimalt grundlag for vævstypelaboratiets funktioner. Klinisk mikrobiologi betjener hospitalerne og den primære sundhedstjeneste med undersøgelser af prøver fra patienter og deres omgivelser for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter og disses interaktioner med værtsorganismen. Specialet yder lægefaglig rådgivning vedr. fortolkning af undersøgelsesresultater, antibiotisk behandling, infektionsprofylakse og hygiejne samt registrering og overvågning af infektionssygdomme. Sundhedsfagligt råd for Klinisk mikrobiologi har vurderet, at det optimale befolkningsunderlag for en hovedfunktion i specialet vil være Patologisk anatomi betjener hospitalsafdelinger og den primære sundhedstjeneste med patoanatomiske diagnoser baseret på undersøgelser af organer, væv og celler i forbindelse med screening, udredning, behandling, behandlingskontrol og obduktioner. 10

11 Sundhedsfagligt råd for Patologisk Anatomi har vurderet, at det optimale befolkningsunderlag for en hovedfunktion i specialet vil være Klinisk genetik varetager såvel laboratoriefunktioner, som genetisk rådgivning af raske med risiko for genetisk sygdom. Der er ingen hovedfunktion i specialet, men kun specialfunktioner. Et optimalt optageområde vurderes af rådet at være 1 million borgere, dvs. 2 centre hvis betjening af Region Sjælland varetages fra Region Hovedstaden. Anæstesi- og intensivfunktioner Anæstesiologi omfatter bedøvelse, intensiv terapi, smertebehandling og præhospital behandling/akut medicin. Alle hospitaler med akutfunktion, intensiv funktion og/eller kirurgisk virksomhed skal have en anæstesiologisk funktion, som i fornødent omfang sikrer tilstedeværelse af speciallæger. Specialet defineres ikke ved et patientunderlag, men ved de øvrige funktioner, der er placeret på hospitalet. Sundhedsfagligt råd for Anæstesiologi har vurderet, at en intensiv funktion ud fra faglige og ressourcemæssige betragtninger bør have minimum 9 12 senge. Rådet har endvidere vurderet, at der til at oppebære en hensigtsmæssig funktion inden for kronisk smertebehandling optimalt bør være et befolkningsunderlag på Organiseringen af anæstesi- og intensivfunktionerne på et hospital skal planlægges i balance med kravene fra de kliniske specialer, der er placeret på hospitalet. Anæstesi og postoperativ overvågning samt mulighed for behandling og pleje på et intensivafsnit er således en forudsætning for varetagelse af især de kirurgiske funktioner. Kirurgisk behandling af bestemte patientgrupper, eksempelvis mindre børn, og patienter med særlige lidelser og ledsagesygdomme skal være centraliseret på grund af anæstesiens ekspertise i relation hertil. På tilsvarende måde afhænger organiseringen af intensivfunktionerne, og deres størrelse og kompleksitet af, hvilke medicinske og kirurgiske specialer, der findes på det pågældende hospital. Klinisk farmakologi Klinisk farmakologi beskæftiger sig med det teoretiske og praktiske grundlag for anvendelsen af lægemidler med henblik på rationel farmakoterapi inden for alle områder af sundhedsvæsenet. Klinisk farmakologi omfatter lægemiddelinformation, vurdering af lægemidlers anvendelse, effekt og bivirkninger, herunder farmakoepidemiologi, vurdering af lægemiddelanalyser, gennemførelse af kliniske afprøvninger, deltagelse i lægemiddelkomitéarbejde, samt rådgivning vedrørende forgiftninger, både med lægemidler og andre stoffer. 11

12 Sundhedsfagligt råd for klinisk farmakologi har vurderet, at det optimale befolkningsunderlag på langt sigt bør være , men at det grundet rekrutteringsproblemer i specialet på kort sigt bør være Sammenhæng til andre specialer Organiseringen af de tværgående specialer er afhængig af organiseringen af øvrige specialer, og det skal tænkes ind, at hurtig adgang til både undersøgelse og resultat er afgørende for effektive patientforløb. Kravene til hastighed og kvalitet af diagnostik er således stigende i disse år, hvor fokus er på at forkorte patientens indlæggelse mest muligt. Svend Hartling vil på mødet gennemgå tilbagemeldingerne fra de sundhedsfaglige råd med henblik på drøftelse af de relevante forhold omkring befolkningsunderlag og sammenhæng mellem specialer. BESLUTNING Svend Hartling gennemgik de parakliniske specialer, hvorefter udvalget gennemgik og diskuterede tilbagemeldingerne. Udvalget drøftede bl.a. behovet for en ensartet definition af intensiv senge. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Diagnostisk radiologi 2. Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 3. Klinisk biokemi 4. Patologisk anatomi 5. Klinisk immunologi 6. Klinisk mikrobiologi 7. Klinisk genetik 8. Anæstesiologi og intensivområdet 9. Klinisk farmakologi Sagsnr.: Arkiv:

13 Den 20. november 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR SAG NR. 4 KLINISK ONKOLOGI SAGSFREMSTILLING Specialet onkologi omfatter undersøgelse, ikke-kirurgisk behandling og kontrol af patienter med kræftsygdomme. Onkologisk behandling omfatter strålebehandling, medicinsk kræftbehandling, rehabilitering, palliativ behandling og terminal pleje. Udredning eller diagnostik af kræftsygdomme varetages i primærsektoren og på de relevante organrelaterede medicinske og kirurgiske afdelinger i regionen. Kræftkirurgien varetages af de organrelaterede kræftkirurgiske afdelinger. Den medicinske kræftbehandling i hovedstadsregionen varetages i dag på de to onkologiske centre på Rigshospitalet og Herlev Hospital samt på Onkologisk Klinik, Nordsjællands Hospital i Hillerød. Bornholm Hospital udreder og varetager medicinsk kræftbehandling af udvalgte kræftsygdomme i tæt samarbejde med Rigshospitalet. Strålebehandling i regionen gives på stråleterapienhederne på Rigshospitalet og Herlev Hospital, der tilsammen varetager cirka halvdelen af al strålebehandling i Danmark, idet centrene også dækker Region Sjælland, Grønland og Færøerne. Enheder for eksperimentel kræftbehandling er placeret på Rigshospitalet og Herlev. Sundhedsfagligt Råd for onkologi vurderer at antallet af nye patienter pr. år til en hovedfunktion i medicinsk kræftbehandling skal mindst være 100 inden for hver af de store kræftgrupper. Dog op til 200 afhængig af kompleksiteten og nødvendigheden af multidisciplinært samarbejde. Der er således volumen til at hovedfunktion på 3 afdelinger i regionen opfyldes for brystkræft, lungekræft, colo-rectal kræft, prostatakræft. Specialfunktionen i onkologi dækker stråleterapi samt medicinsk kræftbehandling til alle andre kræftformer end de fire nævnte. Rigshospitalets og Herlevs onkologiske afdelinger har såvel hovedfunktion som specialfunktion. Onkologisk klinik i Hillerød har kun hovedfunktion. Behandlingsbehovet indenfor onkologien er stigende og trods øget ressourcetilførsel til kræftområdet inkl. udvidelser af acceleratorkapaciteten i de senere år, er der i onkologien tilbagevendende kapacitetsproblemer og heraf afledt problemer 13

14 med at overholde ventetidsgarantien for diagnostik og behandling. Derudover er rekruttering og fastholdelse et stort problem i onkologien, der forventes at stige med det øgede behandlingsbehov fremover. Sundhedsfagligt Råd for onkologi anbefaler at der inden for alle diagnosegrupper skal forefindes en multidisciplinær samarbejdsstruktur. For alle kræftdiagnoser er der behov for patologi, klinisk biokemi, radiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi, intern medicin, fysioterapi, anæstesi og intensiv terapi, samt rehabiliteringsmuligheder, palliativ funktion og også gerne et antal hospicepladser. De specialer, som i øvrigt bør forefindes på samme matrikel er forskellig afhængigt af involveret organ. For de store kræftsygdomme er det således lungemedicin, gastrokirurgi, urologi, thoraxkirurgi og mammakirurgi. Svend Hartling vil på mødet gennemgå tilbagemeldingerne fra det sundhedsfaglige råd med henblik på drøftelse af de relevante forhold omkring befolkningsunderlag og sammenhæng til andre specialer. BESLUTNING Svend Hartling gennemgik det onkologiske speciale, hvorefter udvalget gennemgik og diskuterede tilbagemeldingen fra rådet, herunder om der er behandlinger, der kan lægges ud efter standardiserede protokoller. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Klinisk onkologi Sagsnr.: Arkiv:

15 Den 20. november 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR SAG NR. 5 EVENTUELT Udvalget drøftede, hvorvidt en samling af specialerne på færre enheder må forventes at medføre administrative og ledelsesmæssige forenklinger, der vil kunne frigøre flere ressourcer til klinisk arbejde. Endvidere bør der arbejdes for en forenkling af arbejdsgange bl.a. i forbindelse med dokumentation og registrering. Udvalget ønskede dette medtaget i sin afrapportering. Sagsnr.: Arkiv:

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 30. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 9 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 14.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 5 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Parsygehuse/specialsygehuse

Parsygehuse/specialsygehuse Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægning og udvikling Dato: 26. september 2007 Notat vedr. Parsygehuse/specialsygehuse 1.0 Hvad er et parsygehus? Et parsygehus er ikke et akutsygehus minus 50%. Et

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi j.nr. 7-203-01-90/2 Specialevejleding for klinisk mikrobiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk mikrobiologi

Læs mere

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205619 Fax 48 20 57 88 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 1. oktober 2007 Hospitalsprofiler, samarbejds-

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Speciale- og funktionsfordelingsplan Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/5529 Dato: 30. maj 2008

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter:

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter: Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Til: De Sundhedsfaglige Råd, Regionale Komiteer/Råd/Udvalg samt regionale stabe Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted Maja.Nyby.Andersen@regionh.dk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten Lee Vibeke

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Det sundhedsfaglige råd for lungesygdomme har behandlet ændringsforslaget til revision af HOPP 2020.

Det sundhedsfaglige råd for lungesygdomme har behandlet ændringsforslaget til revision af HOPP 2020. Region Hovedstaden Koncerndirektionen Telefon 3863 3863 Direkte 3863 2109 Mail karina.sol@regionh.dk Dato: 22. april 2015 Høringssvar vedr. HOPP2020 fra SFR Lungesygdomme Det sundhedsfaglige råd for lungesygdomme

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Regionudbyder: Region Syddanmark Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning j.nr. 7-203-01-43/1/CHH Referat af 7. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Læs mere