Tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand til Øresund eller kloak meddeles i en særskilt tilladelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand til Øresund eller kloak meddeles i en særskilt tilladelse."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration ifm. etablering af Ny Pumpestation Kløvermarksvej ved Herjedalgade 3, matr. 29, Amagerbros Kvarter, København Sagsnr Dokumentnr HOFOR har den 16. juni 2015 ansøgt Center for Miljøbeskyttelse om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration af grundvand. Der ønskes tilladelse til oppumpning af ca m 3 grundvand som udledes til Øresund. Endvidere ønskes der, hvis vandtrykket ved den gamle bydel af Christianshavn bliver påvirket mere end forventet, tilladelse til reinfiltrering af en tilsvarende mængde grundvand. Årsagen er etablering af en ny pumpestation benævnt Ny Pumpestation Kløvermarksvej beliggende på Herjedalsgade 3, 2300 København S. Driftsperioden forventes at være ca. 18 måneder med opstart september TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG OPPUMPNING OG REINFILTRATION Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til oppumpning (bortledning) af m 3 grundvand på matr. nr. 29, Amagerbros Kvarter i henhold til 26 i vandforsyningsloven (LBK nr af 30/09/2013). Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til reinfiltration af op til m 3 grundvand i medfør af miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 (LBK nr. 879 af 26/06/2010). Tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand til Øresund eller kloak meddeles i en særskilt tilladelse. Tilladelserne meddeles på følgende vilkår: Generelt: 1. Det indsendte projekt skal udføres, som det er beskrevet i ansøgningen med de justeringer, der fremgår af nedennævnte vilkår. 2. Center for Miljøbeskyttelse skal modtage besked om projektets opstart en uge inden grundvandssænkning påbegyndes. Vand og VVM Njalsgade 13 Postboks København S EAN nummer

2 3. Center for Miljøbeskyttelse skal straks kontaktes, hvis projektet ændres eller hvis der konstateres nye forureningsforhold med henblik på eventuel revurdering. 4. Påvirkning af grundvandsressourcens hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold, herunder mobilisering af eksisterende grundvandsforurening, skal søges minimeret. 5. Forandring af grundvandsstanden som følge af oppumpning må ikke medføre skader på bygninger eller anlæg i området. Grundvandssænkning: 6. Før grundvandssænkningens opstart skal der udtages en vandprøve fra pumpeboringerne eller fra blandingsvandet. Resultatet skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse inden grundvandssænkningsanlægget kan tages i brug. Analyseparametrene skal som minimum omfatte BTEX, total kulbrinte og klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter. 7. Efter pumpestart udtages en vandprøve før og efter sedimentationscontaineren i de første 4 uger. Hvis der indenfor de første 4 uger opnås stabile resultater, kan det aftales med Center for Miljøbeskyttelse om der er behov for yderligere prøver før sedimentationscontaineren. Efter de 4 uger udtages der prøver efter sedimentationscontainer en gang pr. måneder, og efter 4 måneder nedsættes frekvensen til kvartalvis. 8. Der må oppumpes fra boringerne PB01 PB11. Boringernes placering kan ses på bilag Oppumpningssystemet skal forsynes med vandure for at kontrollere den oppumpede vandmængde. Vandurene skal aflæses mindst 1 gang ugentligt. 10. Under byggegruben må potentialet i det primære grundvandsmagasin sænkes midlertidigt til 1 m under bunden af den dybeste del af udgravningen, svarende til ca. kote -10 DVR Inden opstart af grundvandsænkningen skal oppumpningsanlægget være testet i fuld skala og under driftslignende forhold i mindst 24 timer. Under forsøget skal det testes om det valgte anlæg kan opretholde et acceptabelt vandtryk, jf. vilkår 14 og 15, i det primære grundvandsmagasin Side 2 af 18

3 under de omkringliggende bygninger, herunder at der ikke sker indtrængning af grundvand. 12. Center for Miljøbeskyttelse skal orienteres om forløbet af forsøget og resultaterne fra testen i vilkår 11 så snart de foreligger. 13. Medfører testen ændringer i oppumpningsanlægget i forhold til det beskrevet i ansøgningen, skal ændringerne godkendes af Center for Miljøbeskyttelse. 14. Der skal styres efter at opretholde et vandtryk i de omkringliggende grundvandsforekomster angivet i bilag 2 og 3, fraregnet de naturlige variationer. Der tages udgangspunkt i den gennemførte synkronpejlerunde, jf. vilkår 27. Inden for det grundvandssænket påvirket område må der ikke optræde sænkninger, der i væsentlig grad og i længere tid overstiger de sænkninger, der er angivet i bilag 2 og Indenfor den gamle bydel af Christianshavn må afsænkning af grundvandet ikke være større end angivet på bilag 3. Ved konstatering af større afsænkning skal reinfiltrationsanlægget tages i brug. Reinfiltration: 16. Der skal forberedes til at reinfiltrationsanlægget kan tages i brug med kort varsel. 17. Såfrem det oppumpede grundvand indeholder miljøfremmede stoffer, skal det oppumpede grundvand ledes gennem et vandbehandlingsanlæg med f.eks. kulfilter, så de miljøfremmede stoffer fjernes, inden det reinfiltreres. Der må ikke ske afdampning af flygtige stoffer til omgivelserne. Analyser skal udtages henholdt til vilkår Tages vandbehandlingsanlæg i brug skal der i de første 4 uger udtages prøver før og efter vandbehandlingsanlægget. Hvis resultaterne er stabile kan det aftales med Center for Miljøbeskyttelse om der er behov for yderligere prøver før vandbehandlingsanlægget. Efter de 4 uger udtages der prøver efter vandbehandlingsanlægget en gang pr. måneder, og efter 4 måneder nedsættes frekvensen til kvartalvis. 19. Grundvandet må reinfiltreres i boringerne RE01 RE03. Placeringen af reinfiltrationsboringerne kan ses i bilag 1. Side 3 af 18

4 20. Center for Miljøbeskyttelse skal orienteres med det samme hvis vandtrykket på Christianshavn falder mere end antaget, jf. vilkår Center for Miljøbeskyttelse skal indenfor 1 uge modtage et analyseprogram hvis reinfiltrationsanlægget tages i brug. 22. Hvis det skulle blive nødvendigt at tilsætte flokkuleringsmidler for at drive infiltrationsanlægget, skal det anvendte middel være godkendt af Center for Miljøbeskyttelse inden ibrugtagning. 23. Infiltrationssystemet skal forsynes med vandure for at kontrollere den reinfiltrerede vandmængde. Vandurene skal ved drift aflæses mindst 1 gang ugentligt. Moniterings- og pejleboringer: 24. Der skal foretages monitering af grundvandsstanden i boringerne OBS1 OBS11. Boringerne OBS01 OBS08 filtersættes med 2 filter: Et øvre filter fra terræn og 3 meter ned, og et nedre filter fra toppen af kalken og 3 meter ned. Boringerne OBS09 OBS11 filtersættes med et filter fra 7-15 m under terræn. Boringernes placering fremgår af bilag Moniteringen skal ske via datalogger, der måler vandstanden kontinuert og via håndpejling for at verificere loggerdata. Der håndpejles dagligt og datalogger tømmes ugentligt til grundvandsstanden har opnået stabile forhold, dog som minimum i de første 4 uger. Derefter kan vurderingen med datalogget nedsættes til en gang månedligt og håndpejling til ugentligt. 26. Manuelle pejledata skal sammenholdes med de automatiske loggerdata for konsistens. Der pejles, indtil effekten af bortledningen er ophørt. Center for Miljøbeskyttelse afgør, hvornår effekten af grundvandssænkningen kan anses for ophørt. 27. Inden opstart af grundvandsoppumpningen skal moniteringsog pejleboringerne være etableret, og der skal være udtaget vandprøver samt gennemført mindst én pejlerunde for samtlige boringer. Analyseresultaterne samt boreprofiler for moniterings- og pejleboringer skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse inden opstart. Side 4 af 18

5 28. Center for Miljøbeskyttelse kan til enhver tid stille krav om supplerende overvågnings- og prøvetagningsboringer samt krav om vandanalyser. 29. Hvis der sker ændringer i pejleprogrammet skal det ske efter aftale med Center for Miljøbeskyttelse. Beredskabsplan: 30. Der skal opstilles installationer som beskrevet i ansøgning, så afhjælpende tekniske ændringer, ved driftsforstyrrelser samt uacceptable grundvandssænkninger m.v., kan foretages umiddelbart og indenfor 24 timer. Disse tiltag skal kunne håndtere de situationer som er beskrevet i ansøgningen. Rapportering: 31. Senest 3 uger efter opstart af anlægget til grundvandssænkning skal Center for Miljøbeskyttelse modtage første afrapportering indeholdende pejlinger, vandanalyser og status for oppumpede vandmængder. Efterfølgende skal der afrapporteres hver 4. måned med mindre andet aftales med Center for Miljøbeskyttelse. 32. Når oppumpning og evt. reinfiltrering er afsluttet, skal der udarbejdes en slutrapport med en vurdering af den samlede påvirkning af grundvands- og forureningsforholdene på det berørte område. Rapporten skal indeholde pejling, analyseresultater, evt. infiltreret vandmængde og eventuelle tiltag samt dato og metode for sløjfning af boringerne i byggegruben. 33. Den afsluttende rapport jf. vilkår 32, skal fremsendes til Center for Miljøbeskyttelse senest 4 uger efter oppumpningen er ophørt. Gyldighed Tilladelsen gælder i 18 måneder fra den dag bortledningen er påbegyndt, dog skal oppumpningen (bortledningen) være afsluttet senest den 31. oktober Tilladelse til reinfiltration efter Miljøbeskyttelseslovens 19, kan til enhver tid tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, af hensyn til miljøbeskyttelsen jf. 20, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelse til bortledning af grundvand efter Vandforsyningslovens 26 kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de Side 5 af 18

6 forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. 26, stk. 3 i vandforsyningsloven. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet i 4 uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. vandforsyningslovens 75 og 77 samt miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden d Hvem kan klage? Det er fastlagt i vandforsyningslovens 80 og miljøbeskyttelseslovens 98, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Det følger af vandforsyningslovens 75, stk. 3 og miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 1, at klage skal indgives skriftligt til Københavns Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening via for borgere og for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Kommunen vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og højest 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Klagen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommunen med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De involverede i klagesagen, modtager en kopi af kommunens udtalelse. Vejledning om håndtering i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis udnyttelsen af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb jf. vandforsyningslovens 78, stk. 3. Påklages tilladelsen før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet under behandling af klagesagen afgøre andet jf. vandforsyningslovens 78, stk. 3 og 4. Side 6 af 18

7 Søgsmål Hvis afgørelsen vedr. reinfiltration ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Ansvar I henhold til vandforsyningslovens 28 er bygherre erstatningspligtig for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. Center for Miljøbeskyttelse påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for skader på rør, kabler m.m. ved placering af boringerne. Sagens behandling: Følgende har indgået i Center for Miljøbeskyttelses behandling af sagen: /1/ Kløvermarken, København S. Ny pumpestation ved Herjedalsgade. Myndighedsansøgning for midlertidig grundvandssænkning dateret den 22. maj 2015 PROJEKTET For at sikre en fortsat sikker og effektiv bortledning af spildevand skal HOFOR etablere en ny pumpestation, benævnt Ny Pumpestation Kløvermarksvej, på Herjedalgade 3, 2300 København S, matrikel 29, Amagerbros Kvarter. I forbindelse med etableringen skal der opføres en byggegrube med en dybde på ca. 11 meter under terræn (kote -9 DVR90). Grundvandsspejlet i området ligger omkring kote -1, så for at sikre tørholdelse af udgravningen i anlægsfasen vil det blive nødvendigt at sænke grundvandet i en periode på ca. 18 måneder. Side 7 af 18

8 Byggegruben Byggegruben bliver opdelt i 3 byggegruber. En central cirkulær byggegrube til pumpestationen, en nordlig mindre byggegrube til tryktårn og ventilbygværk og en mindre sydlig byggegrube til Bygværk 10. Den store cirkulære byggegrube er på ca m 2 og skal udgraves til ca. kote -9. Byggegruben bliver afskærmet med nedborede spunsvægge 3-4 meter ned i kalken, svarende til kote -13. Den nordlige byggegrube skal udgraves til kote -4,2 og afskærmes med nedborede spunsvægge til ca. kote -9. Den sydlige byggegrube skal udgraves til kote -5,5 med spunsvægge til kote -9,3 (bilag 4). Det forventes at den nedborede spunsvægge omkring den centrale cirkulære byggegrube har en grundvandsstandsende effekt. Det har i undersøgelsesfasen kunne konstateres, at der er meget begrænset indstrømning under spidskoten af spunsvægen (kote -13). Oppumpning Der etableres 11 nye pumpeboringer: PB01-07 i den store cirkulære byggegrube, PB08-09 i den mindre nordlige byggegrube og PB10- PB11 i den mindre sydlige byggegrube (boringsplacering ses på bilag 1). PB01-07 udføres som 10 /12 filterboringer til 18 m under terræn med filtersætning fra 7-15(20) meter under terræn. Pumpeboringerne PB08-PB11 bliver 8 filterboringer med filter fra 7-15 meter under terræn. GEO har udført hydrogeologiske og geotekniske undersøgelser på matriklen bl.a. til udførelse af design af grundvandssænkningen. Disse data er indsat i GEOs eksisterende grundvandsmodel for Amager. Ud fra data og konstruktionsplan er der opstillet en lokal hydrogeologisk strømningsmodel. Side 8 af 18

9 Modellen arbejder med 2 scenarie: Scenarie 1, hvor der kun pumpes fra den store cirkulære byggegrube. For at opretholde et potentiale ½ til 1 meter under bunden af byggegruben skal der pumpes ca. 17 m 3 /t. Den resulterende grundvandssænkning for det primære magasin er vist på bilag 2. Oppumpning påvirker ikke de sekundære grundvandsmagasiner i de kvartære aflejringer og i fyldlaget. Scenarie 2, hvor der pumpes fra alle tre byggegruber. For at opretholde et potentiale ½ til 1 meter under bunden af byggegruben skal der pumpes ca. 40 m 3 /t. Den resulterende grundvandssænkning for det primære magasin er vist på bilag 3. Dette scenarie forventes kun at finde sted i en kortere periode (3-6 måneder) af byggeanlægstiden. Oppumpning påvirker ikke de sekundære grundvandsmagasiner i de kvartære aflejringer og i fyldlaget. Samlet forventes det at oppumpe m 3 over ca. 18 måneder. Det oppumpede grundvand vil som udgangspunkt blive opsamlet i en sedimentationscontainer for derefter at blive udledt til Øresund. Hvis udledningskravene til Øresund ikke kan overholdes, indsættes et vandbehandlingsanlæg, i stedet for containeren. Vandbehandlingsanlægget bestå af et sandfilter til fjernelse af suspenderet stof, jern og mangan samt, hvis nødvendigt et kulfilter til rensning for miljøfremmede stoffer. Reinfiltration Ved oppumpning med den maksimale ydelse på 40 m 3 /t påvirker grundvandssænkningen yderkanten af Christianshavn med en sænkning af grundvandsspejlet i det primære magasin på 0,5 m (bilag 3). Borgerrepræsentation har den 21. marts 1991, med baggrund i byggelovens 12A, besluttet, at der i nærmere angivne dele af Indre By og Christianshavn, er jordbundsforholdene eller andre forhold i disse områder af en sådan beskaffenhed, at bl.a. en sænkning af grundvandsstanden kan indebære en risiko for skade på de omliggende bygninger. For at sikre en evt. utilsigtet grundvandssænkning ikke breder sig til følsomme områder på Christianshavn vil der bliver iværksat reinfiltration mellem byggegruben og Christianshavn. Der bliver etableret 3 reinfiltrationsboringer benævnt RE01 RE03. Den forventede placering ses på bilag 1. Det oppumpede grundvandet vil inden reinfiltration blive ledt gennem vandbehandlingsanlægget hvis miljøfremmede stoffer konstateres. Side 9 af 18

10 Geologi og hydrogeologi Terrænet ligger i kote 2 DVR90. Området er tidligere marint forland, som med tiden er fyldt op, de øverste 1-2(3) meter er derfor blandet fyld. Fyldet underlejres af glaciale aflejring af moræneler, sand og grus med indlejrede smeltevandssand-, grus- og lerlag. Under de kvartære aflejringer ca. 11 meter under terræn i ca. kote -9 træffes Danienkalk med flintindslag. Det primære grundvandsmagasin findes i kalken og i forekomster af glacial sand der er i direkte kontakt med kalken. Et generelt estimat ud fra flowlogs i området tyder på at ca. 90% af grundvandsstrømmen sker i den øverste del af kalken (mellem kote -9 og -13). Grundvandspotentialet ligger mellem kote -1 til -1,5 DVR90. Sekundære grundvandsmagasiner findes i fyldet og i de kvartære aflejringer der ikke har kontakt med kalken. Transmissiviteten for kalkmagasinet er ud fra langtidspumpetest estimeret til 1,5x10-3 3,0x10-3 m 2 /s. Drikkevandsinteresser og jord- grundvandsforurening Der indvindes ikke drikkevand i området, og der er ingen drikkevandsinteresser. Matriklen 29, Amagerbros Kvarter er ikke forureningskortlagt. Derimod er de fleste matrikler i området enten V1 eller V2 kortlagte. GEO har udført en miljøteknisk undersøgelse på matrikel 29, der viser forurening af tungmetaller, olie, benz(a)pyren og/eller PAH er der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Det forventes derfor at Region Hovedstaden vil kortlægge matrikel 29 som forurenet på Vidensniveau 2. Vandprøve udtaget i undersøgelsesboring 100, placeret midt i den cirkulære byggegrube, tyder på saltpåvirket anaerobt grundvand. Desuden er der truffet mindre spor af vinylchlorid (0,17 µg/l), trans- 1,2 dichlorethylen (0,15 µg/l) og cis- 1,2 dichlorethylen (0,52 µg/l). GEO har udført en 3D partikelbane simulering for det primære grundvandsmagasin, hvor det konstateres at der er en potentiel risiko for at trække forurening fra den øvre zone af kalken beliggende indenfor ca m fra udgravningen ind i grundvandskontrolsystemet (bilag 5 og 6). Ske dette vil grundvand blive ledt gennem et mobilt behandlingsanlæg med sandfilter og eventuelt kulfilter inden udledning/reinfiltrering. Side 10 af 18

11

12 Bilag 1: Placering af boringer til oppumpning, reinfiltration og monitering. Bilag 2: Sænkningsudbredelse i det primære magasin ved oppumpning på 17 m 3 /t (Scenarie 1) Bilag 3: Sænkningsudbredelse i det primære magasin ved oppumpning på 40 m 3 /t (Scenarie 2) Bilag 4: Tværsnit af konstruktionsdelen Bilag 5: Simulering af partikeltransport i det primære magasin ved oppumpning på 17 m 3 /t (Scenarie 1) Bilag 6: Simulering af partikeltransport i det primære magasin ved oppumpning på 40 m 3 /t (Scenarie 2) Kopi GEO, Carsten Bonde, Københavns Kommune, CMB Københavns Kommune, CBY Københavns Kommune, CMB Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Københavnernes Miljøforening, Greenpeace Danmark, Forbrugerrådet, Danmarks Sportsfiskeriforbund, Side 12 af 18

13 Bilag 1 - Placering af boringer til oppumpning, reinfiltration og monitering OBS05 OBS04 RE01 OBS06 RE02 RE03 OBS03 OBS07 OBS02 OBS08 OBS01 Side 13 af 18

14 Bilag 2 - Sænkningsudbredelse i det primære magasin ved oppumpning på 17 m 3 /t (Scenarie 1) Side 14 af 18

15 Bilag 3 - Sænkningsudbredelse i det primære magasin ved oppumpning på 40 m 3 /t (Scenarie 2) Side 15 af 18

16 Bilag 4 - Tværsnit af konstruktionsdelen Side 16 af 18

17 Bilag 5 - Simulering af partikeltransport i det primære magasin ved oppumpning på 17 m 3 /t (Scenarie 1) Side 17 af 18

18 Bilag 6 - Simulering af partikeltransport i det primære magasin ved oppumpning på 40 m 3 /t (Scenarie 2) Side 18 af 18

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og infiltration ved Larsens Plads/Skt. Annæ Plads - Fase 2

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og infiltration ved Larsens Plads/Skt. Annæ Plads - Fase 2 HOFOR A/S Miljø og Arbejdsmiljø Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og infiltration ved Larsens Plads/Skt. Annæ Plads - Fase 2 10-06-2015 Sagsnr. 2014-0209684

Læs mere

Tilladelse til reinfiltration ved Hannemanns Allé ifm. tilslutning af ledning til pumpestation

Tilladelse til reinfiltration ved Hannemanns Allé ifm. tilslutning af ledning til pumpestation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse RAMBØLL DANMARK A/S Hannemanns Allé 53 2300 København S Tilladelse til reinfiltration ved Hannemanns Allé ifm. tilslutning af ledning til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand ved Kulbroen, Arni Magnussons Gade 6, matr. nr og 1695a Udenbys Vester Kvarter

Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand ved Kulbroen, Arni Magnussons Gade 6, matr. nr og 1695a Udenbys Vester Kvarter KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Malu Cordius (maco@hofor.dk) Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej 9 2860 Søborg Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave 31-08-2015 Sagsnr. 2015-0193289

Læs mere

Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand ved Bygværk 3 i Vigerslevparken ved Sønderkær

Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand ved Bygværk 3 i Vigerslevparken ved Sønderkær KØBENHANS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København Ø Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand ved Bygværk 3 i igerslevparken ved

Læs mere

Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand i forbindelse med opførelsen af Turbinehuset, Adelgade 12 matr.nr.

Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand i forbindelse med opførelsen af Turbinehuset, Adelgade 12 matr.nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse RAMBØLL A/S Hannemanns Allé 53 2300 København S Att.: Thomas Petri, tpe@ramboll.dk 13-01-2015 Sagsnr. 2014-0180208 Dokumentnr. 2014-0180208-27

Læs mere

HOFOR A/S har den 25. november 2014 ansøgt Center for Miljøbeskyttelse

HOFOR A/S har den 25. november 2014 ansøgt Center for Miljøbeskyttelse Sankt Annæ Selskabet A/S Att. Direktør Ole Bach Kvæsthusgade 10 1251 København K Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, infiltration og etablering af A-boringer ved Sankt Annæ Plads, matr. nr.

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom på Sandkaj, 2150 Nordhavn, matr. nr. 2g, Frihavnskvarteret

Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom på Sandkaj, 2150 Nordhavn, matr. nr. 2g, Frihavnskvarteret HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Anja Collin Højen 25-05-2016 Sagsnr. 2013-0189288 Dokumentnr. 2013-0189288-59 Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration ved Strandboulevarden 47, 2100 Kbh. Ø, matr. nr. 109o, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration ved Strandboulevarden 47, 2100 Kbh. Ø, matr. nr. 109o, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Københavns Kommune Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København V Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration ved Strandboulevarden 47, 2100 Kbh. Ø, matr. nr. 109o, Udenbys

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Mølleåværket A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Dato: 21-06-2016 Ref.: METMO J.nr.: 13.02.17-P19-3-16 Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med etablering af AnitaMox-anlæg,

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund.

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Zacho-Lind A/S Baldersbækvej 10-12 2635 Ishøj Att.: Christian Rønne 17-12-2015 Sagsnr. 2015-0280272 Dokumentnr.

Læs mere

Scala-grund, Axeltorv 2, 1502 København V, matr. nr. 66, Vestervold

Scala-grund, Axeltorv 2, 1502 København V, matr. nr. 66, Vestervold GEO Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby Att.: Jesper Furdal Tilladelse til etablering af A-boringer, midlertidig bortledning af grundvand og reinfiltration af grundvand for byggeprojekt ved Axeltorv 2, 1502,

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse af Finsen bygningen ved Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse af Finsen bygningen ved Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Att: Sidse Nilsen Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig bortledning i forbindelse med etablering af slusedæmning ved Vigen, Rundholtsvej 95-97, 2300 København S

Tilladelse til midlertidig bortledning i forbindelse med etablering af slusedæmning ved Vigen, Rundholtsvej 95-97, 2300 København S KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse GF Artillerivej Syd c/o NCC Property Development A/S Østmarken 3B 2860 Søborg Tilladelse til midlertidig bortledning i forbindelse med

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Resumé omfang af ansøgning 3 1.2 Byggeriet 4

NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Resumé omfang af ansøgning 3 1.2 Byggeriet 4 DANICA EJENDOMME NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk GRUNDVANDSHÅNDTERING OG KONTROL I ANLÆGSFASEN ANSØGNING

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 100.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed LEGO System A/S tilladelse

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038 Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed Lego System A/S tilladelse

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2014 Tilladelse og vilkår Billund Kommune

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev.

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev. Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile,

Læs mere

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af Carlsbergs nye hovedkvarter, Gamle Carlsberg Vej 1-2, 2500 Valby

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af Carlsbergs nye hovedkvarter, Gamle Carlsberg Vej 1-2, 2500 Valby KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Carlsberg A/S Att: Annette Brammer Ny Carlsbergvej 100 1799 København V Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND-

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND- TREFOE Vand A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk TILLADELSE

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe ny haveboring på Sdr Karstoftvej 9

Læs mere

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV Att: Hasse K. Davidsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til bortledning

Læs mere

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23-05-2016 Reference: Peter Thastum Tlf.: 41815608 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 13/6263 fornyet indvindingstilladelse

Læs mere

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet Billund Kommune meddeler hermed Sdr.

Læs mere

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej 10 8850 Bjerringbro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt #BREVFLET# Click here to enter text. Indvindingstilladelse, Ålykkevej 1, 9280 Storvorde Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Svend Åge Antonsen Karlsvej 22, Skovbo 9500 Hobro Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde

Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde Konsekvenser og erfaringer Birgitte A. Hollænder Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Baggrund Der er i de seneste år sket en stigning

Læs mere

Lunderskov Vandværk I/S Att.: Thorkild Jensen, mail: thors-hammer@os.dk Sortebjergvej 23 6640 Lunderskov

Lunderskov Vandværk I/S Att.: Thorkild Jensen, mail: thors-hammer@os.dk Sortebjergvej 23 6640 Lunderskov Lunderskov Vandværk I/S Att.: Thorkild Jensen, mail: thors-hammer@os.dk Sortebjergvej 23 6640 Lunderskov Tilladelse til etablering af en ny rentvandstank Kolding Kommune har den 5. marts 2015 modtaget

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7 TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk GEO København Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby Att.: Lars Hjortshøj Jacobsen Sendt pr. mail til: lja@geo.dk Dir.tlf.:

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup Center Natur og Miljø Lindenborg Slot v/den Schimmelmannske Fond Østergade 32 9510 Arden Sendt til Henrik Thorlacius-Ussing via htu@lindenborg.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

12-01-2012. ATP Ejendomme A/S Att: Christian Hartmann. Sagsnr. 2011-161667. Møntergården Gothersgade 49 Postboks 2160 1016 København K

12-01-2012. ATP Ejendomme A/S Att: Christian Hartmann. Sagsnr. 2011-161667. Møntergården Gothersgade 49 Postboks 2160 1016 København K ATP Ejendomme A/S Att: Christian Hartmann Møntergården Gothersgade 49 Postboks 2160 1016 København K Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand samt reinfiltrering

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk RANDERS SPILDEVAND A/S v/ Leif Arent Christiansen Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att.: lech@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Syd

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Syd DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS, Att.: Peter Mering, pmer@danicapension.dk 26. september 2016 Sagsnr. EMN-2016-05225 COWI Denis Christophersen DCH@cowi.com Og Aarsleff Att.: Thomas Petri, tnp@aarsleff.com Tilladelse

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Turebylille Vindmøllepark ApS Anders Dolmer Koldingshus Allé 1 4682 Haslev Kopi sendt pr. mail til rådgiver Benn Erik Grav, Rambøll: BEG@ramboll.dk Postadresse: Natur & Miljø

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej 5 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 01-12-2015 Sagsnr.: 15/33450 Dok.løbenr.: 320448/15 Kontakt: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151

Læs mere

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen,

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen, Teknik- og Miljøafdelingen COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sendt pr. mail til: Anne Krag, akra@cowi.com

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius VVM-screening af indvinding af grundvand som varmekilde i varmepumpe i ydre

Læs mere

Udgravnings dybder og nødvendig grundvandsænkning fremgår af tabel 1: Grontmij A/S Kokbjerg Kolding

Udgravnings dybder og nødvendig grundvandsænkning fremgår af tabel 1: Grontmij A/S Kokbjerg Kolding Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 200.000 m³ grundvand 11.august 2015 Billund Kommune meddeler hermed Grontmij A/S på vegne af Billund Vand A/S tilladelse

Læs mere

FORELØBIG TILLADELSE TIL GRUNDVANDSINDVINDING OG TILLADELSE TIL ETABLERING AF A-BORING

FORELØBIG TILLADELSE TIL GRUNDVANDSINDVINDING OG TILLADELSE TIL ETABLERING AF A-BORING KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Region Hovedstaden, det Nye Rigshospital Att: teknisk chef Mogens Thrane mogens.kaas.thrane@rh.regionh.dk Foreløbig tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Johannes Jensen Kongstedvej 14 6500 Vojens

Landzonetilladelse. Johannes Jensen Kongstedvej 14 6500 Vojens Johannes Jensen Kongstedvej 14 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 6. februar 2015 Sagsident:

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering af 8 vindmøller ved Lyngdrup

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering af 8 vindmøller ved Lyngdrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Miljø Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby GK ENERGI APS Skalhuse 5 9240 Nibe gk@gkvind.dk 08-02-2017 Midlertidig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning af grundvand ved vindmølleprojekt Nees Vest

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning af grundvand ved vindmølleprojekt Nees Vest Christensen/Kromann ApS Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro 1. december 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 13.02.17P20-0001 S.nr.: 130078 B.nr.:

Læs mere

Niels Bjerregaard Holbækgårdsvej 20 8950 Ørsted

Niels Bjerregaard Holbækgårdsvej 20 8950 Ørsted Niels Bjerregaard Holbækgårdsvej 20 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 06. marts 2014 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/3081 Fornyet og udvidet tilladelse

Læs mere

Christian Ibsgård Pedersen Hafdrupvej Vejen ENDELIG TILLADELSE TIL MARKVANDING

Christian Ibsgård Pedersen Hafdrupvej Vejen ENDELIG TILLADELSE TIL MARKVANDING Christian Ibsgård Pedersen Hafdrupvej 3 6600 Vejen By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen,

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, JAE@ramboll.dk og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, nielserik.andersen@koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav.

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Porsheden Vognmandsforretning Porshedevej 33 9240 Nibe porsheden@post.tele.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Region Nordjylland, Kontoret

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Att. Jesper Lind HOLBÆK KOMMUNE Dato: 26-05-2016 Sagsb.: Anne Sofie Olsen Sagsnr.: 16/18984 Dir.tlf.: 72368059 E-mail: ASO@holb.dk Tilladelse til midlertidig

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Strandbovej, Norsminde i forbindelse med udskiftning af pumpestation

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Strandbovej, Norsminde i forbindelse med udskiftning af pumpestation Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Bautavej 1 8210 Aarhus V. CVRnr. 32562361 Kopi til orientering Side 1 af 5 Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk TEKNIK OG MILJØ Knud Rahbek Paarupvej 38 6933 Kibæk Email: hoejlyst@mail.tele.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 806 bjgtg@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-20-14

Læs mere

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Morten Ejsing Jørgensen Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Den kommunale håndtering af grundvandskøling og

Læs mere

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning.

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning. LEGO Højmarksvej 7 7190 Billund Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, midlertidig vandindvinding til prøvepumpning samt midlertidig udledning af oppumpet grundvand på matr. nr. 5cl Billund By,

Læs mere

2. Der skal foreligge skriftlig accept og/eller advisering af de berørte grundejere i forbindelse med borearbejdet og udledning af oppumpet vand.

2. Der skal foreligge skriftlig accept og/eller advisering af de berørte grundejere i forbindelse med borearbejdet og udledning af oppumpet vand. GEO Sødalsparken 12 8220 Brabrand Denne tilladelse erstatter tidligere fremsendte tilladelse dateret 11.11.2015 grundet ændret placering af boring B Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir:

Læs mere