FAI euro LAK kalkalutionssytem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAI euro LAK kalkalutionssytem"

Transkript

1 1 af :33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3: /aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april 1998 kalkulationssystemet FAI euro LAK til Konkurrencestyrelsen med henblik på en fritagelse. Kalkulationssystemet fik ved rådsafgørelse af 16. december 1998 en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Fritagelsen blev givet for perioden indtil 1. maj FAI har i forbindelse med udløbet af denne fritagelse anmodet om en forlængelse af fritagelsen, jf. konkurrencelovens 8, stk FAI euro LAK er et kalkulationssystem, som autolakerere i hele Danmark kan rekvirere hos FAI, og anvende til prisfastsættelse af lakarbejder, fakturering og bogholderi. 4. Systemet indeholder arealopmålinger af næsten alle bilmærker og modeller, angivelse af normeret materialeforbrug, tidsforbrug, materialeomkostninger og miljøafgifter. Alle disse normeringer kan meget let ændres. Ændringer kontrolleres ikke af FAI. 5. FAI euro LAK indeholder hverken vejledende timepriser eller vejledende avancer. Disse faktorer skal lakererne selv fastsætte. 6. Systemet er udarbejdet af selskabet Eurotaks i samarbejdet med forskningsinstituttet AZT. Systemets data er fremkommet via målinger fra anerkendte forskningsinstitutter og data opgivet af bilfabrikker og forsikringsselskaber. Systemet er ikke udarbejdet i underentreprise for FAI, ligesom de to udenlandske selskaber hverken direkte eller indirekte varetager autolakerernes interesser. 7. Det er styrelsens vurdering, at systemet ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 2, jf. 6, stk. 1, da det hverken har til formål eller til følge, at begrænse konkurrencen. Systemet kan derfor meddeles en erklæring om ikke indgreb i henhold til konkurrencelovens 9. Afgørelse 8. Det indstilles, at det anmeldte kalkulationssystem, FAI euro LAK meddeles en erklæring om ikke indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. Sagsfremstilling Sagens anledning 9. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) fik ved rådsafgørelse af 16. december 1998 en 3-årig fritagelse for kalkulationssystemet FAI euro LAK, jf. konkurrencelovens 1 8, stk. 1, jf. stk. 3. Denne fritagelse udløb den 1. maj 2001, hvorfor FAI har anmodet om en forlængelse af fritagelsen, jf. konkurrencelovens 2 8, stk FAI har købt det anmeldte kalkulationssystem, FAI euro LAK, af producenten, Eurotax, og stiller det herefter til rådighed for sine medlemmer mod betaling af et beløb, der stort set svarer

2 2 af :33 til FAIs omkostninger ved indkøb af kalkulationssystemet. 11. FAI euro LAK anvendes af autolakererne til beregning af priser på malerarbejder samt til fakturering. Systemet indeholder blandt andet data om karroserideles areal, gennemsnitligt lakforbrug til lakering heraf, gennemsnitligt tidsforbrug samt mulighed for at variere disse faktorer afhængigt af skadens grovhed og lakeringsværkstedets eget skøn. 12. Konkurrencerådet fandt i 1998, at FAI euro LAKs vejledende satser for materialeforbrug og tidsforbrug kunne udgøre en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Rådet fandt ikke, at aftalen havde en konkurrencebegrænsning til formål, men fandt derimod, at følgen af aftalen udgjorde en konkurrencebegrænsning, da normeringerne i systemet medførte en vis ensartethed i lakerernes kalkulation af lakarbejder. Rådet vurderede dog, at det anmeldte system kunne leve op til betingelserne for en individuel fritagelse som oplistet i konkurrencelovens 8, stk Parallelt med behandlingen af denne sag, foretager styrelsen en vurdering af det såkaldte Autotaks system, der er et kalkulationssystem, som anvendes af autoværksteder og forsikringsselskabers taksatorer til beregning af forsikringsskader. Autotaks systemet består henholdsvis af en del, der indeholder reservedelsdata og en del, der indeholder lak-data. Sidstnævnte er det såkaldte AT-lak system, der indeholder oplysninger, svarende til de oplysninger, der ligger i FAI euro LAK systemet. Autotaks, herunder AT-lak systemet, er ikke blevet anmeldt til Konkurrencestyrelsen. Markedsbeskrivelse 14. Omsætningen af lakarbejder på biler udgjorde i godt 1 mia. kr. på det danske marked. Heraf udgjorde forsikringsskader ca. 90 pct. 15. Lakeringsarbejder i forbindelse med forsikringsskader bliver i langt de fleste tilfælde udført i underentreprise for et autoværksted. Autoværkstedet indgår en aftale med taksatoren fra det relevante forsikringsselskab, hvori beregning af både udførelse af reparationsarbejder og lakarbejder indgår. Autoværkstedet henvender sig herefter til et lakeringsværksted med tilbud om køb af lakydelser for den med forsikringsselskabet aftalte pris minus en avance til autoværkstedet. 16. FAI euro LAK kalkulationssystemet er bestemt til anvendelse af lakeringsværkstederne på alt lakeringsarbejde på biler. Dette uanset om skaden er omfattet af en forsikring eller om det er forbrugeren selv, der skal betale. 17. Det skal bemærkes, at når forsikringsselskabet og autoværkstedet aftaler prisen for et lakarbejde anvendes normalt kalkulationssystemet Autotaks, hvis lakeringsmodul (AT Lak) indeholder de samme beregningsdata som FAI euro LAK. AT-lak finder således anvendelse i forholdet mellem forsikringsselskabet og autoværkstedet, der har den skadede bil til reparation, og ikke direkte i forholdet mellem autoværkstedet og det lakeringsværksted, der udfører lakarbejdet i underentreprise for autoværkstedet. 4 AT-lak systemet holdes udenfor nærværende sag, da det som tidligere nævnt vurderes i sammenhæng med Autotaks systemet. Foreningen af Auto- og Industrilakerere 18. FAI har 383 medlemsvirksomheder, hvilket omfatter ca. 90 pct. af branchen. Af det arbejde, som medlemsvirksomhederne foretager på køretøjer, tegner forsikringsskader sig for ca. 90 pct. 19. FAI har købt det anmeldte kalkulationssystem af producenten Eurotax, og sælger det sine medlemmer, i det omfang disse henvender sig til FAI. FAI stiller ingen krav om, at medlemsvirksomhederne skal anvende systemet, og udsender ikke systemet til virksomheder med mindre disse anmoder om det. FAI yder support i det omfang medlemsvirksomhederne har spørgsmål eller problemer undervejs, når systemet tages i brug. 5

3 3 af :33 FAI euro LAK systemet 20. FAI har siden december 1997 haft rettigheder til det schweiziske system Eurotax Schwacke AZT (Eurotax). Det er det schweiziske firma, Eurotax, der har udviklet Eurotax-systemet i samarbejde med det internationalt anerkendte forskningsinstitut Allienz-Zentrum für Technik (AZT). 21. De data, der indgår i Eurotax-systemet, herunder FAIs version, kaldet FAI euro LAK, er tilvejebragt og bliver vedligeholdt i samarbejde mellem Eurotax, AZT, bilfabrikkerne og forsikringsselskaberne. 22. Systemet indeholder overflademål på næsten alle bilmærker og modellers karosseridele; skærme, døre, paneler, dørhåndtag mv. Systemet indeholder endvidere fastlagte behandlingsmønstre og gennemsnitlige arbejdstider for lakering af person- og varebiler. Samme data anvendes i næsten alle europæiske lande og er alle udarbejdet i samarbejde mellem nævnte interessegrupper. Systemet er således ikke udarbejdet af brancheforeningen, FAI, men af to udenlandske virksomheder, der ud fra målinger har skabt et sagligt system, der kan anvendes af alle led i værdikæden. 23. Normeringer og vejledninger i systemet håndhæves ikke af FAI og er meget enkle at ændre. 24. Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i FAI euro LAK systemet. Beregning af arbejdstid 25. Systemet angiver en normeret gennemsnitstid (inkl. starttid) for de enkelte arbejdsopgaver. Gennemsnitstiden er fastsat af forskningsinstituttet AZT på basis af en række tidsstudier. Beregning af materialebetaling 26. FAI euro LAK indeholder en normering af det gennemsnitlige materialeforbrug ved de forskellige arbejdsopgaver. Materialeforbruget er fastsat af AZT på basis af arealopmålinger og behandlingsmønstre for hver enkelt arbejdsopgave. 27. Systemet indeholder endvidere en angivelse af materialepriser. Det drejer sig om priserne på de forskellige typer lak, der anvendes, samt priser på en række hjælpematerialer. AZT har fastsat priserne som et vægtet gennemsnit af de fire største leverandørers salgspriser. 28. FAI euro LAK systemet foretager på basis af disse priser og materialeforbruget automatisk en beregning af den samlede materialebetaling, idet der i systemet er mulighed for at indtaste et materialeindeks til beregning af lakeringsværkstedets materialeavance. 29. Systemet har som udgangspunkt et materialeindeks på 100, svarende til værkstedernes gennemsnitlige indkøbspris, dvs. en avance på 0 pct. Det er herefter op det det enkelte værksted at fastsætte sin egen gennemsnitlige materialeavance. Dette sker i praksis ved at ændre materialeindekset. Sættes indekset til f.eks. 120, kalkulerer systemet med en gennemsnitlig materialeavance på 20 pct. Miljøtillæg 30. Herudover indeholder FAI euro LAK et miljøtillæg, der beregnes som en procentdel af den samlede materialepris. Det er op til det enkelte værksted at fastsætte denne procentdel. Timepriser og avancer 31. FAI euro LAK systemet indeholder ingen vejledende timepriser og ingen vejledende avancer. 32. Samlet set kan lakereren hente normeringer for arbejdstid. materialeomkostninger og materialeforbrug i FAI euro LAK systemet. Hertil skal lakereren lægge sin materialeavance, sin timeløn og et miljøtillæg.

4 4 af :33 Vurdering 33. FAI euro LAK systemet er blevet anmeldt med anmodning om en fornyet fritagelse, jf. konkurrencelovens 8, stk Konkurrenceloven er blevet ændret siden rådets behandling af sagen i Ændringerne har dog ikke direkte berørt anvendelsen af lovens 6 og FAIs medlemmer, der er lakeringsværksteder, driver erhvervsvirksomhed. FAIs udarbejdelse af den danske version af Eurotax FAI euro LAK som stilles til rådighed for lakeringsværkstederne er dermed omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk FAIs medlemmer har en samlet omsætning på godt 1 mia. kr. og en markedsandel på godt 90 pct. af det relevante marked, lakeringsarbejde på biler i Danmark, jf. nedenfor. FAIs formidling af FAI euro LAK til lakeringsværksteder er dermed ikke undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1 som følge af bagatelreglerne i lovens 7. Det relevante marked Det relevante produktmarked 37. FAI euro LAK systemet indeholder data om næsten alle bilmærker og -modeller. Systemet omfatter både vare- og personbiler. 38. Systemet anvendes både til kalkulation af lakarbejder, der er forsikringsdækket og lakarbejder for egen regning. 39. Når lakeringsværkstedet udfører lakarbejde i underentreprise for et autoværksted til et allerede fastsat beløb, anvender lakeringsværkstedet alligevel FAI euro LAK systemet. Dels til at vurdere om lakereren kan udføre arbejdet til den tilbudte pris, dels til at fakturere efter. Lakeringsværkstedet anvender således systemet til såvel kalkulation af lakarbejder, samt til fakturering og bogholderi. 40. Markedet for lakeringsarbejder må vurderes at være separat i forhold til autoreparation og markedet for nye/brugte biler. 41. Det relevante produktmarked afgrænses herefter til lakeringsarbejde på biler til alle typer kunder. Det relevante geografiske marked pct. af de lakarbejder, som lakererne foretager på person- og varebiler er skader, der er omfattet af en forsikring. Forbrugeren kører bilen på et autoværksted efter eget valg, som herefter kontakter forbrugerens forsikringsselskab for at aftale en pris for arbejdet. Autoværkstedet henvender sig herefter til lakereren, der udfører lakarbejdet på bilen i underentreprise for værkstedet. 43. Import og eksport af lakeringsarbejder forekommer kun i ganske få tilfælde. Som regel vil værkstedet eller den endelige forbruger vælge en lakerer indenfor kort afstand. 44. Det relevante geografiske marked vurderes herefter at være Danmark. Konkurrencelovens 6, stk FAI stiller det anmeldte FAI euro LAK system til rådighed for medlemmerne mod betaling. FAI fungerer således som mellemmand for forhandlingen af et kalkulationssystem. Baggrunden for FAIs køb af licensen til systemet, er en beslutning truffet på en generalforsamling. FAIs salg af

5 5 af :33 systemet til sine medlemmer er en horisontal branchevedtagelse, som omfattet af aftalebegrebet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk Eurotax systemet udarbejdes af to selskaber i Schweiz (Eurotax og AZT), med det formål, at kunne sælges til interesserede købere i hele verden. I dette tilfælde sælges licensen til systemet til FAI, der i overensstemmelse med licensen tilpasser systemet til danske forhold, men i øvrigt ikke kan ændre ved systemets normeringer. 47. Ved vurderingen af den anmeldte aftale, er det således nødvendigt at tage højde for, at aftalen mellem FAI og medlemmerne en videreformidling af et system og data, der er udarbejdet og sammenstillet af parter, der ikke er under indflydelse af lakererne selv. Systemet er således ikke udarbejdet i underentreprise for/på bestilling fra FAI, ligesom normeringerne i systemet ikke er fastsat ved en vedtagelse i branchen. Systemet er på det materielle plan leveret fra en tredjemand uden særlig partsinteresse i forhold til systemets brugere. 48. Nedenfor vurderes det, om FAI euro LAK systemet har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen mellem autolakerere i Danmark, som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2. Konkurrencebegrænsning 49. FAI euro LAK systemet er et arbejdsredskab, når lakereren skal vurdere, hvor meget maling og hvor lang tid han skal påregne at bruge på det enkelte lakarbejde. Det er endvidere et redskab til fakturering, idet lakereren kan indtaste sin timepris og sin avance i systemet, og dermed komme frem til sin salgspris og udskrive en faktura, der indeholder alle de nødvendige oplysninger. Systemets elementer er vejledende og kan varieres efter individuelle skøn. 50. Det skønnes ikke, at være FAIs intention, at begrænse konkurrencen med dette system. FAI yder support i tilfælde af, at lakererne har problemer med systemet. FAI blander sig i øvrigt ikke i, om lakererne anvender systemet eller i hvilket omfang de vejledende variable ændres. Ligeledes fastlægger FAI ikke selv variable i systemet. 51. FAI euro LAK systemet er ikke et redskab til at samordne priser eller avancer. Der er tale om gennemsnitlige materialepriser og tidsforbrug, som isoleret betragtet kunne føre til en indirekte normering af priserne. Dette er dog ikke tilfældet, idet systemet skal vurderes i sin helhed. Det er således af betydning, at systemet ikke regulerer den endelige pris, idet timepris og avance fastsættes af det enkelte værksted. Hertil kommer, at det enkelte værksted kan regulere materialeprisen, så den afspejler egne indkøbspriser. 52. Imidlertid anvender autoværkstederne temmelig ens priser, når de afregner med autolakererne. 53. FAI skriver i sin årsberetning , side 7, at prissætningen på lakeringsarbejde ligger på omkring 348 kr./time i hele landet, med meget små variationer, uanset forskelle i markedet og i virksomhedernes omkostninger. Ligeledes beskrives materialeindekset, som afspejler, hvor meget overskud, der skal tillægges materialerne til betaling af avance, spild og lagerhold, at ligge på omkring Årsagen til disse enslydende timepriser og avancer skal ifølge FAI findes i forsikringsselskabernes stærke indkøbsposition. Størstedelen af forsikringsselskaberne har Autotakssystemet inkl. AT-lak, og har dermed adgang til samme informationer som lakereren. På baggrund heraf står forsikringsselskaberne og værkstederne som kunder stærkt i forhandlingssituationen, hvilket udnyttes til at diktere timepriser og avancer Den udbredte timepris på 348 kr. er endvidere et levn fra FAI-prislisten, der i perioden 1944

6 6 af : fastsatte en fast kvadratmeterpris og en fast timepris, der var gældende på lakarbejder i hele landet. 56. Spørgsmålet er herefter, om det er en følge af FAI euro LAK systemet, at der er ens timepriser og avancer blandt autolakerere. 57. Vurderingen må være, at dette ikke er tilfældet. FAI euro LAK indeholder hverken vejledende timepriser eller vejledende avancer, men alene gennemsnitlige materialepriser og gennemsnitligt tidsforbrug. 58. Det må derimod vurderes, hovedsagelig at være købersiden, der fastholder prisniveauet og hindrer den enkelte lakerer i at forlange prisstigninger i forhold til den ophørte FAI-prisliste fra Årsagen til det ens pris- og avanceniveau kan endvidere være, at prisen på lakarbejdet ofte aftales mellem forsikringsselskaberne og autoværkstederne, der herefter hyrer lakereren til underentreprise. Lakereren er således ikke til stede ved forhandlingen af prisen og bliver ifølge FAI dikteret en pris af værkstedet. 60. Tendensen til ensartede priser vurderes således ikke at skyldes systemet, eller en samordnet praksis mellem FAI og medlemmer eller medlemmerne imellem, men de øvrige aspekter som er nævnt ovenfor. 61. FAI opfordrer derfor autolakerere til, at indgå i en dialog med værkstederne og opfordre til, at lakererne selv inddrages i forhandlingen af priserne for lakarbejder. Lakererne er bedre til at vurdere prisen på det enkelte lakarbejde, og har således bedre mulighed for at fastsætte en pris, der svarer til det konkrete lakarbejde. Forholdet til rådets afgørelse af 16. december I 1998 fandt rådet, at der forelå et system, der kunne medføre en vis ensartet adfærd med hensyn til lakerernes kalkulation af omkostningsposter, der ikke afspejler lakerernes individuelle forhold. 63. I modsætning til vurderingen i 1998 er det i dag styrelsens opfattelse, at normeringen af tidsog materialeforbrug samt indkøbspriser ikke indebærer nogen markedspåvirkning. Det kunne endda hævdes, at det blot øger sammenligningsgrundlaget når den enkelte lakerer skal vurdere sin effektivitet, kvaliteten på malingen samt indkøbspriser. 64. For så vidt angår normeringerne af tidsforbrug og materialeforbrug i FAI euro LAK lægger styrelsen i sin aktuelle vurdering særlig vægt på tre faktorer: Det er meget let at ændre disse normeringer, FAI hverken påvirker eller kontrollerer lakerernes ændringer af disse normeringer, og normeringerne kan ændres fra lakarbejde til lakarbejde. Således er lakereren ikke bundet af at have reduceret det normerede tids- eller lak forbrug på et konkret lakarbejde, i fremtidige kalkulationer. 65. Det bør endvidere påpeges, at der i nærværende vurdering er lagt vægt på det faktum, at systemet er udarbejdet af en uafhængig 3. part. 66. Samlet kan det konstateres, at styrelsen har foretaget et anderledes skøn af FAI euro LAK systemet end det, der blev foretaget i 1998 og således ikke betragter FAI euro LAK som konkurrencebegrænsende.

7 7 af :33 Konklusion 67. FAIs formidling af FAI euro LAK systemet til autolakerere er ikke en konkurrencebegrænsning som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2., hvorfor der ikke er grundlag for at udstede et påbud i medfør af konkurrencelovens 6, stk Efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, er der således grundlag for at meddele, at FAIs formidling af FAI euro LAK, kan opnå en erklæring om ikke indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. 1 Lov nr. 384 af 10. juni Lov nr. 384 af 10. juni 1997, ændret ved lov nr. 416 af 31. maj 2000, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 12. juli Tallet for 1999 foreligger i uge AT-lak systemet får en indirekte indflydelse på prisfastsættelsen i forholdet mellem autoværkstedet og lakereren, da autoværkstedet søger en lakeringspris, der svarer til eller ligger lige under den pris, som denne har aftalt med forsikringsselskabet. 5 Jf. Foreningshåndbog - Foreningen af Auto- og Industrilakerere , side Autotaks kalkulationssystemet, der forelægges for rådet samtidig med denne sag, behandler problemstillingen vedr. værkstedernes aftaler om timepriser og avancer på lakarbejder.

Autotaks kalkulationssystem

Autotaks kalkulationssystem 1 af 8 03-07-2012 13:33 Autotaks kalkulationssystem Journal nr.3:1120-0204-34/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. I forbindelse med behandlingen af et anmeldt kalkulationssystem til kalkulation

Læs mere

Autotaks kalkulationssystem

Autotaks kalkulationssystem Autotaks kalkulationssystem Journal nr.3:1120-0204-34/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. I forbindelse med behandlingen af et anmeldt kalkulationssystem til kalkulation af lakarbejder

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser 1 af 8 08-08-2012 14:02 BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser Journal nr.2:8032-838/industri, lsp Rådsmøde den 29 marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere