FAI euro LAK kalkalutionssytem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAI euro LAK kalkalutionssytem"

Transkript

1 1 af :33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3: /aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april 1998 kalkulationssystemet FAI euro LAK til Konkurrencestyrelsen med henblik på en fritagelse. Kalkulationssystemet fik ved rådsafgørelse af 16. december 1998 en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Fritagelsen blev givet for perioden indtil 1. maj FAI har i forbindelse med udløbet af denne fritagelse anmodet om en forlængelse af fritagelsen, jf. konkurrencelovens 8, stk FAI euro LAK er et kalkulationssystem, som autolakerere i hele Danmark kan rekvirere hos FAI, og anvende til prisfastsættelse af lakarbejder, fakturering og bogholderi. 4. Systemet indeholder arealopmålinger af næsten alle bilmærker og modeller, angivelse af normeret materialeforbrug, tidsforbrug, materialeomkostninger og miljøafgifter. Alle disse normeringer kan meget let ændres. Ændringer kontrolleres ikke af FAI. 5. FAI euro LAK indeholder hverken vejledende timepriser eller vejledende avancer. Disse faktorer skal lakererne selv fastsætte. 6. Systemet er udarbejdet af selskabet Eurotaks i samarbejdet med forskningsinstituttet AZT. Systemets data er fremkommet via målinger fra anerkendte forskningsinstitutter og data opgivet af bilfabrikker og forsikringsselskaber. Systemet er ikke udarbejdet i underentreprise for FAI, ligesom de to udenlandske selskaber hverken direkte eller indirekte varetager autolakerernes interesser. 7. Det er styrelsens vurdering, at systemet ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 2, jf. 6, stk. 1, da det hverken har til formål eller til følge, at begrænse konkurrencen. Systemet kan derfor meddeles en erklæring om ikke indgreb i henhold til konkurrencelovens 9. Afgørelse 8. Det indstilles, at det anmeldte kalkulationssystem, FAI euro LAK meddeles en erklæring om ikke indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. Sagsfremstilling Sagens anledning 9. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) fik ved rådsafgørelse af 16. december 1998 en 3-årig fritagelse for kalkulationssystemet FAI euro LAK, jf. konkurrencelovens 1 8, stk. 1, jf. stk. 3. Denne fritagelse udløb den 1. maj 2001, hvorfor FAI har anmodet om en forlængelse af fritagelsen, jf. konkurrencelovens 2 8, stk FAI har købt det anmeldte kalkulationssystem, FAI euro LAK, af producenten, Eurotax, og stiller det herefter til rådighed for sine medlemmer mod betaling af et beløb, der stort set svarer

2 2 af :33 til FAIs omkostninger ved indkøb af kalkulationssystemet. 11. FAI euro LAK anvendes af autolakererne til beregning af priser på malerarbejder samt til fakturering. Systemet indeholder blandt andet data om karroserideles areal, gennemsnitligt lakforbrug til lakering heraf, gennemsnitligt tidsforbrug samt mulighed for at variere disse faktorer afhængigt af skadens grovhed og lakeringsværkstedets eget skøn. 12. Konkurrencerådet fandt i 1998, at FAI euro LAKs vejledende satser for materialeforbrug og tidsforbrug kunne udgøre en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Rådet fandt ikke, at aftalen havde en konkurrencebegrænsning til formål, men fandt derimod, at følgen af aftalen udgjorde en konkurrencebegrænsning, da normeringerne i systemet medførte en vis ensartethed i lakerernes kalkulation af lakarbejder. Rådet vurderede dog, at det anmeldte system kunne leve op til betingelserne for en individuel fritagelse som oplistet i konkurrencelovens 8, stk Parallelt med behandlingen af denne sag, foretager styrelsen en vurdering af det såkaldte Autotaks system, der er et kalkulationssystem, som anvendes af autoværksteder og forsikringsselskabers taksatorer til beregning af forsikringsskader. Autotaks systemet består henholdsvis af en del, der indeholder reservedelsdata og en del, der indeholder lak-data. Sidstnævnte er det såkaldte AT-lak system, der indeholder oplysninger, svarende til de oplysninger, der ligger i FAI euro LAK systemet. Autotaks, herunder AT-lak systemet, er ikke blevet anmeldt til Konkurrencestyrelsen. Markedsbeskrivelse 14. Omsætningen af lakarbejder på biler udgjorde i godt 1 mia. kr. på det danske marked. Heraf udgjorde forsikringsskader ca. 90 pct. 15. Lakeringsarbejder i forbindelse med forsikringsskader bliver i langt de fleste tilfælde udført i underentreprise for et autoværksted. Autoværkstedet indgår en aftale med taksatoren fra det relevante forsikringsselskab, hvori beregning af både udførelse af reparationsarbejder og lakarbejder indgår. Autoværkstedet henvender sig herefter til et lakeringsværksted med tilbud om køb af lakydelser for den med forsikringsselskabet aftalte pris minus en avance til autoværkstedet. 16. FAI euro LAK kalkulationssystemet er bestemt til anvendelse af lakeringsværkstederne på alt lakeringsarbejde på biler. Dette uanset om skaden er omfattet af en forsikring eller om det er forbrugeren selv, der skal betale. 17. Det skal bemærkes, at når forsikringsselskabet og autoværkstedet aftaler prisen for et lakarbejde anvendes normalt kalkulationssystemet Autotaks, hvis lakeringsmodul (AT Lak) indeholder de samme beregningsdata som FAI euro LAK. AT-lak finder således anvendelse i forholdet mellem forsikringsselskabet og autoværkstedet, der har den skadede bil til reparation, og ikke direkte i forholdet mellem autoværkstedet og det lakeringsværksted, der udfører lakarbejdet i underentreprise for autoværkstedet. 4 AT-lak systemet holdes udenfor nærværende sag, da det som tidligere nævnt vurderes i sammenhæng med Autotaks systemet. Foreningen af Auto- og Industrilakerere 18. FAI har 383 medlemsvirksomheder, hvilket omfatter ca. 90 pct. af branchen. Af det arbejde, som medlemsvirksomhederne foretager på køretøjer, tegner forsikringsskader sig for ca. 90 pct. 19. FAI har købt det anmeldte kalkulationssystem af producenten Eurotax, og sælger det sine medlemmer, i det omfang disse henvender sig til FAI. FAI stiller ingen krav om, at medlemsvirksomhederne skal anvende systemet, og udsender ikke systemet til virksomheder med mindre disse anmoder om det. FAI yder support i det omfang medlemsvirksomhederne har spørgsmål eller problemer undervejs, når systemet tages i brug. 5

3 3 af :33 FAI euro LAK systemet 20. FAI har siden december 1997 haft rettigheder til det schweiziske system Eurotax Schwacke AZT (Eurotax). Det er det schweiziske firma, Eurotax, der har udviklet Eurotax-systemet i samarbejde med det internationalt anerkendte forskningsinstitut Allienz-Zentrum für Technik (AZT). 21. De data, der indgår i Eurotax-systemet, herunder FAIs version, kaldet FAI euro LAK, er tilvejebragt og bliver vedligeholdt i samarbejde mellem Eurotax, AZT, bilfabrikkerne og forsikringsselskaberne. 22. Systemet indeholder overflademål på næsten alle bilmærker og modellers karosseridele; skærme, døre, paneler, dørhåndtag mv. Systemet indeholder endvidere fastlagte behandlingsmønstre og gennemsnitlige arbejdstider for lakering af person- og varebiler. Samme data anvendes i næsten alle europæiske lande og er alle udarbejdet i samarbejde mellem nævnte interessegrupper. Systemet er således ikke udarbejdet af brancheforeningen, FAI, men af to udenlandske virksomheder, der ud fra målinger har skabt et sagligt system, der kan anvendes af alle led i værdikæden. 23. Normeringer og vejledninger i systemet håndhæves ikke af FAI og er meget enkle at ændre. 24. Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i FAI euro LAK systemet. Beregning af arbejdstid 25. Systemet angiver en normeret gennemsnitstid (inkl. starttid) for de enkelte arbejdsopgaver. Gennemsnitstiden er fastsat af forskningsinstituttet AZT på basis af en række tidsstudier. Beregning af materialebetaling 26. FAI euro LAK indeholder en normering af det gennemsnitlige materialeforbrug ved de forskellige arbejdsopgaver. Materialeforbruget er fastsat af AZT på basis af arealopmålinger og behandlingsmønstre for hver enkelt arbejdsopgave. 27. Systemet indeholder endvidere en angivelse af materialepriser. Det drejer sig om priserne på de forskellige typer lak, der anvendes, samt priser på en række hjælpematerialer. AZT har fastsat priserne som et vægtet gennemsnit af de fire største leverandørers salgspriser. 28. FAI euro LAK systemet foretager på basis af disse priser og materialeforbruget automatisk en beregning af den samlede materialebetaling, idet der i systemet er mulighed for at indtaste et materialeindeks til beregning af lakeringsværkstedets materialeavance. 29. Systemet har som udgangspunkt et materialeindeks på 100, svarende til værkstedernes gennemsnitlige indkøbspris, dvs. en avance på 0 pct. Det er herefter op det det enkelte værksted at fastsætte sin egen gennemsnitlige materialeavance. Dette sker i praksis ved at ændre materialeindekset. Sættes indekset til f.eks. 120, kalkulerer systemet med en gennemsnitlig materialeavance på 20 pct. Miljøtillæg 30. Herudover indeholder FAI euro LAK et miljøtillæg, der beregnes som en procentdel af den samlede materialepris. Det er op til det enkelte værksted at fastsætte denne procentdel. Timepriser og avancer 31. FAI euro LAK systemet indeholder ingen vejledende timepriser og ingen vejledende avancer. 32. Samlet set kan lakereren hente normeringer for arbejdstid. materialeomkostninger og materialeforbrug i FAI euro LAK systemet. Hertil skal lakereren lægge sin materialeavance, sin timeløn og et miljøtillæg.

4 4 af :33 Vurdering 33. FAI euro LAK systemet er blevet anmeldt med anmodning om en fornyet fritagelse, jf. konkurrencelovens 8, stk Konkurrenceloven er blevet ændret siden rådets behandling af sagen i Ændringerne har dog ikke direkte berørt anvendelsen af lovens 6 og FAIs medlemmer, der er lakeringsværksteder, driver erhvervsvirksomhed. FAIs udarbejdelse af den danske version af Eurotax FAI euro LAK som stilles til rådighed for lakeringsværkstederne er dermed omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk FAIs medlemmer har en samlet omsætning på godt 1 mia. kr. og en markedsandel på godt 90 pct. af det relevante marked, lakeringsarbejde på biler i Danmark, jf. nedenfor. FAIs formidling af FAI euro LAK til lakeringsværksteder er dermed ikke undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1 som følge af bagatelreglerne i lovens 7. Det relevante marked Det relevante produktmarked 37. FAI euro LAK systemet indeholder data om næsten alle bilmærker og -modeller. Systemet omfatter både vare- og personbiler. 38. Systemet anvendes både til kalkulation af lakarbejder, der er forsikringsdækket og lakarbejder for egen regning. 39. Når lakeringsværkstedet udfører lakarbejde i underentreprise for et autoværksted til et allerede fastsat beløb, anvender lakeringsværkstedet alligevel FAI euro LAK systemet. Dels til at vurdere om lakereren kan udføre arbejdet til den tilbudte pris, dels til at fakturere efter. Lakeringsværkstedet anvender således systemet til såvel kalkulation af lakarbejder, samt til fakturering og bogholderi. 40. Markedet for lakeringsarbejder må vurderes at være separat i forhold til autoreparation og markedet for nye/brugte biler. 41. Det relevante produktmarked afgrænses herefter til lakeringsarbejde på biler til alle typer kunder. Det relevante geografiske marked pct. af de lakarbejder, som lakererne foretager på person- og varebiler er skader, der er omfattet af en forsikring. Forbrugeren kører bilen på et autoværksted efter eget valg, som herefter kontakter forbrugerens forsikringsselskab for at aftale en pris for arbejdet. Autoværkstedet henvender sig herefter til lakereren, der udfører lakarbejdet på bilen i underentreprise for værkstedet. 43. Import og eksport af lakeringsarbejder forekommer kun i ganske få tilfælde. Som regel vil værkstedet eller den endelige forbruger vælge en lakerer indenfor kort afstand. 44. Det relevante geografiske marked vurderes herefter at være Danmark. Konkurrencelovens 6, stk FAI stiller det anmeldte FAI euro LAK system til rådighed for medlemmerne mod betaling. FAI fungerer således som mellemmand for forhandlingen af et kalkulationssystem. Baggrunden for FAIs køb af licensen til systemet, er en beslutning truffet på en generalforsamling. FAIs salg af

5 5 af :33 systemet til sine medlemmer er en horisontal branchevedtagelse, som omfattet af aftalebegrebet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk Eurotax systemet udarbejdes af to selskaber i Schweiz (Eurotax og AZT), med det formål, at kunne sælges til interesserede købere i hele verden. I dette tilfælde sælges licensen til systemet til FAI, der i overensstemmelse med licensen tilpasser systemet til danske forhold, men i øvrigt ikke kan ændre ved systemets normeringer. 47. Ved vurderingen af den anmeldte aftale, er det således nødvendigt at tage højde for, at aftalen mellem FAI og medlemmerne en videreformidling af et system og data, der er udarbejdet og sammenstillet af parter, der ikke er under indflydelse af lakererne selv. Systemet er således ikke udarbejdet i underentreprise for/på bestilling fra FAI, ligesom normeringerne i systemet ikke er fastsat ved en vedtagelse i branchen. Systemet er på det materielle plan leveret fra en tredjemand uden særlig partsinteresse i forhold til systemets brugere. 48. Nedenfor vurderes det, om FAI euro LAK systemet har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen mellem autolakerere i Danmark, som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2. Konkurrencebegrænsning 49. FAI euro LAK systemet er et arbejdsredskab, når lakereren skal vurdere, hvor meget maling og hvor lang tid han skal påregne at bruge på det enkelte lakarbejde. Det er endvidere et redskab til fakturering, idet lakereren kan indtaste sin timepris og sin avance i systemet, og dermed komme frem til sin salgspris og udskrive en faktura, der indeholder alle de nødvendige oplysninger. Systemets elementer er vejledende og kan varieres efter individuelle skøn. 50. Det skønnes ikke, at være FAIs intention, at begrænse konkurrencen med dette system. FAI yder support i tilfælde af, at lakererne har problemer med systemet. FAI blander sig i øvrigt ikke i, om lakererne anvender systemet eller i hvilket omfang de vejledende variable ændres. Ligeledes fastlægger FAI ikke selv variable i systemet. 51. FAI euro LAK systemet er ikke et redskab til at samordne priser eller avancer. Der er tale om gennemsnitlige materialepriser og tidsforbrug, som isoleret betragtet kunne føre til en indirekte normering af priserne. Dette er dog ikke tilfældet, idet systemet skal vurderes i sin helhed. Det er således af betydning, at systemet ikke regulerer den endelige pris, idet timepris og avance fastsættes af det enkelte værksted. Hertil kommer, at det enkelte værksted kan regulere materialeprisen, så den afspejler egne indkøbspriser. 52. Imidlertid anvender autoværkstederne temmelig ens priser, når de afregner med autolakererne. 53. FAI skriver i sin årsberetning , side 7, at prissætningen på lakeringsarbejde ligger på omkring 348 kr./time i hele landet, med meget små variationer, uanset forskelle i markedet og i virksomhedernes omkostninger. Ligeledes beskrives materialeindekset, som afspejler, hvor meget overskud, der skal tillægges materialerne til betaling af avance, spild og lagerhold, at ligge på omkring Årsagen til disse enslydende timepriser og avancer skal ifølge FAI findes i forsikringsselskabernes stærke indkøbsposition. Størstedelen af forsikringsselskaberne har Autotakssystemet inkl. AT-lak, og har dermed adgang til samme informationer som lakereren. På baggrund heraf står forsikringsselskaberne og værkstederne som kunder stærkt i forhandlingssituationen, hvilket udnyttes til at diktere timepriser og avancer Den udbredte timepris på 348 kr. er endvidere et levn fra FAI-prislisten, der i perioden 1944

6 6 af : fastsatte en fast kvadratmeterpris og en fast timepris, der var gældende på lakarbejder i hele landet. 56. Spørgsmålet er herefter, om det er en følge af FAI euro LAK systemet, at der er ens timepriser og avancer blandt autolakerere. 57. Vurderingen må være, at dette ikke er tilfældet. FAI euro LAK indeholder hverken vejledende timepriser eller vejledende avancer, men alene gennemsnitlige materialepriser og gennemsnitligt tidsforbrug. 58. Det må derimod vurderes, hovedsagelig at være købersiden, der fastholder prisniveauet og hindrer den enkelte lakerer i at forlange prisstigninger i forhold til den ophørte FAI-prisliste fra Årsagen til det ens pris- og avanceniveau kan endvidere være, at prisen på lakarbejdet ofte aftales mellem forsikringsselskaberne og autoværkstederne, der herefter hyrer lakereren til underentreprise. Lakereren er således ikke til stede ved forhandlingen af prisen og bliver ifølge FAI dikteret en pris af værkstedet. 60. Tendensen til ensartede priser vurderes således ikke at skyldes systemet, eller en samordnet praksis mellem FAI og medlemmer eller medlemmerne imellem, men de øvrige aspekter som er nævnt ovenfor. 61. FAI opfordrer derfor autolakerere til, at indgå i en dialog med værkstederne og opfordre til, at lakererne selv inddrages i forhandlingen af priserne for lakarbejder. Lakererne er bedre til at vurdere prisen på det enkelte lakarbejde, og har således bedre mulighed for at fastsætte en pris, der svarer til det konkrete lakarbejde. Forholdet til rådets afgørelse af 16. december I 1998 fandt rådet, at der forelå et system, der kunne medføre en vis ensartet adfærd med hensyn til lakerernes kalkulation af omkostningsposter, der ikke afspejler lakerernes individuelle forhold. 63. I modsætning til vurderingen i 1998 er det i dag styrelsens opfattelse, at normeringen af tidsog materialeforbrug samt indkøbspriser ikke indebærer nogen markedspåvirkning. Det kunne endda hævdes, at det blot øger sammenligningsgrundlaget når den enkelte lakerer skal vurdere sin effektivitet, kvaliteten på malingen samt indkøbspriser. 64. For så vidt angår normeringerne af tidsforbrug og materialeforbrug i FAI euro LAK lægger styrelsen i sin aktuelle vurdering særlig vægt på tre faktorer: Det er meget let at ændre disse normeringer, FAI hverken påvirker eller kontrollerer lakerernes ændringer af disse normeringer, og normeringerne kan ændres fra lakarbejde til lakarbejde. Således er lakereren ikke bundet af at have reduceret det normerede tids- eller lak forbrug på et konkret lakarbejde, i fremtidige kalkulationer. 65. Det bør endvidere påpeges, at der i nærværende vurdering er lagt vægt på det faktum, at systemet er udarbejdet af en uafhængig 3. part. 66. Samlet kan det konstateres, at styrelsen har foretaget et anderledes skøn af FAI euro LAK systemet end det, der blev foretaget i 1998 og således ikke betragter FAI euro LAK som konkurrencebegrænsende.

7 7 af :33 Konklusion 67. FAIs formidling af FAI euro LAK systemet til autolakerere er ikke en konkurrencebegrænsning som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2., hvorfor der ikke er grundlag for at udstede et påbud i medfør af konkurrencelovens 6, stk Efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, er der således grundlag for at meddele, at FAIs formidling af FAI euro LAK, kan opnå en erklæring om ikke indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. 1 Lov nr. 384 af 10. juni Lov nr. 384 af 10. juni 1997, ændret ved lov nr. 416 af 31. maj 2000, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 12. juli Tallet for 1999 foreligger i uge AT-lak systemet får en indirekte indflydelse på prisfastsættelsen i forholdet mellem autoværkstedet og lakereren, da autoværkstedet søger en lakeringspris, der svarer til eller ligger lige under den pris, som denne har aftalt med forsikringsselskabet. 5 Jf. Foreningshåndbog - Foreningen af Auto- og Industrilakerere , side Autotaks kalkulationssystemet, der forelægges for rådet samtidig med denne sag, behandler problemstillingen vedr. værkstedernes aftaler om timepriser og avancer på lakarbejder.

Autotaks kalkulationssystem

Autotaks kalkulationssystem Autotaks kalkulationssystem Journal nr.3:1120-0204-34/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. I forbindelse med behandlingen af et anmeldt kalkulationssystem til kalkulation af lakarbejder

Læs mere

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-209/jec 1. Resumé Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd (AF) har den 26. juni 1998 anmeldt et aftalekompleks

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser 1 af 8 08-08-2012 14:02 BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser Journal nr.2:8032-838/industri, lsp Rådsmøde den 29 marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/Reservedele Nr. 3 6. februar 2014 (uge 6) Nyt fra SKATs kontrolaktion: Underskriv ikke samtykkeerklæring Hvis

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 3 8. december 214 Analyse fra AutoBranchen Danmark Sikkerhedsfradraget redder liv og sparer samfundet milliarder Bilsalget: Leasing giver nyt rekordår Stigning i antal skader fortsat presset eftermarked

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Emne Kommentarer den 15.01.2015 TOHV bemærkning til kommentarer den 15.01.2015 Budget og besparelser Materiel og materialer Hvad er det årlige beløb

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere