Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens navn: EUC Sjælland Institutionsnummer: Dato: 27. marts 2008 Underskrift: Steffen Hansen(bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2008/ Åbenhed 1 jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelserne i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr ) 7. stk. 3

2 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt Elevprofiler på skolen mht. alder, køn, etnicitet mv. Tal fra UNI-C skal anvendes. Data ligger tilgængelige her: Skoleåret 2006/2007 Tilgåede elever Antal elever Kvinde Mand Køn Alder Etnicitet under Over Dansk Anden etnisk herkomst Uddannelse 1010 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Mekanik,transport og logistik Service Hovedforløbs_cosa(Tek.) Smed Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Buschauffør Auto- og autoelektrouddannelsen Murer Stenhugger Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Træfagenes byggeuddannelse VVS-uddannelsen Elektriker Bygningsmaler Mekaniker Serviceassistent Tandklinikassistent Frisør I alt Procent 30,9% 69,1% 42,9% 37,7% 19,4% 92,3% 7,7% Kilde: Uni-C 2 Se desuden idékatalog og litteraturhenvisninger på www. 2

3 1.2 Tilgang, herunder skøn for de næste to skoleår 3 Tilgang, skoleår: 2006/07 (UNI-C data) 2007/08 (eget skøn) 2008/09 (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløb under ét Der træder en ny EUD reform i kraft den 1. august Denne reform indebærer væsentlige ændringer af indgangene og medfører også strammere adgangsbegrænsninger. Derfor kan vi kun gætte på, hvordan eleverne vil fordele sig i det nye EUD-landskab med nye indgange. 1.3 Beskrivelse af skolens udfordringer mht. gennemførelse og frafald (Tekst: max. 15 linier for hver udfordring, der angives. Kan opdeles på afdeling/indgang/særlig elevgruppe) EUC Sjælland har i de senere år arbejdet meget med frafaldsproblematikkerne. Der har været iværksat en lang række forsøg ude i afdelingerne. Vi skal nu i gang med at samle op på best practice, således at vi kan gøre det endnu bedre. Vi er med i modelkommuneprojekterne, Uddannelse til alle i Næstved og Vordingborg kommuner, hvor vi er i gang med at lave lokale modeller til at modvirke frafald og sikre at eleverne får spændt et sikkerhedsnet ud under sig. I Køge kommune er vi på vej ud i et lignende projekt om lokal netværksdannelse. Vi har også lavet samarbejdsaftaler med 7 lokale produktionsskoler, et samarbejde der skal udbygges i fremtiden. Vi er også på vej ud i et tættere samarbejde omkring 10. klasses skolerne i hhv. Køge, Faxe og Næstved kommuner. Et samarbejde, der skal lette overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Vi ser følgende udfordringer: 1. Bedre visitering af eleverne Vi vil sikre at elever der starter på en EUD uddannelse har de fornødne læseforudsætninger m.v. og vil sikre at der er mulighed for at komme hurtigt igennem grundforløbet for den stærke elev. Derfor skal der foretages realkompetencevurderinger (RKV) af alle elever senest 14 dage efter opstart på grundforløbet. 2. Passende grundforløbspakker På baggrund af punkt 1 skal der udarbejdes og annonceres et passende antal grundforløbspakker som dækker det behov, der er hos eleverne. Pakkerne skal gøres attraktive og spændende men også samtidig vise at man opnår et grundforløb på en indgang ligesom alle andre. 3. Færre og bredere ressourcepersoner omkring eleverne Erhvervsuddannelsesområdet er mangfoldigt og der er mange valg at træffe for eleverne. Svage elever, der har brug for forskellige støttepersoner kan have svært ved at stille sin egen diagnose og dermed opsøge den rigtige ressourceperson. Derfor vil vi samle så mange kompetener på så få ressourcepersoner som muligt på skolen. 4. Professionelle støttepersoner for eleverne 3 Skoleår defineres som 3. og 4. kvartal år ét og 1. og 2. kvartal år to, idet der angives ét samlet tal. 3

4 De støttepersoner som vil stå til rådighed for eleverne skal være uddannede og professionelle i deres tilgang til jobbet. Vi vil tilstræbe at støttefunktioner hos medarbejderne vil udgøre en væsentlig del at det samlede job, således at det opleves som væsentligt og tungtvejende. 5. Kompetenceudvikling af lærerne Lærerne eller skal kompetenceudvikles til at løfte de kommende opgaver. Primært pædagogisk, men også på it-området som kan være med til at gøre undervisningen mere interessant og mangfoldig, bl.a. gennem øget brug af internet. 1.4 Gennemførelses- og frafaldsstrategi Kort og overordnet beskrivelse af skolens strategi dvs. overordnede planlægning og prioritering af skolens indsats for at øge gennemførelsen og for at reducere frafaldet. (Tekst: max. ½-1 side ) EUC Sjælland har i årene arbejdet med følgende målsætning: Mål: Et større antal elever, studerende og kursister fastholdes i uddannelse til færdiggørelse o Registrering og vidensindsamling om frafaldsårsager o Udvikling af pædagogiske metoder, der appellerer til frafaldstruede o Opbygning af vejledningsberedskab o Samarbejde med relevante partnere f.eks. produktionsskoler Større procentdel af elever, der gennemfører Handlingsplan: Procedurerne omkring frafald og frafaldsregistrering tages op til gennemgang og evt. revision, samtidig udarbejdes der ud fra det registrerede materiale fra en intern rapport om frafaldsårsager. Det analyseres hvilke årsager, vi som skole har mulighed for at gøre noget ved og de bliver så fokus for fastholdelsen. Med baggrund i ovenstående beskrives rammer for en EUC Sjælland pædagogik, der hænger sammen med skolens pædagogiske værdigrundlag, og som tilgodeser den enkelte elevs behov, samtidig med at der er klare konsekvenser. Pædagogikken skal tage eksisterende forsøg med læringsstile, MI, AFEL, den gode opgave med i betragtning. Det skal udmunde i eksempelsamling med gode metoder (best practice), og med en samlet pædagogisk politik. Kontaktlærerrollen analyseres og revideres og sættes i forhold til andre støtteforanstaltninger. Strategi for 2008 og frem: EUC Sjælland er netop nu i gang med en visionsproces, der efterfølgende vil munde ud i en lang række konkrete mål og strategier. EUC Sjælland har i benchmarking med andre skoler bemærket, at der er et potentiale for forbedring af frafaldet, hvilket der er meget fokus på i de i gangværende forhandlinger om lærernes arbejdstidsaftaler. Der vil ligeledes være meget fokus på at øge antallet af undervisnings lektioner med lærerbestråling. EUC Sjælland vil gøre sit til at regeringens målsætning om 95 % gennemførelse af en ungdomsuddannelse opnås. Vi er med i UTA-projekter i både Næstved og Vordingborg, som er i fuld gang med at løfte opgaven regionalt. I Køge er vi i gang med et mindre projekt, men med samme formål. Vi vil derfor spille på mange forskellige strenge, som nævnt i skolens udfordringer undre punkt

5 2. Angivelse af frafaldsprocent og måltal 4 Til måling af frafaldsprocenten skal skolen anvende UNI-Cs EUD-forløbsstatistik, der findes på: Opgørelserne bygger på skolernes egne registreringer af eleverne i EASY-A. Der er således ikke tale om den officielle uddannelsesstatistik, men et værktøj bygget op omkring de administrative data, der kan anvendes som indikator for udviklingen. Konkret betyder det, at de data, der anvendes i forløbsstatistikken, er nyere end de data, der anvendes i uddannelsesstatistikken, som er ca. to år undervejs. Det har den fordel, at det hurtigere er muligt at få en indikation af, hvilken udvikling der aktuelt er i frafaldet. Derved bliver værktøjet mere anvendeligt i det lokale arbejde med kvalitet og øget gennemførsel end uddannelsesstatistikken. Til at indikere udviklingen i frafaldet har Undervisningsministeriet valgt at anvende elevernes status 6 måneder efter, at de har begyndt deres uddannelse, enten på grundforløb eller hovedforløb. Det betyder, at eleven bliver målt 6 måneder efter begyndelsen af uddannelsen på baggrund af den registrering, der er i EASY-A på det pågældende tidspunkt. Således angives det om eleven har fuldført, afbrudt uden omvalg, afbrudt med omvalg til en anden erhvervsuddannelse eller er i gang med uddannelsen. Datasættet gør det muligt på institutionsniveau at følge udviklingen i frafaldet fra år til år, opgøre det på forskellige tidspunkter efter elevernes begyndelse af uddannelsen (skoleperioder), samt fordelt på en række socioøkonomiske faktorer. Undervisningsministeriet arbejder forsat på at forbedre datagrundlaget således, at det med tiden kommer til at omfatte alle ungdomsuddannelser. For mange skoler vil der være særlige vilkår, der har indflydelse på frafaldsprocenten. De kan angives her, hvis de vurderes at være af vigtig karakter. I øjeblikket vil et skifte fra en erhvervsrettet ungdomsuddannelse til en gymnasial uddannelse blive registeret som afbrud uden omvalg (uo). Har en skole mange af denne type afbrud, kan skolen anføre sine bemærkninger under 2.2. For mere dokumentation se: /dokumenter/skrivelser_fra_uvm/statistik/eud_forlobsstatistik.htm Og Udgangspunktet, resultatet skoleåret 2006/07 og måltal for skoleåret 2007/08 Skolens resultat 2006/07 og måltal for 2008 (frivilligt at angive for 2009): Grundforløb Skoleår 2006/2007 Opgørelse 6 måneder efter elevens tilgang udd Afbr(mo) Afbr(uo) Fuldf Igang Hovedtotal 1010 Teknologi og kommunikation ,9% 23,8% 37,3% 31,0% 100,0% 1011 Bygge og anlæg ,1% 29,2% 24,8% 36,9% 100,0% 1012 Håndværk og teknik ,4% 24,3% 7,1% 57,1% 100,0% 1014 Mekanik,transport og logistik ,6% 25,3% 8,2% 54,8% 100,0% 1015 Service Forventede frafaldsprocent for tilgangen i skoleåret

6 9,8% 48,9% 5,5% 35,9% 100,0% Hovedforløbs_cosa(Tek.) ,4% 13,0% 63,0% 22,6% 100,0% Total Kilde: Uni-C 8,4% 30,6% 24,2% 36,9% 100,0% Hovedforløb Skoleår 2006/2007 Opgørelse 6 måneder efter elevens tilgang udd Afbr(mo) Afbr(uo) Fuldf Igang Hovedtotal 1110 Smed ,0% 2,1% 0,0% 97,9% 100,0% 1145 Industrioperatør ,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1190 Industriteknikeruddannelsen ,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1225 Buschauffør ,0% 5,0% 5,0% 90,0% 100,0% 1230 Auto- og autoelektrouddannelsen 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1350 Murer ,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1360 Stenhugger 4 4 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1380 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger ,0% 4,8% 0,0% 95,2% 100,0% 1390 Træfagenes byggeuddannelse ,0% 4,2% 0,0% 94,8% 100,0% 1420 VVS-uddannelsen ,0% 5,5% 1,4% 93,2% 100,0% 1430 Elektriker ,0% 5,8% 0,0% 94,2% 100,0% 1450 Bygningsmaler ,0% 13,2% 0,0% 86,8% 100,0% 1500 Mekaniker ,0% 4,8% 0,0% 95,2% 100,0% 1700 Serviceassistent ,0% 5,3% 0,0% 94,7% 100,0% 1770 Tandklinikassistent ,0% 13,6% 0,0% 86,4% 100,0% 1780 Frisør ,0% 6,0% 2,0% 92,0% 100,0% Total Kilde: Uni-C 0,2% 5,3% 0,5% 94,1% 100,0% Frafaldsprocent 6 mdr. efter start 2006/07 (resultat) 2007/08-måltal 2008/09-måltal Grundforløb under ét 30,6 % 29 % 25 % Hovedforløb under ét 5 % 5 % 4 % 6

7 2.2 Evt. skolens kommentar til opgørelsen i tabel 2.1 Tekst max ½-1 side. Som det ses i ovenstående tabel, så har EUC Sjælland en ret højt frafaldsprocent på grundforløbet og relativ lav frafaldsprocent på hovedforløbet. Vores indsats skal derfor have fokus på grundforløbene. Det er ikke realistisk at tro på store forandringer i , men vi tror på at vi med de mange beskrevne initiativer i løbet af det kommende skoleår vil kunne reducere frafaldet betydeligt. Frafald er jo som bekendt kendetegnet ved mange facetter, men nogle er muligt at påvirke inden vores skoles rammer, hvilket vi tror på vil ske med igangsættelsen af vores initiativer. 3. Særlige indsatsområder Skolen skal udvælge 2-7 indsatsområder, hvor skolen vurderer, at der er behov for særlige forbedringer. Indsatsområderne skal prioriteres og udvælges på baggrund af de overordnede udfordringer, som skolen har identificeret i 1.3. Skolen skal prioritere de indsatsområder, hvor skolen forventer, at det vil have den største effekt på nedbringelsen af frafaldet på skolen og eller at øge gennemførelsen. I Idékataloget ( er det nærmere angivet, hvad der forstås ved indsatsområder. Her er også nævnt en række redskaber og initiativer, skolen kan tage i anvendelse. For hvert indsatsområde skal det beskrives: - hvilke elevgrupper indsatsområdet primært omfatter - hvilke initiativer/redskaber skolen vil anvende - hvilken effekt, skolen skønner, at indsatsen vil få på målgruppens frafald Fælles gælder, at et indsatsområde skal kunne afgrænses mht. problemstilling, målgruppe og indsats for dermed at vurdere effekten. På ganske små skoler kan et indsatsområde omfatte hele skolen. På større skoler vil indsatsområder typisk vedrøre mindre enheder, f.eks. en afdeling eller bestemt uddannelse på skolen. Et indsatsområde kan gå på tværs, hvor der udvælge bestemte målgrupper f.eks. pædagogik for elever med svage eller stærke forudsætninger. Se i Idékataloget: Målgrupper: Eksempler på målgrupper kan være eleverne på udvalgte indgange, uddannelser, afdelinger på skolen, grupper af elever (to-sprogede, elever med stærke/svage boglige forudsætninger etc.). Initiativer/redskaber: Hermed forstås hvilke midler, som skolen vil tage i anvendelse for at nå sit mål. Det kan være individuel støtte (f.eks. mentorer), særligt tilrettelagte forløb/pædagogik (f.eks. grundforløbspakker), omgangsformer og samarbejde mv. Se i Idékataloget: Effekten: Den forventede procentvise nedbringelse af frafaldet i forhold til den målgruppe, som indsatsen retter sig imod. Hvis der ikke kan angives en præcis målgruppe, der kan måles på ved hjælp af UNI-Cs forløbsstatistik angives et skøn på baggrund af skolens egne data f.eks. fra selvevalueringen. 7

8 Der kan angives en kort tekst, når skolen skønner det nødvendigt. Indsatsområde 1: Kort betegnelse for hvert indsatsområde: (Tekst og tal:, indsatsen og angivelse af effekt for hvert indsatsområde, max 1-2 sider) Bedre visitering af eleverne (RKV) og indplacering på en grundforløbspakke, der er mere målrettet deres behov Det er vores opfattelse, at der er en stigende del af vores elever, der kommer fra grundskolen med meget dårlige forudsætninger. Dette ønsker vi at kunne dokumentere, dels for at få en bedre dialog med grundskolerne og kommunerne og dels for at kunne rådgive eleverne bedre om vores tilbud, så de får et bedre og mere målrettet tilbud ud fra de forudsætninger, som de måtte have. Initiativer og redskaber Der vil blive udarbejdet en læringsaktivitet på 2 uger, som alle elever på de tekniske erhvervsuddannelser skal gennemgå som start på deres grundforløb. Her vil der bl.a. indgå en realkompetencevurdering af elevernes boglige kompetencer. Der vil løbende blive indsamlet data, der kan vise vores elevers kvalifikationer ved start af forløbene. Målgrupper Alle tekniske EUD elever Effekt: 2 % points mindre frafald uden perspektiv/omvalg Indsatsområde 2: Kort betegnelse for hvert indsatsområde: (Tekst og tal:, indsatsen og angivelse af effekt for hvert indsatsområde, max 1-2 sider) Grundforløbspakker (Tilpasning og forbedring af indhold og udbud ) Den manglende klassedannelse på grundforløbene har hidtil medført at eleverne har mistet oplevelsen af et fast tilhørsforhold. Desuden har det løbende optag hver 5. uge understøttet denne oplevelse af uro og ingen faste fællesskaber for den enkelte elev. Vi kan således registrere et større frafald blandt elever på de optag der ligge andre steder end august / januar optagene. Sammensætningen af elever med meget forskellige forudsætninger medfører desuden, at det er svært at målrette undervisningen. Derfor tror vi på, at mere homogene elevsammensætninger på grundforløbspakkerne vil give eleverne et bedre udbytte af undervisningen. Initiativer og redskaber Skolens udbud af grundforløbspakker er lige nu ved at blive sammensat. Vi vil dels tilpasse dem til de nye indgange og dels vil vi sikre, at der er relevante og målrettede tilbud til de elevgrupper, som vi modtager. Det er besluttet, at der i alle tekniske indgange skal være et tilbud om 3 pakker. En hurtig, en standard på 20 uger og en længere varende pakke med meget praksisorienteret undervisning. Det overvejes om der kan sammensættes en pakke med en høj grad af afklarende elementer. Målgrupper 8

9 Alle tekniske EUD elever Effekt: 3 % points mindre frafald uden perspektiv/omvalg Indsatsområde 3: Kort betegnelse for hvert indsatsområde: (Tekst og tal:, indsatsen og angivelse af effekt for hvert indsatsområde, max 1-2 sider) Færre og bredere ressourcepersoner omkring eleverne Der er lige nu mange støttepersoner for den enkelte elev. En faglærer, en kontaktlærer, en studievejleder, en UU vejleder, en SP-konsulent, og en psykolog (og snart også mentorer). Eleverne oplever, at det er svært af stille sin egen diagnose og opsøge den rigtige ressourceperson. Derfor opgiver nogen elever og falder fra. Initiativer og redskaber Vi arbejder på at få samlet en del af disse funktioner på de samme personer, som således vil få flere roller samtidig. Det skulle mindske risikoen for manglende kommunikation og dialog mellem ressourcepersonerne og samtidig lette valget af passende ressourceperson for eleven. De interne procedurer gennemgås og drøftes, det overvejes hvor der kan laves forbedringer. Vejlederfunktionen styrkes i retning af, at vejlederne skal varetage sin funktion som den væsentligste del af sit arbejde og dermed professionaliseres. Målgrupper Alle tekniske EUD elever Effekt: 2 % points mindre frafald uden perspektiv/omvalg Indsatsområde 4: Kort betegnelse for hvert indsatsområde: (Tekst og tal:, indsatsen og angivelse af effekt for hvert indsatsområde, max 1-2 sider) Støttemuligheder I bestræbelsen på at fastholde så mange elever som muligt i erhvervsuddannelserne er der indført forskellige støtteordninger. I takt med at omfanget af disse støtteordninger er steget, opstår også et stigende behov for såvel klarhed og tydelighed i forhold til grænsefladerne og samarbejdsrelationerne mellem ordningerne samt i forhold til informationen om disse ordninger. Initiativer og redskaber Nedenstående interne støtteordninger bliver genstand for en vurdering og afklaring af grænseflader, samarbejdsrelationer og formidlingsrelationer for indsatsen. Endvidere iværksættes indsatser, som specifikt kvalificerer støtteordningerne som beskrevet nedenfor. Uddannelses- og erhvervsvejledere Funktionsbeskrivelsen for vores vejledning skal revurderes i relation til UU s vejledning og i relation til mangfoldigheden af øvrige støtteordninger. I den forbindelse skal vejledernes indsats med at fastholde vores uafklarede elever på egen skole styrkes. 9

10 Kontaktlærer Kontaktlærerordningen har eksisteret i flere år og skal revurderes i sammenhæng med de øvrige støtteordninger. De nye grundforløbspakker fordrer måske en klasselærer i stedet. Læsevejledere EUC Sjælland råder over en læselærer. Det overvejes at uddanne yderligere 1-2 lærere (Måske studievejledere). Vi følger med i et projekt, Den Nationale Læsehandlingsplan, hvor læsevejledere skal hjælpe lærerkollegaer med at finde metoder til at forbedre elevernes læse-, stave- og skrivefærdigheder som en del af den almindelige faglige undervisning (i værkstedet f.eks) Specialpædagogisk støtte (SPS) EUC Sjælland tilbyder SP screening og støtte til elever der måtte have brug for det. I forhold til grundforløbspakker af længere varighed vil SP have en væsentlig betydning for disse elever. Funktionen vil måske overgå til studievejlederne. SP-støtte bliver sat i fokus i forbindelse med RKV på grundforløbene. Voksenmentor Vi vil forsøge at iværksætte voksenmentorstøtte til eleverne med særligt støttebehov i løbet af efteråret Funktionen vil måske blive tillagt en studievejleder eller en faglærer. Området indgår i lokale netværksaftaler. Ungenetværk I Næstved har vi som en lokalt tilbud et ungenetværk, der kan hjælpe elever, der har begyndende personlige og sociale problemer. Dette arbejde fortsættes. Misbrugskonsulent I Køge har vi et tilbud en gang om ugen, hvor vi får besøg af en misbrugskonsulent, der går rundt og opsøger eleverne. Dette initiativ skal fortætte så længe der er økonomi til det. Psykologisk bistand I Næstved har vi mulighed for at tilbyde eleverne en hurtig og effektiv psykologisk bistand. Vi har i samarbejde med Næstved Kommune et fast ugentligt besøg af en psykolog. Vi vil søge midler til noget tilsvarende i Køge. I det eksterne samarbejde med betydning for elevens gennemførelse kvalificerer vi støtteindsatsen således: Udbygning af det relevante samarbejde med diverse institutioner og forvaltninger i Næstved Kommune og Vordingborg kommune gennem deltagelse i UTA-projektet (Ungdomsuddannelse til alle). I Køge startes også et mindre projekt op om lokal netværksdannelse. Dette tænkes også udviklet. Optimering af det tætte samarbejde med ungdommens uddannelsesvejledning i hhv. Køge Bugt og Sjælland Syd om elever ved opstart af erhvervsuddannelsen (f.eks. brobygning og introduktionskurser, personlige uddannelsesplaner og fokuselever) og om elever, der står i begreb med at falde fra samt ved afbrud af uddannelse (bl.a. kommunebreve). Udvikle brobygningssamarbejdet med 10. klasses skolerne i Køge, Faxe og Næstved kommuner. 10

11 I maj måned 2008 forventes den nuværende samarbejdsaftale med produktionsskolerne fornyet om gensidigt at pendle elever for at give dem et miljøskifte, som kan virke fastholdende på eleven samt udvikle meritgivende kombinationsforløb. Målgrupper Alle tekniske EUD elever Effekt 2 % points mindre frafald uden perspektiv/omvalg Indsatsområde 5: Kort betegnelse for hvert indsatsområde: (Tekst og tal:, indsatsen og angivelse af effekt for hvert indsatsområde, max 1-2 sider) Kompetenceudvikling Der er generelt blandt EUD lærerne for lidt kendskab til de mange veje til erhvervsuddannelse, herunder korte uddannelser, trin, individuelle forløb osv.. Endvidere har lærerne gennem Reform2000 haft stærkt fokus på individualisering og modulisering, således at de har mistet fokus på læringens sociale aspekter og på, hvordan undervisningens tilrettelæggelse kan medvirke til begrænsning af frafaldet. Initiativer og redskaber EUC Sjælland betragter arbejdet med en forsat udvikling af pædagogikken som en løbende proces, der skal være fokus på konstant og hvor vi skal arbejde med vores evne til at reflektere over og udvikle på vores undervisning. Vi vil derfor målrette lærernes kompetenceudvikling dels mod de pædagogiske udfordringer som grundforløbspakkerne giver og dels modernisere undervisningen, bl.a. med fokus på itkompetenceudvikling af lærerne. Det skulle gerne øge lærernes fokus på de muligheder, der findes i forskellige lærirngsstile og det skulle gerne gøre undervisningen mere interessant for eleverne med højere integration af it og internet. Målgrupper Alle tekniske EUD elever Effekt 1 % points mindre frafald uden perspektiv/omvalg 11

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolen redegør for de særlige udfordringer, den har vedrørende frafaldsmønstre på skolen, herunder hvilke elever der falder fra, hvornår de

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Djurslands Erhvervsskoler Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole Institutionsnummer: 707403 Dato: 19. februar

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Indsæt link til skolens handlingsplan 2011 1

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Faglighed og fornyelse i de gymnasiale uddannelser

Faglighed og fornyelse i de gymnasiale uddannelser Faglighed og fornyelse i de gymnasiale uddannelser Faglige Fora konference 13. november 2014 Tema: Faglig overgang og progression Annegrete Larsen Kontor for Gymnasiale Uddannelser Afdelingen for Ungdoms-

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Bilag 1. Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Erhvervsfaglige krav social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen Ændringerne i uddannelserne afspejler samfundsudviklingen og behovet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Ungestrategi. - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Ungestrategi. - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse Ungestrategi - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse Sundheds- og Socialforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertlund

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 1 Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2009 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Skriv gerne uddybende kommentarer til dine svar: (7 Svar) Nogle elever fra folkeskolen virker slet ikke motiverede,

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010.

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Indledning Det er fra politisk side meldt ud, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har også en betydning

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Kort projektbeskrivelse:

Kort projektbeskrivelse: Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler,

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Kold College (Dalum UddannelsesCenter) Institutionsnummer: 461305 Dato: 1. marts 2011 Thomas Johansen, Formand for bestyrelsen

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Bilag til Handlingsplanen for øget gennemførelse 2016

Bilag til Handlingsplanen for øget gennemførelse 2016 Bilag til Handlingsplanen for øget gennemførelse 2016 Nedenstående data er hentet fra UVMs forløbsstatistikker, Databanken eller i skolens administrationssystem Easy. Dette vil fremgå af tabellerne. Bilag

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelsesforbundet takker for muligheden for at bidrage til ekspertgruppens arbejde. Uddannelsesforbundet finder, at løsningerne for den berørte målgruppe skal tage udgangspunkt i den enkelte unges situation,

Læs mere

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Mette Pless og Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning LLD, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest Årsrapport for Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest 2015 Institutionsoplysninger Tovholderinstitution: PFFU Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter Forstander: Ole Lindved Sværke

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Unges valg og gennemførelse af ungdomsuddannelse

Unges valg og gennemførelse af ungdomsuddannelse Unges valg og gennemførelse af ungdomsuddannelse i Horsens Kommune Unges valg af ungdomsuddannelse i Horsens Kommune Andel med ungdomsuddannelse - KORA-undersøgelse KORA Det Nationale Institut for Kommuners

Læs mere

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Adjunkt, cand.scient.soc Socialrådgiveruddannelserne Side 1 Restgruppen De unge der ikke færdiggør en ungdomsuddannelse Restgruppe 1:

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA Susanne Minds Evaluator VIA University College 25-11-10 Susanne Minds VIA 1 Evaluering 25. november 2010 Projektmål Status Resultater Anbefalinger Hvad ved vi nu Gode idéer Udfordringer Spørgsmål 25-11-10

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Version 2, 12. april 2011 Institutionens navn: Zealand Business College Institutionsnummer: 280046 Dato: 1. marts 2011 Underskrift: Vagn

Læs mere

Evaluering (aktiviteter, effekt, forankring)

Evaluering (aktiviteter, effekt, forankring) Initiativ Evaluering (aktiviteter, effekt, forankring) Personale Angiv antallet af ledere, lærere eller øvrigt personale, som har været i berøring med indsatserne. Elever Angiv antallet af elever, som

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand /2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 31. marts Underskrift: Benny Larsen Bestyrelsesformand

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere