Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond)."

Transkript

1 Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger samt andre foreninger med kulturelle formål, samt for Hald Ege skole. Driftsoverskud henlægges til opretholdelse af hallens standard. Kapitalforhold: 3. Grunden, hvorpå hallen opføres, stille vederlagsfrit til rådighed af Viborg Kommune, så længe hallen opretholdes og drives efter sit formål som anført i 2. Den til opførelsen af hallen og til anskaffelse af inventar og materiel nødvendige kapital søges tilvejebragt ved kommunal tilskud, ved indsamling, ved ansøgning hos institutioner og fonds, samt evt. ved optagelse af lån i ejendommen. Egenkapitalen andrager kr , - som indbetalt kontant. Hæftelse og tegning: 4. Institutionen er selvejende, således at institutionens formue - nuværende som fremtidig - ikke individuelt tilhører nogen person eller forening, ej heller i tilfælde af institutionens opløsning, i hvilket tilfælde der efter rådslagning med Viborg Byråd træffes bestemmelse om anvendelsen af eventuel nettoformue, jfr. 21. For institutionens forpligtelser hæfter alene institutionen, således at der for institutionens forpligtelser ikke er noget personligt eller solidarisk ansvar for nogen person eller nogen forening eller Viborg Kommune, ud over de tilfælde, hvor kautions- eller garantiforpligtelse direkte er påtaget. Institutionen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene medlem skal være formanden eller næstformanden. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af bestyrelsen og repræsentantskabet i forening. Endvidere kræves Viborg byråds godkendelse, såfremt der indestår kommunegaranterede lån i institutionens ejendom, eller kommunen har pant i ejendommen eller kommunens oprindelige tilskud til hallens opførelse ikke er tilbagebetalt. Formueforvaltning: 5. Bestyrelsen drager omsorg for, at institutionens likvide pengebeholdning indsættes på institutionens navn i pengeinstitut eller anbringes i børsnoterede obligationer, der er noteret på institutionens navn. Den Selvejende Institution Hald Ege Hallen Birgittelystvej Viborg. SE/CVR-nr.: DK Side 1 af 6

2 Administrationsudgifter: 6. For hvervet som medlem af repræsentantskab og bestyrelse kan der ikke tillægges honorar. Der ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter til kontorhold og til opgaver, som er pålagt repræsentantskabs- eller bestyrelsesmedlemmer ifølge lovlig beslutning af repræsentantskabet eller bestyrelsen. Antagelse af lønnet medhjælp kan kun finde sted med repræsentantskabets samtykke. 7. Regnskab og revision: 8. Institutionens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår er fra institutionens stiftelse til Revision af institutionens regnskaber foretages enten af 2 af repræsentantskabet for et år ad gangen valgte revisorer, der ikke må være medlemmer af institutionens bestyrelse, og hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret revisor, eller af Kommunernes Revisionsafdeling. 10. Driftsregnskab og status indleveres inden udgangen af januar måned efter regnskabsårets afslutning til revisorerne, der senest efterfølgende 1. marts afleverer regnskabet til bestyrelsen i revideret stand og med eventuelle revisionsmæssige bemærkninger. Regnskabet skal underskrives af såvel bestyrelsen som revisorerne. 11. Et eksemplar af institutionens årlige driftsregnskab og status skal hvert år indsendes til Viborg Kommune inden 15 dage efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde. Regnskabet skal være påført en af formanden underskrevet påtegning om regnskabets forelæggelse for repræsentantskabet med oplysning om, hvorvidt dette har godkendt regnskabet eller ej. Repræsentantskabet: 12. Medlemmer til repræsentantskabet vælges således: A. Viborg Kommune kan vælge 2 medlemmer. Dersom kommunen ønsker det, kan kommunen overlade udvælgelsen af de 2 medlemmer til DSI. B. Idrætsforeningerne: Ravnstrup KFUM's Idrætsforening, Ravnsbjerg Idrætsforening og Almind/Birgittelyst Idrætsforening vælger hver et medlem pr. påbegyndt antal af 50 aktive medlemmer foreningen har registreret. For denne registrering gælder den senest foretagne indberetning til DSI af foreningens medlemsantal pr. seneste 31. december. Den Selvejende Institution Hald Ege Hallen Birgittelystvej Viborg. SE/CVR-nr.: DK Side 2 af 6

3 De enkelte foreninger kan max. vælge 6 medlemmer til repræsentantskabet. C. Følgende foreninger i Almind og Hald Ege skoledistrikt kan hver vælge 1. medlem til repræsentantskabet: Almind Borgerforening, Dollerup Beboerforening, Finderup Borgerforening, Grundejerforeningen Birgittelyst, Hald Ege Nonbo- Bækkelund Grundejerforening, Lysgård Borgerforening, Ravnstrup Borgerforening, Ravnstrup KFUM & K's hovedafdeling, Støtteforeningen for Almind/Birgittelyst idrætsforening, Hald Ege Ungdomsklub, Ravnstrup KFUM's Idrætsforenings Venner og Ravnsbjergs Venner. D. Efter ansøgning fra nye, foreninger med hjemsted i Almind og Hald Ege skoledistrikter kan repræsentantskabet med 2/3 stemmeflertal, jfr. 21, beslutte at godkende disse til at vælge repræsentanter, idet idrætsforeninger, der er tilsluttet DSI, berettiges til optagelse under ovenstående gruppe B, mens andre foreninger optages under gruppe C. Ophæves en valgberettiget forening, ophører tillige pågældende forenings repræsentantskabsmandat. 13. Valg til bestyrelsen foretages for en 2-årig periode, idet dog Viborg Kommunes repræsentanter vælges for en 4-arig periode. Genvalg kan finde sted. På lige årstal opfordrer institutionens bestyrelse inden 1. marts de valgberettigede foreninger til at vælge repræsentantskabsmedlemmer for den kommende 2-årige periode. De valgberettigede foreninger skal herefter anmelde de valgte repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af navn og adresse til bestyrelsens formand senest 1.april. Overskrides anmeldelsesfristen kan pågældende mandat fortabes indtil næste repræsentantskabsanmeldelse. Som repræsentantskabsmedlemmer kan kun vælges personer, der er personlig myndig og som er medlem af en af de i 12 gruppe B og C anført foreninger. Undtaget herfor er dog Viborg Kommunes eller DSI's repræsentanter. Udmelder et repræsentantskabsmedlem sig af den forening, der har udpeget vedkommende som repræsentantskabsmedlem, i valgperiodens forløb, er den udpegende forening berettiget til at vælge et nyt medlem til repræsentantskabet for den resterende del af valgperioden. Det samme er gældende, dersom et repræsentantskabsmedlem af anden grund udtræder af repræsentantskabet i utide. Ordinært repræsentantskabsmøde: 13. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 1. juni. Bestyrelsen indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde, hvilket skal ske skriftligt til hvert enkelt anmeldt repræsentantskabsmedlem, såvel ny anmeldte som afgående, med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter: A. Valg af dirigent. B. Formandens beretning om institutionens virksomhed i det forløbende år. C. Kassererens forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. D. Indkomne forsalg, der skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. E. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. F. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. G. Valg af revisor. Den Selvejende Institution Hald Ege Hallen Birgittelystvej Viborg. SE/CVR-nr.: DK Side 3 af 6

4 H. Valg af revisorsuppleant. I. Eventuelt. Under mødets dagsorden har alle deltager ret til at udtale sig, men stemmeret kan kun udøves af medlemmerne af det nye repræsentantskab efter de i 13 fastsatte regler. Afgørelser og valg træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer, dog jfr. 21 om vedtægtsændringer og institutionens opløsning. På repræsentantskabsmøderne deltager bestyrelsen, hvis medlemmer har taleret, men kun stemmeret hvis de tillige er medlemmer af repræsentantskabet. Forslag, der ikke er optaget på den udsendte dagsorden kan ikke bringes til afstemning og afgørelse, medmindre samtlige repræsentantskabsmedlemmer er mødt og indvilger i forslagets behandling. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: 15. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 4 repræsentantskabsmedlemmer begærer dette med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesmåde og -varsel er den samme, som er gældende for ordinært repræsentantskabsmøde. Det samme gælder for vedtagelser på mødet. Bestyrelsen: 16. Til varetagelse af institutionens daglige ledelse vælger repræsentantskabet en bestyrelse på 5 medlemmer, indenfor eller udenfor repræsentantskabets kreds, idet Viborg Kommune, alt. DSI's repræsentanter har ret til at vælge et af disse medlemmer. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges personer, der er personlig myndig og som er medlem af en af de i 12 gruppe B og C anførte foreninger. Dette gælder dog ikke det af Viborg Kommune, alt. DSI's repræsentanter eventuelt valgte medlem. Valg til bestyrelsen foretages på det ordinære repræsentantskabsmøde og er gældende for 2 år således at der skiftevis vælges 2 og 3 medlemmer hvert år. Viborg Kommune kan vælge et bestyrelsesmedlem blandt sine repræsentantskabsmedlemmer. Kommunen meddeler før repræsentantskabsmødets start om man ønsker at gøre brug af retten til at vælge et bestyrelsesmedlem. Opnår flere kandidater samme stemmeantal, foretages der ny afstemning mellem kandidaterne med stemmelighed; dersom stemmerne stadig er lige, foretages herefter lodtrækning om valget. Dersom et bestyrelsesmedlem i valgperiodens løb ikke længere er medlem af et af de i 12 gruppe B og C nævnte foreninger, indtræder den suppleant, der er valgt samtidig med det fratrædende medlem, i bestyrelsen. Såfremt denne suppleant allerede er indtrådt i bestyrelsen eller af anden årsag ikke er til rådighed, indtræder den anden valgte suppleant. Er samme forhold gældende for denne, kan bestyrelsen vælge mellem at afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at vælge det/de manglende medlem/ medlemmer eller at køre videre med reduceret bestyrelse indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. 17. Den Selvejende Institution Hald Ege Hallen Birgittelystvej Viborg. SE/CVR-nr.: DK Side 4 af 6

5 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter dets valg med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden ønsker det, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det med angivelse af forhandlingerne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med normalt mindst en uges varsel. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer er til. stede. Hvert bestyrelsesmedlem har kun en stemme, og stemmeretten er personlig, således at der ikke kan Stemmes ved fuldmagt eller befuldmægtiget. Alle beslutninger træffes ved absolut stemmeflertal, men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 18. Bestyrelsen udarbejder reglement for hallens benyttelse og fastsætter vederlag herfor, samt om servering skal finde sted i henhold til beværterbevilling eller som marketendervirksomhed eller ifølge lejlighedstilladelser. Reglementet skal forelægges repræsentantskabet til godkendelse. Bestyrelsen drager omsorg for og er ansvarlig for, at institutionens indtægter tilbørligt indkasseres, at sædvanlige driftsudgifter - herunder renter og afdrag på lån - betales, samt at institutionens midler er anbragt som i 5 foreskrevet. 19. Udgifter, der ikke er en følge af institutionens normale drift, ma kun afholdes efter godkendelse i repræsentantskabet. Forhandlingsprotokol: 20. I institutionens forhandlingsprotokol, der er fælles for repræsentantskabet og bestyrelsen, konstateres tid og sted for alle møder, mødedeltagelsen og beslutningsdygtigheden, samt de på møderne trufne beslutninger og vedtagelser. Herudover skal hvert år, forud for protokollater af det ordinære repræsentantskabsmøde, indføres navn og adresse på samtlige repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af, hvilken valgberettiget forening, det enkelte repræsentantskabsmedlem repræsenterer. Forhandlingsprotokollen føres normalt at bestyrelsens sekretær, men i Øvrigt af den, der hertil udpeges af formanden respektive næstformanden. Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, eller, for så vidt angår bestyrelsesmøder, samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Vedtægtsændringer og opløsning: 21. Den Selvejende Institution Hald Ege Hallen Birgittelystvej Viborg. SE/CVR-nr.: DK Side 5 af 6

6 Forslag til ændring af vedtægterne og om institutionens opløsning indstilles, med 2/3 flertal af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, til vedtagelse af bestyrelsen. Vedtages forslaget med 2/3 flertal af de mødte, men ikke 2/3 af samtlige repræsentantskabsstemmer, indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til nyt repræsentantskab møde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de mødtes stemmer, uanset disse antal. Vedtægtsændringer sker efter forudgående rådslagning med Viborg Byråd. Besluttes institutionens opløsning, anvendes eventuel formue efter rådslagning med Viborg Byråd til formål i det pågældende geografiske virkeområde af tilsvarende art som den opløste institutions. Den Selvejende Institution Hald Ege Hallen Birgittelystvej Viborg. SE/CVR-nr.: DK Side 6 af 6

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere