VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April Navn og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål"

Transkript

1 Vedtægter for Vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 1972 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger, senest den 21. september Kap. 1. Navn og formål Navn og formål Grundejerforeningens navn er: "Grundejerforeningen Hjortespringparken", dens område er Hjortespringparken 1-47 og 2-60, 2730 Herlev, begge inkl., tillige med det til terrassehusene hørende fællesareal og varmecentralen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er Herlev kommune. 2. Grundejerforeningen er stiftet på generalforsamlingen den 27. september Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder: 1. Administration af den fælles varmeforsyning. 2. Administration af snerydning og renovation. 3. Anlæg og vedligeholdelse af fællearealer. 4. Vedligeholdelse af fællesantenneanlæg. 5. Eventuel ansættelse af og tilsyn med personale. 6. Vedligeholdelse af fælles stikledninger. 7. Forhandlinger med myndigheder, organisationer, virksomheder og privatpersoner. 8. Bygningsmæssige spørgsmål af udpræget almen karakter. 9. Behandling af andre inden for grundejerforeningens interesseområde forekommende sager. 4. Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Foreningen er upolitisk. April

2 Kap. 2. Medlemmer Medlemmer Medlemmerne er ejere af de i 1 nævnte parceller (skødehavere). 2. Ejes en parcel af flere i forening, hæfter ejerne solidarisk for forpligtelser over for foreningen. 3. Medlemspligten indtræder samtidig med erhvervelsen af de af ovennævnte parceller, uanset på hvilken måde dette sker. Indtrædende medlemmer opnår anpartsvis ret til foreningens formue, ligesom de umiddelbart indtræder i den tidligere ejers økonomiske forpligtelser over for foreningen, herunder pligten til at betale kontingent, varmebidrag og bidrag til afdrag og forrentning på eventuelle lån samt eventuelle restancer på disse forpligtelser. 4. Ophører et medlem med at være ejer af en parcel, bortfalder medlemsretten fra skæringsdagen, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent, a-conto varmebidrag eller udbetaling af andel i foreningens formue. 5. Det påhviler sælger at give grundejerforeningen meddelelse om ejendommens overdragelse. 6. Den til enhver tid værende ejers forpligtelser over for grundejerforeningen er uafhængig af, om ejendommen helt eller delvis er udlejet. 7. Grundejerforeningens medlemmer har pro rata og med kaution af grundejerforeningen optaget lån opr. stort kr ,00 i Bikuben, hvilket lån amortiseres over 10 år fra en at regne og forrentes overfor kreditor med p.t. 11,5% p.a. Udtrædende medlemmer bevarer deres hæftelse over for Bikuben, indtil et indtrædende medlem ved tiltrædelse af gældsovertagelseserklæring indtræder som pro rata hæftende debitor i henhold til lånets restgæld. Det påhviler udtrædende medlemmer at oplyse om forpligtelsen til indtræden i forbindelse med salg af parceller. Et indtrædende medlem er pligtig tillige at indtræde som debitor i henhold til lånet. 11 Ovenstående lån er overført til Den Danske Bank pr med en rente p.t. 7,18% og forventes tilbagebetalt den Grundejerforeningen har tillige pligter vedrørende fællesarealet mellem Stadagervejens Grundejerforening og Grundejerforeningen Hjortespringparken i forhold til den indgåede samarbejdsaftale etableret mellem Grundejerforeningen Hjortespringparken og ejerne af parcellerne inkl. i Stadagervejens Grundejerforening. 7. Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel i foreningsformuen, ligesom hans andel ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning. April

3 8. For dispositioner, foretaget af bestyrelsen i henhold til særlig bemyndigelse fra generalforsamlingen, hæfter medlemmerne personligt, umiddelbart, solidarisk en for alle og alle for en. 9. Herlev kommune behandles i efterretningsmæssig henseende som et medlem. Kap. 3. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem 15. august og 15. september og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. 2. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 3. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. 4. På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der inden de i vedtægterne fastsatte frister er meddelt medlemmerne. 5. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende hidtidige og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, afsluttes senest kl Generalforsamlingen 11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Forslag til budget, herunder fastlæggelse af kontingent og vederlag til kassereren samt evt. andre vederlag til bestyrelses- medlemmer. 7. Valg af formand. 8. Valg af næstformand, såfremt denne er på valg. 9. Valg af kasserer, såfremt denne er på valg. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer i det omfang disse er på valg. 11. Valg af 2 suppleanter. 12. Valg af 2 revisorer. 13. Eventuelt. April

4 2. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden den pågældende generalforsamling. 3. Bestyrelsen udsender senest 8 dage før generalforsamlingen endelig dagsorden tillige med forslag til budget. 4. Regnskab og varmeregnskab udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse Adgang til grundejerforeningens generalforsamling har kun foreningens medlemmer, deres ægtefæller, deres advokat eller en anden, der repræsenterer medlemmet, samt en repræsentant fra Herlev kommune og de af bestyrelsen indbudte personer. 2. Ved afstemning på grundejerforeningens generalforsamling har hver ejendom een stemme. Stemmeretten fortabes, hvis der for ejendommen foreligger restance med kontingent eller varmebidrag ud over den i forhold til generalforsamlingen forudgående måned. Bestyrelsen kan forlange kvittering forevist. 3. For ejendomme tilhørende grundejerforeningen kan der ikke afgives stemmer. Et medlem kan give et andet medlem fra en anden ejendom fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan et medlem højst repræsentere tre ejendomme. Fuldmagten må fremlægges for bestyrelsen forinden generalforsamlingen afholdes. Ved et medlems fravær kan dettes ægtefælle stemme uden særlig fuldmagt På generalforsamlingen er simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, jf. 10, afgørende i alle grundejerforeningens anliggender, jf. dog stk Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede ejendomme er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. 3. Er det fornødne antal ejendomme ikke repræsenteret, kan ny generalforsamling, indkaldt inden en måned, med simpel stemmeflerhed vedtage forslaget uden hensyn til antallet af de mødende. 4. Afstemningen er skriftlig, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af de fremmødte kræver det Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen er herefter pligtig til inden 14 dage at indkalde til generalforsamling. 3. Indkaldelsesvarslet er mindst 14 dage, højst 28 dage. Endelig dagsorden udsendes af bestyrelsen senest 8 dage før general- April

5 forsamlingen. Kap. 4. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der vælges blandt ejerne eller blandt disses ægtefæller. Valg finder altid sted på den ordinære generalforsamling, jf. 10 og 11. Valg kan dog finde sted på en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 2. Formanden vælges for et år ad gangen. Næstformanden og kassereren vælges for to år ad gangen, således at næstformanden afgår i alle lige årstal og kassereren i alle ulige årstal. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og afgår på skift. Ved lige anciennitet træffes ved lodtrækning beslutning om, hvem der afgår. Suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 3. Såfremt valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller revisorer har fundet sted ved ekstraordinær generalforsamling, beregnes anciennitet fra den umiddelbart forudgående ordinære generalforsamling. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer, og referat udsendes til alle medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse. 5. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt. Bestyrelsen er beføjet til at ansætte lønnet medhjælp til opsyn med og drift af varmecentralen, vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom den kan engagere fremmed medhjælp til udførelse af andre nødvendige opgaver. 6. Kassereren modtager for sit arbejde et vederlag, der godkendes af generalforsamlingen. En eller flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan, hvis det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægges et honorar efter generalforsamlingens godkendelse. 7. Formanden eller i hans forfald næstformanden er den korresponderende. Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv, og der skal tages kopi af alle afsende skrivelser. Bestyrelsen Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Dog vil bestyrelsen ikke kunne stifte gæld, ligesom den ikke i een disposition April

6 kan anvende 50% eller mere af foreningens øjeblikkelige aktiver uden forudgående godkendelse af et flertal af foreningens medlemmer. 2. Bestyrelsen er for så vidt angår fællesarealer, herunder veje, forpligtet til at tegne sædvanlig ansvarsforsikring. Den kan i øvrigt tegne de forsikringer, som skønnes nødvendige. 3. Foreningen tegnes af formanden - i hans fravær af næstformanden - i forbindelse med et af bestyrelsens øvrige medlemmer Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, dog mindst een gang i hvert kvartal. 2. Dagsorden for mødet, der bekendtgøres for alle foreningens medlemmer, udsendes mindst 8 dage forud for mødet. Mødeindkalderen kan dog, når særlige forhold gør sig gældende, indkalde med kortere varsel. 3. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog således, at de kun har stemmeret i det omfang, bestyrelsesmedlemmer er fraværende Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, når mindst 4 af de 5 stemmeberettigede er til stede. I tilfælde af uenighed træffes beslutningen ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, nedlægger sit hverv, bliver umyndiggjort eller bliver uden rådighed over sit bo, indtræder efter lodtrækning en af suppleanterne i bestyrelsen Til løsning af specielle opgaver kan bestyrelsen eller medlemmer etablere ad hoc udvalg. 2. Udvalget udarbejder selv til kommissorium og opstiller økonomisk overslag, såfremt aktiviteten er udgiftskrævende. Kommissorium og økonomisk overslag udsendes til samtlige medlemmer. 3. Bestyrelsen skal inden en måned efter materialets udsendelse have taget stilling til kommissorium og overslag. Såfremt 10 ejendomme har gjort skriftlig indsigelse overfor planerne, kan arbejdet ikke fortsætte. Indsigelse afleveres til bestyrelsen. 4. Udvalgets endelige plan, omfattende endeligt budget, udsendes til samtlige husstande, og såfremt der ikke inden en måned foreligger indsigelse fra flertallet i bestyrelsen eller skriftlig indsigelse til bestyrelsen fra mindst 10 ejendomme, iværksættes arbejdet. 5. Bestyrelsen udarbejder endelig general forretningsorden for udvalgsarbejde efter foranstående retningslinier. Bestyrelsen udsender April

7 forretningsordenen som forslag til samtlige medlemmer. Hvis der ikke inden en måned foreligger indsigelse, betragtes forretningsordenen som gyldig. Såfremt blot eet medlem ønsker det, gøres forretningsordenen til genstand for urafstemning. Urafstemningens resultat udfindes på grundlag af simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. 6. Forretningsordenen kan kun ændres efter helt tilsvarende regler. Kap. 5. Kontingent og regnskabsføring Til bestridelse af grundejerforeningens udgifter fastsættes kontingent på generalforsamlingen med lige anparter på hver parcel på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår Kontingentet forfalder den 1. i måneden og indbetales på det sted som bestyrelsen beslutter. Ved betaling efter den 3. hverdag i måneden forrentes restancen med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne. Kontingent og regnskabsføring Det påhviler kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget person eller institution, at varetage foreningens kasse- og regnskabsmæssige funktioner. 2. Til bestridelse af småudgifter råder kassereren over en kontant kassebeholdning, som skal holdes individualiseret. Kassebeholdningen må normalt ikke overstige kr , Foreningens øvrige likvide midler skal indestå på postgirokonto eller på konti i bank eller sparekasse på en sådan måde, at de normalt afkaster bedst mulig rente. Kontiene skal lyde på foreningens navn, og de skal have påtegning om, at der kun må hæves på dem af kassereren i forbindelse med formanden eller i hans fravær i forbindelse med næstformanden. 4. Kassereren skal føre et af bestyrelsen i samråd med den af foreningen, jf. 22, stk. 1, udpegede revisor godkendt bogholderi og medlemskartotek, og det påhviler kassereren at holde dette ajourført, således at der til enhver tid er oversigt over foreningens økonomiske forhold og over de enkelte medlemmers indbetalinger. 5. Bestyrelsen og revisor skal kontrollere, at bogholderiet føres kontinuerligt og efter de givne forskifter, og at det til enhver tid fungerer hensigtsmæssigt efter foreningens forhold. 6. Regnskabsåret og varmeåret løber fra den 1. juni til den 31. maj. Senest den 1. juli skal regnskabet, herunder varmeregnskaberne, være afsluttet og afleveret til revisionen. Regnskaberne skal med bilag senest den 1. august tilbagesendes af revisoren og underskrives af den samlede bestyrelse, således at regnskaberne kan udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. April

8 Foreningens valgte revisorer har til opgave at følge regnskabet løbende med henblik på en vurdering af rimeligheden i afholdelse af udgifter og en kontrol af, at dispositioner er i overensstemmelse med bestyrelsens vedtagelser, jf. forhandlingsprotokollen, som de har uindskrænket adgang til. 2. Ligeledes skal de valgte revisorer gennemgå regnskabet, inden det afleveres til den af foreningen udpegede registrerede/statsautoriserede revisor. 3. De valgte revisorers bemærkninger indføres i revisionsprotokollen og forhandlingsprotokollen og udsendes med det førstfølgende referat af bestyrelsesmøde til alle medlemmer Revision af foreningens regnskaber foretages af en af bestyrelsen udpeget registreret/statsautoriseret revisor. 2. Mindst een gang i årets løb skal revisor foretage eftersyn af foreningens likvide beholdninger og afstemme medlemsindtægter og restancer. 3. Ved årsregnskabet skal revisor desuden påse, at regnskabet, som forelægges medlemmerne, giver et rigtigt udtryk for foreningens værdier og forpligtelser. 4. Revisor skal føre en revisionsprotokol over de arbejder, der udføres, med bemærkninger, han måtte have at gøre. Revisionsprotokollen skal forelægges på det først derefter stedfindende bestyrelsesmøde, og den skal underskrives af bestyrelsens medlemmer til bekræftelse på, at de er gjort bekendt med indholdet. 5. Revisor har adgang til at gennemlæse bestyrelsens forhandlingsprotokol, og han skal påse, at de beslutninger, bestyrelsen træffer af økonomisk karakter, finder rigtigt udtryk i årsregnskabet. Kap. 6. Varmeforsyningen Varmeforsyningen Grundejerforeningen driver ved sin bestyrelse den foreningen tilhørende varmecentral. 2. Grundejerforeningen er forpligtet til hele året at levere varme til bebyggelsen, bestående af 54 terrassehuse. 3. Medlemmerne af grundejerforeningen er forpligtet til at aftage varme fra den fælles varmecentral og erlægge betaling herfor i henhold til nedennævnte bestemmelser. April

9 4. 10 Grundejerforeningen er ejer af hovedledningerne for varmeforsyningen fra varmecentralen, hvad enten disse er placeret uden for eller inden for de enkelte ejendommes område, samt af installationer til varmemåling. Grundejerforeningen ejer tillige hovedafspærringsventilerne i de enkelte ejendomme. Husinstallationer i øvrigt er grundejerforeningen uvedkommende. 5. Grundejerforeningen har ejers risiko og ansvar med hensyn til varmecentralen og det i stk. 4 nævnte ledningsnet, og er herunder over for ejerne af de enkelte ejendomme ansvarlig for skader forvoldt af fejl ved denne installation eller ved dennes drift, reparationer eller vedligeholdelse. Bestyrelsen er pligtig til at dække risikoen ved en kombineret husejerforsikring, herunder brand-, svamp-, vandskade- og husbukkeforsikring. Bestyrelsen skal endvidere dække ansvaret ved brug af varmeforsyningssystemet ved sædvanlig ansvarsforsikring. 6. Udvidelser i centralvarmeinstallationen må kun udføres efter forud indhentet skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Enhver installation i strid med foranstående er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at lade fjerne af en fagmand for den pågældende ejers regning. 7. Til driften af den fælles varmecentral indbetaler medlemmerne månedlige 3 a conto-beløb til grundejerforeningen. Generalforsamlingen fastsætter a conto-beløbenes størrelse Udgifterne til varmeforsyningen fordeles fra og med varmeåret 1992/93 således: - Udgifterne til naturgas for varmeåret fordeles efter forbrug, aflæst på varmemålerne i de enkelte huse, jf. dog 23 stk. 8 a. - Alle øvrige udgifter til varmeforsyningen, herunder det totale beløb, der i henhold til 23 stk. 8 a gives i kompensation, fordeles ligeligt mellem husene. 8 a. Mellem de neden for nævnte huse og grundejerforeningen blev der ved generalforsamlingen den 11. maj 1976 indgået en aftale om modtagelse af kompensation for helt eller delvis frie endevægge samt om bibeholdelse af afregningsformen individuel varmeafregning. Aftalen er gældende for de omhandlede husejere, indtil de sælger huset eller samtykker i at forlade aftalen. Kompensationen beregnes på følgende måde: Prisen pr. forbrugt giga-kalorie (giga-joule) beregnes ved at dividere udgiften til naturgas med summen af de aflæste varmeforbrug i det pågældende varmeår. Det beregnede varmetab gennem helt eller delvis frie endevægge i henhold til nedenstående tabel, multipliceres med den beregnede pris pr. gigakalorie (giga-joule) i varmeåret, hvorved kompensationsbeløbet fremkommer. April

10 Matr.nr. Hus nr. Beregnet varmetab 7 kæ (15.99) 7 la (15.10) 7 lk (2.131) 7 li lø lc mi A-conto varmebetalingen, jf. stk. 7, forfalder den 1. i måneden og indbetales på det sted som bestyrelsen beslutter. Ved betaling efter den 3. hverdag i måneden forrentes restancen med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne. Såfremt et medlem ikke har betalt 14 dage efter forfaldstid, er bestyrelsen berettiget til at afbryde varmeforsyningen til det pågældende hus. Afbrydelse kan dog først ske, hvis medlemmet ikke har betalt senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav om at berigtige restancen er kommet ham i hænde. 10. Ved varmeårets afslutning lader bestyrelsen udarbejde et revideret varmeregnskab, der fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 11. Efterregulering ved tilbagebetaling eller ved efterbetaling sker senest 14 dage efter regnskabets godkendelse. Stk. 9 finder anvendelse ved restancer. 12. Fejl og uregelmæssigheder ved varmeforsyningen skal omgående meddeles til varmemesteren eller i hans fravær til et medlem af bestyrelsen. Ejerne af de enkelte ejendomme er pligtige til at give grundejerforeningen eller de af denne dertil bemyndigede personer adgang til at efterse eller reparere anlæggene, når som helst grundejerforeningen måtte ønske dette samt til ved regnskabsårets afslutning at aflæse varmemålerne 5 og er efter de almindelige erstatningsregler overfor grundejerforeningen ansvarlig for skade på anlæggene. 13. På foranledning af Herlev Kommunes Miljøudvalg overtager grundejerforeningen den hovedvandledningen, som forsynes husrækken nr Hovedvandledningen befinder sig i det sydlige fællesareal strækkende sig fra vest til øst i en afstand af ca. 4 m fra husene. Grundejere, der efter fælles aftale har udnyttet en mindre del af det tilgrænsende fællesareal til private haver, har ingen ret til erstatning for de ulemper, som ved opgravning etc. måtte påføres ejendommen, ligesom retablering af ødelagt beplantning eller haveanlæg i forbindelse med reparation eller udskiftning af hovedvandledningen er grundejerforeningen uvedkommende. Grundejerforeningen skal have adgangsret til eftersyn og reparation af ledningen, - ligesom foreningen kan kræve beplantning med dybtgående rodnet samt større fat installation fjernet. 6 April

11 Grundejerforeningens medlemmer har pro rata og med kaution af grundejerforeningen optaget lån opr. kr ,00 i Den Danske Bank, hvilket lån amortiseres over 10 år fra den at regne og forrentes overfor kreditor med en fast rente på 7.6%. Udtrædende medlemmer bevarer deres hæftelse overfor Den Danske Bank, indtil et indtrædende medlem ved tiltrædelse af gældsovertagelseserklæring indtræder som pro rata hæftende debitor i henhold til lånets retsgæld. Det påhviler udtrædende medlemmer at oplyse om forpligtelsen til indtrædende medlemmer i forbindelse med salg af parceller. Et indtrædende medlem er pligtig tillige at indtræde som debitor i henhold til lånet. Kap. 7. Fællesanlæg Fællesanlæg Fællesarealer er de arealer, der ikke henhører under de enkelte ejendomme, men i deres helhed tilskødet grundejerforeningen, såsom: 1. Alle veje og stier incl. de smalle arealer langs bebyggelsen. 2. Lokale frilagte pladser. 3. Det centrale fællesområde, samt 4. De bebyggelsen omgivne friarealer. 2. Alle fællesarealer beplantes og vedligeholdes på grundejerforeningens foranledning. Kap. 8. Ordensbestemmelser Ordensbestemmelser Af den 28. juni 1981 på ejendommen lyste deklaration fremgår det af 4, stk. 5, at det ikke er tilladt at forandre husenes udseende således, at helhedsindtrykket ændres. Yderligere bebyggelse, herunder også garager, carporte, udhuse og havestuer, må ikke udføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen har efter deklarationens 6 påtaleretten med hensyn til disse ændringer og har tillige mulighed for at meddele dispensation fra reglerne, jf Såfremt et medlem af grundejerforeningen ønsker at udføre en ændring, der falder ind under stk. 1, første eller andet punktum, og som ikke tidligere er godkendt, skal bestyrelsen ansøges herom. Bestyrelsen har herefter pligt til ved en ordinær, en ekstraordinær generalforsamling eller ved urafstemning af høre grundejerforeningens medlemmer om deres holdning til ændringen. Bestyrelsen fremsender ansøgningen til kommunalbestyrelsen med den indstilling, der fremgår af høringssvaret. Et medlem kan dog også forelægge spørgsmålet for kommunalbestyrelsen, der i så fald vil høre grundejerforeningen, før afgørelsen træffes. April

12 3. Såfremt bestyrelsen bliver bekendt med, at der uden at de i stk. 2 omtalte regler er iagttaget, er udført ændringer i husenes udseende eller foretaget tilbygninger, jf. stk. 1, har den pligt til efter forudgående høring af medlemmerne at anmelde forholdet til kommunalbestyrelsen. 4. Skæmmende skiltning på ejendommen må ikke finde sted. Overtrædes denne bestemmelse, er grundejerforeningen berettiget til at kærve skiltningen fjernet og i tilfælde af vægring, at lade arbejdet udføre for overtræderens regning Der må ikke i haverne findes beplantning, der ved skygge eller uhæmmet vækst er til gene for naboerne. 2. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse heraf påbyde, at disse vækster beskæres eller om fornødent fældes for ejerens regning Færdsel med motorkøretøjer, herunder cykler med hjælpemotor, må ikke finde sted på de udlagte stier. 2. Al parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler, både samt campingvogne er forbudt på de i fællesarealet udlagte parkeringsarealer. Herfra undtages dog parkering under af- og pålæsning. 3. Al færdsel inden for grundejerforeningens område skal ske med størst mulig hensyntagen til gående og børn. Kap. 9. Beslutningers bindende virkning De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nuværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. 2. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningernes pålagte pligter det være sig af økonomisk eller anden art ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse. Beslutningers bindende virkning April

13 Kap. 10. Opløsning af grundejerforeningen Grundejerforeningen kan kun opløses i henhold til beslutning på to umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger og med samtykke fra Herlev Kommune. På hver af disse skal mindst 2/3 af ejendommene være til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være afgivet for forslaget om grundejerforeningens opløsning Opløsning af grundejerforeningen kan ej heller finde sted uden samtykke fra Bikuben, sålænge det i 5, stk nævnte lån ikke er afviklet. 3. Ved opløsning af grundejerforeningen opgøres grundejerforeningens formue og fordeles, efter at al skyldig gæld er betalt, med lige store anparter blandt ejendommene. Kap. 11. Ikrafttræden 30. Nærværende vedtægter, som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27. september 1972 med ændringer senest på den ekstraordinære generalforsamling den 21. september 1995, træder i kraft straks. Foreningens opløsning Ikrafttræden April

14 Noter: 1 Bestemmelsen vedrørende kompensationsbeskyttelse overført til 23 stk. 8 a den Bestemmelsen ændret Ændret fra periodiske til månedlige Som ændret Træder først i kraft med virkning fra varmeåret 1992/1993. Indtil forholdes som anført på særskilt blad. 5 Sidste sætning indføjet Bestemmelsen vedtaget , men kun 1. afsnit har hidtil været indføjet i vedtægten. Foreligger nu i sin fulde ordlyd. 7 Som ændret Som ændret Som ændret Som ændret Som ændret April

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab VEDTÆGTER for EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød -o0o- Medlemskab 1 Ret og pligt til medlemskab har de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 9 aø til og med 9 bt Hammersholt by,

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere