VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April Navn og formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål"

Transkript

1 Vedtægter for Vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 1972 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger, senest den 21. september Kap. 1. Navn og formål Navn og formål Grundejerforeningens navn er: "Grundejerforeningen Hjortespringparken", dens område er Hjortespringparken 1-47 og 2-60, 2730 Herlev, begge inkl., tillige med det til terrassehusene hørende fællesareal og varmecentralen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er Herlev kommune. 2. Grundejerforeningen er stiftet på generalforsamlingen den 27. september Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder: 1. Administration af den fælles varmeforsyning. 2. Administration af snerydning og renovation. 3. Anlæg og vedligeholdelse af fællearealer. 4. Vedligeholdelse af fællesantenneanlæg. 5. Eventuel ansættelse af og tilsyn med personale. 6. Vedligeholdelse af fælles stikledninger. 7. Forhandlinger med myndigheder, organisationer, virksomheder og privatpersoner. 8. Bygningsmæssige spørgsmål af udpræget almen karakter. 9. Behandling af andre inden for grundejerforeningens interesseområde forekommende sager. 4. Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Foreningen er upolitisk. April

2 Kap. 2. Medlemmer Medlemmer Medlemmerne er ejere af de i 1 nævnte parceller (skødehavere). 2. Ejes en parcel af flere i forening, hæfter ejerne solidarisk for forpligtelser over for foreningen. 3. Medlemspligten indtræder samtidig med erhvervelsen af de af ovennævnte parceller, uanset på hvilken måde dette sker. Indtrædende medlemmer opnår anpartsvis ret til foreningens formue, ligesom de umiddelbart indtræder i den tidligere ejers økonomiske forpligtelser over for foreningen, herunder pligten til at betale kontingent, varmebidrag og bidrag til afdrag og forrentning på eventuelle lån samt eventuelle restancer på disse forpligtelser. 4. Ophører et medlem med at være ejer af en parcel, bortfalder medlemsretten fra skæringsdagen, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent, a-conto varmebidrag eller udbetaling af andel i foreningens formue. 5. Det påhviler sælger at give grundejerforeningen meddelelse om ejendommens overdragelse. 6. Den til enhver tid værende ejers forpligtelser over for grundejerforeningen er uafhængig af, om ejendommen helt eller delvis er udlejet. 7. Grundejerforeningens medlemmer har pro rata og med kaution af grundejerforeningen optaget lån opr. stort kr ,00 i Bikuben, hvilket lån amortiseres over 10 år fra en at regne og forrentes overfor kreditor med p.t. 11,5% p.a. Udtrædende medlemmer bevarer deres hæftelse over for Bikuben, indtil et indtrædende medlem ved tiltrædelse af gældsovertagelseserklæring indtræder som pro rata hæftende debitor i henhold til lånets restgæld. Det påhviler udtrædende medlemmer at oplyse om forpligtelsen til indtræden i forbindelse med salg af parceller. Et indtrædende medlem er pligtig tillige at indtræde som debitor i henhold til lånet. 11 Ovenstående lån er overført til Den Danske Bank pr med en rente p.t. 7,18% og forventes tilbagebetalt den Grundejerforeningen har tillige pligter vedrørende fællesarealet mellem Stadagervejens Grundejerforening og Grundejerforeningen Hjortespringparken i forhold til den indgåede samarbejdsaftale etableret mellem Grundejerforeningen Hjortespringparken og ejerne af parcellerne inkl. i Stadagervejens Grundejerforening. 7. Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel i foreningsformuen, ligesom hans andel ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning. April

3 8. For dispositioner, foretaget af bestyrelsen i henhold til særlig bemyndigelse fra generalforsamlingen, hæfter medlemmerne personligt, umiddelbart, solidarisk en for alle og alle for en. 9. Herlev kommune behandles i efterretningsmæssig henseende som et medlem. Kap. 3. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem 15. august og 15. september og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. 2. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 3. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. 4. På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der inden de i vedtægterne fastsatte frister er meddelt medlemmerne. 5. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende hidtidige og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, afsluttes senest kl Generalforsamlingen 11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Forslag til budget, herunder fastlæggelse af kontingent og vederlag til kassereren samt evt. andre vederlag til bestyrelses- medlemmer. 7. Valg af formand. 8. Valg af næstformand, såfremt denne er på valg. 9. Valg af kasserer, såfremt denne er på valg. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer i det omfang disse er på valg. 11. Valg af 2 suppleanter. 12. Valg af 2 revisorer. 13. Eventuelt. April

4 2. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden den pågældende generalforsamling. 3. Bestyrelsen udsender senest 8 dage før generalforsamlingen endelig dagsorden tillige med forslag til budget. 4. Regnskab og varmeregnskab udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse Adgang til grundejerforeningens generalforsamling har kun foreningens medlemmer, deres ægtefæller, deres advokat eller en anden, der repræsenterer medlemmet, samt en repræsentant fra Herlev kommune og de af bestyrelsen indbudte personer. 2. Ved afstemning på grundejerforeningens generalforsamling har hver ejendom een stemme. Stemmeretten fortabes, hvis der for ejendommen foreligger restance med kontingent eller varmebidrag ud over den i forhold til generalforsamlingen forudgående måned. Bestyrelsen kan forlange kvittering forevist. 3. For ejendomme tilhørende grundejerforeningen kan der ikke afgives stemmer. Et medlem kan give et andet medlem fra en anden ejendom fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan et medlem højst repræsentere tre ejendomme. Fuldmagten må fremlægges for bestyrelsen forinden generalforsamlingen afholdes. Ved et medlems fravær kan dettes ægtefælle stemme uden særlig fuldmagt På generalforsamlingen er simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, jf. 10, afgørende i alle grundejerforeningens anliggender, jf. dog stk Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede ejendomme er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. 3. Er det fornødne antal ejendomme ikke repræsenteret, kan ny generalforsamling, indkaldt inden en måned, med simpel stemmeflerhed vedtage forslaget uden hensyn til antallet af de mødende. 4. Afstemningen er skriftlig, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af de fremmødte kræver det Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen er herefter pligtig til inden 14 dage at indkalde til generalforsamling. 3. Indkaldelsesvarslet er mindst 14 dage, højst 28 dage. Endelig dagsorden udsendes af bestyrelsen senest 8 dage før general- April

5 forsamlingen. Kap. 4. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der vælges blandt ejerne eller blandt disses ægtefæller. Valg finder altid sted på den ordinære generalforsamling, jf. 10 og 11. Valg kan dog finde sted på en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 2. Formanden vælges for et år ad gangen. Næstformanden og kassereren vælges for to år ad gangen, således at næstformanden afgår i alle lige årstal og kassereren i alle ulige årstal. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og afgår på skift. Ved lige anciennitet træffes ved lodtrækning beslutning om, hvem der afgår. Suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 3. Såfremt valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller revisorer har fundet sted ved ekstraordinær generalforsamling, beregnes anciennitet fra den umiddelbart forudgående ordinære generalforsamling. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer, og referat udsendes til alle medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse. 5. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt. Bestyrelsen er beføjet til at ansætte lønnet medhjælp til opsyn med og drift af varmecentralen, vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom den kan engagere fremmed medhjælp til udførelse af andre nødvendige opgaver. 6. Kassereren modtager for sit arbejde et vederlag, der godkendes af generalforsamlingen. En eller flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan, hvis det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægges et honorar efter generalforsamlingens godkendelse. 7. Formanden eller i hans forfald næstformanden er den korresponderende. Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv, og der skal tages kopi af alle afsende skrivelser. Bestyrelsen Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Dog vil bestyrelsen ikke kunne stifte gæld, ligesom den ikke i een disposition April

6 kan anvende 50% eller mere af foreningens øjeblikkelige aktiver uden forudgående godkendelse af et flertal af foreningens medlemmer. 2. Bestyrelsen er for så vidt angår fællesarealer, herunder veje, forpligtet til at tegne sædvanlig ansvarsforsikring. Den kan i øvrigt tegne de forsikringer, som skønnes nødvendige. 3. Foreningen tegnes af formanden - i hans fravær af næstformanden - i forbindelse med et af bestyrelsens øvrige medlemmer Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, dog mindst een gang i hvert kvartal. 2. Dagsorden for mødet, der bekendtgøres for alle foreningens medlemmer, udsendes mindst 8 dage forud for mødet. Mødeindkalderen kan dog, når særlige forhold gør sig gældende, indkalde med kortere varsel. 3. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog således, at de kun har stemmeret i det omfang, bestyrelsesmedlemmer er fraværende Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, når mindst 4 af de 5 stemmeberettigede er til stede. I tilfælde af uenighed træffes beslutningen ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, nedlægger sit hverv, bliver umyndiggjort eller bliver uden rådighed over sit bo, indtræder efter lodtrækning en af suppleanterne i bestyrelsen Til løsning af specielle opgaver kan bestyrelsen eller medlemmer etablere ad hoc udvalg. 2. Udvalget udarbejder selv til kommissorium og opstiller økonomisk overslag, såfremt aktiviteten er udgiftskrævende. Kommissorium og økonomisk overslag udsendes til samtlige medlemmer. 3. Bestyrelsen skal inden en måned efter materialets udsendelse have taget stilling til kommissorium og overslag. Såfremt 10 ejendomme har gjort skriftlig indsigelse overfor planerne, kan arbejdet ikke fortsætte. Indsigelse afleveres til bestyrelsen. 4. Udvalgets endelige plan, omfattende endeligt budget, udsendes til samtlige husstande, og såfremt der ikke inden en måned foreligger indsigelse fra flertallet i bestyrelsen eller skriftlig indsigelse til bestyrelsen fra mindst 10 ejendomme, iværksættes arbejdet. 5. Bestyrelsen udarbejder endelig general forretningsorden for udvalgsarbejde efter foranstående retningslinier. Bestyrelsen udsender April

7 forretningsordenen som forslag til samtlige medlemmer. Hvis der ikke inden en måned foreligger indsigelse, betragtes forretningsordenen som gyldig. Såfremt blot eet medlem ønsker det, gøres forretningsordenen til genstand for urafstemning. Urafstemningens resultat udfindes på grundlag af simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. 6. Forretningsordenen kan kun ændres efter helt tilsvarende regler. Kap. 5. Kontingent og regnskabsføring Til bestridelse af grundejerforeningens udgifter fastsættes kontingent på generalforsamlingen med lige anparter på hver parcel på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår Kontingentet forfalder den 1. i måneden og indbetales på det sted som bestyrelsen beslutter. Ved betaling efter den 3. hverdag i måneden forrentes restancen med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne. Kontingent og regnskabsføring Det påhviler kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget person eller institution, at varetage foreningens kasse- og regnskabsmæssige funktioner. 2. Til bestridelse af småudgifter råder kassereren over en kontant kassebeholdning, som skal holdes individualiseret. Kassebeholdningen må normalt ikke overstige kr , Foreningens øvrige likvide midler skal indestå på postgirokonto eller på konti i bank eller sparekasse på en sådan måde, at de normalt afkaster bedst mulig rente. Kontiene skal lyde på foreningens navn, og de skal have påtegning om, at der kun må hæves på dem af kassereren i forbindelse med formanden eller i hans fravær i forbindelse med næstformanden. 4. Kassereren skal føre et af bestyrelsen i samråd med den af foreningen, jf. 22, stk. 1, udpegede revisor godkendt bogholderi og medlemskartotek, og det påhviler kassereren at holde dette ajourført, således at der til enhver tid er oversigt over foreningens økonomiske forhold og over de enkelte medlemmers indbetalinger. 5. Bestyrelsen og revisor skal kontrollere, at bogholderiet føres kontinuerligt og efter de givne forskifter, og at det til enhver tid fungerer hensigtsmæssigt efter foreningens forhold. 6. Regnskabsåret og varmeåret løber fra den 1. juni til den 31. maj. Senest den 1. juli skal regnskabet, herunder varmeregnskaberne, være afsluttet og afleveret til revisionen. Regnskaberne skal med bilag senest den 1. august tilbagesendes af revisoren og underskrives af den samlede bestyrelse, således at regnskaberne kan udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. April

8 Foreningens valgte revisorer har til opgave at følge regnskabet løbende med henblik på en vurdering af rimeligheden i afholdelse af udgifter og en kontrol af, at dispositioner er i overensstemmelse med bestyrelsens vedtagelser, jf. forhandlingsprotokollen, som de har uindskrænket adgang til. 2. Ligeledes skal de valgte revisorer gennemgå regnskabet, inden det afleveres til den af foreningen udpegede registrerede/statsautoriserede revisor. 3. De valgte revisorers bemærkninger indføres i revisionsprotokollen og forhandlingsprotokollen og udsendes med det førstfølgende referat af bestyrelsesmøde til alle medlemmer Revision af foreningens regnskaber foretages af en af bestyrelsen udpeget registreret/statsautoriseret revisor. 2. Mindst een gang i årets løb skal revisor foretage eftersyn af foreningens likvide beholdninger og afstemme medlemsindtægter og restancer. 3. Ved årsregnskabet skal revisor desuden påse, at regnskabet, som forelægges medlemmerne, giver et rigtigt udtryk for foreningens værdier og forpligtelser. 4. Revisor skal føre en revisionsprotokol over de arbejder, der udføres, med bemærkninger, han måtte have at gøre. Revisionsprotokollen skal forelægges på det først derefter stedfindende bestyrelsesmøde, og den skal underskrives af bestyrelsens medlemmer til bekræftelse på, at de er gjort bekendt med indholdet. 5. Revisor har adgang til at gennemlæse bestyrelsens forhandlingsprotokol, og han skal påse, at de beslutninger, bestyrelsen træffer af økonomisk karakter, finder rigtigt udtryk i årsregnskabet. Kap. 6. Varmeforsyningen Varmeforsyningen Grundejerforeningen driver ved sin bestyrelse den foreningen tilhørende varmecentral. 2. Grundejerforeningen er forpligtet til hele året at levere varme til bebyggelsen, bestående af 54 terrassehuse. 3. Medlemmerne af grundejerforeningen er forpligtet til at aftage varme fra den fælles varmecentral og erlægge betaling herfor i henhold til nedennævnte bestemmelser. April

9 4. 10 Grundejerforeningen er ejer af hovedledningerne for varmeforsyningen fra varmecentralen, hvad enten disse er placeret uden for eller inden for de enkelte ejendommes område, samt af installationer til varmemåling. Grundejerforeningen ejer tillige hovedafspærringsventilerne i de enkelte ejendomme. Husinstallationer i øvrigt er grundejerforeningen uvedkommende. 5. Grundejerforeningen har ejers risiko og ansvar med hensyn til varmecentralen og det i stk. 4 nævnte ledningsnet, og er herunder over for ejerne af de enkelte ejendomme ansvarlig for skader forvoldt af fejl ved denne installation eller ved dennes drift, reparationer eller vedligeholdelse. Bestyrelsen er pligtig til at dække risikoen ved en kombineret husejerforsikring, herunder brand-, svamp-, vandskade- og husbukkeforsikring. Bestyrelsen skal endvidere dække ansvaret ved brug af varmeforsyningssystemet ved sædvanlig ansvarsforsikring. 6. Udvidelser i centralvarmeinstallationen må kun udføres efter forud indhentet skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Enhver installation i strid med foranstående er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at lade fjerne af en fagmand for den pågældende ejers regning. 7. Til driften af den fælles varmecentral indbetaler medlemmerne månedlige 3 a conto-beløb til grundejerforeningen. Generalforsamlingen fastsætter a conto-beløbenes størrelse Udgifterne til varmeforsyningen fordeles fra og med varmeåret 1992/93 således: - Udgifterne til naturgas for varmeåret fordeles efter forbrug, aflæst på varmemålerne i de enkelte huse, jf. dog 23 stk. 8 a. - Alle øvrige udgifter til varmeforsyningen, herunder det totale beløb, der i henhold til 23 stk. 8 a gives i kompensation, fordeles ligeligt mellem husene. 8 a. Mellem de neden for nævnte huse og grundejerforeningen blev der ved generalforsamlingen den 11. maj 1976 indgået en aftale om modtagelse af kompensation for helt eller delvis frie endevægge samt om bibeholdelse af afregningsformen individuel varmeafregning. Aftalen er gældende for de omhandlede husejere, indtil de sælger huset eller samtykker i at forlade aftalen. Kompensationen beregnes på følgende måde: Prisen pr. forbrugt giga-kalorie (giga-joule) beregnes ved at dividere udgiften til naturgas med summen af de aflæste varmeforbrug i det pågældende varmeår. Det beregnede varmetab gennem helt eller delvis frie endevægge i henhold til nedenstående tabel, multipliceres med den beregnede pris pr. gigakalorie (giga-joule) i varmeåret, hvorved kompensationsbeløbet fremkommer. April

10 Matr.nr. Hus nr. Beregnet varmetab 7 kæ (15.99) 7 la (15.10) 7 lk (2.131) 7 li lø lc mi A-conto varmebetalingen, jf. stk. 7, forfalder den 1. i måneden og indbetales på det sted som bestyrelsen beslutter. Ved betaling efter den 3. hverdag i måneden forrentes restancen med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne. Såfremt et medlem ikke har betalt 14 dage efter forfaldstid, er bestyrelsen berettiget til at afbryde varmeforsyningen til det pågældende hus. Afbrydelse kan dog først ske, hvis medlemmet ikke har betalt senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav om at berigtige restancen er kommet ham i hænde. 10. Ved varmeårets afslutning lader bestyrelsen udarbejde et revideret varmeregnskab, der fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 11. Efterregulering ved tilbagebetaling eller ved efterbetaling sker senest 14 dage efter regnskabets godkendelse. Stk. 9 finder anvendelse ved restancer. 12. Fejl og uregelmæssigheder ved varmeforsyningen skal omgående meddeles til varmemesteren eller i hans fravær til et medlem af bestyrelsen. Ejerne af de enkelte ejendomme er pligtige til at give grundejerforeningen eller de af denne dertil bemyndigede personer adgang til at efterse eller reparere anlæggene, når som helst grundejerforeningen måtte ønske dette samt til ved regnskabsårets afslutning at aflæse varmemålerne 5 og er efter de almindelige erstatningsregler overfor grundejerforeningen ansvarlig for skade på anlæggene. 13. På foranledning af Herlev Kommunes Miljøudvalg overtager grundejerforeningen den hovedvandledningen, som forsynes husrækken nr Hovedvandledningen befinder sig i det sydlige fællesareal strækkende sig fra vest til øst i en afstand af ca. 4 m fra husene. Grundejere, der efter fælles aftale har udnyttet en mindre del af det tilgrænsende fællesareal til private haver, har ingen ret til erstatning for de ulemper, som ved opgravning etc. måtte påføres ejendommen, ligesom retablering af ødelagt beplantning eller haveanlæg i forbindelse med reparation eller udskiftning af hovedvandledningen er grundejerforeningen uvedkommende. Grundejerforeningen skal have adgangsret til eftersyn og reparation af ledningen, - ligesom foreningen kan kræve beplantning med dybtgående rodnet samt større fat installation fjernet. 6 April

11 Grundejerforeningens medlemmer har pro rata og med kaution af grundejerforeningen optaget lån opr. kr ,00 i Den Danske Bank, hvilket lån amortiseres over 10 år fra den at regne og forrentes overfor kreditor med en fast rente på 7.6%. Udtrædende medlemmer bevarer deres hæftelse overfor Den Danske Bank, indtil et indtrædende medlem ved tiltrædelse af gældsovertagelseserklæring indtræder som pro rata hæftende debitor i henhold til lånets retsgæld. Det påhviler udtrædende medlemmer at oplyse om forpligtelsen til indtrædende medlemmer i forbindelse med salg af parceller. Et indtrædende medlem er pligtig tillige at indtræde som debitor i henhold til lånet. Kap. 7. Fællesanlæg Fællesanlæg Fællesarealer er de arealer, der ikke henhører under de enkelte ejendomme, men i deres helhed tilskødet grundejerforeningen, såsom: 1. Alle veje og stier incl. de smalle arealer langs bebyggelsen. 2. Lokale frilagte pladser. 3. Det centrale fællesområde, samt 4. De bebyggelsen omgivne friarealer. 2. Alle fællesarealer beplantes og vedligeholdes på grundejerforeningens foranledning. Kap. 8. Ordensbestemmelser Ordensbestemmelser Af den 28. juni 1981 på ejendommen lyste deklaration fremgår det af 4, stk. 5, at det ikke er tilladt at forandre husenes udseende således, at helhedsindtrykket ændres. Yderligere bebyggelse, herunder også garager, carporte, udhuse og havestuer, må ikke udføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen har efter deklarationens 6 påtaleretten med hensyn til disse ændringer og har tillige mulighed for at meddele dispensation fra reglerne, jf Såfremt et medlem af grundejerforeningen ønsker at udføre en ændring, der falder ind under stk. 1, første eller andet punktum, og som ikke tidligere er godkendt, skal bestyrelsen ansøges herom. Bestyrelsen har herefter pligt til ved en ordinær, en ekstraordinær generalforsamling eller ved urafstemning af høre grundejerforeningens medlemmer om deres holdning til ændringen. Bestyrelsen fremsender ansøgningen til kommunalbestyrelsen med den indstilling, der fremgår af høringssvaret. Et medlem kan dog også forelægge spørgsmålet for kommunalbestyrelsen, der i så fald vil høre grundejerforeningen, før afgørelsen træffes. April

12 3. Såfremt bestyrelsen bliver bekendt med, at der uden at de i stk. 2 omtalte regler er iagttaget, er udført ændringer i husenes udseende eller foretaget tilbygninger, jf. stk. 1, har den pligt til efter forudgående høring af medlemmerne at anmelde forholdet til kommunalbestyrelsen. 4. Skæmmende skiltning på ejendommen må ikke finde sted. Overtrædes denne bestemmelse, er grundejerforeningen berettiget til at kærve skiltningen fjernet og i tilfælde af vægring, at lade arbejdet udføre for overtræderens regning Der må ikke i haverne findes beplantning, der ved skygge eller uhæmmet vækst er til gene for naboerne. 2. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse heraf påbyde, at disse vækster beskæres eller om fornødent fældes for ejerens regning Færdsel med motorkøretøjer, herunder cykler med hjælpemotor, må ikke finde sted på de udlagte stier. 2. Al parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler, både samt campingvogne er forbudt på de i fællesarealet udlagte parkeringsarealer. Herfra undtages dog parkering under af- og pålæsning. 3. Al færdsel inden for grundejerforeningens område skal ske med størst mulig hensyntagen til gående og børn. Kap. 9. Beslutningers bindende virkning De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nuværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. 2. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningernes pålagte pligter det være sig af økonomisk eller anden art ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse. Beslutningers bindende virkning April

13 Kap. 10. Opløsning af grundejerforeningen Grundejerforeningen kan kun opløses i henhold til beslutning på to umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger og med samtykke fra Herlev Kommune. På hver af disse skal mindst 2/3 af ejendommene være til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være afgivet for forslaget om grundejerforeningens opløsning Opløsning af grundejerforeningen kan ej heller finde sted uden samtykke fra Bikuben, sålænge det i 5, stk nævnte lån ikke er afviklet. 3. Ved opløsning af grundejerforeningen opgøres grundejerforeningens formue og fordeles, efter at al skyldig gæld er betalt, med lige store anparter blandt ejendommene. Kap. 11. Ikrafttræden 30. Nærværende vedtægter, som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27. september 1972 med ændringer senest på den ekstraordinære generalforsamling den 21. september 1995, træder i kraft straks. Foreningens opløsning Ikrafttræden April

14 Noter: 1 Bestemmelsen vedrørende kompensationsbeskyttelse overført til 23 stk. 8 a den Bestemmelsen ændret Ændret fra periodiske til månedlige Som ændret Træder først i kraft med virkning fra varmeåret 1992/1993. Indtil forholdes som anført på særskilt blad. 5 Sidste sætning indføjet Bestemmelsen vedtaget , men kun 1. afsnit har hidtil været indføjet i vedtægten. Foreligger nu i sin fulde ordlyd. 7 Som ændret Som ændret Som ændret Som ændret Som ændret April

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen 1. Navn, hjemsted og formål. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vingen. Grundejerforeningens hjemsted er Helsingør Kommune. Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

RUDEHAVEN. Vedtægter

RUDEHAVEN. Vedtægter Vedtægter (Ændringer vedtaget 22.10.1957, 27.10.1958, 31.10.1960, 12.10.1963, 09.05.1972, 10.02.1973, 23.05.1989, 13.01.99 og 26.10.05). 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen med hjemsted i Holte,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge 23. november 2012 Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge. 1. Foreningens navn er grundejereningen»hjortlund«. Dens hjemsted er Vindinge, Roskilde Kommune. Foreningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Maj 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Grundejerforeningens område... 2 2 Medlemsret og -pligt... 2 3 Formål... 2 4 Hæftelser... 2 5 Kontingent... 2 6 Græsslåning,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård Vedtægter 1 stk. 1, Foreningens navn er Grundejerforeningen Karmstensgård, dens område er matr. nr. 2a af Udlejre by, Ølstykke Sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Ølstykke

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER Vedtægter for grundejerforeningen BOGHVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Boghvedemarken. Dens område er de I deklaration, lyst den 6.9.1977

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park 1. Ejerlaugets navn, område og hjemsted 1. Ejerlaugets navn er Ejerlauget Båstrup Park. Ejerlaugets medlemmer er de følgende 5 områdeforeningen: Grundejerforeningen

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mikkelhøj. Dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller fra matr.nr. 21 a af Karrebæk by og sogn. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NIVÅVÆNGE GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR NIVÅVÆNGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR NIVÅVÆNGE GRUNDEJERFORENING 1 2 vedtaget på Generalforsamlingen den 18. april 1967. Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Revideret på ekstraordinære generalforsamlinger 28. juni 1979,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G Vedtaget af den stiftende generalforsamling d. 24.4.1961 og ændret på grundejerforeningens generalforsamling den

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere