Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg."

Transkript

1 Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger samt andre foreninger med kulturelle formål, samt for Houlkærskolen. Kapitalforhold: Grunden. hvorpå hallen opføres, stilles vederlagsfrit til rådighed af Viborg kommune, så længe hallen opretholdes og drives efter sit formal som anført i Den til opførelse af hallen og til anskaffelse af inventar og materiel nødvendige kapital søges tilvejebragt ved kommunal tilskud, ved indsamling, ved ansøgning hos institutioner og fonds, samt evt. ved optagelse af lån i ejendommen. Hæftelse og tegning: Institutionen er selvejende, således at institutionens formue - nuværende som fremtidig - ikke tilhører nogen person eller forening, ej heller i tilfælde af institutionens opløsning. 4 For institutionens forpligtelser hæfter alene institutionen, således at der for institutionens forpligtelser ikke er noget personligt eller solidarisk ansvar for nogen person eller nogen forening eller Viborg kommune, ud over de tilfælde, hvor kautions- eller garantiforpligtelser direkte er påtaget. Instutionen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene medlem skal være formanden eller næstformanden. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af bestyrelsen. Desuden kræves repræsentantskabets godkendelse. Endvidere kræves Viborg byråds godkendelse, såfremt der indestår kommunegaranterede lån i

2 institutionens ejendom, eller kommunen har pant i ejendommen eller kommunens oprindelige tilskud/lån til hallens opførelse ikke er tilbagebetalt. Formueforvaltning: 5 Bestyrelsen drager omsorg for, at institutionens likvide pengebeholdning indsættes på institutionens navn i pengeinstitut eller anbringes i børsnoterede obligationer, der er noteret på institutionens navn. Administrationsudgifter: For hvervet som medlem af repræsentantskab og bestyrelse kan der ikke tillægges honorar. 6 Der ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter til kontorhold og tit opgaver, som er pålagt repræsentantskabet eller bestyrelsen. Regnskab og revision Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra institutionens stiftelse til Revision af institutionens regnskaber foretages af 2 af repræsentantskabet for et år ad gangen valgte revisorer, der ikke må være medlemmer af institutionens bestyrelse, og hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret revisor, eller af Kommunernes Revisionsafdeling. 9 Driftsregnskab og status indleveres inden udgangen af januar måned efter regnskabsårets afslutning til revisorerne, der senest efterfølgende 1. marts afleverer regnskabet til bestyrelsen i revideret stand og med eventuelle revisionsmæssige bemærkninger. Regnskabet skal underskrives af såvel bestyrelsen som revisorerne. 10 Et eksemplar af institutionens årlige driftsregnskab og status skal hvert år indsendes til Viborg kommune inden 15 dage efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde.

3 Regnskabet skal være påført en af formanden underskrevet påtegning om regnskabets forelæggelse for repræsentantskabet med oplysning om, hvorvidt dette har godkendt regnskabet eller ej. Repræsentantskabet: 11 Repræsentantskabet er institutionens højeste myndighed. Medlemmer til repræsentantskabet vælges således: a) Idrætsforeninger, som benytter hallen er berettiget til at vælge medlemmer til repræsentantskabet i et antal svarende til deres forholdsmæssige andel af den samlede udlejning til idrætsforeninger. Der skal være tale om en ugentlig tilbagevendende leje. Repræsentanterne skal være medlem af den idrætsforening, som vælger vedkommende. Ophæves en valgberettiget forening, ophører tillige den pågældende forenings repræsentantskabsmedlemmer. Fordelingen sker efter det antal timer, der er disponeret og faktureret i perioden Idrætsforeninger vælger i alt 18 medlemmer til repræsentantskabet. b) lnitiativgruppen Houlkær vælger 6 repræsentanter. Repræsentanterne skal være medlem af en eller institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder, som er medlem af Initiativgruppen Houlkær. Ophæves en valgberettiget forening, ophører tillige den pågældende forenings repræsentantskabsmedlemmer. 12 stk. 1) Valg til repræsentantskabet sker for 1 år, genvalg kan finde sted. stk. 2) inden 1. marts opfordrer institutionens bestyrelse de valgberettigede foreninger til at vælge repræsentantskabsmedlemmer for det kommende år, med angivelse af, hvor mange medlemmer, den enkelte forening er berettiget til at vælge. De valgberettigede foreninger skal herefter anmelde de valgte repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af navn og adresse til bestyrelsens formand senest 1. april. Overskrides anmeldelsesfristen kan pågældende mandat fortabes indtil næste repræsentantskabsanmeldelse.

4 Som repræsentantskabsmedlemmer kan kun vælges myndige personer, som er medlem af en forening, som nævnt i 11 a) eller b) eller medlem af en forening under Initiativgruppen Houlkær. Udmelder et repræsentantskabsmedlem sig af den forening der har udpeget vedkommende som repræsentantskabsmedlem i valgperiodens forløb, er den udpegede forening berettiget til at vælge et nyt medlem til repræsentantskabet for den resterende del af valgperioden. Det samme er gældende, dersom et repræsentantskabsmedlem af anden grund udtræder af repræsentantskabet i utide. Ordinært repræsentantskabsmøde: 13 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned. Bestyrelsen indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde, hvilket. skal ske skriftligt til hver enkelt anmeldt repræsentantskabsmedlem, såvel nyanmeldte som afgående, med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Formandens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år. c. Kassererens forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. d. Bestyrelsens redegørelse om den økonomiske situation, herunder forventede indtægter og udgifter, i det kommende kalenderår. e. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Såfremt der fremkommer forslag til behandling, udsendes endelig dagsorden 1 uge for mødets afholdelse. f. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. g Valg af 1. og 2. suppleant. g. Valg af 2 revisorer. h. Valg af J revisorsuppleant. j. Eventuelt. Under mødets dagsorden har alle deltagere ret til at udtale sig, men stemmeret kan kun udøves af medlemmerne af det nye repræsentantskab efter de i pkt. 12 fastsatte regler.

5 Afgørelser og valg træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer, dog jfr. 20 om vedtægts ændringer og institutionens opløsning I repræsentantskabsmøderne deltager bestyrelsen, hvis medlemmer har taleret, men kun stemmeret, hvis de tillige er medlemmer af repræsentantskabet. Forslag, der ikke er optaget på den udsendte dagsorden, kan ikke bringes til afstemning og afgørelse, medmindre samtlige repræsentantskabsmedlemmer er mødt og indvilger i forslagets behandling. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: 14 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 6 repræsentantskabsmedlemmer begærer dette med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesmåde og varsel er den samme, som er gældende for ordinært repræsentantskabsmøde. Det samme gælder for vedtagelser på mødet. Bestyrelsen: 15 Institutionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet. De 5 medlemmer vælges af repræsentantskabet. En person kan kun vælges til bestyrelsen, hvis han opfylder kravene til at blive valgt som repræsentantskabsmedlem, jfr. vedtægternes 12. Valg til bestyrelsen foretages på det ordinære repræsentantskabsmøde og er gældende for 2 år. Hvert år vælges således 2 eller 3 medlemmer. På første ordinære repræsentantskabsmøde afgår dog 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Valg som suppleant gælder dog kun for 1 år. Opnår flere kandidater samme stemmetal, foretages der ny afstemning mellem kandidaterne med stemmelighed; dersom stemmerne er lige, foretages herefter lodtrækning om valget. Såfremt et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder kravene til at blive valgt, jfr. 12, indtræder 1. henholdsvis 2. suppleanten. Såfremt denne suppleant allerede er indtrådt i bestyrelsen eller af anden årsag ikke er til rådighed, indtræder den anden valgte suppleant. Er samme forhold gældende for

6 denne, kan bestyrelsen vælge mellem at afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at vælge det/de manglende medlem/medlemmer eller at fortsætte med reduceret bestyrelse indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter dets valg med formand, næst formand, kasserer og sekretær. 16 Bestyrelsen udarbejder snarest en forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer er tilstede. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme, og stemmeretten er personlig. således at der ikke kan stemmes ved fuldmagt eller befuldmægtiget. Alle beslutninger træffes ved absolut stemmeflertal, men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen udarbejder et reglement for hallens benyttelse, som forelægges repræsentantskabet på det første ordinære repræsentantskabsmøde. Reglementet skal respektere Houlkærskolens benyttelse af hallen og være i overensstemmelse med den godkendte overenskomst mellem institutionen og Viborg byråds kulturudvalg. 17 Bestyrelsen fastsætter endvidere vederlag for hallens benyttelse og udarbejder inden 1. januar et budget for det kommende regnskabsår. 18 Bestyrelsen drager omsorg for og er ansvarlig for, at institutionens indtægter tilbørligt indkasseres, at sædvanlige driftsudgifter - herunder renter og afdrag på lån - betales, samt at institutionens midler er anbragt som i 5 foreskrevet. Forhandlingsprotokol: I institutionens forhandlingsprotokol, der er fælles for repræsentantskabet og bestyrelsen, konstateres tid og sted for alle møder, mødedeltagelsen og beslutningsdygtigheden, samt de på møderne trufne beslutninger og vedtagelser. Herudover skal hvert år, forud for protokollatet af det ordinære repræsentantskabsmøde, indføres navn og adresse på samtlige repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af, hvilken valgberettiget forening, det enkelte repræsentantskabsmedlem repræsenterer. 19

7 Forhandlingsprotokollen føres normalt af bestyrelsens sekretær, men i øvrigt af den, der hertil er udpeget af formanden, respektivt næstformanden. Forhandlingsprotokollen underskrives af dirigenten eller - for bestyrelsesmøders vedkommende af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Vedtægtsændringer og opløsning: 20 Forslag til ændring af vedtægterne og om institutionens opløsning kan kun vedtages med 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Vedtages forslaget med 2/3 flertal af de mødte, men ikke 2/3-af samtlige repræsentantskabsstemmer, indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de mødte stemmer, uanset disses antal. Vedtægtsændringer sker efter forudgående rådslagning med Viborg byråd. Besluttes institutionens, opløsning, anvendes eventuel formue efter rådslagning med Viborg byråd til formål i det pågældende geografiske virkeområde af tilsvarende art som den opløste institutions. 21 Institutionen er stiftet den Rettet ifølge ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 17. juni Rettet ifølge ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 4. april 2007.

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere