Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtfyns Elforsyning A.m.b.A."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

2 Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til anlæg. 6. Anbringelse af anlæg. 7. Kapitalforhold. 8. Generalforsamling. 9. Generalforsamlingens afholdelse. 10. Selskabets styrelse. 11. Bestyrelsens beslutningsdygtighed. 12. Information af andelshavere. 13. Driftsledelsen. 14. Regnskab, revision og budgetter. 15. Vedtægtsændringer. 16. Selskabets opløsning. 17. Ikrafttræden.

3 Side Selskabsform, navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse. Selskabets navn : Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.( ME ) Selskabets hjemsted : Faaborg-Midtfyn Kommune. ME's formål. Det er ME's formål, at drive virksomhed som netselskab i henhold til den til enhver tid gældende elforsyningslov, selskabet kan herudover drive virksomhed med beslægtede aktiviteter samt handels- og konsulentvirksomhed, såfremt aktiviteten udøves i selvstændigt selskab med begrænset ansvar. samt forsyningspligtvirksomhed, såfremt aktiviteten udøves i selvstændigt selskab med begrænset ansvar Andelshavere. Andelshavere er enhver, som aftager el og har rådighed over en installation i ME's bevillingsområde, der ved selskabets måler direkte eller indirekte er tilsluttet ME's elnet. ME kan tilslutte ikke-andelshavere til priser og på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen. For tilslutning af nye installationer og udvidelser på eksisterende installationer skal der betales et investeringsbidrag fastsat efter regler, der er vedtaget af bestyrelsen. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af ME's formue. En andelshaver som ikke længere er tilsluttet ME's distributionsnet udtræder som andelshaver.

4 Side Andelshavernes økonomiske ansvar. Andelshaverne hæfter overfor ME's kreditorer forholdsmæssigt (pro rata) for ME's forpligtigelser. Kreditorer kan først holde sig til de enkelte andelshavere, efter at det måtte have vist sig umuligt at opnå dækning hos ME. Hæftelsen fordeles på de enkelte andelshavere i forhold til forbruget i de sidste 3 år. For nye andelshavere og i tvivlstilfælde fastsættes andelen af bestyrelsen Ejendomsret til anlæg. Fordelingsanlæg og målere er normalt ME's ejendom og vedligeholdes af ME, jfr. leveringsbestemmelserne. Lavspændingsanlæg, 10kV stationer og målere tilhører ME. Anbringelse af anlæg. ME er efter forudgående aftale med ejeren af en ejendom, der forsynes fra ME, berettiget til at anbringe master, jordkabler, transformerstationer og andre fordelingsanlæg med tilbehør på ejendommen. Eventuel erstatning ydes efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. Ejeren er dog berettiget til at få erstatning fastsat ved en voldgift efter reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen. Kapitalforhold. Den til ME's formål nødvendige kapital, som ME ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret i elanlægget. ME kan indtræde som garant for lån indenfor formålsparagraffens rammer, i det omfang det er muligt inden for elforsyningsloven.

5 Side Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er ME's højeste myndighed. Generalforsamlingen består af samtlige ME's andelshavere Generalforsamlingens afholdelse. Andelshaverne skal skriftligt underrettes om tid og sted for generalforsamlingen senest 8 dage før afholdelsen eller ved bekendtgørelse i lokale dagblade med angivelse af dagsorden tidligst 4 uger og senest 8 dage før afholdelsen. Hver andelshaver har én stemme, uanset størrelsen af elforbruget eller anden samhandel med ME. Stemmeret tilkommer enhver, som på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling eller udsendelse af afstemningsmateriale er andelshaver. En andelshaver kan stemme ved fuldmagt til et medlem af dennes husstand eller en anden stemmeberettiget andelshaver. Ingen kan udøve stemmeret for mere end 1 andelshaver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt givet for højst 12 måneder. Bestyrelsen og direktionen skal på generalforsamlingen besvare ethvert spørgsmål fra andelshaverne om ME's forhold, medmindre meddelelse af sådanne oplysninger vil medføre væsentlig skade for ME. Hvis besvarelsen kræver oplysninger, der ikke er tilgængelige på generalforsamlingen, skal oplysningerne fremlægges hos ME for andelshaverne senest 2 uger efter generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.

6 Side Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent Beretning om ME's virksomhed i det forløbne år til godkendelse. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Budgetorientering. Valg af statsautoriseret/registreret revisor. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til ME inden 1. februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller, når mindst en fjerdedel af andelshaverne skriftligt anmoder derom og samtidig opgiver, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol der underskrives af dirigenten Generalforsamlingen fastsætter regler for diæter og honorarer til bestyrelsen.

7 Side Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der er mødt, jvf. dog På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog 16. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de tilstedeværende andelshavere forlanger det og i øvrigt når dirigenten bestemmer det ME's bestyrelse. Bestyrelsen er ME's øverste ledelsesorgan. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen og blandt andelshaverne. Ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer har Pederstrupområdet samt Nr.Lyndelseområdet krav på hver 1 repræsentant i bestyrelsen. Hvis omtalte Pederstrup og/eller Nr. Lyndelseområdet ikke kan stille med kandidat(er) til generalforsamlingen, er det generalforsamlingen som suverænt beslutter hvem der indvælges som repræsentant for det/de omtalte område(r). Valget er gældende for 3 år, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 eller 3 af medlemmerne efter tur. Desuden vælges 2 suppleanter for 2 år, således af de skiftevis er på valg hvert andet år. Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder den først valgte suppleant i dennes sted for den resterende valgperiode. Hvis et bestyrelsesmedlem ophører med at være andelshaver, udtræder vedkommende dermed straks af bestyrelsen. Valg sker ved simpelt stemmeflertal. Suppleanter vælges særskilt og på samme måde. Bestyrelsens beslutningsdygtighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning. Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.

8 Side Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møder, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen eller ME's driftsleder kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I dette tilfælde skal et sådant møde finde sted senest 1 måned efter begæringens fremsættelse. Driftslederen har, selv om han ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være tilstede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening i protokollen. Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførsel af sit hverv, herunder vælge selskabets repræsentation i de selskaber ME er medejer af. Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garantiforpligtelser. Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for ellevering i et særligt regulativ. Bestyrelsen ansætter og afskediger driftslederen, og fastsætter dennes bemyndigelse. ME forpligtes ved underskrift af hele bestyrelsen eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller driftslederen. Bestyrelsen kan meddele prokura.

9 Side Information af andelshavere. ME skal vederlagsfrit fremsende ME's årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende ME's generalforsamling til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom. Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse Driftsledelsen. Driftsledelsen varetager ME's daglige ledelse og deltager normalt i generalforsamlinger og bestyrelsens møder. Regnskab, revision og budgetter. ME's indtægter eller overskud må udelukkende anvendes i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. ME kan beregne en rimelig forrentning af egenkapitalen. Bestyrelsen godkender det årlige budget, herunder netbetaling m.v. Regnskabsåret er kalenderåret. ME's regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret/registreret revisor Vedtægtsændringer. Ændringer i ME's vedtægter, behandles af generalforsamlingen. Det kræves, at 2/3 af andelshaverne er mødt, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer af 2/3 af andelshaverne, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

10 Side Selskabets opløsning. Beslutning om ME's opløsning følger reglerne i 16 om vedtægtsændringer. Besluttes det at opløse ME, kan generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal vælge et likvidationsudvalg på mindst 5 medlemmer, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges. Likvidationsudvalget træder i bestyrelsens sted, forestår afviklingen af ME, og tegner dette i enhver henseende. Et eventuelt overskud ved ME's opløsning indbetales til det selskab, der viderefører elforsyningen. For et evt. underskud hæfter andelshaverne i henhold til 5, eller efter anden bestemmelse truffet af generalforsamlingen med 2/3 majoritet, jvf Ikrafttræden. Således vedtaget på ME s ekstraordinære generalforsamling den 5. maj Bestyrelsen : Poul Erik Jensen, Allan Nielsen, Arne Lau, Niels Jørgen Petersen, Christian Busch, Jan Winther og Bent Sørensen. Som dirigent: Carl Nielsen, Hunderupvej 202, 5230 Odense M.

11

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere