Revideret facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret facitliste"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1

2 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er udviklet gennem millioner af år. Hvilke begreber er vigtige for at forstå fiskenes evolution? Sæt 3 X Stofskifte Fødselsoverskud Naturlig variation Livsstil Blodsukker Selektion Energiomsætning Genteknologi Fotosyntese 3/22 B1

3 Opgave 2 Fiskenes form Forskellige fisk er tilpasset forskellige forhold. Sæt et X i hver linje store finner med pigge. en strømlinet krop. øjnene på samme side af fiskenshoved. en god lugtesans. Hurtigt svømmende fisk har ofte Nogle fisk, der lever på bunden, har For at beskytte sig mod rovfisk, der angriber bagfra, har nogle fi s k Fisk, som er tilpasset livet i uklart vand, har ofte 4/22 B1

4 Opgave 3 Fiskestime Sild er fisk, som ofte svømmer sammen i stimer. Hvilke fordele kan der være ved at svømme i en stime? Sæt 2 X Befrugtningen er effektiv, da sildene samtidig udskiller æg og sæd. Sild er sociale fisk, som i fællesskab jager store rovfisk. Sild svømmer sammen for lettere at kunne rense hinanden for snyltere. Ved at svømme i stime bliver den enkelte sild beskyttet mod rovfisk. Den enkelte sild skal ikke tænke selv, men skal bare følge ledersilden. Det er en fordel, at alle sildene kan tage del i yngelplejen. 5/22 B1

5 Opgave 4 Fisk ved kysten En klasse vil undersøge, hvilke forhold der har betydning for livet i det lave vand tæt på kysten. En lystfisker fortæller eleverne, at der ofte er mange havørreder tæt på land. Hvilke forhold kan have betydning for, at der kan være mange havørreder tæt på land? Sæt 3 X Der er mange skjulesteder, som havørrederne kan opholde sig i. Der er mange mennesker, der bader og dermed giver hvirvler i vandet. Der er mange små krebsdyr, som havørrederne kan æde. Her er mange brandmænd, der kan beskytte dem med deres nældetråde. Tæt på land er der ofte mange store bølger. Tæt på kysten er der meget nitrit og fosfat, som havørreden kan æde. De er på vej tilbage mod vandløbet for at gyde. 6/22 B1

6 Opgave 5 Respiration og fotosyntese Alle fisk har brug for oxygen (ilt, O 2 ). Oxygen produceres af alger og planter ved fotosyntese. Hvilken proces viser fotosyntesen? Sæt et X CH 4 + 6CO 2 + lys C 6 H 12 O 6 + O 2 + 6H 2 O 6CO 2 +6H 2 O + lys C 6 H 12 O 6 + 6O 2 C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + lys O 2 + 6H 2 O + 6CO 2 6H 2 O + 6CO 2 + 6O 2 + lys C 6 H 12 O 6 + O 2 7/22 B1

7 Opgave 6 Fiskens iltoptagelse (Ilt = oxygen, O 2 ) Se på tegningen, og sæt streg under det rigtige ord i hver parentes Fisk i danske søer optager ilt fra (luften, bobler, vandet, søbunden). Når blodet er blevet iltet, løber det blandt andet til (cellevæggene, musklerne, gællerne, ph-systemet). Derfra løber blodet videre til (nyrerne, hjertet, maven, musklerne), hvorfra det pumpes til (svømmeblæren, tarmsystemet, gællerne, nervesystemet) for at blive iltet. Ilten bruges i cellernes (DNA, gener, cellemembran, mitokondrier) til at frigive energi fra (sukkerstoffer, ph, mavesyren, nitrat). Processen kaldes (selektion, restriktion, respiration, reduktion). 8/22 B1

8 Opgave 7 Iltsvind Iltsvind er almindeligt i indre, lavvandede danske farvande i sensommeren. Iltsvind skyldes mangel på ilt (oxygen, O 2 ) i vandet. Illustrationen viser udbredelse af iltsvind august Blå viser iltsvind (< 4 mg O 2 /l) og rød kraftigt iltsvind (< 2 mg O 2 /l). Kilde: Aarhus Universitet, 2012 Hvad kan være forklaring på iltsvindet? Sæt 3 X Bakterier har nedbrudt organisk stof ved havbunden. Der er tilført mange næringssalte til farvandet. Mange alger er sunket ned til bunden, hvor de rådner. Fiskerne har fanget alt for mange fisk om sommeren. En storm har medført kraftig vandudskiftning. I løbet af sommeren er der sejlet mange lystsejlere. Det har været en kold sommer med meget regnvejr. 9/22 B1

9 Opgave 8 Fisk og iltsvind (Ilt = oxygen, O 2 ) Sæt streg under det rigtige ord i hver parentes Fisk skal have adgang til en vis mængde ilt til deres (selektion, fotosyntese, inseminering, respiration). Er der for lidt ilt til fiskene, risikerer de at (gyde, erodere, dø, vokse) med mindre, at fiskene kan (flygte, spise, regenerere, abortere). 10/22 B1

10 Opgave 9 Springlag Dybde meter Vandoverflade 5 10 Springlag Søbund Lav Høj Temperatur Næringssalte Ilt (oxygen, O 2 ) Der kan om sommeren opstå et springlag i både havet og dybe søer. Springlaget er et grænselag, som adskiller det øverste varme vand fra det nederste kolde vand. Brug figuren og sæt et X i hver linje i søens vand over springlaget. i springlaget. på 15 meters dybde. på søbunden. Iltindholdet falder kraftigst Der foregår mest fotosyntese Døde planktonalger ophobes Fisk har mest O 2 til rådighed Der er et stort temperaturfald 11/22 B1

11 Opgave 10 Sigtdybde En gruppe elever skal måle sigtdybden i en sø. Sigtdybden er et mål for, hvor klart vandet er. Hvad skal eleverne bruge til at måle sigtdybden? Sæt et X /22 B1

12 Opgave 11 Sigtdybde Eleverne måler sigtdybden i en sø til at være cirka 0,5 meter. Hvad kan være årsag til, at sigtdybden i søen er lille? Sæt 2 X Søens overfladevand er meget koldt. Der er mange planktonalger i vandet. Det er en meget dyb sø. Det har været tørvejr i meget lang tid. Der kan være mange små partikler i vandet. Søen har mange, store rovfisk. Der er mange afløb fra søen til havet. 13/22 B1

13 Opgave 12 ph i vand Nogle elever skal undersøge påvirkning af ph-værdien i vand. Eleverne opstiller et forsøg med 5 små akvarier med vand. Vandoverfladen i alle akvarier dækkes med et lag paraffinolie, som forhindrer udveksling af stoffer mellem vand og luft. I hvilket akvarium vil ph være lavest og vandet mest surt, når der er gået en time fra forsøgets start? Sæt et X 14/22 B1

14 Opgave 13 Torsk og osmose Torskefisk er tilpasset livet i havet. Havvandet har større koncentration af salt end torskens krops- og cellevæske. Hvad vil der ske, hvis en torsk blev flyttet fra saltvand til ferskvand? Sæt et X Torsken søger mod bunden for at gå i dvale. Der trænger vand ind i torskens celler. Torsken udskiller mere urin. Der trænger vand ud af torskens fedtceller. Torsken optager salte fra det ferske vand. 15/22 B1

15 Opgave 14 Livet kommer til søen En kommune graver et stort hul på en mark for at skabe en ny sø. Efter 5 år er der blandt andet alger, dyreplankton og små fisk i søen. På hvilke måder kan forskelligt liv være kommet til søen? Sæt 2 X Livet er opstået i søen og har udviklet sig til planter og dyr. Nogle vandinsekter er selv fløjet dertil fra en anden sø. Algerne er svømmet gennem grundvandet til søen. Fiskeæg er medbragt i vandfugles fjerdragt fra en anden sø. Fisk har jaget algerne i grundvandet og er derved kommet til søen. Dyr som frøer og salamandre har udviklet sig til fisk. 16/22 B1

16 Opgave 15 Mutationer hos fisk DMU/Jakob Strand I Danmark har man fundet fisk, der manglede øjne. Der er også fundet fisk med to hoveder. Det skyldes mutationer hos fiskene. Hvad er en mutation? Sæt et X En mutation er en ændring af cellevæggens form. En mutation er en ændring i en celles arvemateriale. En mutation er et gen, der kommer ud af cellekernen. En mutation er en celle, der tilføres en cellevæg. En mutation er, når to proteiner bliver til et gen. 17/22 B1

17 Opgave 16 Mutationer Mutationer hos fisk kan skyldes hormonforstyrrelse. De hormoner, der påvirker fiskene, kan komme fra menneskelige aktiviteter. Hvor kan sådanne hormoner komme fra? Hormoner kan komme fra Sæt 2 X medicinrester, der skylles ud i håndvask og toilet og ender i havet. små vatstykker, der skylles ud i toilettet og er blevet ført ud i havet. rester af p-piller, som med urin føres med spildevand ud til havet. rester af kunstgødning, der løber med vandløb ud i havet. ølbryggeriers spildevand, der løber i kloakken og derfra ud i havet. nedbrydning af blade og grene i kompostbunker. 18/22 B1

18 Opgave 17 Sygdomme hos fisk Fisk kan ligesom mennesker angribes af bakterier. Det er muligt at bekæmpe skadelige bakterier hos fisk. Sæt streg under det rigtige ord i hver parentes Når sygdomsfremkaldende bakterier i vandet trænger ind i fisk, bekæmpes de ofte af fiskenes (respirationssystem, immunsystem, fordøjelsessystem, nervesystem). Bakterierne kan gøre fiskene (ældre, syge, parringslystne, fødesøgende). Dambrug tjener penge på fisk, og derfor vil man søge at (helbrede, udsulte, vaske, motionere) de angrebne fisk. Dette kan man gøre ved at tilsætte (sæbe, antistoffer, gener, antibiotika) til vandet. Denne behandling kan (kvæle, dræbe, dele, vaccinere) bakterierne. Det hjælper ofte, men det kan give problemer for (indeklimaet, gensplejsningen, vandmiljøet, energiindholdet). 19/22 B1

19 Opgave 18 Parasitter og resistens I norsk lakseopdræt er der opstået store problemer med lakselus, som er en parasit, der angriber både opdrætsfisk og vildlaks. Tilsyneladende er parasitten blevet resistent over for de anvendte kemikalier. Hvad betyder det, at parasitten er blevet resistent? Sæt et X Parasitten lakselus bliver syg og dør langsomt. Parasitten er et fødeemne for både vildlaks og opdrætslaks. Parasitten renser opdrætslaksen for madrester i munden. Parasitten er modstandsdygtig over for de anvendte kemikalier. Vildlaks, opdrætslaks og parasit konkurrerer om de samme fødeemner. 20/22 B1

20 Opgave 19 Lev sundt Fødevarestyrelsen anbefaler blandt andet, at vi motionerer dagligt og spiser fisk to gange om ugen. Hvad kan være årsagen til disse anbefalinger? Sæt 2 X Danskere får for lidt nitrat til opbygning af knogler og muskler. Det er dejligt at cykle, og fisk smager godt. Fisk indeholder fedtstoffer med en god sammensætning af fedtsyrer. Motion styrker ens knogler, immunforsvar og muskelopbygning. Fisk indeholder meget mættet fedt, der kan styrke knoglerne. Kød fra fisk kan øge ens kondital. 21/22 B1

21 Opgave 20 Kviksølv i fisk Fisk er den største kilde til kviksølv i vores kost. Kviksølv, som er et tungmetal, kan skade fostres udvikling af hjernen. Hvilke af nedenstående udsagn er korrekte? Sæt 3 X Sæt 2 X Kviksølv ophobes gennem fødekæden og ender i fødekædens sidste led. Man kan undgå indholdet af tungmetaller i kosten ved kun at spise økologiske fisk. Tungmetaller er ikke farlige, hvis man holder sig i god form. Fede fisk er i dårlig form og optager derfor mere tungmetal. Det hvide kød i for eksempel torsk og rødspætter er rent fedt og fuld af kviksølv. Kviksølv kan skade nervesystemet hos mennesker. Man må aldrig spise en fisk fanget på krog, da der er kviksølv i krogene. 22/22 B1

22

23

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? Flere og flere rygere vælger at stoppe med ryge - heldigvis for dem. Men det er ikke let, og det kan kræve stor selvdisciplin og udholdenhed at

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER 2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Charlottenlund Slot Jægersborg Allé 1 2920 Charlottenlund Telefon 33 96 33 00

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Tips om fisk 1 Tips om fisk

Tips om fisk 1 Tips om fisk Tips om fisk 1 Tips om fisk 2 Tips om fisk Spis mere fisk og flere slags I Danmark har vi nogle af verdens fineste spisefisk. Alligevel spiser op mod halvdelen af danskerne meget sjældent fisk, og blandt

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Et hav fuld af. plastik. mikro. Billeder af døde havfugle med maven fuld af plastikstykker,

Et hav fuld af. plastik. mikro. Billeder af døde havfugle med maven fuld af plastikstykker, 8 Hvad sker der egentlig med de enorme mængder af plastik, som ender i havet? Et bud er, at det nedbrydes til mikroplastik, som måske kan påvirke havets mindste liv og dermed grundlaget for alt liv i havet.

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Råd om mad og motion. Når du er gravid

Råd om mad og motion. Når du er gravid Råd om mad og motion Når du er gravid 2 Når du er gravid s. 3 Spis sundt og varieret s. 4-5 Hvor meget skal du spise? s. 6-7 Hvad skal du undgå? s. 8-9 Hvilke vitaminer og mineraler har du brug for? s.

Læs mere