Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening"

Transkript

1 Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens hjemkommune er Guldborgsund kommune. 2 Formål Kredsens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, og at styrke sammenholdet og at virke for folkeskolens udvikling. Dette mål søges blandt andet nået ved: 1) Udøvelse af kredsens forhandlingsret. 2) Rådgivning og vejledning til medlemmerne. 3) Medlemsinformationer via kredsens hjemmeside. 3) Afholdelse af møder, konferencer og kurser af faglig og pædagogisk karakter. 4) Samarbejde med andre kredse og andre faglige organisationer. 5) Deltagelse i pædagogisk planlægningsarbejde på kommunalt plan. 6) Samarbejde med og uddannelse af tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. 7) Understøttelse af arbejdet i de faglige klubber. 2 A Særlig fond Som en del af foreningen råder Lolland-Falsters Lærerforening over en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til nærværende vedtægter. Kredsens særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og i en given situation at kunne yde støtte til medlemmer under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Kredsens særlige fond administreres som anført i Standardvedtægt for særlig fond, jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter 9. Kredsstyrelsen bemyndiges til at ajourføre vedtægten for særlig fond i overensstemmelse med hovedstyrelsens beslutninger. 3 Medlemskab Ethvert medlem af Lolland-Falsters Lærerforening er tillige medlem af Danmarks Lærerforening. Enhver, som opfylder betingelserne i Danmarks Lærerforenings vedtægter 3, kan optages som medlemmer. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten, direkte til kredskassereren eller til foreningens kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. Optagelsesbetingelserne - herunder betingelserne for genindmeldelse - følger i øvrigt de i Danmarks Lærerforenings vedtægter givne bestemmelser. Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst en måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober. Medlemmer kan slettes af foreningen efter bestemmelserne i Danmarks Lærerforenings vedtægter 5. 1

2 Stk. 6 Udøvelse af stemmeret inden for foreningen kan finde sted, når hovedstyrelsen skriftligt har godkendt pågældende som almindeligt medlem. Tilsvarende gælder for opnåelse af valgbarhed til tillidspost. Jfr. dog 8. Stk. 7 Nyindmeldte medlemmer betaler kontingent fra den første i en måned snarest efter indmeldelse, idet medlemskabet dog indtræder fra indmeldelsen (jfr. stk. 1). 4 Kontingent Kredskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for det indeværende regnskabsår. Kredsstyrelsen opkræver pr. 1. januar et kontingent, hvis størrelse er lig med kontingent til hovedkassen plus et à conto kredskontingent, hvis størrelse beregnes ud fra kredsstyrelsens opstillede budget. Det endelige kredskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der foretages evt. regulering af det samlede kontingent pr. medlem pr. 1. maj samme år, hvis det af kredsstyrelsen foreslåede kontingent ændres af generalforsamlingen. Kredsens budget- og regnskabsår følger kalenderåret (1/1-31/12). Medlemmer, der er fyldt 75 år, er kontingentfri. Sådanne medlemmer bevarer fuld medlemsret efter vedtægterne. Kredsstyrelsen kan bevilge hel eller delvis fritagelse for kontingent til kredsen for medlemmer, der er arbejdsløse, og som er stillingssøgende. Fritagelsen, nævnt i stk. 4, sker efter ansøgning herom til kredsstyrelsen og behandles uafhængigt af en eventuel ansøgning til hovedstyrelsen. Stk. 6 Medlemmer, der i henhold til stk. 3 og stk. 4 har fået kontingentnedsættelse/fritagelse, bevarer fuld medlemsret efter vedtægterne. Stk. 7 Det enkelte medlem af kredsen hæfter overfor Lolland-Falsters Lærerforening alene med sit indbetalte - og sit forfaldne kontingent til Lolland-Falsters Lærerforening. Stk. 8 Lolland-Falsters Lærerforening er tilsluttet central kontingentopkrævning og følger de hermed forbundne regler. Stk. 9 Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i Vedtægter for Danmarks Lærerforening 4. Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen. 0 Efter aftale mellem Lolland-Falsters Lærerforening og DLF centralt foregår kontingentopkrævningen centralt fra Hovedforeningen. 2

3 5 Generalforsamling Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Stk.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts, jfr. dog DLF's vedtægter 10, og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved udsendelse til TR, som opslår indkaldelsen og udsender denne via skoleintra. Indkaldelsen meddeles på kredsens hjemmeside og på s kalender. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Forretningsorden. 3) Beretning ved formanden. 4) Regnskab ved kassereren. 5) Indkomne forslag. 6) Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i et budgetforslag. 7) Valg 8) Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag optages på den endelige dagsorden, der udsendes til TR, som opslår dagsordenen og udsender den via skoleintra senest 5 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen meddeles samtidig på kredsens hjemmeside. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, jfr. 10, og kredsens opløsning, jfr. 11. Såfremt 10 % af de fremmødte medlemmer ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid sammenkaldes af kredsstyrelsen med kortere varsel, dog mindst 5 skoledage. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes senest en måned efter, skoleferier fraregnet, at formanden har modtaget begæring herom fra mindst 1/10 af de almindelige medlemmer, som skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet af generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved opslag på skolerne. 6 Mistillidsvotum Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter. 7 Kredsstyrelsen Kredsstyrelsen består af 7 medlemmer. Formanden (som er delegeret), øvrige kongresdelegerede, samt et antal øvrige medlemmer, som samtidig er suppleanter for de delegerede. Herudover kan i h. t. 7 A, stk en eventuelt valgt kommunerepræsentant tiltræde kredsstyrelsen som fuldgyldigt medlem. Kredsens 2 kommuner skal hver være repræsenteret med et kredsstyrelsesmedlem udover formanden. Et kredsstyrelsesmedlem fra hver kommune, som samtidig er tillidsrepræsentant, skal vælges som fællestillidsrepræsentant. (formanden kan ikke være fællestillidsrepræsentant). 3

4 Herudover kan i h. t. 7 A, stk en eventuelt valgt fællestillidsrepræsentant tiltræde kredsstyrelsen som fuldgyldigt medlem. Stk.5 Bortset fra valg af formand, næstformand samt fællestillidsrepræsentanter konstituerer kredsstyrelsen sig selv. Formanden må ikke tillige være kasserer. Kredsstyrelsen kan tiltrædes uden stemmeret af en af kredsstyrelsen blandt kredsens almindelige medlemmer udpeget kredskasserer. Stk.6 Kredsstyrelsen bemyndiges til at udpege repræsentanter til områder, hvor kredsen er repræsenteret. Stk. 7 Kredsformand og kasserer tegner kredsen i økonomisk henseende, dog undtaget lån, samt køb og salg af fast ejendom. Lån skal henlægges til afgørelse i kredsstyrelsen, mens køb og salg af fast ejendom skal forelægges en generalforsamling. 7 A Valg Valg til Danmarks Lærerforenings kongres og til kredsstyrelsen afholdes på den ordinære generalforsamling i alle lige år. Kandidatforslag kan fremsættes såvel forud for generalforsamlingen som på denne. De forud for generalforsamlingen indkomne kandidatforslag udsendes samtidig med den endelige dagsorden, idet sådanne kandidatforslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Valg af formand, delegerede, disses suppleanter (som skal være medlem af kredsstyrelsen), kredsstyrelse og 2 suppleanter for denne, følger de af hovedstyrelsen vedtagne retningslinjer m.h.t. valg- og afstemningsmetode. Generalforsamlingen vælger kredsens næstformand, som samtidigt er kongresdelegeret. Hvis kredsen vælger 4 eller flere kongresdelegerede vælger generalforsamlingen kredsens næstformand og dermed en af de kongresdelegerede som særskilt valg efter valget af formand, og forud for valget af kredsens øvrige kongresdelegerede. Når de 7 kredsstyrelsesmedlemmer i henhold til 7 stk. 1 er valgt, konstateres det om 7 stk. 2 er opfyldt. Stk. 6 I de kommuner, som er repræsenteret med mere end et kredsstyrelsesmedlem udover formanden, vælger generalforsamlingen en fællestillidsrepræsentant blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer fra kommunen, der samtidig er tillidsrepræsentanter. Stk. 7 I de kommuner, som kun er repræsenteret med ét kredsstyrelsesmedlem - eller med ét medlem samt formanden -er dette kredsstyrelsesmedlem fællestillidsrepræsentant såfremt denne er tillidsrepræsentant. Stk. 8 Valg til fællestillidsrepræsentant kan i alle tilfælde kun ske blandt tillidsrepræsentanter. Er der ikke sket valg af tillidsrepræsentant til kredsstyrelsen foretages suppleringsvalg jf. 7 stk. 2, stk. 3 og stk. 4. Stk. 9 Suppleringsvalg i forhold til opfyldelse af 7, stk. 2 og 3 valg af fællestillidsrepræsentanter - foretages af kommunens fremmødte medlemmer blandt tillidsrepræsentanterne i kommunen. 0 De ved suppleringsvalget valgte, tiltræder kredsstyrelsen med stemmeret og som fuldgyldige kredsstyrelses medlemmer. 1 Valg af suppleant for fællestillidsrepræsentant. I en kommune, hvor der udover formanden og fællestillidsrepræsentanten er valgt 2 eller flere kredsstyrelsesmedlemmer, er den tillidsrepræsentant med det højeste stemmetal suppleant. I en kommune, hvor der udover formanden og fællestillidsrepræsentanten er ét kredsstyrelsesmedlem, der samtidig er tillidsrepræsentant 4

5 suppleant I en kommune med kun ét medlem eller med ét medlem og formanden vælges suppleanten udenfor kredsstyrelsen blandt kommunens tillidsrepræsentanter og af de fremmødte medlemmer fra kommunen. 2 Valget af fællestillidsrepræsentant skal efterfølgende bekræftes af foreningens tillidsrepræsentanter i kommunen. 3 Der vælges 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 4 Alle valg foretaget i henhold til denne 7A er gældende for en 2-årig periode med tiltrædelse 1. april i lige år. Stk.15 Fratræder kredsformanden eller får denne midlertidigt forfald i valgperioden finder reglerne i hovedstyrelsens vedtagne retningslinjer anvendelse. 6 Fratræder næstformanden mindre end 6 måneder før en generalforsamling, bemyndiges kredsstyrelsen til at konstituere sig. Bemyndigelsen gælder også ved midlertidigt forfald 7 B Frikøb Generalforsamlingen fastlægger hvert år med budget- og kontingentvedtagelsen kredsstyrelsens samlede frikøb. Fordelingen af det samlede antal frikøbstimer tager udgangspunkt i følgende: Formanden frikøbes 100 % af årsnormen. Næstformanden frikøbes minimum 60 % af årsnormen. Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer frikøbes minimum 15 % af årsnormen. Fordelingen af de øvrige under stk. 1 fastlagte frikøbstimer foretages af kredsstyrelsen. Kredsformandens grundløn er den til enhver tid højeste grundløn for skoleinspektører i Folkeskolen. Næstformandens grundløn er 2 løntrin lavere end formandens grundløn. Der udbetales således kredsformanden/næstformanden et pensionsgivende tillæg svarende til differencen mellem kredsformandens aktuelle løntrin og den besluttede formandsløn/næstformandsløn. Udbetalingen sker månedsvis. På budgettet afsættes et beløb, der fordeles blandt kredsstyrelsesmedlemmerne som kompensation for lønnedgang. Fordelingen af det afsatte beløb besluttes af kredsstyrelsen. De fordelte tillæg er pensionsgivende. 8 Tillidsrepræsentanter Kredsstyrelsen drager omsorg for, at de under foreningens organisationsområde ansatte ved ethvert tjeneste-sted i kredsens område vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne på tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantregler (p.t.tr-91 reglerne). Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager sine opgaver i henhold til tillidsrepræsentantreglerne. Tillidsrepræsentanten formidler i øvrigt samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Valget af tillidsrepræsentant og suppleant i henhold til stk. 1 finder sted i februar i ulige år og gælder for 2 år regnet fra tiltrædelsen 1. august i valgåret. Mistillidsvotum Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte på tjenestestedet, jfr. stk. 1, 5

6 såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet. Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige ansatte på tjenestestedet, jfr. stk. 1 har stemt for det på mødet. Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen. Mødelederen indkalder forslag til kandidater til posten som tillidsrepræsentant. Foreslås der flere kandidater, holdes der skriftlig afstemning. Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages der bundet omvalg mellem de 2 kandidater, som ved første afstemning fik flest stemmer. Opnår ingen flertal ved anden afstemning afgøres valget ved lodtrækning mellem kandidaterne fra det bundne omvalg. Tillidsrepræsentanten valgt i henhold til stk. 4 tiltræder som tillidsrepræsentant umiddelbart efter valghandlingens afvikling. 8 A Valg af kontaktperson Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne. Valgbare er og stemmeret til disse valg har alene foreningens almindelige medlemmer. Kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Valget af kontaktperson og suppleant i henhold til stk. 1 finder sted i februar i ulige år og gælder for 2 år regnet fra tiltrædelsen 1. august i valgåret. Mistillidsvotum Stk.3 Et forslag om et mistillidsvotum til en kontaktperson kan behandles på et møde for medlemmerne på tjenestestedet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til kontaktpersonen. Kontaktpersonen indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til medlemsmøde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet. Et mistillidsvotum til en kontaktperson er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige medlemmer på tjenestestedet har stemt for det på medlemsmødet. Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af kontaktperson, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Medlemsmødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen. Mødelederen indkalder forslag til kandidater til posten som kontaktperson. Foreslås der flere kandidater, holdes der skriftlig afstemning. Opnår ingen kandidat i første omgang over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages der bundet omvalg mellem de 2 kandidater, som ved første afstemning fik flest stemmer. Opnår ingen flertal ved anden afstemning afgøres valget ved lodtrækning mellem kandidaterne fra det bundne omvalg. Kontaktpersonen valgt i henhold til stk. 4 tiltræder som kontaktperson umiddelbart efter valghandlingens afvikling. 8 B. Medlemmer uden fast tjenestested. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger kontaktperson og suppleant ud af egen midte. Kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmer i valgområdet, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Valget af kontaktperson og suppleant i henhold til stk. 1 finder sted hvert år i august på et valgmøde indkaldt af kredsstyrelsen og gælder for 1 år regnet fra tiltrædelsen 1. september. Mistillidsvotum 6

7 Et forslag om mistillidsvotum til kontaktpersonen kan behandles på et møde for medlemmerne i valgområdet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til kontaktpersonen og kredsformanden. Kredsformanden indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til medlemsmøde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet. Et mistillidsvotum til kontaktpersonen er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige medlemmer i valgområdet har stemt for det på medlemsmødet. Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af kontaktperson, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Kredsformanden eller en stedfortræder forestår valghandlingen. 8 C indkaldelse af tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne indkaldes så vidt muligt en gang om måneden til ordinære møder af formanden. Kredsstyrelsen fastlægger en forretningsorden for disse møder. Formanden kan indkalde tillidsrepræsentanterne/kontaktpersonerne til ekstraordinært møde, når han/hun finder det nødvendigt. Formanden skal indkalde til ekstraordinært møde, når 1/5 tillidsrepræsentanter/kontaktpersoner eller 4 kredsstyrelsesmedlemmer skriftligt tilstiller formanden en motiveret anmodning herom. Det ekstraordinære møde afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget. 8 D Faglige klubber Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kreds 68 s medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub (skoleklub) under Lolland-Falsters Lærerforening kreds 68. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Medlemmer, som er omfattet af DLF s overenskomst, men ikke er ansat på en skole, men ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 9 Pensionistklub For medlemmerne i fraktion 4 og 6 oprettes en pensionistklub. Pensionistklubbens vedtægter optages som bilag til kredsens vedtægter. 10 Ændring vedtægter Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte almindelige medlemmer stemmer herfor. 11 Opløsning Lolland-Falsters Lærerforening kan - med hovedstyrelsens forudgående godkendelse - kun opløses, hvis det vedtages på en generalforsamling indkaldt efter de for ordinær generalforsamling gældende regler, og hvis mindst 2/3 af de fremmødte almindelige medlemmer stemmer derfor. 7

8 Opnås der ikke 2/3 s flertal for forslaget om foreningens opløsning, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond - herunder evt. fast ejendom, inventar etc. - Danmarks Lærerforenings særlige fond. 12 Vedtagelse Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 13. marts

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds.. 2 2. Mission vision strategi. 6 3. Strategier

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere