Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune."

Transkript

1 Vedtægter

2

3 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse regnes fra den 10. no vember 1856 og Skjern-Tarm Egnens Landboforening, stiftelse reg nes fra den 1. maj 1856 samt Videbækegnens Land boforening, stiftelse regnes fra den 18. februar Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. FORMÅL 2 Foreningens formål er at virke til landbru gets fremme gennem fagligt oplysnings arbejde, servicevirksomhed og gennem varetagelse af landbofamiliers interesser overfor det øvrige samfund. Foreningens formål er endvidere at be vare nær tilknytning til medlem merne gennem indi viduel rådgivning, som er til passet den enkelte landmand og land mandsfamilie og som giver størst mulig nytteværdi. TILHØRSFORHOLD 3 Foreningen er medlem af Landboforenin gerne MidtVest og Dansk Landbrug. 3

4 MEDLEMMER 4 Enhver, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Æresmedlemmer kan optages ved gene ralforsamlingen efter indstilling fra besty relsen. 5 Medlemskontingent fastsættes af besty relsen. Kontingentet opkræves hvert år inden ud gangen af marts måned. 6 Betaling af kontingent giver medlem merne ret til at gøre brug af foreningens faglige råd givning efter de for foreningen til enhver tid gældende regler, at deltage i foreningens mø der og arrangementer samt at modtage Dansk Landbrugs med lemsblad. 7 Indmeldelse sker gennem foreningens sekretariat. Medlemmet modtager ved indmeldelse et eksemplar af foreningens vedtægter. 8 Udmeldelse sker skriftligt til foreningens sekretariat inden den 31. december med virkning fra det følgende regnskabsår. Sker udmeldelsen senere, er medlemmet for pligtet til at be tale medlemskontingent for det kommende år. 4

5 GENERALFORSAMLING 9 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og del tage i forhandlingerne på generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. 10 Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldige beslutninger i de sa ger, der er opført på dagsordenen. Per sonvalg foretages dog efter 15. I sager udenfor dagsordenen kan kun træffes gyldig beslutning, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. 11 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær general forsamling skal afholdes når et bestyrelsesflertal eller 50 medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest månedsdagen efter kra vets fremsættelse. Formanden indkalder til generalforsam ling med mindst 14 dages varsel i dagspressen med angivelse af dagsorden. 12 Generalforsamlingen vælger under for mandens ledelse stemmetællere og en dirigent. Di rigenten afgør, om generalfor samlingen er lovligt indvarslet og be kendtgjort, leder forhand lingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behand ling og vedrørende stemmeafgivningen. Over det på generalforsamlingen passe rede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 5

6 13 På den årlige generalforsamling skal føl gende punkter være optaget på dagsor denen: 1. Valg af stemmetællere og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om forenin gens virksomhed i det forløbende år, samt arbejds planer for det in deværende år. 3. Debat af bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. 8. Andre valg. 9. Eventuelt. 14 Forslag, der af medlemmerne ønskes be handlet på den ordinære generalforsam ling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 1. fe bruar. 15 Personvalg foregår skriftligt og indledes med en forslagsrunde, hvor der opstilles en kan didatliste. Formanden vælges ved simpelt flertal, dvs. én mere end halv delen. Efterfølgende valg foregår efter prioriteringsmetoden. En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den er påført det samme antal navne fra kandidatlisten, som svarer til det antal personer, der skal vælges. Andre afstemninger foregår ved håndsop rækning. Dog skriftligt, såfremt dirigenten eller mindst 1 af de stemmeberettigede fremmødte kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt/stedfortræder. 6

7 BESTYRELSEN 16 Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf de 7 vælges på generalforsamlingen efter føl gende overordnede princip: 1 formand 6 medlemmer 1 vælges af og blandt foreningens med arbejdere. Formanden vælges for 1 år af gangen. Øvrige medlemmer vælges for en 3- årig periode således, at der vælges 2 med lemmer hvert år. Den kandidat der får flest stemmer, men ikke opnår valg, er 1. suppleant. Den kandidat der får næst flest stemmer, men ikke opnår valg, er 2. suppleant. Der væl ges 2 supplean ter hvert år. Medarbejderne beslutter selv valgforum. Medarbejderne vælger ligeledes supple ant for 1 år. Afgår formanden inden valgperiodens ud løb, indtræder næstformanden i hans sted indtil førstkommende generalforsam ling. Afgår et bestyrelsesmedlem inden en valgperiodes udløb, indtræder 1. sup pleanten, sub sidiært 2. suppleanten, for den resterende valgperiode. 17 Bestyrelsens formand indtil generalfor samlingen indkalder til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Mødet skal finde sted senest 14 dage efter generalforsamlin gen. På dette møde konstituerer bestyrelsen sig med næst formand. Øvrig konstituering sker i henhold til be styrelsens forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand, samt øvrige fremmødte udgør mere end halvdelen af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger foreningens delege rede til Dansk Landbrug og Landboforenin gerne MidtVest. 7

8 18 Bestyrelsen fastsætter selv sin forret ningsorden og træffer under ansvar overfor general forsamlingen afgørelser i de foreliggende sager vedrørende for eningens virksomhed. I for retningsorde nen skal det præciseres, hvilket ansvar henholdsvis formand og næstformand skal varetage. 19 Bestyrelsen kan anmode ansatte, land boungdom, skoler og andre om at vælge repræ sentanter til at deltage i bestyrel sesmøderne uden stemmeret. Omfang beskrives i forret ningsordenen. 20 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for personale og personalepolitik. Besty relsen ansætter direktøren. Bestyrelsens deltagelse i ansættelser og afskedigelser anføres i en nærmere beskrevet kompe tence- og ansvarsfordeling. 21 Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige be myndiget til på foreningens vegne at op tage lån og kreditter, som den finder be hov for og til herfor at give pant i forenin gens ejendomme. Foreningen tegnes normalt ved under skrift af bestyrelsens formand eller ved dennes fra vær af næstformand sammen med foreningens direktør. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede besty relse. 22 Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens drifts konti ved foreningens løbende ind betalinger og udbetalinger. 23 Bestyrelsen kan indgå samarbejde med andre landøkonomiske foreninger og ud peger for eningens repræsentanter til deltagelse i ledelsen heraf. 8

9 24 Bestyrelsen sammenkaldes på forman dens foranledning, når formanden finder det fornø dent eller når mindst to bestyrel sesmedlemmer anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt med oplysning om dagsorden. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrel sens beslut ninger. FAGLIGE UDVALG OG AD-HOC UDVALG 25 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til va retagelse af særlige opgaver. Udvalgets sammen sætning, valg m.m. fastlægges i en af bestyrelsen godkendt forretningsor den for det en kelte udvalg. Ligeledes kan bestyrelsen, efter indstilling fra et fagligt udvalg, nedsætte ad-hoc ud valg efter behov. Ad-hoc udvalgets op gave beskrives af det faglige udvalg og indgår i indstillingen til bestyrelsen. HÆFTELSE 26 Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. REGNSKAB OG REVISION 27 Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrel sen drager omsorg for, at der føres et omhygge ligt og overskueligt regnskab for foreningen. Regnskabet skal godkendes af gene ral forsamlingen. 28 Regnskabet revideres af en på general forsamlingen valgt statsautoriseret revi sor. Revisio nen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afhol delse. 9

10 VEDTÆGTSÆNDRINGER 29 Forslag til vedtægtsændringer skal opta ges på generalforsamlingens dagsorden efter reglerne i 11 og 14. Vedtægts ændringer kan først træde i kraft, når det er vedtaget af mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlem mer. 30 Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende gene ralforsamlinger, der er ind kaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af op hør kræves tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte stemmeberetti gede med lemmer. Sammenslutning med en anden landøko nomisk forening, hvis formål i det væ sentlige er det samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godken delse ske efter reg lerne om vedtægtsæn dringer, såfremt vedtægterne for den for ening, der sker tilslutning til, samtidig godkendes. 31 Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres foreningens ejen dele, rettigheder og forplig tigelser til denne. 32 Ved foreningens totale ophør kan for eningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men bliver, efter beslutning på den sidste afholdte generalforsamling, anvendt til gavn for landbruget inden for foreningens område. IKRAFTTRÆDELSE 33 Disse vedtægter trådte i kraft efter ved tagelse på generalforsamling den 19. marts

11

12 Herningvej Ringkøbing Tlf Fax

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere