Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly."

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST Ref. clben/hecla Den 29. november Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b i rammegodkendelse for Københavns Lufthavn meddelt den 30. april Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Ved meddelelse af dette påbud ændres vilkår 2.2.4b for så vidt angår position 2. Skyttehøj (NMT 10) i Rammegodkendelse af Københavns Lufthavn med hensyn til støj og luftforurening i forbindelse med afvikling af flytrafik, meddelt den 30. april 1997 og stadfæstet af Miljøklagenævnet den 11. maj Målepunktet position 2 flyttes til selve boligområdet Skyttehøj, idet støjmålingen foretages med mobil støjmåler 4 meter over terræn i målepunktet anvist i figur 1. Grænseværdien L Amax for taxastøj fastsættes til 70 db(a) i målepunktet. Vilkår om flytning af målepunktet position 2. Skyttehøj meddeles efter 72, stk. 3, i miljøbeskyttelsesloven 1. Støjgrænseværdien meddeles efter 41b, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 1. Vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj Det maksimale A-vægtede lydtrykniveau (L Amax ) fra taxikørsel med fly i de angivne positioner i tidsrummet kl må ikke overstige følgende: Position L Amax 1. H. Jastraus Allé, 4 meter over terræn 79 db(a) 2. Skyttehøj (NMT Skyttehøj ), 4 meter over terræn 70 db(a) 3. Askov Allé (NMT9), 5 meter over terræn 70 db(a) 4. Nordre Kinkelgade, 4 meter over terræn 72 db(a) 5. Rybakkevej (NMT5), 5 meter over terræn 70 db(a) Støjmåling i position 1, 3, 4 og 5 foretages som angivet i bilag 9. Støjmåling i position 2. Skyttehøj foretages med en mobil målestation i boligområdet Skyttehøj. 1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Miljøstyrelsen Ny Østergade Roskilde Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Den mobile målestation skal placeres i målepunktet NMT Skyttehøj som angivet i figur 1. NMTSkyttehøj Figur 1: Angivelse af placering for mobil støjmåler i NMT Skyttehøj Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 13. november 2012 påbud om ændring af vilkår 2.2.4b i rammegodkendelse for Københavns Lufthavn meddelt den 30. april Københavns Lufthavne A/S har med brev af 26. november 2012 oplyst følgende: Med henvisning til Miljøstyrelsens fremsendelse af varsling af påbud fremsendt den 13. november 2012 kan Københavns Lufthavne A/S oplyse, at vi ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast. Baggrund for påbuddet Formålet med påbuddet er at sikre en kvalitativ støjmåling af taxistøj i natperioden og dermed opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn i det nordvestlige område af Københavns Lufthavn, Kastrup, indtil der foreligger en revurdering af den gældende rammegodkendelse for støj fra Københavns Lufthavne A/S har med brev 26. maj 2010 redegjort for, at måleposition 10 placeret på toppen af Gate Gourmet bygningen ønskes flyttet ind på lufthavnsarealet ved foden af støjvold 10. Baggrunden herfor er, at målestation 10 ikke har en tilfredsstillende driftsstabilitet, fordi udstyret er nedslidt og derfor meget vedligeholdelseskrævende. Dertil kommer, at kvaliteten af registreringerne ikke er tilfredsstillende som følge af et højt niveau af baggrundsstøj, dels pga. stigende antal afkast på taget af Gate Gourmet bygningen og dels pga. trafikstøj fra den nærliggende motorvej og jernbane. 2

3 Miljøcenter Roskilde, nu Miljøstyrelsen Roskilde, har med brev af 26. juni 2010 tilkendegivet enighed i, at placeringen af den eksisterende målestation 10 ikke er hensigtsmæssig. I den sammenhæng blev det oplyst, at der vil blive taget stilling til den nye placering af NMT 10 i forbindelse med revurderingen af lufthavnens støjvilkår, hvor det samtidig skal afklares, hvorvidt egenkontrol med makismal taxistøj fremover skal udføres med støjmåling eller støjberegning. Københavns Lufthavne A/S blev i den forbindelse oplyst om at fortsætte måling i den eksisterende målestation 10, indtil der er meddelt en revurderet miljøgodkendelse. Københavns Lufthavne A/S har i notat af 27. august 2012 Ny måleposition 10 i forbindelse med udskiftning af støjovervågningsanlæg og på møde den 28. august 2012 oplyst Miljøstyrelsen om, at den eksisterende målestation NMT 10 OLD nu er så nedslidt, at systemet ikke længere kan holdes kørende. På den baggrund har Københavns Lufthavne A/S i det pågældende notat foretaget en sammenligning af samtidige målinger foretaget i henholdsvis den gamle og nye målestation NMT 10 NEW Sammenligningerne viste relativt store forskelle på målingerne i de to målestationer, hvorfor det kan konkluderes, at resultaterne ikke kan bruges til at fastsætte en sigende støjgrænseværdi for den nye målestation. Københavns Lufthavne A/S anbefaler derfor i notatet, at der frem til, at der forelægger en revurderet miljøgodkendelse, benyttes en mobil målestation placeret i selve boligområdet Skyttehøj til måling af taxistøj fra lufthavnens nordvestlige område. Københavns Lufthavne A/S har med brev af 19. oktober 2012 fremsendt en historisk redegørelse for placering af den gamle målestation 10 (NMT 10 OLD) samt en beregning af taxistøjens udbredelse i Skyttehøj, der kan danne grundlag for placering af en midlertidig målestation i Skyttehøj. Oplysningerne er fremsendt efter aftale på møde den 1. oktober Udpegning af målepunkt Beregningen af den maksimale taxistøjs udbredelse er udført i både 12 og 4 meters højde, hvorved udbredelsen er fundet såvel i forhold til det oprindelige målepunkt på toppen af Gate Gourmet bygningen (målepunkt i 10 meters højde jf. rammegodkendelse) samt i den mobile støjmålers højde. Støjkurverne bruges relativt til udpegning af et målpunkt i Skyttehøj, der har samme maksimalniveau, som det oprindelige målepunkt. Taxistøjen er umiddelbart højere i den østligste del af Skyttehøj, men her er del refleksioner fra bygninger, som der ikke er korrigeret for i beregningen. Miljøstyrelsen vurderer, at den foreslåede placering af den mobile støjmåler er hensigtsmæssig. Dels fordi det er centralt beliggende i det boligområde, som skal moniteres, dels fordi stedet er let tilgængeligt, dels fordi det en midlertidig løsning, og dels fordi det kan give et reelt billede af den maksimale taxistøj i Skyttehøj. 3

4 Fastsættelse af grænseværdi I rammegodkendelsens eksisterende vilkår b er grænseværdien i punkt 2. Skyttehøj (NMT 10) på toppen af Gate Gourmet bygningen i 10 meters højde fastsat til 74 db(a) for det maksimale A-vægtede lydtrykniveau (L A,max ) for så vidt angår taxistøj i tidsrummet kl Af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 Støj fra flyvepladser fremgår følgende vedrørende maksimalværdien for taxistøj i et boligområde: For taxikørsel i forbindelse med start og landing skal man på for almenflyvepladser, lufthavne og flyvestationer tilstræbe, at maksimalværdien ikke overstiger 70 db(a) om natten i boligområder rekreative områder med overnatning. I den orienterende beregning af støjens udbredelse af 1. oktober 2012 fremgår det, at det relative støjniveau i henholdsvis det aktuelle målepunkt NMT 10 OLD, og det foreslåede målepunkt NMT Skyttehøj er i samme størrelsesorden. Det understreges dog, at maksimalværdien på db(a) ikke er et udtryk for de forventede værdier. Miljøstyrelsen tolker dette som om, at maksimalværdierne forventes at være lavere. Det ses af tidligere målinger i NMT 10 OLD, at maksimalværdien typisk ligger væsentligt under 70 db(a). På den baggrund finder Miljøstyrelsen således ingen anledning til at afvige fra den vejledende grænseværdi for det midlertidige målepunkt (NMT Skyttehøj ), og grænseværdien for maksimal taxistøj i natteperioden fastsættes derfor til 70 db (A). Miljøstyrelsen vil så benytte resultater af målingerne med den mobile støjmåler i Skyttehøj i arbejdet med revurdering af den nuværende rammegodkendelse, herunder til fastsættelse af grænseværdi. Klagevejledning og offentliggørelse Afgørelsen kan ses på Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Københavns Lufthavne A/S Tårnby Kommune Dragør Kommune Trafikstyrelsen enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen. 4

5 En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Att. Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K, eller Klagen skal være modtaget senest den 4. januar 2013 inden kl Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. Offentliggørelse og annoncering Afgørelsen kan ses på eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på eller Claus Gybeck Bendstrup Heidi Clausen Ingeniør Civilingeniør

6 Kopi til: - Dragør Kommune ( - Tårnby Kommune ( - Trafikstyrelsen ( - Danmarks Naturfredningsforening ( - Friluftsrådet, ( - Grundejersammenslutningen i Tårnby Kommune, v. Kurt Wriedt, ( - Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør, v. Arne Carlsen, Ternevænget 6, 2791 Dragør - Miljøforeningen for bevarelse af miljøet omkring Københavns Lufthavn ved Søren Beck, Søvej 44B, 2791 Dragør 6

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere