Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28"

Transkript

1 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

2 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold, herunder relaterede risikomæssige forhold, samt andre forhold, som bestyrelsen måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang i Revisionsudvalget. Uddelegering til Revisionsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser. 2 Konstituering og medlemmer 2.1 Revisionsudvalget består af mindst tre medlemmer, hvoraf flertallet skal være uafhængige og mindst ét af de uafhængige medlemmer skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. 2.2 Bestyrelsen udpeger formanden for Revisionsudvalget blandt udvalgets medlemmer. 3 Møder 3.1 Mødefrekvens, deltagelse og dagsorden Møder afholdes så ofte, som formanden for Revisionsudvalget finder det nødvendigt, dog mindst fire gange om året. Ethvert medlem af Revisionsudvalget, revisionschefen og/eller den eksterne revisor kan anmode om afholdelse af møde i Revisionsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt Andre medlemmer af bestyrelsen og direktionen, revisionschefen, den eksterne revisor og relevante medarbejdere i Danske Bank deltager i møderne på udvalgets anmodning. Revisionsudvalget skal mødes med henholdsvis den eksterne revisor og revisionschefen mindst én gang om året uden direktionens deltagelse Revisionschefen skal med reference til formanden for Revisionsudvalget udarbejde dagsorden i samarbejde med bestyrelsessekretæren og med Chief Financial Officer. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid før mødet. Formanden for Revisionsudvalget kan afkorte denne frist. Sammen med dagsordenen udsendes relevant materiale til udvalgets medlemmer. 3.2 Beslutningsdygtighed og beslutninger Revisionsudvalget er beslutningsdygtigt, når halvdelen af dets medlemmer er til stede Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme. 3.3 Mødereferater Bestyrelsessekretæren udarbejder og opbevarer referater af, hvad der passerer på udvalgets møder Kopi af referaterne udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og behandles, såfremt dette er praktisk muligt, på det næste bestyrelsesmøde efter det pågældende møde i Revisionsudvalget. Såfremt referatet endnu ikke er tilgængeligt, giver formanden for Revisionsudvalget en sammenfatning af det passerede på Revisionsudvalgets møde, og referatet fremlægges for bestyrelsen til orientering ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. 4 Sekretariatsfunktioner og anden assistance 4.1 Bestyrelsessekretariatet fungerer som sekretariat for Revisionsudvalget. 4.2 Revisionsudvalget kan i fornødent omfang søge assistance fra Danske Banks medarbejdere. 4.3 Revisionsudvalget kan gøre brug af eksterne juridiske rådgivere og andre sagkyndige rådgivere i det omfang, udvalget finder det nødvendigt for udførelsen af sine opgaver. Revisionsudvalget skal undgå at gøre brug af samme eksterne rådgivere som direktionen. 5 Revisionsudvalgets opgaver 5.1 Regnskaber Revisionsudvalget overvåger, overvejer og afgiver anbefalinger til bestyrelsen vedrørende regnskaber inklusive den forudgående proces. I forbindelse hermed indgår udvalget i dialog med den eksterne revisor. Som led i dette skal Revisionsudvalget overveje:

3 Regnskabsprincipper og -praksis, herunder overholdelse af gældende regnskabsstandarder og andre lovkrav med videre Væsentlige reguleringer og værdiansættelser, der i høj grad hviler på skøn Væsentlige eller ekstraordinære transaktioner, der påvirker regnskaberne. Herunder skal indgå en vurdering af væsentlighedsniveau Oplysningernes gennemsigtighed og fuldstændighed Væsentlige justeringer som følge af revision Indkomstbeskatningsstatus og relaterede aktiver og passiver Transaktioner med nærtstående i forhold til transfer pricing Meddelelser om forventninger og grundlaget herfor Mindst én gang årligt skal Revisionsudvalget gennemgå de anvendte regnskabsprincipper, herunder også for nedskrivninger, finansielle instrumenter, goodwill, forpligtelser i forbindelse med forsikringskontrakter, ydelsesbaserede pensionsordninger, udskudt skat og ejendomme Revisionsudvalget overvejer, overvåger og afgiver anbefalinger til bestyrelsen vedrørende nedskrivningsprocessen og den regnskabsmæssige behandling af nedskrivninger i Danske Bank. Revisionsudvalget overvejer også de generelle nedskrivningsniveauer på grundlag af undersøgelser foretaget af Kredit- og risikoudvalget. 5.2 Risikostyring Revisionsudvalget overvåger, overvejer og afgiver anbefalinger til bestyrelsen vedrørende: Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af regnskaber Effektiviteten af interne kontroller Effektiviteten af Danske Banks risikostyringssystemer Revisionsudvalget skal følge op på sager, der kan involvere svig. 5.3 Intern Revision Revisionsudvalget overvåger de interne revisionsfunktioner og -processer og skal i den forbindelse: Udarbejde indstillinger til bestyrelsen vedrørende udnævnelse eller afskedigelse af revisionschefen og eventuelle vicerevisionschefer Løbende overvåge revisionschefens og eventuelle vicerevisionschefers uafhængighed, objektivitet og kompetence, samt de interne revisionsfunktioners ressourcer og kvalifikationer Sikre, at formanden for Revisionsudvalget afholder årlige evalueringssamtaler med revisionschefen. Formanden modtager i den forbindelse input fra Chief Financial Officer Sikre, at Intern Revision har fokus på alle områder af Danske Bank, der indebærer særlige risici i forhold til regnskabsaflæggelse, operationelle risici og compliance Modtage og gennemgå revisionschefens rapportering om aktiviteter, observationer og konklusioner gennem revisionschefens revisionsprotokol samt andre rapporter og materialer

4 (i) (j) Gennemgå og vurdere Intern Revisions budget for det kommende år med henblik på at evaluere, om Intern Revision har tilstrækkelige ressourcer til at udføre revision af Danske Bank på en måde, der kan godkendes af bestyrelsen Afgive anbefalinger til Aflønningsudvalget og bestyrelsen om revisionschefens aflønning Modtage og gennemgå oplysninger om revisionens strategiplan samt arbejdsprogrammet for Intern Revision for det kommende år forud for bestyrelsens godkendelse Overvåge implementeringen af skridt med henblik på at imødekomme revisionsmæssige observationer og anbefalinger og modtage rapporter om eventuelle udestående observationer og anbefalinger Foranstalte uafhængig ekstern vurdering af effektiviteten i Intern Revision samt beslutte, hvor ofte sådanne vurderinger skal foretages 5.4 Ekstern revisor Revisionsudvalget overvåger den eksterne revision og skal som led heri: Udarbejde og afgive anbefalinger til bestyrelsen vedrørende udpegelsen af Danske Banks eksterne revisor på den ordinære generalforsamling Overvåge den valgte eksterne revisors uafhængighed, objektivitet og kompetencer med særligt fokus på den eksterne revisors levering af andre ydelser end revision Udarbejde og afgive anbefalinger til bestyrelsen vedrørende den eksterne revisors kontraktsbetingelser og honorering Undersøge og overveje retningslinjer for andre ydelser end revision Undersøge forholdene omkring den eksterne revisors tilbagetræden og afgive anbefalinger om de skridt, der skønnes nødvendige som følge heraf Modtage og gennemgå den eksterne revisors rapportering om væsentlige aktiviteter, observationer og konklusioner gennem den eksterne revisors revisionsprotokol samt andre rapporter og materialer Sikre effektiv og tilfredsstillende koordinering og dialog mellem den eksterne revisor, Intern Revision og direktionen Modtage og gennemgå oplysninger om den eksterne revisors revisionsplan for det kommende år 5.5 Whistleblower-ordning Revisionsudvalget overvåger og overvejer effektiviteten af Danske Banks whistleblower-ordning. Som led i dette sikrer Revisionsudvalget, at medarbejdere og andre relevante interessenter i fuld fortrolighed kan give udtryk for deres bekymringer vedrørende mulig urigtig regnskabsrapportering og andre uregelmæssigheder, der måtte være mistanke om, i forhold til Danske Bank. Udvalget sikrer, at indrapporteringer behandles hurtigt, og at der følges op på disse. 5.6 Compliance og forebyggelse af hvidvask Revisionsudvalget skal overvåge og overveje Danske Banks systemer og processer for at sikre efterlevelse af de love og regler, der finder anvendelse for Danske Bank. Udvalget gennemgår også Danske Banks kontrolforanstaltninger til forebyggelse af hvidvask. Dette arbejde udføres på baggrund af rapporter fra Group Compliance og Intern Revision Revisionsudvalget overvåger kommunikationen med finanstilsyn og opfølgningen på alle påbud udstedt af finanstilsyn. En gang årligt skal Revisionsudvalget udarbejde og fremlægge en rapport for bestyrelsen vedrørende alle påbud udstedt af det danske Finanstilsyn og andre myndigheder og alle udestående påbud fra tidligere år.

5 5.7 Sikkerhedsrisici Revisionsudvalget vurderer løbende de sikkerhedsrisici, der vedrører Danske Banks drift, herunder risici i forbindelse med brug af it. Som led i dette arbejde skal Revisionsudvalget mindst én gang årligt overveje og afgive anbefalinger til bestyrelsen vedrørende: Sikkerhedspolitikker Business continuity-planer 5.8 Datterselskaber Revisionsudvalget skal på koncernniveau overvåge andre revisionsudvalgs sammensætning, opgaver og generelle kompetencer samt sikre konstruktiv dialog og samarbejde med disse. Dette arbejde udføres på grundlag af rapporter, datterselskaberne indsender til Revisionsudvalget På baggrund af en årlig rapport indsendt af formanden for revisionsudvalget i de enkelte datterselskaber overvåger og overvejer Revisionsudvalget vigtige områder, der har væsentlig indflydelse på Danske Bank-koncernen Den i afsnit nævnte rapport skal indeholde hvert enkelt revisionsudvalgs selv-evaluering, hvori det pågældende udvalg bekræfter, at det har udført sine pligter. 6 Rapportering 6.1 Revisionsudvalget rapporterer og indstiller til bestyrelsen vedrørende de områder, der defineres i dette kommissorium. 6.2 Revisionsudvalgets anbefalinger dokumenteres i referaterne af udvalgsmøderne og rapporteres til bestyrelsen, jf. afsnit Offentliggørelse 7.1 Revisionsudvalgets aktiviteter og mødefrekvens i årets løb oplyses i årsrapporten samt på Danske Banks hjemmeside. Her offentliggøres også navnene på udvalgets medlemmer og på det uafhængige medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. afsnit Ændringer 8.1 Ændringer i dette kommissorium kan til enhver tid vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen. 8.2 Revisionsudvalget skal én gang årligt gennemgå sin indsats og dette kommissorium for at vurdere, om kommissoriet er tilstrækkeligt og opfylder kravene. Ændringer til dette kommissorium skal godkendes af bestyrelsen. 9 Anvendelse Danske Bank 9.1 Hvor det følger af sammenhængen, skal betegnelsen Danske Bank forstås som og omfatte alle selskaber i Danske Bank-koncernen, og i andre tilfælde som Danske Bank A/S. Godkendt af bestyrelsen i Danske Bank A/S den 19 juni 2013.

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere