Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland"

Transkript

1 Rytmeboxen juni 2012, nr. 92 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen Fra bladudvalget Ny suppleant Seminar Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland Fagre nye verden side side side side side side side

2 Redaktør: Henning Nielsen Novrupvej 24, 1.tv 6705 Esbjerg Ø Tlf.: Bladudvalgsformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Tryk: ABC print Tlf.: Redaktionelt Antal: eksemplarer Udkommer: Februar, april, juni, oktober, december Medlemskab: For at blive medlem af ICD-klubben skal du ringe til: Hjerteforeningen på tlf Indleveringsfrist: Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 15. i ulige måneder. Klubbens hjemmeside: icdklubben Webmaster: Ole Drensgaard Randersvej Hobro Tlf Fra bestyrelsen Der har været afholdt et bestyrelsesmøde d. 1. maj Der var ikke på mødet de store afgørende sager, men det var et møde, hvis hovedindhold var klubbens løbende forretninger altså, hvad jeg vil kalde et rigtigt rugbrødsmøde. Kassereren lagde ud med at meddele, at klubbens regnskab for 2011 var blevet godkendt af Hjerteforeningen. Endvidere blev der givet en række oplysninger og vurderinger af de økonomiske konsekvenser af de arrangementer, som vi har besluttet for Som allerede fortalt, har vi jo fået et lidt mindre beløb end tidligere stillet til rådighed af Hjerteforeningen. Som en følge af den nys afholdte generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig. Til næstformand blev Svenn Erik Kristensen valgt, Palle Møller Nielsen blev valgt til kasserer og Annelise Hattesen til sekretær. 2

3 Under et senere punkt blev det besluttet, at suppleanterne, i den udstrækning de selv vil, skal inddrages i bestyrelsens arbejde og således også deltage i bestyrelsens møder. Det sker først og fremmest for at inddrage så mange af klubbens medlemmer i bestyrelsesarbejdet som muligt. Derved kan der forhåbentlig hentes inspiration til yderligere aktiviteter i klubben til gavn og fornøjelse for medlemmerne. Det kommende seminar i Rebild blev gennemgået og program m.m. blev finpudset. Det tegner til at blive et virkelig godt seminar og det er bestyrelsen ønske, at så mange medlemmer som overhovedet muligt beslutter at deltage. Her er der en mulighed for at tilbringe et døgn sammen med ligestillede og samtidig forhåbentlig få nogle gode oplevelser. Som et fast punkt på bestyrelsens dagsorden drøftes vort umiddelbare kontaktled til medlemmerne: Rytmeboxen. Endvidere tog vi den drøftelse op, der havde været på generalforsamlingen om en elektronisk udsendelse af bladet. Forskellige muligheder var blevet undersøgt, men der kunne dog ikke lægges en endelig indstilling frem. Bladudvalgets formand blev bemyndiget til at arbejde videre med dette spørgsmål. Som en følge af den begrænsning i vort budget, der er sket, traf bestyrelsen den endelige beslutning om, at nummeret i august fremover udgår. Det betyder, at vi ind til videre udsender 5 numre om året. På mødet drøftede vi også vor hjemmeside. Vi var enige om, at den trænger til at blive piftet lidt op. For at styrke dette arbejde blev 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Rasmussen og Jan Gottschalk bedt om at engagere sig her /sek Der blev her redegjort for økonomien omkring trykning og udsendelse af bladet. 3

4 RYTMEBOXEN Som nævnt på vor generalforsamling samt i referatet fra det sidste bestyrelsesmøde er vi nødt til at se på vor økonomi. Det har bl.a. medført, at vi også har overvejet i hvilken udstrækning, vi kan fortsætte udsendelsen af Rytmeboxen med samme hyppighed som hidtil. Det er endt med, at vi forsøgsvis ikke udsender et nummer i august måned Begrundelse er ud over den økonomisk, at der ofte til lige det nummer har været vanskeligt at finde stof. Vi har gennemført vor generalforsamling og vintermøde og vi har klaret tilmeldingen til vort seminar. Vi er i bladudvalget såvel som i bestyrelsen godt klar, at nogle medlemmer nødigt vil undvære denne kontakt, men vi håber, I vil vise forståelse for denne beslutning. Det næste nummer af Rytmeboxen vil derfor først udkomme til oktober. Som altid er I som medlemmer velkommen til at sende materiale til bladet. 4 Fra bladudvalget Fra bladudvalget Ny suppleant Mit navn er Judy Johansen og jeg er blevet valgt som suppleant på den sidste generalfoersamling. Jeg er 58 år og har været hjertesyg i næsten 20 år. Jeg fik en ICD indopereret i år 2000 dels pga ventrikkelflimmer og dels stærk nedsat pumpeeffekt. De var på dette tidspunkt lige startet med at indopererer den bivaskulære ICD (den med tre ledninger) og jeg må sige at det har hjulpet mig utrolig meget. Jeg er født og opvokset i Thy, men bor i dag i Skive. Jeg er fraskilt og har en søn på 32 der bor på Amager sammen med sin kæreste. Jeg har haft frivilligt arbejde siden jeg var ganske ung (det var ligesom en tradition i vores familie) og jeg glæder mig til af yde en indsats for ICD-klubben

5 SEMINAR august 2012 Hotel Comwell Rebild Bakker Rebildvej Skørping Så er der en mulighed for, at vi kan ses igen. For mange af klubbens medlemmer er det efterhånden blevet en fast tradition at deltage i det årlige seminar. Vi håber, at rigtig mange medlemmer også i år vil fortsætte denne tradition samt, at mange nye vil komme til. Seminaret holdes i år på Hotel Comwell Rebild Bakker. Vel et af landets skønneste skovområder, der besøges af over turister hvert år. Årets program er søgt lavet, så der er et par spændende foredrag af både faglig og kulturel karakter. Der bliver også tid til hyggeligt samvær med dem, som du har mødt tidligere. Endelig har vi besluttet, at der også skal være tid til at lære lidt om den egn af Danmark, som vi besøger. Bestyrelsen 5

6 Lørdag, d. 18. august PROGRAM Ankomst / værelserne er tilgængelige efter kl :00 Frokost incl. en øl / vand 13:30 Økonomichef Christian Møller, Vejle. Christian Møller er formand for Hospice i Vejle. Han vil på en levende og spændende måde fortælle om Hospice i almindelighed Kaffepause herunder salg af amerikansk lotteri 15:15 Forfatteren og tidligere højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst kommer med et livsbekræftende foredrag om Jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst. 18:30 Festmiddag 21:30 Rebild Spillemændene spiller op til dans. Søndag, d. 19. august 08:00 Morgenbuffet 09:30 Busserne står parat til at tage os på en tur i lokalområdet. Vi skal se og høre lidt om Rebild Bakker og vi slutter med en guidet tur i Tingbæk Kalkminer. Husk praktisk fodtøj. 12:30 Let frokost (sandwich) og udtrækning af det amerikanske lotteri 6

7 Alt dette til en pris af: Medlemmer af ICD-klubben og Hjerteforeningen. Du bedes selv undersøge hvilket medlemsskab, du har af Hjerteforeningen. Du kan ændre dit medlemsskab fra individuel til par ved at ringe til Hjerteforeningen. ( ) Medlemskab af Hjerteforeningen 2012: Individuelt medlemskab: kr. 195 Parmedlemsskab: kr. 310 Vi tillader os, at kontrollere dit medlemskab. Kr. 550 pr. person i delt dobbeltværelse Kr. 650 pr. person for enkeltværelse For deltagere, der ikke er medlem af Hjerteforeningen For medlemmer, der deltager uden overnatning For ekstra overnatning fra fredag til lørdag (incl. morgenmad) HUSK ved tilmeldingen at fortælle, at du vil have denne ekstra nat. Kr. 900 i delt dobbeltværelse Kr i enkeltværelse Kr. 400 pr. person Dobbeltværelse: 700 kr. (2 personer) Enkeltværelse: 500 kr. Afregnes med hotellet ved afrejse. Tilmelding: Sekretær Annelise Hattesen. Tlf.: / mobil: (Du bedes oplyse: - se ramme på næste side) 7

8 Sidste frist for tilmelding er: 20. juli 2012 Tilmelding er bindende og kun ved alvorlig sygdom kan tilbagebetaling komme på tale. (se omtale af klubbens afbestillingspolitik andet sted i bladet) Betaling: Til klubbens konto: Reg. Nr.: 0624 konto nr.: senest d. 20. juli Oplys venligst dit navn i feltet: oplysning til modtageren. Togforbindelse: Vi tilbyder transport fra Skørping station og til hotellet. Hvis du vil gøre brug af dette tilbud, skal det oplyses ved tilmeldingen. Der vil være transport til følgende forbindelse fra Sjælland:(Køreplan for maj 2012) København H afg. 07:00 Randers afg. 10:55 Odense afg. 08:33 Hobro afg. 11:12 Vejle afg. 09:27 Skørping ank. 11:29 Aarhus afg. 10:21 Tog IC 121 Du opfordres til selv at gå ind på REJSEPLANEN eller få fat i den aktuelle køreplan (august 2012) for at kontrollere rejsen på den aktuelle dag. Husk, du kan bestille billet op til 2 måneder før rejsedagen. Følgende oplysninger skal gives ved tilmelding: Navn: Adresse: Telefonnummer: Antal personer: Ønsker overnatning fredaglørdag: Transport fra stationen: Deltager ikke i programmet søndag formiddag 8

9 Afbestilling til seminar og andre arrangementer. Alt for ofte er vi udsat for, at medlemmer melder sig til vore arrangementer og så umiddelbart før sender afbud eller bliver helt væk. Vi har enkelte gange måtte betale for de udeblevne, og det har vi ikke råd til. Derfor har vi følgende regler for afbud eller udeblivelse: Afbud inden: 45 dage før betales 15% pr. deltager 30 dage før betales 50% pr. deltager 8 dage før betales 75% pr. deltager Ved udeblivelse eller afbud senere end 8 dage tilbageholdes hele det indbetalte beløb. Dette gælder dog ikke ved personlig, pludselig opstået sygdom. Bestyrelsen 9

10 FREMTIDENS HJERTER Under denne titel havde Hjerteforeningen d. 18. april 2012 indbudt til et dialogmøde. 120 medlemmer havde taget imod indbydelsen og mødte op på Axelborg i København spændte på, hvad de havde indladt sig på. Inden mødet var der blevet udsendt et inspirationshæfte, der tog en række relevante problemstillinger op. Hæftet indeholdt dels en samling fakta om hjertekarsygdomme i Danmark, om overlevelsesmuligheder, om geografiske forskelle selv i vort lille land og ikke mindst en kort beskrivelse af problemstillinger, som vi alle står overfor i de kommende år begrænsede ressourcer og flere der har behov for behandling. Efter gennemlæsning hjemme af dette lille hefte var den første tanke, at her har du da vist blandet dig i noget, som du ikke har den store forstand på. En tanke som man hurtigt opdagede, man ikke var ene om, da først man kom i gang. Vi blev placeret ved runde borde - 8 ved hver og skulle så efter et kort oplæg drøfte følgende hovedemner: Hvor ligger de største udfordringer i forhold til behandlingen? At leve med en hjertesygdom? At være pårørende til en hjertesyg? Denne drøftelse skulle i hver gruppe munde ud i de to udfordringer, som det enkelte bord vurderede som de væsentligste. Med 12 borde ville det altså i heldigste tilfælde give 24 emner. Vore svar blev hængt op på væggene og det endelige resultat var 14 emner, som vi så alle gennem en afstemning skulle prioritere. De 5, der fik flest stemmer, skulle så om eftermiddagen drøftes i grupper, hvor der skulle peges på løsninger. 10

11 De fem, der fik flest stemmer var: Kommunikation og information er mangelfuld sundhedspersonale imellem og til patienter og pårørende Rehabilitering: mangler bedre tilbud om samtale med psykolog, diætist, socialrådgiver og sexolog. Den medicinske behandling opfølgning hvem har ansvaret. Manglende forpligtende samarbejde og koordinering om rehabilitering mellem sygehus, kommune, almen praksis. Mere forskning i medicin, specielt bivirkninger samt interaktioner. Hver gruppe fik så i anden debatrunde et af disse spørgsmål til drøftelse. I hver gruppe var der en medarbejder fra Hjerteforeningen, der løbende tog referat af, hvad der skete i gruppen. Dette materiale vil senere danne grundlag for en rapport samt ikke mindst være et kraftigt input til Hjerteforeningens fremtidige politik. Hele processen blev forbilledligt inspireret og styret af Jens Gaardbo /sek 11

12 12

13 13

14 Fisketur til Grønland juni 2011 Min svigersøn Michael og jeg fik muligheden for at tage til Grønland på fisketur i Lige som da vi var i Alaska i 2007, havde vi købt turen hos GetAway Tours, og målet var en teltlejr lige syd for polarcirklen på Grønlands vestkyst hvor floden Erflavik løber ud i havet. Beretningen her er udpluk af rejsedagbogen. Min bror kørte os til Kastrup Lufthavn til kl Vi tog fra Kastrup til Sdr. Strømfjord med 15 minutters forsinkelse, kl , og efter en rolig flyvetur med varme og dårlig plads, landede vi i Sdr. Strømfjord kl , og 1½ time senere fløj vi til Sisimiut (Holsteinsborg), hvor vi landede kl , lokal tid. (kl DK tid). Vi 4 svenskere og 8 danske i alderen år - er indlogeret på Hotel Sisimiut, hvor vi har fået aftensmad bestående af Reje Cocktail og Moskusoksesteg m. gemüse, rigtig dejligt. Morgenmad på hotellet kl Kl. ca 9.00 kørte vi til havnen, det var tåget, efter ca. 4 timers sejlads i tåge, men med små bølger, kom vi til bestemmelsesstedet. Skipperen inviterede mig til at være sammen med ham i styrehuset, så jeg lærte lidt om radar og selvstyrer, sammen med søkortplotteren, og mens han lige skulle lidt under dæk, kunne jeg styre båden, dvs. holde udkik og scanne radar og søkortplotter, mens autopiloten holdt kursen. Da vi kom til bestemmelsesstedet, ankrede båden op nogle hundrede meter fra kysten, idet lavvande kunne hindre båden i at komme hjem, da et rev, mellem land og båden, ikke kunne forceres ved lavvande. Vi sejlede ind i en lille landgangsbåd fra det svenske forsvar, forsynet med en 60 hk. påhængsmotor. Mens hold 1 blev sejlet ind, fiskede vi andre fra den opankrede båd, vi fangede 3 ulke, 1 torsk og 1 ørred, som desværre slog linen over og løb med et blink. 14

15 Da vi havde okkuperet hvert vort telt ( Michael havde taget et telt til mig ved siden af hans ud mod fjorden ) drog vi i samlet flok op ad elven til søen, hvor vi blev sejlet over i to hold, igen i en svensk landgangsbåd med en 6 hk. Påhængsmotor, til automaten en lille elv mellem to søer, hvor alle skulle kunne få fisk, vi var dog en del der ikke fangede noget. (Den tog ikke Dankort). Efter aftensmaden gik vi ned til Elven / mundingen med spin. Michael fik to ørred, jeg fangede 6 ulke og en ørred på ca. 2 kg. og 60 cm. den slog sig løs ved nettet, meget stærke fisk, der kan få musikken frem i hjulene. Næste dag underviste jeg tre mand i fluekast, en der havde prøvet det før, og to der var meget nybegyndere, og ikke havde fanget fisk på flue før, de fik det mest elementære, og klarede sig godt, sol og megen blæst, Jeg holdt en slap af dag i lejren, mens Michael og andre tog med båden og fik en lang tur. Jeg fiskede sammen med Peter, den ældste på holdet ( 71 år ). Hans søn og dennes kammerat var ude med båden og fiskede sammen med Michael og de andre. Jeg fangede 2 små og 2 større ørreder på flue i den nærmeste Pool. Efter middag gik tiden, med at efterse fluegrejet og slappe af. Ved 17 tiden gik jeg op på et fjeld og kiggede ud over søen, bådene kom godt ind. Vi havde ikke fået alle varerne med da vi sejlede fra Sisimuit, over satellittelefonen havde rejselederen og kokken snakket med firmaet, som sørger for disse ting, og nu kom båden med de manglende ting, bl. a. også med en generator, da solfangersystemet ikke virkede. Det blæste godt, og en af ejerne, kom ind med en lille gummibåd og en 4 hk. Motor, med konen, to børn, en hund og de manglende varer. Det er en lidt anden måde at sejle og leve på. Vi spiste aftensmad og fiskede lidt i højvandet, dog uden resultat. Der var to der kom med en flaske whisky, som Michael og jeg fik lidt af sammen med dem, det er ikke så let at drikke whisky af flasken, med myggenet for ansigtet! Da vi kom op til fælleshuset, havde den ældste deltager lavet røget ørred ved hjælp af røgsyre, det er vist en form for træsyre, som han havde smurt dem med i går aftes, efter det og en kop kaffe, gik turen til teltene, og så god nat. 15

16 Næste dag fiskede vi ved Automaten, Michael sejlede landgangsbåden ud. Jeg fangede en ørred på 61 cm, som tre gange tog et udløb, hvor 5 10 m bagline kom ud, den blev fanget på Alaska maner, med synkende flue helt nede ved bunden, som til Kongelaksene. En begynder fik sin anden fisk på flue, en stærk fisk på 66 cm., som blev behørigt fejret. Michael og jeg gik hjem over fjeldet, en tur på 2,5 km, hvor vi bl. a. gik i sne, jeg fik god hjælp af Michael. Vi spiste aftensmad kl.19.30, der var en, der ikke var ikke kommet, og da han stadig ikke var kommet ¾ time senere, og hans kammerat påstod, At han fan eme ikke var i teltet begyndte vi en eftersøgning, som dog hurtigt blev afblæst, da det viste sig, at han alligevel lå i teltet, men havde sovet tungt i 4 ½ time. Aftenen gik nede ved Pool 1 sammen med Michael og to begyndere i fluefiskeriet, her lærte de at rullekaste og også at skyde line med rullekastet. En af dem har store problemer med den stride vind der kommer fra venstre, og han er venstrehåndskaster. Efter morgenmaden ville Michael og jeg blive i lejren for at træne tohåndskast med hans nye 13 fods tohånds fluestang. Kokken brokker sig over at hans honningthe smager forfærdeligt, det viser sig at de to, der hentede vand sidst, havde fyldt hele tønden med saltvand, de var ikke kommet op i elven, over højvandspunktet. Michael fik rigget 2 håndsstangen til og fandt hurtigt kasterytmen, vi fiskede lige neden for lejren i overgangen mellem salt- og ferskt vand. Jeg fiskede med den røde klasse 5 fluestang og fangede en ørred på ca. 60 cm i første kast, den tog straks et udløb så baglinen kom frem. Senere fik jeg 4 mere på mellem 45 og 50 cm. mistede 2 og yderligere 2 hug. Michael fiskede med synkende forfang og fangede ikke noget, så skiftede han til flydende forfang og mistede straks 2 fisk, hvorefter han tog spinnestangen og fangede en ørred på 58 cm. og 1,95 kg. Denne fisk gik til køkkenet. 16

17 Vi spiste rest lasagne sammen med kokken og rejselederen, fik filetteret fisken og tog så en god lang middagssøvn. Efter morgenmaden næste dag, gik jeg ned til elven foran teltene og fangede straks en ørred på 45 cm. kokken kom forbi og ville se mig fange endnu en, det blev dog kun til en ulk. Formiddagens fangst blev 4 ørred på land 2 mistet og 2 hug. Jeg tog en 45 cm ørred med op i lejren, efter frokost røg jeg den på en helt ny fladryger, som der var flere af i lejren. Ørreden blev ok, men lidt lys i skindet, da rygeovnen endnu ikke var tilrøget. Jeg gik nu op til Pool 1 og fik en ørred i første kast, den smuttede dog ved landingen, lidt senere blev det dog til en på 48 cm, som også blev røget, og nu var farven ok. Aftenmåltidet bestod af svinemørbrad med baconsvøb og stegt på tørrede urter, salat, stegte kar-tofler og rødløgskompost. Jeg lavede forret med ristet sandwichbrød, smør, salatblad og røget ørred toppet med en tomatrytter. Vi vågnede til en rigtig smuk dag, stille, sol og myriader af myg. Efter morgenmaden tog vi til automaten, og andre gik over til den nærmeste elv ca. 6 km. væk, og 4 tog den lille gummibåd til den anden sø. Michael fangede en 63 cm. fisk i første kast med spin, mistede de næste, han har fået ca 20 ørreder og 1 torsk lige neden for lejren til aften. Fluefiskeriet har ikke været godt i dag, jeg har ikke fået en fisk. Motoren til dynamoen har været i udu, den gik ud hele tiden, men Michael har repareret den. Nu til aften ved tiden begynder det at blæse, så må vi se vejret i morgen, som er sidste hele dag i lejren. Sidste hele dag i lejren, efter morgenmaden tog flere op til elven på den anden side af søen ved vandfaldet, der har vi aldrig været. Michael tog med to andre til Automaten, og skulle hente de andre kl , men 6 hk motoren lavede knuder, så det var kun med nød og næppe de fik den til at trække hjem. 17

18 To af de svenske deltagere blev kaldt via Walkie Talkie, og de sejlede så resten hjem i gummibåden af to omgange. Jeg tog en rigtig slap af dag, med en lang middagssøvn og lidt fiskeri neden for lejren, det gav for øvrigt ikke noget. Aftensmaden bestod af Grønlandsk lammekølle med diverse tilbehør og rødvin, det var meget lækkert. Efter maden gik vi til vandet, og her fangede jeg en ørred på 48 cm. som var meget velproportioneret, efter at have tabt en anden under fighten. Michael fik ca. 20 på spin. Store afrejsedag, vi skal være klar til at forlade lejren senest kl , så den står på sammenpakning, oprydning, rengøring af teltene, nedbringning af affald m.m. til bredden. Det er højvande så vi kan komme i landgangsbådene tæt på lejren. Alt sammen efter et solidt morgenmåltid. Kl kommer båden, og så går det i pendulfart, ind med det nye hold = 9 polakker + 3 Svenskere, som er kokken, dennes kæreste og turlederen. Holdet medbringer mange flasker, og det er ikke den store lyst, til at flytte sin egen bagage, der plager de nyankomne. Efter tre ture er alle klar, også den grønlandske mekanikerlærling, der har fikset 6 hk. Motoren oppe ved søen, det var noget med tændingen, som også styrer benzinen, der var løs. Der står lidt hård sø udenskærs, så vi går indenom i roligt vand og et vidunderligt vejr. Undervejs søger skipper Michael efter hvaler, men desværre så vi ingen. Han fortalte, at han dagen i forvejen kom helt tæt ind på en sovende kaskelothval. Ved ankomsten til Sisimiut er det lavvande, så der er højt op til kajen, men alt går vel og uden uheld. På hotellet får vi et længe tiltrængt bad, og så skal vi spise. Der er bestilt en 3 retters menu: Skaldyrs suppe, Rensdyr fillet og Grønlandsk kaffe til. Det var vældig godt. Opskriften på Grønlandsk Kaffe er som følger: 3 dele Whisky Det symboliserer den stærke grønlandske fanger 2 dele kaluha Hans blide kone 18

19 Disse varmes i glasset over en gasflamme til spiritussen lige slår en blå flamme, det er den varme kærlighed mellem dem. Så varm kaffe Det er polarnatten Flødeskum Det er indlandsisen 1 del Grand Marnier som opvarmes i en sovseske over gassen indtil den antænder, den hældes så i en blå brændende stråle ned i glasset, det er nordlyset. Vi skal afsted senest kl og flyve kl Vi ankommer til lufthavnen i Sisimuit inden kl Jeg var med på første biltur, vi checkede ind og den venlige dame ordnede det sådan, at jeg fik vejet rygsækken ind, og så ville stangrøret blive lagt til senere. Michaels rygsæk vejede lige ud 20 kg. Da vi kom til Sdr. Strømfjord havde jeg en knibtang i håndbagagen og Michael havde et par rentakker i hans, det måtte vi ikke have i håndbagagen. Det lykkedes os at få tingene samlet i Michaels håndtaske, og en venlig dame fra Air Greenland sørgede for, at det kom gratis med som rejsegods. Vi blev ca. 1 ½ time forsinket p.g.a tåge på en anden destination, så vi ankom til Kastrup kl , og vi havde togbillet til kl Det tog lang tid at få bagagen og især stangrøret ud, så vi kunne først komme med at andet tog kl , men vi fik at vide i en information, at der gik et tog fra Kastrup til Århus H. kl , vi fik omdannet vore pladsbilletter til dette tog, og var i Århus kl hvor vi blev hentet. Da vi ankom til Kastrup lufthavn, viste TV at der var begået bombeangreb på Oslo, og dagen efter hørte vi også om den store massakre på Utøya i Norge. Bendt Ørskov Larsen 19

20 En historie fra den fagre nye verden I min præsentation som nyt bestyrelsesmedlem i det forrige nummer af Rytmeboxen skrev jeg, at jeg for øvrigt lige skulle have skiftet min ICD til en biventrikulær, altså med en elektrode også i venstre ventrikel. De som var med til det lægefaglige foredrag på seminaret i Kolding i fjor, husker måske et spørgsmål fra salen om man ikke kunne få sin egen skræddersyede ICD, og svaret var lidt overbærende smilende: Jo måske hvis man er en Bill Gates el lign. som lige kan undvære 1 milliard af lommepengene. Nu står jeg så her mindre end et år senere med min nye St. Jude Medical Quadra CRT-D, som ved hjælp af den specielle 3. elektrode kan pace dynamisk i ti forskellige konfigurationer efter mit umiddelbare behov, også kaldet Tailored Therapy, (altså på dansk skræddersyet terapi.) Hov! Quadra er da vist noget med fire, men der er da kun tre elektroder. Og ganske rigtigt, det er den nye 3. elektrode som i sig selv er 4 polet og som i kombination med den gamle RV-elektrode (i højre hjertekammer) kan re-synkronisere de to hjertekamre og forbedre EF (pumpeeffekten) Om det virker? Ja det ved gud da det gør, min EF lå før ikke helt ringe omkring 40, men er nu ved første kontrol mærkbart forbedret, og en særlig tak til hjerteteamet på Skejby som, før jeg selv registerede noget problem, ved check af sendingerne fra min hjemmemonitor på en god måde kunne fortælle mig, at den 3 år gamle ICD ikke mere var optimal, men at de havde et tilbud om en bedre behandling. Søren Rasmussen 20

21 Årets velgørenhedsfrimærke går til Hjerteforeningen Post Danmark har valgt Hjerteforeningen som modtager af overskuddet fra årets velgørenhedsfrimærke. Motivet afsløres af Kronprinsesse Mary ved et pressemøde den 10. juni, 2012 Hjerteforeningen har fået en unik gave i anledning af foreningens 50 års-jubilæum. Post Danmarks årlige velgørenhedsfrimærke støtter nemlig foreningen, der repræsenterer hjertekarpatienter. - Vi har valgt, at det i år er Hjerteforeningen, der skal have glæde af overprisen på velgørenhedsfrimærket. På den måde støtter alle danskere, der køber velgørenhedsfrimærker, op om foreningens vigtige arbejde med at forebygge og redde liv. Motivet på årets velgørenhedsfrimærke er foreløbig en hemmelighed, men jeg kan allerede nu fortælle, at det er helt unikt og vil blive afsløret af Kronprinsesse Mary 10. juni, fortæller Lene Reipuert, chef for Post Danmark Frimærker. Årets velgørenhedsfrimærker kan købes på landets posthuse, postbutikker og på fra 11. juni 2012 og frem til 1. juli De sælges med en overpris på 50 øre pr. frimærke, som går ubeskåret til Hjerteforeningens arbejde inden for forskning, forebyggelse og patientstøtte. - Vi er både beærede og stolte over, at Post Danmark har valgt Hjerteforeningen som modtager af overskuddet fra årets velgørenhedsfrimærke. Donationen hjælper os med at indfri vores vision om et Danmark, hvor ingen dør unødvendigt af hjertekarsygdom, siger Inge Vestbo, adm. direktør i Hjerteforeningen. Frimærkets motiv offentliggøres 10. juni af Hjerteforeningens protektor Kronprinsesse Mary på et pressemøde på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens. Om velgørenhedsfrimærket Post Danmarks velgørenhedsfrimærke blev første gang uddelt i 1921, og den lille merpris på frimærket har lige siden gjort en stor forskel. Af Lars Hübertz. 21

22 ICD-møde i København Er du hjertepatient, ung/ældre med en ICD enhed, kunne du måske have glæde af, at mødes med andre ICD bærere for at snakke og udveksle erfaringer. Pårørende er også velkommen til at deltage. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til hjertesygeplejersker. Tid: 14/ kl Sted: Rådgivningscenter Kbh. Hauser Plads 20, 1127 Kbh. K Tilmelding nødvendigt på ! Venlig hilsen Charlotte Andersen A K T I V I T E T S K A L E N D E R Dato Arrangement Kontaktperson 21 august 18:30-20:00 23 oktober 15-16:30 ICD-møder i 2012 Rådgivningscenter Næstved Apotekerstræde 4A 4700 Næstved Tilmelding nødvendig til eller Tlf juni 2012 ICD-møde i København Se øverst på siden august 2012 Seminar i Rebild 22

23 Bestyrelsen 2011 Formand: Thorbjørn Neve Rappendam Have Slangerup Tlf.: Morten Drejer, Bredgade 18A, 8600 Silkeborg Tlf.: Næstformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Søren Rasmussen Rude Skovvej Odder Tlf.: Kasserer Palle Møller Nielsen Fuglebakken Odense NV Tlf.: Ulla Hansen Blomsterparken 13 Stevnstrup 8870 Langå Tlf.: Sekretær: Annelise Hattesen Sct. Nicolai Gade 19, Aabenraa Tlf.: Hauser Plads København K Tlf.: Fax

24 24

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2015, nr. 107 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 3 Seminar side 5 Red nu liv for fanden side 12 Rabarberkage side 14 Aktivitetskalender side 15 Bestyrelsen side 16

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97 Rytmeboxen Juni 2013, nr. 97 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Seminar side 4 Flemmings historie side 12 Danskerne mangler viden side 16 Redaktør: Henning Nielsen Åmosevænget

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2014, nr. 100 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Sådan læses Rytmeboxen fremover side 5 Vintermøde side 7 Kostfibre side 9 Komplikationer for PM/ICD-bærere

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad

Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Oktober 2012, nr. 93 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Fremtidens hjerter side 6 Seminar 2012 side 8 Læsøtur side 14 Sol over Gudhjem side 18 Nye kørekortregler side

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Hvornår: 7-8 oktober, 2006 Hvor: Vollsmose Svømmehal, 6 baner, 25 m, elektronisk

Læs mere

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto www.frdk.dk Nr. 4 Side 1 af 5 25. marts 2015 1. Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studieturen har mest

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 TORSDAG D. 22. JANUAR Indregistrering i Salen på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5,. (Kør ligeud i de to lyskryds, efter 2. lyskryds ligger

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

Grønland - mødet ved kanten af indlandsisen

Grønland - mødet ved kanten af indlandsisen CWT MEETINGS & EVENTS Grønland - mødet ved kanten af indlandsisen Verden er fuld af skønne hoteller og restauranter med fine Michelin-stjerner og hippe kokke, der forkæler deltagerne under konferencen

Læs mere

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010 Billede fra sidste års seminar Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2 LÆS OM: Status på hjemmesiden 2 Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 Forhandlerrejsen 4 Inatsisartut

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

12-02-2011 til 19-02-2011 (uge 7) Skirejse til Bad Kleinkirchheim

12-02-2011 til 19-02-2011 (uge 7) Skirejse til Bad Kleinkirchheim 12-02-2011 til 19-02-2011 (uge 7) Skirejse til Bad Kleinkirchheim World-Cup området Bad Kleinkirchheim tiltrækker hvert år mange mennesker på grund af dets mangfoldige muligheder for aktiviteter og oplevelser.

Læs mere

kr. 495,* Ta på Lillebæltophold og nyd de skønne omgivelser fra Pr. person i delt dobbeltværelse

kr. 495,* Ta på Lillebæltophold og nyd de skønne omgivelser fra Pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 495,* Overnatning, 3 retters middag og morgenbuffet *) Priseksempel 27/6-17/8 2014 Ta på og nyd de skønne omgivelser Auditorie 38 mødelok aler Restauran t & Ca 153 værels fé er - kom og lad os

Læs mere