BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn"

Transkript

1 ILAG Miljørapport - VVM og MV Udvidelse af Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn, Januar 2013

2 ilag til Miljørapport VVM og MV ilag 1. ilag 2. ilag 3. ilag 4. ilag 5. Natura 2000 konsekvensvurdering eregningsforudsætninger Miljøvurderingsmetode Udkast til VVM tilladelse Udkast til miljøgodkendelse

3 Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn ILAG 1 Natura 2000 konsekvensvurdering

4 Aalborg Lufthavn Januar 2013 NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Udvidelse af Aalborg Lufthavn

5 PROJEKT Natura 2000 konsekvensvurdering Aalborg Lufthavn Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af LGO Kontrolleret af Godkendt af NIRAS A/S VR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: Postboks 119 E: E: 9100 Aalborg

6 INDHOLD 1 Indledning Ikke teknisk resumè Metode og lovgrundlag Afgrænsning Metode til beregning af emissioner og depositioner fra fly Projektbeskrivelse Internationale naturbeskyttelsesinteresser Natura Naturplaner ilag IV arter Eksisterende forhold eskrivelse af Natura 2000-området Naturhandleplanen Udpegningsgrundlag for naturtyper og arter habitatområde nr. H Udpegningsgrundlag fugle Fuglebeskyttelsesområde nr. F Arter på habitatdirektivets bilag IV Overfladevand Overfladevand og spildevand eksisterende forhold Naturbeskyttelseslovens Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen Vurdering Vurdering af påvirkninger i driftsfasen Støj, bevægelser og skygger fra overflyvende fly Påvirkninger af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget Påvirkninger af ilag IV arter Udledning af overfladevand og spildevand Påvirkninger af udpegningsgrundlaget Påvirkninger af ilag IV arter Udledning (emissioner) af udstødningsgasser fra fly Påvirkninger af udpegningsgrundlaget Påvirkninger af ilag IV arter Kumulative effekter Aktiviteter fra Aalborg Flyvestation Usikkerheder ved vurderingsgrundlaget, manglende viden Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering

7 INDHOLD 11 Afværgeforanstaltninger Samlede vurderinger og konklusioner ilag 1 Flyveje Referencer Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering

8 1 INDLEDNING Aalborg Lufthavn har planlagt en række nye projekter med henblik på at udvide lufthavnsdriften i 2020 (Aalborg Lufthavn, 2012a). Da lufthavnen er beliggende nær ved Natura 2000-område nr. 15 Nibe redning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal har Aalborg Kommune udarbejdet en habitatscreening (Aalborg Kommune, 2012a) jævnfør Habitatdirektivet (EU, 1992). Konklusionerne på habitatscreeningen foretaget af Aalborg Kommune er, at planen/projektet kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området. Herunder at det ikke på forhånd kan udelukkes at støj, bevægelser og skygger fra fly har en væsentlig forstyrrende effekt på fugle, odder og spættet sæl i udpegningsgrundlaget, samt for marsvin opført på habitatdirektivets bilag IV og at udledning, af overfladevand og muligvis spildevand til fjorden, kan forringe vilkårene for arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget pga. risiko for eutrofiering, samt udledning af olierester og andre miljøfremmede stoffer til fjorden. Endelig kan det ikke på forhånd udelukkes, at eutrofiering fra næringsstofferne N (kvælstof) og P (fosfor) i udstødningsrøgen fra flyenes forbrændingsmotorer, medfører væsentlig forringelser af naturtyper på udpegningsgrundlaget, indenfor habitatområdet. På den baggrund er der gennemført en konsekvensvurdering, der nærmere vurderer konsekvenserne af disse potentielle påvirkninger. Konsekvensvurderingen er udført af NIRAS A/S for Aalborg Lufthavn. Konsekvensvurderingen indgår som et bilag til VVM-redegørelsen og konsekvensvurderingens konklusioner er indarbejdet i VVM-redegørelsen. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 1

9 2 IKKE TEKNISK RESUMÈ Indledning Projektet omfatter udvidelse af Aalborg Lufthavn ved en række delprojekter med henblik på at udvide lufthavnsdriften i Lufthavnen er beliggende tæt på et Natura 2000 område og derfor er der udarbejdet en habitatscreening. Jævnfør denne kan det ikke på forhånd udelukkes at støj, bevægelser og skygger fra fly kan have en væsentlig effekt på fugle, odder og spættet sæl på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Det vurderes ligeledes, at marsvin opført på habitatdirektivets bilag IV kan påvirkes og at udledning af overfladevand til fjorden kan forringe vilkårene for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Endelig kan det ikke udelukkes at stoffer, der opstår ved afbrænding af flybrændstof, kan påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Derfor er denne Natura 2000 konsekvensvurdering udarbejdet. Det nærmeste Natura 2000 område nr. 15 (Nibe redning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal), der omfatter habitatområde nr. H15 og fuglebeskyttelsesområde nr. F1 grænser til landingsbanen som benyttet af Aalborg Lufthavns fly. Natura 2000 området består imod nord umiddelbart vest for lufthavnen af vidtstrakte lavvandede fjordområder i Limfjorden med strandenge på landsiden. De lavvandede marine områder er af stor betydning for andefugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Arter der lever knyttet til naturtyperne er særligt en lang række fugle, men også havlampret, spættet sæl, marsvin og strandtudse. Desuden lever odder og spidssnudet frø knyttet til vådområder langs vandløb og søer. Flagermus og firben på habitatdirektivets bilag IV er derimod knyttet til naturtyper ofte præget af henholdsvis skove og bygninger og tørre naturtyper på land. Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen Påvirkninger i anlægsfasen er begrænset til aktiviteter i forbindelse med byggeri tæt på terminalbygningen herunder udvidelse af terminalbygningen, udvidelse af standpladser, etablering af parkeringshus, etablering af autoværksted og etablering af flyhangar. Udvidelsen af parkeringsarealet foretages øst for terminalbygningen. I forbindelse med etablering af parkeringsarealer syd for Ny Lufthavnsvej fritholdes et naturareal, hvor der bl.a. potentiel kan være overvindringssted (yngle- og rastested) for flagermus. Det vurderes at den øgede trafik, der kan forekomme i forbindelse med anlægsfasen ikke er væsentlig større end den trafik der er i forbindelse med privat trafik til og fra lufthaven allerede i dag. Da trafikken ikke stiger væsentligt, vurderes det desuden at antallet af trafikdrab (odder og padder) ikke øges. Da naturarealet, hvor der potentielt kan være yngle- og rastested for flagermus, ikke påvirkes ved udbygningen af parkeringsarealerne, vurderes det desuden at anlægget af parkeringspladserne kun udgør en kortvarig forstyrrelse og at yngleog rastestederne for markfirben ikke påvirkes. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 2

10 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen I driftsfasen vurderes der særligt på støj, bevægelser, skygger fra overflyvende fly, den øgede persontrafiks påvirkning af trafikdrab af arter på habitatdirektivets bilag IV, udledning af overfladevand til Limfjorden fra udbygning af de befæstede areal og udledning af udstødningsgasser fra fly. Særligt i ynglesæsonen i juni og juli og under pelsfældningen i august september kan spættet sæl blive påvirket af forstyrrelser og særligt ved flyhøjder under ca. 300 meter. Samtidig er der observationer fra Kastrup Lufthavn og fra Kangerlussuag/Grønland, der tyder på at sæler vænner sig til tilstedeværelsen af en lufthavn. Det vurderes, at der ikke findes ynglende sæl i nærheden Aalborg Lufthavn. Rastende sæl kan findes tæt på lufthavnen, men det vurderes at rastende spættet sæl på baggrund af de erfaringer fra Kastrup Lufthavn og Kangerlussuag/Grønland ikke vil skades af denne forstyrrelse. Generelt er odder og særligt hunner med hvalpe sårbare overfor direkte menneskelige forstyrrelser (hundeluftere, lystfiskere mv.). Da odder oftest befinder sig i bevoksninger/rørskov langs vandløb og søer med gode skjulesteder vurderes det at overflyvende fly ikke skader odder. Pga. øget trafik til og fra lufthavne ved udvidelsen kan der potentielt ske flere trafikdrab af odder. Veje til Aalborg Lufthavn, hvor disse krydser vandløb som potentielle levesteder for odder er gennemgået enkeltvis. Samlet vurderes det at udvidelsen af lufthavnen ikke øger sandsynligheden for trafikdrab. I nærheden af Aalborg Lufthavn forekommer en del vigtige områder for fugle på udpegningsgrundlaget herunder 3 områder med væsentlige forekomster af arterne hedehøg, klyde og splitterne. Effekten af støj på fugle er generelt ringe kendt og særligt for kystfugle er der kun lavet meget få undersøgelse. Ofte ses der dog i første omgang en reaktion på en ny støjkilde, hvorefter fuglene hurtigt lærer at ignorere støjen. Det vurderes at kystfugle i lige så høj grad er påvirket af den visuelle forstyrrelse ved overflyvning med fly, hvor langsom og støjende trafik er mest forstyrrende. Også her observeres der dog en vis tilvænning til lufthavne og regelmæssig flytrafik. Endelig kan tilgroning af strandengene påvirke kystfuglenes fødegrundlag idet det vurderes, at tilgroning er en trussel mod mange engfuglearter. Tilgroning af strandengene kan øges ved manglende afgræsning/høslet. Samlet vurderes det at den planlagte udvidelse af Aalborg Lufthavn ikke vil skade fugle på udpegningsgrundlaget. Arter på habitatdirektivets bilag IV Marsvin er særligt truet i yngleområderne. Særligt støj i vandet kan forstyrre marsvin, hvorimod det vurderes at overflyvende fly generelt ikke påvirker marsvin, da disse ofte opholder sig på meters vand. Da aktiviteterne på Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 3

11 Aalborg Lufthavn ikke bevirker øget støj i vandet vurderes det samlet ikke at yngle- og rasteområder for marsvin påvirkes. Udledning af overfladevand og spildevand Udledning af overfladevand til Limfjorden og Natura 2000 området fra udbygningen af de befæstede arealer til parkering og byggeri omkring Aalborg Lufthavn kan påvirke vegetationen på kystnære habitatnaturtyper (strandenge) og de marine habitatnaturtyper herunder også naturtyperne som fødegrundlag for arter på udpegningsgrundlaget og arter på habitatdirektivets bilag IV. Mængden af næringsstoffer der vurderes at ledes til Natura 2000 området vurderes at være i så små mængder at det ikke skader udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. En manglende konkret viden om indholdet af miljøfremmede stoffer i overfladevandet, der ledes fra de befæstede arealer, gør det ikke muligt at vurdere om mængden af disse stoffer har en væsentlig skadevirkning på Natura 2000 området. Nedfald af kvælstofforbindelser Da kvælstof kan påvirke habitatnaturtyperne og dermed også arter tilknyttet disse naturtyper er der gennemført beregninger af nedfald af kvælstofforbindelser ved afbrænding af flybrændstof og materiel tilknyttet flyoperationer. Ingen af habitatnaturtyperne beliggende i nærheden af lufthavnen er følsomme overfor kvælstof nedfald fra luften. eregningerne er lavet med udgangspunkt i den forventede øgning af antallet af fly og den forventede ændring i flymodellerne indtil Indenfor Natura 2000 området er der lavet beregning på en strandeng i et punkt beliggende tæt på det mest belastede sted i lufthavnen og i et punkt beliggende i forlængelse af landingsbanen i Haldager Vejle. Det er således beregnet at kvælstofnedfaldet ved det punkt, der er mest belastet, er 4,43 kg NO x kg/ha/år. Sammen med baggrundsbelastningen i området vil det samlede nedfald være langt mindre end det som strandengen kan tåle og det vurderes derfor at strandengen ikke tager skade af nedfaldet. De øvrige habitatnaturtyper modtager langt mindre kvælstof og/eller er ikke følsomme overfor kvælstof i de beregnede mængder og samlet vurderes det derfor, at ingen af habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget tager skade af kvælstofnedfaldet fra afbrænding af flybrændstof. Det vurderes derfor ligeledes at arter på udpegningsgrundlaget eller arter på habitatdirektivets bilag IV tilknyttet habitatnaturtyperne ikke tager skade af kvælstofnedfaldet. Kumulative effekter Aktiviteter på Aalborg Flyvestation beliggende som nabo til Aalborg Lufthavn benytter de samme startbaner som Aalborg Lufthavn. Dette betyder at flyvestationens aktiviteter bidager med både støj og nedfald af kvælstofforbindelser. Hverken den samlede støj eller det samlede nedfald af kvælstofforbindelser vurderes at bevirke at udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området tager skade. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 4

12 Der afvandes desuden også overfladevand fra befæstede arealer på Aalborg Flyvestation til Limfjorden og Natura 2000 området. Samlet vurdering Samlet vurderes det, at der med udvidelsen af Aalborg Lufthavn kun vil forekomme mindre påvirkninger af miljøet og at der samlet set ikke vil forekomme skader på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 15. Det er endvidere vurderet, at arter på habitatdirektivets bilag IV og deres økologiske funktionalitet ikke påvirkes med den planlagte udvidelse af Aalborg Lufthavn. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 5

13 3 METODE OG LOVGRUNDLAG Konsekvensvurderingen er udført i overensstemmelse med ekendtgørelse nr. 408 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter med tilhørende vejledning (Miljøministeriet, 2007a) (Naturstyrelsen, 2001). Ifølge 7 i bekendtgørelse nr. 408 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Vurderingen skal foretages inden afgørelsen om at gennemføre projektet træffes. Hvis myndigheden vurderer, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyntagen til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. Vurderingen af eventuelle konsekvenser skal foretages under hensyn til områdets bevaringsmålsætning. evaringsmålsætningen for de udpegede områder er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som et område er udpeget for at beskytte. Konsekvensvurderingen skal således forholde sig konkret til, om det pågældende projekt påvirker de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. En naturtype eller en arts bevaringsstatus afhænger såvel af den nuværende tilstand som af prognosen for dens udvikling. For naturtyper betyder det alle de forhold, som indvirker på naturtypen og de karakteristiske arter, der lever der, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelsesområde, dens struktur og funktion og de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt. Tilsvarende gælder for arterne. For arter og naturtyper med prognosen gunstig bevaringsstatus er det langsigtede mål at bevare den gunstige bevaringsstatus. For arter og naturtyper med ugunstig bevaringsstatus er det langsigtede mål at genoprette gunstig status og for arter og naturtyper med prognose som ukendt bevaringsstatus er de langsigtede mål bevaring eller genopretning af gunstig bevaringsstatus (se fig. 1). Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 6

14 Gunstig bevaringsstatus En naturtype har en gunstig bevaringsstatus, når: Det naturlige udbredelsesområde og samlede areal med naturtypen er stabilt eller stigende. De særlige strukturer og funktioner, der er nødvendige for typens opretholdelse på langt sigt, er til stede nu og i overskuelig fremtid. Typens karakteristiske arter har en gunstig bevaringsstatus. En art har en gunstig bevaringsstatus, når: Den på langt sigt kan opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder. Dens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller at der er sandsynlighed herfor inden for en overskuelig fremtid. Der både nu og i fremtiden vil være tilstrækkeligt store levesteder til at bevare dens bestande. Figur 1. Definition af gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau for naturtyper og arter. Forsigtighedsprincippet spiller en central rolle i administrationen af Natura områder. Forsigtighedsprincippet indebærer, at i tilfælde hvor videnskabelige oplysninger er ufuldstændige, og hvor en foreløbig videnskabelig vurdering viser, at der er risiko for eventuelle skadelige indvirkninger på arter eller naturtyper, kan et projekt først vedtages eller tillades, når det ud fra den bedst tilgængelige videnskabelige viden uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke skader Natura 2000-området (den omvendte bevisbyrde). Der er indsamlet oplysninger om bevaringsmålsætning, udpegningsgrundlag m.v. i naturplanen for Natura 2000 område nr. 15. Planen er udarbejdet af Miljøministeriet og vedtaget i december Aalborg Kommune har udarbejdet en naturhandleplan, som er sendt i høring og forventes endeligt vedtaget den 8. december 2012 (se afsnit 6.1.1). Herudover er anvendt data fra basisanalysen (Miljøministeriet, 2007a) for Natura 2000 området, som var forarbejdet til naturplanen. Herudover er der indhentet data om forekomster af arter fra følgende kilder: fugleognatur.dk miljøportalen (naturdata) DOFbasen DMU s håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Der er vurderet at ovennævnte materiale er tilstrækkelig til at give den nødvendige information om arternes forekomst i projektområdet. Der er derfor ikke gennemført supplerende feltundersøgelser. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 7

15 3.1 Afgrænsning Nærværende notat indeholder en konsekvensvurdering af lufthavnsprojekternes påvirkning af de internationale naturbeskyttelsesinteresser i Natura 2000-område nr. 15 Nibe redning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal i forhold til den planlagte etablering og drift af følgende projekter (Aalborg Lufthavn, 2012a): 1) Udvidelse af terminalbygning 2) Udvidelse af standpladser (4 standpladser) 3) Udvidelse af parkeringspladser 4) Etablering af parkeringshuse 5) Etablering af autoværksted 6) Etablering af hangar, flyværksted Projekterne er planlagt, fordi der forventes øget aktivitet omkring Aalborg Lufthavn herunder øget persontrafik med flere flyafgange indtil Naturkonsekvensvurderingen er udført på baggrund af de forventede påvirkninger fra de planlagte aktiviteter herunder en stigning i støjniveauer og emissioner pga. flere flyafgange. Vurderingen af støj er foretaget i VVM redegørelse for udvidelse af Aalborg Lufthavn afsnit 14 (Aalborg Lufthavn, 2012c). 3.2 Metode til beregning af emissioner og depositioner fra fly Der er en lang række luftbårne stoffer fra luftfarts aktiviteter, som potentielt kan påvirke miljøet lokalt. Lufthavnsaktiviteter er foruden afbrænding af flybrændstof ved fly landinger og take-off også øvrige aktiviteter som bl.a. persontrafik til og fra lufthavnen og håndtering af fly, passagerer, bagage og brændstof mv. indenfor lufthavnsområdet. Følgende stoffer vurderes at være de primære: a) Nitrogen oxider (NOx), der omfatter NO 2 og NO; b) Flygtige organiske forbindelser (VO); c) arbon oxid (O); d) Partikelformede stoffer (PM-2,5 og PM-10) og e) Sulphur oxid (SOx). Desuden udledes arbon dioxid (O 2 ), der dog vurderes at påvirke mere globalt end lokalt samt luftforurenende stoffer (HAP). Disse stoffer er tilstede i mindre mængder i udstødningsgasser fra flymotorer både i gasform og som partikulært stof. Viden om disse stoffer I forbindelse med luftfart er dog begrænset. Det vurderes at udledning af NO x (NO og NO2) er de vigtigste faktorer, der kan påvirke tilstanden af sårbare habitatnaturtyper. Der er derfor fokuseret særskilt på påvirkning af udledning (emission) af NO x ved afbrænding af flybrændstof og materiel tilknyttet flyoperationer. Se beregningsforudsætningerne i bilag 2 i VVM redegørelse for udvidelse af Aalborg Lufthavn (Aalborg Lufthavn, 2012b), idet Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 8

16 det vurderes at NO x emissionerne fra de øvrige aktiviteter er underordnede i forhold til dette. Der er ikke lavet beregninger af emissioner fra en øget privat biltrafik til og fra lufthavnen, da dette vurderes at være af marginal betydning i forhold til emissionerne fra flytrafikken pga. afstanden imellem vejnettet og Natura 2000 området For at vurdere påvirkningen af naturtyper på udpegningsgrundlaget er der beregnet kvælstof deposition i en række punkter indenfor Natura 2000 området. eregningerne er foretaget med baggrund i en OML beregning. Se desuden beskrivelse af beregninger i bilag 2 til VVM redegørelse for udvidelse af Aalborg Lufthavn 2012 (Aalborg Lufthavn, 2012c). Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 9

17 4 PROJEKTESKRIVELSE Aalborg Lufthavn har i de senere år oplevet en stigning i passagerantal og flyafgange. I 2011 betjente lufthavnen ca. 1,4 mio. passagerer. Jævnfør prognoser fra Aalborg Lufthavn vil det samlede antal passagerer på indenrigs-, udenrigs- og charterruter i 2020 være steget til ca. 2,1 mio. passagerer pr. år. Dermed vil antallet af flyoperationer stige fra ca i 2011 til ca i 2020 (Hjorth, 2012). Størstedelen af stigningen er med tunge fly (over kg) herunder udenrigs-, indenrigs- og chartertrafik. Der er derfor behov for udvidelse af kapaciteten og tilpasning af lufthavnens faciliteter. På langt sigt er der planer om at skabe en såkaldt lufthavnsby, hvor en række lufthavnsrelaterede funktioner kan varetages. Eksempler kan være parkeringshuse, værksteder til reparation af fly, helikoptere og flypassagerers biler, hotel, læger, tandlæger og fitnesscenter, apotek, mindre butikker, samt erhverv der har fordele af at ligge i umiddelbar nærhed af lufthavnen. Der udarbejdes lokalplan og tillæg til kommuneplanen for at imødekomme dette behov. Området beliggende mellem Lufthavnsvej, Ny Lufthavnsvej og Lervej ønskes benyttet til parkering i form af parkeringspladser og evt. parkeringshus. Arealer som ikke benyttes til parkering kan anvendes til erhvervsvirksomhed primært i relation til lufthavnen. Et areal umiddelbart øst for Lindholmsvej er reserveret til jernbane og station. Den østlige afgrænsning af Natura 200 område nr. 15 er beliggende ca meter vest for Aalborg Lufthavns terminalbygning og grænsende til landingsbanen. Se fig. 2. Nedenfor beskrives de planlagte delprojekter nævnt i afsnit 3.1 som punkt 1-6 (Aalborg Lufthavn, 2012a). 1. Udvidelse af terminalbygning Udviklingen i flytrafikken har betydet, at flere fly afgår inden for samme tidsrum, særligt i myldretiden om morgenen og i eftermiddagstimerne, hvorfor der er brug for flere gates. Ligeledes forventes et stigende passagerantal at betyde, at den eksisterende terminalbygning ikke er tilstrækkeligt stor. Terminalbygningen forventes at omfatte ankomsthaller, check-in og sikkerhedstjek-områder, ligesom der kan være behov for at øge udbuddet af servicefaciliteter. Terminalbygningen er planlagt udvidet mod nord og mod syd i samme profil og dybde som den eksisterende. Udvidelsen omfatter ca. 32 spærfag fordelt på ca. 195 m mod nord og 15 spærfag fordelt på 90 m mod syd. Den maksimale højde Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 10

18 er 16 meter fordelt på to-tre etager. Det samlede bebyggede areal vil komme op på ca m 2. Udledning af spildevand fra terminalbygningen sker i dag via det eksisterende kloaksystem. Overfladevand fra tagflader udledes til Limfjorden. Dette vil fortsætte efter udvidelsen. 2. Etablering af 4 nye standpladser I tilknytning til terminalbygningen etableres 4 nye standpladser til fly. Standpladserne placeres i forlængelse af de eksisterende standpladser foran terminalbygningen enten mod nord eller syd. Der er etableret 8 standpladser foran terminalbygningen og med udvidelsen, er der i alt 12 standpladser. De 4 nye standpladser etableres som eksisterende standpladser med en belægning af asfalt og beton og med et samlet areal på ca m 2. Sammen med belægningen etableres nye afløb til overfladevand. Overfladevand med afisningsmidler fra pladserne ledes til eksisterende samletank. Når der ikke afises, ledes overfladevand til Limfjorden. 3. Etablering af parkeringsarealer Som følge af det øgede passagerantal er der behov for et stadigt større antal parkeringspladser i tilknytning til lufthavnen. Aalborg Lufthavn har et ønske om fortsat at kunne tilbyde gratis parkeringspladser, differentierede parkeringsmuligheder som Direct Parking og P-hus. Der etableres ca parkeringspladser nord for Ny Lufthavnsvej og ca parkeringspladser syd for Ny Lufthavnsvej. Endvidere forventes der etableret ca. 650 parkeringspladser i tilknytning til udvidelsen af terminalbygningen mod nordøst. Udvidelserne af parkeringsarealer udgør til sammen ca m 2. I forbindelse med etablering af parkeringspladserne vil der blive anvendt LAR teknologier (LAR: Lokal Afledning af Regnvand) f.eks. ved hel eller delvis nedsivning gennem faskine. Det forventes derfor, at disse arealer vil udnyttes mindre intensivt til parkering end de eksisterende arealer. Hvis der ikke kan ske 100 % nedsivning vil afvanding af områderne ske via eksisterende overfladevandssystem (parkeringsarealer) nord for Ny Lufthavnsvej til Limfjorden. 4. Etablering af parkeringshuse På den nordlige del af lufthavnens areal etableres et parkeringshus med direkte adgang til terminalbygningen. Parkeringshuset etableres i 4 etager med en højde Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 11

19 på 12 m. Overfladevand fra bygningen ledes til eksisterende overfladesystem, som afleder til Limfjorden. Der ønskes endvidere mulighed for etablering af parkeringshus i området Lufthavnsvej, Ny Lufthavnsvej og Lervej. Parkeringshuset kan etableres som selvstændig bygning, i forbindelse med hotel eller anden funktion. 5. Etablering af hangar og flyværksted Der ønskes etableret flyhangar(er) med tilhørende værkstedsfaciliteter til reparation af fly. Hangar(er) etableres vest for terminalbygningen. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 12

20 5 INTERNATIONALE NATURESKYTTELSESINTERESSER Dette afsnit er en generel beskrivelse af de internationale beskyttelsesinteresser. De internationale naturbeskyttelsesområder også kaldet Natura 2000 områder er et vigtigt bidrag til at beskytte den biologiske mangfoldighed i Danmark. Natura 2000-områderne er udpeget igennem Habitatdirektivet (EU, 1992) og Fuglebeskyttelsesdirektivet (EU, 1979) for at beskytte naturtyper, levesteder og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Områderne er udpeget igennem og administreres ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 også kaldet habitatbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2007a). ekendtgørelsens regler skal anvendes, når myndighederne planlægger eller træffer afgørelser i sager efter en række love på natur- og miljøområdet herunder planloven, vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. 5.1 Natura 2000 Natura 2000 er en fællesbetegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Habitatområderne er naturområder, der er beskyttet efter Habitatdirektivet, der forpligter EU's medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Hvert område er udvalgt for at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter (områdets udpegningsgrundlag). Heraf er nogle arter og naturtyper særligt prioriterede i de enkelte områder. Habitatdirektivet omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr, hvoraf der findes ca. 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark. I Danmark findes der 261 habitatområder med et samlet areal på ca km², hvoraf hovedparten er havområder. 5.2 Naturplaner For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet basisanalyser, som beskriver udpegningsgrundlag, tilstanden for områdets naturtyper og arter, samt truslerne imod dem. asisanalyserne er udgangspunkt for Natura 2000-planlægningen, og hvis myndighederne skal træffe konkrete afgørelser, som vedrører de enkelte områder, skal viden fra analyserne indgå som en del af beslutningsgrundlaget. asisanalyserne er sammenfattet i resuméer, der giver en kortfattet oversigt over forholdene i områderne. På baggrund af basisanalyserne er der udarbejdet en naturplan for hvert enkelt Natura 2000-område. Planerne har været i offentlig høring indtil april 2011, hvorefter de endelige planer er vedtaget i efteråret Kommunerne har herefter udarbejdet konkrete naturhandleplaner for de enkelte områder. De Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 13

21 konkrete naturhandlingsplaner er offentliggjort den 8. juni 2012 og har været er i høring indtil den 20. august Naturhandleplanerne er vedtaget den 8. december Natura 2000-planerne skal sikre, at de truede naturtyper og arter, som findes i de enkelte områder, opnår gunstig bevaringstilstand. I den sammenhæng er der lavet en målfastsættelse for de enkelte naturtyper og arter. 5.3 ilag IV arter Danmark skal sikre, at bestemte arters yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges, jf. habitatdirektivets artikel 12, stk. 1 d. EF-domstolen har i flere domme understreget, at artsbeskyttelsen tillægges stor betydning for EU og skal fortolkes restriktivt. eskyttelsen gælder de arter, der står på bilag IV i habitatdirektivet. a. 35 af arterne findes i Danmark, heraf nogle meget sjældne herunder fx arter som sommerfuglen sortplettet blåfugl, fiskearten snæbel og klokkefrøen. Nogle arter er mere udbredte f.eks. stor vandsalamander og spidssnudet frø, hvis levesteder i vid udstrækning i en årrække har været i tilbagegang. Mange aktiviteter i det åbne land og i skovene kan berøre yngle- og rasteområder for disse arter. Det skal understreges, at arterne ikke kun er beskyttet indenfor Natura områderne, men generelt er beskyttet i hele Danmark. I alle de tilfælde, hvor aktiviteter kræver en plan eller en afgørelse, skal kommunen sikre sig, at planer og afgørelser ikke beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområder. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 14

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn ILAG Miljørapport - VVM og MV Udvidelse af Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn, Januar 2013 ilag til Miljørapport VVM og MV ilag 1. ilag 2. ilag 3. ilag 4. ilag 5. Natura 2000 konsekvensvurdering eregningsforudsætninger

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Natura 2000-plan Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Natura 2000-område nr. 15 Habitatområde H15 Fuglebeskyttelsesområde F1

Natura 2000-plan Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Natura 2000-område nr. 15 Habitatområde H15 Fuglebeskyttelsesområde F1 2010-2015 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal Natura 2000-område nr. 15 Habitatområde H15 Fuglebeskyttelsesområde F1 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 235 Jægerspris Skydeterræn Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden skal foretage

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi

Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Aalborg Kommune Nørholm Enge etablering

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal Natura 2000-område nr. 15 Habitatområde H15 Fuglebeskyttelsesområde F1 Natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Den enkelte

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Habitatområde H 144. Fuglebeskyttelsesområde F 92. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Teknik og Miljø Natura 2000-handleplan 2016-2021 Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområde F73 og F98 Forsidefoto: Lavvandet vade ved Sprogø Østrev.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt Den enkelte naturplan

Læs mere

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon:

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon: Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig 4. juli 2016 Landzonetilladelse Med hjemmel i 35 i Lov om planlægning giver Lemvig Kommune herved tilladelse til opførelse af udsigtsplatform ved Mindeparken på

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Det overordnede mål for Natura 2000-området er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus.

Det overordnede mål for Natura 2000-området er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398

Læs mere

Miljørapport for Rosborg Sø (N37)

Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger,

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Forhøring 14. januar - 11 marts 2010 Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside: http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE,

INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE, Birgitte Maria Tøttrup Maddock Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S DATO: 06-04-2017 INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE, FÅÅBORG HAVN I relation til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal Natura 2000-område nr. 15 Habitatområde H15 Fuglebeskyttelsesområde F1 Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

År: ISBN nr Dato: 18. december Forsidefoto: Engryle på ynglepladsen. Foto: Peter Bundgaard Jensen

År: ISBN nr Dato: 18. december Forsidefoto: Engryle på ynglepladsen. Foto: Peter Bundgaard Jensen Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Emneord:

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura 2000 30. april 2015 Vores reference: 30.2100.20

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

År: ISBN nr Dato: April Forsidefoto: Stenet strandvold på Hesselø. Fotograf: Mogens Holmen

År: ISBN nr Dato: April Forsidefoto: Stenet strandvold på Hesselø. Fotograf: Mogens Holmen Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Hesselø med omliggende stenrev Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan. Udgiver: Miljø- og Fødevareministeriet,

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als Natura 2000-område nr. 197, Habitatområde H173 Fuglebeskyttelsesområde F64 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Flensborg

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hesselø med omliggende stenrev Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Titel: Hesselø med omliggende stenrev Udgiver: Halsnæs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Habitatnaturtype

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen VARDE ØVELSESPLADS natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Varde Øvelsesplads, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

J. nr. LIFE02/ef.: LCA

J. nr. LIFE02/ef.: LCA Til: Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygge- og Planafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Jens Schelde og Paula Meldgaard J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Foreløbig vurdering af konsekvenser på

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø Natura 2000-område nr. 28 Habitatområde H28 Fuglebeskyttelsesområde F23, F27, F28 og F39 Natura 200 plan 2016-21 Kolofon

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser (resume af rapport sendt til EU) En status over naturens tilstand i Danmark. DMU-nyt Årgang 12 nr. 3, 28.

Danmarks Miljøundersøgelser (resume af rapport sendt til EU) En status over naturens tilstand i Danmark. DMU-nyt Årgang 12 nr. 3, 28. Danmarks Miljøundersøgelser (resume af rapport sendt til EU) DMU-nyt Årgang 12 nr. 3, 28. januar 2008 Seniorforsker Rasmus Ejrnæs (naturtyper). Biolog Bjarne Søgaard (arter). En status over naturens tilstand

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22.

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

NOTAT. Klik her for at angive tekst.

NOTAT. Klik her for at angive tekst. NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Miljø Vurdering af, at kommuneplantillæg nr. 5 for byudvikling i Køge Nord ikke vil have væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder. Køge Rådhus Torvet 1 4600

Læs mere

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere