BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn"

Transkript

1 ILAG Miljørapport - VVM og MV Udvidelse af Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn, Januar 2013

2 ilag til Miljørapport VVM og MV ilag 1. ilag 2. ilag 3. ilag 4. ilag 5. Natura 2000 konsekvensvurdering eregningsforudsætninger Miljøvurderingsmetode Udkast til VVM tilladelse Udkast til miljøgodkendelse

3 Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn ILAG 1 Natura 2000 konsekvensvurdering

4 Aalborg Lufthavn Januar 2013 NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Udvidelse af Aalborg Lufthavn

5 PROJEKT Natura 2000 konsekvensvurdering Aalborg Lufthavn Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af LGO Kontrolleret af Godkendt af NIRAS A/S VR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: Postboks 119 E: E: 9100 Aalborg

6 INDHOLD 1 Indledning Ikke teknisk resumè Metode og lovgrundlag Afgrænsning Metode til beregning af emissioner og depositioner fra fly Projektbeskrivelse Internationale naturbeskyttelsesinteresser Natura Naturplaner ilag IV arter Eksisterende forhold eskrivelse af Natura 2000-området Naturhandleplanen Udpegningsgrundlag for naturtyper og arter habitatområde nr. H Udpegningsgrundlag fugle Fuglebeskyttelsesområde nr. F Arter på habitatdirektivets bilag IV Overfladevand Overfladevand og spildevand eksisterende forhold Naturbeskyttelseslovens Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen Vurdering Vurdering af påvirkninger i driftsfasen Støj, bevægelser og skygger fra overflyvende fly Påvirkninger af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget Påvirkninger af ilag IV arter Udledning af overfladevand og spildevand Påvirkninger af udpegningsgrundlaget Påvirkninger af ilag IV arter Udledning (emissioner) af udstødningsgasser fra fly Påvirkninger af udpegningsgrundlaget Påvirkninger af ilag IV arter Kumulative effekter Aktiviteter fra Aalborg Flyvestation Usikkerheder ved vurderingsgrundlaget, manglende viden Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering

7 INDHOLD 11 Afværgeforanstaltninger Samlede vurderinger og konklusioner ilag 1 Flyveje Referencer Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering

8 1 INDLEDNING Aalborg Lufthavn har planlagt en række nye projekter med henblik på at udvide lufthavnsdriften i 2020 (Aalborg Lufthavn, 2012a). Da lufthavnen er beliggende nær ved Natura 2000-område nr. 15 Nibe redning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal har Aalborg Kommune udarbejdet en habitatscreening (Aalborg Kommune, 2012a) jævnfør Habitatdirektivet (EU, 1992). Konklusionerne på habitatscreeningen foretaget af Aalborg Kommune er, at planen/projektet kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området. Herunder at det ikke på forhånd kan udelukkes at støj, bevægelser og skygger fra fly har en væsentlig forstyrrende effekt på fugle, odder og spættet sæl i udpegningsgrundlaget, samt for marsvin opført på habitatdirektivets bilag IV og at udledning, af overfladevand og muligvis spildevand til fjorden, kan forringe vilkårene for arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget pga. risiko for eutrofiering, samt udledning af olierester og andre miljøfremmede stoffer til fjorden. Endelig kan det ikke på forhånd udelukkes, at eutrofiering fra næringsstofferne N (kvælstof) og P (fosfor) i udstødningsrøgen fra flyenes forbrændingsmotorer, medfører væsentlig forringelser af naturtyper på udpegningsgrundlaget, indenfor habitatområdet. På den baggrund er der gennemført en konsekvensvurdering, der nærmere vurderer konsekvenserne af disse potentielle påvirkninger. Konsekvensvurderingen er udført af NIRAS A/S for Aalborg Lufthavn. Konsekvensvurderingen indgår som et bilag til VVM-redegørelsen og konsekvensvurderingens konklusioner er indarbejdet i VVM-redegørelsen. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 1

9 2 IKKE TEKNISK RESUMÈ Indledning Projektet omfatter udvidelse af Aalborg Lufthavn ved en række delprojekter med henblik på at udvide lufthavnsdriften i Lufthavnen er beliggende tæt på et Natura 2000 område og derfor er der udarbejdet en habitatscreening. Jævnfør denne kan det ikke på forhånd udelukkes at støj, bevægelser og skygger fra fly kan have en væsentlig effekt på fugle, odder og spættet sæl på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Det vurderes ligeledes, at marsvin opført på habitatdirektivets bilag IV kan påvirkes og at udledning af overfladevand til fjorden kan forringe vilkårene for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Endelig kan det ikke udelukkes at stoffer, der opstår ved afbrænding af flybrændstof, kan påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Derfor er denne Natura 2000 konsekvensvurdering udarbejdet. Det nærmeste Natura 2000 område nr. 15 (Nibe redning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal), der omfatter habitatområde nr. H15 og fuglebeskyttelsesområde nr. F1 grænser til landingsbanen som benyttet af Aalborg Lufthavns fly. Natura 2000 området består imod nord umiddelbart vest for lufthavnen af vidtstrakte lavvandede fjordområder i Limfjorden med strandenge på landsiden. De lavvandede marine områder er af stor betydning for andefugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Arter der lever knyttet til naturtyperne er særligt en lang række fugle, men også havlampret, spættet sæl, marsvin og strandtudse. Desuden lever odder og spidssnudet frø knyttet til vådområder langs vandløb og søer. Flagermus og firben på habitatdirektivets bilag IV er derimod knyttet til naturtyper ofte præget af henholdsvis skove og bygninger og tørre naturtyper på land. Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen Påvirkninger i anlægsfasen er begrænset til aktiviteter i forbindelse med byggeri tæt på terminalbygningen herunder udvidelse af terminalbygningen, udvidelse af standpladser, etablering af parkeringshus, etablering af autoværksted og etablering af flyhangar. Udvidelsen af parkeringsarealet foretages øst for terminalbygningen. I forbindelse med etablering af parkeringsarealer syd for Ny Lufthavnsvej fritholdes et naturareal, hvor der bl.a. potentiel kan være overvindringssted (yngle- og rastested) for flagermus. Det vurderes at den øgede trafik, der kan forekomme i forbindelse med anlægsfasen ikke er væsentlig større end den trafik der er i forbindelse med privat trafik til og fra lufthaven allerede i dag. Da trafikken ikke stiger væsentligt, vurderes det desuden at antallet af trafikdrab (odder og padder) ikke øges. Da naturarealet, hvor der potentielt kan være yngle- og rastested for flagermus, ikke påvirkes ved udbygningen af parkeringsarealerne, vurderes det desuden at anlægget af parkeringspladserne kun udgør en kortvarig forstyrrelse og at yngleog rastestederne for markfirben ikke påvirkes. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 2

10 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen I driftsfasen vurderes der særligt på støj, bevægelser, skygger fra overflyvende fly, den øgede persontrafiks påvirkning af trafikdrab af arter på habitatdirektivets bilag IV, udledning af overfladevand til Limfjorden fra udbygning af de befæstede areal og udledning af udstødningsgasser fra fly. Særligt i ynglesæsonen i juni og juli og under pelsfældningen i august september kan spættet sæl blive påvirket af forstyrrelser og særligt ved flyhøjder under ca. 300 meter. Samtidig er der observationer fra Kastrup Lufthavn og fra Kangerlussuag/Grønland, der tyder på at sæler vænner sig til tilstedeværelsen af en lufthavn. Det vurderes, at der ikke findes ynglende sæl i nærheden Aalborg Lufthavn. Rastende sæl kan findes tæt på lufthavnen, men det vurderes at rastende spættet sæl på baggrund af de erfaringer fra Kastrup Lufthavn og Kangerlussuag/Grønland ikke vil skades af denne forstyrrelse. Generelt er odder og særligt hunner med hvalpe sårbare overfor direkte menneskelige forstyrrelser (hundeluftere, lystfiskere mv.). Da odder oftest befinder sig i bevoksninger/rørskov langs vandløb og søer med gode skjulesteder vurderes det at overflyvende fly ikke skader odder. Pga. øget trafik til og fra lufthavne ved udvidelsen kan der potentielt ske flere trafikdrab af odder. Veje til Aalborg Lufthavn, hvor disse krydser vandløb som potentielle levesteder for odder er gennemgået enkeltvis. Samlet vurderes det at udvidelsen af lufthavnen ikke øger sandsynligheden for trafikdrab. I nærheden af Aalborg Lufthavn forekommer en del vigtige områder for fugle på udpegningsgrundlaget herunder 3 områder med væsentlige forekomster af arterne hedehøg, klyde og splitterne. Effekten af støj på fugle er generelt ringe kendt og særligt for kystfugle er der kun lavet meget få undersøgelse. Ofte ses der dog i første omgang en reaktion på en ny støjkilde, hvorefter fuglene hurtigt lærer at ignorere støjen. Det vurderes at kystfugle i lige så høj grad er påvirket af den visuelle forstyrrelse ved overflyvning med fly, hvor langsom og støjende trafik er mest forstyrrende. Også her observeres der dog en vis tilvænning til lufthavne og regelmæssig flytrafik. Endelig kan tilgroning af strandengene påvirke kystfuglenes fødegrundlag idet det vurderes, at tilgroning er en trussel mod mange engfuglearter. Tilgroning af strandengene kan øges ved manglende afgræsning/høslet. Samlet vurderes det at den planlagte udvidelse af Aalborg Lufthavn ikke vil skade fugle på udpegningsgrundlaget. Arter på habitatdirektivets bilag IV Marsvin er særligt truet i yngleområderne. Særligt støj i vandet kan forstyrre marsvin, hvorimod det vurderes at overflyvende fly generelt ikke påvirker marsvin, da disse ofte opholder sig på meters vand. Da aktiviteterne på Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 3

11 Aalborg Lufthavn ikke bevirker øget støj i vandet vurderes det samlet ikke at yngle- og rasteområder for marsvin påvirkes. Udledning af overfladevand og spildevand Udledning af overfladevand til Limfjorden og Natura 2000 området fra udbygningen af de befæstede arealer til parkering og byggeri omkring Aalborg Lufthavn kan påvirke vegetationen på kystnære habitatnaturtyper (strandenge) og de marine habitatnaturtyper herunder også naturtyperne som fødegrundlag for arter på udpegningsgrundlaget og arter på habitatdirektivets bilag IV. Mængden af næringsstoffer der vurderes at ledes til Natura 2000 området vurderes at være i så små mængder at det ikke skader udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. En manglende konkret viden om indholdet af miljøfremmede stoffer i overfladevandet, der ledes fra de befæstede arealer, gør det ikke muligt at vurdere om mængden af disse stoffer har en væsentlig skadevirkning på Natura 2000 området. Nedfald af kvælstofforbindelser Da kvælstof kan påvirke habitatnaturtyperne og dermed også arter tilknyttet disse naturtyper er der gennemført beregninger af nedfald af kvælstofforbindelser ved afbrænding af flybrændstof og materiel tilknyttet flyoperationer. Ingen af habitatnaturtyperne beliggende i nærheden af lufthavnen er følsomme overfor kvælstof nedfald fra luften. eregningerne er lavet med udgangspunkt i den forventede øgning af antallet af fly og den forventede ændring i flymodellerne indtil Indenfor Natura 2000 området er der lavet beregning på en strandeng i et punkt beliggende tæt på det mest belastede sted i lufthavnen og i et punkt beliggende i forlængelse af landingsbanen i Haldager Vejle. Det er således beregnet at kvælstofnedfaldet ved det punkt, der er mest belastet, er 4,43 kg NO x kg/ha/år. Sammen med baggrundsbelastningen i området vil det samlede nedfald være langt mindre end det som strandengen kan tåle og det vurderes derfor at strandengen ikke tager skade af nedfaldet. De øvrige habitatnaturtyper modtager langt mindre kvælstof og/eller er ikke følsomme overfor kvælstof i de beregnede mængder og samlet vurderes det derfor, at ingen af habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget tager skade af kvælstofnedfaldet fra afbrænding af flybrændstof. Det vurderes derfor ligeledes at arter på udpegningsgrundlaget eller arter på habitatdirektivets bilag IV tilknyttet habitatnaturtyperne ikke tager skade af kvælstofnedfaldet. Kumulative effekter Aktiviteter på Aalborg Flyvestation beliggende som nabo til Aalborg Lufthavn benytter de samme startbaner som Aalborg Lufthavn. Dette betyder at flyvestationens aktiviteter bidager med både støj og nedfald af kvælstofforbindelser. Hverken den samlede støj eller det samlede nedfald af kvælstofforbindelser vurderes at bevirke at udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området tager skade. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 4

12 Der afvandes desuden også overfladevand fra befæstede arealer på Aalborg Flyvestation til Limfjorden og Natura 2000 området. Samlet vurdering Samlet vurderes det, at der med udvidelsen af Aalborg Lufthavn kun vil forekomme mindre påvirkninger af miljøet og at der samlet set ikke vil forekomme skader på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 15. Det er endvidere vurderet, at arter på habitatdirektivets bilag IV og deres økologiske funktionalitet ikke påvirkes med den planlagte udvidelse af Aalborg Lufthavn. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 5

13 3 METODE OG LOVGRUNDLAG Konsekvensvurderingen er udført i overensstemmelse med ekendtgørelse nr. 408 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter med tilhørende vejledning (Miljøministeriet, 2007a) (Naturstyrelsen, 2001). Ifølge 7 i bekendtgørelse nr. 408 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Vurderingen skal foretages inden afgørelsen om at gennemføre projektet træffes. Hvis myndigheden vurderer, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyntagen til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. Vurderingen af eventuelle konsekvenser skal foretages under hensyn til områdets bevaringsmålsætning. evaringsmålsætningen for de udpegede områder er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som et område er udpeget for at beskytte. Konsekvensvurderingen skal således forholde sig konkret til, om det pågældende projekt påvirker de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. En naturtype eller en arts bevaringsstatus afhænger såvel af den nuværende tilstand som af prognosen for dens udvikling. For naturtyper betyder det alle de forhold, som indvirker på naturtypen og de karakteristiske arter, der lever der, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelsesområde, dens struktur og funktion og de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt. Tilsvarende gælder for arterne. For arter og naturtyper med prognosen gunstig bevaringsstatus er det langsigtede mål at bevare den gunstige bevaringsstatus. For arter og naturtyper med ugunstig bevaringsstatus er det langsigtede mål at genoprette gunstig status og for arter og naturtyper med prognose som ukendt bevaringsstatus er de langsigtede mål bevaring eller genopretning af gunstig bevaringsstatus (se fig. 1). Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 6

14 Gunstig bevaringsstatus En naturtype har en gunstig bevaringsstatus, når: Det naturlige udbredelsesområde og samlede areal med naturtypen er stabilt eller stigende. De særlige strukturer og funktioner, der er nødvendige for typens opretholdelse på langt sigt, er til stede nu og i overskuelig fremtid. Typens karakteristiske arter har en gunstig bevaringsstatus. En art har en gunstig bevaringsstatus, når: Den på langt sigt kan opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder. Dens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller at der er sandsynlighed herfor inden for en overskuelig fremtid. Der både nu og i fremtiden vil være tilstrækkeligt store levesteder til at bevare dens bestande. Figur 1. Definition af gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau for naturtyper og arter. Forsigtighedsprincippet spiller en central rolle i administrationen af Natura områder. Forsigtighedsprincippet indebærer, at i tilfælde hvor videnskabelige oplysninger er ufuldstændige, og hvor en foreløbig videnskabelig vurdering viser, at der er risiko for eventuelle skadelige indvirkninger på arter eller naturtyper, kan et projekt først vedtages eller tillades, når det ud fra den bedst tilgængelige videnskabelige viden uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke skader Natura 2000-området (den omvendte bevisbyrde). Der er indsamlet oplysninger om bevaringsmålsætning, udpegningsgrundlag m.v. i naturplanen for Natura 2000 område nr. 15. Planen er udarbejdet af Miljøministeriet og vedtaget i december Aalborg Kommune har udarbejdet en naturhandleplan, som er sendt i høring og forventes endeligt vedtaget den 8. december 2012 (se afsnit 6.1.1). Herudover er anvendt data fra basisanalysen (Miljøministeriet, 2007a) for Natura 2000 området, som var forarbejdet til naturplanen. Herudover er der indhentet data om forekomster af arter fra følgende kilder: fugleognatur.dk miljøportalen (naturdata) DOFbasen DMU s håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Der er vurderet at ovennævnte materiale er tilstrækkelig til at give den nødvendige information om arternes forekomst i projektområdet. Der er derfor ikke gennemført supplerende feltundersøgelser. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 7

15 3.1 Afgrænsning Nærværende notat indeholder en konsekvensvurdering af lufthavnsprojekternes påvirkning af de internationale naturbeskyttelsesinteresser i Natura 2000-område nr. 15 Nibe redning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal i forhold til den planlagte etablering og drift af følgende projekter (Aalborg Lufthavn, 2012a): 1) Udvidelse af terminalbygning 2) Udvidelse af standpladser (4 standpladser) 3) Udvidelse af parkeringspladser 4) Etablering af parkeringshuse 5) Etablering af autoværksted 6) Etablering af hangar, flyværksted Projekterne er planlagt, fordi der forventes øget aktivitet omkring Aalborg Lufthavn herunder øget persontrafik med flere flyafgange indtil Naturkonsekvensvurderingen er udført på baggrund af de forventede påvirkninger fra de planlagte aktiviteter herunder en stigning i støjniveauer og emissioner pga. flere flyafgange. Vurderingen af støj er foretaget i VVM redegørelse for udvidelse af Aalborg Lufthavn afsnit 14 (Aalborg Lufthavn, 2012c). 3.2 Metode til beregning af emissioner og depositioner fra fly Der er en lang række luftbårne stoffer fra luftfarts aktiviteter, som potentielt kan påvirke miljøet lokalt. Lufthavnsaktiviteter er foruden afbrænding af flybrændstof ved fly landinger og take-off også øvrige aktiviteter som bl.a. persontrafik til og fra lufthavnen og håndtering af fly, passagerer, bagage og brændstof mv. indenfor lufthavnsområdet. Følgende stoffer vurderes at være de primære: a) Nitrogen oxider (NOx), der omfatter NO 2 og NO; b) Flygtige organiske forbindelser (VO); c) arbon oxid (O); d) Partikelformede stoffer (PM-2,5 og PM-10) og e) Sulphur oxid (SOx). Desuden udledes arbon dioxid (O 2 ), der dog vurderes at påvirke mere globalt end lokalt samt luftforurenende stoffer (HAP). Disse stoffer er tilstede i mindre mængder i udstødningsgasser fra flymotorer både i gasform og som partikulært stof. Viden om disse stoffer I forbindelse med luftfart er dog begrænset. Det vurderes at udledning af NO x (NO og NO2) er de vigtigste faktorer, der kan påvirke tilstanden af sårbare habitatnaturtyper. Der er derfor fokuseret særskilt på påvirkning af udledning (emission) af NO x ved afbrænding af flybrændstof og materiel tilknyttet flyoperationer. Se beregningsforudsætningerne i bilag 2 i VVM redegørelse for udvidelse af Aalborg Lufthavn (Aalborg Lufthavn, 2012b), idet Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 8

16 det vurderes at NO x emissionerne fra de øvrige aktiviteter er underordnede i forhold til dette. Der er ikke lavet beregninger af emissioner fra en øget privat biltrafik til og fra lufthavnen, da dette vurderes at være af marginal betydning i forhold til emissionerne fra flytrafikken pga. afstanden imellem vejnettet og Natura 2000 området For at vurdere påvirkningen af naturtyper på udpegningsgrundlaget er der beregnet kvælstof deposition i en række punkter indenfor Natura 2000 området. eregningerne er foretaget med baggrund i en OML beregning. Se desuden beskrivelse af beregninger i bilag 2 til VVM redegørelse for udvidelse af Aalborg Lufthavn 2012 (Aalborg Lufthavn, 2012c). Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 9

17 4 PROJEKTESKRIVELSE Aalborg Lufthavn har i de senere år oplevet en stigning i passagerantal og flyafgange. I 2011 betjente lufthavnen ca. 1,4 mio. passagerer. Jævnfør prognoser fra Aalborg Lufthavn vil det samlede antal passagerer på indenrigs-, udenrigs- og charterruter i 2020 være steget til ca. 2,1 mio. passagerer pr. år. Dermed vil antallet af flyoperationer stige fra ca i 2011 til ca i 2020 (Hjorth, 2012). Størstedelen af stigningen er med tunge fly (over kg) herunder udenrigs-, indenrigs- og chartertrafik. Der er derfor behov for udvidelse af kapaciteten og tilpasning af lufthavnens faciliteter. På langt sigt er der planer om at skabe en såkaldt lufthavnsby, hvor en række lufthavnsrelaterede funktioner kan varetages. Eksempler kan være parkeringshuse, værksteder til reparation af fly, helikoptere og flypassagerers biler, hotel, læger, tandlæger og fitnesscenter, apotek, mindre butikker, samt erhverv der har fordele af at ligge i umiddelbar nærhed af lufthavnen. Der udarbejdes lokalplan og tillæg til kommuneplanen for at imødekomme dette behov. Området beliggende mellem Lufthavnsvej, Ny Lufthavnsvej og Lervej ønskes benyttet til parkering i form af parkeringspladser og evt. parkeringshus. Arealer som ikke benyttes til parkering kan anvendes til erhvervsvirksomhed primært i relation til lufthavnen. Et areal umiddelbart øst for Lindholmsvej er reserveret til jernbane og station. Den østlige afgrænsning af Natura 200 område nr. 15 er beliggende ca meter vest for Aalborg Lufthavns terminalbygning og grænsende til landingsbanen. Se fig. 2. Nedenfor beskrives de planlagte delprojekter nævnt i afsnit 3.1 som punkt 1-6 (Aalborg Lufthavn, 2012a). 1. Udvidelse af terminalbygning Udviklingen i flytrafikken har betydet, at flere fly afgår inden for samme tidsrum, særligt i myldretiden om morgenen og i eftermiddagstimerne, hvorfor der er brug for flere gates. Ligeledes forventes et stigende passagerantal at betyde, at den eksisterende terminalbygning ikke er tilstrækkeligt stor. Terminalbygningen forventes at omfatte ankomsthaller, check-in og sikkerhedstjek-områder, ligesom der kan være behov for at øge udbuddet af servicefaciliteter. Terminalbygningen er planlagt udvidet mod nord og mod syd i samme profil og dybde som den eksisterende. Udvidelsen omfatter ca. 32 spærfag fordelt på ca. 195 m mod nord og 15 spærfag fordelt på 90 m mod syd. Den maksimale højde Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 10

18 er 16 meter fordelt på to-tre etager. Det samlede bebyggede areal vil komme op på ca m 2. Udledning af spildevand fra terminalbygningen sker i dag via det eksisterende kloaksystem. Overfladevand fra tagflader udledes til Limfjorden. Dette vil fortsætte efter udvidelsen. 2. Etablering af 4 nye standpladser I tilknytning til terminalbygningen etableres 4 nye standpladser til fly. Standpladserne placeres i forlængelse af de eksisterende standpladser foran terminalbygningen enten mod nord eller syd. Der er etableret 8 standpladser foran terminalbygningen og med udvidelsen, er der i alt 12 standpladser. De 4 nye standpladser etableres som eksisterende standpladser med en belægning af asfalt og beton og med et samlet areal på ca m 2. Sammen med belægningen etableres nye afløb til overfladevand. Overfladevand med afisningsmidler fra pladserne ledes til eksisterende samletank. Når der ikke afises, ledes overfladevand til Limfjorden. 3. Etablering af parkeringsarealer Som følge af det øgede passagerantal er der behov for et stadigt større antal parkeringspladser i tilknytning til lufthavnen. Aalborg Lufthavn har et ønske om fortsat at kunne tilbyde gratis parkeringspladser, differentierede parkeringsmuligheder som Direct Parking og P-hus. Der etableres ca parkeringspladser nord for Ny Lufthavnsvej og ca parkeringspladser syd for Ny Lufthavnsvej. Endvidere forventes der etableret ca. 650 parkeringspladser i tilknytning til udvidelsen af terminalbygningen mod nordøst. Udvidelserne af parkeringsarealer udgør til sammen ca m 2. I forbindelse med etablering af parkeringspladserne vil der blive anvendt LAR teknologier (LAR: Lokal Afledning af Regnvand) f.eks. ved hel eller delvis nedsivning gennem faskine. Det forventes derfor, at disse arealer vil udnyttes mindre intensivt til parkering end de eksisterende arealer. Hvis der ikke kan ske 100 % nedsivning vil afvanding af områderne ske via eksisterende overfladevandssystem (parkeringsarealer) nord for Ny Lufthavnsvej til Limfjorden. 4. Etablering af parkeringshuse På den nordlige del af lufthavnens areal etableres et parkeringshus med direkte adgang til terminalbygningen. Parkeringshuset etableres i 4 etager med en højde Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 11

19 på 12 m. Overfladevand fra bygningen ledes til eksisterende overfladesystem, som afleder til Limfjorden. Der ønskes endvidere mulighed for etablering af parkeringshus i området Lufthavnsvej, Ny Lufthavnsvej og Lervej. Parkeringshuset kan etableres som selvstændig bygning, i forbindelse med hotel eller anden funktion. 5. Etablering af hangar og flyværksted Der ønskes etableret flyhangar(er) med tilhørende værkstedsfaciliteter til reparation af fly. Hangar(er) etableres vest for terminalbygningen. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 12

20 5 INTERNATIONALE NATURESKYTTELSESINTERESSER Dette afsnit er en generel beskrivelse af de internationale beskyttelsesinteresser. De internationale naturbeskyttelsesområder også kaldet Natura 2000 områder er et vigtigt bidrag til at beskytte den biologiske mangfoldighed i Danmark. Natura 2000-områderne er udpeget igennem Habitatdirektivet (EU, 1992) og Fuglebeskyttelsesdirektivet (EU, 1979) for at beskytte naturtyper, levesteder og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Områderne er udpeget igennem og administreres ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 også kaldet habitatbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2007a). ekendtgørelsens regler skal anvendes, når myndighederne planlægger eller træffer afgørelser i sager efter en række love på natur- og miljøområdet herunder planloven, vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. 5.1 Natura 2000 Natura 2000 er en fællesbetegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Habitatområderne er naturområder, der er beskyttet efter Habitatdirektivet, der forpligter EU's medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Hvert område er udvalgt for at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter (områdets udpegningsgrundlag). Heraf er nogle arter og naturtyper særligt prioriterede i de enkelte områder. Habitatdirektivet omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr, hvoraf der findes ca. 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark. I Danmark findes der 261 habitatområder med et samlet areal på ca km², hvoraf hovedparten er havområder. 5.2 Naturplaner For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet basisanalyser, som beskriver udpegningsgrundlag, tilstanden for områdets naturtyper og arter, samt truslerne imod dem. asisanalyserne er udgangspunkt for Natura 2000-planlægningen, og hvis myndighederne skal træffe konkrete afgørelser, som vedrører de enkelte områder, skal viden fra analyserne indgå som en del af beslutningsgrundlaget. asisanalyserne er sammenfattet i resuméer, der giver en kortfattet oversigt over forholdene i områderne. På baggrund af basisanalyserne er der udarbejdet en naturplan for hvert enkelt Natura 2000-område. Planerne har været i offentlig høring indtil april 2011, hvorefter de endelige planer er vedtaget i efteråret Kommunerne har herefter udarbejdet konkrete naturhandleplaner for de enkelte områder. De Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 13

21 konkrete naturhandlingsplaner er offentliggjort den 8. juni 2012 og har været er i høring indtil den 20. august Naturhandleplanerne er vedtaget den 8. december Natura 2000-planerne skal sikre, at de truede naturtyper og arter, som findes i de enkelte områder, opnår gunstig bevaringstilstand. I den sammenhæng er der lavet en målfastsættelse for de enkelte naturtyper og arter. 5.3 ilag IV arter Danmark skal sikre, at bestemte arters yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges, jf. habitatdirektivets artikel 12, stk. 1 d. EF-domstolen har i flere domme understreget, at artsbeskyttelsen tillægges stor betydning for EU og skal fortolkes restriktivt. eskyttelsen gælder de arter, der står på bilag IV i habitatdirektivet. a. 35 af arterne findes i Danmark, heraf nogle meget sjældne herunder fx arter som sommerfuglen sortplettet blåfugl, fiskearten snæbel og klokkefrøen. Nogle arter er mere udbredte f.eks. stor vandsalamander og spidssnudet frø, hvis levesteder i vid udstrækning i en årrække har været i tilbagegang. Mange aktiviteter i det åbne land og i skovene kan berøre yngle- og rasteområder for disse arter. Det skal understreges, at arterne ikke kun er beskyttet indenfor Natura områderne, men generelt er beskyttet i hele Danmark. I alle de tilfælde, hvor aktiviteter kræver en plan eller en afgørelse, skal kommunen sikre sig, at planer og afgørelser ikke beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområder. Aalborg Lufthavn: Natura 2000 konsekvensvurdering 14

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54 Notat Konsekvensvurdering af spild fra Ålborg Havn til Limfjorden i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og 2, Ramsarområde nr. 7 og Habitatområde nr. 14 og 15 samt Limfjordens øvrige naturområder

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-017-0. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Strandeng ved Udbyhøj. Fotograf: John Brandbyge

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-017-0. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Strandeng ved Udbyhøj. Fotograf: John Brandbyge Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord Natura 2000-område nr. 14 Habitatområde H14 Fuglebeskyttelsesområde F2 og F15 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. 1 Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Udgiver: Mariagerfjord Kommune Nordre Kajakgade 1 9500 Hobro www.mariagerfjord.dk Frederikshavn

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-235-8. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Havterner ved Halmø i Sydfynske Øhav. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-235-8. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Havterner ved Halmø i Sydfynske Øhav. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde nr. 111 Fuglebeskyttelsesområde nr. 71 og 72 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturkvalitetsplan 2010-2014. Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby

Teknik og Miljø. Naturkvalitetsplan 2010-2014. Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby Teknik og Miljø Naturkvalitetsplan 2010-2014 Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby Forsidefoto af 5. maj 2009 Strandengene ved Sylten (Foto: Knud H. Larsen)

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Område nr. 189, Ertholmene

Område nr. 189, Ertholmene Idefase vedrørende vand- og naturplaner 2007 Område nr. 189, Ertholmene (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 79, EF-habitatsområde nr. 210, Ramsarområde nr. 26) Den private forening Christiansøs Naturvidenskabelige

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange. Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område

Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange. Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område Teknisk Notat Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område nr. 39 September 2005 Endelig version Notat Miljø Industri & Marine IT

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

ISBN nr.: 978-87-7091-169-6. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Naturstyrelsen

ISBN nr.: 978-87-7091-169-6. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Naturstyrelsen Kolofon Titel: Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov Natura 2000-område nr. 93 Habitatområde H82 Fuglebeskyttelsesområde F66 Emneord:

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. marts 2009 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-16:45 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole Bruun

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9:

Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: BILAG Bilag 1: Vilkårskatalog Bilag 2: Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 3: Beregning af BAT-niveau Bilag 4: Situationsplan over ejendommen Oversigtskort over ejendommens anlæg Afløbsplan (tagvand

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27.

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Basisanalyse 2006 Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Vadehavet Sønderjyllands og Ribe Amter Indhold VADEHAVET 3 1 Indledning 3 Natura

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE EKSTERN HØRING Forsvar for naturen AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Indholdsfortegnelse INDHOLD

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde OF1 Hospitalsområde ved Gødstrup Fremlægges fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(begge dage incl.) 1. Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll. Kolofon År: 2014 Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98 2014 AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere