Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør"

Transkript

1 BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 215, og til dels efter bestemmelse fra Industriens Fællesudvalg, jf. lovens 38, stk. 2, fastsættes: Formål og opdeling 1. Erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Produk, installa, og de af delkomponenter på vindmøller. 2) Kvalitetsmåling og dokumenta i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget. 3) Håndtering og efterbehandling af metaller, herunder kompositter og andre materialer. 4) Kommunika og samarbejde med kunder, kollegaer samt andre interessenter. Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt. Stk. 3. Uddannelsen indeholder følgende specialer, på niveau 3 i den danske kvalifikasramme for livslang læring: 1) Vingeproduk. 2) Mekanik og. Varighed 2. Uddannelsen varer 2 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet. Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 2 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens specialer 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Produksformer og processer, der anvendes i vindmølleindustrien. 2) Organisering og tilrettelæggelse af sikkerheds- og arbejdsmiljø inden for vindmølleindustrien. 3) Gældende regler og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø inden for vindmølleindustrien. 4) El- og maskinsikkerhed inden for vindmølleindustrien. 5) Personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, der anvendes inden for vindmølleindustrien. 6) Udvalgte materialer og komponenter, der anvendes inden for vindmølleindustrien. 7) Håndværktøj og specialværktøj, der anvendes inden for vindmølleindustrien. 1

2 8) Gængse typer af fejl og afvigelser i produken af vindmøller. 9) Måleteknikker og måleværktøjer og -udstyr, der anvendes inden for vindmølleindustrien. 1) Betydningen af løbende kontrol og dokumenta i produken af vindmøller. 11) Gældende krav og procedure for kvalitet og dokumenta inden for vindmølleindustrien. 12) Vindmølleoperatørens rolle i forhold til kvalitets- og dokumentasarbejde. 13) Enkle effektiviseringsværktøjer og grundlæggende LEAN-terminologi, samt typiske indsatsområder for en effektiv og optimeret produk i vindmølleindustrien. 14) Energi- og miljøforhold ved produk i vindmølleindustrien. 15) It-baseret tekstbehandling, informassøgning og kommunika. Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Materialevalg samt fremstilling af mindre emner under hensynstagen til gældende normer, standarder og sikkerhedsbestemmelser. 2) Planlægning og udførelse af enkle fremstillingsopgaver ved hjælp af korrekt udvalgte manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder brug af trykluftværktøjer. 3) Montage og de af enkle elektriske og hydrauliske komponenter under hensyntagen til krav om renlighed og sikkerhed. 4) Vedligehold af det mest gængse håndværktøj, måleværktøj og andet relevant udstyr inden for vindmølleindustrien. 5) Kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser ved anvendelse af relevante måleværktøjer. 6) Kvalitetssikring ud fra enkle instrukser. 7) Indsamling og registrering af data til produksdokumenta i henhold til krav og procedurer. 8) Fremstilling og aflæsning af arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer. 9) Produksberegninger og udfærdigelse af materialelister og anden dokumenta i overensstemmelse med gældende normer og standarder. 1) Tilrettelægning af egne arbejdsopgaver og deltagelse i et produksteam. 11) Skitsering af produkslayout og flow. 12) Kommunika i samarbejde med andre. 13) It-redskaber og medier til mundtlig og skriftlig kommunika, dokumenta og præsenta af produksfaglig informa og viden. Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) medvirke i fremstillingen og reparaen af mindre elementer og dele, der indgår i produken af en vindmølle, 2) medvirke til - og deopgaver i vindmølleindustrien under hensyn til gældende normer, standarder og sikkerhedsbestemmelser, 3) medvirke i planlægningen og koordineringen af afgrænsede operatøropgaver som del i et team med henblik på et effektivt produksflow, 4) identificere almindeligt forekommende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige risici og udføre arbejdet med materialer, stoffer og udstyr i en vindmølleproduk på en arbejdsmiljømæssig korrekt og forsvarlig måde, 5) anvende korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr under hensynstagen til sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøregler, 6) under vejledning udvælge, betjene samt vedligeholde værktøj og maskiner inden for vindmølleindustrien, 7) medvirke til den løbende kvalitetskontrol og dokumenta af produken ved anvendelse af måleværktøjer og kvalitetssystemer, 2

3 8) kommunikere mundtligt og skriftligt med andre om løsning og dokumenta af opgaver, samt videreformidle produksfaglig informa gennem korrekt anvendelse af grundlæggende faglige udtryk og begreber, 9) begrunde og evaluere valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder, 1) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v., 11) anvende it målrettet og kritisk til informassøgning, herunder tekniske, økonomiske samt miljøog arbejdsmiljømæssige informaer om materialer, råvarer og produksmetoder og 12) medvirke ved job- og uddannelsesrelateret projektarbejde. Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau: Naturfag på E-niveau. Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september ) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler. 4) Kompetencer svarende til personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, efter Arbejdstilsynets regler pr. 1. september 214. Kompetencer i hovedforløbet 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål: 1) Eleven kan udføre arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar. 2) Eleven kan udvise kendskab til en virksomheds kvalitets-, miljø- og produksstyringssystemer, herunder LEAN-værktøjer. 3) Eleven kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af energiforbruget. 4) Eleven kan medvirke til reduk af spild og sortering af affald. 5) Eleven kan have forståelse for værdien af virksomhedens ressourcestrømme såsom materialer, råvarer og affald. 6) Eleven kan udvise kendskab til produksstyring og evner til at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. 7) Eleven kan udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og har forståelse for sammenhængen mellem salg, produk, økonomi, tid og kvalitet i en typisk virksomhed i vindmøllebranchen. 8) Eleven kan indgå innovativt i forandringsprocesser i forbindelse med optimering og effektivisering af produkter og produk samt indtænke betydningen af branchens behov for udvikling set i globalt perspektiv. 9) Eleven kan kommunikere fagligt hensigtsmæssigt med egne og andre faggrupper og forstå værdien af samarbejde med andre i forbindelse med arbejdsopgaver. 1) Eleven kan forstå betydningen af kultur og flerkulturel kommunika, herunder være bevidst om betydningen af egne værdier, normer og erfaringer i mødet med andre kulturer. 11) Eleven kan indgå i projektorienterede arbejdsgrupper og i andre former for samarbejde med kollegaer. 12) Eleven kan anvende og forstå instruker (herunder arbejdstegninger), tekniske begreber og manualer på fremmedsprog. 13) Eleven kan anvende it i forbindelse med produken samt i andre jobrelaterede opgaver. 14) Eleven kan udføre beregninger, materialelister og anden dokumenta i overensstemmelse med gældende normer og standarder. 3

4 15) Eleven kan udvise materialekendskab og behandle materialer efter krav og anvendelsesformål. 16) Eleven kan foretage kontrolmålinger under hensynstagen til givne standarder og toleranceangivelser. 17) Eleven kan anvende sammenføjningsmetoder i forbindelse med opgaver og produk af komponenter til vindmøller under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø og kvalitetskrav. 18) Eleven kan udføre for- og overfladebehandling, anvende kemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer og udstyr samt brug af værnemidler. 19) Eleven kan udføre efterbehandling af materialer, der anvendes i arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområde under hensyntagen til en given kvalitet. 2) Eleven kan vedligeholde produksudstyr. 21) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i virksomheden. 22) Eleven kan fremstille simple kompositforme. 23) Eleven kan gennemføre oplægning af glasfibre og andre armeringsmaterialer. 24) Eleven kan udføre støbearbejde med epoxybaserede præimprægnerede armeringsmaterialer. 25) Eleven kan gennemføre komplicerede støbeprocesser. 26) Eleven kan gennemføre enkel emnekontrol ved hjælp af relevante måleværktøjer. 27) Eleven kan udføre reparaer på baggrund af kendskab til materialernes strukturer og styrker ud fra givne håndværksmæssige begrænsninger. 28) Eleven kan gennemføre reparaer, finisharbejder samt lettere monteringsarbejde. 29) Eleven kan gennemføre støbning af kompositter ved hjælp af vakuumassisterede støbeprocesser. 3) Eleven kan montere kabler efter arbejdsinstruker og har kendskab til kabel- og ledningsterminering samt bespænding af terminering. 31) Eleven kan montere og foretage kvalitetskontrol på forskellige el-komponenter og herunder anvende testværktøj i forhold til anerkendte produksprincipper. 32) Eleven kan udføre og visuel fejlfinding ud fra el-diagrammer og har forståelse for sammenhængen mellem el-diagrammer og arbejdsinstruker. 33) Eleven kan montere og demontere kuglelejer og bolte samt udvælge moment, tætningsmetode og materiale efter en given opgavespecifika og i henhold til krav om sikring. 34) Eleven kan udvælge værktøj, arbejdsmetode og foretage elementær vedligeholdelse og justering af bearbejdnings- og måleudstyr i henhold til en given opgavespecifika. 35) Eleven kan planlægge og fremstille enkle emner ved anvendelse af afkortning og tildannelsen samt spåntagende og spånløse bearbejdningsmetoder i henhold til gældende tolerancekrav. 36) Eleven kan anvende sammenføjningsmetoder til opgaver på vindmøller samt foretage en visuel kvalitetsbedømmelse af det udførte arbejde og kende gældende kvalitetskrav for svejsning, limning og lodning. 37) Eleven kan foretage visuel kontrol af for- og overfladebehandling i henhold til gældende standarder. 38) Eleven kan montere, idriftsætte og fejlfinde på mindre hydrauliske anlæg på vindmøller ved anvendelse af dokumenta og i henhold til gældende miljø-, og sikkerheds og renlighedskrav. 39) Eleven kan montere, opsætte, afprøve og fejlfinde på møllens computerkabler og signalledninger efter gældende regler. Stk. 2. Kompetencemål nr. 1-21, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet. Stk. 3. Kompetencemål nr , jf. stk. 1, gælder for specialet og nr for specialet mekanik og. Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 4

5 Godskrivning og merit 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1. Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor. Afsluttende prøve 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Stk. 2. Den afsluttende prøve for de i 1, stk. 3, nævnte specialer er en svendeprøve. Prøven er mundtlig. Prøvegrundlaget er et praktisk projekt med en skriftlig del. Det praktiske projekt vælges af eleven i samråd med læreren. Det praktiske projekt afspejler uddannelsens kompetenceområder, herunder materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for det pågældende speciale. Den skriftlige del består af udarbejdelse af dokumenta, der anvendes til arbejdsprocesser inden for specialet og uddannelsens kompetenceområder. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i prøvegrundlaget. Prøvegrundlaget udarbejdes indenfor 2 klokketimer. Den mundtlige prøve gennemføres på 3 minutter. Ved den mundtlige prøve deltager to skuemestre. Arbejdet udføres alene. Stk. 3. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Censorerne er ud over ved voteringen til stede under den mundtlige prøve. Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 2 af elevens karakterer for grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået 2 i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag. Stk. 5. Prøven skal være bestået. Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven. Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen Bestået/ Ikke bestået. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 215. Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 215, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv). Undervisningsministeriet, den 17. april 215 P.M.V. LARS MORTENSEN AFDELINGSCHEF / Silvia Fernandez 5

6 Kriterier for godskrivning Bilag 1 1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Den relevante erhvervserfaring skal være opnået gennem mindst 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse i virksomheder inden for vindmølleindustrien. Erfaringen skal være opnået seneste 5 år før indgåelse af uddannelsesaftalen. Erfaringen skal omfatte de i 3, stk. 6, omfattende certifikater. Erfaringen skal have omfattet regelmæssig varetagelse af følgende jobfunker i mindst 2 år: Produk og håndværk Medvirket ved og de af elektriske og hydrauliske komponenter samt forståelse for og korrekt aflæsning af de enkle komponenters funk i diagrammet Medvirket ved af forskellige samlingstyper under hensyn til frik, smørring og moment Løsning af operatøropgaver i vindmølleindustrien ved korrekt aflæsning og brug af maskintekniske tegninger samt håndværks- og sikkerhedsmæssig korrekt brug af relevante hånd- og specialværktøjer (inkl. hydrauliske spændeværktøjer) Simpel efterbehandling af metaller og materialer i forbindelse med en vindmølleproduk Sikkerhed og arbejdsmiljø Udført operatøropgaver i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøstandarder (inkl. el- og maskinsikkerhed) i vindmølleindustrien Kvalitet kontrol og dokumenta Medvirket ved kvalitetskontrol ud fra specifikke toleranceangivelser og forståelse af målbare kvalitetsparametre samt ved brug af enkle måletekniker og måleværktøjer svarende til det, der anvendes i vindmølleindustrien Registrering og udarbejdelse af enkel dokumenta af relevante produksmæssige forhold samt kontrol af processer i vindmølleindustrien Projekt og udviklingsarbejde Medvirket ved produks- og procesoptimering i en produk svarende til vindmølleindustrien Kommunika og samarbejde Mundtlig og it-baseret faglig kommunika omkring løsning og dokumenta af opgaver Erhvervserfaringen for elever, der gennemfører mekanik og på EUV1 skal i tillæg have omfattet regelmæssig varetagelse af følgende jobfunker i virksomheder der producerer vindmøllekomponenter. Installa, og de Selvstændig udført af kabler efter arbejdsinstruker og med kendskab til kabel- og ledningsterminering samt bespænding af terminering Selvstændigt udført, opsætning, test og fejlfinding på møllens computerkabler og signalledninger Kvalitetskontrol på forskellige el-komponenter ved korrekt anvendelse af relevant testværktøj Selvstændigt udført og visuel fejlfinding ud fra el-diagrammer Selvstændig udført og de af kuglelejer og bolte med korrekt moment, tætningsmetode og materialer Selvstændigt udført visuel kvalitetsbedømmelse af opgaver ud fra gældende kvalitetskrav for svejsning, limning og lodning Udførsel af enkel vedligeholdelse og justering af bearbejdnings- og måleudstyr i henhold til en given opgavespecifika samt med anvendelse af korrekt værktøj og arbejdsmetode 6

7 Selvstændigt udført for- og overfladebehandling ved anvendelse af kemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer og udstyr med tilhørende visuel kontrol Erhvervserfaringen for elever, der gennemfører på EUV1 skal i tillæg have omfattet regelmæssig varetagelse af følgende jobfunker i virksomheder der producerer vindmøllekomponenter. Produk af komponenter til vindmøller Selvstændigt valg og håndtering af materialer efter krav og anvendelsesformål Selvstændigt udført for- og overfladebehandling ved anvendelse af kemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer og udstyr med tilhørende visuel kontrol Selvstændigt udført oplægning af glasfibre og andre armeringsmaterialer Selvstændigt udført støbearbejde med epoxybaserede, præimprægnerede armeringsmaterialer Medvirken ved komplicerede støbeprocesser Selvstændig fremstilling af simple kompositforme Selvstændigt udført støbning af kompositter ved hjælp af vakuumassisterede støbeprocesser Udførsel af reparaer på baggrund af kendskab til materialernes strukturer og styrker ud fra givne håndværksmæssige begrænsninger Selvstændigt udført vedligeholdelse af produksudstyr Selvstændig efterbehandling af materialer under hensyntagen til en given kvalitet Medvirken ved reparaer, finisharbejder samt lettere monteringsarbejde 2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Relevant erhvervserfaring Varighed Afkortning af euv (skoleuger) Fuldtidsbeskæftigelse som produksmedarbejder 6 måneder 2 uger på specialet mestændig med selvkanik og el-teknisk installa, og de: og de af elektriske komponenter samt forståelse for og korrekt aflæsning af de enkle komponenters funk i diagrammet af kabler efter arbejdsinstruker og med kendskab til kabel- og ledningsterminering samt bespænding af terminering Kvalitetskontrol på forskellige el-komponenter ved korrekt anvendelse af relevant testværktøj og visuel fejlfinding ud fra el-diagrammer, opsætning, test og fejlfinding på computerkabler og signalledninger Afkortning af euv (praktik mdr.) 3 måneder på specialet mekanik og 7

8 Fuldtidsbeskæftigelse som produksmedarbejder med selvstændig hydraulik-teknisk installa, og de: og de af hydrauliske komponenter samt forståelse for og korrekt aflæsning af de enkle komponenters funk i diagrammet og de af kuglelejer og bolte med korrekt moment, tætningsmetode og materialer visuel kvalitetsbedømmelse af opgaver ud fra gældende kvalitetskrav for svejsning, limning og lodning, idriftsættelse og fejlfinding på mindre hydrauliske anlæg 6 måneder 2 uger på specialet mekanik og Fuldtidsbeskæftigelse med selvstændig produk af kompogeproduk 6 måneder 3 uger på specialet vinnenter til vindmøller: udført for- og overfladebehandling ved anvendelse af kemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer og udstyr med tilhørende visuel kontrol oplægning af glasfibre og andre armeringsmaterialer støbearbejde med epoxybaserede præimprægnerede armeringsmaterialer medvirken ved komplicerede støbeprocesser støbning af kompositter ved hjælp af vakuumassisterede støbeprocesser fremstilling af simple kompositforme Erfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år. 3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever 3 måneder på specialet mekanik og 3 måneder på specialet 8

9 Uddannelse Titel Uddannelseskode Afkortning af euv (skoleuger) Afkortning af euv (praktik mdr.) Erhvervsuddannelse Industrioperatølet uger på specia- 2 måneder på specialet mekanik mekanik og og Erhvervsuddannelse Person uger på specialet 2 måneder på specialet mekanik vognsmeka- mekanik og og niker Erhvervsuddannelse Elektriker uger på specialet 2 måneder på specialet mekanik mekanik og og Erhvervsuddannelse Automatiktek uger på specia- 2 måneder på specialet mekanik og prolet mekanik og og cestekniker Erhvervsuddannelse Entreprenørog uger på specia- 2 måneder på specialet mekanik landlet mekanik og og brugsma- skinmekani- ker Erhvervsuddannelse Plastmager uger på specialet vingeprodukduk 2 måneder på specialet vingepro Intropakke til vindmøllebranchen uger på specialet mekanik og Glasfiberog vindmølleproduk for operatører 4536,6 uge på specialet Limning, epoxy og polyester kompositter Avanceret repara af bjælke- og vingestrukturer uge på specialet uger på specialet 9

10 Repara af vingestrukturer Overfladeog finishrepara på vinger uger på specialet uge på specialet Finish og repara uge på specialet af kompositemne Repara af vingeoverflade og laminat uger på specialet Repara og finish af komposit støbeforme Anvendelse af epoxykompositter Støbning af epoxykompositemner uge på specialet 45396,4 uge på specialet uger på specialet Finish og repara uge på specialet af polyesteremne Finish og repara uge på specialet af epoxyemner Formstøbning-højtemperatur uger på specialet Støbning af glasfiberarmeret polyesteremner Støbning af epoxy-komposit emner Repara/ finish af epoxy-komposit emner uger på specialet uger på specialet uge på specialet 1

11 RTM vakuumstøbning af Epoxykompositter Industriel produk af avancerede kompositter uger på specialet uger på specialet Godskrivning PBA. Amu-kurser kan maksimalt være 7 skoleuger. 11

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker BEK nr 443 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.17T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 557 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 279 af

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 272 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering BEK nr 316 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.12T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning Svendeprøvevejledning Vindmølleoperatør (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Januar 2012 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Indhold af svendeprøven... 4 Bedømmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist BEK nr 433 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.45T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 238 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen BEK nr 381 af 08/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.91T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer BEK nr 349 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.51T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist BEK nr 453 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.54T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEEVIS OG UDDNNELSESPLN TIL EUD (EFTER IKV) UDDNNELSESRETNING Smed SPECILE NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ GGRUND F DOKUMENTTION, UDTLELSER FR NUVÆRENDE OG

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker BEK nr 438 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.89T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker BEK nr 268 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag BEK nr 329 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.57T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser BEK nr 457 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.00T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 219 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører BEK nr 467 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.62T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker BEK nr 269 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 361 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.21T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske BEK nr 461 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.09T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer BEK nr 284 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelsesrelateret Smedefag Dækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 271 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 454 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.93T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1655 af

Læs mere

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør BEK nr 295 af 23/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.88T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 279 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf BEK nr 468 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.85T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 338 af 27/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.36T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 585 af

Læs mere

Bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen

Bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen BEK nr 445 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.97T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 239 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter BEK nr 442 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.02T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør BEK nr 288 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 SPRØJTESTØBNING SPRØJTESTØBNING KURSUSBESKRIVELSER 40727 5 dg Du

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler BEK nr 251 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester BEK nr 237 af 08/03/201 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 201 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen BEK nr 460 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.60T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 249 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer BEK nr 273 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmontør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmontør BEK nr 1640 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Formål og opdeling. Varighed

Formål og opdeling. Varighed BILAG 1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen [Overfladebehandler] I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. [x] af [x]. [x-måned] 2014, og til dels efter vedkommende

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse BEK nr 287 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere