Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet"

Transkript

1 Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet Svaneke den august 2006 Udfordringerne i det danske hospitalsvæsen er mange i disse år. Strukturreform, akkreditering, mere krævende patienter og pårørende, den interne medarbejdertrivsel, et stigende antal patientklager Listen er lang, udfordringerne komplekse, men én ting binder dem sammen: Behovet for at arbejde strategisk med hospitalets kommunikation. Det moderne samfund stiller nye og langt større krav til hospitalets kommunikation. Forandringer i organisations- og ledelsesformer, menneskelige relationer, mediebilledet, den politiske scene og kommunikationsveje giver store udfordringer men også muligheder for at tænke nyt i det kommunikerende hospital. Vær med når vi sætter fokus på strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet. Vi taler visioner og ambitioner og lader dem møde den barske virkelighed på det slidte linoleumsgulv. Denne konference er målrettet kommunikationsansvarlige og interesserede medarbejdere og ledere på danske hospitaler. Programmet består af tre elementer: Den nyeste forskning indenfor kommunikation i hospitalsvæsenet Inspirerende cases og problemløsning i netværk Kompetenceudvikling faglig og personlig gennemslagskraft i hospitalskulturen Konferencen er udviklet og ledet af kommunikationsforsker Helle Petersen. Indholdet er bl.a. bygget omkring hendes igangværende forskningsprojekt Strategisk Kommunikation i hospitalsvæsenet. Intern kommunikation i relation til patienttilfredshed, kvalitet og omdømme. Helle Petersen er ph.d. og erhvervsforsker med speciale i forandringskommunikation. Siden afleveringen af sin ph.d.-afhandling "Forandringskommunikation" har hun arbejdet på at føre sine forskningsresultater ud i livet. Først som chefkonsulent i Kjaer & Kjerulf med fokus på analyse og kommunikationsrådgivning, siden som leder med ansvar for intern kommunikation og branding i Novo Nordisk, og nu som selvstændig kommunikationsforsker og -rådgiver. Her rådgiver hun bl.a. om kvalitetssikring af virksomhedens kommunikation, kommunikationsmålinger og lederudvikling. Helle Petersen har udgivet en række bøger i eget navn, bl.a. Strategisk Kommunikation kvalitetsstyring og måling og Kommunesammenlægning. Råd og redskaber til internkommunikation. Hun er bestyrelsesmedlem på Center for Virksomhedskommunikation på Handelshøjskolen i Århus, ekstern lektor samt censor på en lang række videregående uddannelser.

2 15.30 Det kommunikerende hospital Kommunikationsforsker Helle Petersen, ph.d. I programmets første del introduceres konferencen, og der skabes der en fælles forståelse for kommunikationsudfordringerne i hospitalsvæsenet. Du får indsigt i, hvorfor og hvordan udfordringerne til hospitalets kommunikation har ændret sig igennem de seneste år. Og sammen skaber vi overblik over de problemfelter, som de tre dage vil give viden, værktøjer og inspiration til at håndtere via oplægsholdere og gensidig erfaringsudveksling. Hvilke udfordringer findes der i det kommunikerende hospital? Hvilke kommunikationsbehov er der internt og eksternt? Hvad vil det sige at arbejde strategisk med hospitalets kommunikation? Hvordan udvikles omdømmet med troværdig kommunikation som omdrejningspunkt? Og hvordan får man den faglige og personlige gennemslagskraft, som indflydelse kræver? Patientens møde med sundhedsvæsenet De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Professor, Ph.d. Jan Mainz, formand for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Århus Amt og Århus Universitet Hvad har man lært om kommunikationens betydning for de mellemmenneskelige relationer i det store forskningsprojekt om de bløde værdier, skabt i samarbejde mellem en lang række forskere, Århus Amt, Sundhedsstyrelsen, de sundhedsfaglige organisationer og en række patientforeninger? Projektet indgår i den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og har resulteret i et sæt operationelle anbefalinger vedrørende kvalitet i relationerne mellem patient og sundhedsvæsen. Og hvor ser projektlederen ved Det Nationale Indikatorprojekt de store udfordringer for kommunikation, kvalitet og ledelse? Hvad er argumenterne for at prioritere den mellemmenneskelige kommunikation på hospitalet? Hvor er de væsentligste kommunikationsudfordringer på hospitalet? Hvordan samtænkes kvalitet og kommunikation i hospitalsvæsenet? Og hvad med det strategiske niveau: hvilken rolle spiller direktionen, afdelingsledelsen og hospitalets eventuelle kommunikationsmedarbejder for kommunikationskvaliteten? Middag på Hotel Siemsens Gaard Tirsdag den 29. august Fremtidens udfordringer med en politikers øjne Leila Lindén, sundhedsdirektør i Bornholms Regionskommune og medlem af Region Hovedstadens Regionsråd. En af strukturreformens konsekvenser er, at hospitalsvæsenet fra 2007 skal flyttes fra amterne til de nye regioner. Leila Linden gennemgår visioner, realiteter og udfordringer for det arbejde, der ligger forude. Hvad er reformens mulige konsekvenser for hospitalets interessenter? Hvilke kommunikationsmæssige konsekvenser kan strukturreformen give? Hvad er de største udfordringer i det danske hospitalsvæsen? Hvor bør kommunikationsindsatsen ligge, når det handler om at skabe et effektivt og troværdigt hospital?

3 9.00 Institutionel og strategisk kommunikation i sundhedsvæsenet Lektor Peter Kjær, centerleder Center for health management, Copenhagen Business School Sundhedsvæsenet har i årevis været underkastet forsøg på at skabe transparens og synlighed. På den ene side er sundhedsvæsenet blevet mere synligt i presse og medier. På den anden side forsøger sundhedsvæsenet selv at styrke og styre kommunikationsindsatsen overfor omverdenen. Når professionstunge organisationer kommunikationsudsættes, opstår der nye styringsmæssige og organisatoriske dynamikker. Der opstår nye forventninger til både ledere, fagprofessionelle og patienter/ brugere - og nye pres og konflikter omkring synlighed og synliggørelse. Oplægget vil forholde sig til disse udviklingstræk ud fra tre hovedspørgsmål: Hvordan udvikles og institutionaliseres strategisk kommunikation i sundhedssektoren? Hvad ligger bag tendensen til øget synliggørelse i sundhedssektoren? Hvad gør det øgede fokus på strategisk kommunikation ved organiseringen og ledelsen af hospitaler? Kaffe, te og frugt Onsdag den 30. august Kommunikationspolitik fra idé til virkelighed Kommunikationskoordinator Else Wad Bjørn, Bispebjerg Hospital En god kommunikationspolitik er fundamentet for det strategiske arbejde med hospitalets kommunikation. På Bispebjerg Hospital har direktionen taget konsekvensen af en intern trivselsundersøgelse og den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, hvor det blev dokumenteret at kommunikationen burde styrkes internt såvel som eksternt. Men én ting er kommunikationspolitikkens ordlyd. Noget andet er de to helt store udfordringer: at skabe den rigtige proces frem mod formuleringen og efterfølgende at implementere politikken. Hvordan blev kommunikationspolitikken til? Hvad kræver arbejdet af direktionen, lederne og kommunikationsmedarbejderen? Hvilke resultater er opnået og hvilke udfordringer ligger forude? Hospitalet i medierne Læge og journalist Peter Qvortrup Geisling, DR Et troværdigt omdømme er afgørende for ethvert hospital. Mediernes dækning af behandlinger, kvalitet, arbejds- og patientforhold har altid været intens og en tur i mediernes vridemaskine kan komme til at gøre ondt i omdømmet, hvis man ikke arbejder professionelt med sin pressehåndtering. Når man taler om strategisk kommunikation i relation til medierne er koblingen af en læge- og journalistuddannelse samt adskillige års erfaring med at dække hospitalsstof i Lægens Bord et solidt udgangspunkt for en kritisk diskussion. Kan man pleje sit omdømme i pressen eller er det snarere Den der lever skjult, lever godt? Hvordan sikrer man et konstruktivt og professionelt samarbejde med medierne? Hvad er kommunikationsmedarbejderens væsentligste rolle i relation til medierne og ledelsens? Hvilken retning går udviklingen i, når det handler om TV, radio og ikke mindst Internettets formidling af hospitalsstof hør om DR s ambitiøse planer på området!

4 12.15 Frokost Learning points og refleksion: Hvor er mit hospital i relation til strategisk kommunikation Vi samler op på de foreløbige input med tid til hver især at sammenfatte de budskaber og pointer, der er væsentligst i relation til netop vores udfordringer hjemme. Refleksionerne struktureres i et arbejdsnotat, som udbygges og konkretiseres under aftenens arbejde med fremtidens ønsker og udfordringer Patienternes (manglende) tilfredshed med hospitalets kommunikation Kommunikationsforsker Helle Petersen, ph.d. Størstedelen af patientklager omhandler information og kommunikation. Og mange sygehuse får lave karakterer på informationsområdet i de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser. På Bornholms Centralsygehus har man undersøgt, hvad der skal til, hvis patienttilfredsheden skal forbedres. I et kvalitativt studie hvor både patienter, læger og plejepersonale kom til orde, blev akilleshælen i patientkommunikationen blotlagt: For lidt forventningsstyring og for meget parallelkommunikation! Hvad er overhovedet god patientkommunikation set fra patientens og medarbejderens perspektiv? Hvor er udviklingspotentialerne de lette og mere langsigtede? Hør om perspektiverne for ledelsen og for kommunikationsmedarbejderen hvis patienttilfredsheden skal op! Kaffe, te og kage Nye stuegangsformer giver gevinst for både sundhedsvæsen og patienter Sociolog Marlene Willemann, DSI, Sundhedsstyrelsen Stuegang har ikke ændret sig væsentligt de sidste mange hundrede år. Grundpillen i stuegang er stadig, at en læge og en sygeplejerske tilser patienterne ved at gå fra sygeseng til sygeseng. Dette til trods for at stuegang i dag praktiseres i et sundhedsvæsen, som er præget af høj grad af specialisering, stadig udvikling af ny teknologi og krav om rationalisering. Dette stiller større krav til stuegangen som den funktion, der samler trådene i patientforløbet. En ny rapport om stuegang på medicinske afdelinger viser, at der kan være gevinster at hente for både sundhedsvæsenet og dets patienter, hvis stuegang praktiseres på nye måder. Men kan det praktisk lade sig gøre at omsætte anbefalingerne til praksis? Hør om projektet og deltag i en diskussion med projektlederen på baggrund af pointerne: De fleste beslutninger træffes, før patienten tilses Medinddragelse bør opfattes bredere Elektronisk patientjournal under stuegang Afsæt mere tid til samtalen og lad den ske efter behov Byvandring i Svaneke Byvandring med skuespiller og forhenværende teaterdirektør Preben Harris som guide. Svaneke er Danmarks ældste købstad og Preben Harris, der bl.a. er forfatter til Mit Bornholm, viser rundt og fortæller anekdoter. Turen ender på glaspusteri Pernille Bülow, hvor vi får en aperitif, mens vi hører om arbejdet med glaskunsten.

5 18.45 Middag på Hotel Siemsens Gaard Sygehusledelsens visioner for og ønsker til fremtidens kommunikation Se hvad en række sygehusdirektører svarer, når Helle Petersen stiller skarpt på deres syn på: Tidens største kommunikationsmæssige udfordringer En vision for fremtidens hospitalskommunikation Kommunikationsmedarbejderens rolle og kompetencer Efterfølgende er der diskussion af direktørernes udsagn i relation til vores egne kommunikationsfaglige erfaringer, ønsker og visioner. Formålet med sessionen er at få skitseret den platform, som kommunikationsmedarbejderen arbejder på nu og i fremtiden. Hvor er der enighed om udfordringer og visioner, direktøren og os selv imellem? Hvor er der forskelle, vi som kommunikationsfolk bør forholde os til? Hvor er der behov for, at vi styrker den faglige og personlige gennemslagskraft? 9.00 Opsamling på aftenens diskussioner 9.30 Udvikling af handlekraft i hospitalskommunikationen Anker Brink Lund, professor, Copenhagen Business School Hospitalsvæsenet har været igennem mange forandringsprocesser i årenes løb. DJØF isering kalder de mere kritiske læger de ledelsesmæssige forandringer, som kravene om større effektivitet, bedre kvalitet og evnen til at dokumentere sine resultater, har medført. I forlængelse heraf kommer behovet for at arbejde strategisk med hospitalets kommunikation så man sikrer, at budskaber kommer ud og rammer målgruppen effektivt. Men hvad er de kulturelle vilkår for at føre ambitionerne om mere professionel kommunikation ud i livet i hospitalsvæsenet? Hvad kendetegner forandringsprocesser i hospitalsvæsenet? Kan strategisk kommunikation undgå at havne i rækken DJØF iserings-tiltag? Hvordan udvikler man handlekraft i hospitalskommunikationen? Kaffepause Torsdag den 31. august Hvad kendetegner den interne kommunikation på afdelinger med hhv. høj og lav patienttilfredshed? Kommunikationsforsker Helle Petersen, ph.d. En god intern kommunikationskultur er afgørende for medarbejdernes trivsel og effektivitet. Og måske også for patienternes tilfredshed med kommunikationen i forbindelse med en indlæggelse? To afdelinger på Bispebjerg Hospital deltog i foråret i et projekt, hvor sammenhængen eller mangel på samme mellem patienttilfredshed og kommunikationskultur blev afdækket.

6 Hvad er god intern kommunikationskultur på en hospitalsafdeling? Hvordan oplever patienterne personalets kommunikation? Hvilken rolle spiller afdelingsledelsen og hvordan planlægger man en indsats Få præsenteret et værktøj, der virker: Feedback på hospitalsafdelingen Opsamling og afslutning på konferencen Frokost Praktisk Tirsdag den 29. august Afrejse fra Københavns Lufthavn med Cimber Air Ankomst Bornholms Lufthavn, Rønne Bus til Hotel Siemsens Gaard, Svaneke Indkvartering og velkomst med kaffe, te og kage Torsdag den 31. august Bus til lufthavnen Flyafgang Rønne Ankomst Københavns Lufthavn Pris og tilmelding Pris inkl. flyrejse fra Kastrup Lufthavn, to overnatninger på hotel Siemsens Gård, kulturelle oplevelser og fagligt program: kr. plus moms. Tilmelding senest den 22. maj 2006 via til: Yderligere information:

7

Det kommunikerende hospital - i forandring

Det kommunikerende hospital - i forandring Det kommunikerende hospital - i forandring HOTEL NYBORG STRAND DEN 26. 27. AUGUST 2008 Kommunikationsafdelingen bør spille en væsentlig rolle, når hospitalsplanen sætter skub i både store og små forandringsprocesser:

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

Kommunika tionsdøgn12

Kommunika tionsdøgn12 1 Kommunika tionsdøgn12 Mød bl.a. Margrethe Vestager Økonomi- og indenrigsminister Sindre Fossum Beyer (NO) Politisk rådgiver for den norske statsminister Jens Stoltenberg Winnie Grosbøll Borgmester, Bornholms

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Tema: Innovation i sundhedssektoren

Tema: Innovation i sundhedssektoren Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren www.dsks.dk 2 Tema: Innovation i sundhedssektoren 18. årgang, nr. 2 maj 2010 Udgivet af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren DSKS bestyrelse Ledende

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere