Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan"

Transkript

1 Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Tillæg vedrørende det åbne land

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Offentliggørelse og vedtagelse Spildevandsforhold Status Plan Plangrundlag Lovgrundlag Naturbeskyttelse og Museumsloven Grundvandsbeskyttelse Miljøvurdering Recipientforhold Arealbehov og rådighedsindskrænkninger Deklarationsbælte Adgang til ledningsanlæg Ulemper samt retablering m.v Grundejere der berøres af projektet Berørte matrikler for etablering af nye kloakanlæg i det åbne land Nye adresser der planlægges kloakeret i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Adresser der ikke længere påregnes kloakeret og udtages af Spildevandsplan Ejendomme der fortsat planlægges kloakeret Økonomi Tidsplan Ikrafttræden Bilag Tegning 1 Revurdering af det åbne land 2

3 1. Indledning Tillæg nr. 12 til Hedensted Kommunes Spildevandsplan , omhandler en generel revision af spildevandsplanen for det åbne land. Formålet med tillægget til spildevandsplanen er, at revidere spildevandsplanen mht. den spredte bebyggelse og derigennem at give de berørte grundejere, kommunens borgere og andre interessenter indsigt i kommunens planer for kloakering og generelt håndtering af den spredte bebyggelse i Hedensted Kommune. I relation til kloakering af ejendomme i det åbne land gør følgende sig gældende efter vedtagelse af Tillæg nr. 12 til Hedensted Kommunes Spildevandsplan : 9 nye ejendomme kloakeres. På baggrund af en nærmere undersøgelse af de enkelte delområder har Hedensted Kommune vurderet, at de berørte nye ejendomme ud fra driftsmæssige og økonomiske vurderinger med fordel kan tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved tryksat kloakering af ejendommene. Ejendommene kloakeres således kun for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal bortskaffes ved ejerens egen foranstaltning. 190 ejendomme udtages af Spildevandsplan , og vil således ikke modtage påbud om kloakering, men vil i stedet i noget omfang modtage individuelle påbud om forbedret rensning. Ud af de 190 ejendomme forventes det at ca. 90 % vil modtage et påbud om forbedret rensning. 228 ejendomme der var planlagt kloakeret i det åbne land fastholdes. Tidsplanen og forudsætningerne ændres for disse ejendomme Desuden er formålet med tillægget, at revidere den gældende spildevandsplan for Hedensted Kommune således, at Hedensted Spildevand A/S i forbindelse med udførslen af kloakanlægget i det åbne land kan etablere nye kloakledninger, herunder nye pumpestationer mv. 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse Byrådets forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med oplysning om, at der inden for en frist på 8 uger efter offentliggørelsen er mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til planen. Byrådet i Hedensted Kommune vedtager herefter tillægget til gældende spildevandsplan for Hedensted Kommune med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 2. Spildevandsforhold 2.1 Status De berørte ejendomme har i dag private spildevandsløsninger.

4 2.2 Plan I alt 237 ejendomme spildevandskloakeres i det åbne land i Hedensted Kommune. De berørte ejendomme fremgår af afsnit 4. Alle hovedledninger inkl. pumpestationer ejes og drives af Hedensted Spildevand A/S. Der vil blive anlagt et stik evt. med en minipumpestation på den enkelte ejendom. Derefter vil der ifølge Miljøbeskyttelsesloven være tilslutningspligt for den enkelte grundejer. Der må kun tilsluttes spildevand fra de ejendomme, som kloakeres. Regnvand skal nedsives på egen grund eller bortledes efter gældende lovgivning og evt. tilladelse fra Hedensted Kommune. I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. er grundejeren forpligtiget til selv at lade udføre og betale de nødvendige ændringer på egen grund samt tilslutte spildevandet til det offentlige spildevandssystem. 3. Planlægningsgrundlag 3.1 Lovgrundlag Spildevandsforhold administreres med udgangspunkt i følgende: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr af august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen juni 2006 om miljøvurdering af planer og programmer. De enkelte tekster kan findes på eller / Der kan desuden findes flere informative informationsskrivelser vedr. kloakering og privat håndtering af spildevand i det åbne land på Hedensted Kommunes hjemmeside på adressen: 3.2 Naturbeskyttelse og Museumsloven Placeringen af de kommende kloakanlæg skal udpeges med respekt for naturbeskyttelsesloven, herunder beskyttede naturtyper, gældende fredninger mm. Der

5 er ikke registret arkæologiske fund indenfor de berørte arealer. Dog anbefales det at der forud for projekterne laves prøvegravninger. 3.3 Grundvandsbeskyttelse De berørte områder er placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser og i områder med drikkevandsinteresser. 3.4 Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer i medfør af lovgivningen, hvis (jf. 3): planen fastlægger rammerne for anlægstilladelser for projekter omfattet af bekendtgørelsens bilag 3 og 4, planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, planen i øvrigt fastlægger rammer for anlægstilladelser, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hedensted Kommune har udført en miljøvurderingsscreening af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune. 3.5 Recipientforhold Spildevandet fra de 242 ejendomme samles på renseanlæg i Hedensted Kommune. I forbindelse med udarbejdelse af den gældende Spildevandsplan blev de planlagte udvidelser, inklusiv uforudsete tilslutninger, indregnet i den planlagte belastning på renseanlæggene. Det forventes, at de planlagte tiltag vil have en positiv indvirkning på de påvirkede recipienter generelt. 3.6 Arealbehov og rådighedsindskrænkelser Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil kunne afvige fra efterfølgende i den endelige deklaration. Denne vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering. Rådighedsindskrænkningerne vil ske i form af arealafståelse og/eller servitutpålæg. Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration omfattende nedenstående punkter Deklarationsbælte Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 1 meter på hver sin side af ledningsanlægget målt fra midten af ledning. Det er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Hedensted Spildevand A/S- at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybgående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og for dettes beståen.

6 3.6.2 Adgang til ledningsanlæg Ledningsanlægget skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Hedensted Spildevand A/S skønner det nødvendigt Ulemper samt retablering m.v. Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten. Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med Hedensted Spildevand A/S som påtaleberettigede. Hedensted Kommunes Byråd erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at fortage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse. 4. Grundejere, der berøres af projektet De matrikler og ejendomme, der kan påvirkes i forbindelse med vedtagelse af tillæg nr. 12 til Spildevandsplan er vist i nedenstående afsnit. Under punkt 7 kan den samlede tidsplan ses. 4.1 Berørte matrikler for etablering af nye kloakanlæg i det åbne land Af efterfølgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etablering af kloakledninger og pumpestationer i det åbne land i Hedensted Kommune. Ejerlavs nr. Matrikel nr. Bottrup By, Ølsted 6, 3e, 3f, 4b, 4i, 4k, 4m, 4t, 4v, 7k Breth By, Barrit 19b, 19d, 19e, 34a, 34h, 34k, 34m, 34n, 3c, 3e, 3m, 4a, 5e, 5h, 5l, 5m, 6a, 6c Bøgballe By, Ø. 1e, 1f, 1y, 1ø, 5g, 6s, 7e, 7i, 9a Snede Daugård By, 12ar, 32g, 78ay, 78aæ, 78bc, 78bz, 89a Daugård Eriknauer By, 12b, 12g, 12k, 12s, 12u, 13n, 14f, 18a, 18e, 19a, 19c, 19d, 19e, 1a, Hatting 1c, 1e, 1i, 1n, 1s, 1u, 1v, 1ø, 1aa, 20b, 21b, 21h, 24a, 24b, 37a, 5ag, Gammelsole By, Ø. Snede 5c, 5n, 7d, 7g, 7h, 7i, 7m, 7n, 7o, 7q, 7r, 7v, 7z, 7æ, 8a, 9b, 9v 31, 55, 10c, 10t, 11f, 18a, 19a, 1a, 1c, 1g, 1h, 1i, 1o, 1s, 20b, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21g, 25a, 27a, 2b, 2h, 3a, 3g, 3h, 47b, 4d, 4f, 4h, 4k, 4m, 4n, 54b, 6e, 6m, 7c Grejs By, Grejs 29c, 30b, 50a, 50b, 50e, 50f, Hedensted By, Hedensted 10bh, 10bt, 10bæ, 10eb, 10ec, 10ed, 10ee, 10ef, 10eg, 10el, 10er, 10et, 10ex, 10k, 9mh, 9ml, 9ol, 9om, 9on, 9oo

7 Hjortsvang By, Linnerup Honum By, Hvirring Hostrup By, Stouby Korning By, Korning Kragelund By, Ø. Snede Krollerup By, Ø. Snede Ll. Dalby By, Hedensted Løsning By, Løsning Merringgård Hgd., Korning Remmerslund By, Hedensted Sebberup By, Løsning Stubberup By, Løsning Torup By, Hedensted Uldum By, Uldum Ulkær By, Sindbjerg 29a, 4a, 4o, 4p, 5a, 5g, 5h, 6a, 6g, 6k, 7b, 7g, 7h, 8a, 8v, 8x, 9x 10g, 10i, 3a, 3i, 3k, 4a, 4c 18, 19, 20, 17a, 1a, 1c, 2a, 2n, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h, 3n, 3o, 3r, 4a, 4c, 5a, 6a, 7a, 7b 21, 11a, 12a, 12b, 12e, 12g, 14b, 14bl, 15a, 17c, 17e, 18a, 18p, 19i, 20c, 23b, 24c, 26a, 27a, 33d, 34a, 34c, 34i, 34k, 35f, 35g, 3a, 3b, 3c, 3f, 3g, 40a, 41e, 42a, 42e, 5a, 6l, 7d, 7n, 8e, 8g, 8k, 9c 10d, 18e, 19f, 19i, 29a, 29b, 2ab, 2d, 2o, 2u, 31i, 31l, 31z, 4ad, 4ae, 4ag, 4i, 4r, 4ø, 5n, 5p, 5t, 6q, 6t, 7k, 8e 7, 18, 1a, 1g, 1k, 1o, 1v, 2d, 2p, 3a, 3o, 4a, 5a, 8a, 8b 6, 1a, 2ay, 2aæ, 2bh, 2c, 2d, 2o, 3b, 4a, 4f, 4k, 4m, 4q, 4r, 5a, 5c 29, 11c, 12al, 12ay, 12aæ, 12o, 12r, 12s, 16b, 16g, 17f, 19b, 19h, 1c, 1ft, 1l, 1m, 1n, 1q, 25b, 25c, 25e, 3c, 3q, 3t, 4o, 4s, 5x, 6c, 6d, 7p, 7q, 7s, 9f, 9g, 9i 1d, 1l, 1q 10d, 10h, 17a, 17i, 17l, 17p, 18a, 18f, 27c 4d, 4i, 5o 13a, 14a, 23e, 2b, 2bb, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bo, 2p, 2y, 2æ, 5a, 9a 3b 15m, 15n, 15o, 16l, 16m, 16r, 16s 13, 22, 10a, 10b, 11b, 11g, 14i, 14m, 14o, 17a, 17b, 17d, 17e, 18c, 18d, 3a, 3c, 3f, 3g, 3h, 4a, 5a, 5e, 6a, 6b, 7a, 7b, 7d, 7e, 7h, 8c, 8d, 9a 18, 11a, 11b, 11e, 14b, 19b, 1a, 1c, 20b, 26b, 26e, 28a, 36a, 3e, 3l, 45a, 45b, 45e, 4b, 6e, 6g, 7d, 7e, 7f, 8d, 8i, 8k, 8l, 8m, 8n 1i, 1k, 4a, 5a, 6m V. Ørum By, Sindbjerg Ø. Snede By, Ø. Snede Ølholm By, 13b, 13k, 13l, 14b, 14t, 15x, 16d, 16g, 16h, 24c, 24d, 24l, 2a, 30b, Langskov 31c, 31f, 32c, 5f, 6b, 6h, 6p Ølsted By, Ølsted 1d, 1e, 1h, 1n, 1o, 20a, 20m, 20n, 21k, 21l, 21o, 5as, 5d, 5h, 6h, 9cs 13b, 13d, 13t, 13z, 14a, 19c, 19f, 19g, 19h, 19k, 19n, 19p, 1a, 1b, 1c, Ørum By, Ørum 30b, 7f, 7g, 8ab, 8ac, 8ad, 8ae, 8ah, 8an, 8b, 8g, 8q, 8x, 8æ, 8aa, 9a, 9ae, 9al, 9v Åle By, Åle 10r Årup, Hedensted 1ch, 1cp, 1dc, 2d, 3ac, 3f, 4i

8 4.2 Nye adresser der planlægges kloakeret i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Af efterfølgende tabel fremgår hvilke nye ejendomme der planlægges kloakeret. Der henvises til tegning 1. Vejnavn Husnummer By og Postnummer Vesterbyvej 10, 12, Tørring Hedelundvej 2A 8762 Flemming Boring 38, 39, Rask Mølle Hovedvejen Løsning Honum Skovvej Rask Mølle Når den offentlige kloak er etableret, udsender Hedensted Spildevand A/S et tilslutningsbrev med en frist på omkring 6 måneder for at tilslutte sig den offentlige kloak. Denne tilslutningsfrist vil Hedensted Kommune i mellemliggende periode følge op på med et juridisk bindende påbud om tilslutning til offentlig kloak. 4.3 Adresser der ikke længere påregnes kloakeret og udtages af Spildevandsplan Af efterfølgende tabel fremgår hvilke adresser der ikke længere påregnes kloakeret og i noget omfang i stedet for vil modtage et individuelt påbud om forbedret rensning. Der henvises til tegning 1. Vejnavn Husnummer Postnummer og by Birkehøjsvej Daugård Bjerrevej 306, Hornsyld Boestholtvej Juelsminde Borgergade Tørring Bottrupvej 63, 77, Løsning Bredalvej 70, 72 Brædstrupvej Tørring Bøgballevej 28, 77, 89, 97, 99, 111, Uldum Dakavej 2 Daugårdvej 32 Engholmvej 4, 11, Horsens Frederikslystvej Horsens Frederikslystvej Løsning Fruens Kirkevej Rask Mølle Fælledvej 30, 32, 34, Uldum Gedevejlevej Hedensted Hedensted Skovvej 14 Herredsvej Løsning Hestehaven Daugård Hjortsvang Tørring Holmdalsvej 15, 17, Tørring Honum Skovvej 24, 28, Rask Mølle Honumvej 21, Rask Mølle Horsensvej Uldum Hostrupgårdvej Stouby

9 Hovedvejen 84, 93 Hovedvejen 83, Løsning Hovvej 9, Horsens Højmarksvej 32, 32, 30b 8723 Løsning Klaks Møllevej 17, 19, 22, 23, 24, Horsens Kokborgvej Juelsminde Korning Nørremark Horsens Korningvej 45, 53, Horsens Kyperstien 1, Uldum Kærvej 48, 50, 52 Kærvejen Uldum Lindbækvej Rask Mølle Lindvedvej 56, 57, Løsning Ll Dalbyvej 5, 8, 10 Lundbovej Stouby Lykkegårdsvej 5, 9, 22, Horsens Nordre Fælledvej Tørring Ny Kirkevej 11A 8723 Løsning Nørre Snedevej Flemming Nørrehedevej Løsning Pebringsvej 5, 6, 7, 9, 11, Horsens Petersmindevej Juelsminde Raskvej Rask Mølle Ribevej Uldum 16, 18, 19, 20, 35, 47, 37A, 37B, 45A, Ribevej 45B, 63A, 63B 8723 Løsning Ribevej 18, 19, Uldum Sanatorievej Stouby Sindballevej 28, 30, 31, Vejle Skanderborgvej 10, 16, Uldum Skolevej Daugård Skovbjergvej Løsning Skovhavevej 2, 6, 12, 14, Løsning Skovhusevej 20, Horsens Skovvangen 1, 9, 11, 15, 25 Solbuen 6, 8 Stenderupvej 18, Hornsyld Sverrigsvej 10, Juelsminde Teglværkvej Løsning Torvegade Tørring Torupvej 23, 27 Tranebovej 14, Løsning Troldhøjvej 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 31, 33, 6A, 6B Tykmosevej 6, Vejle Uldum Hedevej Uldum Ulkærvej 4, 5, Vejle

10 Vejlevej 99, Tørring Vesterbyvej 3, 13, 14, 17, 20, 27, 28, 36, 38, 30A, 7A Viborg Hovedvej 45, 61, Vejle Viborg Hovedvej 64, 66, 81B, 81A 7160 Tørring Ørum Skovvej Vejle Ørumvej Daugård Årupvej Ejendomme der forsat planlægges kloakeret I Spildevandsplan har formuleringen vedr. kloakering af ejendomme i det åbne land været følgende: I offentlige kloakerede områder er kommunen forpligtiget til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevands-anlæg. For ejendomme i landzone gælder, at stik-ledningen føres frem således, at afstanden herfra og til beboelsen på ejendommen maksimalt er 30 m. Denne formulering i Spildevandsplan blev yderlig uddybet i informationsfolder som Hedensted Kommune udsendte til samtlige ejendomme der blev planlagt kloakeret i Spildevandsplan : Du har selv ansvaret for at etablere de første 30 meter af ledningen. Kommunen har ansvaret for den øvrige del af ledningsnettet. Er der under 30 meter fra din bolig til skel, skal du kun etablere ledningsnettet frem til skel. Med vedtagelse af den nye betalingsvedtægt for Hedensted Spildevand A/S, ændres denne formulering til følgende: I områder hvor Hedensted Spildevand A/S kloakerer, er selskabet forpligtet til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten kan ses på Hedensted Spildevand A/S s hjemmeside Ovenstående ændring af betalingsvedtægten betyder, at grundejerne selv er forpligtiget til, at lade udføre og betale alle de nødvendige ændringer. Af efterfølgende tabel fremgår hvilke ejendomme denne ændring vedrører. Der henvises til tegning 1. Vejnavn Husnummer By og Postnummer Agertoften 5, Daugård Aldumvej 5, 7, 8, 9 Birkehøjsvej 5, 8, 10, Daugård Bjerremosevej Uldum Bottrupvej 57, Løsning Brølbæk 25, 27, 28, 30, 32, Barrit Bækvej 13, 15, Tørring

11 Bøgballevej 22, 26, 30, 93, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 122, 124, 126, Uldum Constantiavej 39 Elmegårdsvej 1, 2, Løsning Enggårdsvej 32, 34, 35, 47, 49, Løsning 42, 44, 46, 50, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, Frederikslystvej 77, 83, Løsning Gedevejlevej 18 Gesagervej 45, 60, 64 Gl Præstegårdsvej 16, 18, 20, Løsning Gl Vejlevej 50, 52, 54, Daugård Honum Skovvej Flemming Honumvej 27, Rask Mølle Hornumkærvej 11, 12, Stouby Hostrupgårdvej 1, 2, 3, 4, 6, Stouby Hostrupvej 1, 2, Stouby Hovedvejen 102, 106, 146, Løsning Klaks Møllevej 12, Horsens Korning Nørremark 1, 3, 14, 15, 18, 22A, 26, Horsens Korningvej 36, 49, 57, 61, 63, 65, Horsens Krollerupvej 32, 34, 37, 39, 40, 68, 72, Løsning Kærvej 31, 37, 39, 47, 51, 55, 56, 57, 58 Kærvejen 33, 34, 35, 36, Uldum Lindvedvej Løsning Ll Dalbyvej 2, 4 Lykkegårdsvej 1, Horsens Merringvej 34, 36, 93, 99, 101, Løsning Nørrehedevej 2, 9, Løsning Overholmvej 14, 40 Overmarksvej Barrit Præstevej 10, Tørring Ribevej 29, Løsning Sindballevej 34, 36, Uldum Skovbjergvej 1, 5, Løsning Skovhusevej 1, 3, 7, 8, 9, 11, Horsens Stubberup Skovvej 9, 11, Løsning

12 Sønderskovvej 5A, 5B, 5C 8721 Daugård Teglværksvej 49, Løsning Toftegårdsvej 40, 42 Uldumvej Tørring Ulkærvej 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, Vejle Ussingvej Horsens Vandmøllevej 35, 65, 70, 71, 73, 74, Løsning Vejlevej 90, 92, 94, 95, Tørring Vesterbyvej 4 Viborg Hovedvej 23, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 26, 28, Vejle Ølholm Kærvej Tørring Ølstedbrovej 2, Løsning Ørum Skovvej 1, 2A 7100 Vejle Ørumvej Daugård Åruplunden Økonomi Hedensted Spildevand A/S finansierer etablering, drift og vedligeholdelse af den offentlige kloak (dvs. hovedledninger og pumpstationer mv.). For de berørte grundejere, vil der være udgifter til separering af regnvand og spildevand på egen grund samt tilslutning til kloakforsyningens pumpestation eller stik. Størrelsen af disse udgifter afhænger af de lokale forhold. Herudover vil der for grundejeren være udgifter til tilslutningsbidrag og årligt vandafledningsbidrag til Hedensted Spildevand A/S, jf. selskabets gældende betalingsvedtægt, som kan ses på Endelig skal grundejer bekoste sløjfning af egne bundfældnings- eller samletanke. Private spildevandsløsninger finansieres af grundejeren. 6. Tidsplan Samlet set ønsker Hedensted Kommune med vedtagelsen af Tillæg nr. 12, at ændre tidsplanen i Spildevandsplan for så vidt angår håndtering af det åbne land således, at intentionerne og tidsplanen i de netop vedtagne Vandplaner kan følges. Samtlige kloakeringen planlægges at blive udført i perioden Udsendelse af manglende påbud omkring privat forbedret rensning af hensyn til opfyldelse af vandplanerne vil ske i 2012 og Ikrafttræden Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen er vedtaget at sende i høring af Byrådet den 30. maj 2012 og offentliggøres efter reglerne herom i spildevandsbekendtgørelsens 6.

13 Kirsten Terkilsen Borgmester Jesper Tyrring Møller Kommunaldirektør Forslaget til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens 6 offentliggøres i perioden fra den 28. juni 2012 til den 23. august 2012.

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er vi Projektleder Flemming Geipel Mobil 30 51 57 07 Projektmedarbejder Keld Kjeldsen

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020 Trykledning fra Gedsted til Stistrup Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 SEPARERING AF FÆLLESKLOAK M.M.

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 SEPARERING AF FÆLLESKLOAK M.M. SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 SEPARERING AF FÆLLESKLOAK M.M. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 4 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 4 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af

Læs mere

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan.

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan. Aalborg Kommune Energi- og Miljøforvaltningen e-mail: MEF-INTERN@aalborg.dk Dato: 20.06.2014 Sagsnr.: 2014-25165 Dok. nr.: 2014-186737 Direkte telefon: 7743 9281 Initialer: PTA Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

GARANTIFORPLIGTELSER PR. 31.12.2014

GARANTIFORPLIGTELSER PR. 31.12.2014 GARANTIR LÅNTAGER M.V. MATR. NR. M.V. ADRESSE M.V. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIR Hedensted Fjernvarme Danske Bank, Valutalån Lån nr. 69262 A 8.000.000 2.641.826 2.641.826 Danske Bank Kredit 3483661290

Læs mere

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. december 2014 J.nr.: NMK-10-00698 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Salgsbetingelser. for. Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande

Salgsbetingelser. for. Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande Salgsbetingelser for Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande 26-03-2015 Sag: 2015/02953 S A L G S B E T I N G E L S E R for I budrunde: Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande Grunden udbydes til salg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE Jan. 2014 Indhold KAPITEL 1 Vedtægtens område 04 KAPITEL 2 Vejle Spildevands budget og regnskab 05 KAPITEL 3 Vejle Spildevands indtægter 05 KAPITEL 4 Private spildevandsanlæg

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

KAUTIONS- GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE PR. 31.12.2012

KAUTIONS- GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE PR. 31.12.2012 1 KAUTIONS- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIR Hedensted Fjernvarme Danske Bank, Valutalån lån nr. 69262 A 8.000.000 3.746.452 3.746.452 Kommunekredit, indexlån 2012 lån

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere