Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan"

Transkript

1 Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Tillæg vedrørende det åbne land

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Offentliggørelse og vedtagelse Spildevandsforhold Status Plan Plangrundlag Lovgrundlag Naturbeskyttelse og Museumsloven Grundvandsbeskyttelse Miljøvurdering Recipientforhold Arealbehov og rådighedsindskrænkninger Deklarationsbælte Adgang til ledningsanlæg Ulemper samt retablering m.v Grundejere der berøres af projektet Berørte matrikler for etablering af nye kloakanlæg i det åbne land Nye adresser der planlægges kloakeret i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Adresser der ikke længere påregnes kloakeret og udtages af Spildevandsplan Ejendomme der fortsat planlægges kloakeret Økonomi Tidsplan Ikrafttræden Bilag Tegning 1 Revurdering af det åbne land 2

3 1. Indledning Tillæg nr. 12 til Hedensted Kommunes Spildevandsplan , omhandler en generel revision af spildevandsplanen for det åbne land. Formålet med tillægget til spildevandsplanen er, at revidere spildevandsplanen mht. den spredte bebyggelse og derigennem at give de berørte grundejere, kommunens borgere og andre interessenter indsigt i kommunens planer for kloakering og generelt håndtering af den spredte bebyggelse i Hedensted Kommune. I relation til kloakering af ejendomme i det åbne land gør følgende sig gældende efter vedtagelse af Tillæg nr. 12 til Hedensted Kommunes Spildevandsplan : 9 nye ejendomme kloakeres. På baggrund af en nærmere undersøgelse af de enkelte delområder har Hedensted Kommune vurderet, at de berørte nye ejendomme ud fra driftsmæssige og økonomiske vurderinger med fordel kan tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved tryksat kloakering af ejendommene. Ejendommene kloakeres således kun for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal bortskaffes ved ejerens egen foranstaltning. 190 ejendomme udtages af Spildevandsplan , og vil således ikke modtage påbud om kloakering, men vil i stedet i noget omfang modtage individuelle påbud om forbedret rensning. Ud af de 190 ejendomme forventes det at ca. 90 % vil modtage et påbud om forbedret rensning. 228 ejendomme der var planlagt kloakeret i det åbne land fastholdes. Tidsplanen og forudsætningerne ændres for disse ejendomme Desuden er formålet med tillægget, at revidere den gældende spildevandsplan for Hedensted Kommune således, at Hedensted Spildevand A/S i forbindelse med udførslen af kloakanlægget i det åbne land kan etablere nye kloakledninger, herunder nye pumpestationer mv. 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse Byrådets forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med oplysning om, at der inden for en frist på 8 uger efter offentliggørelsen er mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til planen. Byrådet i Hedensted Kommune vedtager herefter tillægget til gældende spildevandsplan for Hedensted Kommune med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 2. Spildevandsforhold 2.1 Status De berørte ejendomme har i dag private spildevandsløsninger.

4 2.2 Plan I alt 237 ejendomme spildevandskloakeres i det åbne land i Hedensted Kommune. De berørte ejendomme fremgår af afsnit 4. Alle hovedledninger inkl. pumpestationer ejes og drives af Hedensted Spildevand A/S. Der vil blive anlagt et stik evt. med en minipumpestation på den enkelte ejendom. Derefter vil der ifølge Miljøbeskyttelsesloven være tilslutningspligt for den enkelte grundejer. Der må kun tilsluttes spildevand fra de ejendomme, som kloakeres. Regnvand skal nedsives på egen grund eller bortledes efter gældende lovgivning og evt. tilladelse fra Hedensted Kommune. I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. er grundejeren forpligtiget til selv at lade udføre og betale de nødvendige ændringer på egen grund samt tilslutte spildevandet til det offentlige spildevandssystem. 3. Planlægningsgrundlag 3.1 Lovgrundlag Spildevandsforhold administreres med udgangspunkt i følgende: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr af august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen juni 2006 om miljøvurdering af planer og programmer. De enkelte tekster kan findes på eller / Der kan desuden findes flere informative informationsskrivelser vedr. kloakering og privat håndtering af spildevand i det åbne land på Hedensted Kommunes hjemmeside på adressen: Naturbeskyttelse og Museumsloven Placeringen af de kommende kloakanlæg skal udpeges med respekt for naturbeskyttelsesloven, herunder beskyttede naturtyper, gældende fredninger mm. Der

5 er ikke registret arkæologiske fund indenfor de berørte arealer. Dog anbefales det at der forud for projekterne laves prøvegravninger. 3.3 Grundvandsbeskyttelse De berørte områder er placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser og i områder med drikkevandsinteresser. 3.4 Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer i medfør af lovgivningen, hvis (jf. 3): planen fastlægger rammerne for anlægstilladelser for projekter omfattet af bekendtgørelsens bilag 3 og 4, planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, planen i øvrigt fastlægger rammer for anlægstilladelser, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hedensted Kommune har udført en miljøvurderingsscreening af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune. 3.5 Recipientforhold Spildevandet fra de 242 ejendomme samles på renseanlæg i Hedensted Kommune. I forbindelse med udarbejdelse af den gældende Spildevandsplan blev de planlagte udvidelser, inklusiv uforudsete tilslutninger, indregnet i den planlagte belastning på renseanlæggene. Det forventes, at de planlagte tiltag vil have en positiv indvirkning på de påvirkede recipienter generelt. 3.6 Arealbehov og rådighedsindskrænkelser Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil kunne afvige fra efterfølgende i den endelige deklaration. Denne vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering. Rådighedsindskrænkningerne vil ske i form af arealafståelse og/eller servitutpålæg. Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration omfattende nedenstående punkter Deklarationsbælte Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 1 meter på hver sin side af ledningsanlægget målt fra midten af ledning. Det er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Hedensted Spildevand A/S- at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybgående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og for dettes beståen.

6 3.6.2 Adgang til ledningsanlæg Ledningsanlægget skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Hedensted Spildevand A/S skønner det nødvendigt Ulemper samt retablering m.v. Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten. Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med Hedensted Spildevand A/S som påtaleberettigede. Hedensted Kommunes Byråd erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at fortage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse. 4. Grundejere, der berøres af projektet De matrikler og ejendomme, der kan påvirkes i forbindelse med vedtagelse af tillæg nr. 12 til Spildevandsplan er vist i nedenstående afsnit. Under punkt 7 kan den samlede tidsplan ses. 4.1 Berørte matrikler for etablering af nye kloakanlæg i det åbne land Af efterfølgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etablering af kloakledninger og pumpestationer i det åbne land i Hedensted Kommune. Ejerlavs nr. Matrikel nr. Bottrup By, Ølsted 6, 3e, 3f, 4b, 4i, 4k, 4m, 4t, 4v, 7k Breth By, Barrit 19b, 19d, 19e, 34a, 34h, 34k, 34m, 34n, 3c, 3e, 3m, 4a, 5e, 5h, 5l, 5m, 6a, 6c Bøgballe By, Ø. 1e, 1f, 1y, 1ø, 5g, 6s, 7e, 7i, 9a Snede Daugård By, 12ar, 32g, 78ay, 78aæ, 78bc, 78bz, 89a Daugård Eriknauer By, 12b, 12g, 12k, 12s, 12u, 13n, 14f, 18a, 18e, 19a, 19c, 19d, 19e, 1a, Hatting 1c, 1e, 1i, 1n, 1s, 1u, 1v, 1ø, 1aa, 20b, 21b, 21h, 24a, 24b, 37a, 5ag, Gammelsole By, Ø. Snede 5c, 5n, 7d, 7g, 7h, 7i, 7m, 7n, 7o, 7q, 7r, 7v, 7z, 7æ, 8a, 9b, 9v 31, 55, 10c, 10t, 11f, 18a, 19a, 1a, 1c, 1g, 1h, 1i, 1o, 1s, 20b, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21g, 25a, 27a, 2b, 2h, 3a, 3g, 3h, 47b, 4d, 4f, 4h, 4k, 4m, 4n, 54b, 6e, 6m, 7c Grejs By, Grejs 29c, 30b, 50a, 50b, 50e, 50f, Hedensted By, Hedensted 10bh, 10bt, 10bæ, 10eb, 10ec, 10ed, 10ee, 10ef, 10eg, 10el, 10er, 10et, 10ex, 10k, 9mh, 9ml, 9ol, 9om, 9on, 9oo

7 Hjortsvang By, Linnerup Honum By, Hvirring Hostrup By, Stouby Korning By, Korning Kragelund By, Ø. Snede Krollerup By, Ø. Snede Ll. Dalby By, Hedensted Løsning By, Løsning Merringgård Hgd., Korning Remmerslund By, Hedensted Sebberup By, Løsning Stubberup By, Løsning Torup By, Hedensted Uldum By, Uldum Ulkær By, Sindbjerg 29a, 4a, 4o, 4p, 5a, 5g, 5h, 6a, 6g, 6k, 7b, 7g, 7h, 8a, 8v, 8x, 9x 10g, 10i, 3a, 3i, 3k, 4a, 4c 18, 19, 20, 17a, 1a, 1c, 2a, 2n, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h, 3n, 3o, 3r, 4a, 4c, 5a, 6a, 7a, 7b 21, 11a, 12a, 12b, 12e, 12g, 14b, 14bl, 15a, 17c, 17e, 18a, 18p, 19i, 20c, 23b, 24c, 26a, 27a, 33d, 34a, 34c, 34i, 34k, 35f, 35g, 3a, 3b, 3c, 3f, 3g, 40a, 41e, 42a, 42e, 5a, 6l, 7d, 7n, 8e, 8g, 8k, 9c 10d, 18e, 19f, 19i, 29a, 29b, 2ab, 2d, 2o, 2u, 31i, 31l, 31z, 4ad, 4ae, 4ag, 4i, 4r, 4ø, 5n, 5p, 5t, 6q, 6t, 7k, 8e 7, 18, 1a, 1g, 1k, 1o, 1v, 2d, 2p, 3a, 3o, 4a, 5a, 8a, 8b 6, 1a, 2ay, 2aæ, 2bh, 2c, 2d, 2o, 3b, 4a, 4f, 4k, 4m, 4q, 4r, 5a, 5c 29, 11c, 12al, 12ay, 12aæ, 12o, 12r, 12s, 16b, 16g, 17f, 19b, 19h, 1c, 1ft, 1l, 1m, 1n, 1q, 25b, 25c, 25e, 3c, 3q, 3t, 4o, 4s, 5x, 6c, 6d, 7p, 7q, 7s, 9f, 9g, 9i 1d, 1l, 1q 10d, 10h, 17a, 17i, 17l, 17p, 18a, 18f, 27c 4d, 4i, 5o 13a, 14a, 23e, 2b, 2bb, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bo, 2p, 2y, 2æ, 5a, 9a 3b 15m, 15n, 15o, 16l, 16m, 16r, 16s 13, 22, 10a, 10b, 11b, 11g, 14i, 14m, 14o, 17a, 17b, 17d, 17e, 18c, 18d, 3a, 3c, 3f, 3g, 3h, 4a, 5a, 5e, 6a, 6b, 7a, 7b, 7d, 7e, 7h, 8c, 8d, 9a 18, 11a, 11b, 11e, 14b, 19b, 1a, 1c, 20b, 26b, 26e, 28a, 36a, 3e, 3l, 45a, 45b, 45e, 4b, 6e, 6g, 7d, 7e, 7f, 8d, 8i, 8k, 8l, 8m, 8n 1i, 1k, 4a, 5a, 6m V. Ørum By, Sindbjerg Ø. Snede By, Ø. Snede Ølholm By, 13b, 13k, 13l, 14b, 14t, 15x, 16d, 16g, 16h, 24c, 24d, 24l, 2a, 30b, Langskov 31c, 31f, 32c, 5f, 6b, 6h, 6p Ølsted By, Ølsted 1d, 1e, 1h, 1n, 1o, 20a, 20m, 20n, 21k, 21l, 21o, 5as, 5d, 5h, 6h, 9cs 13b, 13d, 13t, 13z, 14a, 19c, 19f, 19g, 19h, 19k, 19n, 19p, 1a, 1b, 1c, Ørum By, Ørum 30b, 7f, 7g, 8ab, 8ac, 8ad, 8ae, 8ah, 8an, 8b, 8g, 8q, 8x, 8æ, 8aa, 9a, 9ae, 9al, 9v Åle By, Åle 10r Årup, Hedensted 1ch, 1cp, 1dc, 2d, 3ac, 3f, 4i

8 4.2 Nye adresser der planlægges kloakeret i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Af efterfølgende tabel fremgår hvilke nye ejendomme der planlægges kloakeret. Der henvises til tegning 1. Vejnavn Husnummer By og Postnummer Vesterbyvej 10, 12, Tørring Hedelundvej 2A 8762 Flemming Boring 38, 39, Rask Mølle Hovedvejen Løsning Honum Skovvej Rask Mølle Når den offentlige kloak er etableret, udsender Hedensted Spildevand A/S et tilslutningsbrev med en frist på omkring 6 måneder for at tilslutte sig den offentlige kloak. Denne tilslutningsfrist vil Hedensted Kommune i mellemliggende periode følge op på med et juridisk bindende påbud om tilslutning til offentlig kloak. 4.3 Adresser der ikke længere påregnes kloakeret og udtages af Spildevandsplan Af efterfølgende tabel fremgår hvilke adresser der ikke længere påregnes kloakeret og i noget omfang i stedet for vil modtage et individuelt påbud om forbedret rensning. Der henvises til tegning 1. Vejnavn Husnummer Postnummer og by Birkehøjsvej Daugård Bjerrevej 306, Hornsyld Boestholtvej Juelsminde Borgergade Tørring Bottrupvej 63, 77, Løsning Bredalvej 70, 72 Brædstrupvej Tørring Bøgballevej 28, 77, 89, 97, 99, 111, Uldum Dakavej 2 Daugårdvej 32 Engholmvej 4, 11, Horsens Frederikslystvej Horsens Frederikslystvej Løsning Fruens Kirkevej Rask Mølle Fælledvej 30, 32, 34, Uldum Gedevejlevej Hedensted Hedensted Skovvej 14 Herredsvej Løsning Hestehaven Daugård Hjortsvang Tørring Holmdalsvej 15, 17, Tørring Honum Skovvej 24, 28, Rask Mølle Honumvej 21, Rask Mølle Horsensvej Uldum Hostrupgårdvej Stouby

9 Hovedvejen 84, 93 Hovedvejen 83, Løsning Hovvej 9, Horsens Højmarksvej 32, 32, 30b 8723 Løsning Klaks Møllevej 17, 19, 22, 23, 24, Horsens Kokborgvej Juelsminde Korning Nørremark Horsens Korningvej 45, 53, Horsens Kyperstien 1, Uldum Kærvej 48, 50, 52 Kærvejen Uldum Lindbækvej Rask Mølle Lindvedvej 56, 57, Løsning Ll Dalbyvej 5, 8, 10 Lundbovej Stouby Lykkegårdsvej 5, 9, 22, Horsens Nordre Fælledvej Tørring Ny Kirkevej 11A 8723 Løsning Nørre Snedevej Flemming Nørrehedevej Løsning Pebringsvej 5, 6, 7, 9, 11, Horsens Petersmindevej Juelsminde Raskvej Rask Mølle Ribevej Uldum 16, 18, 19, 20, 35, 47, 37A, 37B, 45A, Ribevej 45B, 63A, 63B 8723 Løsning Ribevej 18, 19, Uldum Sanatorievej Stouby Sindballevej 28, 30, 31, Vejle Skanderborgvej 10, 16, Uldum Skolevej Daugård Skovbjergvej Løsning Skovhavevej 2, 6, 12, 14, Løsning Skovhusevej 20, Horsens Skovvangen 1, 9, 11, 15, 25 Solbuen 6, 8 Stenderupvej 18, Hornsyld Sverrigsvej 10, Juelsminde Teglværkvej Løsning Torvegade Tørring Torupvej 23, 27 Tranebovej 14, Løsning Troldhøjvej 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 31, 33, 6A, 6B Tykmosevej 6, Vejle Uldum Hedevej Uldum Ulkærvej 4, 5, Vejle

10 Vejlevej 99, Tørring Vesterbyvej 3, 13, 14, 17, 20, 27, 28, 36, 38, 30A, 7A Viborg Hovedvej 45, 61, Vejle Viborg Hovedvej 64, 66, 81B, 81A 7160 Tørring Ørum Skovvej Vejle Ørumvej Daugård Årupvej Ejendomme der forsat planlægges kloakeret I Spildevandsplan har formuleringen vedr. kloakering af ejendomme i det åbne land været følgende: I offentlige kloakerede områder er kommunen forpligtiget til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevands-anlæg. For ejendomme i landzone gælder, at stik-ledningen føres frem således, at afstanden herfra og til beboelsen på ejendommen maksimalt er 30 m. Denne formulering i Spildevandsplan blev yderlig uddybet i informationsfolder som Hedensted Kommune udsendte til samtlige ejendomme der blev planlagt kloakeret i Spildevandsplan : Du har selv ansvaret for at etablere de første 30 meter af ledningen. Kommunen har ansvaret for den øvrige del af ledningsnettet. Er der under 30 meter fra din bolig til skel, skal du kun etablere ledningsnettet frem til skel. Med vedtagelse af den nye betalingsvedtægt for Hedensted Spildevand A/S, ændres denne formulering til følgende: I områder hvor Hedensted Spildevand A/S kloakerer, er selskabet forpligtet til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten kan ses på Hedensted Spildevand A/S s hjemmeside Ovenstående ændring af betalingsvedtægten betyder, at grundejerne selv er forpligtiget til, at lade udføre og betale alle de nødvendige ændringer. Af efterfølgende tabel fremgår hvilke ejendomme denne ændring vedrører. Der henvises til tegning 1. Vejnavn Husnummer By og Postnummer Agertoften 5, Daugård Aldumvej 5, 7, 8, 9 Birkehøjsvej 5, 8, 10, Daugård Bjerremosevej Uldum Bottrupvej 57, Løsning Brølbæk 25, 27, 28, 30, 32, Barrit Bækvej 13, 15, Tørring

11 Bøgballevej 22, 26, 30, 93, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 122, 124, 126, Uldum Constantiavej 39 Elmegårdsvej 1, 2, Løsning Enggårdsvej 32, 34, 35, 47, 49, Løsning 42, 44, 46, 50, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, Frederikslystvej 77, 83, Løsning Gedevejlevej 18 Gesagervej 45, 60, 64 Gl Præstegårdsvej 16, 18, 20, Løsning Gl Vejlevej 50, 52, 54, Daugård Honum Skovvej Flemming Honumvej 27, Rask Mølle Hornumkærvej 11, 12, Stouby Hostrupgårdvej 1, 2, 3, 4, 6, Stouby Hostrupvej 1, 2, Stouby Hovedvejen 102, 106, 146, Løsning Klaks Møllevej 12, Horsens Korning Nørremark 1, 3, 14, 15, 18, 22A, 26, Horsens Korningvej 36, 49, 57, 61, 63, 65, Horsens Krollerupvej 32, 34, 37, 39, 40, 68, 72, Løsning Kærvej 31, 37, 39, 47, 51, 55, 56, 57, 58 Kærvejen 33, 34, 35, 36, Uldum Lindvedvej Løsning Ll Dalbyvej 2, 4 Lykkegårdsvej 1, Horsens Merringvej 34, 36, 93, 99, 101, Løsning Nørrehedevej 2, 9, Løsning Overholmvej 14, 40 Overmarksvej Barrit Præstevej 10, Tørring Ribevej 29, Løsning Sindballevej 34, 36, Uldum Skovbjergvej 1, 5, Løsning Skovhusevej 1, 3, 7, 8, 9, 11, Horsens Stubberup Skovvej 9, 11, Løsning

12 Sønderskovvej 5A, 5B, 5C 8721 Daugård Teglværksvej 49, Løsning Toftegårdsvej 40, 42 Uldumvej Tørring Ulkærvej 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, Vejle Ussingvej Horsens Vandmøllevej 35, 65, 70, 71, 73, 74, Løsning Vejlevej 90, 92, 94, 95, Tørring Vesterbyvej 4 Viborg Hovedvej 23, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 26, 28, Vejle Ølholm Kærvej Tørring Ølstedbrovej 2, Løsning Ørum Skovvej 1, 2A 7100 Vejle Ørumvej Daugård Åruplunden Økonomi Hedensted Spildevand A/S finansierer etablering, drift og vedligeholdelse af den offentlige kloak (dvs. hovedledninger og pumpstationer mv.). For de berørte grundejere, vil der være udgifter til separering af regnvand og spildevand på egen grund samt tilslutning til kloakforsyningens pumpestation eller stik. Størrelsen af disse udgifter afhænger af de lokale forhold. Herudover vil der for grundejeren være udgifter til tilslutningsbidrag og årligt vandafledningsbidrag til Hedensted Spildevand A/S, jf. selskabets gældende betalingsvedtægt, som kan ses på Endelig skal grundejer bekoste sløjfning af egne bundfældnings- eller samletanke. Private spildevandsløsninger finansieres af grundejeren. 6. Tidsplan Samlet set ønsker Hedensted Kommune med vedtagelsen af Tillæg nr. 12, at ændre tidsplanen i Spildevandsplan for så vidt angår håndtering af det åbne land således, at intentionerne og tidsplanen i de netop vedtagne Vandplaner kan følges. Samtlige kloakeringen planlægges at blive udført i perioden Udsendelse af manglende påbud omkring privat forbedret rensning af hensyn til opfyldelse af vandplanerne vil ske i 2012 og Ikrafttræden Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen er vedtaget at sende i høring af Byrådet den 30. maj 2012 og offentliggøres efter reglerne herom i spildevandsbekendtgørelsens 6.

13 Kirsten Terkilsen Borgmester Jesper Tyrring Møller Kommunaldirektør Forslaget til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens 6 offentliggøres i perioden fra den 28. juni 2012 til den 23. august 2012.

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 8 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 33 Separatkloakering af Helstrup Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 3 Status

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 7 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Forslag til Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Forslag til tillæg har været i høring fra XX

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Godkendt den 19. december 2016 Forslag til tillæg har været

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Forslag til Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen 2014-18 for Odsherred Kommune Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Juni 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder.

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder. Kloakoplande AS VIG OG PØT SOMMERHUSOMRÅDE Kloaktype Hovedsageligt spildevandssystem (97 %), en mindre del separatsystem Oplandsareal 140 ha Recipient Kællingegrøften As Vig er generelt set uden regnvandssystem.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i del af Rask Mølle 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Rask

Læs mere

FORSLAG: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan , Separatkloakering i Tvingstrup

FORSLAG: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan , Separatkloakering i Tvingstrup Spildevandsplan 1 - Forside 2012-2015 FORSLAG: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering i Tvingstrup TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Forslag Tillæg Tillæg nr. nr. 7 7, separatkloakering i Tvingst

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 1 af 2017 Delvis udtræden -

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Tillæg nr. 3 til. Spildevandsplan Spildevandskloakering af 105 ejendomme i det åbne land

Tillæg nr. 3 til. Spildevandsplan Spildevandskloakering af 105 ejendomme i det åbne land Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandskloakering af 105 ejendomme i det åbne land Kommune Tillæg nr.3 til Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandskloakering af 105 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg.

Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg. Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG. 3 3. VILKÅR FOR ALMEN OVERTAGELSE AF KLOAKKER.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Forslag - Høring. Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande

Forslag - Høring. Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande Forslag til tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Justering af kloakopland 3I28 og nye rense-/ forsinkelsesbassiner m.v. ved Skovbakken og Kildebakken i Nørre Snede Lilla område: kloakopland

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2005-2009 Tillæg nr. 19 til gl. Horsens Spildevandsplan Erhvervsområde Horsens Vest og nyt boligområde, Lund TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning Forslag til tillæg nr. 19 til (gl.) Horsens Kommunes

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE 2012 KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL  SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Vedtaget af Byrådet i Struer Kommune 23. november 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere