Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan"

Transkript

1 Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Tillæg vedrørende det åbne land

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Offentliggørelse og vedtagelse Spildevandsforhold Status Plan Plangrundlag Lovgrundlag Naturbeskyttelse og Museumsloven Grundvandsbeskyttelse Miljøvurdering Recipientforhold Arealbehov og rådighedsindskrænkninger Deklarationsbælte Adgang til ledningsanlæg Ulemper samt retablering m.v Grundejere der berøres af projektet Berørte matrikler for etablering af nye kloakanlæg i det åbne land Nye adresser der planlægges kloakeret i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Adresser der ikke længere påregnes kloakeret og udtages af Spildevandsplan Ejendomme der fortsat planlægges kloakeret Økonomi Tidsplan Ikrafttræden Bilag Tegning 1 Revurdering af det åbne land 2

3 1. Indledning Tillæg nr. 12 til Hedensted Kommunes Spildevandsplan , omhandler en generel revision af spildevandsplanen for det åbne land. Formålet med tillægget til spildevandsplanen er, at revidere spildevandsplanen mht. den spredte bebyggelse og derigennem at give de berørte grundejere, kommunens borgere og andre interessenter indsigt i kommunens planer for kloakering og generelt håndtering af den spredte bebyggelse i Hedensted Kommune. I relation til kloakering af ejendomme i det åbne land gør følgende sig gældende efter vedtagelse af Tillæg nr. 12 til Hedensted Kommunes Spildevandsplan : 9 nye ejendomme kloakeres. På baggrund af en nærmere undersøgelse af de enkelte delområder har Hedensted Kommune vurderet, at de berørte nye ejendomme ud fra driftsmæssige og økonomiske vurderinger med fordel kan tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved tryksat kloakering af ejendommene. Ejendommene kloakeres således kun for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal bortskaffes ved ejerens egen foranstaltning. 190 ejendomme udtages af Spildevandsplan , og vil således ikke modtage påbud om kloakering, men vil i stedet i noget omfang modtage individuelle påbud om forbedret rensning. Ud af de 190 ejendomme forventes det at ca. 90 % vil modtage et påbud om forbedret rensning. 228 ejendomme der var planlagt kloakeret i det åbne land fastholdes. Tidsplanen og forudsætningerne ændres for disse ejendomme Desuden er formålet med tillægget, at revidere den gældende spildevandsplan for Hedensted Kommune således, at Hedensted Spildevand A/S i forbindelse med udførslen af kloakanlægget i det åbne land kan etablere nye kloakledninger, herunder nye pumpestationer mv. 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse Byrådets forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med oplysning om, at der inden for en frist på 8 uger efter offentliggørelsen er mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til planen. Byrådet i Hedensted Kommune vedtager herefter tillægget til gældende spildevandsplan for Hedensted Kommune med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 2. Spildevandsforhold 2.1 Status De berørte ejendomme har i dag private spildevandsløsninger.

4 2.2 Plan I alt 237 ejendomme spildevandskloakeres i det åbne land i Hedensted Kommune. De berørte ejendomme fremgår af afsnit 4. Alle hovedledninger inkl. pumpestationer ejes og drives af Hedensted Spildevand A/S. Der vil blive anlagt et stik evt. med en minipumpestation på den enkelte ejendom. Derefter vil der ifølge Miljøbeskyttelsesloven være tilslutningspligt for den enkelte grundejer. Der må kun tilsluttes spildevand fra de ejendomme, som kloakeres. Regnvand skal nedsives på egen grund eller bortledes efter gældende lovgivning og evt. tilladelse fra Hedensted Kommune. I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. er grundejeren forpligtiget til selv at lade udføre og betale de nødvendige ændringer på egen grund samt tilslutte spildevandet til det offentlige spildevandssystem. 3. Planlægningsgrundlag 3.1 Lovgrundlag Spildevandsforhold administreres med udgangspunkt i følgende: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr af august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen juni 2006 om miljøvurdering af planer og programmer. De enkelte tekster kan findes på eller / Der kan desuden findes flere informative informationsskrivelser vedr. kloakering og privat håndtering af spildevand i det åbne land på Hedensted Kommunes hjemmeside på adressen: 3.2 Naturbeskyttelse og Museumsloven Placeringen af de kommende kloakanlæg skal udpeges med respekt for naturbeskyttelsesloven, herunder beskyttede naturtyper, gældende fredninger mm. Der

5 er ikke registret arkæologiske fund indenfor de berørte arealer. Dog anbefales det at der forud for projekterne laves prøvegravninger. 3.3 Grundvandsbeskyttelse De berørte områder er placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser og i områder med drikkevandsinteresser. 3.4 Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer i medfør af lovgivningen, hvis (jf. 3): planen fastlægger rammerne for anlægstilladelser for projekter omfattet af bekendtgørelsens bilag 3 og 4, planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, planen i øvrigt fastlægger rammer for anlægstilladelser, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hedensted Kommune har udført en miljøvurderingsscreening af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune. 3.5 Recipientforhold Spildevandet fra de 242 ejendomme samles på renseanlæg i Hedensted Kommune. I forbindelse med udarbejdelse af den gældende Spildevandsplan blev de planlagte udvidelser, inklusiv uforudsete tilslutninger, indregnet i den planlagte belastning på renseanlæggene. Det forventes, at de planlagte tiltag vil have en positiv indvirkning på de påvirkede recipienter generelt. 3.6 Arealbehov og rådighedsindskrænkelser Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil kunne afvige fra efterfølgende i den endelige deklaration. Denne vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering. Rådighedsindskrænkningerne vil ske i form af arealafståelse og/eller servitutpålæg. Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration omfattende nedenstående punkter Deklarationsbælte Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 1 meter på hver sin side af ledningsanlægget målt fra midten af ledning. Det er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Hedensted Spildevand A/S- at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybgående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og for dettes beståen.

6 3.6.2 Adgang til ledningsanlæg Ledningsanlægget skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Hedensted Spildevand A/S skønner det nødvendigt Ulemper samt retablering m.v. Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten. Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med Hedensted Spildevand A/S som påtaleberettigede. Hedensted Kommunes Byråd erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at fortage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse. 4. Grundejere, der berøres af projektet De matrikler og ejendomme, der kan påvirkes i forbindelse med vedtagelse af tillæg nr. 12 til Spildevandsplan er vist i nedenstående afsnit. Under punkt 7 kan den samlede tidsplan ses. 4.1 Berørte matrikler for etablering af nye kloakanlæg i det åbne land Af efterfølgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etablering af kloakledninger og pumpestationer i det åbne land i Hedensted Kommune. Ejerlavs nr. Matrikel nr. Bottrup By, Ølsted 6, 3e, 3f, 4b, 4i, 4k, 4m, 4t, 4v, 7k Breth By, Barrit 19b, 19d, 19e, 34a, 34h, 34k, 34m, 34n, 3c, 3e, 3m, 4a, 5e, 5h, 5l, 5m, 6a, 6c Bøgballe By, Ø. 1e, 1f, 1y, 1ø, 5g, 6s, 7e, 7i, 9a Snede Daugård By, 12ar, 32g, 78ay, 78aæ, 78bc, 78bz, 89a Daugård Eriknauer By, 12b, 12g, 12k, 12s, 12u, 13n, 14f, 18a, 18e, 19a, 19c, 19d, 19e, 1a, Hatting 1c, 1e, 1i, 1n, 1s, 1u, 1v, 1ø, 1aa, 20b, 21b, 21h, 24a, 24b, 37a, 5ag, Gammelsole By, Ø. Snede 5c, 5n, 7d, 7g, 7h, 7i, 7m, 7n, 7o, 7q, 7r, 7v, 7z, 7æ, 8a, 9b, 9v 31, 55, 10c, 10t, 11f, 18a, 19a, 1a, 1c, 1g, 1h, 1i, 1o, 1s, 20b, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21g, 25a, 27a, 2b, 2h, 3a, 3g, 3h, 47b, 4d, 4f, 4h, 4k, 4m, 4n, 54b, 6e, 6m, 7c Grejs By, Grejs 29c, 30b, 50a, 50b, 50e, 50f, Hedensted By, Hedensted 10bh, 10bt, 10bæ, 10eb, 10ec, 10ed, 10ee, 10ef, 10eg, 10el, 10er, 10et, 10ex, 10k, 9mh, 9ml, 9ol, 9om, 9on, 9oo

7 Hjortsvang By, Linnerup Honum By, Hvirring Hostrup By, Stouby Korning By, Korning Kragelund By, Ø. Snede Krollerup By, Ø. Snede Ll. Dalby By, Hedensted Løsning By, Løsning Merringgård Hgd., Korning Remmerslund By, Hedensted Sebberup By, Løsning Stubberup By, Løsning Torup By, Hedensted Uldum By, Uldum Ulkær By, Sindbjerg 29a, 4a, 4o, 4p, 5a, 5g, 5h, 6a, 6g, 6k, 7b, 7g, 7h, 8a, 8v, 8x, 9x 10g, 10i, 3a, 3i, 3k, 4a, 4c 18, 19, 20, 17a, 1a, 1c, 2a, 2n, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h, 3n, 3o, 3r, 4a, 4c, 5a, 6a, 7a, 7b 21, 11a, 12a, 12b, 12e, 12g, 14b, 14bl, 15a, 17c, 17e, 18a, 18p, 19i, 20c, 23b, 24c, 26a, 27a, 33d, 34a, 34c, 34i, 34k, 35f, 35g, 3a, 3b, 3c, 3f, 3g, 40a, 41e, 42a, 42e, 5a, 6l, 7d, 7n, 8e, 8g, 8k, 9c 10d, 18e, 19f, 19i, 29a, 29b, 2ab, 2d, 2o, 2u, 31i, 31l, 31z, 4ad, 4ae, 4ag, 4i, 4r, 4ø, 5n, 5p, 5t, 6q, 6t, 7k, 8e 7, 18, 1a, 1g, 1k, 1o, 1v, 2d, 2p, 3a, 3o, 4a, 5a, 8a, 8b 6, 1a, 2ay, 2aæ, 2bh, 2c, 2d, 2o, 3b, 4a, 4f, 4k, 4m, 4q, 4r, 5a, 5c 29, 11c, 12al, 12ay, 12aæ, 12o, 12r, 12s, 16b, 16g, 17f, 19b, 19h, 1c, 1ft, 1l, 1m, 1n, 1q, 25b, 25c, 25e, 3c, 3q, 3t, 4o, 4s, 5x, 6c, 6d, 7p, 7q, 7s, 9f, 9g, 9i 1d, 1l, 1q 10d, 10h, 17a, 17i, 17l, 17p, 18a, 18f, 27c 4d, 4i, 5o 13a, 14a, 23e, 2b, 2bb, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bo, 2p, 2y, 2æ, 5a, 9a 3b 15m, 15n, 15o, 16l, 16m, 16r, 16s 13, 22, 10a, 10b, 11b, 11g, 14i, 14m, 14o, 17a, 17b, 17d, 17e, 18c, 18d, 3a, 3c, 3f, 3g, 3h, 4a, 5a, 5e, 6a, 6b, 7a, 7b, 7d, 7e, 7h, 8c, 8d, 9a 18, 11a, 11b, 11e, 14b, 19b, 1a, 1c, 20b, 26b, 26e, 28a, 36a, 3e, 3l, 45a, 45b, 45e, 4b, 6e, 6g, 7d, 7e, 7f, 8d, 8i, 8k, 8l, 8m, 8n 1i, 1k, 4a, 5a, 6m V. Ørum By, Sindbjerg Ø. Snede By, Ø. Snede Ølholm By, 13b, 13k, 13l, 14b, 14t, 15x, 16d, 16g, 16h, 24c, 24d, 24l, 2a, 30b, Langskov 31c, 31f, 32c, 5f, 6b, 6h, 6p Ølsted By, Ølsted 1d, 1e, 1h, 1n, 1o, 20a, 20m, 20n, 21k, 21l, 21o, 5as, 5d, 5h, 6h, 9cs 13b, 13d, 13t, 13z, 14a, 19c, 19f, 19g, 19h, 19k, 19n, 19p, 1a, 1b, 1c, Ørum By, Ørum 30b, 7f, 7g, 8ab, 8ac, 8ad, 8ae, 8ah, 8an, 8b, 8g, 8q, 8x, 8æ, 8aa, 9a, 9ae, 9al, 9v Åle By, Åle 10r Årup, Hedensted 1ch, 1cp, 1dc, 2d, 3ac, 3f, 4i

8 4.2 Nye adresser der planlægges kloakeret i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Af efterfølgende tabel fremgår hvilke nye ejendomme der planlægges kloakeret. Der henvises til tegning 1. Vejnavn Husnummer By og Postnummer Vesterbyvej 10, 12, Tørring Hedelundvej 2A 8762 Flemming Boring 38, 39, Rask Mølle Hovedvejen Løsning Honum Skovvej Rask Mølle Når den offentlige kloak er etableret, udsender Hedensted Spildevand A/S et tilslutningsbrev med en frist på omkring 6 måneder for at tilslutte sig den offentlige kloak. Denne tilslutningsfrist vil Hedensted Kommune i mellemliggende periode følge op på med et juridisk bindende påbud om tilslutning til offentlig kloak. 4.3 Adresser der ikke længere påregnes kloakeret og udtages af Spildevandsplan Af efterfølgende tabel fremgår hvilke adresser der ikke længere påregnes kloakeret og i noget omfang i stedet for vil modtage et individuelt påbud om forbedret rensning. Der henvises til tegning 1. Vejnavn Husnummer Postnummer og by Birkehøjsvej Daugård Bjerrevej 306, Hornsyld Boestholtvej Juelsminde Borgergade Tørring Bottrupvej 63, 77, Løsning Bredalvej 70, 72 Brædstrupvej Tørring Bøgballevej 28, 77, 89, 97, 99, 111, Uldum Dakavej 2 Daugårdvej 32 Engholmvej 4, 11, Horsens Frederikslystvej Horsens Frederikslystvej Løsning Fruens Kirkevej Rask Mølle Fælledvej 30, 32, 34, Uldum Gedevejlevej Hedensted Hedensted Skovvej 14 Herredsvej Løsning Hestehaven Daugård Hjortsvang Tørring Holmdalsvej 15, 17, Tørring Honum Skovvej 24, 28, Rask Mølle Honumvej 21, Rask Mølle Horsensvej Uldum Hostrupgårdvej Stouby

9 Hovedvejen 84, 93 Hovedvejen 83, Løsning Hovvej 9, Horsens Højmarksvej 32, 32, 30b 8723 Løsning Klaks Møllevej 17, 19, 22, 23, 24, Horsens Kokborgvej Juelsminde Korning Nørremark Horsens Korningvej 45, 53, Horsens Kyperstien 1, Uldum Kærvej 48, 50, 52 Kærvejen Uldum Lindbækvej Rask Mølle Lindvedvej 56, 57, Løsning Ll Dalbyvej 5, 8, 10 Lundbovej Stouby Lykkegårdsvej 5, 9, 22, Horsens Nordre Fælledvej Tørring Ny Kirkevej 11A 8723 Løsning Nørre Snedevej Flemming Nørrehedevej Løsning Pebringsvej 5, 6, 7, 9, 11, Horsens Petersmindevej Juelsminde Raskvej Rask Mølle Ribevej Uldum 16, 18, 19, 20, 35, 47, 37A, 37B, 45A, Ribevej 45B, 63A, 63B 8723 Løsning Ribevej 18, 19, Uldum Sanatorievej Stouby Sindballevej 28, 30, 31, Vejle Skanderborgvej 10, 16, Uldum Skolevej Daugård Skovbjergvej Løsning Skovhavevej 2, 6, 12, 14, Løsning Skovhusevej 20, Horsens Skovvangen 1, 9, 11, 15, 25 Solbuen 6, 8 Stenderupvej 18, Hornsyld Sverrigsvej 10, Juelsminde Teglværkvej Løsning Torvegade Tørring Torupvej 23, 27 Tranebovej 14, Løsning Troldhøjvej 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 31, 33, 6A, 6B Tykmosevej 6, Vejle Uldum Hedevej Uldum Ulkærvej 4, 5, Vejle

10 Vejlevej 99, Tørring Vesterbyvej 3, 13, 14, 17, 20, 27, 28, 36, 38, 30A, 7A Viborg Hovedvej 45, 61, Vejle Viborg Hovedvej 64, 66, 81B, 81A 7160 Tørring Ørum Skovvej Vejle Ørumvej Daugård Årupvej Ejendomme der forsat planlægges kloakeret I Spildevandsplan har formuleringen vedr. kloakering af ejendomme i det åbne land været følgende: I offentlige kloakerede områder er kommunen forpligtiget til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevands-anlæg. For ejendomme i landzone gælder, at stik-ledningen føres frem således, at afstanden herfra og til beboelsen på ejendommen maksimalt er 30 m. Denne formulering i Spildevandsplan blev yderlig uddybet i informationsfolder som Hedensted Kommune udsendte til samtlige ejendomme der blev planlagt kloakeret i Spildevandsplan : Du har selv ansvaret for at etablere de første 30 meter af ledningen. Kommunen har ansvaret for den øvrige del af ledningsnettet. Er der under 30 meter fra din bolig til skel, skal du kun etablere ledningsnettet frem til skel. Med vedtagelse af den nye betalingsvedtægt for Hedensted Spildevand A/S, ændres denne formulering til følgende: I områder hvor Hedensted Spildevand A/S kloakerer, er selskabet forpligtet til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten kan ses på Hedensted Spildevand A/S s hjemmeside Ovenstående ændring af betalingsvedtægten betyder, at grundejerne selv er forpligtiget til, at lade udføre og betale alle de nødvendige ændringer. Af efterfølgende tabel fremgår hvilke ejendomme denne ændring vedrører. Der henvises til tegning 1. Vejnavn Husnummer By og Postnummer Agertoften 5, Daugård Aldumvej 5, 7, 8, 9 Birkehøjsvej 5, 8, 10, Daugård Bjerremosevej Uldum Bottrupvej 57, Løsning Brølbæk 25, 27, 28, 30, 32, Barrit Bækvej 13, 15, Tørring

11 Bøgballevej 22, 26, 30, 93, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 122, 124, 126, Uldum Constantiavej 39 Elmegårdsvej 1, 2, Løsning Enggårdsvej 32, 34, 35, 47, 49, Løsning 42, 44, 46, 50, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, Frederikslystvej 77, 83, Løsning Gedevejlevej 18 Gesagervej 45, 60, 64 Gl Præstegårdsvej 16, 18, 20, Løsning Gl Vejlevej 50, 52, 54, Daugård Honum Skovvej Flemming Honumvej 27, Rask Mølle Hornumkærvej 11, 12, Stouby Hostrupgårdvej 1, 2, 3, 4, 6, Stouby Hostrupvej 1, 2, Stouby Hovedvejen 102, 106, 146, Løsning Klaks Møllevej 12, Horsens Korning Nørremark 1, 3, 14, 15, 18, 22A, 26, Horsens Korningvej 36, 49, 57, 61, 63, 65, Horsens Krollerupvej 32, 34, 37, 39, 40, 68, 72, Løsning Kærvej 31, 37, 39, 47, 51, 55, 56, 57, 58 Kærvejen 33, 34, 35, 36, Uldum Lindvedvej Løsning Ll Dalbyvej 2, 4 Lykkegårdsvej 1, Horsens Merringvej 34, 36, 93, 99, 101, Løsning Nørrehedevej 2, 9, Løsning Overholmvej 14, 40 Overmarksvej Barrit Præstevej 10, Tørring Ribevej 29, Løsning Sindballevej 34, 36, Uldum Skovbjergvej 1, 5, Løsning Skovhusevej 1, 3, 7, 8, 9, 11, Horsens Stubberup Skovvej 9, 11, Løsning

12 Sønderskovvej 5A, 5B, 5C 8721 Daugård Teglværksvej 49, Løsning Toftegårdsvej 40, 42 Uldumvej Tørring Ulkærvej 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, Vejle Ussingvej Horsens Vandmøllevej 35, 65, 70, 71, 73, 74, Løsning Vejlevej 90, 92, 94, 95, Tørring Vesterbyvej 4 Viborg Hovedvej 23, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 26, 28, Vejle Ølholm Kærvej Tørring Ølstedbrovej 2, Løsning Ørum Skovvej 1, 2A 7100 Vejle Ørumvej Daugård Åruplunden Økonomi Hedensted Spildevand A/S finansierer etablering, drift og vedligeholdelse af den offentlige kloak (dvs. hovedledninger og pumpstationer mv.). For de berørte grundejere, vil der være udgifter til separering af regnvand og spildevand på egen grund samt tilslutning til kloakforsyningens pumpestation eller stik. Størrelsen af disse udgifter afhænger af de lokale forhold. Herudover vil der for grundejeren være udgifter til tilslutningsbidrag og årligt vandafledningsbidrag til Hedensted Spildevand A/S, jf. selskabets gældende betalingsvedtægt, som kan ses på Endelig skal grundejer bekoste sløjfning af egne bundfældnings- eller samletanke. Private spildevandsløsninger finansieres af grundejeren. 6. Tidsplan Samlet set ønsker Hedensted Kommune med vedtagelsen af Tillæg nr. 12, at ændre tidsplanen i Spildevandsplan for så vidt angår håndtering af det åbne land således, at intentionerne og tidsplanen i de netop vedtagne Vandplaner kan følges. Samtlige kloakeringen planlægges at blive udført i perioden Udsendelse af manglende påbud omkring privat forbedret rensning af hensyn til opfyldelse af vandplanerne vil ske i 2012 og Ikrafttræden Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen er vedtaget at sende i høring af Byrådet den 30. maj 2012 og offentliggøres efter reglerne herom i spildevandsbekendtgørelsens 6.

13 Kirsten Terkilsen Borgmester Jesper Tyrring Møller Kommunaldirektør Forslaget til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens 6 offentliggøres i perioden fra den 28. juni 2012 til den 23. august 2012.

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere