BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune

2 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger Resultattabeller Boligbyggeprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Horsens Kommune, marts 2012 Kontaktpersoner: Annette Nielsen, Horsens Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf Horsens befolkningsprognose

3 Resume Prognosens hovedresultater Horsens Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at indbyggertallet vil stige fra personer primo 2012 til personer primo Dette svarer til en stigning i indbyggertallet på eller 9,1% over de 10 år. De faktiske indbyggertal i Horsens Kommune pr. 1. januar samt prognosens forventninger til befolkningsudviklingen frem til 1. januar Udgangspunkt og tendenser Udgangspunkt i periode med vækst Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene Disse historiske år har alle haft vækst i indbyggertallet, hvilket primært har kunnet tilskrives, at der hvert år har været flere tilflyttere end fraflyttere (helt op til nettotilflyttere på et enkelt år). I prognoseårene ventes tilflytningsoverskuddet at fortsætte og (afhængigt af boligudbygningens størrelse) vil der således årligt komme op til omkring 710 ekstra indbyggere alene på baggrund af tilflytning. Tilflytningen ventes at være størst i 2012 og 2013, mens der i slutningen af prognoseperioden kun forventes en nettotilflytning på knap 300 indbyggere pr. år. Antallet af fødedygtige kvinder er steget i de historiske år, hvilket har medført flere fødsler, undtagen i 2007 og 2011 hvor der var færre fødsler end året før. Det ventes at antallet af fødedygtige kvinder fortsat vil stige i prognoseårene. Fødselstallet ventes at stige i hele prognoseperioden fra ca fødsler i 2012 til ca fødsler i Antallet af døde vil, som følge af en aldrende befolkning, stige over hele prognoseperioden, men der ventes i alle prognoseår at være flere fødsler end dødsfald og dermed hvert år et fødselsoverskud. Fødselsoverskuddet forventes at være forholdsvist stabilt over hele prognoseperioden med et gennemsnit på 290 pr. år. Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i, at der hvert år vil være såvel tilflytnings- som fødselsoverskud og dermed stigende indbyggertal i Horsens Kommune. Horsens befolkningsprognose

4 Indledning og hovedforudsætninger Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Horsens Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de seneste ni år samt boligprogrammet frem til og med Boligprogrammet er udarbejdet af Horsens Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere og dermed "skrue op eller ned" for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Overordnede prognoseforudsætninger De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for prognosen , er følgende: - Horsens Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 118 basisområder, der kombineret danner storkommunens 19 skoledistrikter og 3 socialdistrikter (jf. afsnittet om områdeinddeling). - Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over indbyggertal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Horsens Kommune. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Horsens Kommune i de sidste ni år ( ) samt indbyggertallet pr For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. I prognosen regnes med 11 parameterområder for flytning samt 18 parameterområder for fertilitet, jf. afsnittet om områdeinddeling. - Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Der er korrigeret for den lokale middellevealder samt forventninger om stigende levealder over tid. På trods af forventninger om stigende levealder ventes antallet af døde dog at være stigende over hele prognoseperioden som følge af stadigt flere ældre. - Til beregning af antal fødsler er anvendt aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. Der er anvendt gennemsnitstal for fødselshyppigheden i Horsens Kommune i perioden , hvilket svarer til, at der tages udgangspunkt i en samlet fertilitet på 2,03 Horsens befolkningsprognose

5 fødte pr. kvinde. I parameterområderne justeres i forhold til de faktiske fødsler i jf. afsnittet "datagrundlag og forudsætninger". Endvidere er der anvendt en fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, Danmarks Statistik kalder hovedforløb (0,2% stigning pr. år). - Endelig er der i prognosemodellen indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i årene er medregnet. For mere information om boligbyggeprogrammet, se afsnittet "bolig- og befolkningsudvikling", afsnittet "datagrundlag og forudsætninger" samt bilaget med boligbyggeprogrammet. Områdeinddeling Horsens Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 118 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og socialdistrikter således at blandt andet by og land er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Skole- og socialdistrikter Horsens Kommune er inddelt i skoledistrikter og socialdistrikter som vist nedenfor: Skoledistrikter Horsens befolkningsprognose

6 Socialdistrikter Horsens befolkningsprognose

7 Bolig- & befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Horsens Kommune har i varieret fra 295 til 505 boliger pr. år (gennemsnitligt 443 boliger pr. år). I prognoseårene ventes opført i alt boliger, hvilket svarer til gennemsnitligt 383 boliger pr. år - altså ca. 60 boliger mindre pr. år i forhold til de historiske år, der ligger til grund for prognosen. Boligprogrammet er ujævnt fordelt og særligt i ventes der opført mange nye boliger (hhv. 533 og 560 boliger), mens der kun forventes boliger i årene I er boligprogrammet dog i høj grad ukendt, og der er derfor kun lagt få boliger ind i disse år. 44% af de nyopførte boliger ventes at være parcelhuse, 21% rækkehuse, 25% etageboliger, 6% ungdomsboliger samt 5% ældreboliger. Nyopførte Program for fremtidig boligudbygning fordelt på boligtyper Boligtype SUM Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype I alt Det realiserede boligbyggeri i perioden samt det forventede boligbyggeri i årene fordelt på boligtyper i henhold til det fastsatte boligbyggeprogram. Horsens befolkningsprognose

8 Befolkningsudvikling Med udgangspunkt i de seneste ni års befolkningsudvikling samt det fastlagte boligbyggeprogram frem til 2022 forventes indbyggertallet i prognoseperioden at stige fra primo 2012 til primo 2022, svarende til en vækst på personer eller 9,1%. Fremskrivning af antal indbyggere i Horsens Kommune, absolutte tal samt årlig tilvækst. I de historiske år er indbyggertallet steget med 0,5-1,8% pr. år. Stigningsprocenten i prognoseårene ventes at ligge omkring 0,6-1,2%. I tabellerne og graferne nedenfor vises en række nøgletal for den forventede udvikling i indbyggertallet i Horsens Kommune: - Såvel antal mænd som kvinder ventes at stige over hele prognoseperioden, men stigningen ventes at blive størst for mændene, da der (netto) ventes at flytte lidt flere mænd end kvinder til. - Den generelle stigning i antallet af kvinder får også betydning for antallet af fødsler, som ventes at være svagt stigende gennem hele prognoseperioden. - Antallet af døde lå i de historiske år gennemsnitligt på ca. 760 (dog noget højere i 2003 og lidt lavere i de seneste år), og forventes at ligge på ca. 730 i starten af prognoseperioden, hvorefter den er svagt stigende i resten af perioden til et niveau omkring Forskellen mellem antal nyfødte og antal døde vil, set over hele prognoseperioden, være forholdsvist stabilt, og der ventes alle år at være et betydeligt fødselsoverskud med ca. 290 flere fødsler end dødsfald. - Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene, men der er en vis variation i antallet af nettotilflyttere som følge af forskelle i antallet af nye boliger. I 2012 og 2013, hvor der ventes opført det største antal boliger ( boliger) forventes en nettotilflytning på omkring ca. 710 personer. I , hvor der er lagt få boliger ind i boligprogrammet, ventes et langt mindre overskud ( personer) på flyttebalancen. - Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på cirka 30%. De resterende 70% af tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra Horsens Kommune selv. Horsens befolkningsprognose

9 - Tilflytningen til nye boliger er generelt større end den samlede befolkningsudvikling, hvilket betyder at der sker en udtynding i den gamle boligmasse (eller at husstandsstørrelserne falder). Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. I 2011 skete der dog en fortætning i boligmassen, hvilket ikke antages at kunne fortsætte i prognoseårene. Befolkningstal Mænd Kvinder Indbyggertal_ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Justering Udvikling Nøgletal for befolkningsudviklingen i Horsens Kommune i 2011 og prognoseårene Boligtal Nye boliger Til ny bolig - Int Til ny bolig - Ekst Split Tilflytning pr. bolig 2,27 2,16 2,04 2,32 2,22 2,32 2,22 2,31 2,37 2,43 2,50 Udtynding Tilflyt til nye boliger Befolkningsudv Udtynding Procent 0,2% -0,2% -0,2% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% Nøgletal for boligudbygning og tilflytning til nye boliger samt udtynding i 2011 og prognoseårene Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år 2021 Horsens befolkningsprognose

10 Fremskrivning af antal tilflyttere og fraflyttere til og med år 2021 Fremskrivning af antal nye boliger, flyttebalancen samt udtynding til og med år 2021 Befolkningens aldersfordeling Samlet set forventes indbyggertallet at stige med 9,1% frem til 2022, men udviklingen varierer ganske meget, når man ser på de forskellige aldersgrupper. Alder Forskel Procent 0-2 år ,2% 3-5 år ,8% 6-16 år ,1% år ,3% år ,8% år ,7% 80+ år ,2% Total ,1% Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Horsens befolkningsprognose

11 Største absolutte stigning ventes i aldersgruppen år hvor væksten vil være ca personer, svarende til 27,7%. Den kraftige stigning skyldes, at der er relativt store årgange på vej op i denne aldersgruppe. Antallet af 0-2 årige ventes at stige fra til ca Antallet af 3-5 årige ventes at stige fra omkring til ca Horsens befolkningsprognose

12 Antallet af 6-16 årige ventes at stige jævnt fra ca til ca Antallet af årige ventes at stige fra ca til ca i 2014, for derefter at falde til et niveau på omkring Antallet af årige ventes at stige fra ca til ca Horsens befolkningsprognose

13 Antallet af årige ventes at stige kraftigt fra ca til ca Antallet af 80+ årige ventes at stige fra ca i 2012 til ca i 2022 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2012 til 2022 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af årige, årige samt årige ventes at være lavere, mens især aldersgruppen år vil udgøre en markant større del af befolkningen i 2022, end den gør i dag. Sammenlignet med landsgennemsnittet har Horsens i 2012 relativt mange 0-9, og årige. Den relative aldersfordeling i henholdsvis 2012 og 2022 for Horsens samt Danmark 2012 Horsens befolkningsprognose

14 Delområdernes udvikling Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper gør den det også mellem delområder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. Ses der på udviklingen i de enkelte skole- og socialdistrikter er der også relativt store forskelle. Stort set alle områder vil have en stigning i indbyggertallet - vækstgraden varierer fra -2% til +25%. Ud over forskelle i fødselstal er den væsentligste årsag til de lokale forskelle, at der kan ventes vækst i de områder, hvor der bygges mest, mens områder med ringe eller slet ingen boligudbygning må ventes at falde i indbyggertal, som følge af den generelle udtynding i boligmassen. Prognoseår Udvikling Skoledistrikt Bankagerskolen ,1% Brædstrup Skole ,2% Dagnæsskolen ,2% Egebjergskolen ,9% Endelave Skole ,1% Gedved ,4% Hattingskolen ,3% Hovedgård ,3% Højvangskolen ,7% Langmarkskolen ,4% Lundskolen ,6% Midtbyskolen ,5% Nim-Underup Skole ,0% Slotsskolen ,1% Stensballeskolen ,5% Søndermarkskolen ,5% Søvind ,3% Torstedskolen ,5% Østbirk ,5% Ukendte adresser ,2% I alt ,1% Prognoseår Udvikling Socialdistrikter Ceres ,9% 02 - Lindehøj ,3% 03 - Søndergården ,5% Ukendte adresser ,2% I alt ,1% Horsens befolkningsprognose

15 Datagrundlag og forudsætninger Fødselsparametre Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Horsens Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau for Horsens kommune i Det gennemsnitlige fertilitetsniveau var her 2,03. Fertilitetsniveauet varierer meget selv indenfor en kommune, hvorfor der arbejdes med varierende fødselshyppigheder i de forskellige delområder - jf. kortet over de lokale fertilitetsniveauer i delområder. I Horsens Kommune varierer fertilitetsniveauet fra 0,0 (i plejecentrene) til 2,82 (i delområder med særlig stor fødselshyppighed). Endvidere regnes med 0,2% årlig vækst i fertilitetsniveauet hvilket svarer til den udvikling Danmarks Statistik kalder "hovedforløb". Fertilitetsniveau for delområderne i Horsens Kommune. Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene, som bruges i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på tal for årene Tallene er korrigeret for det lokale niveau. Der er desuden indregnet forventninger omkring faldende dødshyppighed hhv. 1,8% for mænd og 1,6% for kvinder om året. Horsens befolkningsprognose

16 Tilflytning til nye boliger Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. Der regnes med lige kønsfordeling blandt tilflyttere til nye boliger. Husstandssammensætningen i nye boliger behandles separat for parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Figuren nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger i Horsens Kommune. Antal tilflyttere til nye boliger i Horsens Kommune. Grafen viser antal forventede tilflyttere til 100 nyopførte boliger af en given boligtype. For eksempel anslås det, at der til 100 nyopførte parcelhuse vil flytte cirka ti personer på 30 år ind, mens der til 100 nyopførte rækkehuse forventes ca årige tilflyttere. I prognosen er anvendt følgende tal for tilflytning til nye boliger i Horsens Kommune: Parcelhuse: Rækkehuse: Etageboliger: Kollegium: Ældreboliger: 2,91 tilflyttere pr. ny bolig 2,04 tilflyttere pr. ny bolig 1,79 tilflyttere pr. ny bolig 1,10 tilflyttere pr. ny bolig 1,10 tilflyttere pr. ny bolig Splitfaktor Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger som kommer hhv. fra Horsens Kommune eller fra en anden kommune andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes splitfaktoren. Ud fra analyser af historisk tilflytning er der valgt, at arbejde med tre forskellige splitfaktorer i forhold til de tre gamle kommuner: Gl. Brædstrup: 36% antages at være tilflyttere fra andre kommuner mens 64% er fra Horsens Gl. Gedved: 42% antages at være tilflyttere fra andre kommuner mens 58% er fra Horsens Gl. Horsens: 23% antages at være tilflyttere fra andre kommuner mens 77% er fra Horsens For ældreboliger er splitfaktoren sat til 5%, da der forventes at langt de fleste tilflyttere til sådanne nye boliger vi komme fra egen kommune. For ungdomsboliger/kollegier er splitfaktor sat til 80%. Horsens befolkningsprognose

17 Til- og fraflytning Flytninger opdeles i interne flytninger (indenfor kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I de historiske år har der i gennemsnit været en årlig tilflytning på personer, mens fraflytningen i samme periode har været personer pr. år. Dette giver et gennemsnitligt tilflytningsoverskud på 702 personer pr. år. Eksterne flytninger Snit Tilflyttere Heraf mellemkommunal Heraf indvandring Andel indvandring 17% 16% 17% 21% 26% 30% 30% 30% 30% 24% Fraflyttere Heraf mellemkommunal Heraf udvandring Andel udvandring 14% 13% 14% 17% 16% 23% 29% 29% 25% 20% Nettotilflytning Heraf mellemkommunal Heraf ind/udvandring Ind- og udvandring står for henholdsvis 24% og 20% af de samlede til- og fraflytninger og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen i forhold til udlandet har således givet Horsens Kommune i gennemsnit 348 ekstra borgere om året i løbet af de ni år. I årene samt 2011 har vandringsbalancen overgået den mellemkommunale flyttebalance - dvs. Horsens Kommune har disse år fået flere nettotilflyttere som følge af vandring end som følge af mellemkommunale flytninger. Nr Kommune TIL FRA NETTO 1 Hedensted Århus Vejle Skanderborg Silkeborg København Odder Ikast-Brande Odense Kolding Aalborg Randers Fredericia Viborg Herning Esbjerg Favrskov Syddjurs Ringkøbing-Skjern Sønderborg Top-20 over kommunerne med størst antal flytninger i forhold til Horsens (gennemsnitstal for ). Horsens befolkningsprognose

18 Flyttebalancen har været mest positiv i forhold til Århus, Skanderborg og Odder mens Hedensted, Købehavn og Silkeborg er de kommuner som netto har "taget" flest personer fra Horsens Kommune. Kort over flyttebalancen i forhold til andre kommuner (total for årene ). De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Horsens end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Horsens end de har sendt dertil. Ses der på aldersfordelingen blandt til- som fraflyttere - jævnfør grafen nedenfor - er der tilflytningsoverskud i samtlige aldersgrupper og særligt blandt de 0-5 årige, de årige og de årige. Horsens befolkningsprognose

19 Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit for perioden ). Befolkningsvæksten 2011 sammenlignet med andre kommuner Horsens Kommune har i 2011 haft en befolkningstilgang på 0,92% (ifølge Danmarks Statistik) hvilket var den 12. højeste vækstrate i landet. Landsgennemsnittet var til sammenligning 0,36 %. Nr Kommune Ultimo 2010 Ultimo 2011 Udvikling Procent 1 København ,76 2 Gentofte ,53 3 Frederiksberg ,45 4 Ishøj ,39 5 Glostrup ,24 6 Fanø ,18 7 Aarhus ,15 8 Hvidovre ,04 9 Rødovre ,98 10 Aalborg ,98 11 Lyngby Taarbæk ,94 12 Horsens ,92 13 Solrød ,92 14 Vallensbæk ,83 15 Ringsted ,80 16 Tårnby ,77 17 Vejle ,75 18 Roskilde ,72 19 Odense ,72 20 Høje Taastrup ,69 Hele landet ,36 Top 20 over kommunernes befolkningsvækst i 2011 (kilde Statistikbanken.dk) Horsens befolkningsprognose

20 Kommunernes relative befolkningsvækst i år 2011 Horsens befolkningsprognose

21 Sammenligning med sidste års prognose 2012-prognosen ligger en på niveau med 2011-prognosen, dog med mindre udsving i løbet af perioden. Sammenligning af prognoseresultater for henholdsvis og 2012-prognosen Udgangspunktet for den nye prognose er indbyggertallet ultimo 2011 og dette endte 265 lavere end ventet i sidste års prognose. Forklaringen bag det højere indbyggertal kan ses af nedenstående. Faktiske befolkningsdata Prognose 2011 Befolkningstal Forskel Mænd Kvinder Folketal_ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Justering Udvikling Boligtal Forskel Nye boliger Til ny bolig - Int Til ny bolig - Ekst Split Tilflytning pr. bolig 1,90 2,14 2,38 2,65 2,67 2,73 2,17 2,05 2,27 1,92 0,35 Udtynding Forskel Tilflyt til nye boliger Befolkningsudv Udtynding Procent -0,4% -0,3% 0,0% -0,3% -0,3% 0,3% -0,5% -0,1% 0,1% -0,2% 0,3% Horsens befolkningsprognose

22 I 2011 blev det faktiske fødselsoverskud 33 lavere end forventet, idet der blev der født 38 færre børn imens antallet af døde var 5 lavere end ventet. Flyttebalancen var i personer lavere end ventet, idet der var væsentligt færre tilflyttere end forventet. Beregningsmetode Ændringer i indbyggertallet er afhængige af en række demografiske komponenter, og eftersom der ikke sker udveksling med andre befolkninger, vil balancen mellem fødsler og dødsfald være eneste årsag til ændringer i indbyggertallet. Udveksling med andre befolkninger defineres ved vandringsbalancen. Befolkningsbalanceligningen Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ) hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt ( t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt ( t ) F er antal fødsler i et delområde i perioden ( t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden ( t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I DemoGrafix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Den del af befolkningsudviklingen, som skyldes fødsler og dødsfald genereres af befolkningen selv og vil være eneste årsag til ændringer i indbyggertallet, eftersom der ikke sker udveksling med andre befolkninger. Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, såfremt de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små indbyggertal. CPR-udtræk Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Horsens befolkningsprognose

23 Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Horsens Kommune. De historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. For dødsfald er de tre ældste historiske år vægtet med 0, idet der er sket ændringer indenfor dødelighedshyppigheder. For fødsler er alene brugt værdierne for idet fødselsniveauet i de sidste fire år har ligget på et andet niveau end tidligere. For flytninger benyttes alle de historiske år til udregning af parametrene - der har været betydelig udsving indenfor flyttemønstrene, og alle år benyttes derfor, for at få et mere sikkert datagrundlag. Parameterområder i forhold til flytninger Alle historiske befolkningsdata er samlet i de 118 basisområder som beskrevet tidligere. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder indenfor hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. I Horsens Kommune er det valgt, at arbejde med forskellige parameterområder i forhold til flytninger, jf. kortet nedenfor. Inddelingen af Horsens Kommune i parameterområder i forhold til flytninger Horsens befolkningsprognose

24 Beregningssikkerhed Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Er udgangsåret for befolkningsprognosen et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Horsens Kommune er baseret på tal fra ni år ( ) og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Umiddelbart kan det konstateres at alle historiske år har haft stigning i indbyggertallet men særligt årene viste en maget høj vækst hvilket primært hænger sammen med en stor boligudbygning. I 2009 var der er relativt lav vækst i forhold til de foregående år. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Horsens befolkningsprognose

25 Resultattabeller De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltninger. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Horsens Kommune samt tabeller for kommunernes skole- og socialdistrikter - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor befolkningen pr er lig indeks 100. Alle indbyggertal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Data for de seneste to historiske år er vist i tabellerne for derved at gøre det muligt at sætte prognosetallene i relation til den seneste faktiske udvikling. Bemærk at personer bosat på ukendte adresser (cirka 130 personer) ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end kommuneniveau. Sammentællinger af indbyggertal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Horsens Kommune 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

26 Socialdistrikter Horsens befolkningsprognose

27 Socialdistrikt 01 Ceres 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Socialdistrikt 02 Lindehøj 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

28 Socialdistrikt 03 Søndergården 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

29 Skoledistrikter Horsens befolkningsprognose

30 Skoledistrikt 01 - Bankagerskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 02 - Brædstrup Skole 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

31 Skoledistrikt 03 - Dagnæsskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 04 - Egebjergskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

32 Skoledistrikt 05 - Endelave Skole 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 06 - Gedved 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

33 Skoledistrikt 07 - Hattingskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 08 - Hovedgård 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

34 Skoledistrikt 09 - Højvangskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 10 - Langmarkskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.:

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.: Dato: 21-05-2015 Økonomi Jacob Juhl Christensen Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7258 www.billund.dk Journalnr.: 15/10094 Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27 Til brug for den fremtidige

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose. Haderslev kommune 2013-2021

Befolkningsprognose. Haderslev kommune 2013-2021 Befolkningsprognose Haderslev kommune 2013-2021 April 2013 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2011-2023 og dens forudsætninger Budgetkontoret, maj 2010 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2011-2023... 2 1. Indledning... 2 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2014-2021

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2014-2021 BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2016-2031

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2016-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2016-2031 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Befolkningsprognose 2015 afvigelser 4 4 Overordnede forudsætninger 5 5 Beregningsmetode 10 6 Befolkningsprognosens

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere