IDAs Klimaplan Tang i IDAs Klimaplan 2050

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDAs Klimaplan 2050. Tang i IDAs Klimaplan 2050"

Transkript

1 fagligt notat Tang i IDAs Klimaplan 2050

2 Tang i IDA s danske klimaplan L. Gilli Trónd, Bitland Enterprise og Ocean Rainforest og Vilhjálmur Nielsen, Bitland Enterprise Systemperspektiv I klimaplanen er der behov for betydelige mængder biomasse, idet der er behov for en vedvarende energikilde, der kan lagres og flyttes i tid og rum. Det begrænsede danske landareal giver dog en overgrænse for, hvor meget biomasse der kan anvendes til energi, idet biomassen også skal anvendes til fødevarer og som råvarer til materialer. Endvidere er der også konkurrence om arealerne, idet der er et legitimt ønske om at forbedre naturoplevelsen og i øvrigt at reducere miljøbelastningen fra jordbruget. Makroalger (tang) har ikke disse begrænsninger. De kan dyrkes på det relativt store havareal, som Danmark har. Endvidere er makroalger ikke omfattede af den samme problematik, som der er ved mikroalger m.h.t ukontrolleret spredning. De fleste arter af makroalger vokser ikke uden de står fast på havbund eller installationer. Fælles for alle makroalger er, at de vokser ved hjælp af fotosyntese, og derved optager CO 2, i gennemsnit 3,5 gange deres tørvekt. Algerne kan anvendes til biogas, ethanolproduktion og/eller brændes i tørret form. Dette er kendte teknologier, som der dog bliver arbejdet med at optimere for at få størst muligt udbytte. I denne forbindelse indgår algerne som en yderligere kilde til biomasse. Anvendelsesmuligheder Der findes mange forskellige arter av makroalger, der hovedsageligt bliver opdelt i 3 grupper: Brune, Røde og Grønne. Forskellen mellem disse grupper er bl. a. i deres optimale vækstområder. Brunalger er de største individer, og er velegnede til dyrkning på åbent hav, disse alger er dem, der mest ligner landbaserede planter. Rødalger er meget mindre. Typiske arter er omkring en knytnæve i størrelse, men de har betydelige økonomiske anvendelsesmuligheder og indgår i mange forbrugsgoder (E401 til E409), og som råvarer til bl. a. den farmaceutiske industri. CP Kelco i Lille Skensved ved Roskilde er en af de største virksomheder indenfor raffinering af røde alger på verdensplan. Restprodukter herfra går til jordforbedring. 1 De faglige notater udarbejdes af forskellige eksperter i forbindelse med klimaprojektet og afspejler ikke nødvendigvis IDAs holdninger

3 Grønne alger er de mindste makroalger, men har en meget større vækstrate, op til 35% per dag. Danmarks MiljøUndersøgelser og Teknologisk Institut har lavet flere undersøgelser med grønalger og fundet frem til et arealudbytte mellem 200 og 500 t/ha/år. Tidsperspektiv Der er i dag en etableret infrastruktur for anvendelse af alger i den farmaceutiske industri i og ingrediensindustrien. Anvendelse af tang i biogasanlæg er kendt teknologi, som ikke kræver væsentlig nyudvikling. Tilsvarende er der også igangværende projekter om optimering af produktion af ethanol fra alger. Det er dermed principielt set forsyningssystemet der er afgørende for anvendelsen af tang. Der er adskillige igangværende projekter om dyrkning af søsalat i tanke eller kar på land 2 1, samt enkelte om dyrkning af tang på havbunden 3 2. Fælles for disse er, at de peger på problemer der skal løses, før algerne kan anvendes i stor skala. Det er dog muligt allerede i dag at dyrke tang på åbent hav med en kombination af kendte teknologier. Tangen dyrkes på lange liner der forankres til bøjer i overfladen og holdes på plads af ankre til havbunden. Fuldskalaforsøg af konceptet bliver afprøvet ved Færøerne i de kommende år med henblik på at producere tang til højværdimarkedet. Derved vil teknologien være til rådighed allerede nu. Den dyrkningsteknologi der vil blive afprøvet er dog optimeret i forhold til omkostninger, og tager udgangspunkt i at der ikke er arealbegrænsninger. Ved stor produktion i danske farvande vil der skulle optimeres i forhold til arealanvendelsen. Miljø- og ressource aspekter Når tang dyrkes på åbent hav, optager den næringssalte fra havvandet, der flyder forbi. Der tilsættes ikke ydereligere næringssalte. Dette er en stor fordel i henhold til landbaseret dyrkning, hvor tilførslen af næringsstoffer ofte sker med et betydeligt forbrug af energi til produktionen og emissioner af bl.a. lattergas fra jorden. Der er lang tradition for at anvende tang som jordforbedringsmidddel. Tang optager tungmetaller fra havet, hvorved det kan være nødvendigt med en oprensning af tungmetallerne før en evt. udspredning på landbrugsjord. Der kan være problemer med at linerne river sig løs, hvorved disse vil flyde med strømmen og evt. skabe problemer og forurening. Effekterne af dette kan modvirkes ved at anvende langsomt nedbrydeligt materiale. Udbyttet af tang dyrket på liner på åbent hav kan forventes at blive 33t (ts)/km af installationer 4 2 viser en sammenfatning i forbindelse med CO2-neutralt København 3

4 3. Det kan dog forventes at dette tal stiger væsentligt fremover som følge af forædlingsarbejde. Med en brændværdi svarende til halm giver det 600 MJ/meter. Det vil derved kræve 82 tusinde km line for at kunne høste 50 PJ biomasse til energi. Ved den metode, der vil blive anvendt ved Færøerne vil linerne blive spændt ud over et havareal på til km 2, når det gøres på denne ekstensive måde. En komprimeret dyrkning i danske farvande vil kunne ske på km 2 dvs. en faktor 50 mindre. Det kræver dog et yderligere udviklingsarbejde for at omkostningsoptimere et så komprimeret design. Økonomi Makroalger er allerede en vigtigt komponent i flere varekæder, og alt efter optællingsform er den globale markedsværdi mellem USD 1 milliard og USD 10 milliarder. Da makroalger allerede har en større økonomisk betydning uden for energiområdet bliver omkostninger til forskning og udvikling allokeret hertil. En stor del af anlægsinvesteringerne vil endvidere kunne henføres til højværdimarkedet, da der er potentiale for salg af råvarer, uden at udvikle relativt dyre biofuel anlæg. De økonomiske modeller for tangproduktion medtager ikke CO 2, da den økonomiske nytte fra dette er meget lille i forhold til salgsprisen for tang til henholdsvis biofuel (USD 0,2/kg) og hydrocolloids/polysaccharides (USD 2/kg), og kan bedst betragters som en positiv externalitet fra denne industri. Prisen for fortrængning af CO 2 er at betragte som 0 kroner kilo. Påvirkningen af betalingsbalancen er et mere kompliceret spørgsmål. Det er uklart i hvilket omfang det er muligt at dyrke de mest økonomisk rentable arter af makroalger, og hvordan en større dyrkning af disse vil påvirke supply/demand kurvene. Et konservativt estimat på 10% af den nuværende globale markedsværdi giver mellem USD 100 millioner og USD 1 mia, kun fra hydrocolloids og polysaccharider. Ved at medtage det globale market for bioethanol, biogas og biodiesel er det muligt at hundredoble disse tal, dog er der knyttet en større uvished til dette, bl.a. pga. konkurrerende koncepter under udvikling i andre lande. Med en afskrivningstid på fem år for dyrkningslinerne vil det kræve en årlig investering på 4,2 mia. kr. Derudover kommer så- og høstomkostninger på forventeligt 2 mia. om året. Disse tal er baseret på dagens priser, hvorved de kan forventes at falde i takt med teknologiudviklingen. Denne dyrking vil producere 50 PJ af biobrændstof, samt andre 6,5 mia. kr. i indtægter fra salg av hydrocolloids/polysaccharides. Dette svarer til 10-15% af det samlede globale market for disse råvarer, hvorfor der kan forventes et prisfald. Ovennævnte priser er baserede på det extensive design af tangdyrkningen. Der er p.t. ikke regnet på økonomien i et mere koncentreret dyrkningsdesign. Dette vil dog være dyrere, da der m å forventes en anden styrkedimensionering af ankre, bøjer mv. Aktører og robusthed Ved placeringen på åbent hav undgås arealkonflikter på land, samt de miljømæssige problemer af at dyrke tang i lavvandede områder. 4 Baseret på forsøg ved Færøerne. Mortensen Wegeberg Arnbjarnarson (2007)

5 Placering på åbent hav skal ske under skyldig hensynstagen til fiskeri, sejlruter og lystsejsejlads. Eksempelvis vil det ikke med det færøske design være muligt at sejle med store skibe på tværs af linerne eller at fiske med trawl og lignende i området. I praksis vil man kunne dyrke tang i områder, hvor man ønsker at forhindre anvendelsen af disse fiskeredskaber, hvorved tangdyrkningen vil kunne bidrage positivt til arealanvendelses. Det vil derfor ikke være svært at finde de nødvendige arealer i Nordatlanten. Ved en mere koncentreret dyrkning i danske farvande vil tanglinerne dog stå så tæt, at arealet vil være lukket for anden anvendelse. Der er dog ingen grund til at arealet skal være sammenhængende, hvorfor det skulle være muligt at finde passende arealer, der ikke er i konflikt med andre anvendelser.

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri?

Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 200 Offentligt Brorsonsvej 7 B DK 2630 Taastrup Tlf: 2248 6084 e-mail: peter@roulund.dk Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Baggrundsnotat

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi Alger til Biogas Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi AlgeCenter Danmark 2012 Tekst: Sidsel Sode, Havets Hus Layout: Grete Fogtmann Jensen, Havets Hus Kontakt: Havets Hus Færgevej 4 8500

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere