Notat: Om HSMR (hospitalsbaseret mortalitetsratio) som indikator for at monitorere kvalitet af indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat: Om HSMR (hospitalsbaseret mortalitetsratio) som indikator for at monitorere kvalitet af indsats"

Transkript

1 Notat: Om HSMR (hospitalsbaseret mortalitetsratio) som indikator for at monitorere kvalitet af indsats Notatet udarbejdet: 20. juli 2007 Udarbejdet af: Professor, overlæge, dr.med. Kompetencecenter Syd for nationale kliniske kvalitetsdatabaser Forsknings- og MTV-afdelingen Institut for Sundhedstjenesteforskning Odense Universitetshospital Syddansk Universitet Kløvervænget 8 J. B. Winsløwsvej 9B 5000 Odense C 5000 Odense C Telefon: (mobil) Telefon: (mobil)

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND Generelt om Operation Life Om nærværende notat BEREGNING AF HSMR BASISTAL PUBLICERET JUNI Basistal for Danmark (på regionsniveau) Basistal for Region Syddanmark (på sygehusniveau) OM HSMR SOM INDIKATOR Generelt om HSMR HSMR: Om at bruge de nationale resultater som reference for basistallene Justering for betydende baggrundsfaktorer HSMR som indikator for udvikling over tid KONKLUSION...11

3 2 1. BAGGRUND 1.1. Generelt om Operation Life Operation Life er en privat kampagne, lanceret af Trygfonden i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed efter forbillede fra tilsvarende kampagner i USA og UK, til forbedring af kvalitet og patientsikkerhed på de danske sygehuse. Kampagnen, der har fået opbakning fra de fem danske regioner og Danske Regioner, blev lanceret 16. april 2007 og løber over en 18 måneders periode indtil 16. oktober Kampagnen henvender sig til alle danske sygehuse, som kan tilmeldes et eller flere af kampagnens fokusområder: Mobilt akut team Medicinafstemning AMI-pakken CVK-pakken Respiratorpakken Sepsis-pakken Målsætningen er, at de danske sygehuse ved implementering af de pakker, der knytter sig til fokusområderne, samlet set skal redde 3000 menneskeliv i løbet af kampagnen. For hvert fokusområde er der etableret en proces-indikator til monitorering af indsatsen på hvert sygehus tilmeldt området. Til overordnet monitorering af kampagnens effekt anvendes som resultat-indikator den såkaldte hospitalsbaserede standardiserede mortalitetsratio (HSMR), som planlægges offentliggjort kvartalsvis i kampagnens løbetid for sygehuse og regioner såvel som på nationalt plan. Basistal for HSMR, baseret på registeroplysninger for året 2006, er offentliggjort 26. juni For yderligere informationer om Operation Life og det tilhørende kampagnemateriale henvises til kampagnens hjemmeside Om nærværende notat Lanceringen af Operation Life og ikke mindst den efterfølgende offentliggørelse af basistallene for HSMR har udløst en omfattende mediebevågenhed og aktivitet i de ledende og administrative enheder i sundhedsvæsenet. Efter drøftelse i sygehusledelsen ved OUH har man anmodet om udarbejdelse af et notat, der redegør for de metodologiske aspekter vedrørende brugen af HSMR som resultat-indikator. Nærværende notat omhandler udelukkende de metodologiske forhold omkring HSMR i relation til Operation Life. Der tages ikke stilling til kampagnen generelt. Notatet forholder sig ikke til proces-indikatorerne vedrørende kampagnens fokusområder.

4 3 2. BEREGNING AF HSMR Problemstillingen omhandler dødsfald indtruffet i forbindelse med indlæggelse på sygehus. Basistallene tager udgangspunkt i Landspatientregisterets data for året I kraft af muligheden for sammenkobling med dødsdata fra CPR defineres et indlæggelsesrelateret dødsfald som et dødsfald indtruffet inden for en 30-dages periode efter indlæggelse. Det fremgår ikke eksplicit af det tilgængelige informationsmateriale, hvorvidt 30-dages mortaliteten beregnes i forhold til indlæggelses- eller udskrivningsdatoen, men det må anses for mest naturligt, at der er anvendt indlæggelsesdato som reference. Beregningen af basistallene for HSMR foretages efter følgende principper: 1. Ud fra sammenkobling mellem Landspatientregisteret og CPR identificeres en liste over de aktionsdiagnoser for indlæggelser i hele Danmark i året 2006, som dækker 80% af de registrerede indlæggelsesrelaterede dødsfald. For året 2006 drejer det sig konkret om 76 ICD10-koder. 2. Alle indlæggelser med de herved fremkomne aktionsdiagnoser grupperes efter aktionsdiagnose, alder, køn og indlæggelsesmåde (akut versus elektiv) 3. Alle indlæggelser, der involverer overflytning inden for samme døgn mellem forskellige sygehuse ekskluderes 4. For hver undergruppe (efter diagnose, alder, køn og indlæggelsesmåde) beregnes mortalitetsraten som antal indlæggelsesrelaterede dødsfald i forhold til antallet af indlæggelser 5. De undergruppe-specifikke nationale mortalitetsrater udnyttes som forventet mortalitetsrate for hver enkelt sygehus hvad angår sygehusets indlæggelser, fordelt på de pågældende diagnoser såvel som på køns- og aldersgrupper og indlæggelsesmåde, til beregning af det samlede forventede antal dødsfald på sygehuset i år Summen af sygehusets faktisk registrerede indlæggelsesrelaterede dødsfald over undergrupperne beregnes og divideres med summen af det forventede antal og ganges med Antal observerede og forventede indlæggelsesrelaterede dødsfald summeres på regions- og landsniveau 8. Omkring hver enkelt HSMR-værdi beregnes et 95%-sikkerhedsinterval, baseret på Poisson-fordeling Der fremkommer herved et index med tilhørende sikkerhedsinterval, der oplyser om sygehusets, henholdsvis regionens observerede antal indlæggelsesrelaterede dødsfald i forhold til det forventede antal ud fra nationale forhold, når der med den anvendte metode er justeret for aktionsdiagnose, alder, køn og indlæggelsesmåde. I løbet af kampagneperioden vil der kvartalsvist blive foretaget opgørelse af de indlæggelsesrelaterede dødsfald på hvert sygehus. Disse observerede antal vil blive sammenholdt med sygehusets basistal for året 2006 for herved at kunne monitorere udviklingen i HSMR over tid på sygehus- såvel som på regions- og nationalt niveau.

5 4 3. BASISTAL PUBLICERET JUNI 2007 Basistallene for HSMR blev offentliggjort på nationalt niveau (med overordnede resultater på regionsniveau) den 26. juni Hver enkelt region har efterfølgende haft adgang til de tilsvarende basistal for regionens sygehuse Basistal for Danmark (på regionsniveau) Tabel 3.1. viser basistallene for HSMR på nationalt niveau såvel som på regionsniveau. Tallene repræsenterer egne beregninger baseret på tabelmateriale tilgængeligt via Region Syddanmarks hjemmeside. Per definition skal den nationale HSMR-værdi være lig 100. Regionernes værdier svinger omkring 100, med højeste værdi på 112 ( ) i Region Sjælland og laveste værdi på 93 (91-95) i Region Hovedstaden. Tabel 3.1. Operation Life: Base-line data for år Danmark opdelt efter regioner Region Antal indlæggelser Forventet antal døde Forventet rate (pr. 100) Observeret antal døde Observeret rate (pr. 100) HSMR 95%,lav 95%,høj Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Danmark Kilde: Materiale udsendt til regionen forud for offentliggørelsen d. 25. juni (via Anamarie Søgaard, kvalitetssekretariatet, OUH) Det bemærkes, at for hele Danmark er der en lille forskel mellem antallet af observeret og antallet af forventede indlæggelsesrelaterede dødsfald (20663 versus ). Teoretisk skulle disse tal være identiske. Der er ligeledes mindre uoverensstemmelser i data for Region Syddanmark i tabel 3.1 over for de tilsvarende data i tabel 3.2. Forskellene kan ikke forklares ud fra de tilgængelige data, men må skyldes forhold vedrørende den centrale analyse af data Basistal for Region Syddanmark (på sygehusniveau) Basistallene for HSMR specielt for Region Syddanmark og regionens sygehuse er vist i tabel 3.2. Tallene repræsenterer egne beregninger baseret på tabelmateriale tilgængeligt via Region Syddanmarks hjemmeside. Regionen som helhed har en HSMR på 102 (99-105), således kun en anelse højere end den nationale HSMR. På samme måde som der er udsving mellem de enkelte regioner, er der inden for Region Syddanmark udsving mellem regionens sygehuse. Sygehus Fyn topper med et basistal for HSMR på 117 ( ), mens Vejle og Give Sygehus ligger lavest med en værdi på 93 (84-103), tæt fulgt af Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital med værdi på 95 (89-102), henholdsvis 97 (91-102).

6 5 Tabel 3.2. Operation Life: Base-line data for år Region Syddanmark Efter sygehus Antal indlæggelser Forventet antal døde Forventet rate (pr. 100) Observeret antal døde Observeret rate (pr. 100) HSMR 95%,lav 95%,høj Fredericia og Kolding Sygehus Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Sygehus Fyn Sygehus Sønderjylland Vejle og Give Sygehus Region Syddanmark Efter sub-region Antal indlæggelser Forventet Forventet rate (pr. 100) Observeret Observeret rate (pr. 100) HSMR 95%,lav 95%,høj Fyn Sydjylland Vejle-området Region Syddanmark Kilde: Materiale udsendt til regionen forud for offentliggørelsen d. 25. juni (via Anamarie Søgaard, kvalitetssekretariatet, OUH) Nederste panel i tabel 3.2 viser at, at de intra-regionale forskelle udlignes betragteligt, såfremt sygehusene grupperes efter tre naturlige sub-regioner.

7 6 4. OM HSMR SOM INDIKATOR 4.1. Generelt om HSMR Risikoen for dødsfald i relation til en indlæggelse afhænger af en lang række faktorer. Ud over alvorligheden af den sygdom eller skade, der ligger til grund for indlæggelsen, indvirker karakter og kvalitet af den/de intervention(er) patienten udsættes for, i kombination med patientalder og -køn, eventuel tilstedeværelse af øvrige sygdomme hos patienten (co-morbiditet) og eventuel optræden af komplikationer til intervention. I en opgørelse over den indlæggelsesrelaterede mortalitet igennem et kalenderår for et givet sygehus vil mortalitetsraten være afhængig af, hvorledes årets indlæggelser fordeler sig med hensyn til disse faktorer. Principielt er der metodemæssigt intet nyt ved HSMR. Beregningsmetoden er velkendt, idet den tager udgangspunkt i indirekte standardisering. Herved forstås, at antal observerede dødsfald sammenholdes med antal forventede dødsfald under hensyntagen til fordelingen af indlæggelser på de forskellige justeringskategorier (aktionsdiagnose, alder, køn og indlæggelsesmåde) på det enkelte sygehus. Da fordelingen på justeringskategorier ikke er den samme for alle sygehuse, vil HSMR for forskellige sygehuse ikke være sammenlignelige. Dette understreges klart i det tilgængelige informationsmateriale; men når HSMRværdierne for forskellige sygehuse ikke destomindre opstilles tabellarisk ved siden af hinanden, medfører det uundgåeligt, at en sådan sammenligning alligevel foretages og fortolkes uden de nødvendige forbehold. Dette illustreres klart ved medieomtalen i kølvandet på offentliggørelsen af basistallene for HSMR i juni Alternativet til at anvende indirekte standardisering kunne være at anvende direkte standardisering. Fremgangsmåden er her, at observationerne fra hvert enkelt sygehus i analysen justeres til en situation svarende til en fordeling af justeringskategorier, der er fælles for samtlige involverede sygehuse med andre ord: et standard-sygehus. Dette vil sikre sammenlignelighed på tværs af sygehuse (og derved på tværs af regioner). Den direkte standardiseringsteknik er dog ikke uden ulemper. I den konkrete sammenhæng skulle der i givet fald konstrueres et standard-sygehus, som hver enkelt sygehus skulle justeres ind efter. Problemet er dels, hvorledes dette standard-sygehus skal konstrueres, dels at et enormt antal justeringskategorier indgår i beregningen for hvert enkelt sygehus. Hvis det antages, at der opereres med 18 aldersklasser, skal der for hvert sygehus foretages justering for ialt 18 (alder) * 2 (køn) * 2 (indlæggelsesmåde) * 76 (aktionsdiagnose) = 5472 kategorier, hvoraf mange må antages af have ingen eller kun meget få dødsfald på det enkelte sygehus. Dette giver en uhensigtsmæssig sammenfatning af data. Man har valgt kun at medtage de aktionsdiagnoser, der tilsammen er forbundet med 80% af de observerede indlæggelsesrelaterede dødsfald på landsplan i år Det drejer sig om en liste på 76 ICD10-koder, som er offentliggjortmed efter ICD10-kode i alfa-numerisk orden. Det er ikke angivet, hvorledes de 80% dødsfald er udtaget; det må imidlertid antages, at man har rangstillet aktionsdiagnoserne efter det antal dødsfald, der er forbundet med den enkelte diagnose, og så lukket listen når man kumulativt er nået op på 80% af dødsfaldene.

8 7 Det ville have været ønskeligt at have listen rangstillet efter og med angivelse af - den andel af de samlede indlæggelsesrelaterede dødsfald og tilhørende mortalitetsrate, som hver ICD10-kode er forbundet med. Nedenstående tabel indeholder et lille udvalg af de ialt 76 ICD10-koder, der er udtrukket som forklarende diagnoser bag 80% af de indlæggelsesrelaterede dødsfald. Ud fra en klinisk betragtning er der behov for at få afklaret, hvor meget disse koder har bidraget med til den samlede indlæggelsesrelaterede dødelighed, samt hvorledes specielt disse diagnoser kan være forbundet med et indlæggelsesrelateret dødsfald: DR10 Smerter i mave og underliv DR52 Smerter ikke klassificeret andetsteds DZ03 Lægelig obs for og vurdering af personer mistænkt for sygd DZ38 Levendefødt barn efter fødested DZ50 Behandling m anvendelse af genoptræningsforanstaltninger DZ75 Problemer i forb m behandling og anden pleje Endvidere har man valgt at ekskludere indlæggelser med overflytninger mellem sygehus fra beregningen af HSMR. Dette begrundes med, at der for disse specielle indlæggelsesforløb ikke kan angives en konkret ansvarlig afdeling, samtidigt med at det angiveligt kun drejer sig om en begrænset del (ca. 4%) af det samlede antal indlæggelser i Selv om overflytningsindlæggelserne kun repræsenterer en beskeden andel, kan det ikke udelukkes at de tegner sig for en større andel af den samlede indlæggelsesrelaterede dødelighed, idet det ofte vil dreje sig om kritisk syge og/eller multitraumatiserede patienter med behov for special behandling. Det ville således have være nyttigt i fortolkningen af det generelle mønster for HSMR, såfremt man i det mindste på landsplan havde offentliggjort den mortalitetsrate, der knytter sig til netop overflytningsindlæggelser og den andel af de indlæggelsesrelaterede dødsfald, som disse specielle indlæggelsesforløb er forbundet med, men som er udeladt af beregningerne. Et mere overordnet kritikpunkt (som også anerkendes i det tilgængelige informationsmateriale om Operation Life) er, at indlæggelsesrelateret dødelighed og dermed HSMR - ikke umiddlebart kan anvendes til at vurdere effekten af en eventuel forbedring af indsatsen på kampagnens seks fokusområder. Det må derfor anses for uden relevans overhovedet at anvende HSMR som overordnet indikator i forbindelse med evaluering af effekten af pakkerne på kampagnens seks fokusområder. HSMR-værdier kan ikke fortolkes på simpel måde, fordi en lang række både kliniske og organisatoriske forhold påvirker tallene. Dette gøres der rede for i de efterfølgende afsnit HSMR: Om at bruge de nationale resultater som reference for basistallene Det fremgår af beregningsmetoden for HSMR (sektion 2), at man anvender nationale resultater som reference ved beregningen af de enkelte sygehuses (og dermed regioners) HSMR. Hovedformålet er imidlertid at benytte HSMR som indikator for udviklingen i den indlæggelsesrelaterede dødelighed for det enkelte sygehus (og dermed en regions sygehuse). Ud fra en epidemiologisk-metodologisk betragtning er anvendelse af nationale resultater til dette formål uhensigtsmæssigt og kan være direkte misvisende (se nedenfor). Endvidere medfører anvendelsen af nationale resultater som reference, at der kommer unødigt fokus på ikke-sammenlignelige basistal for HSMR. Grundene til det uhensigtsmæssige i anvendelse af nationale resultater kan sammenfattes som følger:

9 8 Det observerede antal indlæggelsesrelaterede dødsfald for en enhed (sygehus/region) indvirker på det forventede antal dødsfald for samme enhed, således at det epidemiologisk-funderede krav om uafhængighed mellem det observerede og forventede antal dødsfald ikke er imødekommet. I det totale antal indlæggelser, der har fundet sted på landsplan i 2006 og som er medtaget i beregningerne, bidrager eksempelvis Region Hovedstaden med 33,3% af indlæggelserne og 32,0% af dødsfaldene (beregnet fra tabel 3.1). Dette betyder, at når det nationale resultat bruges som reference, repræsenterer Region Hovedstadens HSMR-værdi i realiteten en delvis sammenligning med sig selv i en udstrækning, der svarer til 30-35%. Dette er en systematisk fejlkilde, som vil medføre at forskellene mellem enhederne fremstår mindre end det faktisk er tilfældet. Fejlkildens betydning varierer fra enhed til enhed, men er størst for de enheder, der bidrager mest til det nationale resultat. Fejlen må anses for at være mindre betydende på sygehus-niveau, da det enkelte sygehus trods alt kun bidrager med en forholdsvis beskeden del til det nationale resultat. Det forventede antal indlæggelsesrelaterede dødsfald i basistallene for et sygehus er påvirket af resultaterne fra alle øvrige sygehuse. Dette er en uundgåelig konsekvens af at anvende nationale resultater som reference og kunne være relevant, såfremt formålet var at foretage en sammenligning på tværs af sygehuse. Men på grund af anvendelsen af indirekte standardiseringsteknik er basistallet for HSMR for det enkelte sygehus ikke sammenligneligt med tilsvarende værdier for andre sygehuse (se ovenfor). Det må under alle omstændigheder anses for uhensigtsmæssigt, at der ved den fremtidige monitorering af indlæggelsesrelateret mortalitet ved det enkelte sygehus anvendes en reference, som ikke er specifik for dette sygehus. For at tilgodese formålet med at etablere basistal, som entydigt refererer til det enkelte sygehus, kunne man alternativt anvende sygehusets egne observationer fra referenceåret 2006 som basis, og så (med passende justering for alle relevante baggrundsfaktorer) sammenligne de fremtidige observationer hermed. Hver enkelt sygehus ville således have sit eget unikke basistal, som giver anledning til sygehuset specifikke HSMR-værdi i sammenligningen med fremtidige observationer; denne værdi vil være uafhængig af tilsvarende værdier for alle andre sygehuse. Denne alternative fremgangsmåde muliggør aggregeret analyse på regionalt såvel som på nationalt niveau. Den alternative fremgangsmåde har endvidere som en væsentlig implikation, at basistal i sig selv ikke har nogen offentlig interesse. Interessen opstår først, når tendenser over tid kan beskrives for det enkelte sygehus. Samlet set er det hverken hensigtsmæssigt eller relevant at benytte nationale resultater som reference for basistallene, når det tages i betragtning at det specificerede formål er at monitorere indlæggelsesrelateret dødelighed over tid på sygehus-niveau.

10 Justering for betydende baggrundsfaktorer I beregningen af basistallene for HSMR er der foretaget justering for alder, køn, indlæggelsesmåde og den aktionsdiagnose, der ligger til grund for indlæggelsen. Alt andet lige vil alder og køn være væsentlige prædiktorer for død, og dermed formentligt også for indlæggelsesrelateret dødelighed. Tilsvarende betragtning kan anlægges for indlæggelsesmåde. Det er derfor både relevant og påkrævet at justeringen inkluderer alder, køn og indlæggelsesmåde. Der knytter sig imidlertid problemer til anvendelsen af (den primære) aktionsdiagnose som justeringsfaktor. Ud fra en klinisk betragtning må det antages, at risikoen for et indlæggelsesrelateret dødsfald varierer efter den sygdom (og dermed aktionsdiagnose), der ligger til grund for indlæggelsen alt andet lige. Problemet er, at når det drejer sig om indlæggelser på forskellige sygehuse med en given aktionsdiagnose, er alt andet ikke lige. Risikoen for et indlæggelsesrelateret dødsfald, hvor aktionsdiagnosen eksempelvis er lungecancer, vil fuldstændig afhænge af sygdomsstadium og baggrund for indlæggelse: En indlæggelse med aktionsdiagnosen lungecancer på specialiseret sygehus, hvor operation foretages med intenderet kurativt sigte, er forbundet med en 30-dages mortalitet på mindre end 3% (iflg. resultater fra det Nationale Indikatorprojekt); en efterfølgende indlæggelse med samme aktionsdiagnose, men hvor grunden til indlæggelsen er behandling og pleje i sygdommens terminale stadium, er forbundet med praktisk taget 100% risiko for et indlæggelsesrelateret dødsfald. Den primære specialiserede behandling finder fortrinsvis sted på de større, centrale sygehuse, hvorimod behandling og pleje i terminalstadiet fortrinsvis vil finde sted på nærmeste sygehus. Dette betyder, at en aktionsdiagnose som eksempelvis lungecancer har vidt forskellig prognostisk betydning, afhængigt af om det drejer sig om det centrale (specialiserede) sygehus eller det decentrale (lokale) sygehus. Det sygehus, der varetager den specifikke initiale behandling af en livstruende sygdom, vil blive belastet væsentligt mindre i sin HSMR-værdi end det sygehus, der varetager den afsluttende terminale behandling og pleje af en patient med samme aktionsdiagnose. En nærmere gennemgang af basistallene for HSMR-værdierne, offentliggjort i juni 2007, har som overordnet resultat (dog med undtagelser), at perifere (mindre) sygehuse har højere HSMR-værdi end de store centrale sygehuse. Denne forskel kan, i hvert fald til en vis grad, forklares ved ovennævnte forhold. Implikationen er, at justering for aktionsdiagnose i sig selv (kombineret med justering for alder, køn og indlæggelsesmåde) ikke er tilstrækkelig til at sikre sammenlignelighed mellem indlæggelser på forskellige sygehuse for samme aktionsdiagnose. Herved bliver en sammenligning mellem basistallene for de forskellige sygehuse endnu mere forkert, end hvad der er betinget af metodemæssige årsager (se ovenfor). I de offentliggjorte basistal for HSMR-værdierne er der ikke taget højde for øvrige betydende baggrundsfaktorer for den indlæggelsesrelaterede dødelighed. Det drejer sig eksempelvis om socio-økonomiske forhold og fordelingen på co-morbiditet i den baggrundsbefolkning, der giver anledning til indlæggelser på et givet sygehus. Det er stillet i udsigt, at de fremtidige analyser fra Operation Life vil søge at inddrage disse forhold.

11 HSMR som indikator for udvikling over tid Den overordnede monitorering af Operation Life består i at følge udviklingen i den indlæggelsesrelaterede dødelighed over tid på hvert sygehus og derved også på regionalt og nationalt niveau. Der planlægges kvartalsvise opgørelser, som efter alt at dømme vil bestå i at sammenligne kvartalets antal observerede indlæggelsesrelaterede dødsfald med det forventede antal ud fra den nationale reference i basistallene. Herefter sammenholdes hvert kvartals HSMR med basistallenes HSMR-værdi for hvert enkelt sygehus. Der er i de ovenstående sektioner og afsnit anført nogle betragtninger dels om HSMR generelt som begreb, dels om HSMR som redskab til etablering af basistallene i forbindelse med Operation Life. Den påtænkte anvendelse af HSMR som instrument til monitorering af udviklingen over tid i indlæggelsesrelateret dødelighed giver anledning til yderligere betragtninger. De fremtidige kvartalsvise opgørelser tager ikke højde for årstidsvariationer i dødeligheden. Det er velkendt, at dødeligheden i den danske befolkning udviser årstidsvariation, med relativt højest dødelighed om vinteren. Det må formodes, at denne årstidsvariation også gælder for den indlæggelsesrelaterede dødelighed muligvis endda mere udtalt end for dødeligheden generelt i befolkningen. Som reference for de kommende kvartalers sygehus-specifikke HSMR-værdier anvendes de nationale resultater for hele kalenderåret 2006, altså samme reference uanset hvilket kvartal de kommende observationer vil gælde for. Herved vil eventuelle tendenser i sygehusenes kommende kvartalsvise resultater afspejle den årstidsrelaterede variation i dødeligheden uden at kvaliteten på sygehusene nødvendigvis er ændret. Uden anvendelse af årstidsspecifikke referencer ved monitoreringen af den indlæggelsesrelaterede dødelighed vil det være umuligt at kunne fortolke eventuelle tendenser i de kvartalsvise HSMR-værdier på meningsfyldt måde. De fremtidige kvartalsvise opgørelser tager ikke højde for eventuelle ændringer i opgavefordelingen mellem sygehusene. Basistallenes HSMR-værdier er opgjort ud fra de forhold, der samlet set gjorde sig gældende for hvert enkelt sygehus i året Eventuelle efterfølgende ændringer i opgavefordelingen mellem sygehuse vil i sig selv kunne medføre ændringer i de fremtidige HSMR-værdier for de involverede sygehuse. Dette er tilfældet, hvis ændringerne i opgavefordelingen omhandler indlæggelser med specielt dårlig eller specielt god prognose. Antag, at et sygehus i 2006 havde en forholdsvis høj andel af indlæggelser af cancerpatienter i terminalt stadium; antag endvidere, at der i løbet af de efterfølgende år ændres i sygehusets opgaver, med overførsel af en del af denne type indlæggelser til et andet sygehus som konsekvens. Simple beregninger i realistiske scenarier dokumenterer, at der herved kan udløses betragtelige ændringer i de involverede sygehuses HSMR-værdier, uden at der på nogen måde er ændret ved prognosen for en given indlæggelse. Situationen bliver yderligere kompliceret, såfremt der i kampagneperioden etableres hospice-enheder eller skabes øgede muligheder for behandling og pleje i hjemmet af patienter med terminal sygdom. Herved vil disse prognostisk svært belastende indlæggelser helt forsvinde fra sygehusene, hvilket medfører forbedringer ikke alene i lokale sygehus-specifikke HSMR-værdier, men også på regionalt og nationalt niveau igen, uden at der nødvendigvis er indtruffet kvalitetsforbedring for de indlæggelser, der fortsat finder sted.

12 11 5. KONKLUSION Operation Life er en privat kampagne, der omfatter forbedret indsats på seks specifikke fokusområder og som løber fra april 2007 til oktober Hovedintentionen er at redde 3000 menneskeliv i forhold til niveauet for indlæggelsesrelaterede dødsfald på landsplan i året Som del af Operation Life er der i juni 2007 offentliggjort basistal for indlæggelsesrelateret dødelighed i år 2006 på sygehusniveau såvel som på regionalt og nationalt niveau. Dette har udløst stor mediebevågenhed og nærmere granskning i ledelser specielt på sygehusområdet. I nærværende notat redegøres for en række aspekter vedrørende anvendelse af hospitalsstandardiseret mortalitetsratio (HSMR) som redskab til overordnet monitorering af kampagnen Operation Life. Beregningsmetoden for HSMR er baseret på indirekte standardisering, som er en velkendt epidemiologisk metode. Det må indledningsvist konkluderes, at det er kompliceret at beregne og fortolke indlæggelsesrelateret dødelighed. Den måde, Operation Life har påtænkt at anvende HSMR på, vil ikke kunne monitorere resultatet af kampagnens indsats på de respektive fokusområder. Ud fra en metodologisk indfaldsvinkel påpeges i notatet en række kritiske forhold omkring HSMR generelt og omkring HSMR som monitoreringsinstrument i den analyse-strategi, der er fremlagt i relation til Operation Life. De væsentligste kritikpunkter er følgende: For det konkrete monitoreringsformål er det overflødigt at beregne sygehus-specifikke basistal for HSMR for med udgangspunkt i de nationale resultater for året 2006 Anvendelsen af HSMR giver resultater, der ikke er sammenlignelige på tværs af sygehuse. Ikke destomindre er basistallene for sygehuses og regioners HSMR-værdier for år 2006 offentliggjort med sygehuse og regioner tabelleret side om side, hvilket har medført ukritisk overfortolkning af data i medierne Den primære aktionsdiagnose, der ligger til grund for en given indlæggelse, anvendes som justeringsfaktor for at sikre sammenlignelighed mellem indlæggelser på tværs af sygehus. Dette er utilstrækkeligt og medfører systematiske forskelle i HSMR mellem de sygehuse, der for en given diagnose yder initial og muligvis kurativ terapi over for de sygehuse, der for samme diagnose yder terminal behandling og pleje Konsekvenserne af at udelade overflytningsindlæggelser fra HSMR-beregningerne er uafklarede Ved at bruge de samlede nationale erfaringer vedrørende indlæggelsesrelateret dødelighed for året 2006 som reference for de enkelte sygehuses HSMR-værdier skabes en systematisk fejl, idet observationer og forventede værdier herved ikke opfylder kravet om at skulle være uafhængige af hinanden Den påtænkte kommende kvartalsvise afrapportering af sygehus-specifikke HSMR-værdier vil blive påvirket af en række forhold, herunder årstidsvariationer i dødeligheden og eventuelle organisatoriske ændringer med omfordeling af opgaverne sygehuse imellem og tværsektorielt imellem sygehussektor og primærsektor, som der ikke er kontrolleret for og som vanskeliggør en meningsfyldt fortolkning af monitoreringsresultaterne Ud fra en samlet epidemiologisk-metodologisk betragtning anses de påpegede problemer og fejlkilder for så betydende, at de resultater, der fremkommer ved anvendelsen af HSMR i relation til Operation Life, kun har begrænset informationsværdi og i værste fald er direkte misvisende.

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Som led i den løbende monitorering af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats, er der siden 2007 hvert kvartal blevet beregnet Hospitals-Standardiseret

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Vi arbejder med kvalitet og patientsikkerhed inden for regionens strategi, drift og udvikling Patientsikkert sygehus Sundhedsudvalg 24 juni 2014

Læs mere

Kræftprofil: Æggestokkræft. Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. URL: http://www.sst.

Kræftprofil: Æggestokkræft. Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. URL: http://www.sst. KRÆFTPROFIL ÆGGESTOKKRÆFT 2000-2006 2009 Kræftprofil: Æggestokkræft Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer;

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1

Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 24. juni 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet sluttede kl. 18.55 Møde nr. 5 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Dermed er HSMR antallet af observerede dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra landsgennemsnittet:

Dermed er HSMR antallet af observerede dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra landsgennemsnittet: NOTAT Reduktion af dødelighed i Region Sjælland Baggrund I forbindelse med Operation Life kampagnen, der startede i 2007, blev der udviklet et nyt måleredskab for kvaliteten på sygehusene; HSMR (Hospitals

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety)

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedstemadag Hospitalsenheden Vest d. 10. april 2014 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor er det aktuelt at drøfte

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Baggrund Denne rapport beskriver dødeligheden blandt mennesker med psykiatrisk sygdom i Syddanmark

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Vi er til for dig Region Sjællands profiltekst hedder "Vi er til for dig". Med sætningen

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2009 Takstberegning for sygehusene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning;

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2008 Takstberegning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning; Takstgrundlag;

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE. Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE. Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Maj 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Resume af resultater... 4 2. Udviklingen på

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

51 Københavns Universitet 52 Københavns Universitet 53 Københavns Universitet 54 Århus Universitet 55 Århus Universitet 56 Århus Universitet 57

51 Københavns Universitet 52 Københavns Universitet 53 Københavns Universitet 54 Århus Universitet 55 Århus Universitet 56 Århus Universitet 57 Oversigt over lodtrækningsnumrenes fordeling på de tre universiteter vinteren 2011/2012. De sekundære kandidater, der er tilmeldt ægtefælle/samleverordningen, som først skal påbegynde klinisk basisuddannelse

Læs mere

Patientoplevelser i forbindelse med akut kritisk sygdom. Ved udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Sommer

Patientoplevelser i forbindelse med akut kritisk sygdom. Ved udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Sommer Patientoplevelser i forbindelse med akut kritisk sygdom Ved udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Sommer Neurologisk Afdeling nov. 2013 Disposition Baggrund. Janice Morse teori Responding to threats

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Danske Regioner orienterede den 22. oktober 2013 offentligheden

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Konceptets formål Som udgangspunkt for prioritering af databasen skal foreligge en beskrivelse, som nuancerer volumen og alvorlighed og betydning af databasen.

Læs mere

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life N O T A T 21-09-2007 Faktaark - presse 24. september 2007 Faktaark til pressen HSMR og Operation Life HSMR viser antallet af dødsfald på et sygehus eller i en region som procent af det gennemsnitlige antal

Læs mere

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere