Årsrapport for vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får"

Transkript

1 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 1. marts 2016 Årsrapport for 2015 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering af kontrollen Slagterier, der slagter mere end 200 svin/uge eller 50 stykker kvæg/uge, skal overholde reglerne fastsat i Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får. Slagterier, der slagter mindre end 200 svin/uge, mellem 25 og 50 stykker kvæg/uge eller lam/får, kan ansøge om at være omfattet af bekendtgørelsen og dermed deltage i klassificeringsordningen. NaturErhvervstyrelsen har nedsat et Klassificeringsudvalg for Svin, Kvæg og Får til at varetage det overordnede ansvar for kontrollen med overholdelse af de forskellige bestemmelser nævnt i bekendtgørelsen. Udvalget består af indtil 13 medlemmer. Formanden udpeges af NaturErhvervstyrelsen. Fem medlemmer udpeges efter indstilling fra Kødbranchens Fællesråd. Heraf skal et medlem repræsentere Dansk Kvæg. Fem medlemmer udpeges efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier. Heraf skal det ene medlem repræsentere Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion. To medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Slagtermestre. Kontrollen på de slagtesteder, der er omfattet af bekendtgørelsen, udføres af personale ansat af Klassificeringsudvalget. Kontrolorganisationen betegnes Klassificeringskontrollen. Klassificeringskontrollens samlede personale i 2015 udgjorde 3,4 årsværk fordelt på 1 chefinspektør, 2 inspektører og 0,4 sekretær. Klassificeringskontrollen og den svenske klassificeringskontrol (under Jordbrugsverket) har indgået en samarbejdsaftale, der bl.a. indebærer, at de to specialiserede kontrolenheder vil hjælpe hinanden i situationer, hvor den ene kontrolinstans midlertidigt skulle mangle ressourcer m.v. I det følgende redegøres for resultatet af kontrollen i Danmark i 2015 inden for hver af de tre dyrearter: 2.0 Kontrollen med svin Der er i 2015 løbende foretaget kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin på 13 slagtesteder fordelt på 7 andelsslagterier, hvoraf 3 slagterier slagtede i 2 skift, og 6 privatslagterier. De pågældende slagterier har slagtet og klassificeret i alt 18.4 mio. svin (søer, store orner og kasserede svin er ikke inkluderet i dette tal). Side 1 af 7

2 Der er i gennemsnit blevet gennemført 3,3 uanmeldte kontrolbesøg per svineslagteri (per skift) per kvartal. Kontrollen har været behovsorienteret under hensyntagen til den af Klassificeringsudvalget fastsatte minimumsfrekvens på i gennemsnit 3 kontrolbesøg per kvartal per slagteri (per skift). I forbindelse med kontrolbesøgene er tilstræbt, at tilsynet med Brancheordningen for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer gennemføres under samme besøg. 2.1 Vejning/udskæring af organer m.v. Indvejning af svin foregår på alle slagterier med elektroniske vægte. Siden 2. oktober 2014 har det ikke længere været tilladt at registrere vægt (og kødprocent) manuelt. Til at foretage indvejning m.v. af svin er der i alt på slagterierne godkendt 109 vejere/slagtedata-operatører af Klassificeringskontrollen. Tilsynet giver med mellemrum anledning til henstillinger om justeringer i specielt udskæring af organer før vægt. Tilsynet har dog ikke resulteret i skriftlige påtaler eller afdækket overtrædelser af reglerne. 2.2 Klassificering Klassificering af svin er i 2015 foretaget automatisk på 7-8 slagtesteder ved hjælp af Autofom og automatisk på 1-2 slagtesteder ved hjælp af klassificeringscenter (KC) samt 5 steder ved hjælp af manuel klassificering (MK eller Unifom). Endvidere anvendes manuel klassificering (MK) som nødprocedure på 1-2 slagtesteder. Til at foretage manuel klassificering på slagterierne er der af Klassificeringskontrollen godkendt 24 klassificeringsoperatører. Klassificeringskontrollen har i forbindelse med aflagte kontrolbesøg på slagterierne kontrolleret overholdelsen af regler for klassificering af svin. Tilsynet med klassificering herunder klassificeringsoperatørerne har - udover henstillinger om gennemførelse af forskellige forbedringer/opfølgninger på udførelsen af klassificering m.v.- ikke givet anledning til påtaler, afdækket overtrædelser eller medført sanktioner. 2.3 Afregning I forbindelse med tilsynet med indvejning og klassificering kontrollerer Klassificeringskontrollen stikprøvevis, om slagteriernes rådata for en dags slagtning stemmer overens med de data, der anvendt til afregning. I den forbindelse indgår tillige stikprøvevis at disse data indgår korrekt i forbindelse med konkrete afregningssedler til tilfældige udvalgte svineproducenter. Endvidere kontrolleres stikprøvevis om de data og noteringer, der indberettes til Landbrug & Fødevarer, og som danner grundlag for Danmarks prisrapportering til EU på svineområdet, er i overensstemmelse med de priser, der anvendes i afregningen af den enkelte slagtekrop til producenterne. Der er ikke ved denne kontrol fundet fejl i afregningerne til svineproducenterne eller i indberetning af priser til Landbrug & Fødevarer. Klassificeringskontrollen har i 2015 ikke været involveret i egentlige leverandørklage-sager med tilknytning til indvejning, klassificering og afregning. I en række tilfælde har Klassificeringskontrollen på opfordring fra slagterier gennemgået konkrete hændelsesforløb med henblik på at tilkendegive, om slagteriet har ageret tilfredsstillende i situationen. Side 2 af 7

3 I forbindelse med nedbrud af vægt, klassificeringsudstyr m.v. på slagterierne har Klassificeringskontrollen givet anvisning på, hvorledes der i disse situationer skal ske en fair afregning til svineproducenterne. 3.0 Kontrollen med kvæg Der er i 2015 foretaget kontrol med vejning, klassificering og afregning af kvæg på 9 slagtesteder fordelt på 2 andelsslagterier, 5 privatslagterier samt på 2 mindre slagterier. De pågældende slagterier har i perioden slagtet i alt stykker kreaturer. Der er i gennemsnit gennemført 4,9 (3,5) uanmeldte kontrolbesøg per kreaturslagteri (mindre slagteri) per kvartal. Kontrollen har været behovsorienteret under hensyntagen til den af Klassificeringsudvalget fastsatte minimumsfrekvens på mindst 3 kontrolbesøg per kvartal per slagteri. Oplæring af nye klassificører, opfølgning på mindre uregelmæssigheder samt gennemførelse af særlige undersøgelser har betydet, at antal besøg har ligget over minimumsfrekvensen. 3.1 Vejning/udskæring af organer m.v. Indvejning af kvæg foregår på alle slagterier med elektroniske vægte. Siden 2. oktober 2014 har det ikke længere været tilladt at registrere vægten manuelt (herunder delvis manuelt). Tilsynet har med mellemrum givet anledning til henstillinger om justeringer i specielt udskæring af organer før vægt. Tilsynet har dog ikke resulteret i skriftlige påtaler eller afdækket overtrædelser af reglerne. 3.2 Klassificering 2 slagtesteder har anvendt automatisk klassificering i form af KKC 2.1 (og manuel klassificering som nødprocedure) og 7 slagtesteder har anvendt manuel klassificering. Til at foretage manuel klassificering på slagterierne er der af Klassificeringskontrollen godkendt 30 klassificører. Klassificørerne og KKC-2 vurderer den enkelte slagtekrop mht. kropsform, fedme og farve. Formklassificeringen foretages efter en 15 trins skala, hvor hver af hovedklasserne E, U, R, O og P er opdelt i tre underklasser. Klassificeringen af dels fedme og dels farve sker efter en 5 skala (1-5) i hovedklasser. Klassificeringskontrollen har løbende foretaget efterkontrol af klassificørernes og KKC 2.1 klassificering af form, fedme og farve på slagterierne. Kravet er, at et slagteris klassificering af form og fedme inden for et kvartal maximalt må afvige for 20 % af de kontrollerede slagtekroppe, herunder hvis de kontrollerede kroppe opdeles på han- og hundyr. Endvidere må differencen mellem negative og positive afvigelser (balancen) ikke overstige 15 %. Endelig må antallet af afvigelser per formklasse per slagteri ikke overstige 35 %. Antallet af kontrollerede dyr samt fundne afvigelser på landsplan fremgår af de efterfølgende tabeller: Side 3 af 7

4 Antal kontrollerede dyr samt fundne afvigelser af kroppens form. Antal kontrollerede 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 Total dyr % uden afvigelser 93,0 92,3 93,3 93,4 93,0 % + afvigelser 3,5 3,7 3,1 3,4 3,4 % - afvigelser 3,5 4,0 3,6 3,2 3,6 Balance 0,0-0,3-0,5-0,2-0,2 % total afvigelser 7,0 7,7 6,7 7,1 7,0 Antal kontrollerede dyr samt fundne afvigelser af kroppens fedme. Antal kontrollerede 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 Total dyr % uden afvigelser 95,4 95,6 97,3 96,0 96,0 % + afvigelser 1,4 2,0 1,0 1,4 1,5 % - afvigelser 3,2 2,4 1,7 2,6 2,5 Balance -1,8-0,4-0,7-1,2-1,0 % total afvigelser 4,6 4,4 2,7 4,0 4,0 Antal kontrollerede dyr samt fundne afvigelser af kroppens farve. Antal kontrollerede 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 Total dyr % uden afvigelser 98,9 99,1 99,4 98,8 99,0 % + afvigelser 0,5 0,1 0,3 0,6 0,4 % - afvigelser 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 Balance -0,1-0,7-0,5 0,0 0,2 % total afvigelser 1,1 0,9 0,6 1,2 1,0 Frekvens af afvigelser per formklasse Form % uden afvigelse 98,2 93,8 95,8 94,1 87,9 94,2 87,9 92,6 85,9 90,5 85,2 92,1 95,8 71,4 100 % + afvigelser 1,8 4,6 2,6 2,5 3,9 2,3 8,7 4,3 5,7 6,0 3,1 1,8 2,8 7,1 0 % - Afvigelser 0 1,6 1,6 3,4 8,2 3,6 3,4 3,1 8,5 3,5 11,7 6,1 1,4 21,4 0 Balance 1,8 3,0 1,0-0,9-4,3-1,3 5,3 1,2-2,8 2,5-8,6-4,3-1,4-14,3 0 % total afvigelse 1,8 6,2 4,2 5,9 12,1 5,8 12,1 7,4 14,1 9,5 14,8 7,9 3,2 28,6 0 Side 4 af 7

5 Med relativ få undtagelser har alle afvigelser i forbindelse med kontrollen af form, fedme og farve været af størrelsesorden 1 klasse. Der har ikke været tilfælde, hvor slagterier indenfor et kvartal har overskredet 15/20 %-kravet for form og fedme eller kravet om max 35 % afvigelser per formklasse per slagteri. 3.3 Afregning I forbindelse med tilsynet med indvejning og klassificering kontrollerer Klassificeringskontrollen stikprøvevis, om disse data indgår korrekt i afregningen til kvægproducenten. Endvidere kontrolleres stikprøvevis om de data og priser, der indberettes til Kødbranchens Fællesråd, og som danner grundlag for Danmarks prisrapportering til EU på kvægområdet, er i overensstemmelse med de priser, der anvendes i afregningen af den enkelte slagtekrop til producenterne. Der er ikke ved denne kontrol fundet fejl i afregningerne til kvægproducenterne eller i indberetning af priser til Kødbranchens Fællesråd. 4.0 Lam/får I modsætning til svine- og kreaturslagterierne er det ikke et krav, at lamme og fåre-slagterier skal foretage vejning og klassificering efter fastsatte regler. Disse slagterier kan frivilligt vælge at følge fastsatte regler (og dermed også være underlagt tilsyn). Der er dog ikke i det forløbne år gennemført tilsyn på slagterier, der slagter lam og får, da ingen af denne type slagterier har været tilmeldt klassificeringsordningen. Det er et derimod et krav, at der foretages indberetning af priser på lam/får til EU. I 2015 har 3 lammeslagterier været omfattet af krav om prisrapportering. Klassificeringskontrollen har gennemført et tilsyn på hvert af de 3 slagterier, hvor det kunne konstateres for 2 af disse slagterier, at der var overensstemmelse med slagteriets afregning til slagteriets producenter, og den prisrapportering slagterierne havde foretaget. For et slagteri blev der konstateret mindre uoverensstemmelser, der blev rettet. Ved et efterfølgende ekstra tilsynsbesøg blev det verificeret, at der også for dette slagteri var overensstemmelse mellem afregning til slagteriets producenter og den gennemførte prisrapportering. 5.0 Andre kontrolopgaver Da Klassificeringskontrollen løbende besøger alle større svine- og kreaturslagterier i Danmark, har der fra myndigheder og erhverv været ønske om, at Klassificeringskontrollen gennemfører kontrolopgaver til gavn for myndigheder, svine- og kvægproducenter og svine- og kreaturslagterier. I det følgende anføres kort hvilke opgaver, der er gennemført i For NaturErhvervstyrelsen Klassificeringsudvalget (og dermed Klassificeringskontrollen) er i medfør af Bekendtgørelse nr. 906 af 25. juli 2014 om slagtepræmie for kvier, tyre og stude umiddelbart forpligtigede til efter nærmere instruks af NaturErhvervstyrelsen at gennemføre tilsyn med datagrundlaget for udbetaling af slagtepræmier i samarbejde med Fødevarestyrelsen. I 2015 har repræsentanter for NaturErhverstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Klassificeringskontrollen drøftet en justering af kontrollen herunder en optimering af brugen af ressourcer. En ny kontrolprocedure forventes implementeret i starten af Side 5 af 7

6 5.2 For svinebranchen Klassificeringskontrollen har ført kontrol med, at indvejning, klassificering og afregning af søer/orner, slagtning af hangrise, små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin, registrering og afregning af svin med farvede hårsække, ulæselig leverandørmærkning, knoglemarvsbetændelse og registrering og afregning af svin fra slagtesvinebesætninger i Salmonella niveau 2 og 3 samt gennemførelsen af slagteprocesafhængige afregningskorrektioner for kødprocent og vægt foretages i henhold til regler fastsat i Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer. Brancheordningen henvender sig til alle svine- og so-slagterier i Danmark og administreres i det daglige af Klassificeringskontrollen herunder via tilsyn på slagterierne. Øverste instans for Brancheordningen er Brancheudvalget for afregningsforhold for svin, der består af de medlemmer i Klassificeringsudvalget, der repræsenterer svineproducenter og svineslagterier. Pr. 1. januar 2016 er 10 svineslagterier (der står for ca. 99 % af slagtningerne af svin i Danmark) og 4 so-slagterier (som står for ca. 78 % af slagtningerne af søer i Danmark) tilmeldt brancheordningen. 6.0 Særlige sager/opgaver behandlet i Klassificeringsudvalget 6.1 Indledende drøftelser af tidspunkt for en evt. opdatering af klassificeringsligninger for svin De klassificeringsligninger, der p.t. anvendes for de fleste klassificeringsudstyr til svin på de danske svineslagterier, blev fastlagt ud fra undersøgelser gennemført i Da det således er nogle år siden, at der er sket en opdatering af klassificeringsligningerne, har Klassificeringsudvalget påbegyndt drøftelser af tidspunkt for en evt. opdatering af klassificeringsligninger for svin. De forhold, der umiddelbart tages i betragtning i forbindelse med drøftelserne, er 1. Den igangværende revision af EU-reglerne for klassificering (herunder reglerne for fastlæggelse af klassificeringsligninger) bør være afsluttet. 2. Hvorvidt der er sket ændringer (eller der er ændringer på vej) i den danske svinepopulation. 3. Hvorvidt CT-scanninger af svin foretaget i de senere år (udført af Danish Meat Research Institut) indikerer, at kødprocenten ikke fastlægges helt optimalt med de nuværende ligninger (herunder for de forskellige køn, vægt- og kødprocentområder). 4. Hvorvidt der er uhensigtsmæssigheder i forbindelse med en given ligning for et givent udstyr eller forskelle mellem de forskellige typer af udstyr, som der bør rettes op på (også selv om kødprocentkalibreringssystemet umiddelbart vil løse sådanne problemer). Dette arbejde vil blive fortsat i Opdatering EU-regler vedrørende klassificering af svin, kreaturer og får I 2015 har EU i samråd med medlemslandene fortsat en revision af detailreglerne for klassificering og prisrapportering af svin, kvæg og får, som forventes afsluttet senest i efteråret Fra dansk side har chefinspektøren i Klassificeringskontrollen deltaget i dette arbejde. Efter bl.a. drøftelser i Klassificeringsudvalget er der givet danske input til opdateringen. Fra stort set alle EUmedlemslande er der stor tilslutning til klassificeringsreglerne, hvilket bl.a. gør, at der ikke forventes at ske ændringer i hovedprincipperne for gennemførelsen af klassificering og prisrapportering. Side 6 af 7

7 6.3 Vedligeholdelse m.v. af Klassificeringskontrollen/Klassificeringsudvalgets hjemmeside Klassificeringskontrollen har hjemmesiden der primært omhandler Hvordan kontrollen med vejning og klassificering af svin, kvæg og får er organiseret i Danmark. De vigtigste forhold, der indgår i vejning og klassificering af svin, kvæg og får (og som er underlagt Klassificeringskontrollens tilsyn). En beskrivelse af den lovgivning, der ligger til grund for vejning og klassificering med links til Klassificeringsbekendtgørelsen og vigtigste EU-forordning samt en fortegnelse over de slagterier, der er omfattet af lovgivningen. Statistiske klassificeringsdata om svin, kvæg og får. En beskrivelse af brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer samt en fortegnelse over de slagterier, der er tilmeldt ordningen. I 2015 er hjemmesiden opdateret i overensstemmelse med de ændringer, der er sket på området. 7.0 Konklusion Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får er af den opfattelse, at den gennemførte kontrol med vejning, klassificering og afregning samt prisrapportering af svin, kvæg og får i 2015 har været tilfredsstillende. Det er endvidere udvalgets opfattelse, at det for 2015 kan konkluderes, at vejning, klassificering og afregning af svin og kvæg gennemføres tilfredsstillende på de danske svine- og kreaturslagterier. For de danske kreaturslagterier bygger dette udsagn bl.a. på det forhold, at frekvensen af afvigelser i klassificeringen af form, fedme og farve baseret på 6426 efterkontrolleret dyr for alle de danske kreaturslagterier ligger indenfor de max-krav, der er opstillet i Bekendtgørelsen. Side 7 af 7

Årsrapport for vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Årsrapport for vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 26. februar 2015 Årsrapport for 2014 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering

Læs mere

Årsrapport for vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Årsrapport for vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 5. marts 2013 Årsrapport for 2012 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering af

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2013

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2013 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 4. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 5. februar 2014 Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2012

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2012 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2012

Læs mere

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015 Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 16. februar 2016

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg i Danmark i 2013

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg i Danmark i 2013 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 4. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 5. februar 2014 Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg

Læs mere

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for svin, søer i 2015

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for svin, søer i 2015 Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for svin, søer i 2015 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 16. februar

Læs mere

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for svin og søer i 2014

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for svin og søer i 2014 Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for svin og søer i 2014 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 2. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 17. februar

Læs mere

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata For svin og søer i 2016

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata For svin og søer i 2016 Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata For svin og søer i 2016 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af svin i Danmark i 2009

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af svin i Danmark i 2009 1 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 5. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 12. marts 2010 Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af svin

Læs mere

SLAGTEHUSNYT marts 2012

SLAGTEHUSNYT marts 2012 BSE refusion Som tidligere orienteret vedrørende udbetaling af tilskud for BSE-overvågning 2011 var problemet, at den danske stat kun kunne hjemtage EU's tilskud på ca. 8 euro, hvis staten samtidig forhøjer

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14 Markedsnyt 12-02-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = lavere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får BEK nr 967 af 20/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 12-80312-000002 Senere ændringer til

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf. 3373 2500 Fax 3373 2510 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe 1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe Her kan du læse om Anbefalet specifikation til slagtekroppen for svinekød Forklaring til specifikationen svinekød Anbefalet specifikation til

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 12/12 Markeds nyt. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtninger uændret. Notering fastholdt Handlen med kød uændret Slagtningerne

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Screening af økologiske hangrise

Screening af økologiske hangrise Screening af økologiske hangrise MEDDELELSE NR. 955 Der er en høj frasortering af økologiske hangrise, og stor variation mellem besætningerne. Hvis der sorteres efter skatoltallet skulle der frasorteres

Læs mere

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret.

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 13/ Markedsnyt -03- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspriser = lavere

Læs mere

SLAGTEHUSNYT marts 2012

SLAGTEHUSNYT marts 2012 31. marts er sidste frist for fødevarekædeoplysninger Har dine leverandører styr på fødekædeoplysningerne? For at kunne slagte kvæg, får og geder, skal man have opdateret/bekræftet sine fødevarekædeoplysninger

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion

Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Folderen Din A til Z om dansk svineproduktion

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Fødevarestyrelsen Danish Veterinary and Food Administration (Jordbruksverket + Livsmedelsverket)

Læs mere

Det samlede antal dyreenheder Samlet for alle bedrifter giver beregningen af dyreenheder følgende tal.

Det samlede antal dyreenheder Samlet for alle bedrifter giver beregningen af dyreenheder følgende tal. Sammenligning af i CHR og gødningsregnskab i 2002 Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Det samlede antal dyreenheder--------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.02.2000 SG(2000) D/ 101427 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 270/99 Danmark Ændringer af støtteordningen for bekæmpelse af Salmonella DT 104 i svinebesætninger Hr. minister,

Læs mere

Af Jesper Larsen, Klassificeringskontrollen og Eli Olsen, DMRI, Teknologisk Institut

Af Jesper Larsen, Klassificeringskontrollen og Eli Olsen, DMRI, Teknologisk Institut Klassificeringskontrollen DMRI, Teknologisk Institut 2. december 2010 2. december 2010 JLa EVO Afregning af dansk genetik i Tyskland Orientering om afregningsforhold for svin med dansk genetik slagtet

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 Projektstatus 2. kvartal 2012 - Kvægafgiftsfonden Juni 2012 LBG/JUSS Indhold Undgå blown packs med ny metode... 1 Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 KKC-2, Kvalitetssikring

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

23.12.2015 Proj. nr. 2004151 JBOE/FH Håndtering af forurenede dyr med bedre slagtehygiejne

23.12.2015 Proj. nr. 2004151 JBOE/FH Håndtering af forurenede dyr med bedre slagtehygiejne Checkliste til gennemgang af slagtehygiejne på kreaturslagterier 23.12.2015 Proj. nr. 2004151 JBOE/FH Håndtering af forurenede dyr med bedre slagtehygiejne Flemming Hansen og Jannie Bøegh-Petersen Formål

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Fåreafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015

Fåreafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015 Fåreafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015 Beløb i 1000 kr. Budget 2015 Ændringsbudget 2015 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 108 965

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE MEDDELELSE NR. 963 I det gennemførte projekt havde DLY-galtene bedre produktionsresultater end LYgaltene, og dermed en bedre produktionsøkonomi.

Læs mere

Slagtningerne forventes at stige i denne uge og på virksomheder med klassificering forventes der slagtet ca. 10.400 dyr.

Slagtningerne forventes at stige i denne uge og på virksomheder med klassificering forventes der slagtet ca. 10.400 dyr. Oksekød Nr. /12 Markeds nyt. juni 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Notering = uændret Rolig handel på hjemmemarkedet

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører.

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører. Rapport Proceskontrol Hjælp til justering af maskiner 30. januar 2012 Proj.nr.2000201 MAHD/THAN/HNH Torben Hansen og Marchen Hviid Baggrund Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 NOTAT NR. 1533 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 3. marts 2008 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (evt.) Lemvig Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen

Læs mere

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt Rapport Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Margit D. Aaslyng og Pia Brandt 1. oktober 2015 Proj.nr. 2000265-15 Version 1 MDAG/PBT/MT Sammenfatning På slagtedagen udsættes

Læs mere

Sammenligning af svin i CHR og gødningsregnskab i 2002. Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004.

Sammenligning af svin i CHR og gødningsregnskab i 2002. Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Sammenligning af i CHR og i 2002 Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Det samlede antal dyreenheder -------------------------------------------------------------------1

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT

PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT JAN TIND SØRENSEN DCA RAPPORT NR. 059 APRIL 2015 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT

Læs mere

Slagtekalve resultater og økonomi

Slagtekalve resultater og økonomi Slagtekalve resultater og økonomi Kevin Byskov Steen Hansen Per Spleth Morten Kargo Anders Fogh Disposition Krydsningskalve Resultater Økonomi Malkeracekalve Differentieret afregning 2... Krydsningskalve

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne for handyrpræmie til tyre og stude og om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg, får og geder 2014 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

Opgørelse over samtlige slagtninger Januar '03 - December '03

Opgørelse over samtlige slagtninger Januar '03 - December '03 Opgørelse over samtlige slagtninger Voksent kvæg o/150 kg slagtet vægt over 2 år Godkendte slagterier 0 14363 137 3635,138 Eksport-svineslagterier 2 74187 521 20013,257 Eksport-kreaturslagterier 2 215943

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

Vedtægter. Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup

Vedtægter. Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup FI0612 Vedtægter Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 72 20 25 50 fjr-ordning@teknologisk.dk www.fjr-ordning.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Slagtekylling fra stald til tallerken. Januar 2014

Slagtekylling fra stald til tallerken. Januar 2014 Slagtekylling fra stald til tallerken Januar 2014 Den danske slagtekyllings historie Side 2 Den danske slagtekyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen i Danmark.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød 10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød Her kan du læse om Industriel slagtning Slagtning på hjemmemarkedsgodkendte virksomheder Veterinærkontrol Nedkøling af svinekroppe Nedkøling af

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

TABEL 1. KONSUMÆGSPRODUKTION, -FORBRUG OG -VÆRDI.

TABEL 1. KONSUMÆGSPRODUKTION, -FORBRUG OG -VÆRDI. TABEL 1. KONSUMÆGSPRODUKTION, -FORBRUG OG -VÆRDI. 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Indvejet på pakkerierne, mio. kg 50,7 52,1 53,2 55,1 58,1 57,8 - heraf ikke-buræg, mio. kg 21,2 21,1 21,2 21,1 23,0 22,9

Læs mere

[Skriv tekst] Side 1 af 16

[Skriv tekst] Side 1 af 16 [Skriv tekst] Side 1 af 16 Side 2 af 16 Indledning Forma let med vejledningen er at beskrive: - Leveringsbetingelser - Kvalitetskrav og afregning - Praktiske forhold i forbindelse med levering Læseren

Læs mere

Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse

Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Formål og målsætninger... 2 2.1 Konkret... 2 2.1.1 Kundskab om efterlevelse af Nøglehulsreglerne...

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. september 2006 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet forløber således uændret roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet forløber således uændret roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 9/16 Markedsnyt 02-03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Registreringsordning for oliefyrsservice vedtaget af:

Registreringsordning for oliefyrsservice vedtaget af: Registreringsordning for oliefyrsservice vedtaget af: Energi- og Olieforum (EOF) * DS Håndværk & Industri (DS) TEKNIQ (Tekniq) Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen (OSS) Skorstensfejerlauget af

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Maj 2012 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (evt.) Der har været en jævn fordeling af tilsynsarbejdet og godkendelsesarbejdet.

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig.

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 44/17 01-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.700 stk. Notering = uændret Tilførslen af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere