Klimakommune Brønderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimakommune Brønderslev"

Transkript

1 Klimakommune Brønderslev Klimahandlingsplan 2009

2 Indhold Indledning...Side 3 Kommunale bygninger...side 4 Kommunens kørsel...side 7 Affaldsområdet (AVV)...Side 9 Øvrige områder...side 13 Sammendrag...Side 14 2

3 Indledning Denne klimahandlingsplan er et led i Brønderslev Kommunes deltagelse i Dansk Naturfredningsforenings kampagne: Klimakommuner. Brønderslev Kommune tegnede en kontrakt med Dansk Naturfredningsforening d. 25. november 2008, hvori kommunen har forpligtet sig til at reducere udslippet af drivhusgasser (hovedsageligt CO 2 ) svarende til 2 % reduktion i CO 2 ækvivalenter. Aftalen løber frem til år 2033, altså 25 år. Baggrunden for aftalen er bl.a., at man i forbindelse med, at Danmark i 2009 er vært for FN's klimatopmøde, vil bevise, at der er vilje og mange muligheder for at gøre noget ved de menneskeskabte påvirkninger af klimaet, også på lokalt plan. I første omgang har Brønderslev Kommune kun forpligtet sig til at reducere udledningerne med 2 % årligt for kommunen som virksomhed. Dette kan hen ad vejen gøres mere ambitiøst, ved at forhøje den årlige procentsats, eller ved at kommunen går ind og påvirker udslippet på områder der ligger ud over kommunen som virksomhed. Brønderslev kommune har underskrevet aftalen år 2008 og dette er dermed basisåret for fremtidige besparelser. Det er Dansk Naturfredningsforenings krav at der ca. 3 måneder efter underskrivelse af aftalen skal indsendes en handlingsplan fra kommunen, hvori der er lavet beregninger af kommunens udledninger i basisåret, samt redegørelser for de forventede reduktioner i år 1, altså En endelig opgørelse over de faktisk opnåede besparelser skal indsendes inden 31. marts

4 Kommunale bygninger Energiforbruget i kommunens bygninger udgør den største andel af udledningen af CO 2 som kommunen som virksomhed bidrager til. Desværre har det ikke været muligt at få udfærdiget en deklaration for CO 2 udledning for den el og varme som kommunen specifikt anvender. En større leverandør af fjernvarme, Brønderslev Forsyning, er f.eks. ikke i stand til at udfærdige en sådan, idet den afhænger af mindre underleverandører som løbende ændrer deres produktion. Der er desuden ca. 12 forskellige forsyningsselskaber der afsætter el eller varme til kommunen og det er endnu ikke opgjort hvor meget der bliver købt hos de forskellige leverandører. Mere detaljerede oplysninger om dette bliver til rådighed når kommunens energistyringssystem kommer i drift (læs nedenfor). CO 2 udledningen for kommunens bygninger er derfor beregnet på grundlag af følgende gennemsnitstal: CO 2 emissionen for elforbrug er sat til 445 g CO 2 /kwh forbrugt el. Denne værdi er fundet på Værdien er fastsat ud fra en forudsætning om et vist varmetab i transmissionsnettet samt at el, samt at elektriciteten er produceret på et kraftvarmeværk der har en varmeudnyttelsesgrad på 125% ved samproduktion af el og varme. Den gennemsnitlige emissionsfaktor for fjernvarme er på 109 g CO 2 /kwh, iflg. tal på Forbrug Brønderslev Kommune forventer i løbet af 2009 at gå i gang med at anvende et energistyringssystem, som blev indkøbt i 2005 af det daværende Brønderslev Kommune. Oplysninger om de seneste års forbrug af el, vand og varme er netop ved at blive registreret i systemet. Når dette er færdigregistreret, har man direkte løbende adgang til forbrugsdata på alle kommunens bygninger, ligesom det også vil kunne fremdrages hvad forbruget reelt har været i 2008, basisåret. Indtastningen kan desværre ikke med sikkerhed være færdig før i slutningen af Når dette sker, tilrettes handlingsplanen til de aktuelle tal. I det følgende er lavet en midlertidig opgørelse, ud fra det aktuelle antal kvadratmeter på de forskellige bygningstyper, hvor der er benyttet forbrugstallene for det beregningseksempel der fremgår af DN s Vejledning til klimakommunerne. De forbrugstal der er angivet i DN s materiale er følgende: Type forbrug El (kwh/m 2 ) Varme (kwh/m 2 ) Administrationsbygninger 86,9 113,8 Skoler 23,3 107,1 Daginstitutioner 41,6 123,9 Fritids- og ungdomsklubber 30,5 124,8 Ældrepleje 33,1 148,9 Specialinstitutioner 42,3 118,8 Kulturinstitutioner 30,5 137,1 4

5 Disse tal afviger givetvis fra det forbrug som specifikt er i Brønderslev Kommunes bygninger, men indtil de aktuelle tal foreligger, giver de dog et billede af størrelsesordenen for forbruget på bygninger. Type forbrug Antal opv. m 2 El (MWh/m 2 ) Varme (MWh/m 2 ) Administrationsbygninger , ,03 Skoler , ,78 Daginstitutioner , ,17 Fritids- og ungdomsklubber ,37 963,10 Ældrepleje , ,48 Specialinstitutioner ,41 717,31 Kulturinstitutioner , ,47 Total , ,34 Total MWh CO 2 ækvivalenter (ton) El 5892, ,3 Varme , ,4 Total , ,7 Vurdering for CO 2 reduktioner i 2008 Den hidtidige indsats for at spare på energien i Brønderslev Kommune har hovedsageligt bestået i tiltag som følge af den tidligere lovpligtige ELOordning (energiledelsesordningen), som forpligtigede til et årligt energieftersyn af bygninger over m 2. Der har dog, pga. manglende ressourcer, manglet en målrettet indsats til udførelse af de anbefalede energibesparende tiltag. På grund af dette findes der et stort og uudnyttet potentiale for energibesparelser på kommunens bygninger, som der er politisk fokus på at arbejde med. Det er således allerede politisk vedtaget, at der i år 2008 skal spares kr på energiforbruget i de kommunale ejendomme. Et groft overslag viser, at hvis der anvendes en elpris på 700 kr/mwh ekskl. moms og en pris for fjernvarme på 650 kr/mwh ekskl moms, og der spares på el og på varme, svarer denne besparelse til: Type Besparelse (MWh) CO 2 ækvivalenter Varme 615,38 67,8 ton El 142,86 63,6 ton Total 131,4 ton 5

6 Af andre konkrete tiltag kan nævnes, at der i 2008 er indgået en serviceaftale med Danfoss for 7 af kommunens skoler samt for kommunens børnehaver, med henblik på opnåelse af energibesparelser ved korrekt indstillet varmeautomatik og kontrol af varmeanlæggenes drift. Der er mulighed for at endnu flere af kommunens 16 skoler kommer med i ordningen. Desuden er indgået en aftale med et firma om gennemgang af skolernes vandinstallationer, med henblik på indhentning af forslag til vandbesparende foranstaltninger. Kommunen er endvidere i startfasen med at undersøge mulighederne for ESCO aftaler, således at energirenoveringer kan foretages uden at belaste kommunens budgetter. Finansiering via ESCO aftaler vil sandsynligvis muliggøre investeringer der kan medføre reduktioner i energiforbrug, muligvis allerede i Reduktioner i 2008 og længere frem Energistyringssystemet, som forventes færdigt til ibrugtagning senest i slutningen af 2009, forventes at blive en stor hjælp til at opnå reduktioner i energiforbruget på kommunens bygninger. Systemet er internetbaseret og indebærer muligheder for en daglig overførsel af data fra alle kommunens bygninger til en central database. Hermed kan fejlfinding i driftssystemerne meget hurtigt findes og rettes, hvilket i sig selv vil forebygge meget unødigt spild af energi og vand. Med et overblik over forbruget i de enkelte bygninger, samt informationer om bygningernes størrelse og anvendelse, kan der desuden foretages mere kvalificerede vurderinger af de enkelte ejendommes forbrug og på den baggrund igangsættes rentable tiltag, der også tjener til reduktion i udledningen af drivhusgasser. Inddragelse af brugerne af bygningerne vil også komme på tale, idet brugeradfærden er en vigtig parameter for energiforbruget. 6

7 Kommunens kørsel Det er et krav fra Dansk Naturfredningsforening, at al kommunens kørsel medtages i den årlige opgørelse over kommunens energiforbrug. Der er dog ingen forventninger om at energiforbruget til kørsel kan reduceres særlig meget det kommende år. Kommunens kørsel omfatter kørsel i administrationen, ældreområdet samt vej og park. Desuden en tværgående post for medarbejderes arbejdskørsel i egen bil. Udslippet af CO 2 bliver beregnet for hvert område, på grundlag af de bogførte udgifter som kommunen har haft til brændstof. Der bliver anvendt en gennemsnitspris på benzin i år 2008, der ligger på 9,64 kr/liter benzin, beregnet ud fra månedsvis kurve fra Dansk Statistik. Antaget at prisen på diesel ligger ca. 16 % lavere end benzinpriserne, regnes der med en dieselpris på 8,10 kr/liter diesel. Det antages i beregningerne at der er kørt lige meget i alle årets måneder. Udledningen af CO 2 pr. kørt km sættes, som i DN s Tekniske Baggrundsrapport, til g CO 2 pr. liter benzin og g CO 2 pr. liter forbrugt diesel. Kørsel i privatbil bliver beregnet ud fra antal kørte km og en gennemsnitsbil. Ældreområdet Ældreområdet omfatter i alt 31 biler, heraf ca. 10 diesel- og 21 benzindrevne Toyota Yaris. Derudover er der en køkkenbil samt to busser. Forbruget er opgjort på forudsætning af, at der bliver kørt ca. lige meget i hhv. benzin og dieselbilerne, da det ikke kan udspecificeres fra regnskaberne, hvor meget hver enkelt bil har kørt. Det totale beløb brugt på kørsel i ældreplejen i 2008 var ,76 kr. Type brændstof Forbrug (l brændstof) CO 2 ækvivalenter Diesel ,3 ton Benzin ,1 ton Total 177,4 ton Vej og park Brændstofforbruget til Vej og Park afdelingen omfatter kørsel samt diverse maskinel. Vej og Park afdelingen har data til rådighed for det præcise forbrug af diesel og benzin: Type brændstof Forbrug(l brændstof) CO 2 ækvivalenter Diesel ,0 ton Benzin ,3 ton Total 686,3 ton Administrationen Administrationen råder over 6 Toyota Yaris (4 benzin- og 2 dieseldrevne) samt en dieseldrevet Toyota hilux. Beregningen er foretaget på forudsætning af, at der køres lige meget i alle biler. Type brændstof Forbrug(l brændstof) CO 2 ækvivalenter Diesel ,2 ton Benzin ,7 ton 7

8 Total 25,0 ton Kørsel i egen bil Der er over lønudbetalinger afregnet følgende brændstofforbrug for kørsel i egen bil. FDM har skønnet at CO2 udledningen fra en gennemsnitlig dansk personbil i 2008 til at være ca. 178 g/km: Type brændstof Km CO 2 ækvivalenter (ton) Total ,05 361,3 Totale emission ved kørsel Den totale emission af CO 2 i 2008, der kan tilskrives kommunens kørsel, er: Total CO 2 ækvivalenter (ton) 1.611,3 Vurdering for CO 2 reduktioner Det vurderes, at potentialet for besparelser på kørselsområdet i 2009 er ringe. Der bruges både i administrationen og på ældreområdet nogle brændstoføkonomiske biltyper og indenfor vej og park vil der ikke indenfor det kommende år ske udskiftning af materiel der kunne føre til reduktion i brændstoføkonomi. De tiltag der vil blive tale om, er en indsats i forhold til adfærden hos brugerne. Der vil således blive instrueret om brændstoføkonomisk kørsel. Der bliver desuden opfordret til at minimere kørslen mellem de to rådhuse i kommunen, som ligger ca. 30 km fra hinanden, samt at arrangere samkørsel hvor dette er muligt. Der er for nylig indført muligheder for virtuelle møder fra de to rådhuse. På baggrund af de begrænsede muligheder for reduktioner på kørselsområdet, sættes den forventede reduktion i CO 2 udledning til 5 ton. 8

9 Affaldsområdet (AVV) AVV er et interessentselskab for affaldsbehandling, ejet i fællesskab mellem Hjørring og Brønderslev Kommuner. Brønderslev Kommune ejer 35% af selskabet og bliver altså vægtet med denne procentdel i følgende opgørelse. CO 2 emissionen for elforbrug er sat til 445 g CO 2 /kwh forbrugt el. Denne værdi er fundet på Værdien er fastsat ud fra en forudsætning om et vist varmetab i transmissionsnettet samt at el, samt at elektriciteten er produceret på et kraftvarmeværk der har en varmeudnyttelsesgrad på 125% ved samproduktion af el og varme. Den gennemsnitlige emissionsfaktor for fjernvarme er på 109 g CO 2 /kwh, iflg. tal på Emissionsfaktoren for fyringsolie sættes til 2,65 kg CO 2 /l, iflg. Udledningen af CO 2 pr. kørt km sættes, som i DN s Tekniske Baggrundsrapport, til g CO 2 pr. liter benzin og 2650 g CO 2 pr. liter forbrugt diesel. Den årlige miljøredegørelse fra AVV bliver først offentliggjort i juni det efterfølgende år. Da klimahandlingsplanen til DN skal ske i marts er det derfor kun muligt her at redegøre for forbruget i Bidrag til besparelser på dette område bliver altså medtaget med et års forsinkelse, også fremover. Genbrugspladser Type Forbrug CO 2 ækvivalenter El kwh 41,8 ton Traktor og flishugger l diesel 15,3 ton Total 57,1 ton Kørselsafdeling Type Forbrug CO 2 ækvivalenter Kørsel l diesel 363,8 ton Genbrugscenter Type Forbrug CO 2 ækvivalenter El l kwh 112,2 ton Varme (fra forbrænding) 612 MWh 66,7 ton Total 178,9 ton 9

10 Forbrændingsanlæg Type Forbrug CO 2 ækvivalenter El MWh 3330,8 ton Diesel l diesel 3,5 ton Fyringsolie l 123,2 ton Energiproduktion, el MWh ,6 ton Energiproduktion, varme MWh ,2 ton Total ,3 ton Miljøanlæg Rønnovsdal Type Forbrug CO 2 ækvivalenter Diesel l El Fyringsolie Total kwh l 79,6 ton 9,2 ton 9,1 ton 97,9 ton Trynbakke Type Forbrug CO 2 ækvivalenter El kwh 1,1 ton Total emission og forudsætninger for beregning på reduktioner Den totale emission fra forbrug af råstoffer til behandlingen af affald udgør 4.254,2 ton CO 2, mens den besparede emission fra udvinding af energi fra affald udgør 28,786,6 ton CO 2. Den totale beregnede CO 2 emission er negativ, fordi der udvindes en meget stor mængde energi, som kompenserer for den mængde brændstof, der bliver forbrugt ved indsamling og forbrænding. Denne negative emission er selvfølgelig ikke reel, da der samlet vil være en positiv emission, men denne kan anses for at være CO 2 neutral, da den stammer fra sekundært biologisk materiale, nemlig affald. CO 2 besparelserne ved den eksisterende udvinding af energi fra affald kan selvfølgelig ikke medtages som en reduktion i forhold til klimakommune kampagnen, da den indgår som baseline. 10

11 Beregningen af CO 2 besparelser på affaldsområdet fastsættes i denne rapport til at omfatte udelukkende de reduktioner der opnås ved den fortløbende energioptimering af driften samt ændret klimanytte ved genbrugsfraktionen. Brønderslev Kommune tegner sig for en procentdel svarende til den andel af affaldsselskabet som ejes af kommunen, nemlig 35%. Miljømål for AVV 2008 Procesoptimering på affaldsforbrændingsanlægget forventes at ville forbedre elproduktionen med gennemsnitligt 3% pr. driftstime på turbinen i Dette svarer til følgende merproduktion: Type Merproduktion CO 2 ækvivalenter El 990,51 MWh 440,7 ton Brønderslev kommunes andel, 35% 154,3 ton Denne merproduktion kan ses som en besparelse af energi, idet den går ind og erstatter anden energi på elmarkedet. I kørselsafdelingen forventes over de næste to år at reducere 5% på dieselforbruget. Type Reduceret forbrug CO 2 ækvivalenter Diesel 686.5,0 l 18,2 ton Brønderslev kommunes andel 2402,8 l 6,4 ton Pr. år de næste 2 år 3,2 ton Det kommende år forventes det at der indledes et arbejde med at inddrage klimanytten som parameter ved affaldsbehandlingen. Der vurderes at være store muligheder for besparelser på dette område. Genanvendelse af affald medfører generelt en meget stor reduktion i udledningen af drivhusgasser. Den svenske genbrugsindustri har f.eks. lavet beregninger der viser at den svenske genanvendelse af affald medfører en reduktion på 10% af det totale svenske udslip af drivhusgasser. AVV genbruger allerede ca. 75% af affaldet i Brønderslev og Hjørring Kommuner, men det er muligt at forbedre klimanytten betydeligt ved at ændre på sammensætningen af de typer affald der genanvendes. Materialegenanvendelse af metaller har f.eks. en meget stor miljømæssig effekt, da der skal bruge meget store energimængder ved udvinding af materialer fra undergrunden. Klimanytten ved genanvendelsen af forskellige affaldstyper ses af nedenstående tabel: Affaldstype Mindsket CO 2 udledning (ton) Papir og pap 1,5 Glas 0,6 Plast 0,2 11

12 Jern 1,3 Aluminium 12,0 Kobber 20,0 Mursten (direkte genbrug) 0,25 Klimanytte angivet i mindsket CO 2 udledning pr. ton genanvendt affaldstype Sorteringen af affaldsslagger omfattede indtil for nylig kun jern, men nu bliver også andre større stykker metaller sorteret fra og genanvendt. Det er således hovedsagelig ved indsamlingen af affald at der er basis for forbedringer. Der vil blive arbejdet på at indsamle mere metal, f.eks. flere aluminiumsdåser. Det kan ikke på forhånd fastslås hvor mange ton CO 2 man kan forbedre klimanytten med, men besparelsen sættes arbitrært til 25 ton. Total CO 2 ækvivalenter (ton) 185,7 ton Det vil altså sige, at der ved medberegning af direkte og indirekte emissioner bespares i alt 185,7 ton CO 2, som kan indgå i Brønderslev Kommunes samlede CO 2 regnskab. 12

13 Øvrige områder Vejbelysning Det anslåede forbrug til gadebelysning i Brønderslev kommune er ca kr. Der foreligger krav fra sikringsstyrelsen om, at en stor andel af kommunens gadelamper skal renoveres i løbet af de kommende år. Renoveringen skal igangsættes i 2009 og der skal indtænkes energibesparelser. Det er stadig under politisk drøftelse, hvilken løsning man skal vælge. Der er tre løsninger i spil, nemlig 1.) central styring af gadebelysningen med en forventet strømbesparelse på 8 % p.a. ved investering af ca kr.; 2.) Reduktion af tændtiden- denne løsning er afhængig af at der indføres central styring. Investeringen til dæmpningsmoduler giver en forrentning på størrelse med forslag 1; 3.) Endelig er der forslag om at udskifte fra kviksølv til højtryksnatrium belysning, som vil kunne give en energibesparelse på op til 20 % men denne løsning har meget høje investeringsomkostninger, svarende til en forrentning på kun 0,8-1,6 % p.a. Når der foreligger en beslutning om hvilken løsning der vælges, skal der laves en nærmere opgørelse over forbruget på alle kommunens gadelamper, også for at kunne målrette indsatsen. Gadebelysningen er et område hvor der helt klart vil komme besparelser indenfor de kommende år, men der er ikke sat tal på besparelserne i denne handlingsplan, da der endnu ikke foreligger forbrugstal og heller ikke en handlingsplan for renoveringen af lamperne. It området Der ligger en del identificerede besparelser at hente på IT området, som udgør en stor strømsluger. Det er politisk vedtaget at udskifte køleløsningen, hvilket er vurderet til at kunne reducere energiforbruget til køling med ca. 50 %. Det nye system bygger på frikøling, hvorved der bliver indtaget kold luft udefra frem for energiforbrugende køling af indeluft. Endvidere kan forbruget reduceres i it afdelingen ved at slukke servere om natten og i weekenden, så man kun har dem i drift der er nødvendige. Besparelserne i it kommer selvfølgelig til at indgå i opgørelsen under elforbrug i kommunens bygninger. 13

14 Sammendrag Der er rige muligheder for reduktioner af kommunens CO2 udledninger, specielt på bygningsområdet. Der er ikke umiddelbart så meget at hente på forbruget til kørsel og arbejdet indenfor vej og park, med mindre der investeres i helt nye og dyre løsninger. Klimanytte ved affaldsbehandlingen viste sig som et område med stort potentiale for reduktioner, og medtages derfor som et væsentligt bidrag til kommunens reduktioner. Den samlede klimabelastning samt forventede reduktioner på hvert af de iberegnede aktiviteter er: Aktivitet Kommunale bygninger Belastning nuværende (ton CO2) Forventet reduktion (ton CO2) Procentvis reduktion 4.789,7 131,4 2,7 % Kommunal kørsel 1.611,3 5,0 0,3 % Affaldsbehandling 0 185,7 Total ,1 5,0 % Når energistyringssystemet bliver klar til drift bliver der lavet en mere nøjagtig opgørelse af energiforbruget, samt en opfølgning på handlingsplanen, som vil blive sendt til DN. Som det ses, forventer Brønderslev Kommune at opnå reduktioner i 2009, der ligger væsentligt over de aftalte 2 %, nemlig ca. 5 %. Kommunen forventer at få lov til at overføre de ekstra reduktioner til de kommende år, hvis dette bliver nødvendigt. 14

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Kommunens grønne regnskab

Kommunens grønne regnskab Kommunens grønne regnskab 2013 1 Kommunens grønne regnskab 2013 Hvert år udarbejder Frederiksberg Kommune et grønt regnskab for kommunen som virksomhed og et for byen. Dette er kommunens grønne regnskab,

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1 Brønderslev Kommune Klimarapport 2011 s 1 Kolofon. Titel : Brønderslev Kommune klimarapport 2011 Udgivet af : Brønderslev Kommune, Kommunale bygninger Udgivelses dato : Maj 2011 Udgivelsessted : Brønderslev

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat: CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune 2009

Teknisk baggrundsnotat: CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune 2009 Teknisk baggrundsnotat: CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune 2009 - 2 - Indholdsfortegnelse Indledning...- 4 - Globalt fodaftryk...- 5 - Klimakommune- og kurveknækkeaftalen...- 6 - Afgrænsning og metode

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

CO 2 opgørelse 2010. Tårnby Kommune

CO 2 opgørelse 2010. Tårnby Kommune Tårnby Kommune CO 2 opgørelsen er udarbejdet af Freddy Christensen & Heidi Tiedgen Svejgaard, Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning. Spørgsmål til opgørelsen kan rettes til Heidi Tiedgen Svejgaard på hts.tf@taarnby.dk

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Teknik- og Miljøforvaltningen november 2010 Indhold Indledning...4 Praktisk miljøledelse...5 Praktisk miljøledelse på institutionerne... 5 Spørgeskemaundersøgelse...

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport 2010

Brønderslev Kommune Klimarapport 2010 Brønderslev Kommune Klimarapport 2010 Kolofon. Titel : Brønderslev Kommune klimarapport 2010 Udgivet af : Brønderslev Kommune, Kommunale bygninger Udgivelses dato : Juni 2011 Udgivelsessted : Brønderslev

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Stamblad for Gjøl Skole og Fritidscenter praktisk

Stamblad for Gjøl Skole og Fritidscenter praktisk Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger; Vil gerne arbejde med affaldssortering fremover,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland GRØNT REGNSKAB 214 VA 57 Blokland Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 57 Blokland. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed Indhold Indledning... 3 Resultat af CO 2-opgørelse 2011... 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode... 7 Afgrænsning og datagrundlag... 7 Emissionsfaktorer... 8 Graddage... 8 Specifikation af CO 2-udledningen

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side -regnskab 2014 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2014 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Halsnæs Kommune Opgørelse af CO 2 og energi til Klimakommune for året 2011 Ændringsbladet for 2011 Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Dato: 3.juni 2012 DISUD Institut for Bæredygtig Udvikling

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere