DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 LOVE for Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-Aktieselskab i Kjøbenhavn. Vedtagne d. 15. Januar Kjøbenhavn. Trykt i Kihls Bogtrykkeri

6

7 1ste Afsnit. Selskabets Navn, Hjemsted og Formaal. i- Aktieselskabets Navn er»dansk Hvalfangst- og Fiskeri- Aktieselskab«. 2. Selskabets Hjemsted er Kjøbenhavn. Det anmeldes som Firma. Firmaet tegnes af den administrerende Direktør eller af Bestyrelsen in pleno. 3. Selskabets Formaal er at drive Hvalfangst og Fiskeri i det nordlige Atlanterhav og Ishav og Tilvirkning af de derved indvundne Produkter samt enhver anden Virksomhed, der efter Bestyrelsens Skøn passende kan sættes i Forbindelse hermed. 2det Afsnit. Selskabets Kapital og Aktier. 4. Selskabets Kapital udgør 150,000 Kr., delte i Aktier paa 500 og 5000 Kr. fuldt indbetalte.

8 4 5. Aktierne, der underskrives af Bestyrelsen og den administrerende Direktør, kunne forsynes med Udbyttekupons saavel som med en Talon. De ommeldte Kupons skulle være døde og magtesløse, naar de ikke ere repræsenterede til Betaling inden 4 Aars Forløb fra den Dag at regne, da de vare forfaldne til Betaling. De nu udstedte Aktier ere ikke forsynede med Kupons, hvorfor udbetalt Udbytte vil være at notere paa Aktiens Bagside, indtil Kupons ere udleverede. Aktierne blive udstedte paa Navn, men kunne ogsaa senere paategnes at tilhøre Ihændehaveren. Paategning af et Navn paa en Aktie eller sammes Transport til en bestemt Person eller Ihændehaveren, skal kun have fuld Gyldighed ligeoverfor Selskabet, naar saadan Paategning eller Transport er bleven indført i Selskabets Aktie-Bøger; Selskabet indestaar ikke for en saadan Paategnings eller Transports Ægthed. Saafremt en Aktie, der er noteret paa Navn, af en eller anden Grund skulde bortkomme, vil der blive meddelt vedkommende en ny Aktie i sammes Sted, saa snart den bortkomne er lovlig mortificeret og en Udskrift af Dommen herom er meddelt Bestyrelsen. I denne Mellemtid skal dog Udbytte kunne udbetales af en saadan bortkommen Aktie, mod at vedkommende stiller betryggende Sikkerhed i denne Anledning. Saafremt Bestyrelsen efter de oplyste Omstændigheder maatte antage, at en paa Ihændehaveren noteret Aktie er gaaet til Grunde ved ulykkelig Hændelse, skal Bestyrelsen være berettiget til at meddele vedkommende en ny Aktie i den bortkomnes Sted, mod at der stilles betryggende Sikkerhed for, at Aktieselskabet ikke derved lider noget Tab. 6. Enhver Aktionær er, uden nogen videre Erklæring herom fra hans Side, undergivet Selskabets Love, som de nu ere, eller som de senere Tid efter anden paa lovlig Maade

9 5 rnaatte blive forandrede. Dog er det en Selvfølge, at ingen Aktionær ved nogen senere Beslutning kan forpligtes til at gøre Indbetalinger til Selskabet udover Aktiens Beløb. 7. Aktionærerne ere berettigede til at indgive Forslag til den aarlige Generalforsamling, men saadanne Forslag skulle være indsendte til Bestyrelsen inden det paagældende Aars 1ste Februar. 8. Det paaligger Bestyrelsen at drage Omsorg for, at der føres Aktieregistre, der indeholde Oplysning om de med Hensyn til Aktierne indtraadte Ejendomsforandringer, hvorom Selskabet i Overensstemmelse med 5 er bleven sat i Kundskab. 3die Afsnit. Generalforsamlingen. 9. Generalforsamlingen har, indenfor de i Lovene afstukne Grænser, den højeste Myndighed i alle Selskabets Anliggender. io. En ordinær Generalforsamling afholdes i Kjøbenhavn hvert Aars April eller Maj Maaned, første Gang i April eller Maj 1898, efter Bekendtgørelse, indrykket tre Gange i den til offentlige Bekendtgørelser i Kjøbenhavn autoriserede Avis og eventuelt i andre af Bestyrelsen bestemte Aviser i Indland eller Udland med 14 Dages Varsel, regnet fra den første Bekendtgørelse. Underretning om enhver ordinær eller extraordinær Generalforsamling skal desuden i anbefalet Brev meddeles enhver Aktionær, hvis Navn er Bestyrelsen bekendt, 8 Dage før Generalforsamlingen og Bevis for Bre

10 venes Afsendelse fremlægges paa Generalforsamlingen. Offentlig Bekendtgørelse kan undlades, naar samtlige Aktionærer ere indkaldte ved anbefalet Brev. 11. Særlige Generalforsamlinger, der ligeledes afholdes i Kjøbenhavn, og med 8 Dages foregaaende Varsel, bekendtgøres som i forrige Paragraf bestemt, kunne finde Sted efter Bestyrelsens eller Generalforsamlingens Beslutning eller efter skriftligt Forlangende af et saa stort Antal Aktionærer, som repræsentere en Fjerdedel af Selskabets samlede Kapital, hvilket Forlangende tillige skal angive Hensigten med en slig Generalforsamlings Afholdelse. Generalforsamlingen bliver i sidste Fald at afholde senest 14 Dage efter, at Forlangende derom skriftlig er blevet meddelt Bestyrelsen. Efterkommer Bestyrelsen ikke denne Pligt, er Aktionærerne, som har begært Generalforsamlingen, berettigede til selv at sammenkalde denne med fuldgyldig Virkning. 12. Saafremt de ved en Generalforsamling foreliggende Sager ikke skulde kunne bringes til Ende paa eet Møde, bliver nyt Møde at afholde inden 8 Dage derefter. Om Stedet og Tiden for et sligt udsat Generalforsamlingsmøde meddeles der Aktionærerne senest Dagen forud Underretning ved en offentlig Bekendtgørelse i den til offentlige Bekendtgørelser i Kjøbenhavn autoriserede Avis, hvilken Bekendtgørelse indeholder Oplysning om de Anliggender, der skulle foretages paa Mødet, eller ved anbefalet Brev, jfr. 11, og bliver et saadant nyt Møde i alle Henseender, navnlig ogsaa i Henseende til Beslutningsdygtighed, at anse som en umiddelbar Fortsættelse af det forudgaaende Generalforsamlingsmøde. 13. Enhver Aktionær er berettiget til at møde og stemme paa Generalforsamlingen mod Forevisning af Aktien eller Opgvielse af dens Nummer,

11 7 Hver Aktie paa 500 Kr. giver een Stemme, og hver Aktie paa 5000 Kr. giver 10 Stemmer. Stemmeretten godtgøres ved Forevisning af Aktierne, forsaavidt de ere transporterede til Ihændehaveren, og ellers ved Angivelse af Aktiernes Nummere. Bestyrere af offentlige Stiftelser eller Aktieselskaber og lignende kunne, lige saa vel som Exekutorer, Kuratorer og Værger, naar de have godtgjort saadan deres Stilling, møde og stemme paa Generalforsamlingen uden selv at være Aktionærer. Stemmeretten kan udøves ved Fuldmægtig, der maa medbringe skriftlig Fuldmagt. 14. I de sidste 8 Dage før hver Generalforsamlings Afholdelse skal der paa Selskabets Kontor være fremlagt til Eftersyn for Aktionærerne, foruden Regnskabet for det forløbne Aar, tillige en Fortegnelse over de Anliggender, som ville blive forelagte Generalforsamlingen. De Anliggender, der skulle foretages paa særlige Generalforsamlinger, ville være at nævne i de Bekendtgørelser, hvorved vedkommende Generalforsamling sammenkaldes. Saa vidt muligt iagttages det samme med Hensyn til de aarlige Generalforsamlinger. 15- Generalforsamlingen vælger efter Bestyrelsens Forslag en Dirigent, der leder Generalforsamlingen og afgør alle Spørgsmaal vedrørende Sagernes Behandlingsmaade og Stemmeafgivningen, dog kan enhver Aktionær straks appellere Afgørelsen til Generalforsamlingens Afstemning, der da i dette Tilfælde ledes af en ny Dirigent. Med Hensyn til Beslutningsdygtighed se Paa den aarlige Generalforsamling foretages: a. Meddelelse om Forretningens Gang i det forløbne Aar. b. Fremlæggelse af Regnskabet for det forløbne Aar tilligemed en Angivelse af Selskabets Status.

12 8 c. Forslag til Fastsættelse af Udbyttets Størrelse for det forløbne Driftsaar. d. Vedtagelse af det reviderede Regnskab for det forløbne Aisr sarat Meddelelse af Decharge til Bestyrelsen. e. Valg af et eller flere Medlemmer til at indtræde i Bestyrelsen i den eller de fratrædendes Sted. f. Valg af to Revisorer til at gennemgaa det løbende Aars Regnskabsafslutning. 17. Paa Generalforsamlingen afgøres alle Anliggender ved simpel Stemmeflerhed. Ved Vedtagelsen af Beslutninger, som gaa ud paa Forandringer i Selskabets Love, dog undtagen Forøgelse i Aktiekapitalen, eller paa Selskabets Opløsning, udfordres imidlertid, at mindst to Trediedele af Aktiekapitalen er repræsenteret paa vedkommende Generalforsamling, og at derhos Beslutningen vedtages af en Majoritet af to Trediedele af de afgivne Stemmer. Skulde paa den paagældende Generalforsamling det nævnte Aktiebeløb ikke være repræsenteret, sammenkaldes en ny Generalforsamling med 8 Dages Varsel, bekendtgjort som i 10 bestemt, og paa denne skal den vedkommende Beslutning gyldig kunne vedtages af den ommeldte Majoritet af to Trediedele af de afgivne Stemmer uden Hensyn til hvor stort et Aktiebtløb, der er repræsenteret paa denne Forsamling. Fuldmagter til at møde paa den ikke fuldtallige Generalforsamling skulle, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses gyldige ogsaa med Hensyn til den sidste; det samme gælder ogsaa om udsatte Møder ( 12). 18. Al Stemmegivning sker skriftlig, med mindre Forsamlingen, paa Dirigentens Forslag, enstemmigt maatte vælge en anden Afstemningsmaade. 19- Angaaende det paa Generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af Forsamlingen fattede Beslutninger, skal

13 9 der optages en kort Beretning, hvilken Beretning, der underskrives af Dirigenten og Selskabets Bestyrelse, skal anses som fuldt bevisende i enhver Henseende. 4de Afsnit. Bestyrelsen. 20. Bestyrelsen bestaar af tre Medlemmer, valgte blandt Selskabets Aktionærer. Ethvert Bestyrelsesmedlem skal enten have dansk Indfødsret eller være en i Danmark bosat Udlænding, der ved Indtrædelsen i Bestyrelsen har haft Bopæl her i Riget i mindst 5 Aar. Af Bestyrelsens Medlemmer udtræder aarlig paa Generalforsamlingen et Medlem, de to første Gange efter Lodtrækning, senere efter Anciennitet. Fratrædende Medlemmer kunne genvælges. Indtræder ellers af en eller anden Grund Vakance i Aarets Løb, vælger Bestyrelsen, for saa vidt den anser det for nødvendigt, selv et Medlem til at fungere i Tiden indtil den nærmest paafølgende Generalforsamling, paa hvilken da et nyt Medlem vælges i den ledigblevne Plads. Det saaledes valgte Medlem af Bestyrelsen fungerer ikkun for den Tid, hvori det Medlem, i hvis Sted han er valgt, vilde have haft at fungere. Den førstvalgte Bestyrelse fungerer dog i 5 Aar. Direktøren. 21. Bestyrelsen kan antage en administrerende Direktør. Hans Stilling bestemmes nærmere ved den Kontrakt, som af Bestyrelsen med en Generalforsamlings Sanktion oprettes med hara.

14 10 5te Afsnit. Regnskabsføring, Udbetaling af Udbytte, Reservefond. 22. Selskabets Forretningsaar begynder den 1ste Januar og udløber den 31te December, saaledes, at første Forretningsaar regnes til 31te December Inden Udgangen af Januar Maaned vil Direktøren have at afgive det forløbne Aars Regnskab med fornødne Bilag til Bestyrelsen, som dernæst inden 4 Uger skal afgive Regnskabet til Revisorerne. Disse bør derefter inden Lidgangen af Marts Maaned meddele Bestyrelsen deres Bemærkninger til Regnskabet. Eventuel Uenighed med Hensyn til Regnskabet forelægges Generalforsamlingen til Afgørelse. Revisorerne beregnes for deres Ulejlighed et passende Honorar. De vælges efter Bestyrelsens Forslag af Generalforsamlingen, jfr Selskabets aarlige Nettoudbytte tilfalder Aktionærerne efter af Generalforsamlingen vedtagen Afskrivning, Henlæggelse til Reservefonden og Tantieme til Bestyrelsen og Direktøren. 25. Naar Generalforsamlingen har billiget det fremlagte Aarsregnskab, udbetales Udbyttet til Aktionærerne mod Forevisning af Aktien og Paategning paa denne, eventuelt mod Tilbagelevering af vedkommende Kupon, naar Aktierne maatte blive forsynede med Kupons.

15 11 6te Afsnit. Selskabets Opløsning. 26. Saafremt Omstændighederne maatte tilraade Selskabets Opløsning, kan Bestyrelsen fremkomme med Forslag herom til Generalforsamlingen, ligesom ogsaa Aktionærerne kan fordre Generalforsamling i saadan Anledning sammenkaldt, jfr. 10 og 11. Vedtages det at opløse Selskabet, skal Generalforsamlingen afgøre, om Afviklingen af Selskabets Forretninger skal ske ved Bestyrelsen eller ved en særlig i dette Øjemed udnævnt Komite. Naar Forretningerne derpaa ere afviklede og afsluttede, skal der afholdes en Generalforsamling, paa hvilken Resultatet meddeles og Decharge gives Bestyrelsen eller Komiteen. 7de Afsnit. Almindelige Bestemmelser. 27. Alle Bekendtgørelser og Meddelelser, Selskabet vedrørende, hvortil Bestyrelsen, ogsaa udenfor disse Loves udtrykkelige Forskrift, maatte finde Anledning, vil blive bragte til Aktionærernes Kundskab ved Indrykkelse i den til offentlige Bekendtgørelser i København autoriserede Avis og tillige, saafremt Bestyrelsen maatte bestemme det, i andre inden- eller udenlandske Aviser, jfr. dog 10. København, Januar Bestyrelsen: Kr. Delhi. W. Herseth. E. With.

16

17

18

19 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

20 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

21

22 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

23 LOVE for Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-Aktieselskab i Kjøbenhavn. Vedtagne d. 15. Januar Kjøbenhavn. Trykt i Kihls Bogtrykkeri

24

25 1ste Afsnit. Selskabets Navn, Hjemsted og Formaal. i- Aktieselskabets Navn er»dansk Hvalfangst- og Fiskeri- Aktieselskab«. 2. Selskabets Hjemsted er Kjøbenhavn. Det anmeldes som Firma. Firmaet tegnes af den administrerende Direktør eller af Bestyrelsen in pleno. 3. Selskabets Formaal er at drive Hvalfangst og Fiskeri i det nordlige Atlanterhav og Ishav og Tilvirkning af de derved indvundne Produkter samt enhver anden Virksomhed, der efter Bestyrelsens Skøn passende kan sættes i Forbindelse hermed. 2det Afsnit. Selskabets Kapital og Aktier. 4. Selskabets Kapital udgør 150,000 Kr., delte i Aktier paa 500 og 5000 Kr. fuldt indbetalte.

26 4 5. Aktierne, der underskrives af Bestyrelsen og den administrerende Direktør, kunne forsynes med Udbyttekupons saavel som med en Talon. De ommeldte Kupons skulle være døde og magtesløse, naar de ikke ere repræsenterede til Betaling inden 4 Aars Forløb fra den Dag at regne, da de vare forfaldne til Betaling. De nu udstedte Aktier ere ikke forsynede med Kupons, hvorfor udbetalt Udbytte vil være at notere paa Aktiens Bagside, indtil Kupons ere udleverede. Aktierne blive udstedte paa Navn, men kunne ogsaa senere paategnes at tilhøre Ihændehaveren. Paategning af et Navn paa en Aktie eller sammes Transport til en bestemt Person eller Ihændehaveren, skal kun have fuld Gyldighed ligeoverfor Selskabet, naar saadan Paategning eller Transport er bleven indført i Selskabets Aktie-Bøger; Selskabet indestaar ikke for en saadan Paategnings eller Transports Ægthed. Saafremt en Aktie, der er noteret paa Navn, af en eller anden Grund skulde bortkomme, vil der blive meddelt vedkommende en ny Aktie i sammes Sted, saa snart den bortkomne er lovlig mortificeret og en Udskrift af Dommen herom er meddelt Bestyrelsen. I denne Mellemtid skal dog Udbytte kunne udbetales af en saadan bortkommen Aktie, mod at vedkommende stiller betryggende Sikkerhed i denne Anledning. Saafremt Bestyrelsen efter de oplyste Omstændigheder maatte antage, at en paa Ihændehaveren noteret Aktie er gaaet til Grunde ved ulykkelig Hændelse, skal Bestyrelsen være berettiget til at meddele vedkommende en ny Aktie i den bortkomnes Sted, mod at der stilles betryggende Sikkerhed for, at Aktieselskabet ikke derved lider noget Tab. 6. Enhver Aktionær er, uden nogen videre Erklæring herom fra hans Side, undergivet Selskabets Love, som de nu ere, eller som de senere Tid efter anden paa lovlig Maade

27 5 rnaatte blive forandrede. Dog er det en Selvfølge, at ingen Aktionær ved nogen senere Beslutning kan forpligtes til at gøre Indbetalinger til Selskabet udover Aktiens Beløb. 7. Aktionærerne ere berettigede til at indgive Forslag til den aarlige Generalforsamling, men saadanne Forslag skulle være indsendte til Bestyrelsen inden det paagældende Aars 1ste Februar. 8. Det paaligger Bestyrelsen at drage Omsorg for, at der føres Aktieregistre, der indeholde Oplysning om de med Hensyn til Aktierne indtraadte Ejendomsforandringer, hvorom Selskabet i Overensstemmelse med 5 er bleven sat i Kundskab. 3die Afsnit. Generalforsamlingen. 9. Generalforsamlingen har, indenfor de i Lovene afstukne Grænser, den højeste Myndighed i alle Selskabets Anliggender. io. En ordinær Generalforsamling afholdes i Kjøbenhavn hvert Aars April eller Maj Maaned, første Gang i April eller Maj 1898, efter Bekendtgørelse, indrykket tre Gange i den til offentlige Bekendtgørelser i Kjøbenhavn autoriserede Avis og eventuelt i andre af Bestyrelsen bestemte Aviser i Indland eller Udland med 14 Dages Varsel, regnet fra den første Bekendtgørelse. Underretning om enhver ordinær eller extraordinær Generalforsamling skal desuden i anbefalet Brev meddeles enhver Aktionær, hvis Navn er Bestyrelsen bekendt, 8 Dage før Generalforsamlingen og Bevis for Bre

28 venes Afsendelse fremlægges paa Generalforsamlingen. Offentlig Bekendtgørelse kan undlades, naar samtlige Aktionærer ere indkaldte ved anbefalet Brev. 11. Særlige Generalforsamlinger, der ligeledes afholdes i Kjøbenhavn, og med 8 Dages foregaaende Varsel, bekendtgøres som i forrige Paragraf bestemt, kunne finde Sted efter Bestyrelsens eller Generalforsamlingens Beslutning eller efter skriftligt Forlangende af et saa stort Antal Aktionærer, som repræsentere en Fjerdedel af Selskabets samlede Kapital, hvilket Forlangende tillige skal angive Hensigten med en slig Generalforsamlings Afholdelse. Generalforsamlingen bliver i sidste Fald at afholde senest 14 Dage efter, at Forlangende derom skriftlig er blevet meddelt Bestyrelsen. Efterkommer Bestyrelsen ikke denne Pligt, er Aktionærerne, som har begært Generalforsamlingen, berettigede til selv at sammenkalde denne med fuldgyldig Virkning. 12. Saafremt de ved en Generalforsamling foreliggende Sager ikke skulde kunne bringes til Ende paa eet Møde, bliver nyt Møde at afholde inden 8 Dage derefter. Om Stedet og Tiden for et sligt udsat Generalforsamlingsmøde meddeles der Aktionærerne senest Dagen forud Underretning ved en offentlig Bekendtgørelse i den til offentlige Bekendtgørelser i Kjøbenhavn autoriserede Avis, hvilken Bekendtgørelse indeholder Oplysning om de Anliggender, der skulle foretages paa Mødet, eller ved anbefalet Brev, jfr. 11, og bliver et saadant nyt Møde i alle Henseender, navnlig ogsaa i Henseende til Beslutningsdygtighed, at anse som en umiddelbar Fortsættelse af det forudgaaende Generalforsamlingsmøde. 13. Enhver Aktionær er berettiget til at møde og stemme paa Generalforsamlingen mod Forevisning af Aktien eller Opgvielse af dens Nummer,

29 7 Hver Aktie paa 500 Kr. giver een Stemme, og hver Aktie paa 5000 Kr. giver 10 Stemmer. Stemmeretten godtgøres ved Forevisning af Aktierne, forsaavidt de ere transporterede til Ihændehaveren, og ellers ved Angivelse af Aktiernes Nummere. Bestyrere af offentlige Stiftelser eller Aktieselskaber og lignende kunne, lige saa vel som Exekutorer, Kuratorer og Værger, naar de have godtgjort saadan deres Stilling, møde og stemme paa Generalforsamlingen uden selv at være Aktionærer. Stemmeretten kan udøves ved Fuldmægtig, der maa medbringe skriftlig Fuldmagt. 14. I de sidste 8 Dage før hver Generalforsamlings Afholdelse skal der paa Selskabets Kontor være fremlagt til Eftersyn for Aktionærerne, foruden Regnskabet for det forløbne Aar, tillige en Fortegnelse over de Anliggender, som ville blive forelagte Generalforsamlingen. De Anliggender, der skulle foretages paa særlige Generalforsamlinger, ville være at nævne i de Bekendtgørelser, hvorved vedkommende Generalforsamling sammenkaldes. Saa vidt muligt iagttages det samme med Hensyn til de aarlige Generalforsamlinger. 15- Generalforsamlingen vælger efter Bestyrelsens Forslag en Dirigent, der leder Generalforsamlingen og afgør alle Spørgsmaal vedrørende Sagernes Behandlingsmaade og Stemmeafgivningen, dog kan enhver Aktionær straks appellere Afgørelsen til Generalforsamlingens Afstemning, der da i dette Tilfælde ledes af en ny Dirigent. Med Hensyn til Beslutningsdygtighed se Paa den aarlige Generalforsamling foretages: a. Meddelelse om Forretningens Gang i det forløbne Aar. b. Fremlæggelse af Regnskabet for det forløbne Aar tilligemed en Angivelse af Selskabets Status.

30 8 c. Forslag til Fastsættelse af Udbyttets Størrelse for det forløbne Driftsaar. d. Vedtagelse af det reviderede Regnskab for det forløbne Aisr sarat Meddelelse af Decharge til Bestyrelsen. e. Valg af et eller flere Medlemmer til at indtræde i Bestyrelsen i den eller de fratrædendes Sted. f. Valg af to Revisorer til at gennemgaa det løbende Aars Regnskabsafslutning. 17. Paa Generalforsamlingen afgøres alle Anliggender ved simpel Stemmeflerhed. Ved Vedtagelsen af Beslutninger, som gaa ud paa Forandringer i Selskabets Love, dog undtagen Forøgelse i Aktiekapitalen, eller paa Selskabets Opløsning, udfordres imidlertid, at mindst to Trediedele af Aktiekapitalen er repræsenteret paa vedkommende Generalforsamling, og at derhos Beslutningen vedtages af en Majoritet af to Trediedele af de afgivne Stemmer. Skulde paa den paagældende Generalforsamling det nævnte Aktiebeløb ikke være repræsenteret, sammenkaldes en ny Generalforsamling med 8 Dages Varsel, bekendtgjort som i 10 bestemt, og paa denne skal den vedkommende Beslutning gyldig kunne vedtages af den ommeldte Majoritet af to Trediedele af de afgivne Stemmer uden Hensyn til hvor stort et Aktiebtløb, der er repræsenteret paa denne Forsamling. Fuldmagter til at møde paa den ikke fuldtallige Generalforsamling skulle, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses gyldige ogsaa med Hensyn til den sidste; det samme gælder ogsaa om udsatte Møder ( 12). 18. Al Stemmegivning sker skriftlig, med mindre Forsamlingen, paa Dirigentens Forslag, enstemmigt maatte vælge en anden Afstemningsmaade. 19- Angaaende det paa Generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af Forsamlingen fattede Beslutninger, skal

31 9 der optages en kort Beretning, hvilken Beretning, der underskrives af Dirigenten og Selskabets Bestyrelse, skal anses som fuldt bevisende i enhver Henseende. 4de Afsnit. Bestyrelsen. 20. Bestyrelsen bestaar af tre Medlemmer, valgte blandt Selskabets Aktionærer. Ethvert Bestyrelsesmedlem skal enten have dansk Indfødsret eller være en i Danmark bosat Udlænding, der ved Indtrædelsen i Bestyrelsen har haft Bopæl her i Riget i mindst 5 Aar. Af Bestyrelsens Medlemmer udtræder aarlig paa Generalforsamlingen et Medlem, de to første Gange efter Lodtrækning, senere efter Anciennitet. Fratrædende Medlemmer kunne genvælges. Indtræder ellers af en eller anden Grund Vakance i Aarets Løb, vælger Bestyrelsen, for saa vidt den anser det for nødvendigt, selv et Medlem til at fungere i Tiden indtil den nærmest paafølgende Generalforsamling, paa hvilken da et nyt Medlem vælges i den ledigblevne Plads. Det saaledes valgte Medlem af Bestyrelsen fungerer ikkun for den Tid, hvori det Medlem, i hvis Sted han er valgt, vilde have haft at fungere. Den førstvalgte Bestyrelse fungerer dog i 5 Aar. Direktøren. 21. Bestyrelsen kan antage en administrerende Direktør. Hans Stilling bestemmes nærmere ved den Kontrakt, som af Bestyrelsen med en Generalforsamlings Sanktion oprettes med hara.

32 10 5te Afsnit. Regnskabsføring, Udbetaling af Udbytte, Reservefond. 22. Selskabets Forretningsaar begynder den 1ste Januar og udløber den 31te December, saaledes, at første Forretningsaar regnes til 31te December Inden Udgangen af Januar Maaned vil Direktøren have at afgive det forløbne Aars Regnskab med fornødne Bilag til Bestyrelsen, som dernæst inden 4 Uger skal afgive Regnskabet til Revisorerne. Disse bør derefter inden Lidgangen af Marts Maaned meddele Bestyrelsen deres Bemærkninger til Regnskabet. Eventuel Uenighed med Hensyn til Regnskabet forelægges Generalforsamlingen til Afgørelse. Revisorerne beregnes for deres Ulejlighed et passende Honorar. De vælges efter Bestyrelsens Forslag af Generalforsamlingen, jfr Selskabets aarlige Nettoudbytte tilfalder Aktionærerne efter af Generalforsamlingen vedtagen Afskrivning, Henlæggelse til Reservefonden og Tantieme til Bestyrelsen og Direktøren. 25. Naar Generalforsamlingen har billiget det fremlagte Aarsregnskab, udbetales Udbyttet til Aktionærerne mod Forevisning af Aktien og Paategning paa denne, eventuelt mod Tilbagelevering af vedkommende Kupon, naar Aktierne maatte blive forsynede med Kupons.

33 11 6te Afsnit. Selskabets Opløsning. 26. Saafremt Omstændighederne maatte tilraade Selskabets Opløsning, kan Bestyrelsen fremkomme med Forslag herom til Generalforsamlingen, ligesom ogsaa Aktionærerne kan fordre Generalforsamling i saadan Anledning sammenkaldt, jfr. 10 og 11. Vedtages det at opløse Selskabet, skal Generalforsamlingen afgøre, om Afviklingen af Selskabets Forretninger skal ske ved Bestyrelsen eller ved en særlig i dette Øjemed udnævnt Komite. Naar Forretningerne derpaa ere afviklede og afsluttede, skal der afholdes en Generalforsamling, paa hvilken Resultatet meddeles og Decharge gives Bestyrelsen eller Komiteen. 7de Afsnit. Almindelige Bestemmelser. 27. Alle Bekendtgørelser og Meddelelser, Selskabet vedrørende, hvortil Bestyrelsen, ogsaa udenfor disse Loves udtrykkelige Forskrift, maatte finde Anledning, vil blive bragte til Aktionærernes Kundskab ved Indrykkelse i den til offentlige Bekendtgørelser i København autoriserede Avis og tillige, saafremt Bestyrelsen maatte bestemme det, i andre inden- eller udenlandske Aviser, jfr. dog 10. København, Januar Bestyrelsen: Kr. Delhi. W. Herseth. E. With.

34

35

36

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB V E D T Æ G T E R for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændringer senest på generalforsamlingen den 29. april 2004 Første

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S

Vedtægter for Solar A/S Vedtægter for Solar A/S Vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2015 Vedtægter Solar A/S I 1 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Selskabsmeddelelse nr.: 10 2011 Dato: 8. april 2011 Kontaktpersoner: CEO Flemming H. Tomdrup Telefon nr.: 79 30 00 00 SOLAR A/S Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Solar A/S Side

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Château d Azans A/S. CVR. Nr: 10299683

VEDTÆGTER. for. Château d Azans A/S. CVR. Nr: 10299683 VEDTÆGTER for Château d Azans A/S CVR. Nr: 10299683 1. Selskabets navn er: Château d'azans A/S. Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 Selskabets formål er drift af ejendommen Château d Azans, 2

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ V E D T Æ G T E R for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Svejsemaskinefabrikken Migatronic

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for Aktieselskabet Lohals Havn Cvr. nr

VEDTÆGTER. for Aktieselskabet Lohals Havn Cvr. nr VEDTÆGTER for Aktieselskabet Lohals Havn Cvr. nr. 15988118 Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Aktieselskabet Lohals Havn. Dets hjemsted er Langeland Kommune. 2. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening Genoptryk af vedtægt fra 1966 Side 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Omegnens Fritidshaveforening, Vedtægter for Omegnens Fritidshaveforening andelsforening med begrænset ansvar i det følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Tinghallen A/S CVR-nr Tingvej Viborg. Selskabets navn, hjemsted og formål.

V E D T Æ G T E R. for. Tinghallen A/S CVR-nr Tingvej Viborg. Selskabets navn, hjemsted og formål. V E D T Æ G T E R for Tinghallen A/S CVR-nr. 40774718 Tingvej 3 8800 Viborg Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Tinghallen A/S, Viborg. Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. Selskabets

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE

VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE J. nr. V-09-10065 MJ/SM VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE 1. Selskabets navn er A/S LØVSTRUP PLANTAGE, CVR nr. 10 79 88 17. Dets hjemsted er Skjern kommune. 2. Selskabets formål er at besidde, udnytte

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S V E D T Æ G T E R for N U N A O I L A / S (A/S 68.116) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er NUNAOIL A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. 1.3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S (CVR-nr.: 19659038) 1 Selskabets navn er Bispebjerg Kollegiet A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014 VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S pr. 16. juni 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Kapital og aktier 3 4-7 Generalforsamling 3 8 Ledelse 4 9 Tegningsregel 5 10 Revision 5 11-12 Regnskab 5 13

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune.

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. J.nr. 020122-0045 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRO. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. 2. Selskabets formål

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13 Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere Nørresundby - Frederikshavn - Hjørring Sagsnr.: 403201 LFA/MHL Dato: 18. april 2011 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@ahplaw.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR. GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R FOR. GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R FOR GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S) VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen og Horneman A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 1.3 Selskabet driver virksomhed under

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 ' E. KROMANN THOMSEN LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 tr i. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. GENNEMGANG AF VEDTÆGTER 3. VEDTAGELSE AF VEDTÆGTER

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Bredgade 6 1260 København K Tlf. +45 33 14 33 33 Fax +45 33 32 43 33 J.nr. 902.548 TA/maj V E D T Æ G T E R FOR Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 I N

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Château d'azans A/S. CVR.nr

V E D T Æ G T E R. for. Château d'azans A/S. CVR.nr V E D T Æ G T E R for Château d'azans A/S CVR.nr. 10299683 1. Selskabets navn er: Château d'azans A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør kommune. 2 Selskabets formål er drift af ejendommen Château d Azans,

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 188, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 188, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 188, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 2. april 2009

Læs mere