$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor Redige ber. Retlige. be Utofte«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«"

Transkript

1 <F fa $rgcm for 3>ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr februar Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter en Dberfættelfe af 2l et 3ørgenfen.) SO^tne tjære 23røbre og øftre! Sbet jeg tibtigt i borges (Sønbag ben 28 September 1902) traabte inb i gorfamting t)ufet (i 93eaber ( itt), Utat)), traf jeg en Prober, fom er 85 2lar; men Sngen ffulbe tjabe troet, at tjan bar faa gammel, tin* tjan ubfolbebe ben famme Sibtigljeb og SRørigtjeb fom be flefte Sftænb i >atbfjerb aar atberen. (Sr bet itfe et at fe bore gamle SBrøbre i futb SBefibbelfe af bereé 2lanb egenffaber og meb atce og Semmer 23rug? I^eg t)<*r attib tcerift mig, at benne ienb gjerning nærmeft ligger i, at be t)abe ledet et rent 8ib, obertjolbt Gaturene Sobe og berfor befibbe en ftor gtjtbe a f nb Slanb. Ser fan efter min Stening iffe t)o3 noget anbet (Samfunb, t)bté Stntat ftaar i gortjotb tit hellige, finbeé faa mange fnnbe, rraftige og aanblftærfe gamle 9J?ænb, fom ber finbe tjer i Støn. Serfom bi fra benne %ib af brøbebe paa at lebe i nærmere Oberenåftemmelfe meb (Sbangetieté gorflrifter og til ( j. obertjolbt $i = bontéorbet, er jeg oberbebift om, at t)i, t)bi bi obnaaebe en Sliber af 80 Star, bilbe bære enbnu funbere og enbnn!raftigere enb btéfe 3Jlænb, fom fibbe i bor 9ftibte i SDag. Seg beeb meb SBtéljeb, at Srjbigtjeb mob benne Stabenbaring bil forlænge Sibet og forøge ben fbfiffe Sraft. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor Redige ber

2 50 finbe, fom iffe fjolbe 33i bom orbet. 9logte fbørge, fjbab bet egentlig inbefjotber. gorbtober bet 93rugen af %$e og Saffe? geg bil tage mig ben gritjeb at Icefe 93tébom orbet, en Slabenbaring, giben»eb Sofebf), (Seeren, i Sirttanb, eauga ountrj, Db,io, b. 27 gcbruar 1832: St 23i bom orb tit Sfttjtte for )øjbræfterne SRaab, forfamlet i Sirt«lanb, fil fiirfeen, og ligelebe for be Retlige i Qion." ^eg t)ar ofte Ijørt fige, at 9J?ænb meb mbeber fom )atbfjerb og 2(5fbfter fjabe aft ben Dbfattetfe og fremfat ben for Slubre, at 23té= bom orbet fun bteb gibet tit )øjbræfterne Sftaab; bog er bet mig iffe befjenbt, at en faaban anfe er fremftittet for Dffenttigfjeben. e mene, at bet fun er gibet for )øjbræfterne, og at Sbinberne og 33ørnene etter 2( tbfterne iffe fjabe ^oget meb bet at ffaffe. SKen tit Dberbejetfe for bem, fom ere af benne Stnffuetfe, ffal jeg gjøre obmærffom paa, at erren i benne Stabenbaring figer, at bet er til 9lb,tte for )øjbræfterne fhaab, forfamlet i Sirttanb, (og) til Sir fen", %r\a,en fan bel benægte, at Sirfen inbbefatter alle ben Sfteblemmer. gor imibtertib iffe at for= bigaa ^ogen figer erren: og Iigetebe for be Retlige i 3ion /y. nbbibere tjebber bet: Sitfenbeg meb )ilfen iffe fom ^Befaling etter Sbang, men beb ^(åbenbaring og $i bom orb, ber frembife ubé Orben og SSittie an«gaaenbe be >eltige timelige gretfe i be fibfte )age."!yeg erinbrer tåbeligt, at ^tb en konference, fjbor jeg bar tilftebe, erftærebe ^Sræfibent S3rigt)am $oung, fom ben (Sang bar Sirfen Seber og ub profet, at bet for gremtiben iffe længere bitbe blibe iffe fom en ^Befaling etter bang", men at bet bitbe bære at betragte fom en SBefating. Steg tjørte t)am fyotbe benne Sale, og jeg antager, at ben bleb offentliggjort og ftnbe i Journal of fom princip meb $orjættelfe, afbaåfet efter be bageé forfatning, ja be Merfbagefte blanbt atte be Redige, fom ere etter funne falbeé ettige. ;/ Sænf paa bette! er giber >erren et $tébom orb og en?iaben* baring, fom er afba fet efter be >bage3 forfatning, ja be Sttterfbagefte blanbt be Retlige, fom ere etter funne fatbes Retlige", og jeg retter maal til mig felb, om bet er muligt, at be, fom iffe fjotbe SSiébom Sorbet, albeleé iffe ere bærbige at funne falbe )ettige.,, e, fanbelig faa figer herren til eber, paa runb af be onbffabå* fulbe Sftænfer, fom ere og bitte bære i onbffab^fulbe 9Kenneffer fjerter i be fibfte S)age, tmr jeg abbaret eber, og abbarer eber forub beb at gibe eber bette $i bom orb beb Stabenbaring.

3 51 5lt faafremt Smogen briffer BJn etter pfærfe 2Mfc ibtanbt eber, fe, bet er iffe gobt, ej tjetler Behageligt for eber gaber«staftjn; iffun naar g forfamle eber for at nt)be eber aframenter*) for fjant. Og fe, bette burbe ocere S3in, ja ren SStn af *8inftoffen Srugt, af eber egen %\l* berebning." 5 )et tril fige, at ben SBin, fom bliuer brugt beb Ubbetingen af ben fyehige -iftabber, ffat tilberebeå af o fetb og maa iffe btanbe meb fbiri«tuøfe riffe. SStnbruefaften, ren og ubtanbet, maa bruge i bette f)øj= tibelige Øjemeb, ftger >erren. Og atter, fførfee rifcfce ere iffe for SO^aoen, men tit at baffe eber Segemer meb." erren foranfebigebe profeten til at bruge Orbeue ftærfe riffe"; tt)i paa ben Stib bar goffet i SSane meb at briffe ftærfe, berufenbe Grifle, fom ubøbebe en ffabetig lynbflbbetfe paa be ftjfiffe Organer. Og atter, obafc er iffe for Cegemet, e\ fjelter for Sftaben, ben er iffe tit nogen Skutte for Sftenneffet, men bet er en Urt for ubborte tabe og aft ftjgt bæg, og bør bruget meb SSiébom og Ombømme." bitfen SDcængbe ftjgt Sbæg" bi fjaoe ibtanbt o! jeg fer borne 9J?ænb etter SDrenge meb ilbelugtenbe $iber i bere 9ftunb etter bambenbe paa Cigarer etter Cigaretter, figer jeg t)eb mig fetb: taffels ft)ge bæg!" Og fer jeg en 9ftanb, fom bruger fraatobaf og uaftabetigt fptytter, faa forefommer bet mig, fom om tjan er ben fbgefte" bfanbt bet ftjge Sbæg". $rtefibcnt at)(or fortatte mig, at t)an en ang fjøbte en gob >eft. >an bar beftuttet paa at fjøbe en >eft, beb >jætb af fjbitfen t)an funbe unbflt) pøbelen. ette fanbt teb i ^llinoté. ^efien bleb føg, og ^ræfibent at)lor, fom iffe forftob fig paa tyrtægefunften, forføgte at furere tyret meb Stobaf, fom herren tjatobe fagt bar gobt for ftjgt bæg. $ tebet for at anbenbe bet ub» benbigt, fom en tjrtæge maaffe bitbe f)abe gjort, titberebte SBrober Sabfor en obaf fob, fom tjan tbang eften tit at briffe. Sftefultatet bteo, at tyret bøbe. SJdebictnen bar for ftcerf for "aet. % mine renge«aar faa' jeg tibt anbre renge fange en mnb etter en gugt, fjborefter be ttyggebe et ttyffe fraatobaf og fbtyttebe aften inb i tyreté 9#unb. et ftaffet Offer fortraf fig i krampe og bøbe. Stiligebet bruge 2J ænb obaf, ftynfe obfen og btibe faa bante tit SBrugen beraf, at be tigefom Sftorfiniften etter ben, ber er forfatben til 93rugen af Opium, ere i tanb tit at ftynfe en faa ftor ofi beraf, at ben bitbe bræbe en >eft. *) 3 gotge en Sla&enfiaring 1830 til profeten Sofepf) 6miU) filet) SSinenS STC&belfe i kobberen foranbret til 23anb af.ipenftjn til be mange 25inforfatffninger, fom finbe teb i SBerben ( ærb. og $agtenå»og 8ap. 27). 91 eb.

4 52 Og otter, ^ebc drikke ere iffe for Segemet eller for SKaden." tyaa ben ib, ba benne 2Iabenbaring biet) gidet, funbe man fe.'pøjdrcefterne i ^irttanb gaa til bere 9taab møbe i 9Jhtnben. S)e dåre ogfao fjengidne tit at briffe barm affe og Xfje, fydilfet i bet ele taget dar en nbbrebt li! btanbt golfet i be Sage. $seg fjar tjørt Srigfmm $oung ubtate fig berom. S5e Slffnit, fom jeg lige Icefte deb= rørenbe Xobaf og fyebe Grifle, dåre birelte fjendenbte tit btéfe 9J?enneffer. SKeb fjebe Sriffe" mentes ber feaffe og %fø tf>i golfet i be Sage bral bem i tjeb*) itftanb, efterfom be iffe dåre befjenbte meb nogen anben ffllaabe at ntybe bem daa. SBi fjade fenere tjørt ub $ro» feter erllære, at ber meb be i benne Stabenbaring omtalte fjebe Sriffe" menten affe og Sfje, og ba bet er berettet i trfené iftorie, fan bette galtum iffe tufibefættes. Og atter, fanbelig figer jeg eber, alle funbe Hrfcr fjar nb héffiffet til SCftenneffeté 93rug, ^atur og 2egem beffaffenf)eb. 3a, ogfaa jøbet af Styr og Suften $ugte fjar jeg, >erren, beftemt for s IRenneffet at bruge meb Xaffigelfe; beéuben ffutte be ntybe* fdarfomt. Og bet er mig detbefjagetigt, at be iffun ffutte brugeg i SBinterenå og utben %ib, etter i mnger nøb. /;». Ser er tyo mig ingen didt om, at di bruge for meget jøb. Seler ingen funger tilftebe, og i bet ele taget er ber ingen tdingenbe Omftcenbigfjeber, fom daabtybe o at flagte faa mange Styr. SSi fjade ornforter og grugt i Oderflob, og jeg er oderbedift om, at berfom di ubeluffenbe ledebe af ^tanteføbe, dilbe dort ^elbreb bettybetigt forbebreé, og feld i dor tjøje 5ltberbom dilbe di befibbe funbe og fraftige Segemer. ^eg tror ogfaa, at di paa benne 9ftaabe ditbe forlænge dore Sedeaar og befibbe en ftørre gtylbe af ub Stanb. Set er fanbt, at erren frnr beftemt Styrere iøb og )immeten ugte til 9ttenneffet gøbe, men bet ffal ntybeé fdarfomt", og herren t)ar fagt, at bet er t)am meft behageligt, at be iffun ffutte brugeé i SSinterené og ulben Sib, etter i mnger nøb y/. 9J?ange SJlenneffer betragte bet fom en ftor gornøjelfe at gaa daa Sagt; bet fmr albrig dæret en af mine SIbfdrebetfer at tage 93ø fen daa kaffen og gaa ub og fftybe SuQle, arer etter anbet SSilbt. 3>eg åv dæret daa gagt en iffe forbi jeg tjolbt af bet, men mere for etffabå ftytb. Serimob finbeå ber bem, fom iffe funne taale Stynet af en SSagtel, en Slgerfrjøne etter en are uben ftrar. at gribe efter 33ø3fen. Se ftaa ligefom daa -Kaale for at neblægge bet ufltytbige SSilbt. Og bet af funger? Serfom *) Crbet I)eb betnber en Ijøi rab af 58 arme, etter fom bæl! er en ftær! og fyibfenbe SSarme, til. Saffe og Xfyt fom næont. SR eb.

5 53 be btebe tbungne til at bræbe for at o^tjolbe Sibet, bilbe bet nære tot)= ligt, og man funbe iffe rejfe nogen gnbbenbing berimob, f)bté be abfotut befjøbebe SSilbtet til gøbe; nien at øbetægge en 2mgt eller et lille br Sit), alene for at tilfreb ftitle et 23egjær efter at at ubgbbe SBlob, er i mine Øjne en affftoelig ^anbling. S«9^n burbe tragte efter 531ob > ubgt)belfe for gornøjeffe <S!t)tb. SDu fan iffe tilbagegive Sibet til ben bræbte purt), )borfor tager bu bet, fom bet iffe ftaar i bin Sftagt at tilbagegibe, uben at bu trænger til bet? Si ere ftiflebe otier bret. 9Si ffabte SKenneffet fom et obtjøjet Sæfen, og alle nubre fabninger ere 9Q?enneffet bet til at unbre ober, at Utbe og Reener og anbre 9lobbbr bræbe, naar ben bdberfte af alle ub fabninger befibber lignenbe Segjær? 9Ht Sortt er beftemt til 3)?enneffet og Styrets Sftjtte, til at»ære AoobebnæringSnribler, iffe alene for 9Jlenneffet, men for S)brene dan 2Jlatfen og fuglene unber Rimten og alle ttilbe 2)br, fom løbe eller frbbe paa forben; Dg btéfe ($)rjrene og guglene) tjar ub ffabt til SSrug for STcenneffet iffun i langel og ftor funger." >erren Ijav aabenbaret bette StébomSorb", og jeg baaminber eber iubtrængenbe om at tjolbe bet. 2)et bleo førft gibet o iffe fom en befaling eller Sbang", men fenere efter profeten SBrigfmm $oung >rb er bet blebet gibet be hellige fom en befaling. et er nebffrebet i SærbommenS og $agten 53og ( ap. 89) til eberé SSejlebning og S3elfærb, og bet ffulbe dbe oé en bæfenttig >jæld til at fremme og bor egen fremgang frtge. Ser er ingen bibl om bet rjetbbringenbe ^nbflt)belfe. et bil foræble bet bil frigjøre eberé Sanfer og fjerter fra ØbelæggelfenS Slanb. Skb at ab- Ibbe $i bom3orbet bille ^5 fomnte nærmere til SSerbené grelfer, fom fjetbrebte gjengab be Samme bereå gørtigfjeb, be Søbe bere )øretfe, be linbe buet og bragte greb og læbe til SlUe, meb t)bem fjan fom i berøring, fom albrig forbømte eller øbelagbe 9Roget unbtagen bet ufrugtbare figentræ, og ba tjan ubtalte en gorbaubelfe ober bette, bar bet nærmeft for at lægge fin almægtige raft for agen. 2llt orn er gobt til gøbe for $Renneffet faabel fom frugten af Vintræet og bet, fom bærer ifrugf, fjbabenten bet er i Sorten etter obenfor forben. 2)og er Jfbehe for Sftenneffet, fhajs for Djen, ifatore for )eften, Hag for gjeberfreatur og alle SD?arfen t)r, Btjg for alle ndttige >br, og til milbe SDriffe, fom ogfaa anbet orn."

6 54 et SIffnit, font figer, at Stog er til mitbe riff c" 8 ilberebelfe, tiltræffer i Pegeten golf meft. Sftan o^ejotber fig iffe t>eb ben anbre genffaber, at ben f. ($. fan bruge font gober for nyttige fir; men lunter«e fen famler fig fortrinébté om bet gaftum, at ben fan anbenbe til Xilberebelfe af milbe riffe. 3ften t)bab forftaag nu beb en mitb rif? et er iffe i aue Xtlfælbe en lige ag at blibe flår ober. -Kogte brænbe SBbggen og bruge ben til Saffe, tjbortit ben maajfe er meget anbenbetig, i ærbete f)eb fjbté 93bgfaffen iffe briffe barm. ^ e 9 fjenber ogfaa en 9ttanb, font unber StRarfarbejbet i jøften ib fommer libt S3bg i riffebanbet, og efter t)an $aaftanb liber fjan albrig af >at < branb eller af følgerne af at tjabe bruffet for meget SSanb. ette er ljan$ Obfattelfe af Senæbnelfen mitb rif /;. tøusmøbre bruge tillige ben afffallebe 83bg til 9ftabtabning. (St er i tjbert itfætbe fiffert, at berfom 01, brggget af 93t}g, er berufenbe, burbe bi aftjolbe o fra at briffe bet; tf)i erren fjar fagt, at SKenneffet ffal iffe briffe ftærfe riffe. Side be hellige, ber iljufomme at l)olbe og gjøre efter btéfe Orb og banbre i Sbbigtjeb efter befalingerne, ffulle annamme Sægebom for bere Stable og SSæbffe for bere 33en, Og be ffulle finbe $i bommen og unbffaben fatte, ja ffjulte Siggenbefæ;*) be ffulle løbe og iffe blibe trætte, og be ffulle gaa og iffe blibe matte, 9 i e 9> >erren, giber bem ben gorjættetfe, at ffal gaa bem forbi, ligefom S raet SSørn og iffe ibjelftaa bem, Slmen." ( re btéfe fjertige gorjættetfer iffe tilftræffelige til at bebæge o til at fjolbe S3tébom ber i bisfe forffjetlige Slffnit iffe 9?oget, fom er bor Obmærffomtjeb bærb? re Shmbffaben3 fatte, ja ffjulte Siggenbefæ" iffe bærb at befibbe? 9^aar jeg blanbt be ibfte> age Retlige iagttager Wænb og SMnber, fom fjengibe fig til SBrugen af affe, tje, ftærfe riffe eller obaf i en eller anben gorm, faa fan jeg iffe anbet enb ubbrbbe: e SNenneffer ffatte iffe ub gorjættelfer! e trampe bem unber gob, forfafte t)an Orb og gaa ftif imob bem, og naar bgbommene inbfinbe fig og faa Oberfyaanb ober bem, ftaa be paa hibbet til at forbanbe ub, forbi bere S3ønner om SBefrietfe fra $tage og ^Sine forblibe ubefbarebe. Ønffer jeg mig $Btébommen og unbffaben$ fatte"? ^a, berfom jeg t)ar et Ønffe, fom jeg tjelft af alle bilbe fe obfbtbt, ba er bet, at jeg maa blibe fulb af SBtébom og ^unbffab. 9ftænb meb familier, meb *) Siggenbefæ er et gammelbag Orb, ofte Brugt i SBtbelen, minbre Brugt i ntjere 5Danff, men fom Ijer Jiar funbet 2lnbenbelfe fom et Ubtrtyf for opfparebe 9iig bomme efter ffjulte fatte. et er fammenfat af Drbene ligge og g re, Ijboraf gre er en 6ett)benbe meb breg, ber i gamle Sage 6etragtebe fom ben egentlige Sftigbom og bar $aa mange teber, før ben alminbelige SDtøntfob Bleb faftflaaet, en atminbelig 25rerbimaaler, ligefom pengene i bore age betragte! om en eneralnre»ner for aee SSrerbier. 3? eb.

7 56 mange 93ørn, funne brage -ftrjtte af megen 23i bom. 3eg er bleben bet= figner meb en [tor gamitie, og herren rjar betfignet mig meb titftræffelig gorftanb til at bebare greb i mit )jem. $>eg Ijar albrig fet mig nøb«faget tit at paatatbe Særerneå ^jælb for at afgjøre Xbiftigfjeber i min gamilie; berimob er jeg af Slubre ofte bleben anmobet om at obtræbe fom greb mægter. ub fyar i bet minbfte gioet mig titftræffelig gor= ftanb til felo at afgjøre min egen gamitie Slntiggenber. ^eg bitbe ijehere befibbe ftor SSiébom enb ftore SRigbomme; t )i berfom en 9ftanb tjar titftræffelig af bet førfte, bil bet anbet fomme af fig felo. Ønffer jeg mig ffjulte Siggenbefæ"? SDerfom ^erren oil mebbele mig af Stanbené ^nfbiration og gioe mig fin SSitlie titfjenbe, og berfom fjan bil gide mig gorftanb til i titftræffelig rab at forftaa ( oangefiet Særbomme, ba betragter jeg mig felo i en faaban rifling, fom om jeg Ijabbe faaet min Slnbet af bet ffjulte Siggenbefæ. ^eg oilbe ogfaa fætte ftor ^Srig paa at fnnne løbe og iffe blibe træt, at funne gaa og iffe blioe mat. 3>eg er nu fjøjt til Slar, men jeg føler mig tmgre og fer tjngre ub enb mange af mine ^æbnatbrenbe. Seg tror, jeg funbe løbe Sæbbetøb meb (5nf)ber paa famme Sliber fom jeg, enbffjønbt jeg iffe ønffer at rofe mig beraf. Qeg tror, at jeg fan ubfyotbe lige faa mange trababfer fom nogen af mine S^^^^nbe. Seg tmr fet rmgre 3#ænb buffe unber, før jeg felo bleo træt. SSi fjaoe fjørt 125 engelffe Xftit meb SSogn og ^>efte i be fibfte ni age, og bette er bet 16 SWøbe, oi rjotbe; be uben Imoe oi oberoæret gefter, Ub«ftitlinger og 93afarer og mangen en Siften bæret oppe til Sftibnat. SSi f)aoe foretaget lange Sjøreture ab ftøoebe SBeje, og afligebel tror jeg, at jeg tjar ubftaaet trababferne faa gobt fom Smogen. 9Si burbere bet fom en ftor SSelfignelfe at funne løbe og iffe blibe trætte, at funne gaa og iffe blibe matte, og jeg er af ben Mening, at berfom bi bille fjolbe SSiébomåorbet og be øbrige af ub 93ub, ba fjabe bi i bet minbfte nogen SRet til at forbre ben, naar bi trænge bertil. )bté bi berimob iffe fjolbe 83i bom orbet eller ooerfjolbe ub Sooe, fyvab Sftet fmbe bi ba, naar bi blibe trætte og fbage, til at bebe ub fom giber Stile gjerne og bebrejber iffe" (unber gorubfætning af, at be ere forberebte til mobtage) om en SBelfignelfe? (St anbet Søfte, fom herren giber, at 5)øben Engel ffal gaa bem forbi", fom fjolbe bette $i bom orb, ligefom Engelen gif forbi S^ 5 raefé S3ørn 35øre, ftjne jeg er faa fjerligt, at bi iffe funne burbere bet fjøjt nof. er er ingen bibt om, at traffebomme bille blibe ub> gbbte ober forbens ^nboaanere paa runb af bere Ultjbigtjeb, og naar ben %ib fommer, bil en gorjættetfe fom benne fomme be SRetfærbige tilgobe. ub Stanb bil iffe beftanbig ftribes meb 9ftenneffet. erren Silbub om grelfe bil iffe frembele blibe gjentaget, naar bet førft er blebet forflaret. (gortfæiteå ibe 60.)

8 56 15 Jthvmr I90S* Jfaffefcaøens Øaøfføgelfe. (2lf ^Sræfibent Sftførøj g. mttlj.) SSIonbt be gamle ^éraeltter bar bet en alminbetig fif at fafte, og meben ber i Soben fun bar foregrebet een Saftebag, fif be bog i bereg fenere >iftorie inbtil 28 faabanne age. 3efu ftabfæftebe btéfe, og ffjønbt fyan fun omtalte benne fif to auge, betegnebe fjan bog ubtrrjffefig ben SSigtigfjeb. 3 klaret 1852 biet) ber blanbt be ibfte- 2)age Retlige beb $rcefibent SBrigrjam Doung inbført en regetmæ fig Saftebag, og ben førfie Sorébag i fjber Sftaaneb bleb i mange Star fjefliget bertit. profeten ^ofepfc) tjabbe acterebe tibligere lært om gaften: Sidige giber jeg eber benne ^Befaling, at $ ffufle bebblibe i 93øn og gafte fra benne ib" (Særb. og ^agrene 23og 88: 76). Sor nogle Slår fiben bleb Saftebagen forlagt til ben førfte ønbag i Sftaaneben, paa fjbilfen 2)ag alle irfen Sttenigfjeber tjenefte. Sil forffjellige Siber er ber i irfen >iftorie ogfaa bleben anorbnet fcerlige Saftebage. 3 tibligere Siber bleb Safte blanbt Troels 93ørn anbenbt fom et Segn paa org, jcetenå 93efi)mring eller ^Saaberaabelfe af >imlen SBiftanb i rængfet tiber. enere nbartebe bere forffjellige Safter i ben rab til formalitet at profeterne fanbt bet nøb= benbigt paa bet ftrengefte at irettefætte Solfet, forbi be iffe bilbe forftaa, at ben rjbre Dberfjotbelfe af Subet ingen 23ett)bning Ijabbe, naar ben iffe bar forbunben meb en ren og retffaffen ib banbel. ^aa ben Wlaabe finbe bi, at >erren gjennem profeten ( faia babler Q raeliterne 93rug beraf og gjør SBetrjbningen af en belberjagelig Safte flår for bem:,, e, paa ben 2)ag, 3 fafte, faa 3, foab ber er eberé 2rjft, og S brittc meb alle eber $ fafte til Iftib og Srætte, og til at flaa meb llgnbeligljebg Støbe; $ fafte iffe paa benne ag, faa at 3 faa eber SRøft rjørt i bet bette iffe ben Safte, fom jeg fjar SBeljag i: at 3 løfe Ugubeligf)eb Scenfer, fbrænge Slagetg 23aanb, at 3 gibe be Sortrbfte fri, og at 3 fønberbrtjbe tjbert et bet iffe ben, at bu beler bit SBrøb meb ben hungrige, og at bu laber be (Stenbige og Dmbanfenbe fomme i bit >u? naar bu fer en Skøgen, at bu ba flæber fjant, og at bu iffe brager big tilbage fra bem, fom ere af bit eget jøb? /; 58: 3 7). rebfebe golfet for bet )t)fleri og erflcerebe, at be aab og braf for fig felb uben i minbfte 9ttaabe at fafte for erren.

9 57 jennem tjine profeter lob erren ogfaa ben betbetjagelige gafte forfbnbe: ømmer anbfjebé 3)om og gjører 3ftiffunbt)eb og SBarmtjjertigljeb Ijber mob fin SBrober, og unbertrtoffer iffe (Snfen etter ben gabertøfe, ben gremmebe eller ben (Slenbige; og obtænfer tffe Dnbt imob en S3rober i eberå fjerte" 7 og 8 ab.). S fin SBjergbrcebifen ubtalte 8efu fig om gaften paa føtgenbe 9ftaabe: aiaar 3 fafte, ba fer iffe bebrøbebe ub fom Øjenffalfene, tt)i be forbenbe bereé Slnfigt, paa bet 3ftenneffene fnnne fe bem fafte; fanbetig figer jeg eber: be tjabe bere Søn borte. 3)?en naar bn fafter, ba falb bit >obeb og to bit Slnfigt, at iffe 9ften= neffene ffulle fe big fafte, men bin gaber, fom er i Sønbom, og bin gaber, fom fer i Sønbom, ffal betale big aabenbare" (Sftatt. 6: 16 18) S fit bar tit ^o^anne ' ifcible ftabfæfter gretferen tbbetigt gaften: unne 53rt)flub folfene førge, faatænge SBrubgommen er t)o bem? 3ften be SDage ffulle fomme, naar 83rubgommen ffal borttages fra bem, og ba ffulle be fafte" (9ftatt. 9: 15). Stf alle biéfe gorflaringer fremgaar bet at ben rette gafte er ben, ber fører meb fig ben fanbe ^jcerligtjeb til nb og 9-ftenneffer, og t)t)i gormaal er at bebare -jpjertetå fulbfomne SKentjeb og ufmbffebe >enfigter en gafte for erren i Orbeté fulbefte og btjbefte S3etbbning; tl)i en faaban gafte bil blibe Sægemiblet mob enfyber braf* tiff og aanbelig Slfbigetfe fra anbfyeben; gorfængeligtjeben bil forfbinbe, ftjærligljeben til bore aftebmenneffer bil inbtage ben $lab, og bi bille meb læbe tjjælbe be gattige og aiøblibenbe. age Retlige ere ofte mer eller minbre fbibsfinbige, og nnge aftenneffer mangle tibt gorftaaelfen af, tjbab en for >erren behagelig gaftebag egentlig bil fige. 9?ogle paaftaa, at man iffe maa fbife, men at man gjerne maa briffe; Slubre fige, at man f)berfen maa fbife eller briffe. 9fteb ^enftjn til gaften 83arigt)eb ere aiogle af ben aftening, at ben ffal begtmbe Sørbag akt og førft obljøre (Sønbag ajat, meben» Slubre mene, at bet er tilftræffeligt, naar be fun unblabe at fbife grofoft om ønbagen. bab btéfe ^unfter angaa, ftger baabe bet gamle og bet ntje Seftamente, at meb gaften meneå ber fnlbftænbig Slftjolbentjeb fra aiæringgftoffer, beri inbbefattet rille, og at gaftebagen er fra Siften til Siften".*) Soben til Retlige, faalebe fom ben for* ftaaé af irfen Slutoriteter, figer, at man fra Siften til Siften" ffal unblabe at fbife og briffe, og at be Retlige ffulle tjotbe fig borte fra alle berfontige gornøjetfer og aibbelfer. )a gaftebagen falber ipaa en <Søn= bag, følger bet af fig felb, at man laber fin baglige jerning tjbite. en lebenbe og bebægenbe Slarfag tit gaftebagen Dbretfjotbelfe blanbt be ibfte= ageé Retlige er bbermere foruben be atlerebe næbnte runbe ben, at be gattige berbeb funne blibe forftmebe meb Sebneb mibler og anbre ajøbbenbigljebåartifter. et er berfor en btjbenbe ^51igt for etljbert *) 2>en bigtigfte gaftebag i 3 rael og ben enefte, fom Soben Ijar foreffrebet, nemlig fyovfomngenå Sag, fcleb erhceret for en >bilebag og t)øjtibeligf)oibt fra Stften Kl Siften". 9? eb.

10 58 9ftebtem of irfen at gibe fit gafteoffer, ber ubgjør SScerbien af be ^æringsmibter, font ettere nt)be paa ben ag, til SBiffobben etter ben 9ttanb, font er beftiwet bertil, for at be gattige i SHrfen tunne mobtage SSelfig«nelfen beraf. 9Jieben nu Soden fortanger af atte >ettige i b,ele SBerben, at be ftutte fafte fra Siften til Siften" og atøolbe ftg fra faabel ptfe font Stifte, fan man let fe af be anførte frtftfteber og færtig af ^efa Orb, at bet er af ftørre SSigtigfyeb at ert)otbe Slanben af ben fanbe $jærligt)eb tit ub og 9J?enneffer, at uboife ^jerteté Stentjeb og <5inbet Ddrigtigljeb enb blot at føre 2oben folbe SBogftab ub i Sibet. >erren fjor inbftiftet gaflen paa et fornuftigt og intelligent runblag, og intet af tjan SSærfer er forgjæbeå etter ubiift. an Sob er faabet i benne font i anbre >enfeenber fulbtommen, og følgelig forlanges bet af Stile, font tunne, at be ftutte rette ftg efter ben. S)et er en $tigt, ber iffe ntaa forfømmes, men lab bet tillige blioe erinbret, at gaftebagen ^agttagetfe beb åbnet af dife og titte fra Sif ten til Siften" i!fe er en abfotut SRegel etter stricto jure*) Sob til golfet, men er ooerlabt til bent fom en ambittigfjebgfag til Ubøbelfe meb SSigbom og 93etæntfomf)eb. Slange ere ftjge, Slnbre tjabe legemlige bagtjebet, og atter Slnbte, fom SCftøbrene, tjabe S3ørn at gide ie. Sif faabanne forlanger Qngen gafte. et er jetter ifte nøbbenbigt, at gorælbre toinge bere fmaa 23ørn tit at fafte. ^eg t)ar fjenbt 93øtn, ber paa gaftebagen græb for at faa -Droget at fpife. S faabanne ^itfcetbe bil bet it!e foranlebige noget obt at labe bent fulte; be bitte ba i tebet for at brjbe gaftebagen beltommen frtjgte ben, og dangen bil fnarere fremfalbe Odtøt i bere Sjæl enb jætligf)eb til herren og bere Sftebmennefter. et bit bcere langt bebre at lære bem ^rinciddet og oberlabe til bent fetb at ubøbe bet, naar be ere btebne gamle not og tjabe lært at bælge meb ftørre QntettigenS. 3flen be, font tunne, ftutte fafte, og Sltte blanbt be ibfte» age Retlige ftutte betæreå om at gibe bere gafteoffer til be fattige. er et ingen Unbtagetfe fta benne Snegel; bet forlange^ af be >ettige, haabe Unge og amle, i tjder el af bitten, og bet tan iffe betragtet fom nogen Unbftdlbning, t)di ber paa enfelte tebet ingen gattige ftutbe ftnbeé. 3 faabanne itfælbe bil gafteofret btibe oberfenbt til irfen retmæ fige Stutoriteter paa be teber, tjbor bet et SBtug fot bet. Sab o finbe yiaabe fot jettene Øjne og læte at fafte paa ben Sftaabe, bet et t)am delbeljagelig; faa ftal bet blibe fagt til o ligefont til gamle 3 tael:,, a ftal bit Sd ftembtdbe font Sttotgenrøben, og bin Sægebom ftal fftibe frem i aft, og bin Sftetfærbigtjeb ftal gaa frem for bit Slnfigt, >erren $ertigt)eb ftal flutte tit efter big. a ftal bu daafalbe, og herren ftal bøntjøre, bu ftal raabe, og t)an ftal fige: e, tjer er jeg; *) efter ben ftrenge SRet. 9Ub.

11 59 og berfom bu ræffer til ben hungrige, f)bab bin egen (Sjæl tjar Sbft til, og mætter en banfmægtenbe (Sjæl, ba ffat bit 8b obrinbe i Sftørfet, og bit Sftørfe ffat borbe fom SJHbbagen. Og >erren flat attib lebe big og mætte bin Sjæl i be tørre ( gne og ftbrfe bine S3en; og bu ffal btibe fom en oanbrig Spatie og font et itbebætb, f)bi SSanbe i!fe flaa fejt. Og be, fom nebftamme fra big, ffutle btogge be (Stæber, fom ere øbe fra forbum iber, bu ffat bebbgge be runbbolbe, fom t)abe ligget fra (Slægt tit Slægt, og bu ffat fatbe bet 9tebnebe Sitmurer, SSejeneå gorbebrer, faa at man fan tjaoe SBotig" 58: 8 12). ttertte i Slår bille btio(: affjolbte t jøbenf)abn 14, 15, 16 9Kart 2larf)u3 21, 22, 23 Statborg 28, 29, 30 oteborg 4, 5, 6 Slbiit riftiania 11, 12, 13-93ergen 18, 19, 20 Sronb^iem 25, 26,.27 Sunbébatt 2, 3, 4 50iaj (Stocftjotm 9, 10, 11 Walmo 16, 17, ffolerne konferencer og ben fjalbaartige jamen aft)otbe (Sønbag gormibbag. e unge 9ftænb og binber Ubbannetfe foreninger Starémøbe aftjolbe Sftanbag fort program, ber Oifer ^arafteren af gor= eningernes Slrbejbe, bit blioe ubført. ^Sræfibeuterne for (Sønbaggffoterne og llbbannelfeåforeningerne an= mobeé om at afgibe Rapport tjent)olb t)i oder ben forløbne f»al t>= og t)elo årlige SSirffomljeb. SSi minbe 9#i fionærerne om beb $ræftebøm møbet om Sftanbagen at bære forberebte paa fom fæboanlig at afgioe fulbftænbig Rapport ober bere SSirffom^eb. )et forbenteå, at faabet ^ræfibent (Sfandjtt fom ^ræfibent gjelbfteb bitte oberbære famtlige konferencer. anfeomfl og BeJJsifc&elfe. $en 13 januar anfom SÆtbfte fjriftian Dlfen jun. fra (Sttøoob, Utal), og beffiffebeé til at birfe i riftiania konference.

12 60 øbsfalh..19 (September 1902 bøbe jleffe jmarie Hiclfen i troper, Utarj. un føbtes b. 26 Sult 1844 i etfteb, 9tanberé 2Imt, Qtinammebe (Sbangeliet b. 31 Quli 1883 og emigrerebe i mrt bøbe fom et trofaft Sfteblem af irfen og efterlaber fig >u3bonb, en atter og to (Sønner, af fjbilfe ben ene enbnu optjotber ftg i anmarf. Paria fttthreajfen, jen 21nbreafen mftru, føbt greberiffen, afgif beb øben i fit Rjent i $inebarb b. 22 Sftobember fnat føbte paa fr&mmelrjøj Wlavf, Rørmfteb Sogn, Hjørring 91mt, b. 17 Dftober Jfticls ltrifjtatt fltøripenfen, fjenbt nnber betonet 9ftef Retebe, bøbe b. 4 ecentber 1902 i (Smert), Utal). >an føbte* i SBenbføSfel b. 15 September 1819, annammebe bangeliet i fit gøbetanb i 1855, emigrerebe i 1871 meb fin bngfte atter og fenbte i 1873 SRejfepenge til fin efterlabte uftru og et af SBørnene. an bar gift; r)an førfie Ruftru 0 e i 1884 og tjan anben i Ran bar et trofaft SJteblem af SHrfen og beftanbig gtab og tilfreb. aømar 1- friba W}ri$ttftn t føbt b. 14 SIprif 1885 paa ie= ebe, SSriTerj <Sogn, Hjørring 2lmt, anmarf, bøbe af Scering b. 29 %uti 1902 i 2Rt. ^leafant, UtaJj. Run bar en atter af &f)riftenfen og 3Katljtlbe rjriftenfen og emigrerebe meb fin Sftober i jltaren Sripine 3*n f Bn * Ole S^telfenS Ruftru, bøbe i SRamløfe, aninarf, b. 29. e= cember Run føbteé i tore Stmgbto b. 17 Quti 1833 og bleb bøbt b. 13 Dftober Run bar et trofaft 2Keblem af Sirfen. Bh B\fm Bjørn afgi! beb øben i rammen, Sftorge, b. 11 januar Ran føbte b prit 1828 i Sier og annammebe (Sbangeliet b. 16 September Ran tjabbe til bet fibfte en ftærf %xo Sanbbjcb og bøbe i gorbentning om en rjerlig Opftanbelfe. Btsbømsnrfrei (SJortfat fra ibe 55.) Sab mig i 9ftormon S3og læfe et Ubbrag af bet 21 kapitel af trebie -fteprjté 33og: erfor ffal bet ffe, at fjbo, fom iffe bit tro paa mig, fom er $efu SrtftuS, eller paa be Drb, fom gaberen ffal labe fjant bringe til $&* ningerne og ffal gibe fjant 9ftagt at bringe tit Rebningerne, be ffufle blibe ubrbbbebe af mit golf, fom er af jagten, og bet ffal ffe, ligefom 9ftofe fagbe. ere Raanb ffal opfjøjeg ober bere Sftobftanbere, og alle bere gjenber ffuee ubrbbbe."

13 : 61 ^eg tjar Sro paa btéfe Drb; men Siben tit bereé Obfbtbelfe er enbnu iffe rommen, Rerren er taafmobig og tjar ftor SBarmbJertigfjeb meb SSerben; fjan er oberbærenbe meb gotfet i mab om, at be bitte tbtte til be 3taab, fom gibe bem fra Sib tit anben, og i gorbentning om, at be bitte ombenbe fig fra enfjber Saarffab og flet Ranbting. Wien Sagen dit tomme, ba be, fom iffe bitte annamme t)an Orb etter ablrjbe bet, bille bfibe ubetuftebe fra amfunb meb f)an $agten3 golf. (Snbbibere Og mit golf, fom er en Sebning af ^afob, ffal bære ibtanbt Rebningerne, ja, mibt ibtanbt bem, fom en Søbe bitbe Stir, fom en ung Søbe ibtanbt gaarebjorbe, fjbitfen, naar ben gaar ober, nebtrceber og fønberriber, og ber er S^gen, fom rebber." jftogfe mene, at bet iffe fan bære mutigt; men bærer iffe for fjaftige i eberå Som. Ser er enbnu billioner af ^afobé fterfommere tjer i Stmerifa, og Sagen bil fomme, ba be, fom ber ftaar ffrebet i trebie 9?ebf)i Sog, bifle gaa frem fom en ung Søbe ibtanbt gaarebjorbe", øbetæggenbe og fønberribenbe, og S^gen bil blibe tabt tilbage. Siben tit benne profetis Obfbtbelfe er enbnu iffe fommen, men ben bil fomme. Gliber iffe nebtrbfte eller beftymrebe. Siger iffe til eber felb: Rerren ubfætter fin fjertige Silfommelfe, laber o æbe, briffe og bære glabe, laber o benbe o paa ben og fige: Sab o fobe tibt enbnu, lab o tage o en nb. Sur; 311t forbliber, fom bet bar fra SBegrmbet-- fen, og profeterne fjabe bebraget o. Saber iffe faabanne Sanfer forføre eber, men fmffer paa, at tufinbe Star ere for Rerren fom een Sag, og ofte, naar tjan taler til o, benytter tjan fin egen SibSmaater; berfor t)ænber bet tibt, at bi mtéforftaa f)an Orb; men ligefaa bift, fom tjan tjar ubtalt bem, ligefaa bift bit Sagen for bereé Obfrjtbelfe fomme. ttter f)ebber bet: Sa, $e Rebningerne, berfom be iffe ombenbe fig; tf)i bet ffal ffe paa ben famme Sag, figer gaberen, at jeg bit ubrtjbbe bine Refte mibt af big, og jeg bil forbærbe bine SSogne; Dg jeg bil ubrrjbbe tæberne i bit Sanb og nebbrrjbe alle bine Sefæftninger; Og jeg bil tabe ubrrjbbe Srolbbom af bin Raanb, og ingen Segn = ubtæggere ffulle bære r)o big. Sine ubffaarne 33itleber og bine obrejfte Slfguber bil jeg ogfaa ub= rtjbbe mibt nb af big; og bu ffal iffe mere tilbebe bine Rænberé jerninger. Og jeg bil obrtjffe bine Sunbe mibt nb af big, og jeg bil øbelægge bine tæber.

14 62 Dg bet ffal ffe, at ol Søgn og 93ebrageri og Sfttéunbelfe og brætte og ^Srceftetift og Roreri ffal blibe afffaffet %$i bet ffal ffe, figer gaberen, at f)bo, font daa ben S)ag iffe bil ombenbe fig og!omme til min bem bil jeg ubrdbbe af mit golf, 3 rael Ru. Og jeg bit bringe Ræbn og SSrebe ober bem, ja ober Rebningerne, faaban, fom be iffe fjabe tjørt. Sften berfom be bitte ombenbe fig og Ibtte til mine Drb og iffe forljærbe bere fjerter, ba bil jeg oprette min irfe iblanbt bem, og be ffntte fomme inb i jagten og blide regnebe iblanbt btéfe Dberblebne af ^a!ob, til f)bem jeg f)ar gioet bette Sanb til jenbom. Dg be ffntte hjælpe mit golf, bet Dberblebne af Safob, og ligelebe faa mange af 3 rael Ru, fom ffntte fomme, at be maa bbgge en tab, fom ffal falbe bet nb ^ernfalem." $eg tror, at 9ftormon 93og bleb ffredet beb nb $ejfebning, og jeg tror ligefaa fnlbt og faft, at bet bar ubg s Jiøft, fom fra Rimlen erflcerebe til be tre SSibner, at ben bar oderfat Oeb ubbommené abe og raft, og at ben inbefyotbt anbfjeben. 2)et er min nroffelige Doer* bedténing, at atte be brofetiffe Ubtalelfer og gorjættelfer, fom ben frem* fætter, bitte blibe futbbdrbebe i iben Søb.!yeg er grunbfæftet i ben anbljeber; bar jeg iffe bet, funbe jeg iffe ftaa frem og tale, fom jeg gjør. Rerren f)ar bibnet for mig meb faa ftor SSt )eb om bi fe ^rofe«tier Dbfdtbetfe, at jeg briftigt fan fige, at jeg deeb, be ditte fe bere Ddfbtbelfe bag. nb leder! ette SSærf er f)an3 og iffe 2Kenneffene! et er iffe bet gørfte ^3ræfibentffab, be told SIboftteé, be fjebengangne etter fremtibige profeters SSærf; nej, bet er ubå SSærf, og fjan bil fnlbbbrbe bet. Ran bil nbrette ing, fom bitte aabne 9ttenneffene Øjne meb gornnbring; men l)an forbrer til jengjælb ogfaa ( ren for bet, og bet bil iffe blibe tittabt Smogen at berøbe fjant benne. SDette er mit 83ibne bdrb. Dg lab mig gide et ffiaab: gorbereber eber til at lede og iffe til at bø. 9St inbbefatte iffe øben fom et af= fonbret begreb i dor Religion; tf)i ben er en Sære om Sid i %ib og i ( digf)eb, og bet er i benne Retning, at dor SSirfen foregaar. (Sn faaban Sære inbgbber ^aab i dore jæle; ben leber o til retfærbige Ranblinger og fttjrfer o3 mob dnben; ben gjør o iffe alene til Drbeté Rørere, men ogfaa til beta jørere. 9Si ftræbe efter en edig Xildæjt, efter Rerrebømme, 9flagt, Rerligfyeb og Dbljøjelfe, og di funne obnaa bet daa ben S3etingelfe, at bi abldbe Sefu få'rifti Sære. 3^9 fdne, at bi i bet minbfte fnnbe fjolbe SSi bom orbet meb faa fjerlige Ubfigter for Øje. gor ca. 3 21ar fiben bar jeg ube paa en Sftejfe, og bi bare flere i gølge. S SKejfefelffabet bar ber een etter to, fom f)ber ang, bi paa et etter gjorbe Dbfjofb, abfolut bilbe tjabe bere affe etter Xfje beb 9ftaattiberne.

15 63 ^ døberne, font bi aftjolbt, tolebe jeg ftebfe om SBtébomåorbet; men bet fjabbe iffe ben ønffebe SSirfning. golf fom tit mig og fagbe: )bab nrjtter bet Qt fjolbe 23tébom3orbet; haate rjan og fjmt brbber bet beb at briffe Xfje og affe!" aatebeå foraarfagebe en SOtanbS eller binbe baarlige (gjembel iffe alene, at mine og mine 93røbre SBemærfninger paa bette Dmraabe btebe uben tilftræffetig SSirfning, men at felb erren Slabenbaring bleb berøbet fin rette 23etbbning. )bem tjar Sftet, ben, fom figer, at bet er gobt for o at brilfe affe og Sttje, eller erren, fom figer, at bet er ffabeligt for o? >erren lober bem, fom rjolbe SSiébom» orbet, ftærfe Segemer, ftor llbt)olbent)eb, et tjerligt gorraab af $i bom og unbffa6 og en iffe minbre gorjættelfe, at 2)øben ngel ffal gaa bem forbi. SDe, fom af baarlig SSane brbbe 23i3bom orbet, tage intet enfbn tit >erren Søfter; be tage ingen 9lotit af, fjbab tjan figer eller lober, men briffe adigebet, fom be felb ønffe. aabanne 9ftenneffer gibe et baarligt jembel uben >enft)n til, rjbab >erren eller tjan 2je» nere fjabe fagt berimob. )bté jeg beb at rejfe omfring og beføge be Retlige iffe funbe tjolbe ub Sobe, ba bilbe jeg obgibe mine Rejfer. Wien bil ^erren gibe mig tilftræffelig trjrfe til at tjotbc t)an Orb, faa bil bet frrjbe mig at fomme omfring paa SBeføg tjoé be Redige, birfe iblanbt bem, bebe for bem og anraabe bem om at aftjolbe fig fra bet, fom er forbubt, faa at bi Stile maatte lære at fjeuigljolbe erren Sobe og beb benne gremgang maabe blibe berettigebe til at annamme Sæge«bom", til at finbe 33tébommen og unbffaben fatte, ja ffjutte Sig= genbefæ", til at løbe og iffe blibe trætte", til at gaa og iffe blibe matte" og til at unbgaa >øben ngel". trumenfftafienø fbciafe >nfcer. S)ruffenffab nebbrbber Ungbommen i bene 51anb fraft, Sftanbbommen i ben tbrfe og Sltberbommen i ben<5 bagtjeb. en bringer gaberens fjerte til at brifte, røber ben fjærlige Stftober, tiltntetgiør ben mebføbte Ømtjeb, øbelægger ægteffabelig Kjærligfjeb, ubfletter barnlig føengibenljeb og bringer ben forurettebe Stlberbom meb org i råben. 3)en fremmer SRrjeumattéme, inbfører fmitfomme bgbomme, inbbbber kolera og giber Slnlebning til ^eft og tærenbe rjgbomme. en ffjuler Sanbet meb obenffab og 93røbe. en ftilber gængélerne og lægger S3eflag paa gattiglmfene og aareanftalterne. en foraarfager Sfttéforftaaelfer, obægger til brætte og foranlebiger maal. en oberfblber ugtt)ufene og forfbner algerne meb Dfre. en er bitlerenå

16 b, Snbbrubgtlj&enS ribfjeber, Stratenrøberenå Støtte og Oprørernes bebfte )iætbemibbet. en opmuntrer Søgneren, agter tyben og tjæbrer 53efbotteren. en brrjber gorbtigtetfer, rifter 33ebrageri Dg ærer Sfjænb* fel. en frænfer obgjørenrjeb, fyaber jærtigf)eb, foragter b,b og bag* tater Uffrjlbigtjeb. en ttlfftjubcr gaberen til at bræbe be bjætbetøfe Smaa og faar Skruet tit at fjabe fine gorælbre. en obbrænber Hftænb, fortærer binber, forbømmer Sirjet, forbanber nb og tjaber Rimten, en unberfjøber SSibner, berøber 9Kænb bereå Stemmeret, for* bærber balgene, befmitter alle tjæbertige Snfiitutioner og bringer Sftegje* ringer i gare. en nebbærbiger borgeren, bauærer SRigébagen, be* ffjæmmer Statémanben og afbæbner patrioten, en mebfører Slam, iffe 2t re; grtygt, iffe rbgfyeb; gortbibtelfe, iffe føaah; tenbigrjeb, iffe Stjffatigtjeb; og meb en jæbefé Dnbffab beffuer ben rolig fine ftræffe* lige Øbelæggelfer, og enbnu iffe titfrebs meb bet aherebe ubførte >nbe forftrjrrer ben frembeleg greben, borttager St)ffen, forbærber Sæberne, fortrænger itliben, ubfbreber falffe frtjgter og titintetgjør kationernes 2fåre; berbaa forbanber ben SSerben og ler ab ben Utbffer. en gjør alt bette og enbnu mere ben bræber Sjælen, en er ribbjutet i alle gorbrrjbetfer, 9ttoberen til al Skberftbggeligtjeb, jæbetens bebfte SSen bærfte gjenbe.?maa QØifefcetr, (Jftoberforg. Saa' bu f)am min tilte reng meb ben Irjfe frøhebe Sof? Saa' jeg paa )am længe, jeg faa' bog albrig not! 2If, faa tom, faa tom, faa tom, ftaar nu fjan titte SSugge, men mit fiaffefg 93rbft er fulbt af Sabn og btjbe Suffe. tir. 3Hdf)arbt. Støbomlorbet 49, 60 Stebaftionelt: gaftebagenå Qagttagelfe 56 goraaréfonferencerne 59 Jnb-fjøth: 9lnfomft og SScfEiHelfe 59 SDøbéfoIb 60 Sntffenffabertå fociale Dnber 63 maa SBiHeber (SO^oberforg) 64 lijøfienliøtm 190$. Ubgiaet og forlagt af Sintljon S. < tand)t), or3gabe 11. N. Xrtift 6o g. 6. SBurbmg (SB. DSeteriern.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær*

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær* 321 Sftanbtnaotens Sfjerne tørpn for k jsmftø IJåfltø WØ&t> anbfyeben, Jxunbflaben, Dfyben og Sroen erc forenebe. 8. Aarg i\r. E Den 1. August 1859. Priis : 6 Sk. pr. Exp. (gtmngcltcté fbelflgtielfetf,

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere