1. kvartalsrapport maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010"

Transkript

1 1. kvartalsrapport maj 2010 Nordic Tankers A/S CVR-nr

2 Resumé Rederiet har i 1. kvartal arbejdet videre med implementering af strategien og med integrationen af den fra Clipper overtagne tankskibsorganisation. Efter regnskabsperiodens udløb lykkedes det i maj måned 2010 Rederiet at gennemføre en succesfuld fuldtegnet aktieemission, som bl.a. medfører en betydelig styrkelse af soliditeten. Vi er meget tilfredse med, at fortegningsemissionen er fuldtegnet, og ser det som en tillidserklæring fra eksisterende og nye aktionærer til ledelsen og den nye bestyrelse og en solid opbakning til vores langsigtede strategi. Udover at sikre selskabet en betydelig bedre soliditet, styrker fortegningsemissionen også Nordic Tankers muligheder for aktivt at deltage i konsolideringen af kemikalietankskibsmarkedet siger adm. direktør Tommy Thomsen. Nordic Tankers fik i første kvartal 2010 et underskud før skat og nedskrivning af goodwill på USD 4,0 millioner, og et underskud før skat men efter nedskrivning af goodwill på USD 12,1 millioner. Resultatet er i overensstemmelse med ledelsens forventninger, og forventningerne til hele året 2010 på et underskud før skat og nedskrivninger på mellem USD 20 og 25 millioner fastholdes. Den fra Clipper overtagne tankskibsorganisation er i løbet af 1. kvartal kommet godt på plads i Nordic Tankers, og såvel Rederiets kunder som øvrige samarbejdspartnere har reageret positivt på Nordic Tankers som et full-service rederi. Koncernens hoved- og nøgletal USD millioner 1. kvartal 1.kvartal Hele året Nettoomsætning 19,9 7,3 30,0 Omsætning på TCE basis 15,3 7,3 30,0 Primær drift inden af- og nedskrivninger (EBITDA) 0,6 2,9 7,4 Primær drift (EBIT) (11,3) 0,3 (88,5) Finansielle poster (0,8) 0,4 (6,0) Resultat før skat (12,1) 0,7 (94,5) Resultat efter skat (12,2) 0,7 (94,6) Egenkapital 34,0 115,8 20,6 Aktiver i alt 314,3 259,6 220,7 Nettorentebærende gæld 246,4 109,4 187,4 Markedsværdi 53,2 34,6 36,0 Soliditet 10,8% 44,6% 9,3% Antal aktier, millioner 12,6 7,2 7,2 Resultat per aktie, USD -0,97 0,10-13,21 Indre værdi per aktie, USD 2,63 16,20 2,90 Børskurs per aktie, DKK 23,35 27,00 26,00 Børskurs per aktie, USD 4,23 4,82 5,01 USD/DKK 5,52 5,60 5,19 * Tallene fra 1. kvartal 2009 er ikke sammenlignelige med 1. kvartal 2010, da Nordic Tankers den 7. januar 2010 overtog 5 kemikalietankskibe og tankskibsorganisationen fra Clipper. Årets første tre måneder var præget af den fortsat lave efterspørgsel efter tankskibstransport og en fortsat stor tilgang af ny tonnage i begge Rederiets segmenter. Kvartalets resultat afspejler det fortsat svage kemikalie- og produkttankmarked og lave fragtrater i begge segmenter. Udviklingen i den globale økonomi viser svage tegn på bedring, men Rederiet har endnu ikke for alvor set dette reflekteret i tonnage-efterspørgslen. Rederiets egenkapital steg i kvartalet fra USD 20,6 millioner til USD 34,0 millioner, som følge af apportindskuddet fra Clipper der forøgede egenkapitalen med USD 25,9 millioner, og reduceret med underskud på driften på USD 12,5 millioner. Ledelsen anser resultatet for utilfredsstillende, om end i overensstemmelse med forventningerne, og fortsætter arbejdet på en række tiltag til forbedring af Rederiets fremtidige konkurrenceevne og resultater, baseret på stadig bedre udnyttelse af Rederiets operationelle kompetencer. De per 31. marts 2010 foretagne nedskrivningstests giver ikke Rederiet anledning til at foretage ændringer af skibenes bogførte værdier i forbindelse med kvartalsrapporten. Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 15 2

3 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Harbour House Sundkrogsgade København Ø CVR-nr Hjemstedskommune: København Hjemmeside: Telefon: Kontaktperson vedrørende kvartalsrapporten: Finansdirektør Christian Hassel Bestyrelse Knud Pontoppidan, formand Erik Bartnes, næstformand Mogens Buschard Henrik Lund Dal Jens Fehrn-Christensen Sven Rosenmeyer Paulsen Direktion Administrerende direktør Tommy Thomsen Finansdirektør Christian Hassel Revision Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn som reflekterer Nordic Tankers nuværende syn på den fremtidige udvikling. Sådanne udsagn er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og Nordic Tankers faktiske resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold som kan medføre at de opnåede resultater afviger fra forventningerne omfatter bl.a. ændringer i makroøkonomiske, lovgivningsmæssige og politiske forudsætninger, specielt på Rederiets hovedmarkeder, udviklingen i fragtrater, driftsomkostninger og skibspriser samt mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder. Ledelsesberetning Det nye Nordic Tankers Første kvartal af 2010 blev for Nordic Tankers præget af transaktionen med Clipper gennemført den 7. januar 2010, som med ét slag ændrede Rederiet fra at være en tonnage provider til at blive et full-service rederi med egen kommerciel og teknisk operation samt egen administrativ organisation. Den fra Clipper overtagne tankskibsorganisation er i løbet af 1. kvartal kommet godt på plads i Nordic Tankers, og såvel Rederiets kunder som øvrige samarbejdspartnere har reageret positivt på Nordic Tankers som et full-service rederi. Efter transaktionens gennemførelse ejer eller opererer Nordic Tankers en flåde på ca. 70 kemikalie- og produkttankskibe, og er således én af de større operatører i verden. Ledelsen vil fremover fortsat forfølge en strategi baseret på lønsom vækst, og vil have fokus på langsigtet forøgelse af rederiets værdi, baseret på stadig bedre udnyttelse af Rederiets operationelle kompetencer. Efter transaktionens gennemførelse ejer Rederiet helt eller delvist ni kemikalie- og seks produkttankskibe, medens yderligere ca. 55 kemikalietankskibe opereres for andre ejere, primært Clipper. Kemikalietankskibene opereres hovedsageligt af Rederiets egen organisation, medens produkttankskibene opereres eksternt i pools sammen med andre skibe af samme type. Periodens resultat Nordic Tankers fik i første kvartal 2010 et underskud før skat og nedskrivning af goodwill på USD 4,0 millioner, og et underskud før skat men efter nedskrivning af goodwill på USD 12,1 millioner. Den omtalte goodwill på USD 8,1 millioner havde ingen indvirkning på egenkapitalen, idet såvel optagelsen som nedskrivningen fandt sted i første kvartal. Resultatet er i overensstemmelse med ledelsens forventninger, og forventningerne til hele året 2010 som udmeldt i årsregnskabet for 2009 og prospekt dateret 22. april 2010, på et underskud før skat og nedskrivninger på mellem USD 20 og 25 millioner fastholdes. Ledelsen anser resultatet for utilfredsstillende, Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 15 3

4 men også som en direkte følge af de nuværende markedsforhold, og fortsætter arbejdet på en række tiltag til forbedring af Rederiets fremtidige konkurrenceevne og resultater. Årets første tre måneder var præget af den fortsat lave efterspørgsel efter tankskibstransport og en relativt stor tilgang af ny tonnage i begge Rederiets segmenter. Udviklingen i den globale økonomi viser svage tegn på bedring, men Rederiet har endnu ikke for alvor set dette reflekteret i tonnage-efterspørgslen. Den nuværende forholdsvis store tonnagetilgang forventes at fortsætte året ud. I 2011 forventes fortsat nogen tilgang af ny tonnage, dog på et betydeligt lavere niveau end i år. Rederiets fem ejede dwt kemikalietankskibe sejler i stor udstrækning under kontraktsdækning i nordeuropa, og nyder derfor en lidt større stabilitet i efterspørgslen end de fire ejede dwt kemikalietankskibe, hvoraf tre skibe sejler i spotmarkedet medens et skib sejler på en etårig timecharter. I produkttankskibssegmentet er Rederiet fortsat af den opfattelse, at beskæftigelsen af Rederiets produkttankskibe i markedsledende pools medfører højere rater end produkttankskibsmarkedet generelt udviser. Kvartalets resultat afspejler et fortsat svagt kemikalie- og produkttankmarked og lave fragtrater i begge segmenter. Nordic Tankers omsætning på TCE basis udgjorde i perioden 1. januar marts 2010 USD 15,3 millioner, fordelt med USD 10,1 millioner i kemikalietankskibssegmentet og USD 5,2 millioner i produkttankskibssegmentet. Omkostningerne til skibenes drift udgjorde USD 8,4 millioner, hvoraf USD 5,7 millioner relaterer sig til kemikalietanksskibssegmentet og USD 2,7 millioner til produkttankskibssegmentet. Personaleomkostninger udgjorde USD 3,9 millioner hvoraf hovedparten vedrører kemikalietankskibssegmentet, idet driften af Rederiets produkttankskibe foregår i eksterne pools. Rederiets samlede af- og nedskrivninger udgjorde USD 11,9 millioner i perioden hvoraf USD 3,8 millioner er planmæssige afskrivninger på rederiets ejede tonnage, medens USD 8,1 millioner relaterer sig til nedskrivning af goodwill indregnet i forbindelse med transaktionen med Clipper. Der henvises til en nærmere beskrivelse heraf i Rederiets Årsrapport 2009, side 8-9 samt note 5 i denne meddelelse. Finansielle indtægter udgjorde USD 3,0 millioner primært i form af ikke realiserede valutakursgevinster på lån, medens finansielle udgifter udgjorde USD 3,8 millioner primært i form af renter. Balancen per 31. marts 2010 Rederiets samlede aktiver steg fra USD 220,7 millioner ultimo 2009 til USD 314,3 millioner per 31. marts 2010, en stigning på USD 93,6 millioner. Stigningen er primært en følge af apportindskuddet af fem kemikalietankskibe, tilførsel af likvide midler og arbejdskapital fra Clipper samt indregnet værdi af den forventede udskudte betaling for Clipper s tankskibsorganisation. For yderligere detaljer henvises til note 5. Nordic Tankers egenkapital steg i perioden fra USD 20,6 millioner ultimo 2009 til USD 34,0 millioner per 31. marts Stigningen kan henføres til den ovenfor omtalte transaktion med Clipper, delvist opvejet af periodens underskud. Rederiets finanslån steg i perioden fra USD 190,0 millioner til USD 237,9 millioner som følge af overtagelse af gæld knyttet til de fem fra Clipper erhvervede kemikalietankskibe. Egenkapitalandelen steg i perioden fra 9,3% til 10,8%, hvilket stadig er langt lavere end ledelsen finder ønskeligt. Ledelsen følger løbende markedsudviklingen herunder fragtraterne og udviklingen i værdien af Rederiets skibe. I forbindelse med aflæggelse af perioderegnskaber foretages nedskrivningstests, såfremt der er forhold der indikerer at den bogførte værdi af skibene væsentligt afviger fra værdien af den fremtidige indtjening som skibene kan generere. Ovenpå de relativt store nedskrivninger foretaget i 2009, udviser Rederiets nedskrivningstests værdier på niveau med den bogførte værdi af skibene. Rederiet finder således ikke anledning til at foretage ændringer af skibenes bogførte værdier i forbindelse med kvartalsrapporten. Det bør i den forbindelse bemærkes, at der fortsat er stor usikkerhed forbundet med udviklingen i fragtrater og de øvrige forudsætninger, der indgår i beregningerne i nedskrivningstesten. Væsentligste risici og usikkerheder Fragtraterne for såvel kemikale- som produkttankskibe er fortsat på et historisk lavt niveau. Rederiets resultat er følsomt overfor ændringer i rateniveauet, og en forbliven på dette niveau eller et yderligere fald i raterne vil føre til fortsatte underskud for Rederiet. Selskabet har ved den gennemførte kapitaludvidelse styrket soliditeten. Med henblik på at realisere strategiplanen for selskabet er det dog ledelsens målsætning at styrke egenkapitalen yderligere i fremtiden herunder ved tiltag der kan forbedre Rederiets indtjening. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb I april/maj måned 2010 har Rederiet gennemført en kapitaludvidelse i form af en nyemission af aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Hver eksisterende aktie gav mulighed for at tegne to nye aktier til DKK 10 per styk, således at i alt 25,2 millioner nye aktier blev udbudt. Emissionen blev offentliggjort torsdag den 22. april 2010 gennem udgivelse af et prospekt, og perioden for tegning af nye aktier løb frem til onsdag den 12. maj Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 15 4

5 Gennem en kombination af de eksisterende aktionærers udnyttelse af deres fortegningsretter og delvis udnyttelse af tegningsgarantier stillet af en række garanter lykkedes det Rederiet at få emissionen fuldtegnet. Nettoprovenuet efter afholdelse af udgifter i forbindelse med emissionen forventes at ligge i størrelsesordenen USD 40,1 millioner, hvoraf ca. USD 14,2 millioner er modtaget i form af konvertering af gældsbreve udstedt i forbindelse med transaktionen i januar 2010, medens ca. USD 25,9 millioner er modtaget i form af likvider. Kapitaludvidelsen medfører en stigning i det totale antal udstedte aktier i Nordic Tankers fra 12,6 millioner til 37,8 millioner, og en væsentlig styrkelse af egenkapitalandelen. Fuldtegningen af aktieemissionen forbedrede endvidere selskabets lånevilkår, idet tilbagebetaling af udskudte afdrag på lån i henhold til indgået moratorium kan udskydes yderligere fra primo 2012 til afvikling over en 24 måneders periode løbende fra begyndelsen af Endelig bemærkes, at Rederiet på nuværende tidspunkt opfylder alle vilkår i sine låneaftaler (de finansielle covenants). I forbindelse med emissionen fik Nordic Tankers en ny, stor aktionær i form af det indisk baserede konglomerat Siva Group med en ejerandel på 23,5%. Siva Group har bl.a. aktiviteter indenfor shipping, telekommunikation, fast ejendom, landbrug og vedvarende energi, og har siden 2008 ejet det norske rederi J.B. Ugland Shipping. Da Clipper Group fortsat er rederiets største aktionær med en uændret ejerandel på 31%, vil Nordic Tankers fremover have fordelen af to store aktionærer med erfaring indenfor shipping. Den 21. april 2010 offentliggjorde Rederiet indgåelsen af en hensigtserklæring med den asiatiske pool operatør Womar Holdings LLC. Parterne forventer den 1. juni 2010 at påbegynde et uformelt samarbejde, hvor Nordic Tankers står for befragtningen af parternes relevante tonnage i områderne vest for Suez-kanalen, medens Womar befragter den del af parternes relevante tonnage som befinder sig øst for Suez-kanalen. Det er intentionen at parterne over de kommende måneder vil arbejde frem mod et mere formaliseret pool samarbejde indenfor kemikalietankskibssegmentet for coated tonnage i størrelsesordenen dwt. Den 22. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Nordic Tankers, hvor der indvalgtes 3 nye medlemmer i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med Knud Pontoppidan som formand og Erik Bartnes som næstformand. Forventningerne til 2010 På grund af den fortsat uvisse økonomiske situation og trods tegn på gradvis bedring i den globale økonomi er det særdeles vanskeligt at forudse markedsudviklingen i Under alle omstændigheder tegner 2010 til at blive et vanskeligt år, og Nordic Tankers fastholder de tidligere udmeldte forventninger om en omsætning på TCE basis i størrelsesordenen USD millioner, driftsindtjening før af- og nedskrivninger (EBITDA) på USD 4-8 millioner, og et resultat før skat på mellem USD -20 og -25 millioner inden nedskrivninger. Dette uanset en forventet reduktion af rederiets finansielle omkostninger i størrelsesordenen USD 1 million som følge af den gennemførte emission. Før skat men efter nedskrivning af goodwill på USD 8,1 millioner forventes et resultat på mellem USD -28 og -33 millioner. Resultatforventningerne afspejler de fortsat historisk lave fragtrater. Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010 for Nordic Tankers A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Vi anser ledelsesberetningen for at give en retvisende redegørelse for udviklingen i og resultatet af koncernens aktiviteter og finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 26. maj 2010 Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 15 5

6 Direktion Tommy Thomsen Administrerende direktør Christian Hassel Finansdirektør Bestyrelse Knud Pontoppidan Erik Bartnes Mogens Stig Buschard Formand Næstformand Henrik Lund Dal Jens Fehrn-Christensen Sven Rosenmeyer Paulsen Totalindkomstopgørelse for koncernen (sammendraget) USD millioner 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 19,9 7,3 30,0 Rejserelaterede omkostninger (4,6) 0,0 0,0 Omsætning på TCE basis 15,3 7,3 30,0 Omkostninger til skibenes drift (8,4) (4,2) (18,9) Personaleomkostninger (3,9) (0,2) (0,3) Andre eksterne omkostninger (2,4) 0,1 (3,4) Primær drift inden af- og nedskrivninger (EBITDA) 0,6 2,9 7,4 Afskrivninger (3,8) (2,6) (11,1) Nedskrivninger (8,1) 0,0 (84,8) Primær drift (EBIT) (11,3) 0,3 (88,5) Finansielle indtægter 3,0 1,3 1,4 Finansielle omkostninger (3,8) (1,0) (7,4) Resultat før skat (12,1) 0,7 (94,5) Skat af periodens resultat (0,0) (0,0) (0,0) Resultat efter skat (12,2) 0,7 (94,6) Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter mv. (0,3) (0,1) 0,2 Anden totalindkomst i alt (0,3) (0,1) 0,2 Totalindkomst (12,5) 0,6 (94,4) Fordeling af periodens resultat Modervirksomhedens aktionærer (12,1) 0,7 (94,6) Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 Fordeling af periodens totalindkomst Modervirksomhedens aktionærer (12,5) 0,6 (94,4) Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 Antal aktier, ultimo (millioner) 12,6 7,2 7,2 Resultat per aktie, USD (0,97) 0,10 (13,17) * Tallene fra 1. kvartal 2009 er ikke sammenlignelige med 1. kvartal 2010, da Nordic Tankers den 7. januar 2010 overtog 5 kemikalietankskibe og tankskibsorganisationen fra Clipper. Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 15 6

7 Balance (sammendraget) USD millioner 31. marts 31. marts 31. december Aktiver Immaterielle aktiver 8,5 0,0 0,0 Materielle aktiver 276,3 231,6 207,6 Langfristede aktiver i alt 284,8 231,6 207,6 Beholdning af smøremidler 2,6 1,1 1,1 Tilgodehavender 14,7 7,4 9,3 Likvide beholdninger 12,2 19,3 2,6 Finansielle aktiver bestemt for salg 0,0 0,2 0,1 Kortfristede aktiver i alt 29,5 28,0 13,2 Aktiver i alt 314,3 259,6 220,7 Passiver Egenkapital, modervirksomhedens aktionærer 33,1 115,8 20,6 Egenkapital, minoritetsinteresser 0,9 0,0 0,0 Egenkapital i alt 34,0 115,8 20,6 Finanslån 232,6 117,7 188,8 Andre langfristede forpligtelser 20,7 0,0 0,0 Langfristede forpligtelser i alt 253,3 117,7 188,8 Finanslån 5,3 11,2 1,2 Andre kortfristede forpligtelser 21,7 14,8 10,2 Kortfristede forpligtelser i alt 27,0 26,0 11,3 Forpligtelser i alt 280,3 143,8 200,1 Passiver i alt 314,3 259,6 220,7 * Tallene fra 1. kvartal 2009 er ikke sammenlignelige med 1. kvartal 2010, da Nordic Tankers den 7. januar 2010 overtog 5 kemikalietankskibe og tankskibsorganisationen fra Clipper. Egenkapitalopgørelse USD millioner Aktie- Reserver Overført Egenkapi- EgenkapitalEgenkapital kapital resultat tal moder minoriteter i alt Egenkapital 1. januar ,8 32,7 69,7 115,2 0,0 115,3 Totalindkomst for perioden 0,0 (0,1) 0,7 0,6 0,0 0,6 Egenkapital 31. marts ,8 32,6 70,4 115,8 0,0 115,8 Totalindkomst for perioden 0,0 0,3 (95,2) (94,9) 0,0 (94,9) Omkostninger, kapitalforhøjelse 0,0 (0,3) 0,0 (0,3) 0,0 (0,3) Egenkapital 31. december ,8 32,6 (24,9) 20,6 0,0 20,6 Reklassifikation 1. januar 0,0 (35,3) 35,3 0,0 0,0 0,0 Totalindkomst for perioden 0,0 (0,3) (12,1) (12,5) (0,0) (12,5) Kapitalforhøjelse, netto 10,4 0,0 14,6 24,9 1,0 25,9 Egenkapital 31. marts ,2 (3,0) 12,8 33,0 0,9 34,0 Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 15 7

8 Pengestrømsopgørelse (sammendraget) USD million 1. kvartal 1. kvartal Hele året Resultat af primær drift (EBIT) (11,3) 0,3 (88,5) Af- og nedskrivninger 11,9 2,6 95,9 Ændringer i arbejdskapital 7,2 1,0 (3,0) Finansielle indtægter 0,1 1,3 1,4 Finansielle omkostninger (3,7) (1,0) (7,5) Betalte skatter (0,1) 0,0 (3,6) Pengestrøm fra driften 4,1 4,3 (5,4) Køb/salg af virksomheder, netto (se note 5) 8,5 0,0 0,0 Køb/salg af materielle aktiver mv. (1,7) (7,4) (76,9) Pengestrøm vedrørende investeringer 6,8 (7,4) (76,9) Optagelse af finansiering 0,0 12,0 82,0 Afdrag på lånefaciliteter (1,4) (1,7) (9,2) Pengestrøm vedrørende finansiering (1,4) 10,3 72,7 Periodens pengestrøm 9,5 7,2 (9,5) Likvider primo perioden 2,6 12,1 12,1 Likvider ultimo perioden 12,1 19,3 2,6 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis for delårsrapporten Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra effekten af nedenstående ændrede standarder m.v. uændret i forhold til årsrapporten for Vi henviser til årsrapporten for 2009 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Der er foretaget enkelte ændringer i opstilling og betegnelser samt reklassifikationer. Disse ændringer påvirker ikke egenkapital og resultat. Nye og ændrede regnskabsstandarder Regnskabspraksis er ændret med virkning fra og med regnskabsåret 2010 som følge af implementering af den ændrede IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger. Koncernen skal således fra og med 2010 indregne omkostninger og ændringer til betingede købsvederlag direkte i årets resultat. Standarden giver endvidere mulighed for at indregne goodwill ved erhvervelse af minoritetsinteresser. Der henvises til note 5 for en nærmere beskrivelse af virksomhedssammenslutninger i perioden. Ændret segmentpræsentation Præsentationen af segmentoplysninger er ændret med virkning fra 1. januar 2010 således, at segmenterne i henhold til IFRS 8 præsenteres i overensstemmelse med den interne styring. Ændringen har medført præsentation af to segmenter - Produkt- og Kemikalietankskibe - mod tidligere 3 segmenter, ved sammenlægning af segmenterne LR 1 og Handysize. Finansielle poster og skat for Koncernen henføres endvidere fra og med 2010 til Ikke fordelte aktiviteter. Sammenligningstal er tilpasset den ændrede segmentrapportering. 2. Regnskabsmæssige skøn De foretagne nedskrivningstests har ikke givet anledning til nedskrivninger eller tilbageførelse af samme på selskabets skibe. Selskabet foretager i henhold til IAS 36 nedskrivningstests af immaterielle anlægsaktiver årligt samt af materielle anlægsaktiver ved indikation på værdiforringelse. I 1. kvartal er foretaget nedskrivning med USD 8,1 million af goodwill opstået ved den i note 5 beskrevne virksomhedssammenslutning, idet de foretagne tests har medført behov for nedskrivning. Ledelsens skøn er i det hele baseret på den forventede udvikling i fragtmarkedet, og skønnet er som følge af den nuværende markedssituation behæftet med væsentlig usikkerhed. Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 15 8

9 3. Til- og afgange af materielle aktiver Materielle aktiver (sammendraget) USD millioner 1. kvartal 1. kvartal Hele året Tilgange ved virksomhedssammenslutninger 70,8 0,0 0,0 Tilgange af skibstonnage (inklusiv dokninger) 1,7 7,6 96,0 Periodens tilgange i alt 72,5 7,6 96,0 4. Resultat pr. segment Segmentoplysninger for koncernen 1. kvartal 2010 Produkt- Kemikalie- Ikke USD millioner tankskibe tankskibe fordelt I alt Nettoomsætning 5,2 14,7 0,0 19,9 Rejserelaterede omkostninger 0,0 (4,6) 0,0 (4,6) Omsætning på TCE basis 5,2 10,1 0,0 15,3 Omkostninger til skibenes drift (2,7) (5,7) 0,0 (8,4) Personaleomkostninger 0,0 (3,0) (0,9) (3,9) Andre eksterne omkostninger (0,1) (1,3) (0,9) (2,4) Primær drift inden af- og nedskrivninger (EBITDA) 2,4 0,1 (1,8) 0,6 Afskrivninger (1,6) (2,2) 0,0 (3,8) Nedskrivninger 0,0 (8,1) 0,0 (8,1) Primær drift (EBIT), segmentresultat 0,7 (10,2) (1,8) (11,3) Finansielle indtægter 3,0 3,0 Finansielle omkostninger (3,8) (3,8) Resultat før skat (2,6) (12,1) Skat af periodens resultat (0,0) (0,0) Resultat efter skat (2,7) (12,2) Segment anlægsaktiver 132,6 152,1 0,0 284,8 Note: I Ikke fordelt indgår administrationsomkostninger vedrørende gruppeaktiviteter samt finansielle indtægter, finansielle omkostninger og skat. Under finansielle omkostninger indgår koncernens finansiering af skibe, herunder indgår i 1. kvartal urealiseret kursgevinst på finanslån med USD 3,0 millioner (1. kvartal 2009 USD 0,0 millioner). Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 15 9

10 Segmentoplysninger for koncernen 1. kvartal 2009 Produkt- Kemikalie- Ikke USD millioner tankskibe tankskibe fordelt I alt Nettoomsætning 3,6 3,7 0,0 7,3 Rejserelaterede omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsætning på TCE basis 3,6 3,7 0,0 7,3 Omkostninger til skibenes drift (1,8) (2,4) 0,0 (4,2) Personaleomkostninger 0,0 (0,0) (0,2) (0,2) Andre omkostninger (0,0) (0,1) 0,2 0,1 Primær drift inden af- og nedskrivninger (EBITDA) 1,8 1,1 0,0 2,9 Afskrivninger (1,3) (1,3) (0,0) (2,6) Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Primær drift (EBIT), segmentresultat 0,5 (0,2) 0,0 0,3 Finansielle indtægter 1,3 1,3 Finansielle omkostninger (1,0) (1,0) Resultat før skat 0,4 0,7 Skat af periodens resultat (0,0) (0,0) Resultat efter skat 0,4 0,7 Segmentoplysninger for koncernen 2009 Produkt- Kemikalie- Ikke USD millioner tankskibe tankskibe fordelt I alt Nettoomsætning 16,9 13,0 0,0 30,0 Rejserelaterede omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsætning på TCE basis 16,9 13,0 0,0 30,0 Omkostninger til skibenes drift (9,3) (9,6) (0,0) (18,9) Personaleomkostninger (0,4) (0,4) 0,5 (0,3) Andre omkostninger (1,6) (1,4) (0,4) (3,4) Primær drift inden af- og nedskrivninger (EBITDA) 5,5 1,7 0,1 7,4 Afskrivninger (6,5) (4,5) 0,0 (11,1) Nedskrivninger (63,3) (21,6) 0,0 (84,8) Primær drift (EBIT), segmentresultat (64,2) (24,4) 0,1 (88,5) Finansielle indtægter 1,4 1,4 Finansielle omkostninger (7,4) (7,4) Resultat før skat (5,9) (94,4) Skat af periodens resultat (0,0) (0,0) Resultat efter skat (5,9) (94,5) 5. Køb af virksomheder i 2010 Nordic Tankers har 7. januar 2010 erhvervet flertallet af stemmerettighederne i en række virksomheder fra Clipper og har dermed opnået kontrol med disse virksomheder. Formålet med erhvervelserne var at udvide Nordic Tankers aktiviteter inden for kemikalietankskibssegmentet, dels gennem ejerskab af skibe og dels gennem udøvelse af managementaktiviteter inden for dette segment. Erhvervelserne omfattede i hovedtræk følgende skibsejende selskaber samt management selskaber (alle med hjemsted i København): Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr

11 Navn Primær aktivitet Overtaget ejerandel % Overtaget stemmeandel % Skibsejende selskaber: A/S Nordic Inge Ejerskab og drift af skib K/S Nordic Marianne Ejerskab og drift af skib K/S Nordic Nadja Ejerskab og drift af skib K/S Nordic Nelly Ejerskab og drift af skib K/S Nordic Nora Ejerskab og drift af skib Komplementarselskaber: Nordic Marianne ApS Nordic Nadja APS Nordic Nelly ApS Nordic Nora ApS Komplementarer i hvert ét af de 4 erhvervede kommanditselskaber Management selskaber: Nordic Tankers Management A/S Nordic Tankers Marine A/S Kommercielt management af skibe Teknisk management af skibe Da købet af de anførte skibsejende selskaber og management selskaber er gennemført samtidig og mellem stort set de samme parter, er erhvervelsen anset som et samlet virksomhedskøb. Clipper er som følge af udstedelse af nye aktier ved transaktionen blevet en betydelig aktionær i Nordic Tankers med en ejerandel på ca. 31%. Da de tidligere aktionærer i Nordic Tankers fortsat besidder flertallet af stemmerettigheder i den samlede virksomhed, er Nordic Tankers anset som den overtagende part. De overtagne aktiver og forpligtelser, fordeling af købsvederlag på USD 46,1 millioner samt pengestrømme i forbindelse med transaktionen specificeres foreløbigt som følger: Langfristede aktiver USD millioner Skibe 70,7 Inventar 0,2 Langfristede aktiver i alt 70,9 Kortfristede aktiver Beholdning af smøremidler 0,6 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2,8 Andre tilgodehavender 8,3 Likvide beholdninger 9,2 Kortfristede aktiver i alt 20,9 Aktiver i alt 91,8 Langfristede forpligtelser Finanslån 46,1 Kortfristede forpligtelser Finanslån 6,2 Leverandørgæld 2,3 Anden gæld 6,8 Kortfristede forpligtelser i alt 15,3 Overtagne nettoaktiver i alt 30,4 Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr

12 Goodwill 16,7 Minoritetsinteresser -1,0 Samlet vederlag 46,1 Overtagne likvide beholdninger, jf. ovenfor -9,2 Udskudt betinget vederlag -6,1 Vederlagt i aktier til børskurs -20,7 Vederlagt i aktier til transaktionskurs -4,9 Vederlagt i gældsbreve -14,4 Kontant vederlag -9,2 Omkostninger relateret til emissionen 0,7 Køb af virksomheder, netto -8,5 Minoritetsinteresserne indregnes ved transaktionen til den forholdsmæssige andel af dagsværdien af identificerede nettoaktiver. Vederlaget består af udskudt betinget vederlag, aktier samt gældsbreve. Det betingede vederlag afhænger af resultaterne i Nordic Tankers Management A/S samt Nordic Tankers Marine Services A/S i perioden og kan udgøre mellem USD 7,5 millioner og USD 15,0 millioner afhængig af resultatet i perioden. Herudover er aftalt, at sælger kompenserer køber for underskud i årene med maksimalt USD 11 millioner. Det samlede vederlag kan således udgøre mellem USD -3,5 millioner og USD 15 millioner og er indregnet til dagsværdi på overtagelsestidspunktet med USD 6,1 mio. Der er udstedt i alt stk. vederlagsaktier, hvoraf stk. er udstedt til børskurs på DKK 27,70 per aktie eller i alt USD 20,7 mio., og stk. er udstedt til den ved transaktionen fastlagte dagsværdi på DKK 16,68 per aktie eller i alt USD 4,9 mio. Det samlede antal aktier er ved transaktionen øget til stk. I perioden 7. januar marts 2010 bidrog de fra Clipper erhvervede virksomheder med en nettoomsætning på USD 10,9 millioner samt et resultat på USD -9,2 millioner, hvoraf nedskrivning på goodwill udgør med USD 8,1 millioner. Såfremt virksomhedskøbet var sket 1. januar 2010, ville nettoomsætningen og resultatet for 1. kvartal 2010 ikke være væsentligt anderledes. Der er som beskrevet i note 2 i 1. kvartal foretaget nedskrivning af goodwill med USD 8,1 millioner. Den ikke nedskrevne goodwill pr. 31. marts 2010 henføres til forventedes synergier fra sammenlægningen. Koncernoversigt, 31. marts 2010 Nordic Tankers A/S 89% 94% Nordic Nadja ApS K/S Nordic Nadja Nordic Nelly ApS K/S Nordic Nelly Nordic Nora ApS 1% 1% Nordic Tankers Management A/S Nordic Tankers Trading A/S Nordic Tankers Marine A/S 51% Nordic Tankers (USA) Inc. Nordic Tankers (Columbia) Ltda. 94% 94% K/S Nordic Nora Nordic Marianne ApS K/S Nordic Marianne 1% 1% 70%* Nordic Seaarland Tankers B.V. Nordic Copenhagen Shipping Co. Pte. Ltd Skibsejende selskaber Operationelle/administrative selskaber Nordic Inge A/S Nordic Oslo Shipping Co. Pte. Ltd * Nordic Tankers ejer varierende procentdele i de forskellige aktieklasser, men gennemsnitligt ejes 70% af Nordic Seaarland Tankers aktiver. Delårsrapport første kvartal Fondsbørsmeddelelse nr

1. KVARTALSRAPPORT MAJ 2011 CVR-nr kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 1

1. KVARTALSRAPPORT MAJ 2011 CVR-nr kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 1 1. KVARTALSRAPPORT 2011 24. MAJ 2011 CVR-nr. 76 35 17 16 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 1 Resumé I 1. kvartal 2011 steg Nordic Tankers omsætning på time-charter basis

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

3. KVARTALSRAPPORT 2011

3. KVARTALSRAPPORT 2011 3. KVARTALSRAPPORT 2011 22. NOVEMBER 2011 CVR-nr. 76 35 17 16 Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 17 1 Resumé I 3. kvartal 2011 faldt Nordic Tankers' omsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

1. KVARTALSRAPPORT maj 2012 CVR-nr kvartalsrapport 2012 Nordic Shipholding A/S Selskabsmeddelelse nr. 7

1. KVARTALSRAPPORT maj 2012 CVR-nr kvartalsrapport 2012 Nordic Shipholding A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 1. KVARTALSRAPPORT 2012 31. maj 2012 CVR-nr. 76 35 17 16 1. kvartalsrapport 2012 Nordic Shipholding A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 1 Resumé Sammenligningstallene for 1. kvartal 2011 er angivet i parentes.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

3. KVARTALSRAPPORT november 2012 CVR-nr

3. KVARTALSRAPPORT november 2012 CVR-nr 3. KVARTALSRAPPORT 2012 30. november 2012 CVR-nr. 76 35 17 16 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Nordic Shipholding A/S Selskabsmeddelelse nr. 14 1 Resumé Nordic Shipholding solgte i 2. kvartal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm K/S Nordshuttle Danmark CVR. nr. 12 41 33 94 c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm Telefon 45 16 07 70 - Telefax 45 74 05 01 E-mail info@projektforvaltning.dk ÅRSRAPPORT 2011 Vedtaget

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

MIP Holding Esbjerg ApS

MIP Holding Esbjerg ApS MIP Holding Esbjerg ApS CVR-nr. 31 88 70 97 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Michael Laugesen Petersen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

ApS Birmingham Broad Street Komplementar. Årsregnskab 2013

ApS Birmingham Broad Street Komplementar. Årsregnskab 2013 ApS Birmingham Broad Street Komplementar CVR-nr. 29 39 33 89 Årsregnskab 2013 Årsregnskab er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent Årsregnskabet indstilles af

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ApS Birmingham Broad Street Komplementar

ApS Birmingham Broad Street Komplementar ApS Birmingham Broad Street Komplementar c/o Habro & Finansgruppen Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2012 (7. regnskabsår) CVR-nr. 29 39 33 89 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.14-30.09.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.02.16 Jesper Skovsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere