De danske Hav-Fiskerier,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske Hav-Fiskerier,"

Transkript

1 De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: Link til webside: pdf genereret den : 22/5-2008

2 Det kongelige danske geografiske Selskab. ~,.~~. del andet Made gav HI", A. Lal's~' II, ~cr Ion, ~~ J( GI're5pO Bd ed~ f<ll' London jlhlllnoltcl news!.av,lo r"j~t for.t o~ge T ~yni"g"r"e ar.tu"n"tte Exl~lition~lI, en Skil<h';ng af. in Hej.e igjennem Sibirien ~. mt on, Fun_,let ar.jenn"ette-}; xve<! itioneu. Do danske Ilav-Fiskeriel", ar A. Feddersen. v. 'iskt\ ltrdige Arter. Do l-' ilkurter,..om h.se dcrel Hjem i vore Vande, lom udklækkel i dem og fq,.,,, cro sig i,lem, hm"o naturlig";' en 1"" gt. tørre Vigtight,l, end,lo Adel", "l I... ve nævn~ lom tilfældige Gjæltor. )[en l! yg!' m~rhligt det m...'ko ond "il r.lde dcn med Forholde"" ukj elldlo, el' der,log af y il'k~ligo.fiskew l'dlij~ AI"(([I' ikh flore end af d~ tilfæ]lligo!.clf/gondo, 0:18 ar YOr~ egentlige,i.nlke }'ilke udgiø''e,le "1I,,,~.. ku n lidt o~ e r en Tred,iedel" Af difos(l r..hvært!ig".\rlcr e... attel" kun 12 ).1.. 1"t for.tørre Fi,k"r'e,., og kul! r, Mf,line fremkaldo betydcligcra ""'i.kel"icr, "en,lig,bl, Sil,l, T OJ"!lk, RpJspælle og Kuller" J.'jth, som '-"'ade cre u... mærkede,-ed l ndivi,lcrnes 1\jødrigdom og 'r.higl,e"', ere scll"følgelig 8,ulig tillokkellllc fo," Fi~kcren; men ""ar den ringere Kjødmuie opveje, ve,l Tah"igl,cd, tna OglM Fiske af,lcd ShoS- dor Vigtighe,l ; delle gjælder J;ærlig for Sild og Aal, der udgjøl-e Æ'D" e," for vore mest ind bringende Fiskerier" Do ikke thkcvlcrtligo A'1CI" kun"e i mange Ti1f~ ld e ", rgi,"" e" goti og snnd Føde ; roen i Al",in,lelig b~d Ioruge. de ikke.r ""ibktren, fortli I"ln e"ten ikk" kjendc r dcm, ringeagter den, eller c,,,log h"," ;\fotlljydc1ighe,1 for de"" og,le et"c helle," ikke,.1~i,1 eu talrige el lc." 1AA, tore, at H,ke'";et" d to," dem hil løune I;g; aere af d~m kunne dog,"ære ;\Inalcl fol" ~ ~!lg. l, foroi do tj.n. til... gu l'" F;~hhog",lC, >11&.om Tobi,~n, og en ato," D el Bf dcm, 0111 i~kc ~lle, ga\"110 indirekte Fiskeriet,om )iæ,"ing fo l" de r.~k~,",,,," di gc A.. tel"" Jugen do"sk Jo","k hor g,ftigt Kjød" Til '-OfC 6ske,".. roige H nfi,k ~ ko" '""g Ul'Oi : ~il d, Aal, Tonk, nø<h~tlc, Kuller, :ljakrf!l, Lu" Born/hk, Helle. nynder, Pigl,,"al"'"C og Tu nge; I"et vigtige c loe dog og"" [..ailo\c, Sldltvorre, ShuLbe, Gjedde, Brisliog. Bvidling, Hu, Skade, Aborrtl, Slør, Aaleknbbe og Stenbider" ilfange af diue Filket T,ivsforhold Cl"<) af mege n Vigtig. ],.,1 fol" Fs"gsten, og de frembyd e dc!udc" i lind '"O R en. leender lu ~to," "Imindelig InIere""" at,io bøf omta Ic. lidt næ.."e.." u.~ meget heller netop.ie geografi 8ke uf/" ~tedli!fc Fo,"huld pa... mango )rn"d~,".rgjøl"<! deres fol"shjclli gc V",,"<li ng Fn llg't. fu '" Fi,ke<"i"t ~ I" det ingen_ IIIJHl c ligtgy1<1igl, cm m~" kjen'!cr til Ijysfurholdenc hal tle Fiske, SOm m." vil fange, elle,. ikke; man kan t,"ærti"ioii s;g8, Bt ju be,h"o Kj elidskab man har til ~'i ~ ke"e, ~om ~ Hulle fa nges, tlus hedrb vil Illan knnne i",lrdlc }'nll{lsten og. ikre ~ i g <len" Der l,, vendes cndnu i '1"01'0 Dage kun altror,ocgen Tid, altror nia":.,,, Kræfter og a!tror mange Penge "all Fiskeflns-t, fol"di ni~" hverken godt nuk kje"der }'iskc, Ha,-c, Vejr forhold ol;' Ill ~gd nlldcl, hvol-arudljytlct an,ænger. Deu gamle ) Ic"iog, al del" er Fll ke nuk d lige lir og.t OUlll kun IJehøver al gribe til ro," al ØiC I1igdomme ep fra HBvct ljm'lie for længe si de" '"ære forlmlt" Ligeledu ~r mali eg.aa el"l"u Bltfo," till.oøj"lig til al ville prøvc ~lln v e t ~ ).<>tlel";- ndull,,~ OV~,ytjc Chau~tJ"lle_ }'orhaa I.oentlig komnle,",ic," dog SM,1 en 'rid, h'"or ml" vil 51!.ig ""je'"o fol" og la<:" ad,killige ~'aklo,.cr mcd i Regningen; en af din~ e," Knlld,kaben 10m J,'i.kcnc s 1,iv. fot"hold" m.mlt all" Fi,h, er de r Ilæprc: " 1:"".,Ic," Silde" h.," spillet.'" l:olle i )fenllc.keu Historie" }.".,le ti,liig.te 1',01,,1" høre," min de" n ~v n e, og hele.folk ener,l give, ig i KB. t med deus Fangal, K,"ige ffll"es for,leni Skyld, n y!r 1"læEgCl fcr Udbyttet af ~'.nglttn og belc };goe\i Refolkning gaar til Grunde, n... r $ ildefi,h.iet tiger af. 1le Tider, d. AOll;tc,-.:Iam byggedes pu Sildebon, e,"e vcl fol"lji; me" endnu givel" Sildefo"gsten en bdydeeg I Jl.1t~8 t fol" r..lllld ~, som Sto,.brillnni"o, Hol.

3 148 o. dan, ke H., f'i.ktri. r. land, Norge o.. v. Og dog - endnu " ~ d min ikke ~Dg.ng ~u liogenlu nde B,,!hd om Si l,l cn. l,i,~ rorhold.?lian h u ("tte,.. t Silden ; Huet oplj'.te Tider, da dtn bragte de IlIklag tige Rigdomm., selv blev Gjenlhm] lor mange F. blu; ID( n det "ilde v>ere ur. ttdig!, I"'orfo,' det gmi'.~a In ngwn.t mc<l It udude Sildens hidtil gud.fuld. I" y, d ~ r5om det ikke U r en Kjemllgjemillg, at H. vdy rt"e. J.in {m hold, (or,li de!m l~t unddrage Hig,'o,' Kontrol, høre ti l d.t vand:eligite Spjl'1l'l1\ul f Dr X.lu rgrn n ~k"inge". Det ka.n ikj", her ""'ra ~ r (ni "ge " ni giengiv lie,le Gi,"inger, ",lu i Ti,le",'" Lllb ere LlcYnc opstille']... on, Silda n og,jenl f'oreko Il111, og lom kulminc red~,b. den hnl nl.>urg. kc Horgmester Jol'(l,/1II Aml'1"WH for omtrent hah-.ndet hundl"('de Aar 5ideu,1<1"<:" om XOI'.Jpolar land.~e Oll f" rtrlte, hvorl. dcl SiMen lige""", e" Ol"dn ~ t Hær drog \111 f' 1I N"o,,ll'olr", og,lcl"pm. ~om efter c", el indrollct Feltlogep!,on. predte, iii' 0'" i ole en0l'",iskc Have. lhm i/: J,.", jjyet Iollr.1Ie, ede klart 0 l,ra lt e~ SpØl"g$"''''lct 0111 Sil,Ic". \ a"dl i vge', i det. n o' e l lt...,k ~ ). Ha" fnl "' hæv~r, at oliuu V,md, inger næppe ha, " stllrre U,lst...,kui,,8" ~"d mango a",l,-e.fi s kc~ Vlln dri"ger. -" Silile,, ~,. ig~ ' h~ n, ~ I'M. it llje,,, i det nordlige J.;nopaa nave, r i "' elig ~i, ikke,nogd langt fl"ll }\Ften, den bcgi.u ~i li' til. iue 'l'idcr, i.",r f", at I"gc, r,.,. D yool t il,le ","rmc, Ui:;ge",l" }\y ~ l or og.tier fra ny. t, " til Dykt. Dc,,,,e Ol'f"lkl ~c har cftt,i,..,oden h.ævdet.in IIc",ltig.:loe ; d~n ",. kun blen n HOge! vid e,,, udført, i dd O". " "" ikk" hen];:tgge, Sildenl 0l,holdssted til. No,.,\!," voh " Bnui". r, Dalstl1ek Dinger og Afdelins ",, men imltkr",,,ke,,i~t til langt mere Bfg...,n..,.]e ~ Ie øf Hue~, I"or <l e fo... kj.,]lis.. Silde_tim,, bolde til og i Ueglen ikke "lnud e $is,ocd hnrandre. Denne Side at Silde,,, Livoforhold.,. dcl i hvert Fald lcllcr ~ ut go<ltgj"'"ll en,l den alul"", nemlig hvad LUan ba.. kaldt l'eriodic itel"" "Iler U.tadighc,lcn i Sild.". "alidringer. K, ij!jt', ii ikke gudkj end~, ~" t denn~ U. tndighc<! ju~ t ~,. oje ndommelig tur ~il den ; en lignende Fluktnt! en linde, Viib,ok i ~Iørru d ier,nindre Grad Sted v~.lt Havfiskeri. " HIU' [",mhavtl" fonkjc1. l ig~,nulige Grlllltle og " li>v"er ualcdct.' ~ kc, '.,.:r TOnlk,, om ",de Sild, Vejrforhold, A:",.Itinger i Ha, buqt!t u, Hnvd. lleijkaff""hcd og i!<lelæsgendc.fi.hre<l.kahcr. Deri,noo.rvi ser bn, at l.arm.r foi "Skjcllig Slag. og Dam~. ibarnrt eller ligd. Ikuld~ I... e "oge.. y:eknu ig IndD) debe l'u SiMenl ". ud' i ng. I ded nye.le '1'id har den " e,,,h.filkckyndige, Dr..d. L j!(iifjnlau wgt at rorkl... e de slo,.e Sildefi.kericn ~g e l relt, Til bogenuden og Opbør. B." panisu nemlig, It Je M... ldte &1dtperilXlet mod ivire sæl"('iue ' l. Dlnm... " fi, k,". III. S. 169_160. Puiodn af "' 1ISe :>I"alurforhold, og linjer del ultu,1igt,, t Je 5101"(' Si IJ e.l.mm~ I.. i"get til al fl'ge hen til Dye PI"I,er, h"r,i, k n n n~ fi nde y"de og gode ugepl~d se r umandt Ash onomen &Jm abe, ftt de fri Fpn tninged af,id 16de Aarhu ll ~,.ede hel<jendte."lolpletteoere ~riod ls k e, og all~~de 1862 opdak"de """, at l)~ ri oden ror :'IiRgnctnMle n. doglige,uvigelser I,a, e n,me Ya, ighcd! Om So l l'lct J' r, iod ~n, Mml nt dcnne Af, igelm e' sløn t,,,"ft, So ll'te tl e rn~ ~re tlh igsc, ug n,i ndst, naar,le, er f~ ', rest.f,itm. :'Ila" l>etlcmle d ~, n æst.perioded$ L""'g'!.' tilomt...,,,t I l ' It AM, og endelig fnmlt m~n, al å 'M,IR''''C l'e, io de' u,lgjojre en for. ig nfsl"ud I!ØoTC l'e, iotto pm ;i :",'I:! Anr. :'Ir. " ha, ti,lligcr-e eflor, id en OV ~ ' "llne s l e n"n ~h",n ell ~", Xor.Jlpel. periodiske F,en,komst.u,t Yej _lige," Omskiflelser, og SoII.letpcri... leme. Man \"I r alhall '''C, e og mcro ove'ty,lct o,,,,io". tol1) fnjflydellc, I.Om Soll'lettcmCI 'l'nlrighed ellet }:'nalnllighed mi/jve pu, o, l Hi,nn,ellegem... X~h,rro r hol,t. 3[egel n'~, ke1il)t er,id,l",,! ligd nl,li, ~ I J.jung",a" og~~r I ~,. kunne! efter vi,e l'e, i""le, P"n ";j";j '/" AR' i det holmslii".kc Sil defoeke, ug ml" "'nk indrj'mme ham, ~t de' i h. ~,t }o'a!.1 ~r t " ipj nd l l,lcnde O' tl"elltslemmeloe. J.'nl har man fuledel J::fler' "t:t" inge' 0111 d li9/ Sil<lcfoskeri; derimo,l ',u de' i"ld Io'iekeri ftr lm)",lni ng fri , mcn,let Lcol,-cdn cn Del fr. 14lfl-1474 fol" attcl" at "1.1" 1,,, fno 147;i IS i Cl del pa.a ")" byt:nlclcø "-:'11, "betydeligt fra , ",egctforbttl, el fra u8, alter (!cw,.li!!! r,." og Jcmæ5t l'<.i:n/dr's ri!}l r,." 17i};i - 1I:l10. ~" a 181l- 161i(;..ar }".k", icl Qu dt; ",en Jet t.oc.. h C<!c.ig f'1> 1867, Oll vi vide jo, at ol", fnl 1877 I.. r I.tcgy",ll III kom me me ge" Sild i,,,l til.!h"crigcs Vc~t k,. l. D c ",,~ Periode,kulJo albsa, "ru lil omlo"ll nt 1922; vi f!ui Ilt ~e. lien eflot 'fn'"t:n _k ol jo l' cr i o<l ~ ",.. i c... ko",ne ind i, i k k ~ være ocaw dcufli9, i91 m... n.il "~m1ig tihige le, at If de!lude l'er;<),l.,,. ~,.,lel litter kuli love, nnden,, om.. a, o, m o,.,lc"llig rig. FOl" Hesten behøve' "'lin vel næp pcl ut gjø, c 0l'm",,.k. om I' u, lic l'e, iaderne frembyde.. e,,~t1~.,je As,,.... >It.el" i eu ~'O<I l'criodc ikke,let ene AKt ":!Klve"Ji!; h.,. v",rcl lige ljiia gadt 1(1)'" e ~ aode l..1::" liguc"de lt "n~.11c thed t, :efre' mali ti.. oa: ~ '" ioden for Sotpleth'''He> l'",io"cl", ""a "t nc:;-lu Pu, iotlel" \"&''''' over, lud", uuder I I', A.. r. J ~u "g m a " mcne. frcm,lele~, al <Ic, end"" ",,,lig k,, ~ J e paavi,e- ~ t ø r r ~ L'criode, pm" f. Ex. ti,ninj, ~ l' c, jq~e' CllN j ~ l t omt,.e"t 450. \Al". )1 an ~omrue, da ne l0l' lil det TiJ,/,uukt,,la,ICl" f~"lit de~ NS uh}"", Sildema!l~1" i "-',-e.u"d. Det er Dg.'U ",ærkeligt, I l deu III"hte TilgMog.f Sild i cu Sildeperiode $Yllel It træffe Mlllmeu med eller It optræde ~ trlli efter den Tid, dl d., e, Helt l'letter p.. Solen og tillige de talrigsle

4 1<, :x"rdly.. :\fuske ~ r der ogua t n 1'orl.>;"<1,,I.., imellem r:; o l p le tl ~ l1i e og )!Rh "lfisht, <le,- jo, lom mlll \,,,,1, ~ r,.i ge,', nu" de,- Cl- mange nr de tn aknhl1e ~ 1"l,,"C l,k ycr, hvi lke, mnn ~ik k c l' t,-,;,1, netop "re nfh æ"gige nf!'iolplctlcl"ii c. n et e l" 1l81"r\igvi. kun i gj~ "" cm YPjrligd og,lerved irjcl1 I'ClI H nv~trpm n ;"g<!", ni Sol l,lt tt ~r Il C k,mlte lænkes at h n "~ l' l(l n}"<l el ~, 1 ~1a tl il$(! i,ker;e" ). l :ror('i"del;oe hcrmed ~ r ",,'nici twlll e,n'"rkdigc l'; j e ;od.gj~r " i"g"l, ""'" ;';0,..1m."<I",,..1., ' -"-;/';'''') ij... l h ~ r po.pegel. J)er ~I' nc mlig i Fj, I,,~ hnll~ Tngttaj!<'l",-,,' Io Tiug, 'nm 101M hggc )/:e,.kc til.,ici~m ",nn vil h". djimm e, Om c!l ~jljcp~r i ",l Q cl" ~ i " A f, h, I,,'''''' ""'", '], 1.,len Ti,l, \""li'p"" Ri l,lcr..h! hwd AnT hcllyn,lco" og " 1' hllrt ", og,\.. 1.,\"" i'l"i!, 1\"<')'-,Id f"r~n~,. XM" "" ~i l d e p crio<l c I,n" h"gp"li, ~ L""r ~'i.ht til I '~" "II vi. 'fi,1 "f A... et ;,Ievp:op I '~g)", ode r,let t;,liigt'1"<l "Il:,;,]ligere, men efter nog~n 'I'id. F~,.lnl. I"'I-'J",l...,l..., l""" II)".<enCI"(! ug!cncrc (>II.,\aret "I,( ende1il{ (ll'hø.. ~.,]p1. Der ror..._ )1M",lc rlooo mod ~I "tni n:::e " af F'i ' ~"'I)(lI" i odr",." vi. i",_ "\.eml BC " "'gcl'~ i Fi.kot.. alc,l, s, ni,ir A"a ml~, rige P i s ~ cpln,l.c, 1,1,\'" fn tli ;!rr" og ra (ji ~...,.o ".Il" til. idel lidt fol I R ol~ ~. n rt "M'ukullIl ig,., ).:il, lcr.~hri i Jl ol", ~I:,,, I,e_ liyndte i.i" 1"i,\ fy.l ror Giilehorgj l\1on,l"t Irak,.;!!" ; IA,l.oct ar l'cri... le".iatlig 1I0,..lIil!""rc b,,~ " plc". H, orl.>,le.,it, end f"rlo"l.l,-r "ig ",e,1 ~ii,l e r.!ke. i"'rhe. l'~j'io<licild I "r,i<:t nu en WI<lkjc",1l ~~ tn i,,!(, ni Sil,]e" o"er"lt c" t~li,mo lig,teul",,,,le,,, hv".l,le" 0/lMn fremgn.li J omr, al,le" 1,, 10,\ nr... t om ka" f.iu"'" lang" voro K... ~te l', "Mr ma li k"" I<jJgcr <l ~n p3.,,i..." rctt ~ Vlmb. Ol!, l cnn~ ~tedb u llde l he,1 -'spejler.ig pna,lcl ty,'e l ig~ t ~,lc,... flfl, at Jo fo",kj~1iigc Om...,le. nr vøre t'1il"un,le I,ftvc l,,'cr,iere.'! ~~'1!gnc ~i ld crae~. ' Hoved gen fll!<ler,log :';ild"" Iras o, i to ved fonkjcllig T.egd;,1 (lg de,.,,,ed i Forbinde!... s!... ende fo,"tkjouig r..e\ em.u d~. h rpt. d,kilte Af",,,dringer, ne ml ig Fam..,i/ilp/! elle" de" t'l!fn'/l'qcm!c Sild og Hos! -"ildc/! eller, 1"" h 'j~ li c!r/l( le SiM. Goo l".'1 JIIi ul/w ' opfnltel" Y~. ftr., i l d cii ' Onl S"1(t,,'NM.. l a,, ~. Vc. I... I,nI. ng Ka tt eg~ t. ky,tcfjle, i,,,lc ; SUII,lc t "g n... ltc, "o Oll i,lcii, e.tligc Ende.r H,ler"j"'''; mell dog ikke hel t heil. il.ilo'!mloolm. HII. tuilde" 0l)trædc,' efter den Umme Forfatters )ftni"g pu de Rute ~ ' t d e r SOm Tl"ækfi~k, og bolde. sig V8eU"tlig ku n i KlIt~"I,!O;un(let, BlehcrI... og in,1 i øster.!!øen, hvor de" p'i'!<" er "Bornholm. )le" ft r HM1-il d 0).1. J,j''''!j'''''H. Hiuro,,il L<;"oinre" Ir fr;,gru Onl d,'. to... Siltltkc"u,oh lirj. l~ r iodicitet :0;. Tid.. kr. for f i.kni. \'. Kbb, ". 18i!'. ti. 2å1 - ~6 ~. " ) A.-:d B<nd:. Om Sildeu og Sildeft.k~r'eme, t.: h,i$tia"i. le11. S. 101 "II" 1(03..~ j el n e r ba n alte, imellem Be~ Afænd"j"ser, nemlig ~ K,, /lutild " 0) i K R tt eg~ l. ø steron<1e indtil Høj don.r Kull ~ ", ~c, bli vo,' mm. lang, BWII18iid ) frr,let ~ yulige Kaltcgol, I')u n(!tt og BæHemo, ue, bliver mm. I~n l;, og Kidk" i/rl ~ ) f, '~ B.slinel imel Ion, SHn~, n iig ~" og l3<l rnhol"" de, h 1i ~ c r in,l til 2i>0 mm. I."g. n en s;d~te gul' for.t lege i",l ; Sydcnde" af Sto,"" Bælt og Sumlct, og hcn om Bornholm, fndog " I' lil (;ou" nd, "YO~.Ie" t~tr" r ~ a lulue " ",et! S røm IId'/NCI/. l,, i. SIt"Tel... f" rh~i( l er l ig t il Ki vihihlen. øo m r, til i'/i og ~lt"m blive r I GO-200 ",,,,. b n/(. Til Oplyonil l!( om ~ t,n"' c l ~e )\ c,',ict i k~c "de" l "te"c!'e, at me, ol Cl ' ~ uel' nf,lanske SiM af j ævn 8h1'Tel.., gu l> Qmlre nt Il_i!O;tkr. p... ~ et 1'"",1, v<\ier ~n i.b nj, k, K ltet Silu "",hing et Pund. Til hedr" F o,.,.!:lllet... ~ f.lc ~ t c<lli ge Fo r h o l,l ~ i",ivirk_ "i"g l~"" Form og Levelret b.,. "Fi. kenell Konge", IiOIll 1I11.-rl.CI/"t) 10M kamt 8i1,lcn, er,h rigtigm i Uddrag al ~""A" i v... de nye<.... ol( 1I"",,,liI\"IA viden.hl.. tij(n U,,,ler "" l!ell!cl' Io p, o\ p,. U ~ lmliot 1o ~ l lc, ' ~om dp. t. r ~ ~ t ~fu td'l "c(1 'I'nl og )rn~l. D at ~)"I\P~ v i"k ~I, S', at 'l'om mes!.qk og I'nl!l'r I ~ullp hi,j"llge mn'8 elit! nn.1et t il Ilt 1I,' rn,i8 Sil,l ~,,~ bidtil J;.1:I. gm.jd"l,l" T. i ~.h i sto rie. "o"t er.. lter Ty. kl~",1o,"d"".h h,>i;'j"" Ko,,,mi,,,,oll fnr Hueh 1.:...,le1"!l<jgcl'e, 10m ila",i ~Uc Omra:ode har IM"d! \ 'ej. ' -n,lnl"1!jlge!'.... k)"i.le ~ Dr, })'ittlric1, l/ciu.:/{e ;wa, og,lttl hor ikk ~ ab,e Vi!!ti ~ h r,1 for,"om Pi~kc1"ier, me" (or ~ ~ml liji e ~ i l,i ~r.s k e r ie, i :s"n, r1 en. Ved ol gjenn em rs"'e e" n ",lo yg~ eli g Oll,lyhtgAne,,,le n e ~kriv e l "e nf m B" J.:~ 1"""1,...1,, ~t y k h,. ~il,l h., H"eincke o!, ~ti1ltt to J{nur, nemlig (lll Sild, I,R n kalaer Nordsøsildcli (Varietcl A. ), og {JSlcrSMildclI (Var It.). UndeTllflgel.en viste "igtignok, al 1>eIlWJ ~'OI"mer :t og h forekomme pa.". alle "".lel"!øgt" r~"",oer "e,1 :';;~en., f hi nanden, men AI(lr;g i 111mru" 1I.1ror Ved K " n jsli~rg forboldt Ilemlig ) længt1en nf a og h sig 50m 1 : li, i Kiele"fjord lom l: 2, i.to, c Bælt ~om 2: l, og i N01"d ~ llen (Peterhead, Skotlan,l) VAr formell li 'U Il'arlom ti l ~tcde, at Forholdet cmio!!, VR1' udover 9 : 1. hl e,l ~n. "Ibaa b Ol r...,mberakende i A. tcl"iøe"l er II den RldeJM overvej end e f onn i ~ on" øeu. ~;"d ride.. hav(ie l:"denøgelser af Dr. R. A..1feytr t t t ) 0) li illmn. SkaIlJ. F."". 'j,hr. S. ~ u~. 0 1 :O;ortl. Ti,blkrift f. Fiskeri. li!. So 5. ',0) Xill>o". o]>. oh. S. ~ 'J(i. '~I. Fi.keritidende". " r M!. 'it) Die " arie,ite" d.. lieri ngi. l ei' er Thoil. \"ie rter Hericl.. J. (;omm. ur,,"i n ~l>,c h l fl l. l:nte.. ucb. II. d' "Ilehen ) Ieere f. d. J,hr, I'~~ - JSS)' 1. Berlill. Jsel. ';'7:'1 J.h..,.beriehte der Komm...""', 1\', \. und \'1 J.hrg. 6. i~ tlg,

5 160 anga.ende 8 i ld~ n. Leg~tid i.len vettlige Del IIf 0 1ienøen ført til de" Formodning,.t b e" en Om Vuren i 81i. elli Br.kuod legende lt&ce, meden. "en "jældne~ 1\ er CD i &1tvand legende Hl4hild. j.'ormodniugen Ilatlræ.tedes 1'.'\ Heinckes Ulldenøgelaer d Silde". """r kelige, gjennemsigtige og uliellen.. Ie,b,".,d., Yngel, i det der af dcn kunde aj,:jelllu mellem Io fol'fkjellige Sia:;... Dcn Cn' ru. nemlig allerede de" cgwllige Silddor"" nur,icn er 38-4:5 mm. lang, og den loyer i Slienl Rrøh nn,l " " MAJ lil J llli ; den nnde n (MT før.1 Si\,lcform,,,"~,.,len el" mm. lnng, og,len lever i Sn lll ~,,, 1 og... i,er ~ ig r,-,. Januar til Maj, men tnlrigat i April. Dc\. Iy~ke, l c, Ilt PUV;!C, nt Varmel( rndon l,nr en vidtrn kkcndp. l n<1rydd lc poa Udviklingens Varighed lo o~ 8il,101I, og del'ved 1I ~ ~~,l e man endelig til at op.tillc,len!)a-t uing, li hol Sild~" giver Uligheder i I;dvik ling,,'ilhr,'cnc unde'- L,rv~li v ct A" Ie.1 iuns til ),',eu,kom. lc" lir 1111"..,,,,,, ]k" (",i,atte Unde...,sg.,I... gav imi,llerti,1 e".l"" det l ' d.l,,):", "t 1(0)< pct. ar.amuigc Ri l,1 i Kic1.'rfjo,,1 ral<1t f. ",-m "g Len.",t ikke...",men ; men nt.liu(!. i!ke da""e,l ~ virkelige Onrgat'ge imdlem dø to llo\'e,lraccr, U er er ;Ule l. l~ m HJhbildene V8Rrlegende Sild og imellem VM1'Sihl~n e hø_llego ndc; men lillig~ fi,,,ler mn" Sild, lom lc~c i,ta. nua,., Fet...""r,,h,li og A\'g,, ~ t, og di lle,b""e cfle,,lc,-e..fonner liiellc mfo"me " imell em H (l v e <1, a ~c l'll c...\,licrc,lc he""f f,-emgmr eu F ork lno-iuu nf, hvo"for Sildc!I~I,'g.\ mnn let hidtil hr vi,t!ig.u ",,,,!k,,ligt nt h~, og cmin" Itærhre, il,let frcmgan af,k" Kjc,-.bgjcl'uiuS",..,m dine nøjagtige UndenJ'gelser ha\'e f' lomd rloget, øt i alle d" Maanetler af Aaret, hvor dcr 0l,træ,!er større &imer af Ullg,ild i Slien eller i I,iele rfjord, kan ma li iagltage begge Rater "00 S'den.r hinqm!ctl og.r ram me Størni..,. Saada " ~e lifaaneder ere A "gud, Scptemkr, Oktoher, Novembe r, J anuar og Jllnrt., Slien i ndd,old~r ligo!aa god t Sild af Saltvandsfol'm. " iom J\ielerfjol"ll, l,, ilht god tgjm, at adskillige nf de om E ft e'u '... t Ol{ Vi "te.'." "dkiæhede Sih! til vi Sie Tider trænse ;'ul i Drokvm,dct og blaude, ig imellem de de.- ",lkl rokw ede VU' lii,1. Sild af lige Størrelse hu. uden Hen!)"n til lb ccfo,~ k ju lj ig h e d.r e" Tilblljelighed til at. tim e mme" for at opwgo unligc },'od ~ rpla dser, og til diile Stimer tilu tlc,' Y"gd af Bri, liug.ig; fønt "... Kjønsdrine" indt...d.er,!kiue.lc tre Former. ig fra herlondre for hver at 0l"f/gt: de for dcn JWsende Legepl.dser. Del vll'rre tillader Pbldsetl ikke at gjens;h de,nege: ioterelrbnle S. -.!ninger, 10m Heincke opstiller angaaeodc Sildenl Vandringer i Kielerfjord og Grunde"e de,iil D erimod er det nødvtndigt at!rjeugive hn$ Opf.ttel.e er Sildn pørgemaaid uden for Ki elertjord, I den Del.r ø, tens)e u, som ligger frlo BlOllterM og S.."det indtil ~li frll Ystad til RlIgen t r"\lkkcn I.inje, forekomme, nælten ovtr,lt HI'lt- og Vaar.ild, i det der altid er fl cd.f.le.'dlilmoevnlo, lom udeu Tvi.,l pu flere Steder f. Ex, i l,ilie Bælt og i Fle." borg Fjord lege ; Saltvand. I den østlige Del.f ØatcnØ<l'" der,!om man.,~d, "".de i fy_.isk o,&:" hiol<>gisk H.. n... nde ~r meget fonkjellig fra dcn w ltlige, ~ irer dcn d"r Ic\"c",le Strømm,nll" en 1101' Ul is hcd met! \"0"0 SiM; den a mind re, hllr Itørro HOfed og- er,neu eu lomn,erlegc(((le F i,k. H ei,, ~ko op!lti llcr,lerf~,. n<l~an. l ~ u ue Sil.1.om cu egen Hat o og klcgncr oleu o"er for,le" "c"l ligc i " tc, "W ~ ~il,lerne c " ~onl Val'i ctet e. }:" IWr r~,,''c" ' i",hlhc"c Si],]efoo'm r," ilol,log os,aa,,'"kel j,'i, "n",1 V",,~ ). /\(rll' 'II!I,.,.ild"II, h,ade,len 0101'0 'Eflcrnn"I.iltl fl'n 1\ 01...',.,ler fm AVflu.1 til Udgnugen Kr ~ o... ml...". 11''''1. h r fra Store Il:elt til,len "o"uigilte D d,( de" \'c-,tligc (l s tc~ for at lege, og del>,ton Enerur""i!,! fm TloI...'Ui", der.i.lco 1877 (>411 ny fa"g~. ; >10'"" )[nso,n, hllt1' eft er He'''ck... Unde""gd.er lil..,mme Ha ~, 010'" }:ft el1l " ~il.lcn fra Kid; imidlert',1 er KnHesat""il.l",:, Særkjemic,' i... lmi"'le1ighe,1 l,nllt,iær_ kere ud]\n1'gcllc, N(jrd.<osi/llcl' fm l't-tel'h ~n<l. l, al' Hci"ckc lll"lcrsllgtj,lc1l Ion" "" mm o l\nrnktcr Mm 1{iclcl'rjOl',I~Il~ "., 'i~ let ", I) ~I\.. tol'o norekc FO'-"~l' $$ i ]' l, Xo("(lmamtl",ws VAUI'sild, ul' "u,mel'kelig POl'''';,l.", hm' K i e lq, rjord~ " 1 og K~t! cl!"nh H," hi],lcl($ Kjc"~emærker, me" deu lc~ " om t 'o"mrel. ~ I cn ",,,1,,10 """ rkc1 igc,-e er,id, al Fd si l~, IK'"dl r,... ll ~ rgc n, den r i gt;~:~, uakaldtc ;If "tjei ~il d, i Form hvc"kell dc",mer GYC,",,'" m ~l.le" skolske Sild, K.tlcsatllilden, Ki~lc... i IJ~ " eli t< me,1 de" "o..,.ke V.. nild, uleu,l"ri n,od pea. f,\i,! ~u d e etcm,ncr o,c ren~ med Varietet C fro den østlige D el ftr O,tcmlen, j. e"dog har,iennes Ejendommeligheder c",i"u skal'p cre ",l prægede. Da,lette f orlooltl,1<huden flndtcs ],O!I Sil,! fra hlund, slu tter Hc inekc f,'r de,me mærk elige Optrre.Ic" af V.,'letet c 1''''' tre f... bv""a,,,io-" lan fjærui ligge",le l'u"kte, af,le evi'0l'æi"ke Hnvo, 10m h la",l, Dcrgen og 1lullte" ved Dnllzig, at Forkla"ingen muli g kau!øg~. der i,.1,10" ~ t sn'..., østl ige Del af Ø. lel"l!øtu i ~ ill fav (( ~ vi!er,n " no" og ejendommel ig O,'eren ~. t tm,n ebo med dct hl'ile Ual', hh,,'e! og andre arktiske Havih-æk"inger, Sikkert er dcl, Rt de" fin.kc Bugt en Gaug har neret forbundet med J.hud, og ~t de u ha r r.. el iin Fav". derfra. De" vt!llige Del af ('"'''!$en... r de" G.ng højlt und.y"lig I ~ il t f,.. den ""tlige og ~to d yed Bælterne, K.tt,. Jlat og Sk.gcr.k i },'orli"d~"e meol XordSvtU og,ltrved med de lydligere Dele Af _... tlanterlll"et, Su meget er ola!ikkcd, at den uuvære"de Fav... i de n n l tlig~ ' ) R, L ~",lb"li, l, 0, S.!~-t3.

6 151 Del nf ØltenØeu har lige ~a ~ m~li ge O" ~"' " l1 t ~ rum che r mell den {"" ''1h V... t ~ y.b, ja cmlog med lii i,lddhavch, lom,len ~ tlige Dc! af Hs tenøe n ~ ~'Avn'" hal' med J.hft "els. Il vql' letlcs "" ~",I d ett ~ fol'helt!",-. ig, el',let cn.r Hei"rh. :'Ifeni"g "tvid!om,, ~: V~ rid dt " c 1'M.Ie he næ,-"ie Steller er L,bl"set ar.le Mmmc I.i,',_ "illur og "elop.f.,.a,l~un ~ Vi)k,,~,', "Ol" i r.nn"c tilstande" l'aavirko!)il,lc". Yllg"l. Og ~() 1II et Hove.! ndloytlc nf U",lertflgc!1e,-"e ka" man frcmh:»ve, ni e"hv ~ r I.ohlform ftf Silden ;'ulen for en ikke fthfor afgl'>i'".ct Stnck"i,,1;' har "" ror,1~"..:el-lig 1\: ~,.,.kl m. E",lokjø"t Dm"!,,,,-), i ~'ol'h () l, l til.it Fh,lcI' um hn, e" ~ I O I' Ky!l,h''''knill(! og "",l.kjjmt.1.. omhi"i!'1i f':!{r",l ~ Have hegu II5tigc ~"i, kcr ic l, er,id dog føn<! i <le <C- 1I ~.,;l e.\ Rr, al,10nne F"nb~ t ret J, ~ r f~"e t i,,,l g, i l,,,n.l,, ilcfy.l"ing, i,ær. ide" Uolf,Ir.,e!C" l il 'l'y,i<1,,".l _ ~ IOI"c ny~i" h~l' hegyu<h. 1 ~!i,l~hle...,n,.",',let,10.,,,,.:<,1 heil "",le," ledes, da. I~ t "ige ~i l, lo,tiskc i",li mf ; 11""$"'''1. :" cn "ed.iels 0I,h"r vi rhd" i.iot I,el" l A" "leu T i lloagcg ~ "g i ji.:<liti. k Hcmcm"IQ og,"," pm I ';. lr", ;ct. n" n"",' ",n" u"dtager S;ld " r.<kcri~t i Li",fjonlcn fr" u",h"t'!\t ISQO- 18:)0, h",,ler i,ieltc.\orlll",.lre,le ikke "':O:I~t.ttf"~ Fisker."g,t 'l"'c.1,ic d"", k ~ l~) "t c.,,,l ':<"~r,icn Fan)1,t,.,,,,, nu i"dm>,',lel',let ""e An,' Inr.,l d"t 0", 1,,1. >-:il. lc il;;k<t. IIl C~t g linll"c",lo 'l' i,1 i Lim (j"",lo" "n,' fm laq!, ). Der ",Utlrles cna(\',; ; enk ch",\m' o;;ild r,.,. T.i",. fjol..!"n lil,'n \',.,,1, af et l 'nr ) l illin"er [Inie,'. E",I"" 1820 ~c,, (hc s,ie l' 4::1, 0011 Tdl".," h ~ t "il 100,1)(11) S" c'~!hsk )Silol til l',ll a",l ~ t, m~,lc".\ ~ :O)Q(I T,h.,,,Itet 0)1 430,000 S,, ~.;oc f..,'ok SiI,1 gik til t".han,ld foi"u,i~ " d" " Sild, som 1,lcI' Itrugl, OlJlcgllc" nf L i",(jor.i~". Xu lil Dag~ cl" Sil <1ef~ll g.lc ll T,i", fjo,.<1tll 10"111 ";"g"i'c; XcllQtt<1uytlct C" nemli g omttent ZO,OOO-lJO,OOO 1(,.. Ra l' lig. Af and...,.' j ~ kcl' l.<lwr for SiMen ka n,"el'il~ ' ~æl. land. Xo."<Ikr.t, S uttdet, Bælterno, Ky!te" af LSlal""d Falster, Dor"hohn, liot, e,," og Y t j lcfjol~i. t'a ll g,toll ~ ko l' chte ll om Foronrct f,,. ~ f nl"h t il ~r"j cllc t r...\ v8,, ~ 1 lil bell i",o,l X o< ~ mll('t, og <le,' t,.!tim tl el, cl VMr. og tid. et H (I!; U; ~kt. j lc,bkø.i,~",e ei'<: elltcn Dri... c garn, f)a::tlegnl"ll, Bu",II!AI"II, Hu,c,' ellc l' "oa<1. Drift.'IW ltet og &etltfjllrllcl e,.ø \,egl!~ Nedfj((I"!1,l. ". ~. J c I,, i"ge., e.l F1.. d i Ovtrkolllcn til at.tu lodrette i Yølldct, og Fishn hildcr lig da i.l"m "ed Ilt fn Hoved,,1 ;"d i :\b,kerlle. ) Ied.Iet før!tefil~c" i det det f(/lu frem.f St"l1lIulen ; det amid ligger for " "ker. Dine Xcdgarll!t Il. Y~ megel lon kjellige Di. efter de }:gne, htor de hruge., ) I keo!ønehen mcd. ion~ r maa nalurlig"i. roltc.ig erer Si ld ttl~ Sllfn el.e. Ved Agger '"i A. }'t d,l.r$"'. ~ ort l. tt.!lidr.g til l.i",fjord. ri.keriell lii. ton e. X T. r. i, ke,i. IV. $. ihi. c..., :>l" c,l gnrn~n e 16-1M) Fod dybe med :'1""IrCl' og Fllvne lauge, ved VOMlpør t... tic 3 } "i... lit dyle og 25 F"YIIO la"se, i Not ~"j",linnd I"'nger mn" dcm!) },'od Jybo ng 30 FIIYIlO lo nge, i Sundet C" Q de 14 t'nvno droo ro ~ d i\imkcr og 200 Fod Inngc me,l ) I ~!ke., i ~Ioro n,...1t Cr D ybden "r Xc'!g,,,,uct ~b!kc r ng r.'~il g, l c tl 18 FII' IIe. Yd :\""Ii<j"'lI~n,1 H.ker CIl l:iild,k.a,1 me,l -lo-50 G,,,,, ( Xl<lring~ r ) og ell Il ~,"",t n i " g ni 4. ) 1"1<1!am~ en D reng. llr;" di,ht ""gy",ler her ffir"t i A"'SU. I og V.~"" ' til f", ~ t,o_toij",. 1. t il\~ og Ya"mL Vejr fangel.jæj,lcll S ild ;.lell I J c d i t~ I.ejlighe,l til tlctl ~ }'iskel"i Cl' en Kll lillg met! et ". 110)1 ~j l, ",,,ler,lj",rncki6r J>uft,,I.:<g uden ) IMnP.Ok i". n et er et li,ligt Sk"e Ilt zc den l i1l ~ ~iltl cl1nn(lc Il",slen lm!r.eftcflni,i,lng løloc,,,i f"r Pjot ~l e n r", nl Il~n T.iggr'l'h,bcll ti l NntlOIl. D eo', h l Kun. t til (.:<,. ol fu Pla,!s Jll'n et Hum Il f k,," fan ~1IUl e nlil ; thi N",,.illgenle r... et l,nh h uml r<:<la 1"\Q,lo ktume I,nve en l.æng,le _r ',,,"ye,1!l,inn,h ;\Iil, o:::.le' '''M' \"i~"'" d Par Knl Jell"'''g,lel' I.'I", b im"lie m,i ~ enkelt" H.,lsk"I",,, fordi Stl"p",me" ellers le t fj"'c r,li_", lø,umc". Xur "" IlIla. Jc" I",,' ~t l1 <gct & jle"c, I "' gg~. G <e "!,'C"'~!le ", so", ti ~ ",,,,I T"ppen I"'ile" I~~n e" Buk. tlc I' er, -ej~ t Iste'",,,,,Iel' :'Iln;t"" 1"""lIel" e" Ln "tc...,~, ~O "\ 1,0101", IorlOlldc"<i,, fo,' mulig'" i'( jl,,... Skyl,l. ;,;"" i"<{,,,",,,., ""'" fori,,,i...,, cn:: kb",.]..., '1i,'~ ', OI(... ~"' I 'e" af I.i!;";cl"'!..." gj.,re. fll ~ t om BcdJin!{c". Bn,,,lcn li!,'!;",,, n" lige!!("" r.:< r ~ t A"kcl' 1"11( ko" i SIO"m" ojl' 1'" ~,le""o ~I An,] c hohlo. il! fint i en "t... lig (;,.n<l. I\ ""~,, )1""tI I",r r ~g l for d 1,,,lde b l. ki!:: crter ~ ej l e re; thi nia" ka n mul ig bl i~c... ej!..-\. og ",iste IM "g"" ~f X"' t i "Il ~' " C. F;. ke",~ ~I"<:! hell.r ik~ e nit;,!,',," Io nllll" IIok, og "nn,' V"!lI~", nlldcn lovel' og La,, lerlle" er slukt, rnmler Lyk ~ c" (Ol'!.int. 1\1. 2 hcgyndo D QJI,lc ll ~ nt t~gc XR>ri"scne ;"d, for at.le hen inlod D ag ku"ne \'len! «n<ler Sejl f.:<r at nu r.nn,l md F~lI g~lell " ). ]Jullrl9111"11CII C CI "Ol "g!:or fo" I ~jd lig i"dl'c ttcdc ; nic" ; Almi",ldighed lo."'!ot..,ic a f ct B ovedga"" (~ Il Rom '), liere FM"U" i hll.'l maal, og ~"Ud, der gur ind til bu,l og ~om shl I ~ de Fjsken jnol til Gal"llet. Raden ha l" fol"skjellig Længde, og DyWcn mu. n. tu, ligvi. rette sig cftcr Vnltdcb DyWe. Runde n.r Gan'd og Ullde.,.imen "r Raden hold... til Hl\'bunde" vt:<:\ p""ltu"dneslen, me '\"n. O" el'h"len Rf Gnn og H.d ræ.. te. lil P",le, ~ Otn ere n ell r~mnlede i Slr~ntlbltnd c ll. Pn. Ud$lillingen ~) l..\i,,{"i~"" H. Det n"rd.j",l1and._t Fithn. Kjobell' høm. 185$. u ) Protokol o"er }"i' keriu(h algctl F~I h ""dl ingtr. h:j". buhun. ISH. n il ~ g II. ~.!I.

7 I" Berlin 1880 Ur der f,,, Sli".I",vn en Moolcl til et BODIl gan l, l,vi. Rd vilde hne tn l øngde af 600 Fod, meden! Hpjd,," " ilde,.,..." r... j til 22 }'od. Hove.. lgør nc! s Omfang Vil" ~flt r )!0,1\:1I"»1 r,,,hol<1 2l!i }'0<1, Dyb,le" 20.'0,1 og J",lgange" til G"mel 18 Fod hred. En "",rfgen Af,JoIi,'g nf GHI'ncl ~r Funger""H"d, Hov,',ld,.ler ligge," 10 }'od OVe'" H avb..."lch, og Cl- 8 F o<l!.,'jt,!ha RI,\. " li }'",I i T.. ærmul... n " ~",l,, 1r Klp 3 nll',~ a l ", i".a: nur in,ltil 2 F",l und<t V.",l..koq"'''. 1'",1".." "'"~ 4-10 }',,,\ "\'.w... V.",b~oq>c " ni! f r,' rmmnc'j,,; FOl] " 0',1 i U",,,len, Til Hoy ctlgunct ),l'1l)l'ci Il l'n'lp,. il F'''gcr,,,,",,cl :1 I' ~ I., ni-1 til na<1 ~ n 12 l 'æle. Jl n".!l',,, not "fii:( le., i,lcl,nan m,-'\ l.lnod CII fr. I,,'jre Si,1, '...,. ill,] i G:...,~( o~ h!!s",'" R... de" ~Ie d c~, '".le" k"",,"er 1;1 ftt. li;!ii" b ug.< )1",,,li"S'lIl, m ~, l cu~ fi"rulga ro,-li,w" I,, gll~' l..,,,.....,.,.,. tb,,,-'lnil\li Cr n,i,,,b t _I )Inllll. nf hilke,.", t",,, i hver Il n~,let"l" "g g, i t,,,,it u,j\"~1.. 1" ( L" llli,, ~. " "11,I,"g..., tl"~'lil til. lk,tc" "f )1,,,,,I,bl~ t,i ri v",,k' pm, w.1 at I"cve Oa"",I, F'.-k.."o 'u.l i }- "">.",n,,,,,,,o-t, lov", ;,1, k",,,,,. h l i~o " "II<l I KI~, ;,,,liil "'~u vil ".Ic,,, ')..'iiltli:ri!""1i hru:... ", f. J-:x. i J.i",fj",.1c" II;.! i lti,,;!. kjøl,iuj.(fj,>r<1 og,..,tt~,.ill lige"",,,, "lie "",1,, H,,]"kal..., dtc, V/lndet. Bc<kn tl", "J,n,1. ~",dcd,'", r B,'jl c l"ii "~ 'I'al 1M.kjcHi!!l, 0/01,j,." )"<1, r"to. \ "I", i "g i",lt.il Cll I,nr. ~"e ~ 1'0,1 I,,'j. lj H~ Jt", c I~,r si" Ha,l, 1""..., c,1 :';ilolen I"d~", il 10,,1!.',u'gCtt. U",ulc 111,,0 o-~ Jt n, l ~!ill e ' ' col J1j',.]I' "r J',. le. ~ii, l e r u~e" er et I:"rnVI : 1l c< I "k~ J " ""'" ikke l ~ "g.,. '''' I:CI. Silli~"aadtt ~r '1j,rrllc Iii 1':\\"116 p"a hl'cr _\ l"in, [{ ~lv ~ u ellcr Va",lpn~c" C' p n I,nlv H"," Fnv"e og V.. ".,Idg D yude I),,,to..,"l H -~ ) Fav"e. "ljd I,, uge., ","o, G r""den el stejl "'] ;moo.l 1)yOOt, ogo,,,t ' "llll~ pu fl,lgcude :\b.d~! Dcn eue End\> 1 ",I,olde~ i"d" i"oo<.i Gl unde", med e". deu. "de" nn " æra ",I fra I.a",l til D ybel og, lc r JUl~ trækkes m",},len K"nt, I" orr, " Stlllmmcn og nit!"" Hild.u korn",e,.. "... d. t f"", de' ' cd Form SOn' c" HalvrnR""c og knu i n,le! tæ ng~ Silde", ~o' " ~ ",,,I~,. ig ; K.h cn. Fo, n e. le" lo' uge8 \. u,hl"'ii"'''ll" ogsao til F.nll'! nf ~ild "",le. Is"" ""j. A"I~It<! \ igt;iiio~..j for d".i"u.h fi.kc, i.. hpl'u "wj 8i l<,1c"";,"c",icii upl...,de,,log "Id,.ig ; ",,",l"""e :\I R s~ e, "om Silde,, ; Lig",...", m.",kjcl"cl" imdle ", Ib.., Slag~ 8ild, bbl" ru"" "g.an op,lillel lier,.,\.le'''!t', " "". ) ;Speti.l t.tal... :>" iibi! r,lie.u. J)inemuk Ol.,ltlOtu Xc h nl.oden." Berli" 1~3I) ""lrellellle" r ilche reirto' dukle. Berlin. l 6S(\. <O ) Jf. C. Slrnndgllol"J. Om Sildeli, kcriot ' od S.lIi"g,un,1.,M. S.,,,I. lil j~,lok Hi.,nri~ o: T(>l"'::t~tl ".'. dog i.it,'æieutligl kllpn e umlel und er nogle Hoved s ntpper, nemlig Gurdaal, H \'id.. 1 eller BLank.. l, Vim.. l eller G"laal og I\IÆpaal elltr RrOOp.nde. Di_ A R I~. ~h'!f"$ bn e.no,lt re.!:.'l"t'{lno LevcNCl, holde ~ig ti l lær ~1l " C Lokaliteler <Iii ha, e,lerfor 01fllM. ~ "'",gne E!:Icn~ ~,\ h{l, og fo,.. kjellig V~I"lIi ; lil ~ ",Id H ogeaa næstc!! alt, h ~d "i "ide On! dom, D ~ t cr <1 c, ror lu:d,t "nde, a. t '~mm"nfa tt~, Il\"lul,.; ;.AhniNleligl... l v,do om,hlen. Alle kjnl<le,\ "lcn OJ! viole lillige, al den I""fru bit,,,le i,1.,1 "~ lt c "Il i,id fc,.,.h \'"",1, og ni.le" hd~t. hol,ler, ig p"" olyl'l \'n,,<i OL( lit pm.iyll<lct!j"",!. Om D ~g, n >kj"\,, <lc" " i ~ f",,icl m "~lo i Bumlcn ; lilo" om Xnttc" Dyr,."'lU ikk" l",l"r j"hci,l, ", og,h ",,'o cl.'ira~,ligt "o~... 1 "I,i",'l';::l ",.,'rl. D.." ta ~",, "'.' lige S,, ~~~r..ke, ø,le I,,'ll'.<:'... " :\1,,_ ~,.k. 'rc" ne: "..Jer, 1 ~ ~", l c n Orm., J'rd...,I) r lo. o_ v. X"n,.10 "!t~r,n"'ltet ~ i l!'. [ticmme... len.il( 1'." ".\", i tiet,l,,,,,111.",,01". ig Cn H"r., "Iler et n,,, i Py,,,lc!,,"n nt H"v ~,I"t ~,ikk",. ",1 frit.,l"" Mil E"d., :tf,ir.! og 1[;.10" fl":l d"" Anole,, ; die' "1I"nn /l:jcn"" e' i... j ", ~ I~ m 'h"lie" clb Ste"e'''. l :,,Id for vn, ",1 die\" r"r kol,h, J("'VC\, l~ " 5jg.Iyl",......,1 ;.Ilurule,,; v~. 1 m eg~ 1 l'jti \' "r lll ~ rorln'!ili".ie" ~; I l.~jn O',!.tiger Ol' til \,,,,,I ~k o...,,»i, I,v(".,1,-",10:;( "hi,l gjcm",c, "'g i 1'~"A"C" oliet,,"o1, c V"",II' I. "I",. ) fan I,nl fortnii, ni t1~n ''''o,1", t',le" " ~,,],j c!(a" i 1..",1 fo, i.ii :, lemnt kcrn~ ni pl"kku, Ertcr :,nell,letl, er Fal",!. n cn,,~nt g a,, ~ke vi,l i La ",1, ",e", I ~ I ~ k e,.ln (o, ni komm.. f", el "Pi,hu,,,1 1;1 et ~,,,I,, t. Ol!.1cII ncli:cr.111 XnU PIl lil ~ i " Vnllllo i"ll" 0ll r"glig' V,~, lig. ~ I nn 111, olf'øn villet mcne, ~I dcn ~ hl,lo gnn ni' "an r "" "I fo,. al æ,lc Fnlr,r ng Bl1eqle; men,lcu " co c"a"" ikke S"Otllgjod. _ ])11 '\Illen c, en Ml< nim in_,jdi;;- ",Ihr.. lt Filk, at de" t m-a"e ft i nl'!!len alle S)agl fer"kc \"/1",10 og i Hnvet, ~k uld e ".. " mene, at den" F,~nl var en ",ere Uhell Bog, en,1 olen er. Dette er c,,,lo,; 1."IIU... 1' i 1ft~kle t, ty,: tier er mllft.k e næppe nogen M"le" l:'i,~, vm hi".liv,ler ~pjj, gc~ M' lil, Oll om hvi lken,nn" gan til mas b1i" e f:; v Al"e ~ ~ky l "ig. lalmin,leligloe<l moller J-'i!kcl"lln og den ItØrrt Dol Ar l'~b1ik u,n, at man.. Idel.. iulcl kjelldc. til,hlons 'ingle... ade, og dog er d~-t.. liel ede I,e""eo.\ 5(1.-\nr si,lcn, al m~n I'Rr I"'nYj ~ 1 Æg i Aftlc". :\r~" fønt 1873 lykh,le..ier 1)r. Sy... ki i T, i ~ ~ 1 Al op,lft!!c ell H."Ml og nt paa\"ise de,," I\j! j,,!,.cdsknl ~!". ) [n" ba",le nemlig hid til fo' :;j'''vc! 'ljgt nm H."ulc"e i",",lem de til Ha, et ml y~n(l~nd e A.l, og,let v~. fønt d. de" "ævnia Xatu"~ yn,liga!øgta i"'ellem _ \ ~If"e i SI..."den og imellem de mi ndre A_I,. t hkn falld t,lem. Da "''''' "U ),;.1111 kun har ku""tt Ihllle HunMl i }'eriihallllenc, mell HanMl illlellem A.le'le fnl dct,alle YRna, ha, man!terp... villet grunde den Opld. leloe, at den Y"ge),..,m ","crt Foran, ",le' I,, e, Fo, ~ m.

8 mel' itiger {II> fra Hu et i Floder og ""d,,, Y.",ll"I>, og hvo, f,..,len!~llc"e ford ~ ler sig til d~ mindre YRudo, he. Itaar ~ f Humle>' aleue, mnens _mhige '1Ilge H.""er. kulle blive i Havet. hnod denne FOI'klaring ka",le, im idlertid!ti1;,'ci RCI'C lmh'e"di":;'ci' og,,,,,'lig den, at.let e n~ Kj"" pu.t.aii. tidl,.!!! U,!yiklil1g;;!,'j" '"~ I'I''' kr" Il;I.ve en Yandl'e,lrin. fn!mfor,let ftll,let..om bliver p"a i'ite,let, h,'nc <lc-t. er n,lid",kket. XI\.W nemlig Yngelen stige" 0l' fr~ HR"cl til,le fcr"kc V~"dc, el- tleu holt.pted og ikke _tørre c'''\ en joci'" Stoppe".. I; men Jen er ft11igc~ci NUl i... i!;' elle ".. f~m,,,\ n l~ " krn IC,len.,.b_jde,ig Ul' Ml,I~jle og FCk lo drette S l ui~ v.'\ I kcr, inutil den ltra" op over,lem. Det "l'''c$,!c,{o,' h'oligcrc, at begge Kjø" y,mdre op til de (ertke Vand~ ; tlen " lige AhI~r, og at de, naar ~e,,'" kjøllimoo nc,.ltel vondo tilb/l ge til del"{ll Hjem i Ha, ct. ~aa, Ill ~ n l,i,llil ikke har rulldet H.,m.. i de (e ~k e V.lldo eller illl~llem do til JI.. ~ et Yftud rende Aal, h,n del mulig ligs<l i, Ilt H.". lierne, lig.!om 'l'ilfældct e, bo. R"dre f'i.ko, erc langt f",ne i Tal elu\ HUllll cl"llu og <It mllll ikke h~,. IPgt cnrl delll l'''' relle ;U... de. J)ct Yftl"t,de og'u længe, iu,lcn m ~ n kunde I~l\"ise Hanller imelle") &.1tnudiUIJIl8, lig,let,.,. fjjr8t, da lll~" r~ndt paa nt II'go,"olle lll,le SlUM A.I, Rt luall fandt dem. _ lfall hnr hi,1ii1 I,dler ikke JOeJ l'iikh.,.),ed kunnet lll., i>o, til h, ilkeu Au,."ti,1 All lullo lege i Havet, lige 'M lidt ~Olll "'311 "I" pau,let, CII" m.å, om '\CI ikke 0:;,11/1 ",. Aal, 110 '" y"g]e i de fel".h YI"de. Nogle mene,.1 forpl."l nill8ell.ker om "i"le. '~'". ",ke... It" dell til imellem ~Iid t cn IIf lla '1~ og ~l;,heu nf A11I"i l; m,,".. ttol ''UI,l, c 1"" 0 cmi... i ~l u!"i"!le " af ;\[nj f""d ~ t Æl,(gedokk ~"e. t~ r kt lldv i kled~. Aal~,, ~ Ægge!l t okk~ It,.,,,kke ~;g gje,meul ":.0,11.. hele Bughulen 1'''8' med 'l'rrm~nc og le ",I..,m kru~~.jc, Lleghvirlc St,.imler. J Cl> :\",1, 110m vejcue li PUII,I, hr ' msn t.lt ikke foerre en,1 ti!\lilli..,ncr Æg, del" ikke '."'<: UflnT, ~",I.l 80 8 t.h.,.." od lledc i en IIll:;kke, ku l< indtoge CII 1'''"''II,lc Ilf Oll Tommo. :ilr~,,!mll o\"e, fol 100 stort et 'Jo] lorkl", c.ig de.. t;,iiii'",hlep'gcl, lig'" n.. l For~,,,.. li,1.:~,,,. ol' i,ic fer;;ke y,,,dc, og dog har IIOellt, Mt ku" CII a f I'"lldrcde "li' cl :J Tommel" lallg. Il e:!", i~kc,,j,1 "'"Il 1I0got sikkc, l Om A,lell" Y,,,xl ; i FjI,.,;!"illgc li.hl dell dog YQl:e 1>lII t;g, "cml ig "<:11\ I'l 'roldiller fur I,ver \) ~11II " e d er, og en Aal IIU a-ti Pu nd.kol Vll:'" AIr gammel. Aalen 1.>1i' cr llwl'l'c '>leget 0' "' I:l 1'11",1, ~kj øn t mali ka.. Kc omlalt, Il.lc li ka" vcje lil- - 21J 1'1111,1, jl endog men!. Ar det roregaae"dc fre",i,'ii" det,itru, at del" endnu et ma"ge l'ing ve,1,\'lcl1s.fui"i,ls"llli"g M u,hede. i\iilii roaa. foi mode, at Allie" fol merc, sig ved.æg, og.t eu slor Dd.r Æggene i det miudjte udklækhl i HIVet; men til hvilken Tid og paa hvilke Steder lid. '" k l",~ningen sku!", ~~ ell<lliu IIkje'"U, l lange Tider mente man, og de, e' mu!h t ll.h", dem, som ",ene del, at Aftlene føde Icvomlc Unger..J3, "'.n kan endog i A.. i. l'e' nc.f og til ~ omtalt, ni Jill c, det, i51 og uu,lt, at Anl ell føde l la' ~lld" UlIgcl" : "'Cl',let l,", mulen nlti,l vi,1 ~;I{, nt di ~s e fo' l11e nt ]ig~ Aalennge, er. Spol o r",~, ~m.. a tit fillde. i."'-.ienet I 'Kh old~. Di.. e Om," have natnl"ligvi.,,,id ""d~t (a'lles ",,,,1 An\eynge\ end I<'orrne" og næj'!'" de n ;,Ic CI e hl ege og bli,"i~ og ~ullue 11Mrig sku/fc F'ol~,.om vill" Ml. ig for. _ Et. ndet endnu ikke opl)".. 1 For],ohl er Aale". Skæune,:fIe! al,ltn hu leget i HII' vt (de, tnlcs hel" );u n om,icn Aal, lom har VA n,hel "d fra.iet fcr.ke V."d for /It lege). Det er ncm lig 01> "jembgjerning, ftt mali eftc! r..cgeti,lon i Reglen ikke Rr den \I<h o);:e,\u Aftl Irække ol' f,. U. vet i de fol", ke \'nml. Oli i al fal,l kun i de n nedl"q Del af YftlldlllL>elle og iue i... a.iort. '1'»1, IO'" den har,... uret iii Huet. Iler el,icrfol endog noglo Nalur k) "digc, 110'" mclle, at AnlcllO,II! cflcl Legetidc)), $Mledcl SO lo 'fil fre l. det ~!.,",ed "~iul~ (I:'~lromYXOll). I k'orl.>indclse hermed ko",mer """' til at minde, <le ll Kjc"dogjcrllillli,.t døde.hl tit Ol>' Fo.. til,d,lrli"c ; l..a",l, hvi lket "Piskel lle mell e, ~ kyld cl l$cll,!iou'.hl Im' o klcllit Allle"e i!tje!. Det ku",lc 1"00'" i"tc'"c!iiii,,1 at r",. b... d.,,"e Aal noermor<l u", l d Oj)gl~ ~ ). - Det er JIlIa. \. Ic"o ".",hi"g fra de fu.. k~ V.,,,lo til Ha' ct, nt,let snaknldlc O«(ln/(la/sfi ~/"cri I,.,.vr. Omtrcllt f... lipl!"y"dd,e ll Ilf SCl'lClnoor vand,"{lr eher ~~ kr i,lcr ~ :b l~", og \'"",Iring,m \":I rer ' ed til bell i De<!emkr. ~ I )I.. ko, u, ol'l!"0 Nætter 01:/ nftage nd ~ ~l.. nb e, e ),ci,li l:l"~ t fol" Fa"lis!cn i AMleki'!e' ol!" A~legalln!c; smukt Vejr og tii tøs:cllde MU lle giver ~un si mlwli F_nS'l. 0 ". D.gen I.oldcr A.len sig ~i s tllo~ i Ro. Ved l'ul"",l.vi"d, kai An]e",]c'" Vn"dl"ingstid fjærn e. ig rra I'y.lc" : mcu,lell ulllrll,cr.ig IItler til den, 'ljui' Vi udc" 1.I;o.'$Or fro LInd. Da den rime- lili, ih oiøgel u,1 til,iy"t ol{.. It Vn"d, Hækker de n i Ragle n Ih Sy,l,,,,0,1 ~ord, og,icll flilgal gj&i " c med Strømme". J-:ft~.. HCl"Ilo ij,bagll komme.-\~icllc lil,irivende i, lul"o "I" ml'''' eller ",,,,me,,dy"gooc K"il,,,e,, 01:/ _ledes vi l,""n U;,'1lM ],;wc rumlet cl" m pm,iyutlilll!"cmle Steder i Fju,~lc"c. ~! c n,i ellll~ V~n,lri"g udfjjre. ku" af de" "ukald te (Jft...\aal, og"''' kaldet ])riv... I, Ru_I eller ma"k... l. Xogle mo"", at delll'o All komm el til vore KYlIlul i"ra,10.to I ~ tyske Fi,,,le,., lo'n udmll"de i h " I ~,. ',l "~o.. k Fi.kcr ili~cll'\e "', Ukl4r. l... ~,.~. n IIaar der' " H~lge U ~ Q I O Rlllerik","ke lagtagol.e. forplanter A.le" li; l'u.. mu,a 1I dt $om.li~ andre ri, ko ; med doa,yder kun een U."II i tit Liv." - 1I, orl,d.. dette er 1>1., e~ ( odtgjort, er ll.tv. r orf. ~l\jed dl.

9 '64 tpen, men dette er b ;ylsoml:,le kolqme Inuere fra Tore egne fe rake Y"I<I~ og l,... vore Fjorde, 0J;,let Cl" ~gen t lig ku n,lønne Aal, lom tage. voo '-0'... VlIlldmnlle'-, n et er " emlig sjældent-, nt da n. ukaldto llt-cdpaih10.ile," KJærul, krid.,' Ull ffll l "dsfjerllo og tftges i Aelex;,te'-".; i Aalegaardcne ter ma" dem vi ~ l" ok Ahl,ig. De.-imod fan~ den paa."dell ) bjl.de i "Ol'e Fjof'(le og lans' Nysten. - l 1-)onI,,"e tilbringer "iatrllle", efter Krii!JUI Mening, hele Vi"len"" og den brt dll ~kj"ll. ig i Dyn.,let. Om. ' ol1lnl'ct gur.len frll ])ymerno 0[> pu,le 111-,-m.., Steller, og erter ni,lcii I,tr en T i<l lang!.a," holdt, ig stille, hcgy"d ~ ) ' llcn ni shid.. ; dntr c j",hf!l!frc," o,"t,-e"t, "Ul- H llvron '-OXCI" f,"cm fm,ion10n, l Flirst"i,,!!oll lir Sommuen Irlt;kkc r V il~ul c" r'1i FjOl'llcnCI L,'.kke "D",I ti l d ~ t men! talte V.",\ uden f"l' dem, "g "'" f:n era.arcl; Ih l f"..t " v ~ rv intre -l. den l'" ny drage! ind i ~JorJ e n e iuan >;er.r,let r"l~b'1l"e ll.je,. t om.kr e,od inge n egentlig..j.rr8!orsj.jel c)' mellem de fol'o!kjdlige A"I i <le,ia llsh V.mle, f»lgc",icmr,log i"g""\ II lld,', ni,i. for.. kjclligc Forl"or h"vo dch ~am m o l.o,'q,'i!, j.'o,' Fi,kel'i erne ere imidlertid ntlo!, L infodloltlcllo hos Fi. kcnc nf sløl"$le Vigtigllad, og hvorledel,len Lla l ul'hi,tori ~kc Op fattel... f VON A Rlesl.~ e,,,1 er, mu lmn vel hu~h, "t de love ull(ler mtgd forskjell is:e FOl'hoM og I"''' inge" llude i MIl Hen.een,le kulihe betnllllel rm et og u n,me Sy',"punkt, A.lerangiloll i Ha,'et ~ h )' C"t~ ll vco.l Gnn,red.bl>tr,,'~,l Kroge eller vcd Stnngning, AfGM'Il''tl,lshherue kau fremhæves Huscl', A~lcg~~, ' d c ell cl' A.I ~~ ta,l er og Y"",I, Rusefisk(!l'icl Cl' be''egnet paa at fallgo GR8nlulen, nu)' deu om E ft eruret l rækk~r \anli" K J.. te", R userne ere temmelig uen' efter,le Itedlige J. orllold ; men de ligiie alle hvcrandn: der i, al (Icr f"" dcm og lodm pall Kystli"jen opatillet et Gærde IIf Itis eller eu n ad ar Garn paa en R",kko Pæle, BMIle G",,'de og n~ii ~ ku lle gjenne ror deu va nd... nd c A~l og le,le de n Inl i Rusen, (lo m stur for.enden ar HlI,lcu, livol' del' Cl' pbmcude 1I11urliJ(O Forlool,1 fol' dcli llc k'a"g,t, opstille. den enc Uuse ve d Si,l"n af de" I""lell h" lgo Kptcn, ) ICll!illige Uelt ~1 Itun<lunl o,'cr et h"h'! hu ",lre<lc Stykker i en.. rn m e""æ"li"e "d ~ H",kh, de" elle Jl \l ~ C dier,leu a"d~ n, hver m ~1.i" HM,l,,,,I i Han\. En.,,,<løn n... kke hl des "'.legu n l ellel' AlIl e.uule, Hu sc ll clider gjærnc i deu "f "i,ljer f!ct~"lc A"lcku1>". J l,ill" B; ~ J I brugeo c" meget ",or Aalcrusc udcn Ku Le ;,len kil" " "'I'C 36 Fu,l lang ; RUlen og har 6 Fod lange Arme,.Ic)' erc 5 Fod hnje, Aalel'aad l... ~, Ilcre A... l,ulltlredcr ræret li'"g i 'J. Fi.hrit h:h". l e~, :Sr, bo og:'1. t81'j, r,imfjorde,, ; men de It.ace yed lftlrige FOl'bed rillger i T ide,,! Lllb "dri~l c t ~ ig Illeget i F i. kecyn e, Ma at gjeut'g"e Le)\' ljeltcmmel!er om deres B rug have y'eret nødv~ [)(li g~, t'm Limfjo,.,lo'n h~i ' i,le. idlle 50,\nl'.h le, na,bfi. ket'i et!i(lb,.odt fi il:! til Alle Lnnd et. Ky.' lel', Et VMd L,utaa r i Ahnin,lelighed Ir en tcmmelig Lut 8 ao ~ "Hoven", r,., hvi. ) / undi ng ujgn;. to la"ge At'luo, I"'ol'i fæ.te~ 'r o,' til Vudell D rag ning, Y.allet uili"'gges i en II nl~kr...ds os:! ~kk" d" I ~ mmen elllen i I"."d cller lil Oll &.1d ; ll1~n h n dog 1.,le YMd ~ t ligge omtrent.tillc, l"...delll UnJen,h'llgc l 1"'11 til "na,ld, D~ 1!nnhl,lto J>1I1~n rlld cr ~ t,'æhlig' H ~ol$knt,:, l" dd. l\lun,linj:( i HUH",'I' o ",tl '~ "t 36 Fll<1 I'J'j, De\. huamltel'cl fm to TIM"", h VQl' med Io :'tl. nds Jksæt"illll", oll' U,\[ æs"ingcu ~i Van,let sker (ri. d ~ tæt,'c,\ I, i,.."do" liggende Bande, i det den om lrent!i; Fod lallge Hoy ka!tet "d. og BMdene ro (rn hi"alllle", Iwer i.i" Retning. Samtidig gives P'I Arm nf YI/I,lct "d frn I,,'cr I1f,0d, inrlt il V..,let Itnn r i ell II nh!'ue i ""miet, nc l' l' a~ ror hv or Iha,1.i" Tovlin e url, og "II hcg)'",lcl' 1)""I:"ingo", i det hvc r \laml imorl V,,,dcll træk ker Li"e og,hm ind ; h"gltell 8~m l Qr.ig da i HoveII, me de n ~ dcl' I;lImti,lig iifii(ie$ eller pullel i " n"det 1Ilc<1 cn ~ tall g, i h,'i~ J-:"de tier. id,ler C II Ko!, eller K"'lnp ; "c,1, I~ "" c l'lll.ning.k""",mel A.le" og r,,~r i".1 i V:lDdet. n"li;:,'" F i ~k Cn! h nn! ; el1 ~a t gjø,'e i",ltil 40,:o.~ da""e \'and,"'æt, Andre Aa)evaad crc Rolf/lUdet og AalCSt/w,/'(,t'Rudet, B ~tv3n"e t rr ege ntlig ol mi'i,i, "Q I'ul.\'"nd, del' u,b; ~tte ~ frn en Rnaol, 101",h'ag~, til.1"l; A"lcsll""I'c"H,let clle l' Aalen nkcl'\'nadet. ~l ' og I ~~ el mi"d,'\) Vud, dcl' ",hnhe. som 'Bøtvu(lcl, men det,imgel til ]Jude", Af liodre FRn gerctll k,,~ r Ol U emluu næ""el del AolcvMd, ""m tyske F isken oidcn 1871 hllve brogt i IJnlg i VOI'e ~', n'a",l c, og 110m omtrent er dd omme Rcd,hb, ""m,let t y ~ka "7.cc1C", Et sudant "..,lgofu' I.Icngdc 1m,h,,'en. E",l c~tyh ",' (Gavlene) til Hoven. Emle p,' omt"ent 40 I' od; S,c kken cller Ho,'c li r. I' Fml, og hve,' A['m line er l å Fn,'ne b ug, l,,'ol'll( i Ahui",leligllcd de 10 Faync ere Inl ~, mo,lon, ~'i lh,iet ~t ~ ".!,IlH, BovelI er lige!'re,1 ove'. lt oll',lutle,',;aal!'tl,....rter Oll rd r,i,oje IIIelI rette \'illk ler ; i Ho,'c"l l~g. i, le er,ler ~n.4.al",ing, horigjenucm F."gdclI uii b gc._ l"'''gs Ovcrkttu lcn ~r ArmeII" ligge O"'II'f"t 20!'un" Fl"n,lt,."" o:,: IR"gill'",lork"nten el,ler f" l t ~t I;lcn til au. "mlet V;.-gt Af 20 1'",,,1, Ii ;;-""olll dc" l"~ C lld~l" hille". IJ~llefod til l"'~ r,.\ [")" cl' fnstl",,,let "li :ti l'ulld tunl!' Ste)], for.t l;nderligcllc, yoler~ t e Dele ik h Ikulle dragel op r... Bunden, A rll1cn~ cre lise,iyb. OVer alt indtil Indgaugen til Boven, told er i Fod bøj i Afllall' deu i... n~m deo'h E llde punkttr, nur J.. met 111I:~ r, er

10 en Snu Fod. Unde r Tlei,-",,,!!,,»,,lcr rc",g,,~t for hokhde Sejl, "ro.-\rmlinerno fæ. lcde til J-:"d"n af KIY"erbommeu for cg til }:nm" ~ r ~ " r,lligj!pr ~gtel. F i.kerid $k",- om XAtlc".') Xt'Ofljiske cficr ARI.k",,-,,<I Hj,dl' nf Ro kker,i. v... lange Linet' med f. Ex \ 1"()l!~.,lpr,i,lJe paa 1'/. Fod J."I!" Sil"... Iler TAV'CI', lom e,, f,,'stcde til H O"Cll1; n ~ " i ~" i",lhy"i",..\rs t ~I,,1 ~f c, PUl' ~\,,1, Til ~'ading h"ug,, ~ Ol'm ellc,' H~jcr. lwilcke,'"'' ud.",uct 1>&11 Fi,kelll,<l""rne og ",gte! en.. r ~t ha,'" ligget XaUcII Over. Blandt '1'o/" kejifll,t.1e Cl- TurS/'-'-11 lkiigt,k" vig.. ig.lle for "ort.fjlhn, men QgNlft Kuller"n d gi,-ct en vigtig ~'''''~'11 1, ill/llr (>mkrin-" Skag~" og ln"g~ Vestkysten, 0''; til Tider argi,'c op., JÆW/~ og H I"i'/ liu.'l et god t UdLylte. Om Tor,ken gjll'lder dct Jlammp, $om nheretlu er frelll~n t om Silde" og A.lcn,. ~ <len er meget ucn, cftcr ~e fo,'.kjeh ige ~tc~l ige Fol'l,old, og nl a" kan deraf fol' kln,'o, hvol'fol',lclii\o!"'l"li~ l e l mnd"yttigc Fi,k kril,"1o:1~ f.u IIlige med Hens)" n til Udlcende, Huld Dg Vel. smag. J: o... ~j el1ig ]Juml n lcr fol"skjellig TOri~; nl en hernf frcm;roar tillige, RI 'l'orllh", ".>gtet,len. til.,y"". 10do",lo ~vl'mmcliyl!"tigi I NI, h",;t. ~ " lidet om,"mulrcn<l c Fj$k. 'l'orshn opholder ~ ig i nllc,"ore.r ft''\"rnde, endog <lyl,1 i"dc i Ødetl'JlC II, og den gur end,ia Om l :npl'liud "p i ~,,~ dte Aaer.-O) Hcrn,d l~nn <101( i",j,hcrti,1 loc l n:'!'rke ~, Ilt 'roi 'sk ml~ r:;ln... el~e nf'.ge,' megel ~ Iærkt ind efter fl~'cnøen. Slol,to... hn, Ile" onmmc Fi. k, "'m RI mindelig kalde, X.I,li.., fa"gl! ~ OInkri llg.iylland, hqr,len eudog kan hll, e omlrm'l 64 Pund tung (i,let mimme )'le v et IlAdantl'ragtilykkc fallget ' ell Sk:lgclI 1880 ' ), og KTeytl h".,"00 JoOf olen Ilet en 'l'o,..k IXla 50 Pund; ""m,"ar 4'1_ Fod lang, ja! ~"gell. e Forf8Ucre fcu1æhe Om 'l'o,..k pa.. ovel' 70 PUl"," J.a"gs J yh~,1(1 1 Vedkylt rangc ~ almi,, <1elig vi ~ 'J'or~k " oa P,,,,,I, i Katte. gat kali 'I'o r~ke" u,!(le,1i~e",.kjm,t.j~ld ~,,~ ~",In n " 11'1"11 I'U 40 l'.. nd og dero\ ~r ; men næ r Land Ø1 i vø... lavc F.,...",le IlImt ;ndo j U~tcrllll"" 1,liwrTonken rlnli"ddig ku n "ogie fu 1'nud, og ~el,r..", hn det en<log gi,'o Allled. Iling lil Omtalt i Avi $ClI, "Ml' der f. Ex. i 1-"";:ell,,,J.. bæltet fanses e" l 'onk pall 12 Pund ehcr derover. Yed (;oilu,\,,,,,,,wer m.1i i T ~tennmi jk~e 'l'onkc" $1,,,,",, ~ J 1>"OIOkol o~er,18\ He,l""ttc ri.k c,.i U~,'a l ~. r odla",). li"(j'er. KjllhcnhYII. ;'~7 ~. 8. Il og l ~. " ) A. Fe,/JeO'KN, Forteguebe o"er de d.mkt Fer.hl.. dl r,.ke (.Xlturl,. TidlOkriJ't' 111 R. I~ B. ISj9) S. ;". '* '1.Filkcriti,lellJc". Xr. io~. 16..'fl. ' 00 e,,,1 1,/,-2 ' /1 1'u",1 og i Slo~hol",. ~k.. rga.".d bli~er,i ~o rn,ldft ikku n 11' Kr i"t ), PA3 Gl"II",l ~f S"'lmlorshn, nlange forlkjehige NR, ne ug!.c\ cllinade cr,let vooi d at Ircgge ~Jrer k e til, I,, orledet Gfor,q 11 1"1"(.'1' opfatter,ie,, ~ )'orhold i Rundet og niel tcrne. Forinden vil det dog ihc,'ærc nnyttigt at mindc 0111, nt 1'01.. 1<0"0 Ilogn dier Xo,'Ilma ude u Sarl'l [ n,lcm'gel.cl k",tu. i \ nndch O"crllnde, 11\"01" <le" holdet,ig lly,lc",lo under hde $ill Udvikl ing.,ndl il Ullse" eller 14 Digel For]ø\'.Iip)",r u,1. J-:rttl' ~ " d re 14 n age. Fo. M, ],~ g y"del' den lille Fi.l<, nur,icn rra Ægget mcdfrj lg"",le B1on"n e~", k Cl' fodrerct, nt "'g<!. in FØ<ie i Hanb Ov~,.nnde. U"der h "l~,le",," Ti,l, IO ln uror S i\b."e,ler, cr den,"e,l bli"e"dc I< nyttct. til Havpt. Over. Il.de. }',J... t uu,lcr For],,""t Af,leo fjerde r.runed ~'C r UIlgtorlkon iml u",lol' J~1ml ror at "ære. ig ni dc imol. lom Vftllllplo"temc levende Smoadyr. nen er da omtrent lo 'f ommo" la ng og "o>:or cacrhumleo..,lej.,., at den "cd Udgnngcn nf,itt fø",te Air h'r en J,AellgdO af Te mll'"r; mon "\CllclI ~ doil no I '~~ c IIAvtol"k ikh ynglcl', flil' dm h.,' nuet C" SI"rl'c1,e Af i <lel lilind t t~ 'r ømmer. p'gler }'jønltonkcn "licrc<lc ~od "" I ~e ll gd" ~f 'l'qm., i hvi lkc" Hellsef',,,lo den. temme,' O"O"~«~ me,1 den ho s o. fo,..,kom", c",lo Tm.k '"'"). I, it fjj,..t~ Lo,"ean,, f"n )li,lto«, l lcl SI"t"'''j{clI nf.fuli, 0l' t l"l'e< l ~ r 'I'n",hn i,"ni'c ' Rude AU'" ~ G, ' r lto,.~ k inde nc J..."dg"",dclI<', ' Fjordc ni; Yig ~, h ør,len l<'vo'l'.f mi",!ro Kr"h."IF 0)1:!In"~ Fi,ke,,,,,Itil S!Je" J"ogger til 0111 "i"le"r n. Ye,1 81"I"j "gc" nf. it ffl('ito l.e ve'm el',icn,,,,ni en L""j/dc nf omll'(\,,1 II 'L'ommtr kjøn.moorn, og gu,', "ur SØe" hl,vm" ul"..., i Alm,ntleligltod i :'or~rh, u 'HI~!'Ii den tidlige..., ;,,0{ til La",1 fol' ~t. l eg~. Del'efte,',h'agel',le" i "rnj UlI pan ( ; ~ 8 }'nvlle Vand og 0l'tr:lldcr I\u..,m ~ l o r hn I",r., kcrl\e ~. St ~"toi1i~, j,i ~t.ien bolder lig til h..,.l, hel~t.. tellet nul\d metl rigelil( PJont e\'/<,d. Her blive" den, i",hil n... I. Jo'OI'ur, dft den (l,okkcl' ind II"dcl' LA",1 for nt Inge og hl ivel' ~bm",i" I",a Gruu<!. " t il hen l"'a FOI'IIn",t, "c"le"dc Silde,," KouHlw Oll' Lege", før,ie... n. r i MIIj nt ri,ltr<j dennf si n f',(\lnli<l,g~ J! o,.,.h,a> ri,,!{ u,l!lnm l) ~'~" J.'u "eu ~ AI. <lol,. h in ~ I ' de n omtront en Sile. 'I"Onl mm'!a"g og m' "U øre., und ~ r. ikernc~, Hu",ltorak",,Icr i ~ m/la Stimer jnge,.,,,i re J:'i.kr, i"",r mi",l... Tonk ng ~i1rl e..). r) J/j. lvide!!... '. Kort \'~gl c,ln;n" m" O~loroji; l';.kr.t,,iittl vhd oelt be~rif,..ndo. Stnckltelm. jf!r S. 37. " J Gtory lvi"m cr. Kon Ud,i(j" OVer de i økon. li ~n oe ende "igtigott U.di,ke. I.e' emude (lin., Hdr. } or, I'g lil J.o,. lsill).. "; GWT!llVi,,/I,e'. Fer\~gnel! e Ol'er de i,le,hn,ko ror "~,,,Ie hidtil r,,,,,l,,o Fi.ke. KJ nhe\\ho,"". 18jR S. 2;-~S.

11 11ft d.",h liu,ri.korier, KII/k"I'11 Cl' almindelig ud fol' d~" jyoke Yestkyr;.l. og l,tlt ;",1 i tl ~n UQr<l1igc Dd ar Kaltega!. Dcn er hol os Illruiurlclig n... p]w! nlel.'cl O~C I ' 5-{; Pnutl,.kj91,t dc" h" blin: "",treiii tlolaodt.. ~ h"'li. l.i\ug. J ylland. Vell~yll knl d~~,icn,,,,..., hlig 11<>~, Hvi,lli"g, hvilket Nm'",, o111 Illa" "ct!, tilkomll' C" c",,,,,le,, 'J' ol'~k~,"i ; dd, cl' Kullcrcn, OG'" ""d.", XII"II,,!, "&bdlf"ri,- Ol' " 'l'~t l'u dci lysh ) b.. ~c, 1.,lct f"lh!ft:!'" L IIglo,od hrugts dci' '''' ~ II )I"'''gd" Kullcr, "15 dog C" det l"al' 1~,liv~ :\nr,idcn, ni.:"s:c1.k,,,,~,,,lell e ""'''il', ~! I("nen'u Ynr til fbi.. "dc" ~.)"Inlcl'lig \",,~nl i, ug,l"" U,,,,,: he\' 'J',.,wlll,KcI'CU,I, u gj"'i'"e U"CI' 11",,1, ; t!d ku li,ic Kul, lci', tiol" f""gc,\cs ; d"t hi,l. t ~ Und, I,lcv 1"';<:,;1,' lil ~I"," kedd, ""do)<,; ku n {01' CII hall'!:ille, '\/11' ~i,lc"... "''''' IHta Kullnen med ~ 1II1", øjne en,] '''', Her hje"",'e er,let egentlig {Ø,."I,Ic " 1, ti~~,f"rb;liddsc me,1 'J'~-.lla", l,ul./ u,,"iii' ejcue,. uu,!,~,. kabt ' OI t 1("lItrli.kcti~ ll". lyrllli"g, - liddlill!l"1i og LW'!J~'1 )",,"u illgcu,.\","" Yi:,;' tiglia,! ("u!',.~d Fi,h,'j, DCH,;,blc kit" lolin,,,c;.:d.tu' : midt i ) J..j 1&;0 f""gold," et StyH~,'~"l!:ik.;;cu,,1.. 1' vu 5tl '1'0""'''''' I... gt ug n-jcdc 7-11'"nd,,,cd l u d "uld~, olle" Op$],:UI'''; nogllth vej",lc 10'/2 t>uud og 1..c\-~ ' 'C1l heil. "ed l) l 'uli<i,!jom ""kje,,,u, tih i, h. l.ll!,gcli l;gcl;oli ' $lol'lol'!kc u die,' K.hli"' clt til 1,lil'li,k, ug bo,,,le rrn F,erøc, u" og 1.1"",\ 1m" IIl"U li". "UI'" l(j" I",m:lI,l.0 yæhlige Stykhl' lif... dn""e,;,olt<.1" uy tll,.,.~~lc r i,k. 1'0,skcfi,kc"c fa"g.,. "'c,] m"gd f",.,.kjdli;;c lle,hbber, tier v_nllij;$t,..,i tc ~i;; en", IlyWcu "r, I~-t Fn"",,,,I, hvor mft " ti ~ ke '" \-~(l tid cge"uigu H ~"ti.ku ho-ugc, I",~ <le nlut 'l'u,'"hbakhr eller liu",j,ujlre,' og Pilk; cg ;Ilde pm lavere Vand (angel' ",,,,, dem "ct! XC,II{RI'Il, Ilund, gbrn, RU lle I', Lallddl1lguillgS,'u d og dcrtil afl'a's<."i. I('''g_,-..dIkaber i Trawle" br"g.:. iu" hu;;... 'f o... kegamet bal' i StlUdet en l.æ"gtle ~r IoCIL ad 100 '-!lyne og e ~ Dybde ar 4 Fod ; de. er i\1a!ke. mell en Ma.hvid')".;Ir S'I. 'f orn me. l Knlumlhorg er Garnet noget længere og hr mindre Mu kc,', 601» ogsan b"uges i To,,,kerU5erne der. Disw have II Jndkah'o og en t"l... Fayn.. lang n o.,). 'rorok~krose"o ere meget fonkjellige paa de fonkjeuige PI.dser, ade de o:!' Soøren,e rnoa i"dretlcl.. ncr Størrel""" nf den "" i,k, mal> kan r'''gc, H\"or mmll ikke filker m~d Hna"d!nl'-"C, lwilkct Fi. k",'; til ncl ~ ~r 1",jljg!t~ddi 3 kel'i, hrugcl' man n.kker kf forl!kjcllig Jllllretning. 1'.. ~kna:eo Cr $ulede. en V ne 50 F~"n e og h r 65 Kr<If:~, \'e,1 KI;lmllll~I' har.storbakken ' 60 Kroge pall Li""", som er 120 :Fav"e, mede n, de U"g Bakker have 100 Krose pal 45 Favne Line; i Agger hrull'er man tre fonkjtlli~ SI.1l" Bakker o,. y, Af d6 18 1ril!~ Artm' af Fludjiske, ~OO '!t..\" ~ hjemme <lle>!e".ile afgive eu meget i \'01'" }'an 'ande, og lolu "" ""nde og )",,<ICl føde, har t'i,kere" ogl ~a 1",,,Jl1'.idst ni,l",:;e Fo rd~l, ol!' hm, ha r roo :LI fnngo den' "dlæ"kt t n ~1;clIgdc 1{cd,ka\><),\ \'ore.'"r\"nllde~ BUlldforhold ~yn c. ~,~dig nt tillole (lci'c a r Fly",lren", Ol!' "i "'"'/fe dem ~errol' n,~.lcn o\"c,' nh, At' j<bdti.kclte h~,. itæl' R (1d8jlæ/(ell BdydninS' I"' ~ (l """,l >tf d~n. 'I'nlrighc,l,,udcn. Hæ/k Jf!l'tilc,.e">l ):;rl,.", I ~~, "li' Pi!Jlmrrn'lll1 ol!' 'j',w!1/!,/11 "'" loe<1 0<,.,li_", Fi.~c til d " ltno.mt Bytte. Dc... m: mu del U;;""" {I'",li,," F;.,kc ;",II')'nll''''';, ni ",,,n endnu \"~d _It fol' li,11,,'",\cl'cs ],;".f"i"i'uhl. ~lf"tc IIn liolly,,,krc pm Pu,,,II''''I>''' af ol!' til i Kattegat "15 i Vc, lcd lavtt ; men,icuc Cl' d"g ikh n"gc! i",ud H,dlcli~k 1''''' O"cr 700 1'\11>01,,'''''.l",ll"...","<1 fllllg~"lc i det. "..",liige 1';.Uegltt pool. "'enik :Si,le.,L 11', J/<.lm kj"bte i,!muml' IS7S ~ " H,clldiilk P"~ ",nh'cnl l!l tl I 'u,,~ ;,Ic". llog",,~~kc "cjcd~ "" er 32 I'"nd, Ol{ l",,, ",h'cguct!" dcrar, at,icnn.: Fi,k h",.,]c 3,500,000 l ~ o)! "k o,.,,: del< >\i.",le lldlcli,k, )Inllll nogcn Si",l" lik.t..., ""je,lc, Q'W l!3(1 l'und, "'C" 1S65 fod nltc H"I"",liill'; kyndig_te ""i.kel" I,a"" ut I",,, hude f. ligct "11 HælleJhk, ~ Ier l10clttn l'~jede 300 l 'lintl;t]cl n r dcll "1"... lc, 1I"n l,,,\'dc. e ~ 0). Di.,,, ~to,,, Fith f8ljgt~ ikke <ti'",."" l''''' "';",],'" Dy]' c,,,l 25 Fav nc, hvorimo(\ dc ",j"d,'c la g~. l":' I"ngl ringere Vy!' "II u"dcl"li,len c lldog k(lm",~ i Vao,lc"", 1'0" lteolcn kult,,:; ""~ P;glll'lnen Mi,'c tem",ciig, h..., i,let de" i ""lte:,,,,t hl iyci" i,lilti! "",k,;"" cn S,, ~_ I'" "d, I,vilkc~,1<>,& iho Cl" ""gel i ~IU' m~"lig"i"g ,Icn l 'ishrlu''''',!sc'" Isa::> fa"ged~ ved Lngl",,,I. I{y"t og 110m w jc,lc 132 l 'IIod og, a.. 6 ~'od h" cd;!to. ~ u l'ig l,v''''i'c pan 3 ~ i'iiii,1 {undt Fr(J,llk JJucldu!ld O"CI" 14 M illjon~,' Æg. JIJjdsp",lten bliver om_ lnu~ 3 ""od I."I!' Og ikke "ver 6_7 l',,,,d tu.ng; dog range, des der (orleden Anr "ed Sk.gtn et Slykke, 110'0 yejede ove r 10 }>uml ; ~ud.,, " e mæglige ~'ynd e re kald~r,na" ~ Han!er~. l'u S~.a:Qll ~I-u :;e,. luall til }'angot af Fl8dfiek et y,ddigt JAnddragnings, aad. D ellt Jo'i,keri faldcr fra i\i id""mmer til, ' "I~lid. o:!',let,ker ved med en D."d at ro Vndet ud fra J md og ved dcrpu at drage det i Lnutl. Et _.ada,,1 VBad er f. t:x, Favne Il"g! og l,.r i hyer Arm favne lange V.. dtiner; allerede fo,' 100 Aa iden "8"0 disiq &tore Van ~ i Brug paa Skage n og bien betjcnle pu.amme i\i..",la I(Im deu Dag i Dag O' ). Af.n,l~ Garnred!hlHlr t il Ftynderfnogd " A. II'.,VM... Gøteborgs oeb 1l0h.lio. l'u oa. Oli!e' bo",. IS77, U) OIa"" Ola riu,. Oekonomi""_pby"i,k Be.krivelu OvCr S.h.gon, Kjøb l tæd. Kiøbanbun. ]787. S. ls~.

12 '67 ~~" II;ojV~t. FJyv,]e"..,,"'r,,'""<1cL ~O nl.it;,l '\"'Ilc, til B.K<.lcn, <.og R JI< I $ p'ell ~g~ r"ct..-\ f K r"jj'ft,i,ki\ber l,n,l."" ItnH.-r " I! n""'!."!'r<!. Skjl/nt hdy<1 cli!j~ og in(li"';"s"~ ",lo ro," Fj,k'-"iet. I nm",1011.1((1/;1"'/, J!<)I'II./i,,'" [.aj'. Urrcd, li(l1i. Sl-a!le, r; j'1 1c1,' /)./1. Im'gl tilj...,j.!c; \'i~t;:;ll e d fo,.,ic ~nci..,jc "'C\"IItc ".'tn. l,alminjdighc,] f."g ~. de "'Cll 8.~"'''H!SL~S', eller ",eget lignenjc Ucd.knber. 110m de nll",-cdc om~ Y llle, og det v,],i,,lerror ror $<'I" " j,lt k"" I,li,'c r';jcntlls<,lser _t {re,,,r'i,,, "ogd ~~ "" "'. Dog ~k.1 (1~ 1 l",m'f l"h., "t H,w"r.,k og ~r ll1<rul )mn fange. om j.'oi'onre[ og i For.QIH,llC "tl", eller ni Vonr.iM"n hil,' oph!!..!, at dd dn".ke J,AllCftikcl'i i Havet r~ l d.. ornhi"g 11oI'""oh,,, III Gje,loIcfi.h, ;cl. d,.i v ~.,. imellem Milen,. '.I,le.. og Sj,clland og "t Hu _ tog Skad"fi!k"ri"t ku n ha, Betydning ror V",ljyUand. 'fil,l" un e ø.gjm t lig~ }'is kef~ngm ~lu u"r.il,l"... " u,l v id~re F ~tl gsle n af N01'8r:1n, liw/wi Ø', K "/), /Ao f!l' og R ~jel',... og.li1/suii.'!. - Humruerl'lItlg!tcll,h-ives omkritlg'.len VClOUij;' og nol'dlige Del nf,len nørrejys~~ O og ved J,~',!Iml i Limfjonlen. Fre"'j;allg._ marden er me,,<et.;'"pd, i Jel ",;o.ll enleu lokhr n ummere" ind i en!':ilogll FroIde, de" >.Mkllhhe 'l'eju.. ~e, ligger pa& Hav!'",,,l,,u, cl le" ol,'l<iin, ""m pa" Xon\v e.tk y ~l" u "g i r,imfjorj.u, lilh,' ved Hj:elp af HnnuuerJ' iul>c" eller.. KI,.,ie", en.jæ' "ring, 1-12 Fm! i Om(n"g, med en lille a"'''f'ose, ),yoro"cl' der bi ndes M... lirtg. Hver Bad fll~r om t~ n t 20 K nutier, '\"1".. c lte_~ ved 8olnedga"g og!)igtel i ra,ibet ~r X~ u e n. - neje.' (nngill ~ rtten i egue nnu r, su _OlU i ø resu!),l, i"c" f"r Ka8I "ul', elle,' v ~ d at, drygu" d. v. s. kl",\le, nf Tangeu pu lavt Vknd med den... hmle R~jehue ; i D,';v.-.adene 11g'" m"uge Rejer,.. a 10m i md l ~m Møen, "aliter og: Sjæl1alld ; ROI!kildefjord er og_ kj~nd l fur ~i l Uejeli.ktri, - ~ J " $l i "8e fi skeriet drive\! ku li ener _løn... )Jaalnlok i Vejlofjonl;,let fetijenl e langt. Iøwe Opmll!"koo mh e,1 (,-a Fi, kc," ne ~ Side. l. lo'isken e og Udbyttet. Fi8k~re ll, ~Om e, vo~ et op omhi"g de o,'''' for'. k ihh ed~ Have og: FRI"'lnde, som cflc"hn"nden h r br~ g t,-ore Fiskerier til (\ er c ~ n((v ~ ' ren,l e Slm"\punkt nuld (Ic((n ~ '>rangfoldighc,1 ar Red$hh.:r, <let em L... mp"'le ertel' de talrige Iile,Uige Forhold, CIf! rom tulmooig og IId holdenda, edblire. at høste paa Huet, e" e', kjlltrncfiund, d.n ~ k )fenigma",\,,le" hal' hude Lune og Snarrudighetl. D et Cl' ha nl, so m opfestrtl' di,;e kjrokke SØn ner, dc,',,'hrj,i", St amnl~ (( fo,' vo,'" ruke Søfolk, op,,lel er I,am, lom ikke er Lange fol' ;o.t VOn Big "d, Il.. r Farer og ])pd In,e de.kibl l"... )f"" h_r ugt, og noget er der i del, at,lcn,b u1ke Fi.kc, h,, den FejL ~t h u alt fo"! tærkt holder f"lt 1"'",let netla'"1'ede; ",cn om.ai er, kunde,\ct,log y"... n~ Sl<y1tlen fo" eu Del ligge, de";, nt del' ihk o gj " r ~ s "}'",ledi)l",neget f VI' nt, 0l'ly.c han'. }'isk"," I,y~ ('(( e e''''' gj:"" lio uheldi g stille,]" i Il~ re Hel"i"Hc,', h.1n,l~ pall O m ",l "r,lllarlig }'oo'\'i",lch" 1l 1 ~,1 O mv ~ rd c " e ". og ogsaa me.1 Jfe'''Y'' til F Or.!y"ingcn med Skole r; dertil kommer,-el og,u, ni, "am,let T;t,.,~ nge A d>ej,1o pall sitle "" '\V, og de " "ge "!\\I~ SI""" er giot"!, l'/l" j,~ gc,nel mna tidlig lalle Hall,,,1 i Hank" og bjn;"go,lern Dc! nf ~ øj c ". ;\10 11, iden "';Ikef.,,~t er.m,i"n "nn! Ojvr"ivg, kade" det "el ogtu godt ar sig!' Des v~ n... v~j! l R enhold til tie med pa megen Omhu af ),'i.kerikooliuleutell, J3i"ke,lommer F icf.fler, i~mle de stati. ti ske Op J y,n i"g~" levedc de, den GauS ; Dnnmn"k 11,[.68 Familie)', WO m helt eller til D els nl<!... de,ig ved ),'i,kel"i (4,291 og 1,011), og f iskerieh omtrentlige Y ~",1i vnr i Henhold til den... mme K ilde omt~nl 4. '/ 2 ~ l i l 1. " ''OlIer'j, UIKbl'1JJger ",nn ":om"er,, f'onld ingen af Udh1ttet, ~irer det lig, at hver f'amilio i nulig i ndt,cgt bude 391 Kroner, eller, "an,' Gjcu((clnitl ih i",lt,eg!c(( for hv C<' Fnmilio, hvi s H o \o'edcl'jove,"v C" Filke";, n((!ages at I'æ,'e dobbclt SRn dor iiom dell g-jenrt emsll itlige I "d t "'g ~ for hver Familie,,le,,Iri,.r Fi. keri MIl" llinæriug: for de først nævnte j-',, mi lior 567' /1 K,'. og for do ':;,lsle 383'/, Kr. D en tftl "igde f"ke"de Hefolku;ug b 'c,' i Hjn""'"g :\,~t (1782 Fnn,ilier); dercfte, komme, Thi~ t cd.-\mt ( lilo Fft",, ), Froderihbo,'g Amt (81 1 Fa m. ), SVCllborg A:nt (798!-",m.), A~II,0'"l: _-\m~ (740 I'am.), Kj:PL.-nhnn. Amt (692 r",m,) og Ui ngkjobilg An,t (6,'jO Fa",.) FIC.,..,d fiskc ndo Fa,,,iljc,' le"" i _-\ØO"I",~ Am, 199 F.,,,.), V~j le Amt (213 7 ~"am. ), Ri!'e Amt {aili; F~",. l, 8or1l Amt (426 r~m.), O,le",".-\,n ~ (".H Fam. ). I',... slil Amt (Hl Fftm.) og Holbæk Amt (4!l" FAm.); )fnrit Il Arnt, HnndcrI Amt" I\ornholn" Amt 'W ViJ.... g A",! I,ave fm F.,niljc,,.I~r flo ke. t:ner Fi,kcriet_ omtrentlige Værdi ba, Hjorri ng.\ ml.l~u. I,iI"ioIC Indt",.!!t, nemlig 725,000 ","(Iner;,t~,.dt e ' kommer BOO'll1tolm med 500,000 " r., F" etle"i ksborg Am t (4)10,000 K,. ), S"cnl,o,"S Amt (317,000 Kr.), Thi,tod Amt (Z95,QOt) I{...) og l{j"he"l,av ns Amt (Z!lI),flOl) Kr.) ~IØl.. t l;,l!'ylt, give" Fi<ke,-icl I'"a no... holm, J,~o r ) Ii, l,!cli"dt ' ~gl~ n fo,' ~lu,,\ lige li.ke",lc ".miljer er R~ 2 Kr. ;,1~rn " '_~I ~omm ~, 11,I Pllle Alnt m~.. ~ Bct>c"ku;1'l-I' OI'C, F""I,,", til )."',.. ", I'i.kcri.t j ])nnm~tk (,\f!!" ~f Folkel i ~~d ' 1 ;.l< ~ 11!',len ;d~ ) Iaj 1~~ 1 1 1!;l ~1! 1.,.. ~.

13 IO' 603 Kr., FrcdcribLoL"g Amt m~d.'juo K,"" V,'jlc Amt med 577 Kr., Kjflbcnhavns Amt med 421 Kr., HQlb(pk AlOt mea 4 19 Kr., Ringkjphing Amt mo.'\ 421 Kr., Hjll'Tillg Amt me,l 407 Kr. og- SVCllOO'"g Amt me,\ 397 Kr. noil L' ingcste')ii,l,lelindtægt fol".. amt lige fitkc,,,l~ Familie" har Anlhol'g Amt ",cd 143 K,',:,lcl'"",.1 komme," Viborg Amt mc,l 203 K,"" llib" Amt 2ti4 K,", Thi. ted Amt 2(it; j{,-" l'ntltjj Amt ZJfiK,.., lln",lc,"!.-\nlt 288 K,'., i\iadl.>o Amt 306 1\r. og &lnf Amt ~\2D Kr, ' :\~ I" ],~ " Amt ha," omtrent _a mme ørrl; g" j\!i,\tlcli"dt"'gl,om hcie Landet, "em lig 3~)O l~ronc,. iler l,ave vi altsna en :lln ll \e ~ tok 1"0, V"I'O F; ~k c,-", 4)]], og CHCI" at ba,'" I,u,-! dellll" al kj"ud", l-il CH\"'CO' vi~tllok ;",lrømme, nt alt lalm' til }'o["(ld fol' b.ii; (J,l lool denhed og 'fn~hllod, sa ml til U",bkyldlli"g f(),. I,""s 'fil urgeholdenhe,l,,,"a,' det g'jæl,lc,' Udgifter "ol o, ~" 1l"",I"" og H~d"kauet. Det kan tillige "I<:re, at m"n I,el' eflcr ved d se pu,lette Uoluytle me,l lidt shlrl'e [,'od}t;lool,1 "il talo om do Hig,lemmc,.H~H t gi"ci', 1 lic"hold til de""e Fi,ke,'islati >;tik bil m,,,, "It,"".igc, "t der omtrc"t le,'c,' _15 Ei ~k el'familic,' pm\ he" Fladcmil nf vort Lnml. Detlo ~ I' ikke "oget, riuge '1',,1. og Fod,ol,let blivc!',mhldigvis "",hm holdis",'e,,,~"" ",n" tllgol' Hen,,)'n til de" vil'kdigc FOl',lcli" g~ dlel' <ltll I",,' f, :;", Bo,.,,],olm (;0.Fi"kel'famil;c" 1'"" l,,'c,' FIa J~",il.!':ndllU heldig')!'c.tillcr FOl'holdet sig i l:ionml( "lig"i"g' Ined tidligere, I An,'et 1847 Io,,'cde i 1,()nge l'i gci ():Hlrt'" :17 af 1000, (1\.1 v,,,' Kyilldc!', Up,'" 0I:iTYl'lI\le) af.fi, ke I'iet; men mauge vore "atnl'ligvis ikko sell' Fiskere, Og i det samme AB" kuude den smnlede UdhJ,,,,cl Hr Fi,k fm D"n",ark og llel'tugd!!"'lllcl'li" ik ke ~ngallg dække Ilah" delon af Indf,'r~cle" af mltede Sild ~ ), I Aal'ct 1865 opgav dell dnværemlo FisKel'iko"sule"L.fi,kol'ncs A"bl til omtrcnt 10,000, og hlm bcl'egucde ti c" loeie ",,1'1;15 Indlægt IIf Fiskel'icrne til i,let ",imme 4 ) li l!. ]('VIICI' ; eftcl' hall' MClliug bl'uger Cl! r'i,ked"",ilie A"l'e\ om for 100 Kroner,Fisk blev Udb),ttd "f J(ollgel'i gets l"iskerier officielt opgivet til 3,1;00,000 KI'O"el', meu det c,' ukjeudt, Jm)['lcdo. ma" h~r udreguc! dc!t " ~ "), Skulde man nu opgive de t omt,'elltlige Udbytte af "01'0, Fiskerier, muho man ni med ot ru"dt Tal,æHe det til over 5 ) lil1, Kroner; "'"" San,hy"lighede" ef fol', at dctte Tal er fol' lavt. Til en "ogenlunde O"el'i;igt 0"0" Udloyttet af "OL'" Fiskerier vil def;,-æn: tjellligt al d,-æle lidt næl'me\'e "ed enkeltc Plad ~ ers elle" Egnes Fi, keri, ~J A. J.', B<r9SfJ~, Den dal11ke Stato Slali. ti k, 1;; 17, Il d,~. S. 259,.~) Le Daoernark, notice nd' li 'j ue. pobl. l," r la C'n,, mi.. iol1 Datloi,., Paris, 1867,~, ~l. De dan.h HQ, -F i. keri~r.,tyllalhl. Yestkystfi,kel'ier hav ~ haft ~tol' FOI'dd af <I~n,-e,l.Iæ""veje lle lettclle }'Ol'billde1se med U,llandct; me" hel' ~ I',ler eml"n,",cgct tilbage at 11,lretle, og de,' fatlc. lo!. ~, de hrj:l HPdve,\!ligc Hayne, Af a ~ vigtis'tc Pla,l"o" b " Ilre,-nc, Fa]\, ( E ~hjæ,'g, Rin g kj~bi" g, Hm'bl)l)[',',,\ggel', KlitmIllIe,' og Ui,',h.,h, 187\) "a,' Jo'i, kn'ic t nheltli,!;'! ful- Esbjærg, men det bedre,i, tig 1880; f,,, Fi,lc D ~cc mhm ' II3, \) til Fchru;H' 1880 fa llgede Fi.ke m" fm Eshjæl'J!, Hjertill!;' og ~'nllø fol' 15,000K,',; i a" f"'6 EftCl'Mn'"MllCdel' 1880 'emuc, et l 'ur hu",],'otle tu.i",lc 1'"",1 Fi.k til 1\j"I","ha.". I.fal\lIal' 1880 ~e l"lt<, ij fra,len I,de lil 20dc fm Hal'hO)lrc omh'cnt,2,000 PlI"d Fiok lil 'I')'>k la,,<i, "\ggel'~ I "db'gt ar Fi,klll'ict ",1\' IS,\) i"lt 15,800 K,-one,', \' o l ' ~PMI' I'e,l '.I'1,ide,l f""ger Ol l\ tl'c~t fo" 50,000 K,'onN' "... Ii g, 1 Hjøn-ing Tol,ldi,hikt l;liig c,l c ~ 18i, j'~i' I ~H,OOO K,', _ ~k~gc" <'" ".lc" '1\';\'1,len vii:(!igste ~'j"kel'lad ~ i J)""m",'k.!Jc" level' pm.,b,lle l'la,l! 3,iO-40lj Fi.kere, hyi$ SkaHeilldla'gt. ælte. lil 800- lnoo J"',, ~g "0m tiha"'llien me"tc, 1860 at l,an fll"gel 4'li )lil\io" I'",\(I Fi.k til en Y,erdi "r ;!27,OLKI I{, ollel', Nn",' "'"" ~nmmc "li s"e, '.de",," l l1dtægt nle,l ShHci,,,Hn'st01l, Slemmer dd g"",ko godt; thi,!et' ba"e; jo og."" cn n el Indta'gt,'etl Str;I1It1i"gcI', (J,I"'g"cl' "''''' d,,'i,,,o'1. hvatl ti.." 0I'Si,'"" \""'I',li af Fiske!! ",Igj,'" l"', I'm ld, "i" ",,l cl, ig, ni,ic" """,'1' kl'egllet til" 11,'C, J Allrd 181:! var IlIllt "-'glcn al' F i" kcrn"g ~t o" kuli H I,IIiJ\l 1\ l', t'".,,,l,,,, hmi,1.. 1' ]' i~,' hl'llgt pm Platl",,, \'e<1 ~i,le" I,,'mf I,,['tjellel' det nt bemæ,'kc. lit 'J'm", I' ''''' Ic" fm SkagelI ti l.jre"liycj'gnn,',len i t"l'e,lel'ihh",'u "" omt\'ent,io- 50 pct. <tf Jo'i,kells lndkjøbsj> ri;, Del' 1'" 5 )til imeliclil du Io!lyel', fol' det moste <I."dig,"ej,!lIe\l j'""u! '1'e,'I'''''', hor C" ljalles A"læg ""'1'1'0 "ilde ko,t" mcre c",l o,,,trc,,! 200,000 1"" P", ~Iil, ()g HlInc" vil "at"dig"i$ ),Iivc l,n'gl i",,,,,.!!" "",1,.0 Hjcme,l "n ol til Fi ~ ke! "''''pol'l, "na lit man ka li forc't ille,ig, 1,,'0l' SIOl't H"ab,Id fl'c'lil"j,;\i-n'),c",le i;k"gcll ],al' lil d.hcnl' ycj s~" læg, Pna Nordjyllands Ø~ lky "t c,' aer vigtige ~'i s kcl'j,la~.el' i A"l ~æ k, }',-e,lel ibhavn og :-;,,.b)' ; men ingcn nf,km f,'eu''')'.! el' "",dige t'or!ri,, ; Fa"g,t"n ti' ol"tre"t de" ~nmme, om 1"'" \' es \k~' dc", Dc\'i",,,,1 k~\i Li",fjo"le" ikke fol'l,igaae$, thi d~n afgil'cr en af dc,'igtig"te Fi,ke, ]llnd.cr i Da"",nrk, hor del' h n,'t An,' s )' s~ el"e ttes 010 t,'cnt 2000 F,,,kcrc; Fallgstc ll 3f..I,~l og l{ø<l'pælt. " givo,len ~tpr~ t~ Indt,egt, Udbyttet vn,': : 320,4;2 Kr, 1877-,8 : 18;3-74, %0,000 l S, 8-70: 1874-,5: 365, : 1875~,6: 399, : : 419, : 3 1ti, 057 Kr. 401, , ,128 42\),i! 19

14 15!1,\ f,l~ " jy.j<c JJH ky,ts F ;, ke, ';~, (Ol1j""u fæl'lil!" llrud~... l jo r~ c". RI r, "C mb~ " e$; ~et lj: iv ~ I' fil HRI'I ig lægt Ilf oml, c,,1,jt),ooo K,'.!'; il<1 Qf""g.I ~ " i filoo'" lhlt an,i"m,,~di)( t il 21111,'j()o'. I,,'., Hnl ~ II,' d l. k",'id gi v,,!' oml"ent l jo,noo Kr. Dm«"" r k ~ hdc... "Iclnllg;,! """,1cl'''0 iii oml... "1 I ) l il1. K,'. om A"rcl -). E,,,I, idci-.j ~ nn frc ",I, ~ vc., al UA",,,,,,'h I,hj'n d "f ie",k Fi.k, ~~"I,]yr o. I. ". "",Itnb-'::II I )i l ~~'" "ar: 1 8 7~- H ; :11442/7 1',1. 1';7 7 :,j,j 1527ti 1', ~,4: ~!J i I12o;; l oi~: 'i i2:h till 1874, :)!),H I24 l tli!l : 1).!:HiiI,)D 187,; : H)Mi(iti 18611: l QjD!iiJ l ' 18ili: 4iJ6tMlii Hen"", '''H'' ""... mm~"ligne, l;,ll,yltd "f,ic, 1.II ~ ~ c F i~ k er i cr ' <1~.. 1 cle om ligge,ale J. n" t1~.., \"il ",all vi,iiiok I;"dc, øl <lcr med l!cllc kll.1 ""'1'0 '1',,1, om Cll Fon/gel", "f f.upl"" fol' \"Ol't \'c,lko",,,,,,,,d,,, og " 0" lihrg~)l(l c t: <1f' II'!~ 1 nr [,,."k l'i\1. Iy,b' jo "~"'nll del"jlrn. Til,ammo Ti,l,,,,,() l"i,"le" at "i," t( godt.ono ikk e I,a"c Fi. k efn J'!,'j ~ ", de",ldto"o i Vi,ht pna,lell "nhue ~,... d >l' cller par Kntt,'snl, l" il',id ihe glemul <:l'.,id. at )li,i,], lil,ii" I1I,," fo,' ~" Fi!hrt,,,,,,!io i ~",~I _ og \'c.,tj~ IIH ", l j,\"' I ~ r kllu e~ heil n,l :\ 1'1 Kr. 02 '",It ",t1:""a ikke '''''''' )Jid,lcI,,,,h"';:;le,, f", lod" 1..,,,,lcl., Id~ at Homl,o],,, h". I"" HI Ol'u' dc",1"i,helte )li,i,lclill,it... ~t (~. ~30 Kr. ) <>g dd$ ul li,,' /(!I/ e,~ Xtoti!- Q:J 1',,~ li,'iii, ",d I"w ~ ~~k:jlh''' u 'J';IJlu!J/<~I,, {( I" J Ul' jo i~kij (/ rlld' i', S or!!<' I,,,,. Hultll'lig" i" cu )!.""!!,I,, 1',, 1;;,1"'" "",ulig ",ere end 'ili,';oo, ~ Iu" n om!re"t I O 1,1:1. af,lcli hele 1l~~n,lligc "g ' o.~ nc Hefotlcui nj; (vi ikke l 11l.:1), og 1 ;,I I,~ tl d RI ~ l1c,i" ",;:;entligc Fil~e.ic, Ita,' j T i~ ar~ l IS' i\)-. S i T,,~. luul ud!ljol ' ~ 23'1. )lill. l\ l'olicr o", Aa,..,' og j 18i9 o,,,tr: 23, ~'\lo,uuu K l". H l øm "\8,..,1; \'æ.. lien nf de", ilvi"hd", Fi.k,il H&lltlelsvRl'c hu i 'J"'re",uul ~retlel lil 42 )lill. Kroner..<;amler "",,',l" e"kclt" Fiskcg '..."e, ~1Jf"" Q Omp!,e", vi;,..'",let sig, <I t l;dl,yltd ar Vinle,'_ og Y"aI"lOl,ker""g.leu for.,ielel'. il!' "",I ni 1'('" P"K <Id Ilol"h Hn,.,. mc,l I'J p1.:1. I'na I - Io,, \ d ~ og il pct. P"" ;';o"i<fi"" ~ Ky.tq "' k,,i"g. Af :-;;I~e l j.kcl ie rnt5... ml,.ue lhlltyllc kolu me ""'r "i. p1.:t. JIll. det no... ke Hl\"s Qm,"Ud" og I,,,,,imod 23 1,(;1. paa ;';o ' ~~n l, hvo";moo d~t pu ~c lo a,,,i,,, Slrækll,Ugel' ti],""",cli ikkuu "aar op lil Q.f.! l,et. uf,let helc. Det,amledo He. uhn! kr..te ",.,.ig" lsla y. Fi ~ hl'icl' fkld er de l'imod lemmdig lige P"" <le ho l,y ~ ld" l c, ",,,nlig * ).v. L i~<i"'hj", Suli.ch.. "i,.\i"iii ~h" Il",;d "",,!,er,lie intcru. Filcberci-A"lS,ellnu" Il). Ilerlin. lo!l. 1;,.7. ~, Ta\le!lcr, t<lkom meudc X"'Ve. Fi,ktrier j IS;~~ Kri.,; ~ ni. læ l. ",,~I 20 lic.l. I... Shg~r"k l ",v c!. 1\y;l, m"d 2ij pct. pu ~onb!ic ns Ky st, me,l 29 pct. l'u det Ilo" d,e H ~\'I I'Yit njj' m",l 2" pct. ]lnr hl, n, et ~ Ky s~ ). 'fil yde'" li.qc l c Oply. ning om det "ol'! ko I,'j,ke, i. St"'TcI,c 1m" em"", ~I,r"r(:I, at nielle Berge" l",cl t Aa,,,,I<~il,,,,, i 'l" ''''rmul roi' 1 '; )1iIl.!{ r. Om,\A''Ct ". ). F,u' S!"(.-i!Je~ Fi_kc,"cl' h~,' m~ " ikke ""lj:cjl "I",i,,_,Idig fi~kcri" ' 3ii~tjk. Dcrimo,1 Imr Ul.",,'c:;,ct liodc0l' ot,,'djcr for de yigligito Gr~ "e.f Fisk.. t. Dcmr f.. tlll. ~ciu",iel. at )I,,,,II.kel ri'" Boh,, ~I ~u i",l b '"3g l~ i,\u,, no ): IHi:!,!102. li:i K, o"el. HH3; I, 3~4,8ili IHi4; 1,437,022 18U,; 1,42 1, : 1,123,95ti IS7i : 2,2.J1,:J2I li "oii! h ru llh~ r '''' J u,l læglcii "r ~' l<i di.hl "utic!' Ikolo",li",. om fra l tide Oktl, til 19d9 )1""*,, I SS:! nll ;;I "~ " til l,, :1 1,\)28 Kuhikf. Slo, sihl, Kllbikr. l'yll. ild og 1,; 00 Kuj,ik!' B,'i' \,lllf, \",,; V'enl, til i nlnmcii,'nl' I"ill,ist,)00,000 1,,'. "i"), me,leus S,hle"M,htllkcl"lIcs "ulnl om hocn! "al' GQOO ; ; ). Del ", ell.kc Sihltft~ku i! lre."",1 n ~! I,lel""'" "(l!'i"c I' h eri.\,,,. cl! ludh"gt "r ""''''. J 1:.0,000 Kr. l.a~ cf~u~jte ll gnv ( lin!:!) "e,1 l:;h"e Ulf 1Il"ki"" et I'dl,yllc "r.;ml,cu! 33,'::'00 1\,'. ug: i'ikl"".,\,o\cf" ugftt (l8'!') H",,",11'. 151:1,' " '1) Kr.'."mtlil!'c ~Un.~e K.ntr"la".i,>, i"dl,'li~ t" II",;!) ikke lui"oi,,, C'"\ 7ti3, ' "O 1",.. ",",Iht lj,lbytlc ~ k l"l<ltc. ~n4 F i skcl-.j ; ;- ~ ). I.'~ ijllc,; detto Tnl til G"II«,I fo l' ell 1:,1"" g"'";: lir )liddeli'1<lt"'ilk". i!i " ~ r,let nlt,u fo,' I,, ~, Fi.h, kun 0"'\ 1'. a3;; K,'. (i Frcdcrihhorg.\ml,'ar )Iidd.. liudl<t>gte" ;,90 Kr. og i l,j " b",ii" Y"~.\mt 4i!0 Kr.). Du.. æ,,.,, I",,' m~ " ikko II0gcII <anolet )J~dd el" l.., Oll' tlc\ t y~ke Ø. ter!;ufi.kc. I"dhyllo: meu <Id' dl j ' ~1 loety,l.ligc Fishricl' j,aa<1" f,... f)l cs"jg. o::, Hol,t"!n" Ø. l k )"~ I,!lmt f,1t TI 'a"~mi\lid~, l'" mh'c>'1i Q. 9. "..!: iike1'hc I,'" }:ckø"" r(!l,i" ku,,"c Ijenc ""'" I':xc"'l'd:,le gu nol p"a Ha\'ct il"ltil ti )!,I I"ra 1...",1 ng I. ",, ~ c.. ~ og fi.k",,,,..t~i l\y,lel''''' Kr L.lllgel.lld,...:,.,; og F ~ ", c,',,:, 'J\'","'u,ul jj.kn 2,500,000 l>u",1 om Anet, af hdlke J,i~,OOO 1' ert }(~ i l )liet ler,,j68,000 1'",,<1 T 011!k og 20)0.(100 l'uii<i Sild. I 0J.~I",; " ik ",cr :-:"r""1 Fi,k",'icr;.\.. ol 1-". ~"; I (i.ni~ l ~ "n, S. \'1. "J Jo/,. lj;j";"!j' KO"IfC"i"ct :o;"')r:./", P,>r'gl und. 1'>,;1 S. ~o, " 0) Gu", C6" l 'Id<~., I ilkltt,," 1~7,~ ~!'. l "g hiu :o;"r. I..;.) ljeuuche } i,chcrc; leitung. 1;;';;1. S.!lU. ; t) A. V, ljnn!jih"". Om okentlig. lllgiirder Dl. h. tin.iet rih 1.010".1., IU/Io kel. Gr.,ohorg lfi'!? - S. ~!l. ~) R. LaltJberg. Die Otttec- und Sii... crri.chereicli. Stockholm, IS:;'). S. 27.

15 i60 Anl'~n~ fa"li'"tlcl <l.r f,.~ 'Jl'8vemHnde i Tvær_ mmi 46,000 Ol Sild (Jnl1ull _ April). }:ndn" er d~t værcl Bt bemæ rh, at HolllIJld$ SiMe I. " g~ t har en Værd i ft f omkri"s 5 :IIiII. Kroner om A '~I (1880 : 6,. ) Iill. Kr.), hvilket nd e" 8.,mme,,.tilli,,!;".uetl i;,lbyttet af cle... ke og!kohke Si i<l~ fioke,'ier l'u ~n ga",ke ill5truktiv ~./ nn, l c! vilde vijr, 1 1\"C),-1ec l ~'S Hollænderne vid" at ",tvinde et \'aml ifu l,l~re I'roclult e>s".lhu UpllU ell st"...,,, f3,,,lct \',m-ui nf <lere'! Siltlda"g".t "",I d" ""'\'" Fulk. IIriS rok,ic fu"lool,l<v;o m"re "",I lio pct. ug lsi!) me"q ~", l :111 I'n. t,ll" C 1;nl:.::.~",,, 11\1 ar dm'co Rild eml ~O"IIU I" "Ii"" <1 < }. F i.'f.liilwcldcl' hl' fr.",md ~'ji h"icl n"'gcl, etlerat vi,. hlige Hamld. mænd " ~vc hltel,i:; over Opkjphet nf Fi.k J)~ r cr nu langt Here Filk..J"""llere " ",1 f",. kun f M,\.r tillag.,.b Fi$hn,c ",u ten udelukk"ndø ulv I,... glc de... -s ~'i, k lil T", n og.l c, ~ cd til!aue lmia,l : T i,] ng 1'~"g~, "",ni f<or J(e<te",'art! ", I ~tt. fur,,,i.killige a f.le J:l ~ ",. l""', 1<110' f" lge "'e,1 Ha",lde" Innl/I l.a". le, ~jc" e O'~ ",..1 T""v~hlmld i ~~ }'i ~ke l,. ".li ' I1 '" " ~v" '!J'gel r", Ml ",l\'i.lc J~ ' ~ 9 Vi rklo mlce.1 ",I o\'~,.,l~,, ~.. ge" H j~m., t,w", enteu,10.1 "" pj,clder nm ul "r''''h'' V ~,,'n.,,,,lm!:iledc" i l.amld eiler.1.t vj"'hlcl" " m al,blfe Fi,'k til der ~1 c1!:~ " Pln.l".1",le" Ste.l! frn..\ler nm nt I,~",\l c ",". ci r.ll a"det. H",,,lcl!, i,'hnmil.,,i,, u h,,,' i.ie""" Het"i"g cge"t_ lig f~"d"t d " y t O ",rn~, I (. J,,"'".1.., ~ n. l"" "r 1'1 ~.1" for ",Iskini ;,:".lygtigc K", ncr. I ~I nu i.b",,, I-Ie"'...",,,l" bu e" Sø nl"'e" ligui nl{ mecl f,'ommede I'IR,I'cr "j,t. hnd,ler hu uolrctt".. S.ale<Ir.. hrugc r Grc"' (; rim,l.y 41)0,000 1'",,,1 Fisk daglig til ~ i u IIn"dcls\ i, kso,,,i.ecl, dier m,,n 3",1.., Ord den Lrul[('r i Dage, Ic"adflklgen rnngcr i et helt Au. Ma" "il mulil;' i",t. cnlic, Rt G, im.l,y cia Qg~" dtllal;cr i det fulkcril{c E"l;'L"j(l ~ I-'ol">.l"",,,g n". l Fi,k. Det er... ndt uok ; me" "l",l fo,' v~r (;r,,' '' '~ 100,' de,' m a u g~.\1 illi oll or Tym ke,,,,.om ' >"u i ~".. nl me,l,d h~,,, nt "I'i~e,hlll }o' i ~k, hvad de ikko ti.lii"c," )"wo fol ~ ta"et. ~'Iere Steder IoRn }' i ~ ~ehnli, ll er u c ",cd dc n r"ttc 0l" r.ttdle ar Forhohlclle dc ~ m1c" i,ul'ct X/I<lven,lighe,lcl1 ~f al kli t ~ iig ever for",tl1inllen nr Haar.shne, og de I,~,' c den'ed fu mlet en rig :lrol'k, lic,n ikke.le"" vil \,,.ing".iem RIv Fordel, mu" 0lPl'a vil ""'re til stort f;un ror ~'n ng~ le n. De,' gqh RIt fol' megen Hulhk til {;dlandel for.lcr al helo... dl", og fo,.,edle., ~kj.j"t den "cd Ankom.ten dertil ingeul umlo er ~.. gud t ~k ikk e t ti l Fo. æclling, $onl d.,n ka n "",,'e pau.1"" ['lads, hor d.,,, C" f.'lget. E,' ud,aalcde" ikkp puf.i,i.,n,le, at,ler til ~ ) }',...If. lv,dl,,,.. '),n Jul 1,,,I I. nj,ke ";;I,ld ;ll.t ri I '~ " ll ~, ct. Kjøl.enh", n. 1 ~" '!. S, 'It _~~ (>;"rl,.~, \;.Ir:-. 'fid" h. f. Fi, hri). 1-',.cJ.ri k, hvii f,'a Norge og Sverige i I,plcet af en So", mer i n,lg.~r over 100,000 Pulld M.krel, tom rors1nn me,1 rr:, k Is og derpaa &en,ih til de lyak., R øgerier? - t:" Af",Je ll U~mpe ror "or }oi_keh.mlel er den, a ~,ler er ror,lore udenbllcbke Kapilaler Anbragte i,len, hvorfur.ler ""l ~fj,l, c l ig ikh tjelle.all meget pu 'for egtn Hnnd, ~on l de" kll n.le tjen... ; vor ~' i ~ kehl",tel Miver.l~n e d ogm!! RIt for alhamgig ~r {;,II."de\8 "".I/,,<)$ lhmlle... ~~ai" vol'll Filhhan,llere kuune fritdf!l'll sig for de"ne,\ 11,,,,,,!/ighcd, na",..le ~njuu l,,~lrc kuune ~~"'ga rur cn i,,110 :lilliid.", "lil.tdig "am " ctl IIj,clr Rr J.lmkui l'g, Slngh,i"g o~v., og lin"" de hune fu,"\i)(\18 dat Hnnl'ro..l"kt, ~O '" lil!iuc 'l'i,le" tilgaa,' i O"er ~ kll d, vill e de ~U I\IIe I,i,lr.g ~ ","get til "ore Fiske rie rs vijel'o U tlvi~li" g. ~:"!ol i<1 Fiskellantlel sh lf~,' h""de ~'j. k. r e og n l ~ li! Veje. ~ ' e " er.icr,111 OC"'~ t'i ~ k "ok III Inge til'! Dette I')",Jrg:''''II/l1 er ikke nyt; lloi olet ~ r li",..,11 pmmelt..om Klmgtll over, ~at ~' i sk e riel, URn ma,.k. ;e~i 6I e ug "4"'"k",,,ligilc \ cl f;t"l~k i l.le on.,.lt ha,' aftllget, og.l "i ro< 'JI ~ gc t fonjlp",,,, al,lr.lgc t'onld af ell Ska.t,,ler er henlagt ror "01" Fød,]er og til )".;, O[><1 ~gel!~ i n,,~ n Spu. <tikh ),d'ijh~" ). 11~ ti'"cor<ll.lcvc ~lere"jl e, lel.g.tle F. ".fallcl'n".amtidill' n, e,. al,mn ihc r'''~cllc "ok ;.,.let m' ikke Fi "kc " e~, men Fi SK''''''. ' f;l<yhl, nt " i l,nve n,i"..i r~ Fi ~ h, i.,." S"LL klage,' ""'" mm'gc *odcl' o"cr, ul,ler ikko c"!-'i~k uole.. og nt de" o:r ful',n ~ u g. Fifk., e. Skul,l",Iil>e 1{ln g~ ' h.1\"c J\ng~n ("."",!,! - Sva..' he," IN'" non" lcel l~ n,1. kjdn., imellem dc Fi.kel,IRdile r, hvo," "m "dol' 'r.len cr; ~ t ~ lm i ",l tlig t Sv. ~ h il ikke v""re ",!tj/lnmtn,le. :I!a"ge Stedcr er,ler nemlig end"u l 'i.k nok til }'~ n g.t ;.I~r kan ma" nlima f.nge Ild oyer, hvad der IIU r.nl[('l, oll' dette gj.. ldcr beldir;' de Itule.r vore K )".~trm k ll in ger i">(id,let Mahne H... Men andre 1;le,le,'!cer,let.,,<ledede. ud, $kjp"t,u.n Ollila hu træffe,len :llening, ~t }'i~hm.~en v,""ellllig c "~ nfor ""dret..fn! de, gives "ntlog Folk, ~O'" tvivle om ~1"lillh~,l e " nf eu indglibende }'O"",;nd ~ k e l "e ~f }'i ~ko m"'''ii,le'' l' n~ G"u"tl.1f F;$kerigjomingen, i,let nlrll r",mhlll"er. I,vodedes {{ovli. k. og a n~ re D y, JJ<lel~!!,ge l.ngt fl ere r i,h, N,d.ler fa1l:::~" nf~ l.nn,.. h".,.u nt,ic,' f. t :~. af Sil,le",.ler,I"" I~.-\n<cI om, r ;mel i gvi~ i~ k" kom " "" " l.f t. ~ 1.mne<;h l1" til floo le, ~kjdn l,ler, efter Hu.r/ey: I,~, " t,\nr "f aue ~' i ~ke,.., owr l.ele.jorti"" i Rit f... g~. <>n., r,,"1 ;jfjoij :IIiII. ;'Iykker. E, "i",o.l,igeligl 'fegt< l'u.l~n virkdige TiII"g~g. ug ni ell Fiske,rt.fl{i\'er Fo n"i",l!kelseu af Jen. II'jcnnem!lMen.le f)iiiitolse, ol( den e, pfj~,. mrnge :ljulinge r 'n,l ' ).1/. I.'..f. 1. I''''''~N, IJm "e dan.h f i. k ~riot' Afl"lit)'" n. '. ". Kjc'henh","" ,

16 Ile d an l~il Ih v. Fj.k~ri "r. 161 h... lt i de Il ~i l e t:g"". ~Iol e Fly",l"l" ~l''' "'M"ge Slclle!' Ll~v!lc Sj""ltle"heder, og ligdedel el'e 'forlhne nft ag"c i SWrt'elle. Dtl ~r og... " den ror.1 '1\ ;"1, >It d.... n dl~l" s..ntk\"~u1.ful'1,ojd i Im"t" Hække hh bid ' '' I!~ t deres til nt ne<1sln. d" fol'hen m'a,h helt Lc,,,ttigflle )lcniuge, om Fi.kemængdc'''' l l"h,,,nmclighl'i\. Da m~1l nemlig ron,en l i g~,om t nd,," bl "Sle d ~ ilede } i.~e i r~... k Ti l~t."d, k,,,,,i,, mh" p.. G",,,,I ~ f <lc "rllh!kom,,~ T'''''K. l'o'1millb' ku" fj;l'c,l"", omk,-i"li citer c" mcget brgl "'''..,t )bllj.:;;tok. ) b " \.oellpvllde ikke III f."li" m e ~cl Oll kom derfor t"",melig Id ow,' F;'''g,t"",.,. ~ ftl <>'ri"''' I', i.en fol' 'fiske" ".t n di ~ vi. \" U',-j":;,,. Det ri "lie BcI,(o,' hid... g og""" bil ti!,,ti ""',, ~d~" Bd ~ n k "in ll kll1"l~ f""lie de kjllnad,odllc }'i.ke fim' Lcgdi,le",.. dc.. ~'.re r", M~ hindre den:a F01'n,c,'clI~. ~ I " " (...,. 'J'ideu hr,-v,ic fu, b..~i red o 'J'mn,poro"idle,' l,dl ""Jd'''''l lilie,lin ~ J.'od,ul,1. Ferak }'i.k h " ml..., u d~,.../,"'t Ia"gt omhi"li, ug ) Inrke clel er "'evd la"gt liwnc, :-i'edl"'bl1illgen i I ~ har "Bill" hi,hllgct ~ il de, til, ",all "" mir'" >ulelle" "" 1'>lX fl1l Ø!t8l'ilJen lill'a,'i.. Fi.kcre ug Fishh""dlcl'c."'lg,, ikh h'~"gc r til dd "æ rmc. t ~ )la",l~i, m"n til dd,.om!,el,de, belm. Den'cd g~1i l'",...,,"' "I', Ol{ dcrrul' "J' llcr mc,1 h e,!.-\al IIcl'c og ~CI' C ~!e"" t~. c". ~om gi,'" ;ig "r,,, Cll.t Il I ~ c. Til T,...I, r,,,'.len ~b "' '' ].""n!,:_l l"'" \.j, u",l ~ r ],'i. ~cn,c~ fomgcd".-\utol, b " <I"g ",,,leo' ".l""jlo Ou, otæ"..! iglocder doj! lillag,nde Udr"t1!d, 1','i.,lig"i"lI"" ul!: Udbyttet... }'ul'd"liuk til OL"I" F,.keru rrt:tnk" lde.iei 1",1. h'ylt, Rl.let. g""" t ilh,!;e '~L~l Fi, ke"",,,,s,i"i!. )lcn at t" Vnre" I,,'jc,'c 1'l"i. ikke loei",, c,. "t ", C"" c" ~'"I.!;c Id' tleo. SIØl' NO Sjældenhed, mc" lill",.111 g"dt k,,,,,...,,, "f """'gig.r den forøgede Ene ' ~pø'1fsl!l, l!>cr ma" rcl t).ldi!f IIf do trods de" fol"'gcde I.'wdul<t iu" i r:o" Tionr voxe"ri ~ Smfl'l'priser. H~ller ikk ~,len enkelte ~' ilkeno,'i"gere Indtægt, u.gte\ de stigend. p,'iser, ka" u,len vi,lel'e t ~g es for et Vidne.byrd fo. }'j &kebe s la"d c ll ~ AfI.g,,". Aal' 1840 gav ~'ang ~t. 1l,nc d et Vna,l i dut kul' i.d,e Hlif' "" I "d l ~gt ftf 4800 H.id..."", ].;, m ed ~,,~,let 1872 kun indb... gtc )!ark, e'... ~ kj l,,, t F'.kcl,, i.cn'c u ", ble,"'" 1'1) Ga"lj"c.aa h,'jui ~' i,kcruc " " "tal i dc" '."""c 'rid va r nemlig "elup fol'doblet ~ ). GO"" "'." albu ud frr, ft\ A"tallet.f,le j 1840 Im.gl" Y/lftd l>e t~'lf "ode } i.k... fot'holdene i det k,,"; ~c h e Haff, "il,,lenom P;skebe;t~ "dcll c,' den ~ ~mrne, det do bbelte Aulal Vn)'" i ~.,orn c Ti,l ikk e ku",... range fluc fj, ke, end der lorhen fa"gwu IIf dd halv~ A nial ; et "uds Udbytte vilde alts!o& 1872 under ellers lige }'orhol,l gjellnemg"ac"do k,m VA!I'e h~h t ~M 'J DurbtJA... Fe;ltqko,: I) i~ ri. c h er~ i del ku ri~ b~ " liaff.. Cir~lllare cl. deuucb.n }'i. ohere; Vereilll. 197~. S. 20;'., lu,1, ~o m J et "al" 184". l.' "cim,line Om.ta.'"dighede,' villc Fiskerne,,le,.kull. le". d d ~ NO ' Gje""'I'g, og helst llaturlig' i.s 1m'. 1M godt 1I(l'" mdlig. fordohle deres All "tr"'''l!eh~1' og t'ir.kc ofl~r~ og me«l sku" se l.lf!~ t. Den ed ~h, ' det let, M ForhrngQl o"cl'stige,' U<lbyltct, og nt.1" 11 t"lligcro ku" t il.yn~b.j c nllo Fonin.:::"Ue d Fiskemre"g,lcn Llinr, i,1; ~lig. Ih dil komme,', " lid. Bile de mm"!!" FO"hold, 'O m J1~" (;,-"",1 a f,ic".tigelhle Kult..! mc, C og mero, i,'k., ~k", l clig og "i, t"ok ogl.8 ft tili utetgjø,'cnde I". Fi ~ k cricr "e. ]).,.. om }'i ~k e r " e!.'remhd.hl h.,t"yll'~cs nog, "I""de, 1~lr,le",. Antnl i ~ k e i øltfor h ~j tln,d rul I-'g'C ~. lh-ol' tic,' l il lli gm- ~ lo,.de!loo r'omiljo,', kan,i,, ikke "U..,,<ler lill~ I!JIII lj"oo" Vilk..., \eve 1800; "" ~,nulte Fiili<e,,,,,,,,g,le" '"'''1'<) liltagen, og det lo~ l',,'"'' \'i.~ i"let Ste,1 k"",out I'RHV isc. -E" t yak For. ratto,' '') tag"",i ~ "fol' O",l~t fol', Ilt mnll fl'c II,tidig vod "i"", Ky, t.træk"i"ger øf.tllt",koilulll i,kc Grunde!lkal he,iem",e, hvo,' '"R"l:.'" ~,~ k.,...,.let ka" tillades fra Joyer I' h"l~ i ", ~,' at drive Fi. keti'''!i'!. l1ac!'!'ii!jci I,YtJ! ilrl,'c phh d l"'~kml V'''''udd,', li!!" ~,U1 lidi ~" III l Armlbrll!Jet,,"'.,." m/ Ol'Cl" 1'1, id.i"i,1i J/ ci/ile"/.-"/'. Til Fiokcl'Icls,'i,le,'c j,'rcmmo og C,h'jkling tje"ur, ('u","k",ic" fu r,f!,:"dc, lo"rlige U~ o""igbfuhlc Fi e 1,;""lcl, i f"..., k t:,, He "II Id ~'"" l,i".l ~ l.., '''c,l }' i ~ke "'''''h,!c,'''c, tl",lc H"" ne fo.- lild ug litlfp,-se! d Fi.k og li ggu"dc,n" ",,"h';dl ' o'" mulih foo- I 'i,kc ug Afs!Ii!t. " i" g~ I' I~."'tr c"~ ~" H "' c. lt.<:ti ugd,,,. )1"" ve,l ~id eu.lo... r og Mf ikke "i" KeO'o \'igtigloetl el'",i"'... veje tit de I'lod,c,' vc'! l,y, Io '", 1"'0" <-''''',,-Ile", i.!ji,.,,! )Iællg"c 1,,'inl1-"'; til,,leltc l"", vi.1 ~ ;:; ''''0'',Ilt, og de,' fol...,ligg~' ti c'" UdtlllcL"" r,icr " rn. H ~ r Ik.. l... lede ~ næcnes En. gel.k,nand." lfr,f,i.-.roj'fh ' 'ringel om,ic britiske Fiskcde"~ slore 1:'o-o'''$hi,11 i,1" ~e "c ' '''' An... li_il shi ""1'. 0), at den mægtige D rivkr.ft i den II"re Foran. d ri"li mod. Fi,kehø ndel.n væsentlig" skylde. JærnvejsnæUel~ Ud],I'1... I~h" O"er hele T~,,,det-. Udgiften ror Fi. ke". T,,,,,s!)()rt ct 1o""dl'Cdo c"gcl. ke Mil har "U kun rina" ' 'egt, og.j"",,,,,,j,,cl.k.l>tr, hvis Linjcr oru l'gl.;, la"l.'" I\ ~ ~ t c" cll",' so",.tn"kke ~ill i.. d i LaD_,let f1'll I.'lall "e r, I"'o"fm "'i.k l",kvumt kan ralle" ha.vc \',.,'d la" kloge VW' all~ i\!aa,ler at lotte _Fi. kelr.,uporteo, fo,..!i,le hnn i"diet, al der derved ku"de l.. n l en rebel rol olf løn"e",l. 'J',1\fik. D~ sa"ie<lc, 0l",.. e d ~ )Iidl t l til Fn "g ~ ten. ~l'l: e d"ing, ",cde". den eml,,,, t, fri, k og i en II\UId"n T i! ~ I.nd,.""" for ikke længe lilt...gc vil.le ' ) }J. B ~ " c< k. fi, ehc, l 'i.chere; un.l Fi.chzucht in O. L u. II'UlprtDUC". K Ø D ;g.bc ~li'. læt 8. HO. ~' J lln ti.b Indullne.. Su fil b ~riu hy E. IV. H. }fou'l'ijrllo. London 18;7. S. (-5. "

17 162 De d.n.h lia".t'i.kec;er. være hlc"~ 1l au... t for ~ n 11 1 ~ul i ghed, "l'n.ulllrede l' i$h~'n" til at ø'-e due5 Gj~l'u i ng med til$\'ut,ule Ih",rdighed. ~'onll,d r j "ge" er sktt lidt efter lidt Oll fam.." lilaft, b derfor mi",d re i øjnene ; thi, "hor IOU' en,i,..,m-ej ti" hygget ve.\ Ky, t ~ li, hr]" der og.u vr..l'e[. 11 Tiln u l i ~'i $ k efnng ~ te ", F; ~ke, 'no 1m,," rmd 'fle '"C fo,',le"es dngli ge FanBIt ol! en hidtil ukjelldt 81'01'0 er dcr dm",-ed ),,101,lere!J Vi,'koom ll",i". Eu."de" Engd.kma u,\ J, W. (7~ Cltll~ ' meddeler,.t i fl»"*le H lll ~dcl.f dett. An,4,un,lr.t1 ~ ko'ltede Si lll j)r. 1..' 1 ( 13,~'OOS t kr.) 2 I G-2,,2 K,"" '''''11 ~ id ". r",,,. vrj$ IIM td el" f,~... ligl, I.>ctnlc~,Icr ;",hil il!o l'r. l'r. Lut ellc,' i hymt }',,1<13f1u- 500 Kr. l"'. l ' R ~ t 0;. "Ol" s~ n o.,,, }'isker ilc omm is,joll Ionr ogo"" bl""jt n ",1r ~ l'o,..".tnlt"i". ger til ~'iske t ie," F l'e m", ~ fl'cmh"'vd, at "'" "f",,,l"c1 _mi,ll.. _ "'" ~'or l oe<lr i "g gjem'em.ien,\erved fre",hld,. li vlig ere Af..",t" i"ii" Ol( forhøje,le I'ri"". for.r_"s>t, " illel".. g l ig~ lue'\,\" h ~ gge t :tf 1J.n:tdcha\"ne,.«m, c" førate Jl eti"g~u., [Ol' Fi.h, ieh hclllige \!,h'ikli,,!;(, og nt Ud"l\lgct m~a "Ille <l d f!),' njl<h'e,"ligt, "."" Fi.h" ie,."o. 1",I!e ")""U' ;!t.","",rdi,,le ku,,,,,,. It.Ia-" ""cje,,el lio, ",m"jer "",1 Si.le. haner Ildt"" i F",-bi",lchc IIH"I de vi!.,,"i~'c t'i,kcpltd...,t f,"t h,for Indl"(! SkAgen, Hinhals, H arhoøre, Xymi,ltlegab. Gi llol.j ~ 4. ). Dc" ncii_ko }"i,kckymligc og Jtig$d ngsllm"d A. Lj,IIJ.l/IJI(W h", peget I,(;u l' n~,io""" HtH. lcl,. nf ["i,kc, j kcmmi i"llc", i,)et h"" foll,.iani" AlIh.g ni'.l fl! ""vej" i B.,)",.);;", og :,a" gjøl' 0 l,,,,,~, ' kw'" l''', at, Ie~l",Ii;,se ~,-e,, ~ k e liailer ikke hygge.!. "'~" d ~I1.Jnod,k, da ",,,~, Tilde di.. e me,hi'l"e, al Ha v li~k ~rjel i SkIlg.".,,!: f"r ~IIi r:<i.. D clcli " i1<le gall o"cr pall.lnn,ke H, ~" del"''' ). Ar ~,,,k e rrem",,,,,,le ~Ji,llc r lil Vare }'iakeri,rs Ud, viklillle hil ",~.."e. '''ting' ili" li ",lcrlij'iie1.o)' OVe" J-h... h.". dell, HII, "h fy!i~h }:'ol'llold og Dy,' e l iv~1. Del Arbejd., lom Grorg Jrillflll!1' 1'""".I!y",ltp, Loør ro'1... lie.; Ibi Fj, eke~" IlUIII h &\"~ Ullrlerrel"i"g om den RUlld og det Hu ', hall hflc ler, 0ll 10M' maa ~je", l e,le Dy... }'itlvilkur, horprr hele I,anl Bedrir, l,,'il,r. ~ [ n" Yil mnaske mem" Ilt,lette Cl' 1110"0 ", a.. ni.till,,; mo".h, el'" i kk ~,Iel millcl.lc >"It'J'e c",1 f»l' 1. ~,,,li'l'lig"l, 1"'0,' "" til )l.g. lykk~lig, i. ill:,<e" li'i"lco' "m. al,jel heldig.,, ~r,.. '" Agerbn,ge,."" ''Iljtre I;jClldet li[,lcu "'n~, ],~u 1,ls'jer, og.fet Li\", ll~n f... "'h l,j.~ 1 ~~3,iu )[nrk. li"" Ti,I Til "on"",,,,b og"~& Fi.k, I''''' IIIn~ m~..t. fi,,,' Ti'],'" "r Im u In"gl lil_ bage og dm' knll,l ~ gjøl'c' n, ~gel r,,, halls Oply. " i" 1:( og U,ld,,,uel,c \1<\ u"~i' det, "!III!"h'c baiis ::;..., se! "'i ll ;:~" h ~,,, til a iloli."kj ",,, l~ ",,,,L Od.er ikke [o[' Ulcge,.'IIt. uf 'UI ~t /,4/", :!ti.ij/i"1} Iii Iii koullilc (if IIIcd f'tljl.ljslw.,.i/ i"ld in:/jillle "01" Pi.. J'f;l"im"ri"y 1",,/,.,: rm/, '/I OJ>lYR,i,I. " ;",I.el 11M-er/x/ol!;,,;,,!). Hel har ",a" rol' J, ~ "g~ i ~""l'ige OJ! t:lj gl"",i, hvor,lul' r""lc _. ncre '\"!In he,' fol' Fi,;kcl'IlCI O]lI).. "i,,:.! O). T il J~w,,,-doe "f del }'i.k ~, i,,." " nhe,.",i" ",1")'11<'. " il <I",' og$aa k"""e!'.is;,"".,i.killill',. ~a ""m "etl Hjfl'Jp :tf fidie:\dul og I'ccl f,oy bt:s lcm ' ll cl~i. \ or lllft ngtlrulde ~"i "kc" i!"vgi\"l,illg I,ft l' I,idtil i n,..., Helninger virket uheldifl "aa "01', :Fi.h\'i ~,, og <lct I'M nl'el nltfor I"'''M'', i"do ll,]e,mo:;"g c,' Ll c"c II Ll'''gt i 0,.,1.,,,, ~tqii,"m "" hube. a~,let!;<"'e~t fo,,:.bgtc Fi',hrilo, fo... t"li, >.0111 n".l 1l"',,1 \'ill ie til ~ lie Sider ",jge,' al dele l i "",li~ imellen,.le fo,' okjcljige J"le,,,,",-" ', ~... l~i v" I " dl,~ " illg til C" ~nd eli)t lifl:ti"rel;;e "If t il y",x_ for ",)re k"" "l1fn, ""'li~ t o v e",~ t e "g l il.i,108ll11" }'i "h, i~ r. 'I"il,let r"i,lsta'n,liil8 "eognlli.k" Hille.!... f <le Iocr " ml, ~",lied e FOl-høJ,1 llø«l" e" n ed egjø..., l ~e.f "or Filokt_ f Ulla, ~ I e<le. ' aili,ic" lil dell ne 'I"i, ) Cr kjcndt. " j m~l "~,,,I i g "SNl~ I,! r gjclllagc, hv ~( l "j n ll e r<~..\e fi.l'~ (';An.ll~ i,lenne An,n"dlillg I,.we [,.e ml,~ nt, at 1]",101"_ pj'.iielll(' n.r \'Ol'e }'Arv~ncl~, IM r lan g-i tilb.ge. ~'or imidlertid 1><!(l rc at 8" ~ k,, cl ig gjøro }'(>d,o l,l ~,,~, I"'r l.i$ten Over ~nre }' i ~k ent e r grul'peres d cl~ ; HellIIOJ,\.) J. ly. d~ Ca... T be h. rnng. London las1- S U ) Beretni"g til In denrigsmini,teriet af Me Juli JS7\1.." ) A, 1,j""g",~", Om nlfentlige ;;tlj"iirllar o. ".. ~. 1". Till æg, Den danske Saltvandsfavna. til,i"" Kuu.t>kø ),. on)" I,idlil l",, "", Fie);,.."", I ', l ),, ~_ del"" i vore Jl a\"~, 0.11 dcl ~.. f1~ r <lere.< Hjem",,"". S.n,_ tid ig "" tage",10'': i Fol'l e ll' " e l s~ II en Il<!l,\rt~ r.,.,.,'" ~i, I""k ikke endnu C ~ tnl/lle ; vnre Fnrv.",le: mell.om,ioll ere tag ne paa I' I,,\\,;~,', <let,hin i "A ~ nrel' Fu, Lindel.e mc,1.iem. at m~1l nwl Helle khll "cnle, nt.jo indcll fi'j" Tid ville "iilde ful,bl llln dig Bol-gr'TCl hn. os. dled",a!l<l~" oo,li de,.. I ul v id e,, ~hbclig~ U"deI"llll3c1.er r~m m... }'",,, I ~ t i A ar ar SkI. Ptlersfi.keu (Zml! Fabu ) er i,leoiiie He n- * ) A. F."<l c,.. (~. ky". S",.!t ~'k.-i,k crilned,lol~l.er Ih XorJsoen,,"c. t.r X. T. fnr filker;' Vll Aarg. S. l~l -'n.

18 162 De d.n.h lia".t'i.kec;er. være hlc"~ 1l au... t for ~ n 11 1 ~ul i ghed, "l'n.ulllrede l' i$h~'n" til at ø'-e due5 Gj~l'u i ng med til$\'ut,ule Ih",rdighed. ~'onll,d r j "ge" er sktt lidt efter lidt Oll fam.." lilaft, b derfor mi",d re i øjnene ; thi, "hor IOU' en,i,..,m-ej ti" hygget ve.\ Ky, t ~ li, hr]" der og.u vr..l'e[. 11 Tiln u l i ~'i $ k efnng ~ te ", F; ~ke, 'no 1m,," rmd 'fle '"C fo,',le"es dngli ge FanBIt ol! en hidtil ukjelldt 81'01'0 er dcr dm",-ed ),,101,lere!J Vi,'koom ll",i". Eu."de" Engd.kma u,\ J, W. (7~ Cltll~ ' meddeler,.t i fl»"*le H lll ~dcl.f dett. An,4,un,lr.t1 ~ ko'ltede Si lll j)r. 1..' 1 ( 13,~'OOS t kr.) 2 I G-2,,2 K,"" '''''11 ~ id ". r",,,. vrj$ IIM td el" f,~... ligl, I.>ctnlc~,Icr ;",hil il!o l'r. l'r. Lut ellc,' i hymt }',,1<13f1u- 500 Kr. l"'. l ' R ~ t 0;. "Ol" s~ n o.,,, }'isker ilc omm is,joll Ionr ogo"" bl""jt n ",1r ~ l'o,..".tnlt"i". ger til ~'iske t ie," F l'e m", ~ fl'cmh"'vd, at "'" "f",,,l"c1 _mi,ll.. _ "'" ~'or l oe<lr i "g gjem'em.ien,\erved fre",hld,. li vlig ere Af..",t" i"ii" Ol( forhøje,le I'ri"". for.r_"s>t, " illel".. g l ig~ lue'\,\" h ~ gge t :tf 1J.n:tdcha\"ne,.«m, c" førate Jl eti"g~u., [Ol' Fi.h, ieh hclllige \!,h'ikli,,!;(, og nt Ud"l\lgct m~a "Ille <l d f!),' njl<h'e,"ligt, "."" Fi.h" ie,."o. 1",I!e ")""U' ;!t.","",rdi,,le ku,,,,,,. It.Ia-" ""cje,,el lio, ",m"jer "",1 Si.le. haner Ildt"" i F",-bi",lchc IIH"I de vi!.,,"i~'c t'i,kcpltd...,t f,"t h,for Indl"(! SkAgen, Hinhals, H arhoøre, Xymi,ltlegab. Gi llol.j ~ 4. ). Dc" ncii_ko }"i,kckymligc og Jtig$d ngsllm"d A. Lj,IIJ.l/IJI(W h", peget I,(;u l' n~,io""" HtH. lcl,. nf ["i,kc, j kcmmi i"llc", i,)et h"" foll,.iani" AlIh.g ni'.l fl! ""vej" i B.,)",.);;", og :,a" gjøl' 0 l,,,,,~, ' kw'" l''', at, Ie~l",Ii;,se ~,-e,, ~ k e liailer ikke hygge.!. "'~" d ~I1.Jnod,k, da ",,,~, Tilde di.. e me,hi'l"e, al Ha v li~k ~rjel i SkIlg.".,,!: f"r ~IIi r:<i.. D clcli " i1<le gall o"cr pall.lnn,ke H, ~" del"''' ). Ar ~,,,k e rrem",,,,,,le ~Ji,llc r lil Vare }'iakeri,rs Ud, viklillle hil ",~.."e. '''ting' ili" li ",lcrlij'iie1.o)' OVe" J-h... h.". dell, HII, "h fy!i~h }:'ol'llold og Dy,' e l iv~1. Del Arbejd., lom Grorg Jrillflll!1' 1'""".I!y",ltp, Loør ro'1... lie.; Ibi Fj, eke~" IlUIII h &\"~ Ullrlerrel"i"g om den RUlld og det Hu ', hall hflc ler, 0ll 10M' maa ~je", l e,le Dy... }'itlvilkur, horprr hele I,anl Bedrir, l,,'il,r. ~ [ n" Yil mnaske mem" Ilt,lette Cl' 1110"0 ", a.. ni.till,,; mo".h, el'" i kk ~,Iel millcl.lc >"It'J'e c",1 f»l' 1. ~,,,li'l'lig"l, 1"'0,' "" til )l.g. lykk~lig, i. ill:,<e" li'i"lco' "m. al,jel heldig.,, ~r,.. '" Agerbn,ge,."" ''Iljtre I;jClldet li[,lcu "'n~, ],~u 1,ls'jer, og.fet Li\", ll~n f... "'h l,j.~ 1 ~~3,iu )[nrk. li"" Ti,I Til "on"",,,,b og"~& Fi.k, I''''' IIIn~ m~..t. fi,,,' Ti'],'" "r Im u In"gl lil_ bage og dm' knll,l ~ gjøl'c' n, ~gel r,,, halls Oply. " i" 1:( og U,ld,,,uel,c \1<\ u"~i' det, "!III!"h'c baiis ::;..., se! "'i ll ;:~" h ~,,, til a iloli."kj ",,, l~ ",,,,L Od.er ikke [o[' Ulcge,.'IIt. uf 'UI ~t /,4/", :!ti.ij/i"1} Iii Iii koullilc (if IIIcd f'tljl.ljslw.,.i/ i"ld in:/jillle "01" Pi.. J'f;l"im"ri"y 1",,/,.,: rm/, '/I OJ>lYR,i,I. " ;",I.el 11M-er/x/ol!;,,;,,!). Hel har ",a" rol' J, ~ "g~ i ~""l'ige OJ! t:lj gl"",i, hvor,lul' r""lc _. ncre '\"!In he,' fol' Fi,;kcl'IlCI O]lI).. "i,,:.! O). T il J~w,,,-doe "f del }'i.k ~, i,,." " nhe,.",i" ",1")'11<'. " il <I",' og$aa k"""e!'.is;,"".,i.killill',. ~a ""m "etl Hjfl'Jp :tf fidie:\dul og I'ccl f,oy bt:s lcm ' ll cl~i. \ or lllft ngtlrulde ~"i "kc" i!"vgi\"l,illg I,ft l' I,idtil i n,..., Helninger virket uheldifl "aa "01', :Fi.h\'i ~,, og <lct I'M nl'el nltfor I"'''M'', i"do ll,]e,mo:;"g c,' Ll c"c II Ll'''gt i 0,.,1.,,,, ~tqii,"m "" hube. a~,let!;<"'e~t fo,,:.bgtc Fi',hrilo, fo... t"li, >.0111 n".l 1l"',,1 \'ill ie til ~ lie Sider ",jge,' al dele l i "",li~ imellen,.le fo,' okjcljige J"le,,,,",-" ', ~... l~i v" I " dl,~ " illg til C" ~nd eli)t lifl:ti"rel;;e "If t il y",x_ for ",)re k"" "l1fn, ""'li~ t o v e",~ t e "g l il.i,108ll11" }'i "h, i~ r. 'I"il,let r"i,lsta'n,liil8 "eognlli.k" Hille.!... f <le Iocr " ml, ~",lied e FOl-høJ,1 llø«l" e" n ed egjø..., l ~e.f "or Filokt_ f Ulla, ~ I e<le. ' aili,ic" lil dell ne 'I"i, ) Cr kjcndt. " j m~l "~,,,I i g "SNl~ I,! r gjclllagc, hv ~( l "j n ll e r<~..\e fi.l'~ (';An.ll~ i,lenne An,n"dlillg I,.we [,.e ml,~ nt, at 1]",101"_ pj'.iielll(' n.r \'Ol'e }'Arv~ncl~, IM r lan g-i tilb.ge. ~'or imidlertid 1><!(l rc at 8" ~ k,, cl ig gjøro }'(>d,o l,l ~,,~, I"'r l.i$ten Over ~nre }' i ~k ent e r grul'peres d cl~ ; HellIIOJ,\.) J. ly. d~ Ca... T be h. rnng. London las1- S U ) Beretni"g til In denrigsmini,teriet af Me Juli JS7\1.." ) A, 1,j""g",~", Om nlfentlige ;;tlj"iirllar o. ".. ~. 1". Till æg, Den danske Saltvandsfavna. til,i"" Kuu.t>kø ),. on)" I,idlil l",, "", Fie);,.."", I ', l ),, ~_ del"" i vore Jl a\"~, 0.11 dcl ~.. f1~ r <lere.< Hjem",,"". S.n,_ tid ig "" tage",10'': i Fol'l e ll' " e l s~ II en Il<!l,\rt~ r.,.,.,'" ~i, I""k ikke endnu C ~ tnl/lle ; vnre Fnrv.",le: mell.om,ioll ere tag ne paa I' I,,\\,;~,', <let,hin i "A ~ nrel' Fu, Lindel.e mc,1.iem. at m~1l nwl Helle khll "cnle, nt.jo indcll fi'j" Tid ville "iilde ful,bl llln dig Bol-gr'TCl hn. os. dled",a!l<l~" oo,li de,.. I ul v id e,, ~hbclig~ U"deI"llll3c1.er r~m m... }'",,, I ~ t i A ar ar SkI. Ptlersfi.keu (Zml! Fabu ) er i,leoiiie He n- * ) A. F."<l c,.. (~. ky". S",.!t ~'k.-i,k crilned,lol~l.er Ih XorJsoen,,"c. t.r X. T. fnr filker;' Vll Aarg. S. l~l -'n.

19 ttende oplylende j a.uer-ede Kr o!jet" paavialo for mere end (jo Au. iden Sandsynligheden Rf den s Forekomst hos o. " ). Do lultde. medtagnt Arte,..,.e ent cn r.mgcdc i Kri.tianialjonl ellor i Fan'ludet lang" Bohu ~l;;", og de tre opgivne ener R. Cclle/fs eller Dr. A.. 11'. 1Ia/ms Fa\'n.cq de.'"il i efu:raluendc laste t"ykkede Illed Km'sil". Endnu shl ['-e mhævel, øt Lnadc Ojcllde og };",de hegge ere medtagne, fordi do "led ~lmm e Het lufre vor SaltvInddav". til, 110m AloolTe, Sllæl.oel, J.'I(ld"eg.IIJ'jeu o. I. v.j d. rangel jæ ~n l i g o.cr vi rkelig Strandbu nd O). Og til 5idd [r e mh", v e~... t, i (let,tanske K."nc ere op' førle ved a\l c hel' nævnte..1. 1'101', ligge,'.lotto Lnmle i Oll Nødnodighod oyerfor gtegt.lh k Tid~krjfts l.a:se,. ~ og i Ø... kel cm n" gjenncmfprt. d.lulk iehthy olos"k NomenkJ.lur. D en fremkommer dog her kuli IOn, et beskedent }'orløg : J. A. Fith, IOn, leye i aue 'Ol'(! Farvande fra I'tsll'I'harel indtil DorI/holm: I. Trepigget liundettejl (GllteNlleu,.oul ".tu l~ 2. 1'.lIglnarrc l~pinachi~ yulg.ris,. 6. Alm. Ulk (Collu. ScorpiU' I. 4. Langtornet Ulk ICQ!tu, B"b.1i,~ ;;. Gr... Kn urhane I Tri ~1a Gu... dul). (I. Alm. )'janinr ' TnLchinUl Oraeo). 7. AIli!. M. bel IScomber IOOmb. r). S. Alm. SVll1rd6.k (Xipbi., GJ.diu.~ \). Sert Kutling (Gobi u, nilrer). IO. Hvid Kutlin; (Gobiu. ""nulul). 1J. Tepletto! Kutling (Gabiul Ru!hen.p.rrii). Ul. Strih! Kullinr (Gcbiu. micr o p.). IS- Stenbider (Cyclopteru Lumpu~ l~. Evropæilk Tangsp... 11Ce"tronolu. (Jun'Uu). l (i. t.e.endefpdenda Aaleh abbo tz".rcel, iyi p.rul/. 1(1, Alm. Terok (C.dus )Iorrlou a). 17. Alm. HvidlinJt IC _dus ~1 8rl a n.q:u,). 18. Fir etrude! liavkvabbo IMo lejla cim~ri.~ 19. Sl ndg,.. vlinjf (Ammodyte. l.neeo latu.~ 20. P igh.. rr. (Rhom bul mnimui). i l. Rødl pætte (Pleuronecte. l 'l.teua~ 22. Slette (Pleut onectes L i m.n d.~ 2a. Skrubbe (I'leu... neete. }'Ielu. ). 21. Tungo ISolca yulgaril}, not~hclm? 2G. Lu (Salmo Salo r). 2r., Ørred (S.lmo r;riox) I".nli.k (llljeu ' u)g.ri. ~ 28. Sild (Clupe. Uarengul). 29. Brisling (CI " IOCI Sl'ralt... ~ 30. AaI (Anguill. yulll'.. i. ~ SI. Lill e T.,'gnul (S' pbono. t"m. TYI'hle). S2. Stor Nlllb,nog (Neropbil Ophidienl. 88. Alm. Stllt (Acipen,cr!;turio). ~. H.. nege nøj 8n (PetrOl<lyzon m.rinul). B. Filb, 10m en! in.bknenkede t il Ødtl'$ØCII ' S~. SIndi n (Lucioper"a SRn ~ ro). 6S' Cjedd e (/,; ' 0" Luciul). - ) Illnmarkl t i.ke. L S. ~' s. u ) A. Fedd~r... }'enkund.6ikene. Udbr,del.e Ilan' PlI.k. G'''ør. Tid1kr. ~ d, Bd. IBOO. S. II. 163 c. Filke, OGm leve indtil den I;ed/igc D el.r østc/'soen : S1. Lille Ifundeslcjl IGuteNlteu. pu,, ~ iliu l}. l kke r"nden i Yc.I~. ha\' e t. 3S. Abo... (I'lre. flu, iatili,). Ik ke r. i \'eslvhuel og Kllle;.t.!l9. Ahn. nln 1I. bru I, UI)U '). Ikke r. i n~1te rne. ~ ". Gul, ' riuot )lu\1e ()lynul Sn.mulelul). l.h r. i \ e.terh.,11. Rød Knurhan~!'IriJll a Iliru ndo). ~2. E"ropldlk Pl1l1emlk (,Ign,ml cat.phr.eh" ). ~ 3. Alm. Thun/i,k (Thynnul T h ~ nnu.). H. \111'1. Stokke. (Cn...,... o.. u...). ~:,. ll ont~jf u. R ingbug (1.iparil llon"gui). ~c.. Alm. liutllke (I.ol'hi". I.i.uto"';",). ~ 7. Alm. Suulv (A nlrrhich.. I.up".). \8. :'<0.,11",,110 1)I"gil t;hole). Ikko r. i VOlterh.,Ii!. Jlcrgg,.!to (h ~r". Herf!gylta). Ikke f. i Vu terh. ()('- Sc rtøfot Sug!lt" (Crc",l. bru. mclopt). Ikke r. i V~.!orh. (il. 1I _'I'h N ~.e (Cte""llb'UI n peot ril). Ikke f. i Veottrh.,,~. Kuller (Godus Ægle6nul). ;.3. G1Yle IG.dul minutul). Ikke r. i Ihelternc. Ul. I.~bu.. IQ_<lu. P oulchiul). ~~. Alm. Kulmule (llerlucc!ul vulg.ris). Ikke r. i B.,llo""l. Ml. l,ongo Plolva ' ulg_ril ). ~7. Son Vell IRlnicep, rlninu.~ Ikke t. I Ve.terh. 58. Alm. l!elleflynder ( li i ~p og l o" u l 'l'ulu,i.). {od. Hu;.ing (lh ppoglo"ohln Limandoide,). 00. Slelh'.... (R hombul I"Yil). GI. lhreft ynder ( 1 leuroneclu microcephl lu.). Ik ke r. i Vn terl>. G2. Skæril ing (l'leuronoetol C)' nogl"..",). Ikke f. ; VCltorh. CO!:. An.jol (~.ngr. "li l Ener iehel,,"). t\. Egelltlig AI... e (AI"u nlgltilj. Ikke f. i Kltteg.t, Sumlog 1I11111en". 6.'\. St.m. lid (AI". " Fint.). ro. Sildehaj (I._,,'nl cord"biu). 07. Alm. 1"jI'haj (.l.eanthiu vd';aris). Ge. Sømrekke IRaia Cla,.ta). r,n. 'f ærbo Illaia radiala). 7(1. Skedo tu.i. B a ti l~ J)..f i~kc,,",ul levo indtil Sundet og Dæl/1lT118: 11. Sleokolling IGo biu. pic tu.~ Ikke f. i Volt.rb. 72. Al m. n;n~ li "g (Lil'Arll vulg.ri. ). Ikke f. i Vo. t~rb. '73. Stjærnephettc!!tIngbug (tipari., tellma).lkko f.! VO'Uth. "g Sondet. a Alm. J~nke rl!l'ltc tco, i, Juli l~ Kun r. i LiU eb."li. 1~. Femh det l avkvabbe (31"tella llu.i~i.). 7G. Alm. ')'ouil (Am",,,d)'tu Tobianol ) ",.,11 (Ollueru. Ep. rl.n".). Ikke r. i 8'IIId et. 7<1-. 7':1. Emda (Leuei."u. l d u l~ Pilehard ( C lupe~ Pilch.r<lol ). 8( lhvu l (CO" li'c r 'uljfari.). Alm. Kl ump./i.k (O,lhgori, eu. llol.). 82. l'lød nellcnpjc (l'cin m)'."n Au,ialilis). lkk. r. i Sundet. l's. I.anc.ldanne! T ra:" I~lII und (Rrane'"o. t" m. lineto', Imn ). Ikke r. i ' elle.h. K Fiske,,om leve hidtil Stil/det : 81, Slr i uq~ liavkarud.c (C.ntharu. line. lul). Ikk. f. i Vnterh. M. Blank"ten (PogeHul centrodontul). Ikke r. i "... te,b. SCl. lllldfi,k (Sab. ne. liiariøpi). Ikke f. i \'",Ietb. sr. Om"filk (Seioena A'I ui l. ). Kun f. i Sundet. Ss. l.ii"d,e Thunfo.k (Th)'nuu. Tbuun ina). Kun f. i Sundet..$u. Soh'grll li~vhra. e" (Ilr. ",. Raji). ikke r. i Vu t erh. ~ Glan. filk (L_mp.i. gulll!ul) Iolm. FI II)fi.k (Cotllionymul Lyra). Ikke r. i \' It r lo. 9Z. Lille f JOflil k (CaI!ion)'mu, mlcal,t",). Ikke r. i " e.le,h. 93. D.aabep I8ttU Ringbur (Lipari. Ekotrømiij. Ikke r. i Vc.te, h. 9 ~. Sej (G ad ul viren.).

20 162 De d.n.h lia".t'i.kec;er. være hlc"~ 1l au... t for ~ n 11 1 ~ul i ghed, "l'n.ulllrede l' i$h~'n" til at ø'-e due5 Gj~l'u i ng med til$\'ut,ule Ih",rdighed. ~'onll,d r j "ge" er sktt lidt efter lidt Oll fam.." lilaft, b derfor mi",d re i øjnene ; thi, "hor IOU' en,i,..,m-ej ti" hygget ve.\ Ky, t ~ li, hr]" der og.u vr..l'e[. 11 Tiln u l i ~'i $ k efnng ~ te ", F; ~ke, 'no 1m,," rmd 'fle '"C fo,',le"es dngli ge FanBIt ol! en hidtil ukjelldt 81'01'0 er dcr dm",-ed ),,101,lere!J Vi,'koom ll",i". Eu."de" Engd.kma u,\ J, W. (7~ Cltll~ ' meddeler,.t i fl»"*le H lll ~dcl.f dett. An,4,un,lr.t1 ~ ko'ltede Si lll j)r. 1..' 1 ( 13,~'OOS t kr.) 2 I G-2,,2 K,"" '''''11 ~ id ". r",,,. vrj$ IIM td el" f,~... ligl, I.>ctnlc~,Icr ;",hil il!o l'r. l'r. Lut ellc,' i hymt }',,1<13f1u- 500 Kr. l"'. l ' R ~ t 0;. "Ol" s~ n o.,,, }'isker ilc omm is,joll Ionr ogo"" bl""jt n ",1r ~ l'o,..".tnlt"i". ger til ~'iske t ie," F l'e m", ~ fl'cmh"'vd, at "'" "f",,,l"c1 _mi,ll.. _ "'" ~'or l oe<lr i "g gjem'em.ien,\erved fre",hld,. li vlig ere Af..",t" i"ii" Ol( forhøje,le I'ri"". for.r_"s>t, " illel".. g l ig~ lue'\,\" h ~ gge t :tf 1J.n:tdcha\"ne,.«m, c" førate Jl eti"g~u., [Ol' Fi.h, ieh hclllige \!,h'ikli,,!;(, og nt Ud"l\lgct m~a "Ille <l d f!),' njl<h'e,"ligt, "."" Fi.h" ie,."o. 1",I!e ")""U' ;!t.","",rdi,,le ku,,,,,,. It.Ia-" ""cje,,el lio, ",m"jer "",1 Si.le. haner Ildt"" i F",-bi",lchc IIH"I de vi!.,,"i~'c t'i,kcpltd...,t f,"t h,for Indl"(! SkAgen, Hinhals, H arhoøre, Xymi,ltlegab. Gi llol.j ~ 4. ). Dc" ncii_ko }"i,kckymligc og Jtig$d ngsllm"d A. Lj,IIJ.l/IJI(W h", peget I,(;u l' n~,io""" HtH. lcl,. nf ["i,kc, j kcmmi i"llc", i,)et h"" foll,.iani" AlIh.g ni'.l fl! ""vej" i B.,)",.);;", og :,a" gjøl' 0 l,,,,,~, ' kw'" l''', at, Ie~l",Ii;,se ~,-e,, ~ k e liailer ikke hygge.!. "'~" d ~I1.Jnod,k, da ",,,~, Tilde di.. e me,hi'l"e, al Ha v li~k ~rjel i SkIlg.".,,!: f"r ~IIi r:<i.. D clcli " i1<le gall o"cr pall.lnn,ke H, ~" del"''' ). Ar ~,,,k e rrem",,,,,,le ~Ji,llc r lil Vare }'iakeri,rs Ud, viklillle hil ",~.."e. '''ting' ili" li ",lcrlij'iie1.o)' OVe" J-h... h.". dell, HII, "h fy!i~h }:'ol'llold og Dy,' e l iv~1. Del Arbejd., lom Grorg Jrillflll!1' 1'""".I!y",ltp, Loør ro'1... lie.; Ibi Fj, eke~" IlUIII h &\"~ Ullrlerrel"i"g om den RUlld og det Hu ', hall hflc ler, 0ll 10M' maa ~je", l e,le Dy... }'itlvilkur, horprr hele I,anl Bedrir, l,,'il,r. ~ [ n" Yil mnaske mem" Ilt,lette Cl' 1110"0 ", a.. ni.till,,; mo".h, el'" i kk ~,Iel millcl.lc >"It'J'e c",1 f»l' 1. ~,,,li'l'lig"l, 1"'0,' "" til )l.g. lykk~lig, i. ill:,<e" li'i"lco' "m. al,jel heldig.,, ~r,.. '" Agerbn,ge,."" ''Iljtre I;jClldet li[,lcu "'n~, ],~u 1,ls'jer, og.fet Li\", ll~n f... "'h l,j.~ 1 ~~3,iu )[nrk. li"" Ti,I Til "on"",,,,b og"~& Fi.k, I''''' IIIn~ m~..t. fi,,,' Ti'],'" "r Im u In"gl lil_ bage og dm' knll,l ~ gjøl'c' n, ~gel r,,, halls Oply. " i" 1:( og U,ld,,,uel,c \1<\ u"~i' det, "!III!"h'c baiis ::;..., se! "'i ll ;:~" h ~,,, til a iloli."kj ",,, l~ ",,,,L Od.er ikke [o[' Ulcge,.'IIt. uf 'UI ~t /,4/", :!ti.ij/i"1} Iii Iii koullilc (if IIIcd f'tljl.ljslw.,.i/ i"ld in:/jillle "01" Pi.. J'f;l"im"ri"y 1",,/,.,: rm/, '/I OJ>lYR,i,I. " ;",I.el 11M-er/x/ol!;,,;,,!). Hel har ",a" rol' J, ~ "g~ i ~""l'ige OJ! t:lj gl"",i, hvor,lul' r""lc _. ncre '\"!In he,' fol' Fi,;kcl'IlCI O]lI).. "i,,:.! O). T il J~w,,,-doe "f del }'i.k ~, i,,." " nhe,.",i" ",1")'11<'. " il <I",' og$aa k"""e!'.is;,"".,i.killill',. ~a ""m "etl Hjfl'Jp :tf fidie:\dul og I'ccl f,oy bt:s lcm ' ll cl~i. \ or lllft ngtlrulde ~"i "kc" i!"vgi\"l,illg I,ft l' I,idtil i n,..., Helninger virket uheldifl "aa "01', :Fi.h\'i ~,, og <lct I'M nl'el nltfor I"'''M'', i"do ll,]e,mo:;"g c,' Ll c"c II Ll'''gt i 0,.,1.,,,, ~tqii,"m "" hube. a~,let!;<"'e~t fo,,:.bgtc Fi',hrilo, fo... t"li, >.0111 n".l 1l"',,1 \'ill ie til ~ lie Sider ",jge,' al dele l i "",li~ imellen,.le fo,' okjcljige J"le,,,,",-" ', ~... l~i v" I " dl,~ " illg til C" ~nd eli)t lifl:ti"rel;;e "If t il y",x_ for ",)re k"" "l1fn, ""'li~ t o v e",~ t e "g l il.i,108ll11" }'i "h, i~ r. 'I"il,let r"i,lsta'n,liil8 "eognlli.k" Hille.!... f <le Iocr " ml, ~",lied e FOl-høJ,1 llø«l" e" n ed egjø..., l ~e.f "or Filokt_ f Ulla, ~ I e<le. ' aili,ic" lil dell ne 'I"i, ) Cr kjcndt. " j m~l "~,,,I i g "SNl~ I,! r gjclllagc, hv ~( l "j n ll e r<~..\e fi.l'~ (';An.ll~ i,lenne An,n"dlillg I,.we [,.e ml,~ nt, at 1]",101"_ pj'.iielll(' n.r \'Ol'e }'Arv~ncl~, IM r lan g-i tilb.ge. ~'or imidlertid 1><!(l rc at 8" ~ k,, cl ig gjøro }'(>d,o l,l ~,,~, I"'r l.i$ten Over ~nre }' i ~k ent e r grul'peres d cl~ ; HellIIOJ,\.) J. ly. d~ Ca... T be h. rnng. London las1- S U ) Beretni"g til In denrigsmini,teriet af Me Juli JS7\1.." ) A, 1,j""g",~", Om nlfentlige ;;tlj"iirllar o. ".. ~. 1". Till æg, Den danske Saltvandsfavna. til,i"" Kuu.t>kø ),. on)" I,idlil l",, "", Fie);,.."", I ', l ),, ~_ del"" i vore Jl a\"~, 0.11 dcl ~.. f1~ r <lere.< Hjem",,"". S.n,_ tid ig "" tage",10'': i Fol'l e ll' " e l s~ II en Il<!l,\rt~ r.,.,.,'" ~i, I""k ikke endnu C ~ tnl/lle ; vnre Fnrv.",le: mell.om,ioll ere tag ne paa I' I,,\\,;~,', <let,hin i "A ~ nrel' Fu, Lindel.e mc,1.iem. at m~1l nwl Helle khll "cnle, nt.jo indcll fi'j" Tid ville "iilde ful,bl llln dig Bol-gr'TCl hn. os. dled",a!l<l~" oo,li de,.. I ul v id e,, ~hbclig~ U"deI"llll3c1.er r~m m... }'",,, I ~ t i A ar ar SkI. Ptlersfi.keu (Zml! Fabu ) er i,leoiiie He n- * ) A. F."<l c,.. (~. ky". S",.!t ~'k.-i,k crilned,lol~l.er Ih XorJsoen,,"c. t.r X. T. fnr filker;' Vll Aarg. S. l~l -'n.

21 ttende oplylende j a.uer-ede Kr o!jet" paavialo for mere end (jo Au. iden Sandsynligheden Rf den s Forekomst hos o. " ). Do lultde. medtagnt Arte,..,.e ent cn r.mgcdc i Kri.tianialjonl ellor i Fan'ludet lang" Bohu ~l;;", og de tre opgivne ener R. Cclle/fs eller Dr. A.. 11'. 1Ia/ms Fa\'n.cq de.'"il i efu:raluendc laste t"ykkede Illed Km'sil". Endnu shl ['-e mhævel, øt Lnadc Ojcllde og };",de hegge ere medtagne, fordi do "led ~lmm e Het lufre vor SaltvInddav". til, 110m AloolTe, Sllæl.oel, J.'I(ld"eg.IIJ'jeu o. I. v.j d. rangel jæ ~n l i g o.cr vi rkelig Strandbu nd O). Og til 5idd [r e mh", v e~... t, i (let,tanske K."nc ere op' førle ved a\l c hel' nævnte..1. 1'101', ligge,'.lotto Lnmle i Oll Nødnodighod oyerfor gtegt.lh k Tid~krjfts l.a:se,. ~ og i Ø... kel cm n" gjenncmfprt. d.lulk iehthy olos"k NomenkJ.lur. D en fremkommer dog her kuli IOn, et beskedent }'orløg : J. A. Fith, IOn, leye i aue 'Ol'(! Farvande fra I'tsll'I'harel indtil DorI/holm: I. Trepigget liundettejl (GllteNlleu,.oul ".tu l~ 2. 1'.lIglnarrc l~pinachi~ yulg.ris,. 6. Alm. Ulk (Collu. ScorpiU' I. 4. Langtornet Ulk ICQ!tu, B"b.1i,~ ;;. Gr... Kn urhane I Tri ~1a Gu... dul). (I. Alm. )'janinr ' TnLchinUl Oraeo). 7. AIli!. M. bel IScomber IOOmb. r). S. Alm. SVll1rd6.k (Xipbi., GJ.diu.~ \). Sert Kutling (Gobi u, nilrer). IO. Hvid Kutlin; (Gobiu. ""nulul). 1J. Tepletto! Kutling (Gabiul Ru!hen.p.rrii). Ul. Strih! Kullinr (Gcbiu. micr o p.). IS- Stenbider (Cyclopteru Lumpu~ l~. Evropæilk Tangsp... 11Ce"tronolu. (Jun'Uu). l (i. t.e.endefpdenda Aaleh abbo tz".rcel, iyi p.rul/. 1(1, Alm. Terok (C.dus )Iorrlou a). 17. Alm. HvidlinJt IC _dus ~1 8rl a n.q:u,). 18. Fir etrude! liavkvabbo IMo lejla cim~ri.~ 19. Sl ndg,.. vlinjf (Ammodyte. l.neeo latu.~ 20. P igh.. rr. (Rhom bul mnimui). i l. Rødl pætte (Pleuronecte. l 'l.teua~ 22. Slette (Pleut onectes L i m.n d.~ 2a. Skrubbe (I'leu... neete. }'Ielu. ). 21. Tungo ISolca yulgaril}, not~hclm? 2G. Lu (Salmo Salo r). 2r., Ørred (S.lmo r;riox) I".nli.k (llljeu ' u)g.ri. ~ 28. Sild (Clupe. Uarengul). 29. Brisling (CI " IOCI Sl'ralt... ~ 30. AaI (Anguill. yulll'.. i. ~ SI. Lill e T.,'gnul (S' pbono. t"m. TYI'hle). S2. Stor Nlllb,nog (Neropbil Ophidienl. 88. Alm. Stllt (Acipen,cr!;turio). ~. H.. nege nøj 8n (PetrOl<lyzon m.rinul). B. Filb, 10m en! in.bknenkede t il Ødtl'$ØCII ' S~. SIndi n (Lucioper"a SRn ~ ro). 6S' Cjedd e (/,; ' 0" Luciul). - ) Illnmarkl t i.ke. L S. ~' s. u ) A. Fedd~r... }'enkund.6ikene. Udbr,del.e Ilan' PlI.k. G'''ør. Tid1kr. ~ d, Bd. IBOO. S. II. 163 c. Filke, OGm leve indtil den I;ed/igc D el.r østc/'soen : S1. Lille Ifundeslcjl IGuteNlteu. pu,, ~ iliu l}. l kke r"nden i Yc.I~. ha\' e t. 3S. Abo... (I'lre. flu, iatili,). Ik ke r. i \'eslvhuel og Kllle;.t.!l9. Ahn. nln 1I. bru I, UI)U '). Ikke r. i n~1te rne. ~ ". Gul, ' riuot )lu\1e ()lynul Sn.mulelul). l.h r. i \ e.terh.,11. Rød Knurhan~!'IriJll a Iliru ndo). ~2. E"ropldlk Pl1l1emlk (,Ign,ml cat.phr.eh" ). ~ 3. Alm. Thun/i,k (Thynnul T h ~ nnu.). H. \111'1. Stokke. (Cn...,... o.. u...). ~:,. ll ont~jf u. R ingbug (1.iparil llon"gui). ~c.. Alm. liutllke (I.ol'hi". I.i.uto"';",). ~ 7. Alm. Suulv (A nlrrhich.. I.up".). \8. :'<0.,11",,110 1)I"gil t;hole). Ikko r. i VOlterh.,Ii!. Jlcrgg,.!to (h ~r". Herf!gylta). Ikke f. i Vu terh. ()('- Sc rtøfot Sug!lt" (Crc",l. bru. mclopt). Ikke r. i V~.!orh. (il. 1I _'I'h N ~.e (Cte""llb'UI n peot ril). Ikke f. i Veottrh.,,~. Kuller (Godus Ægle6nul). ;.3. G1Yle IG.dul minutul). Ikke r. i Ihelternc. Ul. I.~bu.. IQ_<lu. P oulchiul). ~~. Alm. Kulmule (llerlucc!ul vulg.ris). Ikke r. i B.,llo""l. Ml. l,ongo Plolva ' ulg_ril ). ~7. Son Vell IRlnicep, rlninu.~ Ikke t. I Ve.terh. 58. Alm. l!elleflynder ( li i ~p og l o" u l 'l'ulu,i.). {od. Hu;.ing (lh ppoglo"ohln Limandoide,). 00. Slelh'.... (R hombul I"Yil). GI. lhreft ynder ( 1 leuroneclu microcephl lu.). Ik ke r. i Vn terl>. G2. Skæril ing (l'leuronoetol C)' nogl"..",). Ikke f. ; VCltorh. CO!:. An.jol (~.ngr. "li l Ener iehel,,"). t\. Egelltlig AI... e (AI"u nlgltilj. Ikke f. i Kltteg.t, Sumlog 1I11111en". 6.'\. St.m. lid (AI". " Fint.). ro. Sildehaj (I._,,'nl cord"biu). 07. Alm. 1"jI'haj (.l.eanthiu vd';aris). Ge. Sømrekke IRaia Cla,.ta). r,n. 'f ærbo Illaia radiala). 7(1. Skedo tu.i. B a ti l~ J)..f i~kc,,",ul levo indtil Sundet og Dæl/1lT118: 11. Sleokolling IGo biu. pic tu.~ Ikke f. i Volt.rb. 72. Al m. n;n~ li "g (Lil'Arll vulg.ri. ). Ikke f. i Vo. t~rb. '73. Stjærnephettc!!tIngbug (tipari., tellma).lkko f.! VO'Uth. "g Sondet. a Alm. J~nke rl!l'ltc tco, i, Juli l~ Kun r. i LiU eb."li. 1~. Femh det l avkvabbe (31"tella llu.i~i.). 7G. Alm. ')'ouil (Am",,,d)'tu Tobianol ) ",.,11 (Ollueru. Ep. rl.n".). Ikke r. i 8'IIId et. 7<1-. 7':1. Emda (Leuei."u. l d u l~ Pilehard ( C lupe~ Pilch.r<lol ). 8( lhvu l (CO" li'c r 'uljfari.). Alm. Kl ump./i.k (O,lhgori, eu. llol.). 82. l'lød nellcnpjc (l'cin m)'."n Au,ialilis). lkk. r. i Sundet. l's. I.anc.ldanne! T ra:" I~lII und (Rrane'"o. t" m. lineto', Imn ). Ikke r. i ' elle.h. K Fiske,,om leve hidtil Stil/det : 81, Slr i uq~ liavkarud.c (C.ntharu. line. lul). Ikk. f. i Vnterh. M. Blank"ten (PogeHul centrodontul). Ikke r. i "... te,b. SCl. lllldfi,k (Sab. ne. liiariøpi). Ikke f. i \'",Ietb. sr. Om"filk (Seioena A'I ui l. ). Kun f. i Sundet. Ss. l.ii"d,e Thunfo.k (Th)'nuu. Tbuun ina). Kun f. i Sundet..$u. Soh'grll li~vhra. e" (Ilr. ",. Raji). ikke r. i Vu t erh. ~ Glan. filk (L_mp.i. gulll!ul) Iolm. FI II)fi.k (Cotllionymul Lyra). Ikke r. i \' It r lo. 9Z. Lille f JOflil k (CaI!ion)'mu, mlcal,t",). Ikke r. i " e.le,h. 93. D.aabep I8ttU Ringbur (Lipari. Ekotrømiij. Ikke r. i Vc.te, h. 9 ~. Sej (G ad ul viren.).

22 \64 ". "'. 00.,.,. \0\.,"' :.. liat '"'.,.. 10:> " ". IH. 1I~ 11 0, 12u l~ l. I ~~. ". In. :2S. I'l'J ,... ". 00-,"- 1M. I~~, 1M. l ~. l ixi. I ~ r. l,.. den Hucr. (ZeulOop tcru, l'udch tu.). Ikke f. i Ye uerh. Sn.,bel ICOUraDu. Oll,yrrbipchUI). IIIl krelgjeddo (Scomooreoox Surul). Ikke f. i Y.oterh. Stor T' D~P.. I (SY"J"athul "c u. ~ Ikke f. i \'uterh.. Sve n,k T.ng... l tsyngnllb". rollellal u.~ Ynttrb. Snippe (~ero l'bil IØ<jUOAU.). Lille!'IC\)t.nog (~e r Ol'h;, h,mbricifon" i.). Ikh f. i YUlcrh. Il... m (Ch,mæm mnnolrchii). mullaj IGl le,,, Co" i.). Smaaplættet R"dh.j rscyllium Cu! cul.~ Sortmundel Rodhj IPrilliurul mcllnoiiol1m,). IHe f. i Ve.toth. :'>1imul pipi". glutinon). Ikk" r. i \'e.tcrh. F. Kun fra Kal/egat hr. Inan; Jlød BI,oh, ten (l'agcllu. "rylh"nu.). I <"tl", (ler /lu """'/lt".). llug.tribet Thunfilk (Thyn"u. PeJ'm1')' JllIIII/tibet &.il (l'rl"",y. s..ni o). 1:"'{Il,ul }Jg"i, (l 'da",!!,.."iccuqr). RH:,pletlH Aui, (Au~i l ltochei). S.. g~/ilj; ( }.:di~,,~i. ulllora)? SkI. Pelen/hk IZeul.',berj. Skoq,ion Kul li llg II.ebelel Ico r ]>ioi " el~ Paddcfi,k (l!.tro.ehul di... t lylulj. t;uldmulte (Muril.. uratull. B,.kellnge 1~lo l.. nyr~' c I n gll, Smaukællel Skol",, 1 Ilbllcoco ph.lul l~.. i.). GI.. h.arro (Zenll"0 l'teul,nella"offill.). K.ø)"cro l'aralep'l (1' ~... lcri... tiliii ieul). llunplotlei ltingbug (1.ip",i, ",ac ul al".). P/eUol Jla/i~ 1 (Ha/i.les mae"r"i,,' ). SlIItrM/f}!' (Adl'"~ " " SI'"., O'-" ), 111tru Mw" k,a:j.,. (Crlre/""i". fll,,~ c",')! Slol'l'kttet JI"JI"V (Scyllikl" "/0/111"1). So,th.j ISpin." nigorl. Huonge! IRhina squal i"a). Pilroklr.e (Trygo" l'... tin.n/. I kke ( L G. F ra det uordlige Kølfegal og Skagcrak li.. r nld n: Bj.. rgabo,,", ISeh tc, vivi l""ul). "" lsi. Gj.ge K,.",ho"e ITrigla e"ulou). IS2. Jo ri,,., KlllliHg ( G obj", F rifli.). ISS. S.. alll""d<l K"tli"g llt>tr""c../., ~1I... i<l...) Q/IUI K"lIi~l tcry'miinob j", /I il",,,,;;). lin. Spidlhlcl.ugebarn (Luml't)lul il1a )ld i c~.). IS,;. LA~g,b(l"" (CUnodo N ",,,ell/,,iii';, Wi. Tany,,,ærl (mt,miojn J l lco ~ i'l. IS3. Vaagmær (T,.ehypt ~ ru l cti.u!). I~D. lllaa. lakkc II..bru, mixtll') Grælltakke (Centrolahr", f,>;o l c /", ~ lu. Ly~ (Gadus Poul.n ou). l( ~, Sk"itl. k,phyci. blonn;oi"...). 1,13. B'OIlD8 (Brosmiu. 1l ~lm.), 0illa i Ve.tcrh. al. Tip/etlol L yrod (Lyc.;du!I'Mi/in. 8trøml Skol,."t (C orn,i :~no idu...,.,. In.). S..",,!u:øru I Ze"~p le r,,, " orct!1 ick'~ n.i<gdlmrre ( A'Hoglou"" LaUr",,). Nordi.k Pnk6,k l M a,, ~ I ;c,, " boreolis) Stor Prikfi. k (Seo!!_lu. KrO!e") ladde (,\l ~1I0t... n llw~.jj. t;uldlu IArgenlina Sil"'I. Ogl... i \ ell~rh. ltt j~drc G.<ldla"l (ArgeHli"a 'l.",yr"""a/. ;j'lyrtfi$k (Er_ I". '1"). L, li t ba!1t?.. liukal (!... margu. m, e T <>eol'hllul~ Og.al' \e.le,h. Gj<lgerokke (R.ia rul1onlu), Og... ve,1 Kuli en. H. Ku" i K ris/ialliafjord: NiluoM Kutling (Latr""c,,lodu 1W1u""i'). Lillo"eborg, Ulk (Coliw, Lil/i, ~orgi'l. A. 2. Af!bll,ke Fiske hø... til dm egeulligt tt.topø!iskf! Fat'lIo : I. Trepi!Jt'1l Ilundeltejl (G.. tero.tul le ll (ht l" ~ 2. Li11~ lundulejl IG.. te ~,te u. pungil iuol S. Ta..,.nlrre (S fin u h i ~ ~ullr.ri.)... ",. Aborre (P~ r.a Auviati1i.). San~l rt (L"dQI",. ca Sand,.). L.ngtornot (; Ik ICo(1us Rubllil). j. \1ra. Knurhane (Trigla Gurn.. du.~ ~. II"" Knurhane itrigla IIiruudo). :l. Alm. jll'r. ing (T,~chinu. Draca). ID. ~hkre l IS co mbc, 8combcr). 11. Sløkko. IC.ran" Tr.ehnru.). 12. Sort Kutlinfl',G obiu. niger). 13. Frie!'. KUllmg (Gohiu. } rio.ii). H. Ih'hl Ku tling IGobiu. minulu.). I:" T o~lelle l Kullill' IGobi... li"the"'i'ir,ii).!g. SInbel Kulling (Gobiu. lui~~ p.). 17. Stn Kutling IGobinl p ie lu l.~ IS. Sruulø"dct Klll liog 1l.lttulleulu. "tilileidu.). l~l Alm.. IPJfi.k (C.liooYlllu. l.,ra). 21). ~ I on \;>g" " Ringbug (l.ip.n. )(oul'8"i,. 21.,\Inl. I1 tvlu kc (Lopbill' pi. cotor'u..' 2"~. NordmIll Ie (MuR;1 Chclo). 23. Il uggylto,l.br u. lle:gg)"lta) lliullakko (I..bru. mialus). Sortøjet Sovgyllo (C.c"ilab,ul lu e l~ F I~ liavhrudlo (Gontolnb.u. rupc. t.i. ). GrDi!lIl1kke (Ccnlrolllbru. exololu,). Ah" J['idli ng (O."us ]!erla"r"u,~ GlYf. (Gaduo ",inutll». l.)',.,uldul l'out... ou~ l.\lbbo {Glduo l' ollachiu s~ Alm. K"lmule (llerluc.i,," "lll!"ri'/. Feult... dt1 liuhabbe {Mate la Mu.tell). Slndgt.,. I;"1I" (Awwo" }'te. l&.llceold ul). I' ighn rte (Hhorubos rullimu.). Slcl lo ~l rre (Rholllbol læril). GlllhuTro IZtugopltnu... rp.lomu l~ l.uden U.-.rrt jztugoptcrn' p"net.tul). Skru bbe (1'IcuI"OIlee t.es Fle.u.). Tu"g_ (Soloa vulg.ri». J.II ISllmo S.lar). ørte",sllmo Eriox). Smlllt (O,meru. Eperlam "~ Sn:llbcl (Cor.gonul oxr rrbin ch u.~ Gjed" e (1-:'0" Luciu. ). Hornfi, k (llclqno ro.trala)..r:mdo (l.en.i. cu. IduI). EIi~" l 1. Al o.~ , ulg.. i ~~ 4U. I:Ulm.ild (.1.10" F i "ta~ Ad (Anguill. vulgari,). "'. ~\. li.vu l (Congu yulganl). Li lle ranp.. 1 (Siphollo. tomo T )' p hl e~ Stor r.ngo.. 1 (S)'npatuI Aeul). S_eMir. ra" gn... l tsyagn. II' ro.i.ii.t... ). SlIipl't (Nerol,hi. "'.. u~u.). SlOT N~ b lnol! rnero phi. Opbid.oll). Lill.. NICh... S (Nerophis lumbric:iro..,il), SIP' (Acil'tlloer StIlriO).!lavIII'" (C himic monl lrosa). Si ld.haj II.amna cernubi.i). SmuplclIU Rodhlj (Scyllium Caaieula). So. tmllddet RpdhlJ (p,;'liu"'" melano ltomuli, righaj (AoantMa.,"ulga';I). So,thlj (Spin", niget). Søm r o ~kt jraj. clavata). Skad, (nai. lilli.).

23 ttende oplylende j a.uer-ede Kr o!jet" paavialo for mere end (jo Au. iden Sandsynligheden Rf den s Forekomst hos o. " ). Do lultde. medtagnt Arte,..,.e ent cn r.mgcdc i Kri.tianialjonl ellor i Fan'ludet lang" Bohu ~l;;", og de tre opgivne ener R. Cclle/fs eller Dr. A.. 11'. 1Ia/ms Fa\'n.cq de.'"il i efu:raluendc laste t"ykkede Illed Km'sil". Endnu shl ['-e mhævel, øt Lnadc Ojcllde og };",de hegge ere medtagne, fordi do "led ~lmm e Het lufre vor SaltvInddav". til, 110m AloolTe, Sllæl.oel, J.'I(ld"eg.IIJ'jeu o. I. v.j d. rangel jæ ~n l i g o.cr vi rkelig Strandbu nd O). Og til 5idd [r e mh", v e~... t, i (let,tanske K."nc ere op' førle ved a\l c hel' nævnte..1. 1'101', ligge,'.lotto Lnmle i Oll Nødnodighod oyerfor gtegt.lh k Tid~krjfts l.a:se,. ~ og i Ø... kel cm n" gjenncmfprt. d.lulk iehthy olos"k NomenkJ.lur. D en fremkommer dog her kuli IOn, et beskedent }'orløg : J. A. Fith, IOn, leye i aue 'Ol'(! Farvande fra I'tsll'I'harel indtil DorI/holm: I. Trepigget liundettejl (GllteNlleu,.oul ".tu l~ 2. 1'.lIglnarrc l~pinachi~ yulg.ris,. 6. Alm. Ulk (Collu. ScorpiU' I. 4. Langtornet Ulk ICQ!tu, B"b.1i,~ ;;. Gr... Kn urhane I Tri ~1a Gu... dul). (I. Alm. )'janinr ' TnLchinUl Oraeo). 7. AIli!. M. bel IScomber IOOmb. r). S. Alm. SVll1rd6.k (Xipbi., GJ.diu.~ \). Sert Kutling (Gobi u, nilrer). IO. Hvid Kutlin; (Gobiu. ""nulul). 1J. Tepletto! Kutling (Gabiul Ru!hen.p.rrii). Ul. Strih! Kullinr (Gcbiu. micr o p.). IS- Stenbider (Cyclopteru Lumpu~ l~. Evropæilk Tangsp... 11Ce"tronolu. (Jun'Uu). l (i. t.e.endefpdenda Aaleh abbo tz".rcel, iyi p.rul/. 1(1, Alm. Terok (C.dus )Iorrlou a). 17. Alm. HvidlinJt IC _dus ~1 8rl a n.q:u,). 18. Fir etrude! liavkvabbo IMo lejla cim~ri.~ 19. Sl ndg,.. vlinjf (Ammodyte. l.neeo latu.~ 20. P igh.. rr. (Rhom bul mnimui). i l. Rødl pætte (Pleuronecte. l 'l.teua~ 22. Slette (Pleut onectes L i m.n d.~ 2a. Skrubbe (I'leu... neete. }'Ielu. ). 21. Tungo ISolca yulgaril}, not~hclm? 2G. Lu (Salmo Salo r). 2r., Ørred (S.lmo r;riox) I".nli.k (llljeu ' u)g.ri. ~ 28. Sild (Clupe. Uarengul). 29. Brisling (CI " IOCI Sl'ralt... ~ 30. AaI (Anguill. yulll'.. i. ~ SI. Lill e T.,'gnul (S' pbono. t"m. TYI'hle). S2. Stor Nlllb,nog (Neropbil Ophidienl. 88. Alm. Stllt (Acipen,cr!;turio). ~. H.. nege nøj 8n (PetrOl<lyzon m.rinul). B. Filb, 10m en! in.bknenkede t il Ødtl'$ØCII ' S~. SIndi n (Lucioper"a SRn ~ ro). 6S' Cjedd e (/,; ' 0" Luciul). - ) Illnmarkl t i.ke. L S. ~' s. u ) A. Fedd~r... }'enkund.6ikene. Udbr,del.e Ilan' PlI.k. G'''ør. Tid1kr. ~ d, Bd. IBOO. S. II. 163 c. Filke, OGm leve indtil den I;ed/igc D el.r østc/'soen : S1. Lille Ifundeslcjl IGuteNlteu. pu,, ~ iliu l}. l kke r"nden i Yc.I~. ha\' e t. 3S. Abo... (I'lre. flu, iatili,). Ik ke r. i \'eslvhuel og Kllle;.t.!l9. Ahn. nln 1I. bru I, UI)U '). Ikke r. i n~1te rne. ~ ". Gul, ' riuot )lu\1e ()lynul Sn.mulelul). l.h r. i \ e.terh.,11. Rød Knurhan~!'IriJll a Iliru ndo). ~2. E"ropldlk Pl1l1emlk (,Ign,ml cat.phr.eh" ). ~ 3. Alm. Thun/i,k (Thynnul T h ~ nnu.). H. \111'1. Stokke. (Cn...,... o.. u...). ~:,. ll ont~jf u. R ingbug (1.iparil llon"gui). ~c.. Alm. liutllke (I.ol'hi". I.i.uto"';",). ~ 7. Alm. Suulv (A nlrrhich.. I.up".). \8. :'<0.,11",,110 1)I"gil t;hole). Ikko r. i VOlterh.,Ii!. Jlcrgg,.!to (h ~r". Herf!gylta). Ikke f. i Vu terh. ()('- Sc rtøfot Sug!lt" (Crc",l. bru. mclopt). Ikke r. i V~.!orh. (il. 1I _'I'h N ~.e (Cte""llb'UI n peot ril). Ikke f. i Veottrh.,,~. Kuller (Godus Ægle6nul). ;.3. G1Yle IG.dul minutul). Ikke r. i Ihelternc. Ul. I.~bu.. IQ_<lu. P oulchiul). ~~. Alm. Kulmule (llerlucc!ul vulg.ris). Ikke r. i B.,llo""l. Ml. l,ongo Plolva ' ulg_ril ). ~7. Son Vell IRlnicep, rlninu.~ Ikke t. I Ve.terh. 58. Alm. l!elleflynder ( li i ~p og l o" u l 'l'ulu,i.). {od. Hu;.ing (lh ppoglo"ohln Limandoide,). 00. Slelh'.... (R hombul I"Yil). GI. lhreft ynder ( 1 leuroneclu microcephl lu.). Ik ke r. i Vn terl>. G2. Skæril ing (l'leuronoetol C)' nogl"..",). Ikke f. ; VCltorh. CO!:. An.jol (~.ngr. "li l Ener iehel,,"). t\. Egelltlig AI... e (AI"u nlgltilj. Ikke f. i Kltteg.t, Sumlog 1I11111en". 6.'\. St.m. lid (AI". " Fint.). ro. Sildehaj (I._,,'nl cord"biu). 07. Alm. 1"jI'haj (.l.eanthiu vd';aris). Ge. Sømrekke IRaia Cla,.ta). r,n. 'f ærbo Illaia radiala). 7(1. Skedo tu.i. B a ti l~ J)..f i~kc,,",ul levo indtil Sundet og Dæl/1lT118: 11. Sleokolling IGo biu. pic tu.~ Ikke f. i Volt.rb. 72. Al m. n;n~ li "g (Lil'Arll vulg.ri. ). Ikke f. i Vo. t~rb. '73. Stjærnephettc!!tIngbug (tipari., tellma).lkko f.! VO'Uth. "g Sondet. a Alm. J~nke rl!l'ltc tco, i, Juli l~ Kun r. i LiU eb."li. 1~. Femh det l avkvabbe (31"tella llu.i~i.). 7G. Alm. ')'ouil (Am",,,d)'tu Tobianol ) ",.,11 (Ollueru. Ep. rl.n".). Ikke r. i 8'IIId et. 7<1-. 7':1. Emda (Leuei."u. l d u l~ Pilehard ( C lupe~ Pilch.r<lol ). 8( lhvu l (CO" li'c r 'uljfari.). Alm. Kl ump./i.k (O,lhgori, eu. llol.). 82. l'lød nellcnpjc (l'cin m)'."n Au,ialilis). lkk. r. i Sundet. l's. I.anc.ldanne! T ra:" I~lII und (Rrane'"o. t" m. lineto', Imn ). Ikke r. i ' elle.h. K Fiske,,om leve hidtil Stil/det : 81, Slr i uq~ liavkarud.c (C.ntharu. line. lul). Ikk. f. i Vnterh. M. Blank"ten (PogeHul centrodontul). Ikke r. i "... te,b. SCl. lllldfi,k (Sab. ne. liiariøpi). Ikke f. i \'",Ietb. sr. Om"filk (Seioena A'I ui l. ). Kun f. i Sundet. Ss. l.ii"d,e Thunfo.k (Th)'nuu. Tbuun ina). Kun f. i Sundet..$u. Soh'grll li~vhra. e" (Ilr. ",. Raji). ikke r. i Vu t erh. ~ Glan. filk (L_mp.i. gulll!ul) Iolm. FI II)fi.k (Cotllionymul Lyra). Ikke r. i \' It r lo. 9Z. Lille f JOflil k (CaI!ion)'mu, mlcal,t",). Ikke r. i " e.le,h. 93. D.aabep I8ttU Ringbur (Lipari. Ekotrømiij. Ikke r. i Vc.te, h. 9 ~. Sej (G ad ul viren.).

24 \64 ". "'. 00.,.,. \0\.,"' :.. liat '"'.,.. 10:> " ". IH. 1I~ 11 0, 12u l~ l. I ~~. ". In. :2S. I'l'J ,... ". 00-,"- 1M. I~~, 1M. l ~. l ixi. I ~ r. l,.. den Hucr. (ZeulOop tcru, l'udch tu.). Ikke f. i Ye uerh. Sn.,bel ICOUraDu. Oll,yrrbipchUI). IIIl krelgjeddo (Scomooreoox Surul). Ikke f. i Y.oterh. Stor T' D~P.. I (SY"J"athul "c u. ~ Ikke f. i \'uterh.. Sve n,k T.ng... l tsyngnllb". rollellal u.~ Ynttrb. Snippe (~ero l'bil IØ<jUOAU.). Lille!'IC\)t.nog (~e r Ol'h;, h,mbricifon" i.). Ikh f. i YUlcrh. Il... m (Ch,mæm mnnolrchii). mullaj IGl le,,, Co" i.). Smaaplættet R"dh.j rscyllium Cu! cul.~ Sortmundel Rodhj IPrilliurul mcllnoiiol1m,). IHe f. i Ve.toth. :'>1imul pipi". glutinon). Ikk" r. i \'e.tcrh. F. Kun fra Kal/egat hr. Inan; Jlød BI,oh, ten (l'agcllu. "rylh"nu.). I <"tl", (ler /lu """'/lt".). llug.tribet Thunfilk (Thyn"u. PeJ'm1')' JllIIII/tibet &.il (l'rl"",y. s..ni o). 1:"'{Il,ul }Jg"i, (l 'da",!!,.."iccuqr). RH:,pletlH Aui, (Au~i l ltochei). S.. g~/ilj; ( }.:di~,,~i. ulllora)? SkI. Pelen/hk IZeul.',berj. Skoq,ion Kul li llg II.ebelel Ico r ]>ioi " el~ Paddcfi,k (l!.tro.ehul di... t lylulj. t;uldmulte (Muril.. uratull. B,.kellnge 1~lo l.. nyr~' c I n gll, Smaukællel Skol",, 1 Ilbllcoco ph.lul l~.. i.). GI.. h.arro (Zenll"0 l'teul,nella"offill.). K.ø)"cro l'aralep'l (1' ~... lcri... tiliii ieul). llunplotlei ltingbug (1.ip",i, ",ac ul al".). P/eUol Jla/i~ 1 (Ha/i.les mae"r"i,,' ). SlIItrM/f}!' (Adl'"~ " " SI'"., O'-" ), 111tru Mw" k,a:j.,. (Crlre/""i". fll,,~ c",')! Slol'l'kttet JI"JI"V (Scyllikl" "/0/111"1). So,th.j ISpin." nigorl. Huonge! IRhina squal i"a). Pilroklr.e (Trygo" l'... tin.n/. I kke ( L G. F ra det uordlige Kølfegal og Skagcrak li.. r nld n: Bj.. rgabo,,", ISeh tc, vivi l""ul). "" lsi. Gj.ge K,.",ho"e ITrigla e"ulou). IS2. Jo ri,,., KlllliHg ( G obj", F rifli.). ISS. S.. alll""d<l K"tli"g llt>tr""c../., ~1I... i<l...) Q/IUI K"lIi~l tcry'miinob j", /I il",,,,;;). lin. Spidlhlcl.ugebarn (Luml't)lul il1a )ld i c~.). IS,;. LA~g,b(l"" (CUnodo N ",,,ell/,,iii';, Wi. Tany,,,ærl (mt,miojn J l lco ~ i'l. IS3. Vaagmær (T,.ehypt ~ ru l cti.u!). I~D. lllaa. lakkc II..bru, mixtll') Grælltakke (Centrolahr", f,>;o l c /", ~ lu. Ly~ (Gadus Poul.n ou). l( ~, Sk"itl. k,phyci. blonn;oi"...). 1,13. B'OIlD8 (Brosmiu. 1l ~lm.), 0illa i Ve.tcrh. al. Tip/etlol L yrod (Lyc.;du!I'Mi/in. 8trøml Skol,."t (C orn,i :~no idu...,.,. In.). S..",,!u:øru I Ze"~p le r,,, " orct!1 ick'~ n.i<gdlmrre ( A'Hoglou"" LaUr",,). Nordi.k Pnk6,k l M a,, ~ I ;c,, " boreolis) Stor Prikfi. k (Seo!!_lu. KrO!e") ladde (,\l ~1I0t... n llw~.jj. t;uldlu IArgenlina Sil"'I. Ogl... i \ ell~rh. ltt j~drc G.<ldla"l (ArgeHli"a 'l.",yr"""a/. ;j'lyrtfi$k (Er_ I". '1"). L, li t ba!1t?.. liukal (!... margu. m, e T <>eol'hllul~ Og.al' \e.le,h. Gj<lgerokke (R.ia rul1onlu), Og... ve,1 Kuli en. H. Ku" i K ris/ialliafjord: NiluoM Kutling (Latr""c,,lodu 1W1u""i'). Lillo"eborg, Ulk (Coliw, Lil/i, ~orgi'l. A. 2. Af!bll,ke Fiske hø... til dm egeulligt tt.topø!iskf! Fat'lIo : I. Trepi!Jt'1l Ilundeltejl (G.. tero.tul le ll (ht l" ~ 2. Li11~ lundulejl IG.. te ~,te u. pungil iuol S. Ta..,.nlrre (S fin u h i ~ ~ullr.ri.)... ",. Aborre (P~ r.a Auviati1i.). San~l rt (L"dQI",. ca Sand,.). L.ngtornot (; Ik ICo(1us Rubllil). j. \1ra. Knurhane (Trigla Gurn.. du.~ ~. II"" Knurhane itrigla IIiruudo). :l. Alm. jll'r. ing (T,~chinu. Draca). ID. ~hkre l IS co mbc, 8combcr). 11. Sløkko. IC.ran" Tr.ehnru.). 12. Sort Kutlinfl',G obiu. niger). 13. Frie!'. KUllmg (Gohiu. } rio.ii). H. Ih'hl Ku tling IGobiu. minulu.). I:" T o~lelle l Kullill' IGobi... li"the"'i'ir,ii).!g. SInbel Kulling (Gobiu. lui~~ p.). 17. Stn Kutling IGobinl p ie lu l.~ IS. Sruulø"dct Klll liog 1l.lttulleulu. "tilileidu.). l~l Alm.. IPJfi.k (C.liooYlllu. l.,ra). 21). ~ I on \;>g" " Ringbug (l.ip.n. )(oul'8"i,. 21.,\Inl. I1 tvlu kc (Lopbill' pi. cotor'u..' 2"~. NordmIll Ie (MuR;1 Chclo). 23. Il uggylto,l.br u. lle:gg)"lta) lliullakko (I..bru. mialus). Sortøjet Sovgyllo (C.c"ilab,ul lu e l~ F I~ liavhrudlo (Gontolnb.u. rupc. t.i. ). GrDi!lIl1kke (Ccnlrolllbru. exololu,). Ah" J['idli ng (O."us ]!erla"r"u,~ GlYf. (Gaduo ",inutll». l.)',.,uldul l'out... ou~ l.\lbbo {Glduo l' ollachiu s~ Alm. K"lmule (llerluc.i,," "lll!"ri'/. Feult... dt1 liuhabbe {Mate la Mu.tell). Slndgt.,. I;"1I" (Awwo" }'te. l&.llceold ul). I' ighn rte (Hhorubos rullimu.). Slcl lo ~l rre (Rholllbol læril). GlllhuTro IZtugopltnu... rp.lomu l~ l.uden U.-.rrt jztugoptcrn' p"net.tul). Skru bbe (1'IcuI"OIlee t.es Fle.u.). Tu"g_ (Soloa vulg.ri». J.II ISllmo S.lar). ørte",sllmo Eriox). Smlllt (O,meru. Eperlam "~ Sn:llbcl (Cor.gonul oxr rrbin ch u.~ Gjed" e (1-:'0" Luciu. ). Hornfi, k (llclqno ro.trala)..r:mdo (l.en.i. cu. IduI). EIi~" l 1. Al o.~ , ulg.. i ~~ 4U. I:Ulm.ild (.1.10" F i "ta~ Ad (Anguill. vulgari,). "'. ~\. li.vu l (Congu yulganl). Li lle ranp.. 1 (Siphollo. tomo T )' p hl e~ Stor r.ngo.. 1 (S)'npatuI Aeul). S_eMir. ra" gn... l tsyagn. II' ro.i.ii.t... ). SlIipl't (Nerol,hi. "'.. u~u.). SlOT N~ b lnol! rnero phi. Opbid.oll). Lill.. NICh... S (Nerophis lumbric:iro..,il), SIP' (Acil'tlloer StIlriO).!lavIII'" (C himic monl lrosa). Si ld.haj II.amna cernubi.i). SmuplclIU Rodhlj (Scyllium Caaieula). So. tmllddet RpdhlJ (p,;'liu"'" melano ltomuli, righaj (AoantMa.,"ulga';I). So,thlj (Spin", niget). Søm r o ~kt jraj. clavata). Skad, (nai. lilli.).

25 72. 7J. U. '",. ". ".,9. 8<>. ",o ". ",o ". BO. o. "'. ". "'" ~I. ". ",o ". ",o 00. ~ W. "" 101.,"'.,<N., ''''o... '00. 1 ~1. 1O~.,ro. ". I II. '" lis. IH Gjøgerokke (R.i. f ~liobie.). Il. vnegenøj~ n (Petro /ny~on m. r inu.~ Flodll e~ onøjcn, Pet rom "~O D fiui.lili.). Slim.. 1 IlIrx,ne gluhnop}. I,.neetd.nnet Tr.. ~l emund (liranchio.tom. l a " eeol.t",,,~ n. Til delt ' Icrrlerropæiske F(( vli(i hø"e: Aln,. Ulk (Cot!u.!lcorpiu')' I,illiehorg. Ulk ICettu. LilJicbe'l(ii.l [ v.ep,.i,k P,II,eTIIlk IAgonu. (U'I,),. acl"o),!lke.piun Kutliog CI,ebete.,co'pio" lo.). Nit.,on. Kotl inll (LUnlncalode. NiI1looii). (li.. Kulli"Jr (Cl")"ot. Uojtobiuo :S-il.." niil.,s tenbider (; ycl0i,tonl' I. umpu.~ Alm. llinghug (LIJ,ari., ulgati.). Drubeplettet Hi "lt:b"g (L'ra,i. n.trømiil. StjlC rneplettet Ui"gbug ILlp3ri_. tcllftt.).!ljjul~ (An.rrhi" h.. L"I'''')'!lpidoh.I,,! I,.ogob.,n (I,umpen". iol.ndieu,). Lugeh n tc!onodon m.eul.luo). T."gsnært (Bln"lo... Alleanii). fvrop. 1'.ngoprlCl tc,,,tmnolul g\lllejl"i ~ Le velidefødende A. loh.'>bo (ZOI. COI, ivi' '"'''$). Alm. Tortk (Godu l )! orrhu.). Kuller (GaduI 3:glefinll'), Sej (Oldu,, i'6""). Lln,e {ldoh" "ulglri $~ l 'i.et.lldet HavhftWe jllotella ~ i, nb.i.~!lort Velo trlniee~ nnin.}. H. OI me (Hroomiu ll...,.,mt). Tipletlel I,ycod (I,YC<ldel gracili,~ Tobi, CAmmod ytcl 'r obi.n ~I', Uellefirnder (Hi,,!,ogIOlluI.ulgnill. IIni, ing (Hip pog ".."idcl l.im~nd oi d CII, Smu hvarre ()':~uirol'terll' noncgie,,"). Hødl pa tte (P!euronect l'l,'e... ~ SlellG (pje\lronectol l.imln,i.). )hrdlvnder (Floureneetcl micreecl,hkl".). She ri.j n~ (P IC" Mnectu Cy" oglol,u'l. llindre Guldlu (Art.ntin. ' ph)"..,,"). (lllldlu (.hgenl'n. Sil".} Sil ~ (Clupe. Ihreng"", Bri.ling (Clupea!lpr.t""I. TlCrb. IRlia radialt.). C. Til d~n S!JtlU"QI"ti~k"."'''VIII' h",'o: III " (Lal ll'u L u pu l~ Oulltribet llulle \~ I UUDO S"rØluluul). Strib.t Hark.rud,. ((;anilla"" linut,,"). minkesten æ.gall,," cenlrodontul l. l/ød maokelt t n (Pagellus Er) lbrinl!'). Ojøgeknurhne (Tri"l. Cllculll'). Ørnen, k (Sei",n. A,!uii.~ Alm. Thunfl. k (ThYMu. Thy""",). Till"'g: Dcn dnn.ks S.Unnd,(nn. Il? Ile. 119,, !2 ~.!~ ;I.!21,!27. 1 ~8. 12(1. 'w. I SI. 1~ ISJ. '" '''o,.. IS7. U'" l). HI. LJI!. lis. H ~. 14:" "" U7. Ha , UL 152.,"o '''o 167.,,. 1{o1l. ~r i n d r e ThllRlk (Thynnao T h ~oain. ). Vend... Thllnn, k tthyllnuo pengri" ".). Bugot ribd ThunSok IThyn"", Pol.m) o), Ryg.lribet 1I0"it /Pet. m',!:i ar d.~ Enlf.. ~ et ll oni ~,l'el.m)"' unic<.'lor). Jtygl'lettet AUli. (A"",il RQchei~ Skt. Petcrtfi,k (Z.u. }'Ib.r~ Sugofisk (EeheRei. Remora). Søh-vru liav~ra.en IB.am. Il.ji,. Sværdfisk IXiphiu gl~diu.). l,il1e fjøjlll k,(;,liion~m u l )nl c ul. t uo~ Gll ldmulto ()lur"il aurålu'l. Alm. Junk(.TJrJlt" (Cori. Juli.). Skjl<'gf1lk ( Ph/'ei, bte n;,oide l~ Smauk",lIet Skolæl! (ltl lacooellhatuo hevi.). TUPG"chvl1Te (Amoglotlul Ldc'M). )!akrdgj e d~ e (!leomberc.ox S.u'nl ). An~io, IEIlff'luli. Encraoiebol"o~ Pilehard IClu ~ ea l'ilchardu.). Bluhlj /G,ltu, C.ni.). liiu iii ennuhoeder (Carch.ri I0u.). Storplcllot Ilødh'j (Scyllium.t.lI.~~ Ræ, o Ihj IAlop.e,.. Vulpet). ll.vengel (Rhina Squ a tnl~ Pilrokh (T rygon PI,tinlea). D. 'ril i1en urkliske Jt'avlla høre' liødli, k (Sab.. lo, m.,inu.). BjærJl.borro (Sebaolu ~ivil "TII ' ). ByrkeJa"It:Q (lioi,.. Il,...kcl.ns.~ Strøml Sk"ll!ot (C~ r rphæ"ol d,," "'Iototril ). Lodd" (ll.l1otu a.,il".uo). li.vhl (l.æm.r,,,o m;emc"phl"". Icel... (Ieel"o h.m.t"s). }:. 'l"il d~1i J1tla(}is"'~ l "urna høre: Glalllti.k (I"/nl,ri l gull",,"),. \.. gmær tl 'raehn,{eru. aretie,,"'. n p'eliok /E~OCOCt81 '1'-) K!ump~,k (Orlhognl"i. cut llol.~ F. Af tropiske Fislæ are fange,lo: l'. dden.k (RIttIch". did.ot,i".,. Pletlel. Balist (D.li.teo m.c~l.t,, "),. G. Følgende Fiske ere altiit fundne, de dalwæ FarrallM: Brunplel\.et Ringbug (Liparis mlc"lliu'), Stor Prikr,.k (Scopelu. Kroyeri). Nordi.k I'rikfl.k (!laurolicul bore.li. ). Kroyen Pu.lepll (Prdepi t!. nticu.). Smaa, tllr (A cil'ellle' oturioide,). '" Stanley og de Brazza paa Kongofioden, af O. Ir mfnger. Vi bave tidligere i delte 'l'id.hift ved. t "mt.l" deu Virhomhed,!om det in'ernationlle drihn$ke ~l d,ah,,<lfold., i Afrih, meddelt Læser"e e~ og ~n de t om Stanleys sid. IO.tore V.. rk )Ju KOll liofloilen og om da Brun. opsigtvækkende Opdagel...,. i Egnen melie", denne Flod og OgoveOodeo. Siden den '['id en begge de store rejlende Yendte tilbage t il E ~,"Op. og hive, elv d,ildret deru Bed.ifter, h OrTe,l m.n ~.ledea har

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER

UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER STAVANGER MUSEUM / KKAARSHEFTE, ÅRHG. 19(1908), Ill. S. 1-24 Ill. UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER fundne J NORSKE GRAVHAUGER. Af JOHAN HJORTH, OGNE. JÆDEREN. Under urbciclct moe] et prissh

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne

Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind 1 Øerne Miljø- og Energiministeriet Skov- og NaturstyreIsen. 1997 Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind l Øerne IWl

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Indeholder foruden fotografier gengivelser af skitser af Holger Drachmann. Træstik udført af xylograf F.Hendriksen Udgivet af Badebestyrelsens

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i.

T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1? d3 F sr o4'' ; ;,; t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i. Vi hafver el'ter dej-s Excellenc* it.r..selieime Ra.ad og $tathol,der'r,il-- bls liaadlge ordre af 5!S hujus F,fterseet F-eadstuens ganble hreve og paplrer for at uåleede p,rsnctallerne fra *-nno.= 16?0

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER>

BORNHOLMSKE SAMLINGER> BORNHOLMSKE SAMLINGER- BORNHOLMSKE SAMLINGER> -TOLVTE BIND UDGIVET AF >TOLVTE BIND BORNHOLMSK SAMFUND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) TRYKT I COLBERGS EFTF.

Læs mere

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Sommerkursus Århus 2008 Nordiske sange 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov

Læs mere

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng7-9-1945 E'u uii.;il;i;;.

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK 1906 FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG H. H. THIKI.KS BOGTRYK KKR I INDHOLD MARIUS KRISTENSEN, Takt og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger.

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 1 af 13 Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Jeg kom til Over Jerstal menighed i foråret 1 969, fra det der dengang hed Århus

Læs mere

»G0R DIG REDE, BLIV L YS~ Om Pelle Gudmundsen-Holmgreens julemusik. Carsten E. Hatting

»G0R DIG REDE, BLIV L YS~ Om Pelle Gudmundsen-Holmgreens julemusik. Carsten E. Hatting 81»G0R DG REDE, BLV L YS Om Pelle Gudmundsen-Holmgreens julemusik til Jægersborg kirke Carsten E. Hatting Midt i forrige århundrede blev det skik at holde gudstjeneste juleaften som en slags indledning

Læs mere

108 Slaget ued' Harmaged'on

108 Slaget ued' Harmaged'on 108 Slaget ued' Harmaged'on onale triumferede i hans Navn og hans sande hellige lerl haarcle Forfolgelser, har han clog ikko glemt noget-' Nu er den Ticl kommet, om hvilken han talte ved Psalmisten, da

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

UDTALEN I MODKRNF- DANSK

UDTALEN I MODKRNF- DANSK UDTALEN I MODKRNF- DANSK Dr. phil. Aage Hans«n, m m '.m ii -.1 d«n t«. *. Ordbog over det danski««; il l.» -.k«!!i>" værkerom dansk sprog, gn«i i in I- I-n Un-a«..nnl«d«fremstilling il dansk 11.-,

Læs mere

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger.

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Tre små ællinger jeg engang så, Tykke og tynde var ude at gå, Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag drillede de andre

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 DANSK VEJTIDSSKRIFI Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 1* JII01WI VEJ BYG N ING VIRKELIG LODRET RETTEDE SVINGNINGER VIBROMAX WW5000 VIBROMAX VVW 5000-VIBRATOREN, der er monteret

Læs mere

Harmonik en toneart og dens akkorder

Harmonik en toneart og dens akkorder Harmonik en toneart og dens akkord Harmonik sammenhængen mellem en toneart og dens akkord, og typiske måd at bruge disse akkord på. Hvis man har en melodi kan kendskab til harmonik hjælpe en til at finde

Læs mere