Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Årsrapport 2011/12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12."

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Årsrapport 2011/12.

2 Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks København C CVR-nr.: Hjemstedskommune: København Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Carsten Vaarby, formand Jesper Smedegaard Jeppe Larsen Jens Lundgaard Simonsen Søren Lassen (medarbejdervalgt) Claus Vium Jensen (medarbejdervalgt) Komplementar Komplementar D af 11. december 2008 A/S Weidekampsgade 6 Postboks København C CVR-nr.: Hjemstedskommune: København Regnskabsår 1. juni maj 2012 Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling den 4. oktober 2012 Dirigent Geert Bjørn Hansen Direktion Erik Holst Jørgensen, CEO og ordførende direktør Jesper Jørgensen, direktør 2

3 Indhold Stabil udvikling Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 10 Året i overblik 12 Vores medarbejdere 14 Regnskabsberetning 16 Samfundsansvar Totalindkomstopgørelse for 2011/12 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2011/12 Pengestrømsopgørelse for 2011/12 Noteoversigt Her finder du Deloitte Årsrapport 2011/12 3

4 Stabil udvikling 2011/12 har været præget af en mere behersket efterspørgsel efter visse af Deloittes ydelser, men det er ikke desto mindre lykkedes os at fastholde omsætningen, uden at vi har foretaget opkøb. Vi kan med tilfredshed konstatere, at det i det nuværende marked er lykkedes os at fastholde vores omsætning fra 2010/11, uden at der i året er foretaget opkøb. Vores samlede omsætning for året udgjorde således mod i 2010/11. Omsætningsudviklingen har været forskellig i de enkelte forretningsområder og afspejler de forskellige markedsvilkår, der hersker. Alle vores forretningsområder på nær Revision og Enterprise Risk Services (ERS) er enten gået frem eller har fastholdt niveauet fra 2010/11. Consulting og Financial Advisory Services er således vokset med henholdsvis 16% og 11%, mens Skat og Business Proces Solutions fastholder omsætningen i forhold til året før. Consulting har igennem en meget fokuseret indsats især vundet markedsandele i den offentlige sektor og i den finansielle sektor, mens Financial Advisory Services gennem udvikling af højkvalitetsprodukter har skabt sig en markedsplatform, som vi i dette regnskabsår har set de første frugter af, og hvor vores forventninger til fortsat vækst er høje. Revision (inkl. ERS) har haft et fald i omsætningen på 3% i forhold til 2010/11. Vores markedslederskab inden for Revision er naturligvis en styrke, som vi drager fordel af. Vi oplever dog for nærværende en mere behersket efterspørgsel efter vores ydelser hos en lang række af især vores mindre og mellemstore kunder. Vi er overbevist om, at efterspørgslen nok skal vende tilbage, idet vores kunder er meget bevidste om, at omkostningsbevidsthed alene ikke vil bringe dem fri af de afledte konsekvenser af gældskrisen i Sydeuropa. Der kan eksempelvis være behov for konsolidering inden for givne brancher og optimering af forretningsgange og systemer. 4

5 Vi tror fortsat på, at vi kan fastholde og forøge vores markedsandel inden for revision baseret på ihærdighed, høj kvalitet i selve revisionen og i vores unikke måde at servicere vores kunder på, som bl.a. afspejler sig i en meget høj kundetilfredshed. I et konkurrencepræget marked som det nuværende er det afgørende, at vi løbende ser på alle vores processer for at sikre høj effektivitet. Vi vurderer i den forbindelse løbende, hvor vi kan effektivisere vores revisionsprocesser, således at vi kan levere høj kvalitet til en pris, markedet er parat til at betale. Samlet set kan vi med tilfredshed konstatere, at vores omsætning har haft en robusthed under finanskrisen, idet vi alene er gået 1% tilbage i forhold til regnskabsåret før, finanskrisen satte ind og det vel at mærke, uden at vi i denne periode har foretaget opkøb. Den store bredde i vores ydelser og mikset af forretningsområder har vist sin værdi i denne turbulente periode, og det er tilbagemeldingen fra vores kunder, at de sætter pris på de forskellige kompetencer, vi kan tilbyde, både enkeltvis og samlet. De overvejelser, der for nærværende foregår i EU (grønbogen) i forhold til eventuel ændret regulering af revisorernes virksomhed, er også af interesse for danske revisorer, og vi følger naturligvis udviklingen meget nøje. Det er fortsat vores håb, at politikerne vil nå frem til afbalancerede løsninger, der peger fremad, og som respekterer, at vi i Danmark gennem en menneskealder har opbygget Erik Holst Jørgensen, Partner og CEO en revisorbranche, der både på revisions- og rådgivningssiden hver eneste dag året rundt leverer højt kvalificeret arbejde til glæde for både samfundet og de enkelte kunder. For så vidt angår mindre virksomheder, hilser vi regeringens lovforslag om lempelse af revisionen velkommen. En vedtagelse af forslaget vil bevirke, at revisionen for disse virksomheder ikke skal gennemføres efter samme detaljerede krav, som gælder for store koncerner, men efter krav, der er tilpasset disse virksomheders forhold. Både det danske samfund og revisions- og rådgivningsbranchen oplever i disse år, at rammebetingelserne ændres væsentligt. Det er vores vurdering, at Deloitte står godt rustet til at fortsætte sin positive udvikling i det kommende år. Årsrapport 2011/12 5

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni maj 2012 for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse C (stor). Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 11. september 2012 Direktion Erik Holst Jørgensen Jesper Jørgensen Bestyrelse Carsten Vaarby formand Jesper Smedegaard Jeppe Larsen Jens Lundgaard Simonsen Søren Lassen Claus Vium Jensen 6

7 Årsrapport 2011/12 7

8 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 1. juni maj 2012, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 8

9 Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvig - elser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og oplysningskrav i årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 11. september 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Nordahl statsautoriseret revisor Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årsrapport 2011/12 9

10 Året i overblik Nettoomsætningen på er uændret i forhold til 2010/11. Udviklingen i omsætningen i forhold til sidste år Den samlede nettoomsætning er steget 8 i forhold til 2010/11. Der er hverken i 2011/12 eller 2010/11 foretaget opkøb. Udviklingen inden for vores respektive forretningsområder varierer. Nettoomsætningen i Revision (inkl. ERS) udgør 1.344, hvilket er et fald på 3% i forhold til året før. Dette fald opvejes af en stigning i nettoomsætningen i Financial Advisory Services på 11% og en stigning på 16% i Consulting. I Skat og Business Process Solutions er nettoomsætningen på niveau med sidste år. Sammenligning til regnskabsåret 2007/08 Over de seneste 5 år er nettoomsætningen faldet 28 mio. kr. svarende til 1%. Omsætningen inden for Revision (inkl. ERS) er faldet til 1.344, mens omsætningen i rådgivningsfunktionerne er steget med 6% til 919 og udgør nu 41% af den samlede omsætning. Årets resultat Resultatet for 2011/12 er et overskud på 57, hvilket svarer til forventningerne. Omsætning fordelt på forretningsområder 2011/12 15% 5% 8% 13% 59% Omsætning fordelt på forretningsområder 2007/08 12% 7% 7% Udviklingen i antal medarbejdere Vi har i det forgangne år ansat 451 medarbejdere. Ved regnskabsårets udgang var vi medarbejdere mod året før. Af de beskæftigede var 251 partnere mod 245 sidste år. 12% Consulting Financial Advisory Services Business Process Solutions Skat Revision (inkl. ERS) 62% 10

11 Hoved- og nøgletal Hovedtal 2011/ / / / /08 Nettoomsætning Driftsresultat Resultat af finansielle poster, netto (11) (13) (8) (6) (17) Årets resultat Tilgodehavender hos kunder, igangværende arbejder for fremmed regning samt modtagne forudbetalinger Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Investeret kapital inklusive goodwill Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nøgletal Overskudsgrad (EBITA-margin) (%) Nettoomsætning/investeret kapital inklusive goodwill Finansiel gearing 0,4 0,8 0,6 0,6 0,0 Soliditetsgrad (%) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er stiftet med regnskabsmæssig virkning pr. 1. juni 2011 ved apportindskud af den virksomhed, der tidligere var drevet af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab med datterselskaberne Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Deloitte Business Consulting A/S og Deloitte Financial Advisory Services A/S, jf. nærmere omtale i regnskabets note 1. Som hoved- og nøgletal for 2007/ /11 er gengivet hoved- og nøgletal for den tidligere Deloitte Holding-koncern. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, og aktuel og udskudt selskabsskat blev derfor ikke overdraget til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Hoved- og nøgletallene for 2007/ /11 er tilpasset i overensstemmelse hermed. Årsrapport 2011/12 11

12 Vores medarbejdere Succes med at tiltrække talenter Vores mål er, at Deloitte opleves som en både succesfuld, udfordrende og attraktiv arbejdsplads. Trods skærpet konkurrence om at tiltrække dygtige kandidater har vi budt velkommen til 451 nye medarbejdere landet over. Universum Student Survey 2012 viser, at Deloittes image blandt nyuddannede jobkandidater er styrket i år er vi blevet vurderet til en samlet syvendeplads på tværs af brancher i Danmark en fremgang fra sidste år, hvor vi var nummer 10. Og vi har fastholdt vores position som den højst rangerede revisions- og rådgivningsvirksomhed. Også blandt erfarne jobkandidater ligger Deloitte godt placeret i den seneste undersøgelse, Universum Young Professionals Survey her ligger vi som nummer 16 på tværs af brancher og som nummer 1 i branchen. I vores indsats for at fastholde vores position som den mest attraktive arbejdsplads vil vi fremadrettet fokusere på at mobilisere vores medarbejdere i kampen for at udvide og styrke netværk og relationer samt styrke vores employer brand. Desuden vil vi fortsætte vores gode samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Udvikling i hverdagen og via kurser Den konstante forandring i markedet stiller store krav til medarbejdernes kompetencer, for at de fortsat kan servicere kunderne bedst muligt. Udviklingen af medarbejderne er integreret i det daglige arbejde gennem performance management, løbende sparring og feedback. Desuden sikrer skræddersyede kurser og uddannelsesprogrammer en fortsat faglig og personlig udvikling. Ledelse og kundefokus er centrale elementer, som vi understøtter gennem målrettede lederudviklings- og forretningsudviklingsprogrammer nationalt og internationalt, samt ledelsesmæssigt fokus i dagligdagen på vores evne til at drive forretning. Et eksempel er vores High Potential Programme for de talenter, der inden for 2-3 år er i betragtning til at blive partnere. Programmet understøtter disse partnerkandidater gennem fokus på at optimere den enkeltes styrker og udvikle den enkelte til bedst muligt at kunne udfylde en eventuel partnerrolle med succes. Et andet eksempel er Deloittes Forretningsrådgiver Program, hvor vi styrker forretningsforståelse, kundebetjeningsevner og forretningsudviklingskompetencer, så vi sikrer, at vores medarbejdere leverer tværfaglig, helhedsorienteret rådgivning med udgangspunkt i vores kunders behov. Stolte og tilfredse medarbejdere I Deloitte tager vi hvert år temperaturen på medarbejdernes tilfredshed. Den seneste holdningsundersøgelse fra oktober 2011 viser, at medarbejderne både er tilfredse med og stolte over at arbejde i Deloitte. Deloitte ligger med en høj tilfredshed over niveau på arbejdsglæde og loyalitet, både set i forhold til branchen og det danske arbejdsmarked generelt. Undersøgelsen viser også, at medarbejderne er stolte over at arbejde i Deloitte, og at de planlægger at arbejde for Deloitte i mange år endnu. Den høje tilfredshed har bl.a. vist sig konkret gennem et markant fald i personaleomsætningen. 12

13 Udvikling i antal medarbejdere ,1% % ,2% ,1% ,2% 2010/ /12 Vækst Consulting Financial Advisory Services Business Process Solutions Skat Revision (inkl. ERS) Årsrapport 2011/12 13

14 Regnskabsberetning Hovedaktivitet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ( selskabet ) udøver revisions- og rådgivningsvirksomhed i Danmark og Grønland inden for de rammer, der følger af revisorlovgivningen. Som omtalt i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2010/11 for Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ville der på dette selskabs ordinære generalforsamling, som blev afholdt 13. oktober 2011, blive fremsat forslag om, at selskabet med tilbagevirkende kraft pr. 1. juni 2011 fusioneres med datterselskaberne Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Deloitte Business Consulting A/S og Deloitte Financial Advisory Services A/S med Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som det fortsættende selskab, således at det samlede fusionerede selskab kunne omdannes til et partnerselskab, hvori de samlede aktiviteter nu udføres. Nettoomsætning 2011/12 Nettoomsætning 2010/11 Revision (inkl. ERS) Consulting Skat Business Process Solutions Financial Advisory Services Rådgivningsfunktioner i alt I alt Omstruktureringen blev gennemført som planlagt og er nærmere omtalt i årsregnskabets note 1. Omdannelsen er regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af sammenlægningsmetoden. Sammenligningstal i ledelsesberetningen og årsregnskabet er således i overen s- stemmelse med de tilsvarende tal fra den tidligere Deloitte Holding-koncern, reguleret for effekten af aktuel og udskudt selskabsskat. Totalindkomstopgørelsen Nettoomsætningen på er uændret i forhold til 2010/11. Der er hverken i 2011/12 eller 2010/11 foretaget opkøb. I forhold til regnskabsåret før finanskrisen er nettoomsætningen faldet med 1%. Vi havde en forventning om vækst i indeværende regnskabsår, men den i sensommeren 2011 tiltagende gældskrise i Europa satte sit markante præg på markedsudviklingen, især på revisionsmarkedet, der i 2011/12 fortsatte de vigende tendenser. Vi må derfor konstatere, at nettoomsætningen i Revision (inkl. ERS) er faldet med 3% i forhold til 2010/11 til i 2011/12. Dette fald opvejes af en stigning i omsætningen i Financial Advisory Services på 11% til 111 og en stigning på 16% i Consulting til 337 Stigningen i Consulting kan henføres til markant flere opgaver inden for såvel den offentlige som finansielle sektor. I Skat og Business Process Solutions er nettoomsætningen med henholdsvis 283 og 188 på niveau med sidste år. 14

15 Det er fortsat vores vurdering, at vi med udgangspunkt i en solid kundebase, som vi har kunnet fastholde og udbygge, og med forstærket fokuseret markedstilgang med fokus på tværfaglige løsninger og dedikerede medarbejdere vil være i stand til at udvikle vores markedsposition. Det er ligeledes vores vurdering, at vi til stadighed vil kunne leve op til kundernes og omverdens stigende krav til såvel den faglige som den oplevede kvalitet i et marked, som vil fortsætte med at være udfordrende i de kommende år. Personaleomkostningerne inklusive vederlag til partnerne andrager 1.631, hvilket er på niveau med sidste år. Af de beskæftigede pr. 31. maj 2012 var 251 partnere (31. maj 2011: 245). Årets resultat blev et overskud på 57, hvilket er lidt mindre end de offentliggjorte forventninger i sidste årsrapport. Ved bedømmelsen af resultatet skal det tages i betragtning, at aktionærerne i selskabet tillige er partnere i virksomheden, og at vederlaget til disse er resultatafhængigt. Vederlaget er som omtalt ovenfor udgiftsført under personaleomkostninger. Balancen Balancesummen udgør 1.307, hvoraf egenkapitalen andrager 459, svarende til en soliditetsgrad på 35% (2010/11: 30%). Der foreslås udloddet udbytte med 52,5 Pengebindingen i form af igangværende arbejder, tilgodehavender og modtagne forudbetalinger andrager 619 mio. kr. mod 760 året før. Pengebindingen pr. 31. maj 2012 udgør 95 dage (31. maj 2011: 103 dage). Selskabets nettorentebærende gæld andrager 167 mod 348 året før. Faldet er primært finansieret ved pengestrømme fra driften, som i 2011/12 var positive med i alt 215, hvor de sidste år var negative med 5 mio. kr. Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ikke konstateret særlig usikkerhed ved indregning og måling. For så vidt angår væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger, henvises til note 2 i årsregnskabet. Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Under hensyntagen til den generelle udvikling i branchen forventes for det kommende år en tilfredsstillende udvikling i nettoomsætningen og et resultat i størrelsesorden 50 I balancen indgår immaterielle aktiver med 491, som i al væsentlighed består af goodwill og ERP-system. Årsrapport 2011/12 15

16 Samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar (ÅRL 99a). Politikker Tilgang Vores arbejde med corporate responsibility tager afsæt i Deloittes vision og værdier, og sammen med Deloittes ni etiske retningslinjer er visionen og værdierne medvirkende til at definere vores forretningsadfærd og binde os sammen på tværs af kultur, forretningsområder og geografi. Vi er bevidste om den rolle, vi spiller i samfundet, når det handler om at skabe tillid og udvikling i erhvervslivet og i samfundet som helhed. Med et konstant fokus på høj kvalitet og integritet stræber vi efter at skabe et positivt samfundsbidrag på linje med omsætning og indtjening. Vi er overbevist om, at denne tilgang er bæredygtig, og at den vil skabe succes på lang sigt. Politik I 2008/09 udviklede vi en global politik for Deloittes corporate responsibility med henblik på at skabe et mere fokuseret, målrettet og sammenhængende arbejde på dette område. Det er den samme politik, der er gældende for Deloitte i Danmark. Politikken, der i dag er rammesættende for vores arbejde med samfundsansvar, er inddelt i fire hovedområder: Ydelser og rådgivning til kunder Investering i vores medarbejdere Engagement i samfundet Bæredygtig drift af forretningen Læs mere om corporate responsibility-politikken og de globale resultater heraf på vores hjemmeside: deloitte.com/ corporateresponsibility. Beskrivelse af, hvordan politikker omsættes til handling, herunder beskrivelse af systemer og procedurer samt vurdering af, hvad der er opnået Strategi for corporate responsibility Vi udviklede i 2009/10 en ny strategi for Deloitte i Danmark, Strategi 2015, og som et naturligt led heri har vi udviklet en dansk strategi for corporate responsibility. Strategien indeholder den vision, som vi gerne vil realisere for vores samfundsansvar i Danmark, og inden for hvert af de fire områder af corporate responsibility-politikken har vi fastlagt et ambitionsniveau og en strategi for, hvordan vi vil opnå dette. Corporate responsibility-strategien er et integreret element i forretningsstrategien, og målene vil på samme måde som økonomiske og markedsmæssige mål i Strategi 2015 implementeres i dagligdagen. Dette betyder i praksis, at vi som en del af den årlige forretningsplan definerer konkrete indsatser, som vi vil gennemføre i løbet af det nye regnskabsår. Som medlemsfirma i Deloitte Touche Tohmatsu Limited bidrager vi tillige til udarbejdelsen af en årlig corporate responsibility-rapport, hvori vi redegør for vores væsentligste påvirkninger af miljøet og det omgivende samfund. Den senest offentliggjorte rapport kan hentes på ovennævnte hjemmeside. 16

17 Ydelser og rådgivning til kunder Hver dag leverer Deloittes partnere og medarbejdere et vitalt bidrag til effektiviteten i virksomheder, industrier, kapitalmarkeder og dansk økonomi gennem en dedikeret indsats på tusinder af kundeopgaver. Med en stor bredde i vores ydelser kan vi hjælpe vores kunder til at håndtere og udnytte de udfordringer og muligheder, som de aktuelle markedsvilkår pålægger dem. Vi har i 2011/12 formået at fastholde vores omsætning på 2.263, der netop er et udtryk for, hvad vi har opnået. Omsætningen afspejler værdien af de ydelser, vi har leveret til gavn for vores kunder og samfundet. I gennemsigtighedsrapporten, der kan findes på deloitte.dk, er det nærmere beskrevet, hvordan vi sikrer og styrer kvalitet, opretholder uafhængighed og fastholder en høj forretningsetik til glæde for vores kunder og samfundet i øvrigt. En væsentlig del af vores omsætning er skabt i rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisorlovgivningen stiller høje krav til revisors virke, og overholdelsen af god revisorskik sikrer, at vores revisorer er uafhængige af den virksomhed, som opgaven vedrører, og at revisionsopgaver udføres med høj grad af integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og den nødvendige omhu til glæde for de personer og virksomheder, der fæster lid til vores revisorerklæringer, som f.eks. investorer, leverandører, kreditinstitutter og offentlige instanser. Årsrapport 2011/12 17

18 Vi tror på, at vi som virksomhed kan gøre en væsentlig forskel i samfundet ved at hjælpe vores kunder til at drive en bedre og mere bæredygtig forretning. Derfor tilbyder vi også CSR-rådgivning som en ydelse til vores kunder. Vi hjælper dem i praksis med at udvikle politikker og strategier, management-systemer og rapportering, der kan optimere virksomhedernes arbejde med corporate social responsibility. Investering i vores medarbejdere Deloittes partnere og medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressourcer. Derfor bliver der hvert eneste år investeret omfattende i udviklingen af vores human capital. Vi har fokus på, at vores partnere og medarbejdere hele tiden udvikler sig i takt med vores kunder og det omgivende samfund. En stor del af denne udvikling foregår via strukturerede performance management-processer i de enkelte forretningsområder, ligesom partnere og medarbejdere holder deres faglige og personlige kompetencer ajour gennem strukturerede læringsprogrammer såvel internt som eksternt. Vores performance management-system sikrer også, at partnere og medarbejdere behandles som de forskellige individer, de er. Det betyder i praksis, at partnere og medarbejdere selv er med til at skabe og forme det arbejdsliv, som netop passer til dem ligegyldigt om det handler om karrierevej, kompetenceudvikling, arbejdsmængde eller mobilitet. Fleksibilitet og gensidig forståelse er for os helt centrale elementer, når det kommer til partnernes og medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og forretningsmæssig succes i markedet. Under overskriften Vores medarbejdere i denne årsrapport har vi overordnet redegjort for, hvad vi har opnået i året, der er gået. Et særligt område, vi har haft i fokus de senere år, er Kvinder i karriere. Vi har et udtrykt mål om at fastholde kvinder i længere karriereforløb, da vi i dag mister for mange dygtige medarbejdere, der er relevante for vores kunder og forretningsudviklingen i Deloitte. Derfor tilsluttede vi os også Ligestillingsministeriets Charter for flere kvinder i ledelse i Vores indsats har hidtil været rettet mod at skabe den nødvendige fleksibilitet i karriereforløbet, og vi har gjort en særlig indsats for at skabe en relevant og målrettet dialog om dette som et naturligt led i de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Over de seneste 7 år er andelen af kvindelige medarbejdere fra managerniveau og op steget med 7%-point. Det svarer til en stigning på 1%-point pr. år. For alle partnere og medarbejdere har Deloitte etableret et tryghedsprogram, der omfatter alt fra sociale forsikringer til fordelagtige pensionsopsparingsmuligheder. Derigennem sikrer vi vores medarbejdere en høj grad af tryghed i dagligdagen, uanset om de er på arbejde eller har fri. Engagement i samfundet Som virksomhed bidrager Deloitte til at skabe et bedre samfund på mange måder, f.eks. ved at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, ved at skabe værdi for vores kunder igennem rådgivning og ved at investere målrettet i vores medarbejdere. 18

19 Vi ønsker dog også at bidrage til et bedre samfund ved at stille vores kompetencer gratis til rådighed for virksomheder med klare sociale formål, f.eks. virksomheder, der har fokus på uddannelse og kompetenceopbygning hos unge mennesker, som på en eller anden vis ikke har fået mulighed for at udfolde deres talent endnu. Vores samarbejde med Specialist People Foundation, som blev etableret i 2010/11, er et godt eksempel herpå. Ved at stille forskellige faglige kompetencer til rådighed har vi hjulpet med at skabe et stærkt fundament for fondens fremtidige arbejde og succes. Fonden har en vi sion og et succesmål om globalt at skabe jobs til mennesker med autisme og lignende diagnoser. Vi fortsætter denne måde at engagere os i samfundet på, og i begyndelsen af 2012 indgik vi et strategisk samarbejde med Ashoka, der er den første og største globale organisation for sociale entreprenører. Gennem samarbejdet med Ashoka får vi mulighed for at stille vores kompetencer gratis til rådighed for nøje udvalgte virksomheder, der har potentiale til at løse nogle af verdens største sociale problemstillinger. Bæredygtig drift af forretningen I Deloitte tror vi på, at virksomheder nødvendigvis må arbejde med at blive bæredygtige for at sikre et godt perspektiv for vores samfund og miljø. Vi accepterer vores andel i denne udvikling, og vi indfører gradvist ændringer i vores forbrug af energi og andre ressourcer. Vores seneste års kortlægning af vores miljøpåvirkning og strategi for en bæredygtig drift af forretningen sikrer, at vi over de kommende år vil optimere vores miljøpåvirkning dels gennem reduktion af forbrug, dels gennem brug af mere miljøvenlige ressourcer. I de seneste regnskabsår har vi sat fokus på vores energiforbrug. Som en helt central aktivitet gennemførte vi en omfattende energiteknologisk analyse af vores ejendomme med henblik på at identificere energibesparende tiltag, der kunne optimere vores forbrug, reducere vores CO2-udledning og forbedre indeklimaet. Analysen resulterede i en rapport, der angav en række konkrete anbefalinger til gennemførelse over de kommende år. Disse tiltag er under løbende implementering, og vi har allerede nu konstateret en reduktion af vores CO2-udledning og omkostningsbesparelser, f.eks. er vores elforbrug reduceret med 8% fra 2010/11 til 2011/12. De foreløbige forbedringer skyldes blandt andet, at vi har udskiftet og optimeret tekniske installationer i ventilationssystemer, justeret lyssensorer og udskiftet lyskilder til mere miljøvenlige produkter. Vi arbejder samtidig på at opgradere vores målesystemer, så vi i endnu højere grad kan sætte mål, gennemføre initiativer, der reducerer vores forbrug, og rapportere om de opnåede resultater. Vi har dog allerede nu sat os som mål, at vi over en toårig periode skal opnå en reduktion i vores energiforbrug i bygninger på 20%. Afsættet for at skabe disse forbedringer skal endvidere findes i bedre energiledelse af vores ejendomme, etablering af et solcelleanlæg på taget af DeloitteHuset i København og en ny national indeklimastrategi. Ved gennemførelsen af analysen og udarbejdelsen af rapporten anvendte vi Deloittes egne specialister på området. Og denne form for rådgivning er i dag en ydelse, som vi tilbyder vores kunder. Årsrapport 2011/12 19

20 20

21 Totalindkomstopgørelse for 2011/ / /11 Nettoomsætning (Note 3) 2.263, ,7 Arbejde udført for egen regning opført under aktiver 0 9,9 Andre eksterne omkostninger (528,4) (517,8) Personaleomkostninger (Note 4) (1.630,5) (1.620,2) Af- og nedskrivninger (Note 5) (35,6) (37,4) Driftsresultat 68,6 89,2 Finansielle indtægter (Note 6) 4,6 7,3 Finansielle omkostninger (Note 7) (15,8) (20,7) Årets resultat 57,4 75,8 Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg (Note 9) 0,2 (2,4) Resultatført andel af dagsværdireguleringer af afhændede finansielle aktiver disponible for salg (Note 9) (0,5) (0,8) Anden totalindkomst for året (0,3) (3,2) Årets totalindkomst 57,1 72,6 Årsrapport 2011/12 21

22 Balance pr Goodwill (Note 8) 387,7 387,7 Immaterielle rettigheder (Note 8) 10,4 11,2 Færdiggjorte udviklingsprojekter (Note 8) 92,6 103,7 Immaterielle aktiver 490,7 502,6 Indretning af lejede lokaler (Note 8) 1,7 2,2 Driftsmateriel og inventar (Note 8) 41,1 56,4 Materielle aktiver 42,8 58,6 Deposita (Note 9) 35,7 35,0 Andre værdipapirer og kapitalandele disponible for salg (Note 9, 22) 36,2 53,4 Finansielle aktiver 71,9 88,4 Langfristede aktiver 605,4 649,6 Tilgodehavender hos kunder (Note 10, 22) 516,2 613,5 Igangværende arbejder for fremmed regning (Note 11) 112,6 158,5 Andre tilgodehavender (Note 22) 33,6 22,1 Periodeafgrænsningsposter 26,6 19,6 Tilgodehavender 689,0 813,7 Likvide beholdninger (Note 17, 22) 12,1 5,6 Kortfristede aktiver 701,1 819,3 Aktiver 1.306, ,9 22

23 Aktiekapital (Note 12) 42,0 42,0 Reserve for finansielle aktiver disponible for salg 2,3 2,6 Overført resultat (Note 13) 414,9 389,0 Egenkapital 459,2 433,6 Obligationslån (medarbejdere) (Note 22) 65,9 94,9 Gældsbreve (Note 22) 13,4 14,1 Medarbejderforpligtelser (Note 14) 8,5 12,2 Hensatte forpligtelser (Note 15) 12,7 9,0 Langfristede forpligtelser 100,5 130,2 Kortfristet del af langfristede finansielle forpligtelser (Note 22) 32,5 30,4 Kreditinstitutter (Note 17, 22) 103,2 268,0 Medarbejderforpligtelser (Note 14) 422,8 410,4 Hensatte forpligtelser (Note 15) 6,3 11,5 Modtagne forudbetalinger (Note 11) 9,7 11,7 Leverandørgæld (Note 22) 60,7 51,1 Anden gæld (Note 16, 22) 111,6 122,0 Kortfristede forpligtelser 746,8 905,1 Forpligtelser 847, ,3 Passiver 1.306, ,9 Leje- og leasingforpligtelser (Note 18) Eventualforpligtelser mv. (Note 19) Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor (Note 20) Nærtstående parter (Note 21) Finansielle instrumenter og risici mv. (Note 22) Aktionærforhold (Note 23) Godkendelse af årsrapporten til offentliggørelse (Note 24) Årsrapport 2011/12 23

24 Egenkapitalopgørelse for 2011/12 Egenkapital (iflg. Deloitte Holding-koncern) 24 Aktiekapital Reserve for finansielle aktiver disponible for salg Overført resultat I alt 46,0 4,3 200,7 251,0 Tilbageførsel af skyldig og udskudt selskabsskat 0 1,4 149,3 150,7 Egenkapital (tilpasset) 46,0 5,7 350,0 401,7 Årets resultat ,7 75,7 Anden totalindkomst 0 (3,1) 0 (3,1) Årets totalindkomst 0 (3,1) 75,7 72,6 Nedsættelse aktiekapital (4,0) 0 4,0 0 Udloddet udbytte 0 0 (30,6) (30,6) Erhvervelse af egne aktier 0 0 (18,1) (18,1) Afhændelse af egne aktier 0 0 8,0 8,0 Øvrige egenkapitalbevægelser (4,0) 0 (36,7) (40,7) Egenkapital ,0 2,6 389,0 433,6 Egenkapital (iflg. Deloitte Holding-koncern) 42,0 1,9 219,7 263,6 Tilbageførsel af skyldig og udskudt selskabsskat 0 0,7 169,3 170,0 Egenkapital (tilgang ved stiftelse)* 42,0 2,6 389,0 433,6 Årets resultat ,4 57,4 Anden totalindkomst 0 (0,3) 0 (0,3) Årets totalindkomst 0 (0,3) 57,4 57,1 Udloddet udbytte* 0 0 (31,5) (31,5) Øvrige egenkapitalbevægelser 0 0 (31,5) (31,5) Egenkapital ,0 2,3 414,9 459,2 *Apportindskuddet ved stiftelsen af partnerselskabet udgjorde 402,1

25 Pengestrømsopgørelse for 2011/ / /11 Driftsresultat 68,6 89,2 Afskrivninger (Note 5) 35,6 37,4 Ændring i hensatte forpligtelser (1,5) (8,7) Ændring i medarbejderforpligtelser 8,7 (23,8) Ændring i tilgodehavender hos kunder samt igangværende arbejder for fremmed regning 141,2 (20,4) Ændring i øvrige tilgodehavender (18,5) (12,2) Ændring i leverandørgæld og anden gæld (0,6) (53,2) Pengestrømme fra primær drift 233,5 8,3 Modtagne renteindtægter mv. (Note 6) 4,1 6,5 Betalte renteomkostninger mv. (Note 7) (15,9) (20,1) Pengestrømme vedrørende drift 221,7 (5,3) Køb mv. af immaterielle aktiver (0,8) (34,0) Køb af materielle aktiver (12,8) (28,4) Salg af materielle aktiver 5,6 13,3 Køb af finansielle aktiver (1,2) (1,7) Salg af finansielle aktiver 17,8 26,7 Pengestrømme vedrørende investeringer 8,6 (24,1) Afdrag langfristede gældsforpligtelser (0,7) (45,4) Indfrielse af medarbejderobligationer (26,8) (6,8) Betalt udbytte (31,5) (30,6) Køb egne aktier 0 (18,1) Salg egne aktier 0 8,0 Pengestrømme vedrørende finansiering (59,0) (92,9) Ændring i likvider 171,3 (122,3) Likvider (262,4) (140,1) Likvider (Note 17) (91,1) (262,4) Finansielle reserver Likvider (91,1) (262,4) Bevilgede driftskreditter 375,0 426,2 Finansielle reserver 283,9 163,8 Årsrapport 2011/12 25

26 Noteoversigt Anvendt regnskabspraksis Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Nettoomsætning Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Immaterielle og materielle aktiver Langfristede finansielle aktiver Tilgodehavender hos kunder Igangværende arbejder for fremmed regning Aktiekapital Udbytte Medarbejderforpligtelser Hensatte forpligtelser Anden gæld Likvider Leje- og leasingforpligtelser Eventualforpligtelser mv. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Nærtstående parter Finansielle instrumenter og risici mv. Aktionærforhold Godkendelse af årsrapporten til offentliggørelse 26

27 1. Anvendt regnskabspraksis Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ( selskabet ) er et partnerselskab hjemmehørende i Danmark. Årsregnskabet for 2011/12 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse C (stor), jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabet opfylder tillige IFRS udstedt af International Accounting Standards Board (IASB). Stiftelse Selskabet er stiftet med regnskabsmæssig virkning pr. 1. juni 2011 ved apportindskud af den virksomhed, der tidligere var drevet af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab med datterselskaberne Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Deloitte Business Consulting A/S og Deloitte Financial Advisory Services A/S. Disse fire selskaber er fusioneret den 13. oktober 2011 umiddelbart inden stiftelsen af selskabet med Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som det fortsættende selskab og med regnskabsmæssig virkning fra 1. juni Aktiver og forpligtelser er indskudt til de regnskabsmæssige værdier pr. 1. juni 2011, svarende til regnskabsmæssige værdier ifølge koncernregnskabet for Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab pr. 31. maj Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er som partnerselskab ikke et selvstændigt skattesubjekt, idet skattepligten påhviler selskabets aktionærer. Aktuel selskabsskat og udskudt selskabsskat overdrages derfor ikke til selskabet i forbindelse med stiftelsen. I forbindelse med stiftelsen er selskabet indtrådt i samtlige den fusionerede Deloitte Holding-koncerns rettigheder og forpligtelser (herunder eventualaktiver og eventualforpligtelser), bortset fra rettigheder og forpligtelser vedrørende selskabsskat, herunder aktuel og udskudt skat. Stiftelsen er regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af sammenlægningsmetoden, idet den indskudte aktivitet blev indskudt af selskabets daværende modervirksomhed, uden at der skete ændringer i de ultimative ejerforhold i forbindelse med stiftelsen. Sammenligningstal i årsregnskabet er således i overenstemmelse med de tilsvarende tal ifølge koncernregnskabet for 2010/11 for Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, reguleret for effekten af aktuel og udskudt selskabsskat. Ændringer i anvendt regnskabspraksis En række nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft for regnskabsår, der begynder 1. maj Anvendelsen af disse har ikke haft indvirkning på årsregnskabet. Ændringen af IAS 1, Præsentation af regnskaber, fra maj 2010, hvorefter anden totalindkomst præsenteres som én særskilt linje i egenkapitalopgørelsen, blev førtidsimplementeret i 2010/11. Grundlag for regnskabsudarbejdelsen Årsregnskabet præsenteres i danske kroner, der er selskabets funktionelle valuta. Årsregnskabet aflægges med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip, bortset fra hvor IFRS specifikt kræver anvendelse af dagsværdi, jf. nedenfor. Årsrapport 2011/12 27

28 Eksterne virksomhedssammenslutninger Virksomheder, der erhverves fra en ekstern part, indregnes i årsregnskabet fra overtagelsestidspunktet, som er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Ved køb af nye virksomheder fra en ekstern part anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Kostprisen for virksomheder erhvervet før 1. juni 2010 er opgjort til dagsværdien af det aftalte vederlag tillagt de omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen. Hvis vederlagets endelige størrelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse reguleringer i kostprisen for virksomheden, hvis den pågældende begivenhed er sandsynlig, og effekten på vederlaget kan opgøres pålideligt. For virksomheder, der erhverves fra og med 1. juni 2010, opgøres kostprisen til dagsværdien af det aftalte vederlag med tillæg af eventuelle minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af eventuelle tidligere erhvervede kapitalinteresser i den pågældende virksomhed. Omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen, indregnes i resultatet ved afholdelsen. Selskabet har ikke erhvervet virksomheder i 2010/11 og 2011/12. Positive forskelsbeløb mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes under immaterielle aktiver som goodwill. Goodwill afskrives ikke, men testes en gang årligt for værdiforringelse. Ved overtagelsen af virksomheder fordeles eventuelle goodwillbeløb til de relevante pengestrømsfrembringende enheder, svarende til selskabets forretningsområder. Denne fordeling danner grundlag for den efterfølgende værdiforringelsestest, jf. nedenfor under Nedskrivning af goodwill, øvrige immaterielle aktiver og materielle aktiver. Koncerninterne virksomhedssammenslutninger Koncerninterne virksomhedssammenslutninger behandles i henhold til sammenlægningsmetoden, jf. beskrivelsen ovenfor i afsnittet Stiftelse. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagen og henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatet som finansielle poster. Skat Selskabet er som partnerselskab ikke et selvstændigt skattesubjekt, idet skattepligten påhviler selskabets aktionærer. Der indregnes derfor ikke aktuel skat og udskudt skat i årsregnskabet. 28

29 Totalindkomstopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatet i takt med, at den aftalte tjenesteydelse leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i året udførte arbejde (produktionsmetoden). Indregning til salgsværdi forudsætter, at de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og at det er sandsynligt, at betaling vil blive modtaget. Finansielle indtægter og finansielle omkostninger Finansielle indtægter og finansielle omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, gevinst og tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Nettoomsætning fra leverancer, hvis salgsværdi er betinget af udfaldet af fremtidige begivenheder, herunder success fees ved gennemførelse af virksomhedshandler, indregnes først, når de pågældende begivenheder indtræffer. Nettoomsætningen indeholder viderefakturering af arbejde udført af underleverandører i det omfang, selskabet er ansvarlig for leverancen over for kunden og bærer den tilknyttede debitorrisiko. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, uddannelse, markedsføring, tab på debitorer mv. samt arbejde udført af underleverandører. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter gager og vederlag samt sociale omkostninger mv. til selskabets medarbejdere og partnere fratrukket modtagne godtgørelser mv. fra offentlige myndigheder. I personaleomkostninger indgår endvidere årets omkostning til jubilæumsgratialer. Årsrapport 2011/12 29

30 Balancen Goodwill Goodwill indregnes og måles ved første indregning, jf. beskrivelsen ovenfor under Virksomhedssammenslutninger. Goodwill afskrives ikke, men testes en gang årligt for værdiforringelse, jf. nedenfor under Nedskrivning af goodwill, øvrige immaterielle aktiver og materielle aktiver. Øvrige immaterielle aktiver afskrives lineært over følgende vurderede brugstider: Immaterielle rettigheder Færdiggjorte udviklingsprojekter 1-10 år 10 år Afskrivning på færdiggjorte udviklingsprojekter påbegyndes, når aktivet tages i brug. Øvrige immaterielle aktiver Øvrige immaterielle aktiver omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter, erhvervede immaterielle rettigheder i form af softwarerettigheder mv. samt kundeaftaler erhvervet i forbindelse med virksomhedssammenslutninger. Udviklingsprojekter vedrørende systemer, processer mv., der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og fremtidige økonomiske fordele kan påvises, og hvor det er hensigten at færdiggøre projektet og anvende det immaterielle aktiv, indregnes som immaterielle aktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatet, når omkostningerne afholdes. Øvrige immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger på aktiver, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne. Igangværende udviklingsprojekter testes en gang årligt for værdiforringelse, mens det for øvrige immaterielle aktiver årligt vurderes, om der er indikationer på værdiforringelse, jf. nedenfor under Nedskrivning af goodwill, øvrige immaterielle aktiver og materielle aktiver. Materielle aktiver Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket dets restværdi. Restværdien er det forventede beløb, som vil kunne opnås ved salg af et tilsvarende aktiv, der allerede har den alder og stand, som aktivet forventes at have efter endt brugstid. 30

31 Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar 3-15 år 3-8 år Indretning af lejede lokaler afskrives maksimalt over den aftalte lejeperiode. Afskrivningsmetode, brugstider og restværdier revurderes årligt. Det vurderes årligt, om der er indikationer på værdiforringelse af materielle aktiver, jf. nedenfor under Nedskrivning af goodwill, øvrige immaterielle aktiver og materielle aktiver. Nedskrivning af goodwill, øvrige immaterielle aktiver og materielle aktiver Genindvindingsværdien for goodwill og udviklingsprojekter opgøres årligt ved udgangen af regnskabsåret med henblik på at fastslå behovet for eventuel nedskrivning og omfanget heraf. Genindvindingsværdien opgøres uanset, om der er konstateret indikationer på værdiforringelse. For øvrige immaterielle aktiver og materielle aktiver vurderes det ved udgangen af regnskabsåret, om der er indikationer på værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, opgøres genindvindingsværdien for disse aktiver. Hvis den regnskabsmæssige værdi er højere end den opgjorte genindvindingsværdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien. Genindvindingsværdien opgøres til den højeste værdi af henholdsvis aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien. Ved opgørelse af kapitalværdien tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdi. Hvis aktivet ikke frembringer pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, opgøres genindvindingsværdien for den mindste pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet indgår i. Nedskrivninger indregnes i resultatet under posten Af- og nedskrivninger. Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter hovedsageligt børsnoterede realkreditobligationer, der er klassificeret som finansielle aktiver disponible for salg. Finansielle aktiver disponible for salg er aktiver, der ikke indgår i en handelsbeholdning og ikke forventes beholdt til udløb. Disse aktiver måles ved første indregning til dagsværdi på afregningsdagen tillagt direkte henførbare købsomkostninger. Efterfølgende måles aktiverne til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, og ændringer i dagsværdien indregnes i anden totalindkomst. Ved salg eller indfrielse af aktiverne resultatføres de i anden totalindkomst indregnede akkumulerede dagsværdireguleringer. Ved salg af aktiver indgår eventuelle vedhængende renter i renteindtægter. Årsrapport 2011/12 31

32 Tilgodehavender Tilgodehavender omfatter tilgodehavender hos kunder samt andre tilgodehavender. Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger af tilgodehavender hos kunder indregnes på en særskilt nedskrivningskonto baseret på individuelle vurderinger af de enkelte tilgodehavender. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning i form af leverancer af aftalte tjenesteydelser måles efter produktionsmetoden til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde, opgjort på basis af medgået tidsforbrug, fratrukket foretagne acontofaktureringer og nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Det enkelte igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af acontofaktureringer, er positiv eller negativ. 32

33 Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Medarbejderforpligtelser Medarbejderforpligtelser omfatter hensættelser til jubilæumsgratialer mv., skyldige beløb i henhold til bonusordninger o.l., inkl. restvederlag til partnere samt medarbejderes og partneres optjente ret til at holde betalt ferie. Forventede fremtidige jubilæumsgratialer til selskabets medarbejdere indregnes baseret på en aktuarmæssig opgørelse af nutidsværdien af de forventede jubilæumsgratialer for ensartede grupper af medarbejdere baseret på deres nuværende gageniveau samt forventninger til fremtidige gagestigninger og tidspunkt for ophør af ansættelsesforholdet. Medarbejderes og partneres optjente ret til at holde ferie efter balancedagen indregnes baseret på de pr. balancedagen optjente feriedage. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger i forbindelse med tabsgivende kontrakter samt kendte erstatningskrav. Hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Skønnede omkostninger, der forventes afviklet senere end et år efter balancedagen, måles til nutidsværdi. Obligationslån (medarbejderobligationer) Medarbejderobligationsordninger indregnes som en finansiel forpligtelse i balancen i takt med, at medarbejderne opnår ret til at få obligationerne tildelt. Der har ikke været tildelt medarbejderobligationer i 2010/11 og 2011/12. På tildelingstidspunktet måles obligationslånet til dagsværdi. Efterfølgende måles obligationerne til amortiseret kostpris. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser omfatter gældsbreve, gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld samt anden gæld. Andre finansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi, hvilket sædvanligvis svarer til det modtagne provenu, fratrukket eventuelle transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles forpligtelserne til amortiseret kostpris. Årsrapport 2011/12 33

34 Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalte finansielle indtægter og finansielle omkostninger. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle aktiver samt udvikling, køb, forbedringer og salg mv. af immaterielle og materielle aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kassekreditter, der indgår i den løbende likviditetsstyring. Nye regnskabsstandarder, der endnu ikke er trådt i kraft På tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten for 2011/12 har IASB og IFRIC udsendt en række nye standarder og fortolkningsbidrag samt ændringer hertil, der først træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder efter 1. juni Disse er derfor ikke anvendt ved udarbejdelsen af årsregnskabet for indeværende år. Følgende standard vurderes at kunne få betydning for den fremtidige regnskabsaflæggelse: Ny IFRS 9, Finansielle instrumenter, indebærer bl.a., at finansielle aktiver skal klassificeres enten som måling til amortiseret kostpris, som måling til dagsværdi via resultatet eller hvis der er tale om egenkapitalinstrumenter, der opfylder kriterierne herfor som måling til dagsværdi via anden totalindkomst. Implementering af standarden vil f.eks. betyde, at en eventuel beholdning af realkreditobligationer skal måles til amortiseret kostpris eller hvis betingelserne herfor er opfyldt til dagsværdi via resultatopgørelsen og ikke som i dag til dagsværdi via anden totalindkomst (finansielle aktiver disponible for salg). Standarden forventes at træde i kraft med virkning for regnskabsåret 2015/16 og er endnu ikke godkendt af EU. Øvrige nye standarder og fortolkningsbidrag forventes ikke at få væsentlig effekt på resultat, egenkapital eller oplysningsniveau i fremtidige årsregnskaber. 34

35 Nøgletal Nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker Overskudsgrad (EBITA-margin) (%) = EBITA x 100 Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet Nettoomsætning Nettoomsætning/investeret kapital inklusive goodwill = Nettoomsætning Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill Omsætningshastigheden af virksomhedens investerede kapital Finansiel gearing = Soliditetsgrad (%) = Nettorentebærende gæld Egenkapital Egenkapital x 100 Samlede aktiver Virksomhedens finansielle gearing Virksomhedens finansielle styrke EBITA EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation) er defineret som driftsresultat tillagt årets nedskrivninger på goodwill samt af- og nedskrivninger på øvrige immaterielle aktiver. Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital inklusive goodwill er defineret som nettoarbejdskapital tillagt den regnskabsmæssige værdi af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt akkumulerede afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver, fratrukket andre hensatte forpligtelser og langfristede driftsmæssige forpligtelser. Nettoarbejdskapital Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Likvide beholdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen. Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld er defineret som rentebærende forpligtelser fratrukket rentebærende aktiver, herunder likvide beholdninger. Årsrapport 2011/12 35

36 36

37 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Skønsmæssig usikkerhed Ved indregning og måling af poster i regnskabet er det i visse tilfælde nødvendigt at foretage vurderinger og skøn samt at opstille forudsætninger om fremtidige begivenheder. Disse skøn og forudsætninger baseres på historiske erfaringer og andre relevante faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige under de givne omstændigheder, men som i sagens natur er usikre eller uforudsigelige. De faktiske udfald kan derfor afvige fra disse skøn. De foretagne skøn og vurderinger samt de underliggende forudsætninger revurderes løbende. Ændringer til foretagne regnskabsmæssige skøn indregnes i den regnskabsperiode, hvori ændringerne finder sted, og fremtidige regnskabsperioder, hvis ændringerne påvirker disse. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved fastlæggelse af salgsværdi af igangværende arbejder for fremmed regning og ved test af behovet for nedskrivning af goodwill. Salgsværdi af igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning i form af aftalte uafsluttede leverancer af tjenesteydelser indregnes til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde baseret på medgået tid og en vurdering af honorarværdien heraf. Pr. 31. maj 2012 er værdien af indregnede igangværende arbejder for fremmed regning til salgsværdi i alt 904,4 mio. kr. før modregning af acontofaktureringer (31. maj 2011: 913,8 ). Nedskrivningstest for goodwill Fastlæggelse af nedskrivningsbehovet for goodwill kræver opgørelse af kapitalværdier for de pengestrømsfrembringende enheder, som goodwillbeløbene er fordelt til. Opgørelsen af kapitalværdien fordrer et skøn over de forventede fremtidige pengestrømme i den enkelte pengestrømsfrembringende enhed og fastlæggelse af en diskonteringssats. Disse skøn er forbundet med en vis usikkerhed, og ændringer heri kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet i relation til, om der skal foretages nedskrivning og i givet fald med hvilket beløb. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill udgør pr. 31. maj ,7 (31. maj 2011: 387,7 ). Der er ikke i indeværende eller sidste år foretaget nedskrivninger af goodwill. For nærmere beskrivelse af anvendte forudsætninger, diskonteringssatser mv. ved opgørelsen af kapitalværdien af de definerede pengestrømsfrembringende enheder henvises til note 8. Årsrapport 2011/12 37

38 3. Nettoomsætning Omsætningen hidrører fra revisions- og rådgivningsydelser og for langt størstepartens vedkommende fra Danmark 2011/ /11 Årets afsluttede arbejder 2.272, ,0 Igangværende arbejder for fremmed regning ,4 913,8 Igangværende arbejder for fremmed regning (913,8) (906,1) 2.263, ,7 Nettoomsætningen indeholder viderefakturering af arbejder udført af underleverandører, herunder Deloitte-virksomheder i udlandet, med 131,0 113,0 Nettoomsætningen fordeler sig således på forretningsområder: Revision (inkl. ERS) 1.344, ,0 Skat 283,3 279,9 Business Process Solutions 188,0 192,2 Financial Advisory Services 110,6 99,6 Consulting 337,0 291,0 4. Personaleomkostninger 2.263, ,7 Gager og partnervederlag 1.554, ,4 Langfristede medarbejderforpligtelser, jf. note 14 (2,0) 0,9 Andre sociale omkostninger 14,6 15,2 Øvrige personaleomkostninger 63,8 58, , ,2 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal medarbejdere ved årets udgang Vederlag til selskabets direktion 10,5 11,0 Selskabets direktion har bestået af to medlemmer i 2011/12 (2010/11: to medlemmer). Der er ikke udbetalt særskilt bestyrelseshonorar til selskabets bestyrelse. 38

39 5. Af- og nedskrivninger 2011/ /11 Immaterielle rettigheder 1,6 1,1 Færdiggjorte udviklingsprojekter 11,1 7,4 Indretning af lejede lokaler 0,6 0,9 Driftsmateriel og inventar 20,2 26,8 Avance ved salg af immaterielle og materielle aktiver (0,5) (1,4) Tab ved salg af materielle aktiver 2,6 2,6 6. Finansielle indtægter 35,6 37,4 Renter værdipapirer 2,3 3,2 Øvrige renteindtægter 0,8 0,3 Renteindtægter i alt 3,1 3,5 Valutakursreguleringer, netto 0,4 0,5 Realiseret kursgevinst af finansielle aktiver disponible for salg 0,5 0,8 Andre finansielle indtægter 0,6 2,5 7. Finansielle omkostninger 4,6 7,3 Renteomkostninger vedrørende medarbejderobligationer 5,2 5,8 Øvrige renteomkostninger 10,0 14,3 Renteomkostninger i alt 15,2 20,1 Andre finansielle omkostninger 0,6 0,6 15,8 20,7 Årsrapport 2011/12 39

40 8. Immaterielle og materielle aktiver Goodwill Immaterielle rettigheder Færdiggjorte udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Kostpris ,6 10,4 27,7 53,8 9,1 205,0 Tilgang ved egenudvikling ,2 0 0 Overført ,0 (85,0) 0 0 Anden tilgang 0 2, ,4 28,0 Afgang (0,1) (34,6) Kostpris ,6 13,2 112,7 0 9,4 198,4 Af- og nedskrivninger (28,9) (0,9) (1,6) 0 (6,4) (135,4) Årets afskrivninger 0 (1,1) (7,4) 0 (0,9) (26,8) Tilbageførsel ved afgang ,1 20,2 Af- og nedskrivninger (28,9) (2,0) (9,0) 0 (7,2) (142,0) Regnskabsmæssig værdi ,7 11,2 103,7 0 2,2 56,4 Kostpris ,6 13,2 112,7 0 9,4 198,4 Tilgang 0 0, ,2 12,6 Afgang (1,0) (22,4) Kostpris ,6 14,0 112,7 0 8,6 188,6 Af- og nedskrivninger (28,9) (2,0) (9,0) 0 (7,2) (142,0) Årets afskrivninger 0 (1,6) (11,1) 0 (0,6) (20,2) Tilbageførsel ved afgang ,9 14,7 Af- og nedskrivninger (28,9) (3,6) (20,1) 0 (6,9) (147,5) Regnskabsmæssig værdi ,7 10,4 92,6 0 1,7 41,1 Der er pr indgået aftaler om levering af edb-udstyr til en værdi på 18 40

41 Goodwill Goodwill i forbindelse med virksomhedssammenslutninger fordeles på overtagelsestidspunktet til pengestrømsfrembringende enheder, svarende til selskabets forretningsområder. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill er fordelt på følgende pengestrømsfrembringende enheder: Revision (inkl. ERS) 331,7 331,7 Skat 18,6 18,6 Business Process Solutions 19,6 19,6 Consulting 17,8 17,8 387,7 387,7 Goodwill testes for værdiforringelse en gang årligt ved udgangen af regnskabsåret. Der er hverken i indeværende eller foregående regnskabsår foretaget nedskrivninger af goodwill. Genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder, som goodwill vedrører, opgøres med udgangspunkt i beregninger af enhedernes kapitalværdi. Til brug for beregning af kapitalværdier er anvendt de forventede fremtidige pengestrømme, der kan udledes af ledelsesgodkendte budgetter for det kommende regnskabsår. Dette budget er fremskrevet for de efterfølgende fire regnskabsår med skønnede vækstrater mv., således at budget- og prognoseperioden i alt dækker fem regnskabsår. For regnskabsperioder efter prog noseperioden (terminalperioden) er foretaget ekstrapolation af skønnede normaliserede pengestrømme i den sidste prognoseperiode. Ved opgørelse af pengestrømmene indgår vederlag til aktieejende partnere med en vurderet værdi baseret på det gennemsnitlige vederlag til ikke-aktieejende partnere. De væsentligste usikkerheder forbundet med opgørelse af kapitalværdien er knyttet til fastlæggelse af diskonteringsfaktorer og vækstrater i budget- og prognoseperioden samt terminalperioden. De fastlagte diskonteringsfaktorer afspejler den gældende risikofri rente og de specifikke risici, der er knyttet til den enkelte pengestrømsfrembringende enheds aktiver og pengestrømme. Diskonteringsfaktoren fastsættes med udgangspunkt i en vurderet Weighted Average Cost of Capital (WACC) for de enkelte enheder. De anvendte vækstrater er baseret på skøn over forventninger til de respektive forretningsområders udvikling i budget- og prog noseperioden samt terminalperioden. Skønnene er foretaget baseret på bl.a. tidligere erfaringer, fastsatte strategiske mål mv. De fastlagte vækstrater i terminalperioden vurderes ikke at overstige de gennemsnitlige langsigtede vækstrater for markederne som helhed. Årsrapport 2011/12 41

42 For forretningsområdet Revision (inkl. ERS) er anvendt en diskonteringsfaktor på 12,1% før skat (2010/11: 11,9%), de årlige gennemsnitlige vækstrater i budget- og prognoseperioden udgør 4% (2010/11: 5%), og vækstraten i terminalperioden udgør 1,5% (2010/11: 1,5%). For de øvrige tre forretningsområder er anvendt diskonteringsfaktorer i intervallet 12,4-13,0% (2010/11: 12,5 14,3%), de årlige vækstrater i budget- og prognoseperioden udgør i intervallet 6-11% (2010/11: 7,6 19,7%), og vækstraterne i terminalperioderne udgør 1,5% (2010/11: 1,5%). Tilgang af goodwill Der har ikke i regnskabsåret været tilgang af goodwill. Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojektet vedrørende udvikling af et ERP-system blev færdiggjort i regnskabsåret i 2010/11. Der er ikke vurderet at være indikatorer på værdiforringelse af det færdiggjorte udviklingsprojekt. Øvrige immaterielle aktiver Bortset fra goodwill anses alle øvrige immaterielle aktiver for at have bestemmelige brugstider, som aktiverne afskrives over, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i note 1. Der er ikke vurderet at være indikatorer på værdiforringelse af disse aktiver. 42

43 9. Langfristede finansielle aktiver Deposita Andre værdi papirer og kapitalandele Kostpris ,6 76,3 Tilgang 1,4 0,3 Afgang 0 (25,8) Kostpris ,0 50,8 Dagsværdireguleringer ,8 Årets dagsværdireguleringer 0 (2,4) Tilbageførsel ved afgang 0 (0,8) Dagsværdireguleringer ,6 Regnskabsmæssig værdi ,0 53,4 Kostpris ,0 50,8 Tilgang 0,8 0,4 Afgang (0,1) (17,4) Kostpris ,7 33,8 Dagsværdireguleringer ,6 Årets dagsværdireguleringer 0 0,7 Tilbageførsel ved afgang 0 (0,9) Dagsværdireguleringer ,4 Regnskabsmæssig værdi ,7 36,2 Årsrapport 2011/12 43

44 Deposita består af deponerede beløb i forbindelse med indgåelse af huslejeaftaler, der tilbagebetales ved udløb af lejeaftalerne. Som hovedregel pristalsreguleres depositaene årligt. Beløbene betragtes regnskabsmæssigt som sikkerhedsstillelser og måles til kostpris. Andre værdipapirer og kapitalandele disponible for salg består hovedsageligt af børsnoterede realkreditobligationer, der måles til dagsværdi opgjort til balancedagens børskurs på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Dagsværdien pr. 31. maj 2012 udgør 35,3 (31. maj 2011: 52,9 ). Endvidere indgår aktier i unoterede virksomheder, der måles til kostpris, da dagsværdien af kapitalandelene ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed. Kostprisen pr. 31. maj 2012 udgør for disse 0,9 (31. maj 2011: 0,5 ). Realkreditobligationerne er de eneste finansielle aktiver og forpligtelser i balancen, der efter første indregning måles til dagsværdi. Da obligationernes dagsværdi opgøres til balancedagens børskurs, er dagsværdimålingen omfattet af Level 1 i IFRS-hierarki for dagsværdimåling af finansielle instrumenter. 10. Tilgodehavender hos kunder 2011/ /11 Tilgodehavender hos kunder 563,2 668,9 Nedskrivningskonto (47,0) (55,4) Tilgodehavender hos kunder, netto 516,2 613,5 Nedskrivningskonto ,4 56,7 Årets konstaterede tab (12,3) (19,2) Årets nedskrivninger, netto 3,9 17,9 Nedskrivningskonto ,0 55,4 Renteindtægter vedrørende nedskrevne tilgodehavender udgør ubetydelige beløb. 44

45 11. Igangværende arbejder for fremmed regning 2011/ /11 Igangværende arbejder for fremmed regning til salgsværdi 904,4 913,8 Acontofaktureringer (801,5) (767,0) Nettoværdien er indregnet således i balancen: 102,9 146,8 Igangværende arbejder for fremmed regning 112,6 158,5 Modtagne forudbetalinger (9,7) (11,7) 12. Aktiekapital 102,9 146,8 Aktiekapitalen består af: A-aktier, 105 stk. a nominelt 0,4 42,0 42,0 Kapitalforhøjelse ved stiftelse 2011/12 42,0 42,0 42,0 42,0 13. Udbytte For regnskabsåret 2011/12 har bestyrelsen foreslået udbetalt udbytte på 52,5, svarende til 0,5 pr. aktie, der vil blive udbetalt til aktionærerne umiddelbart efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling den 4. oktober 2012, forudsat at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag. Da udbyttet er betinget af generalforsamlingens godkendelse, er det ikke indregnet som en forpligtelse i balancen pr. 31. maj For regnskabsåret 2010/11 udbetalte Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til sammenligning 31,5 i ordinært udbytte, svarende til 0,2 pr. aktie. Årsrapport 2011/12 45

46 14. Medarbejderforpligtelser 2011/ /11 Jubilæumsforpligtelser mv ,2 12,2 Regnskabsårets regulering 0,7 0,8 Renteomkostninger 0,3 0,3 Aktuarmæssige gevinster (tab) (3,0) (0,2) Udbetalte jubilæumsforpligtelser mv. (1,7) (0,9) Jubilæumsforpligtelser mv ,5 12,2 Langfristede medarbejderforpligtelser ,5 12,2 Indregnet under personaleomkostninger for regnskabsåret (2,0) 0,9 Forfaldstidspunkterne for jubilæumsforpligtelser mv. forventes at blive: Under 1 år 0,3 1,9 Mellem 1-5 år 1,8 3,0 Efter 5 år 6,4 7,3 8,5 12,2 Jubilæumsforpligtelser Det er selskabets politik, at der ved 25 års og 40 års ansættelse i Deloitte udbetales jubilæumsgratialer svarende til henholdsvis 1 og 1½ måneds gage. Forpligtelsen pr. balancedagen måles til nutidsværdien af de forventede jubilæumsgratialer, der forventes udbetalt til de pr. balancedagen ansatte medarbejdere. Kortfristede medarbejderforpligtelser Kortfristede medarbejderforpligtelser vedrører hovedsageligt medarbejdernes opsparede ret til at afholde ferie i efterfølgende regnskabsår og skyldige beløb i henhold til bonusordninger o.l. inkl. restvederlag til partnere. 46

47 15. Hensatte forpligtelser 2011/ /11 Tabsgivende aftaler ,5 19,2 Anvendt i regnskabsåret (6,8) (9,7) Hensat i regnskabsåret 4,7 (1,0) Tabsgivende aftaler ,4 8,5 Ansvarssager ,0 10,0 Anvendt i regnskabsåret (4,8) (5,5) Tilbageført i regnskabsåret (0,7) (0,2) Hensat i regnskabsåret 6,1 7,7 Ansvarssager ,6 12,0 Hensatte forpligtelser ,0 20,5 Heraf forventes afregnet i det kommende regnskabsår 6,3 11,5 Tabsgivende aftaler vedrører huslejeforpligtelse i opsagt lejemål, der ikke længere benyttes. Forpligtelsen er opgjort til nettoværdien af de fremtidige lejeudgifter, fratrukket lejeindtægter fra videreudlejning. Forpligtelsen forventes fuldt afviklet i Forpligtelserne vedrørende ansvarssager forventes afviklet inden for de kommende to til tre år. Forpligtelserne omfatter sagsomkostninger, herunder advokatomkostninger, og eventuelle erstatninger efter modregning af eventuel forsikringsdækning. Forpligtelserne er præsenteret efter modregning af forsikringsdækning, da oplysninger om forventede erstatninger mv. er vurderet at kunne skade selskabet. Årsrapport 2011/12 47

48 16. Anden gæld 2011/ /11 Moms, A-skat og AM-bidrag 59,3 66,1 Andre skyldige omkostninger 52,3 55,9 17. Likvider 111,6 122,0 Likvide beholdninger 12,1 5,6 Kreditinstitutter, kortfristede forpligtelser (kassekreditter) (103,2) (268,0) 18. Leje- og leasingforpligtelser For årene er indgået operationelle leasingaftaler vedrørende kopimaskiner/ printerudstyr og biler. For de eksisterende lejemål er der lejeforpligtelser vedrørende ejendomme med uopsigelighed fra 3 mdr. til 9 år. Visse lejeaftaler indeholder bestemmelser om årlige reguleringer af lejen ift. udviklingen i pristal o.l., der dog alene har ubetydelig indvirkning på årsrapporten. (91,1) (262,4) Minimumsleje- og leasingydelser 102,9 106,7 Indtægter fra videreudlejning (0,7) (0,6) Resultatførte leje- og leasingydelser 102,2 106,1 De resterende minimumsleje- og leasingydelser forfalder til betaling således: Inden for 1 år 97,1 101,2 Mellem 1-5 år 266,9 289,7 Senere end 5 år 227,8 287,7 591,8 678,6 48

49 19. Eventualforpligtelser mv. Sikkerhedsstillelser: 2011/ /11 Stillede bankgarantier vedrørende huslejeaftaler 3,8 4,1 20. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor I andre eksterne omkostninger er indeholdt honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor med: 3,8 4,1 Lovpligtig revision 0,6 0,7 0,6 0,7 21. Nærtstående parter Nærtstående parter Ingen parter har bestemmende indflydelse på selskabet. Selskabet har med bestyrelse og direktion (ledelsen), som anses for nærtstående parter, haft nedenstående transaktioner: Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag fremgår af note 4. Ledelsesmedlemmer har modtaget udbytte, jf. note 13 og 23. Transaktioner og mellemværender med ledelsen herudover: 2011/ /11 Rentebetalinger vedrørende fastforrentede medarbejderobligationslån 0,1 0,1 Gæld (medarbejderobligationslån og -forpligtelser) 1,8 2,3 Selskabets komplementar, Komplementar D af 11. december 2008 A/S, er aktionær i selskabet, jf. note 23, og har for regnskabsåret 2011/12 modtaget et vederlag for komplementarhæftelse på 0,3 (ikke aktuelt for 2010/11). Årsrapport 2011/12 49

50 22. Finansielle instrumenter og risici mv. Kategorier af finansielle instrumenter 2011/ /11 Tilgodehavender hos kunder 516,2 613,5 Andre tilgodehavender 33,6 22,1 Likvide beholdninger 12,1 5,6 Udlån og tilgodehavender 561,9 641,2 Andre værdipapirer og kapitalandele 36,2 53,4 Finansielle aktiver disponible for salg 36,2 53,4 Gæld til kreditinstitutter 103,2 268,0 Obligationslån (medarbejdere) 95,0 121,8 Gældsbreve 16,8 17,6 Leverandørgæld 60,7 51,1 Anden gæld 111,6 122,0 Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 387,3 580,5 Andre værdipapirer og kapitalandele består hovedsageligt af børsnoterede realkreditobligationer, der måles til dagsværdi opgjort til balancedagens børskurs på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, jf. note 9. Politik for styring af finansielle risici Risikostyringspolitik generelt Selskabets ledelse overvåger løbende selskabets finansielle risici og koordinerer selskabets likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse. Selskabet er ikke underlagt væsentlige risici, jf. nedenfor. Valutarisici Selskabets salgstransaktioner gennemføres i al væsentlighed i danske kroner. Af den samlede nettoomsætning er 5% i udenlandsk valuta (2010/11: 5%). Køb af ydelser i udlandet i form af forsikringer, medlemsfee til Deloitte Touche Tohmatsu Limited samt køb af ydelser fra øvrige medlemsfirmaer i Deloitte sker primært i USD og EUR. I regnskabsåret er der samlet købt ydelser i fremmed valuta i niveauet (2010/11: mio. kr.), hvoraf ca. 55% er i USD og resten primært i EUR. Pr. balancedagen har selskabet et nettotilgodehavende i USD på 9,8 (2010/11: nettotilgodehavende på 17,3 ) og et nettotilgodehavende på 16,4 i EUR (2010/11: nettotilgodehavende på 22,1 ). Valutarisikoen er ikke anset for så væsentlig, at der er foretaget sikring af transaktionerne. Ændringer i valutakurserne pr. balancedagen ville alene have ubetydelig indflydelse på selskabets resultat og egenkapital. 50

51 Renterisici Selskabet har som følge af investerings- og finansieringsaktiviteterne en risikoeksponering i forhold til udsving i renteniveauet i Danmark. Der er ikke foretaget afdækning af renterisikoen. Selskabets rentebærende nettogæld kan specificeres således pr. balancedagen: 2011/12 Variabelt forrentet Fast forrentet I alt Andre værdipapirer og kapitalandele 0 36,2 36,2 Bankindeståender 12,1 0 12,1 Kreditinstitutter (103,2) 0 (103,2) Obligationslån (medarbejdere) 0 (95,0) (95,0) Gældsbreve (16,8) 0 (16,8) 2010/11 (107,9) (58,8) (166,7) Andre værdipapirer og kapitalandele 0 53,4 53,4 Bankindeståender 5,6 0 5,6 Kreditinstitutter (268,0) 0 (268,0) Obligationslån (medarbejdere) 0 (121,8) (121,8) Gældsbreve (17,6) 0 (17,6) (280,0) (68,4) (348,4) Årsrapport 2011/12 51

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere