Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk og begreber i relation til statistiske udgivelser. Aktier og investeringsforeningsbeviser Aktiver over for udlandet Andre ejerandelsbeviser Andre finansielle formidlere mv. Andre investeringer Andre kreditinstitutter Beholdning Beholdning nominel værdi Betalingsbalancen Betalingsbalancens finansielle poster Betalingsbalancens løbende poster Cibor-lån Cibor-rente Aktier og andre kapitalandele/ejerandelsbeviser samt investeringsforeningsbeviser. Kan være både børsnoterede og ikke børsnoterede. Danske fordringer på udlandet, fx en tysk statsobligation ejet af en person bosiddende i Danmark. Alle former for ejerandelsbeviser, der ikke er aktier eller andele i investeringsforeninger. Dækker over investeringsforeninger, udlåns- og finansieringsselskaber, finansielle hjælpeenheder, investeringsselskaber m.fl. Består af handelskreditter, lån og indskud samt øvrige mellemværender i forhold til betalingsbalancen. En delmængde af den samlede MFI-sektor. Aktiver eller passiver opgjort på et bestemt tidspunkt til markedsværdi. Opgøres der til andet end markedsværdi, specificeres "Beholdning", se Beholdning nominel værdi. Aktiver og passiver opgjort på et bestemt tidspunkt til nominel værdi. Kaldes også pålydende værdi. Sammenstilling af betalingsbalancens løbende poster plus kapitaloverførsler og betalingsbalancens finansielle poster. Opgørelse over kapitalbevægelserne mellem Danmark og udlandet i løbet af en periode. Opgørelse af den reale del af betalingsbalancen. Dækker primært over handel med varer og tjenester (serviceydelser) samt formueindkomst. Variabelt forrentet lån, der udbydes af enten pengeinstitut eller realkreditinstitut. Renten på Cibor-lån fastsættes på baggrund af den aktuelle Cibor-rente. Cibor (Copenhagen Interbank Offered Rate) er en referencerente for afgivelse af likviditet på interbank-markedet (i København) på usikret basis. Beregnes for forskellige løbetider og betegnes også som den rentesats, pengeinstitutter betaler, når de låner danske kroner hos hinanden.

2 2 Cita-rente Cita-swap Danmarks udlandsstilling Danskere Derivater Direkte investeringer Egenkapital Ejerfordeling Eonia-rente Erhvervsvirksomheder Euribor-lån Euribor-rente Nasdaq OMX indsamler, beregner og offentliggør referencerenten Cita (Copenhagen Interest T/N Average). Cita-renten tager udgangspunkt i de renteswaps, som pengeinstitutterne indgår, når der byttes en variabel dag-til-dag-rente (T/Nrenten) mod en fast rente for en aftalt fast periode. Cita-swaps (Copenhagen Interest T/N Average) er korte renteswaps. Der byttes en variabel rente (T/N-renten) mod en fast rente, som fastsættes ved aftalens begyndelse (Cita-renten). Aftalen kan indgås på standardiserede løbetider. Ved aftalens udløb afregnes forskellen mellem den aftalte Cita-rente og den gennemsnitlige T/N-rente gennem aftalens løbetid. Danmarks aktiver og passiver over for udlandet. Tidligere anvendtes udtrykket Danmarks udlandsgæld som populær betegnelse for opgørelsen. I dag har Danmark dog en betydelig formue i forhold til udlandet. I nogle sammenhænge anvendes udtrykket Danmarks kapitalbalance i stedet for Danmarks udlandsstilling. Residenter, dvs. alle fysiske og juridiske enheder, hjemmehørende i Danmark, og hvis primære økonomiske aktivitet foregår i Danmark, uanset statsborgerskab. Til tider anvendes udtrykket valutaindlænding. Afledte finansielle instrumenter, hvis fremtidige værdi afhænger af et underliggende aktiv. Eksempler er optioner, futures, swaps og ikke-standardiserede kontrakter (OTC-kontrakter). Direkte investeringer dækker grænseoverskridende virksomhedsinvesteringer, hvor investor besidder minimum 10 pct. af stemmerettighederne i en virksomhed. Omfatter endvidere lån til/fra virksomheder, som direkte eller indirekte opfylder 10 pct.-grænsen. Direkte investeringer opdeles i posterne egenkapital, koncernlån og geninvesteret indtjening. Direkte investeringer indgår i opgørelsen af såvel betalingsbalancen som Danmarks aktiver og passiver over for udlandet. Egenkapitalen er den regnskabsmæssige klassificering af ejernes andel af virksomhedens finansiering. Egenkapitalen er for virksomheder oftest opdelt i aktie-/anpartskapital, reserver og opskrivningshenlæggelser. Aktie-/anpartskapitalen er det nominelt indskudte beløb ved aktieemission, reserverne er overkurs ved emission samt tilbageholdt overskud, og opskrivningshenlæggelser er en opskrivning af egenkapitalen som konsekvens af en opskrivning af virksomhedens aktiver. Oversigt over, hvilke sektorer/brancher der ejer et givet værdipapir og/eller værdipapirtype. Eonia (Euro OverNight Index Average) er den europæiske pendent til Cita-renten. Ikke-finansielle virksomheder. Variabelt forrentet lån i euro. Renten på Euribor-lån fastsættes på baggrund af den aktuelle Euribor-rente. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en referencerente for afgivelse af likviditet på interbank-markedet (i euroområdet) på usikret basis. Beregnes for forskellige løbetider og betegnes også som den rentesats, banker betaler, når de låner euro hos hinanden.

3 3 Fejl og udeladelser Finansiel nettoformue Finansiel sektor Formueindkomst Forsikringstekniske reserver Fremmedkapital Garantilån Geninvesteret indtjening Gennemløbsinvestering Handelskreditter Husholdninger Indeksobligationer Indlån Interventionskøb Investeringsforeningsbevis Differencen mellem betalingsbalancens løbende poster plus kapitaloverførsler og betalingsbalancens finansielle poster. Finansielle aktiver fratrukket finansielle passiver. Omfatter penge- og realkreditinstitutter, Nationalbanken, investeringsforeninger, andre finansielle formidlere og hjælpeenheder samt forsikringsselskaber og pensionskasser. Afkast af finansielle beholdninger ekskl. værdiændringer, dvs. renter inkl. løbetidsforkortende renter, udbytter af porteføljeaktier og overskud af direkte investeringer (udbytte og geninvesteret indtjening). For holdere er der tale om indtægt, mens der for udstedere er tale om udgift. Forsikrings- og pensionsselskabers forsikringstekniske hensættelser til dækning af forpligtelser over for kunderne. Den regnskabsmæssige klassificering af den del af virksomhedens finansiering, der ikke ydes af virksomhedens ejere. Eksempler på fremmedkapital er realkreditlån, banklån, leverandørkreditter og lån. Fremmedkapitalen er oftest opdelt i kortog langfristet gæld. Lån, hvor renten ikke kan stige til mere end et på forhånd aftalt niveau (renteloft). Baserer sig på variabelt forrentede obligationer, hvor kuponrenten typisk ændres hvert halve år. Modstykket til lånet er de bagvedliggende rentegarantiobligationer. Pr. konvention angives hele virksomhedens overskud som udbytte, hvorefter en del evt. geninvesteres i virksomheden. Indgår som en del af virksomhedens egenkapital. Begrebet er primært relateret til direkte investeringer og anvendes ellers i relation til betalingsbalancen. Direkte investering fra udlandet i holdingselskab i Danmark, som videreinvesteres i et andet land, og hvor holdingselskabet ikke har realøkonomisk aktivitet i Danmark. Anvendes i relation til betalingsbalancen. Gæld/tilgodehavende i forbindelse med køb/salg på kredit af varer og tjenester, anvendes primært i relation til betalingsbalancen, direkte investeringer. Enkeltpersoner og familier og enkeltmandsvirksomheder samt non-profit-institutioner rettet mod husholdninger, fx fagforeninger. Obligationer, hvis værdi reguleres efter et indeks. I Danmark indekseres i forhold til de officielle indeksfaktorer fra Nasdaq OMX. Faktorerne opdeles på kreditor-indeksfaktor, indekskorrektionsfaktor og debitor-indeksfaktor. En eller flere sektorers indlån/indskud i penge- og realkreditinstitutter. Dækker også over pengeinstitutters indskud i andre pengeinstitutter. Dækker over Nationalbankens køb/salg på valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen over for euro. Ejerandel i en investeringsforening. En investeringsforening er en forening, hvis aktivitet alene er at investere i andre aktiver, fx aktier, obligationer eller lignende. Skal i Danmark være godkendt af Finanstilsynet.

4 4 Junior covered bond (JCB) Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse Koncernlån Kroneobligationer Kuponbetaling Kuponrente Kuponskifte Kursfald/kursstigning MFI-sektoren Nettoafgang/nettotilgang Nettofordringserhvervelse Nettonyudlån Nettotransaktioner Nettoudlån Nettoudstedelse Noterede aktier Nyudlån Offentlig sektor En obligation, der udstedes af de realkreditinstitutter, der også udsteder SDO'er. Udstedes for at skaffe kapital til at stille supplerende sikkerhed for at overholde lånegrænserne. JCB har sikkerhed i de realkreditlån og andre aktiver, som også ligger til sikkerhed for udstedelserne af SDO'erne. I tilfælde af, at det udstedende institut går konkurs, bliver JCB-investorerne dog først betalt, når SDO-investorerne har fået alle deres penge. Forhøjelse af mængden af udestående aktier og andre ejerandelsbeviser. Nedsættelse af mængden af udestående aktier og andre ejerandelsbeviser. Lån og kreditter mellem virksomheder, som ejermæssigt er forbundet direkte eller indirekte med hinanden via en koncern. Eksempel: Virksomhed A ejer 90 pct. af virksomhed B, som igen ejer 80 pct. af virksomhed C. Her er A og B samt B og C direkte forbundne, mens A og C er indirekte forbundne (via B). Obligationer udstedt i danske kroner. Rentebetaling på en obligation. Pålydende rente på en obligation. Sker i forbindelse med fx garantilån, hvor kuponen på den bagvedliggende obligation tilpasses med jævne mellemrum (typisk hvert halve år). Ændring i værdien af et værdipapir som følge af kursændringer (prisændringer) og/eller valutakursændringer. Betegnelserne kurstab/kursgevinst kan anvendes synonymt. Monetære finansielle institutioner. Sektoren omfatter: Centralbanken Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Andre kreditinstitutter Pengemarkedsforeninger Henholdsvis negative eller positive nettotransaktioner. På den finansielle konto udtrykker nettofordringserhvervelsen nettotransaktioner i finansielle aktiver fratrukket nettotransaktioner i finansielle passiver. I den reale del af økonomien er nettofordringserhvervelsen opgjort som indtægter minus udgifter plus kapitaloverførsler, netto. Nyudlån minus førtidige indfrielser, se Nyudlån og Nettoudlån. Udtryk for fx salg minus køb, emissioner minus indfrielser, nyudlån minus indfrielse, se også Transaktioner. Nettonyudlån minus ordinære afdrag, se Nyudlån og Nettonyudlån. Forskel mellem emission og indfrielser af værdipapirer. Er indfrielserne større end emissionen, bruges ofte betegnelsen nettoindfrielser. Aktier, der er noteret på en officielt anerkendt børs. I Danmark er den eneste officielle fondsbørs Nasdaq OMX. Udlån (brutto) i den seneste måned/kvartal afhængigt af statistikkens offentliggørelsesfrekvens. Offentlig forvaltning og service. Omfatter delsektorerne staten, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde.

5 5 OMX C-20-indeks OMX C-20-indeks cap Passiver over for udlandet Porteføljeinvesteringer Realkreditudstedelser Rentegarantiobligationer Rentetilpasningslån RO SDO SDRO Skatkammerbeviser Statsobligationer Statspapirer Strukturerede obligationer Transaktioner Udbyttebetaling Udestående udlån Udlændinge Udlån Unoterede aktier Valutaobligationer Valutareserven Også kaldet OMX Copenhagen 20-indeks. Et aktieindeks over de 20 mest omsatte, dansk noterede, aktier (målt i markedsværdi). Evt. udskiftninger i indekset foretages to gange om året. Aktieindeks over de 20 mest omsatte, dansk noterede, aktier (målt i markedsværdi) med den begrænsning, at en enkelt aktie maksimalt må udgøre 2 pct. af markedsværdien, se OMX C- 20-indeks. Udenlandske fordringer på Danmark, fx dansk statsobligation ejet af udlændinge. Bruges i forbindelse med opgørelsen af betalingsbalancens finansielle poster og er et udtryk for investeringer i værdipapirer, hvor ejerandelen er under 10 pct. Værdipapirer dækker over både obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Alle obligationer udstedt af realkreditinstitutter, herunder bl.a. RO, SDO og SDRO. Obligationer udstedt til finansiering af garantilån. Lån, hvor der i faste intervaller sker en tilpasning af rente (som følge af udstedelse af nye obligationer) og dermed ydelse på lånet. Obligationer udstedt af realkreditinstitutter efter reglerne gældende før loven om særligt dækkede obligationer af 1. juli 2007 med det formål at finansiere lån til bolig/bygning. Fremadrettet forventes det ikke, at der sker væsentlige nyudstedelser af RO givet kapitaldækningsreglerne, som trådte i kraft 1. januar Særligt dækkede obligationer. Obligationer udstedt af både realkredit- og pengeinstitutter efter reglerne i lov af 1. juli 2007 om særligt dækkede obligationer. Særligt dækkede realkreditobligationer udstedt i henhold til lov af 1. juli 2007 om særligt dækkede obligationer. Nulkuponobligation med kort løbetid udstedt af den danske stat. Obligationer udstedt af en stat. Omfatter alle værdipapirer udstedt af en stat, herunder statsobligationer og skatkammerbeviser. Obligationer, der afhænger af alle typer af indeks, fx råvareindeks, valutaindeks eller kombinerede indeks. Kaldes også indekserede obligationer, men må ikke forveksles med indeksobligationer. Køb/salg, udstedelser/indfrielser, lånoptagelse/afdrag. Kan opgøres både brutto og netto. Udbetaling af dividende på aktier. Den på et givet tidspunkt udestående beholdning af udlån. Alle andre end personer bosiddende i Danmark. Penge- og realkreditinstitutters udlån til øvrige sektorer. Aktier, der ikke er noteret på en officielt anerkendt børs. Obligationer udstedt i udenlandsk valuta. Centralbankens likvide aktiver over for udlandet i fremmed valuta.

6 6 Variabelt forrentede lån Varighed Vedhængende rente VP-registrerede papirer Værdireguleringer Øvrige mellemværender Lån, hvor renten ikke er fast i hele lånets løbetid. For realkreditinstitutter en samlebetegnelse for garanti- og rentetilpasningslån, der er bundet op på fx Cibor-, Cita-, og Euriborrenten. Bruges både som udtryk for en obligations gennemsnitlige restløbetid udtrykt i fx år og som et risikomål for ændringen i obligationsværdien ved en ændring i renten på 1 pct. Optjente, men ikke forfaldne renter. Ved handel med obligationer tages højde for værdien af vedhængende renter. Værdipapirer registreret i VP Securities. Ændringer i værdien af beholdning som følge af ændring i priser (fx børskurser) og valutakurser. I relation til betalingsbalancen en restgruppe af andre investeringer, som ikke omfatter lån eller handelskreditter. Kan fx være krav på refusioner af moms fra udlandet.

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin.

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin. Nedenfor er et udpluk af de mange fagudtryk, som du kan støde på, når du har med investering at gøre. Som supplement anbefaler vi ordbogen på BankInvests hjemmeside - www.bankinvest.dk. A Afdrag Afkast

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] - 1 - DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1205067 Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere