Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri"

Transkript

1 Bilag Bestyrelsesmøde april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget af byggeriet, og denne beslutning er bestemmende for skolens finansieringsbehov i forbindelse med byggeriet af en ny skole på den erhvervede grund Hedeager 33, Skejby. Fra flere bestyrelsesmedlemmer er der udtrykt ønske om at få fast grund under fødderne, forstået på den måde, at der er behov for at tilvejebringe materiale/data, der kan danne grundlag for at træffe den rigtige beslutning. Vi står overfor at skulle bygge en skole, der skal stå færdig i sommeren 2015, alternativt med udgangen af Et projekt af denne karakter vil altid være forbundet med usikkerhed, for hvordan ser uddannelsessituationen og den økonomiske situation ud i 2016, hvor skolen er fraflyttet det nuværende lejemål på Olof Palmes Allé 35. I det følgende er det derfor forsøgt at give nogle svar på, hvordan vores økonomi vil se ud i 2016 ved forskellige scenarier for såvel elevtallet som det fremtidige renteniveau. Elevoptaget I 2012 havde skolen en samlet aktivitet på 915 årselever mod 949 i 2011 et fald på 34 årselever svarende til 3,6 %. Tilbagegangen skal findes på social- og sundhedshjælperuddannelsen samt grundforløbet. På begge uddannelser har der de seneste år været en tendens til en faldende tilgang, og det er skolens vurdering, at den største fremtidige udfordring mht. elevoptaget ligger i disse uddannelser. I 2013 er optaget på den pædagogiske assistentuddannelse reduceret fra 5 til 4 hold, da Aarhus Kommune i efteråret 2012 besluttede, at de fremover kun vil oprette uddannelsespladser svarende til 4 hold (2 hold i februar og 2 hold i august). Det er skolens vurdering, at dette niveau vil forblive uændret. På social- og sundhedsassistentuddannelsen er der langt flere ansøgere, end der er plads til, og på eftervidereuddannelsesområdet forventes et uændret niveau fra På baggrund af dette er der nedenfor opstillet to mulige scenarier et worst case scenarie, hvor den negative tendens på hjælperuddannelsen og på grundforløbet fortsætter de kommende år, og et scenarie, hvor det forventede aktivitetsniveau i 2013 fortsætter uændret. Der er tale om scenarier, der er baseret på her-og-nu billedet. Der er således ikke taget højde for nye initiativer i form af tiltag vedrørende optag og nye uddannelser. 1

2 Scenarierne er vist for de ordinære uddannelser: worst case scenarie holdoptag pr. år: Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbet* Den pædagogiske assistentuddannelse Skolens samlede aktivitet målt i årselever Optimistisk prognose holdoptag pr. år: Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbet* Den pædagogiske assistentuddannelse Skolens samlede aktivitet målt i årselever *) Udover rene optag kører der konstant to hold med løbende optag (5 gange om året fyldes op med nye elever, således at der konstant er omkring 25 elever på hvert af de to hold). Dette gælder for begge scenarier. I worst case scenariet er der således tale om, at årselevtallet i 2016 vil være 14 % lavere end det realiserede i 2012, og et fald på 11 % i forhold til det forventede niveau i For en skole, hvis indtægter er aktivitetsbestemte, er disse fremtidige scenarier afgørende, når man skal træffe en beslutning om omfanget af det kommende byggeri. I det følgende vil der blive taget udgangspunkt i ministeriets overordnede betragtninger, og derefter vil der blive redegjort for de økonomiske konsekvenser for skolen ved forskellige finansieringsmuligheder. Ministeriets anbefalinger Ministeriet for Børn og Undervisning har i forbindelse med deres ønske om bygningsselveje formuleret en række anbefalinger, som der kan tages udgangspunkt i, når institutioner skal træffe beslutninger om selveje. Den ene anbefaling omfatter arealet pr. årselev, mens den anden anbefaling tager udgangspunkt i institutionens betalingsevne. Anbefalet areal Som udgangspunkt anbefaler ministeriet, at der minimum bygges (erhverves) 15 kvadratmeter pr. årselev. Hvis man tager udgangspunkt i spændet mellem worst case scenariet hhv. det optimistiske scenarie, skal Århus Social- og Sundhedsskole bygge en skole, der arealmæssigt ligger i intervallet m 2. 2

3 Betalingsevnemodellen Ministeriets betalingsevnemodel udstikker en ramme for de udgifter, skolen må påtage sig. Med udgangspunkt i antallet af årselever og de deraf følgende bygningstakster, kan man beregne de maksimale bygningsrelaterede udgifter husleje, renter + bidrag på realkreditlån, ejendomsskatter, afskrivninger på bygninger samt ind- og udvendig bygningsvedligehold. De opstillede scenarier og ministeriets udmeldte taxameter for de kommende år giver følgende prognose for indtægterne fra bygningstaxameter i 2016: Worst case Optimistisk Social- og sundhedsuddannelserne Grundforløbene Pædagogisk assistentuddannelse Eftervidereuddannelsen (AMU) Bygningstaxameter i alt Hvis aktiviteten udvikler sig som worst case scenariet, bør skolen ifølge betalingsevnemodellen etablere sig, så de årlige bygningsrelaterede udgifter ikke overstiger kr. 8,1 mio. De ovenfor prognosticerede bygningsindtægter vil blive anvendt i de følgende beregninger af omkostningerne som følger af en samlet entreprisesum på kr. 135 mio., som er det foreløbige oplæg fra bygherrerådgiverne. Skolens lånebehov ved entreprisesum på kr. 135 mio. Skolen har estimeret omkostningerne i forbindelse med etablering på Hedeager, og på denne baggrund kan skolens finansieringsbehov beregnes: Byggeri Grund Inventar Rådgivning, honorarer I alt kr. 135 mio. 38 mio. 7 mio. 3 mio. 183 mio. Da vi fra ministeriet får et etableringstilskud på kr. 48 mio., står vi med et lånebehov på kr mio. I denne beregning forudsættes, at de løbende udgifter, der påvirker driften i årene (ejendomsskat, renteudgifter i forbindelse med byggeri og renter af lån til grundkøbet) samt flytteomkostningerne i 2015, finansieres af skolens egenkapital. Omkostninger ved finansiering af kr. 135 mio. I forbindelse med finansieringen af vores realkreditlån er der forskellige muligheder, og i sidste ende er det bestyrelsens behov for sikkerhed, der er bestemmende for valg af finansieringsform. Helt overordnet består valget i, om man ønsker at fastlåse renten inden igangsætning af byggeriet, eller om man vælger at tage lånet, når byggeriet står færdigt i

4 Fastlåsning af renten inden igangsætning af byggeriet Der er mulighed for at optage et såkaldt forhåndslån, der så at sige betyder, at man optager lånet på grundlag af projektmaterialet. Lånet kan således optages i september 2013, og skolen påtager sig dermed afdrags- og renteforpligtelser fra september Fordelen ved et forhåndslån er, at man tidligt i byggeforløbet kan få den endelige finansiering på plads. Derved er man sikret mod udsving i obligationskurserne i byggeperioden. Samtidig er det en fordel, at skolen kan få dækket finansieringsbehovet i byggeperioden. Forhåndslånet giver således mulighed for at udnytte det aktuelle fordelagtige renteniveau, hvor man kan få et 3 % lån til en fornuftig kurs, og så kender vi renten de næste 30 år. Til gengæld skal der betales en garantiprovision i størrelsesordenen 1,5-2 % i byggeperioden, da banken skal yde realkreditinstituttet en garanti for, at det færdige byggeri vurderes til den forventede værdi. Låneprovenuet vil i en vis udstrækning kunne placeres på en indlånskonto eller andet (formentlig til en rente omkring 2 %), således at omkostningerne til garantiprovisionen reduceres, men det ændrer ikke ved, at der i byggeperioden udover afdrag og renter vil være en ekstra pris for denne garanti. Realkreditlånet optages først, når byggeriet er færdigmeldt Byggeriet finansieres ved et almindeligt byggelån, hvor der betales renter i takt med betalingen af raterne til entreprenøren. Når byggeriet så er færdigmeldt, optages realkreditlånet på grundlag af det færdige byggeri og til den rente og kurs, der er gældende på færdiggørelsestidspunktet. Fordelen ved denne form for finansiering er, at byggerenterne betales i takt med betalingerne til entreprenøren. Til gengæld kender vi ikke renteniveauet i 2015, og ved denne finansieringsform udsætter skolen sig for en større sårbarhed overfor stigninger i renteniveauet. Konklusion mht. finansieringsform Valg af finansieringsform afhænger meget af behovet for sikkerhed/forudsigelighed. Hvis sikkerhed for fremtiden er største prioritet, skal et forhåndslån vælges, mens en almindelig byggefinansiering skal vælges, hvis man grundlæggende tror på, at renten kun stiger marginalt. Det er ikke muligt at sige noget om renteniveauet 2-3 år frem i tiden, men i det følgende er der opstillet scenarier med forskellige højere renteniveauer i I driftsregnskabet for 2016 er der således tale om worst case scenarier, da vi vil have et renteniveau på 3 %, hvis vi vælger et forhåndslån, som så ville have medført ekstra omkostninger i regnskaberne for På nuværende tidspunkt er kursen omkring 98 på et 3 % fastforrentet lån over 30 år, mens kursen på et tilsvarende 4 % lån er 104. En fremtidig rente på 4 % hhv. 5 % er ikke urealistisk, og i det følgende anvendes disse renter, og af forsigtighedsgrunde er der estimeret et kurstab, idet kurs 98 er anvendt for begge rentesatser. Samtidig er der jo mulighed for at kombinere fastforrentet og variabelt forrentet lån. Således er der i nedenstående oversigt også lavet beregninger, hvor lånet på kr. 135 mio. er sammensat af 100 mio. fastforrentet 5 % og 35 mio. variabelt forrentet (F3-lån). Desuden skal det præciseres, at entreprisen udbydes som en omvendt licitation, hvorfor entreprisesummen på kr mio. er rimeligt sikker. 4

5 Oversigt over bygningsrelaterede udgifter ved forskellige lånescenarier Nuv. Situation (2013) 2016 v. 4 %, fastforrentet 2016 v. 5 %, fastforrentet 2016 v. 100 mio. fast/35 mio. F3 Husleje Rente og bidrag Afskrivning på bygning Ejendomsskat I alt Der er i denne beregning kalkuleret med, at der i 2016 ikke er omkostninger til bygningsvedligehold hverken indvendig eller udvendig Sammenholdes disse bygningsrelaterede udgifter med betalingsevnemodellen er konklusionen, at skolen kan finansiere kr. 135 mio., selv om renten på et fastforrentet lån skulle være på 4 % i Hvis renten derimod hedder 5 %, så vil det kræve, at finansieringen bliver en kombination af fast- og variabelt forrentet lån. Skolens overordnede økonomi i 2016 Udover ministeriets anbefalinger bør man naturligvis forholde sig til, hvordan skolens overordnede økonomi vil se ud i 2016, hvis det viser sig, at fremtiden ser ud som i worst case scenariet med 791 årselever i Med dette aktivitetsniveau og de foreløbigt udmeldte takster, så vil skolen have samlede indtægter for kr. 76 mio. i Det er kr. 17 mio. mindre, end de forventede indtægter i indeværende år. Selv om de bygningsrelaterede omkostninger vil være mindre end de nuværende, vil der være behov for et helt andet omkostningsniveau i Således skal lønnen ned omkring kr. 50 mio., hvis skolens skal realisere et overskud ved dette aktivitetsniveau, ligesom der skal ske en tilpasning på de øvrige omkostningsposter. Konklusion Når der opleves et faldende aktivitetsniveau bør man tage højde for denne tendens, når man skal beslutte omfanget af byggeriet. I worst case står vi i 2016 med et årselevtal på % lavere end det realiserede niveau i Ud fra ministeriets anbefalinger skal der bygges en skole på minimum kvm., og de bygningsrelaterede udgifter må andrage kr. 8,1 mio., hvis den negative tendens fortsætter. Bygherrerådgiverne anbefaler et byggeri, der ud fra ministeriets anbefalinger bestemt ikke er for stort. Tværtimod er det under minimumsanbefalingen fra ministeriet. Et projekt til kr. 135 mio. giver dog anledning til overvejelser omkring finansieringen, da en stigning i renteniveauet til 5 % ud fra en bygningstakst-betragtning kræver en kombination af fastog variabelt forrentet lån, hvis den faldende tendens i aktivitetsniveauet fortsætter. Dog er der mulighed for at optage et forhåndslån inden byggeriets start, og her vil skolen i efteråret 2013 formentlig kunne optage lån til den aktuelle fordelagtige rente. Dette vil i byggeperioden påføre skolen nogle ekstra omkostninger, men til gengæld kender vi renteforpligtelsen de næste 30 år, ligesom vi vil sidde med en fordelagtig husleje fra 2016 og frem. 5

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Direktionscenter Økonomi

Direktionscenter Økonomi Direktionscenter Økonomi Den 22. august 2012 Notatark Notat vedr. lån i schweizerfranc mv. KommuneKredit udsendte medio 2011 en anbefaling til sine rådgivningskunder om, at etablere handlingsplaner for

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen Bygningstaxameter Taksteftersyn Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Taksteftersyn - Bygningstaxameter Forside: Controllerkontoret, Undervisningsministeriet 1. udgave, oktober 2000, elektronisk

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere