Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg"

Transkript

1 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen på en bolig i et andelsboligprojekt og dermed skal betale erstatning eller godtgørelse til klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde boliger til salg i et andelsboligprojekt. Klagerne var interesserede i

2 2 en af boligerne og fik derfor udleveret salgsopstilling af 14. september 2007 samt oversigt over beregning af boligydelsen. Det fremgik af salgsopstillingen, at boligydelsen udgjorde kr årligt, svarende til kr ,25 månedligt, og det fremgik ligeledes af oversigten, at boligydelsen udgjorde kr Klagerne fik efterfølgende udleveret salgsopstilling af 18. september Heri var boligydelsen angivet til kr pr. år, svarende til kr pr. måned. Klagerne underskrev den 10. oktober 2007 tegningstilbud om at blive andelshavere og om at overtage brugsretten til en nærmere angivet andelsbolig. Af tegningstilbuddet fremgik, at boligudgiften for den nævnte andelsbolig udgjorde kr pr. måned ekskl. el, vand, varme og fællesudgifter. Der blev i den forbindelse henvist til beregning af 1/ udarbejdet af indklagede. Beregningen anførte en boligydelse på kr pr. måned, og det fremgik videre bl.a.: Boligafgiften er beregnet på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr ,- og et indskud på ca. 25% af anskaffelsessummen (kr ,-), til rest til finansiering kr , [...] Finansieringen er beregnet på baggrund af et lånetilbud fra Nykredit pr samt handelsaftale af [...] Opmærksomheden henledes på, at ydelsen er fast idet lånet er hjemtaget. [...] Nærværende budget m.v. er en del af den samlede salgsopstilling. Af tegningstilbuddet fremgik videre: Tilbudsgiver er særskilt gjort opmærksom på, at projektets finansiering er på basis af 2 Nykredit lån: Kr ,00 obligationslån med var. rente, 30 år annuitet med delvis afdragsfrihed og Kr tilpasningslån F10-kontantlån, 30 år, annuitet med delvis afdragsfrihed. På tegningstilbuddets underskriftside var det med håndskrift påført: Køber har fået udleveret beregninger over lån som er hjemtaget samt kopi af lånet og handelsaftale.

3 3 Den 4. november 2007 sendte andelsboligforeningens bestyrelse oversigt over de nye boligydelser til andelshaverne. Det fremgik heraf, at der var optaget lån i Nykredit på henholdsvis kr med en fast rente på 5,02 % og kr med en variabel rente på 5,50 %. Den 16. juni 2008 skrev andelsboligforeningens advokat til andelsboligforeningens bestyrelse bl.a.: Du kontaktede mig telefonisk den 13. juni d.å. i anledning af, at der er opstået et kurstab på ca. kr ,00 i forbindelse med hjemtagelse af kreditforeningslånet i Nykredit og spurgte i den forbindelse, om jeg mener, at bestyrelsen har fuldmagt til at optage et tillægslån på et tilsvarende beløb. Kreditforeningslånet er på ca ,00. Under hensyn til, at tillægslånet er nødvendigt for at Andelsboligforeningen kan berigtige købesummen samt at tillægslånet udgør ca. 1,9% af det samlede lånebeløb, finder jeg, at bestyrelsen har fuldmagt hertil. Den 24. juni 2008 opkrævede sælger husleje for juni 2008 med kr ,00. Den 30. juni 2008 skrev andelsboligforeningens bestyrelse til andelshaverne og oplyste bl.a.: Grundet kurstab på hovedlånet på kr , har bestyrelsen været nødt til at forhøje eksisterende lån. Ydelse pr. husstand er desværre endnu ukendt, men vil selvfølgelig blive meldt ud så snart bestyrelsen kender denne. Ifølge [foreningens advokat] er bestyrelsen bemyndiget til at hjemtage lånet Klagerne klagede til indklagede over den forhøjede boligydelse og i den forbindelse bad klagerne andelsboligforeningens administrator om at beregne boligafgiften for Administrator oplyste i et brev af 6. januar 2009 bl.a.: Hvert års 1. januar skal boligafgiften reguleres i henhold til vedlagte fra Nykredit + lån i banken. Det kan bemærkes at der er lidt stigning i 2013, 2018, 2019, 2024, 2029 for så at årene efter at gå ned til samme niveau igen (2009 niveau). Det vil med andre ord sige, at huslejen kommer til at ligge i 2009 niveau i hele tilbagebetalingsperioden, så kan man diskuterer hvorvidt der skal ske en stigning i de ovenfor anførte år eller man har oparbejdet en egenkapital. Det tager vi til den tid.

4 4 Det eneste der kan påvirke boligafgiften er lånet i banken samt bidraget til Nykredit. Hvis disse satser stiger boligafgiften tilsvarende. Klagerne har over for nævnet dokumenteret, at de har betalt en boligydelse på kr ,00 i januar Den 5. marts 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen. Det fremgår af referat herfra, at administrator bl.a. oplyste, at andelsboligforeningen havde optaget 1 lån - underopdelt i 2 lån. Det fremgår endvidere af referatet, at det ikke var muligt at have renteswap på den del af lånet, der var tillægslån. Lånet bestod af et lån på kr , hvor der er en fast rente 5,02 % med renteswap samt et tillægslån på kr med variabel rente uden renteswap. Den 11. oktober 2009 skrev klagerne til indklagede bl.a.: I forbindelse med tegningen fik vi at vide, at boligudgiften androg kr , og at lånet, som andelsboligforeningen skulle finansiere købet af andelsboligerne med, var hjemtaget, således at boligafgiften var fast. På vores første fællesmøde i 2008 modtog vi melding om, at boligafgiften nu er kr , hvorfor vi må konstatere, at vi har modtaget forkerte oplysninger ved købet, og efterfølgende pr. 1. januar 2009 er boligafgiften steget yderligere kr. 102 pr. måned. Oplysningen ved tegning om, at lånet var hjemtaget, og at beløbet derfor var fast, har været forkert, og det medfører, at der er en forskel i den månedlige boligafgift på kr Vi har foranlediget, at denne forskel i ydelsen er blevet kapitaliseret til nutidsværdi. Nutidsværdien andrager [...] kr Vi anmoder herved om svar på, om I er villige til at betale det pågældende beløb ud fra betragtningen om, at jeres mægler [...] har givet forkerte oplysninger ved tegning af andelen. Da klagerne endnu ikke i januar 2010 havde modtaget svar fra indklagede eller dennes advokat, indgav de klage over indklagede til Klagenævnet for Ejendomsformidling den 14. januar Klagerne har bl.a. anført:

5 5 Det har vist sig, at klagernes boligydelse pr. 1. januar 2009 blev kr. 364 højere pr. måned end oplyst af indklagede, og indklagede skal derfor erstatte klagerne forskellen i boligydelsen i 30 år omregnet til nutidsværdi med tillæg af renter. Klagerne fik udleveret salgsopstilling af 18. september 2007, og boligydelsen i denne salgsopstilling var højere end oplyst i den første salgsopstilling af 14. september 2007, som klagerne fik udleveret. Indklagede forklarede, at dette skyldtes, at lånet nu var endeligt hjemtaget. Det fremgik da også af salgsopstillingen af 18. september 2007, at ydelsen var fast, idet lånet var hjemtaget. Klagernes revisor fik primo oktober 2007 bekræftet hos Nykredit, at lånet var fastlagt, og at når der var tale om et CIBOR-lån, betød dette, at Nykredit havde renterisikoen. Klagerne underskrev herefter tegningstilbuddet. For perioden 1/3 30/ har klagerne betalt husleje til sælger med kr pr. måned, hvilket tillige bekræftede klagerne i, at boligydelsen var korrekt oplyst. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. Det er korrekt, at lånet allerede var hjemtaget på tidspunktet for klagernes underskrift på tegningsaftalen, men der var tale om lån med variabel forrentning. Oplysningen i salgsopstillingen om, at ydelsen var fast, kan derfor ikke medføre, at klagerne kunne have en berettiget forventning om, at deres boligydelse ikke skulle ændre sig i takt med renteudviklingen for den CIBOR-rente, der dannede grundlag for låneoptagelsen. Indklagede har i tegningsaftalen anført boligydelsen med baggrund i de hjemtagne lån. Problemet synes at være, at der i forhold til det fastsatte kontante låneprovenu, er konstateret et kurstab på kr , men indklagede har ikke været bekendt med problematikken omkring kurstab på lånene, før sælgers tiltræden af klagernes tegningstilbud. Indklagede har således på intet tidspunkt været involveret i håndteringen af problemet. Øjensynligt har andelsboligforeningen optaget et højere tillægslån end kr , idet der i stedet er optaget lån med hovedstol kr Den ekstra høje boligydelse som følge heraf, kan på ingen måde lastes indklagede. Indklagede har i forbindelse med klagesagen været i kontakt med andelsboligforeningens administrator, der har oplyst, at klagernes boligydelse før 1. januar 2009 udgjorde kr Først fra 1. januar 2009 steg den til kr Såfremt nævnet måtte være af den opfattelse, at klager i et eller andet omfang har

6 6 ret til en erstatning, kan denne alene udmåles med baggrund i ydelsen før 1. januar 2009, idet den efterfølgende forhøjelse pr. 1. januar 2009 må forudsættes at have baggrund i de almindelige kvartalsvise tilpasninger i forhold til CIBOR-renten, som finder sted i hvert fald for det ene af de to lån i andelsboligforeningen. Herudover gøres det gældende, at der i en erstatningsberegning ikke skal kapitaliseres med 30, men alene 10 i henhold til gældende praksis. Endelig bemærker indklagede, at klagerne åbenbart forud for deres underskrivelse af tegningstilbuddet har haft adgang til rådgivning fra egen revisor. Nævnet udtaler: Administrator har den 6. januar 2009 til klagerne oplyst, at belåningen på kr betyder en fast boligafgift i de 30 år, lånet løber, samt oplyst, at det eneste, der kan påvirke boligafgiften er banklånet samt bidraget til realkreditinstituttet. Det fremgår videre af sagen, at klagerne før deres underskrift på tegningstilbuddet fik rådgivning af deres revisor, og klagerne har oplyst, at deres revisor af Nykredit fik oplyst, at lånet var fastlagt. Nævnet finder det herefter ikke kritisabelt, at indklagede i den af ham udarbejdede beregning over boligudgiften vedlagt salgsopstillingen af 18. september 2007 oplyste, at ydelsen var fast, idet lånet var hjemtaget. Nævnet lægger herefter til grund, at det er tillægslånet på kr , der har bevirket en forøgelse af klagernes boligydelse. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede forud for tegningstilbuddets underskrivelse var eller burde være bekendt med, at der havde været et kurstab på lånet optaget af andelsboligforeningen, der betød, at andelsboligforeningen var nødt til at optage et tillægslån. Nævnet finder herefter ikke, at det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev gjort bekendt hermed forinden underskrivelsen, herunder at dette eventuelt ville betyde en forhøjelse af boligydelsen. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede at betale erstatning eller godtgørelse til klagerne. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V.

7 Lone Kerrn-Jespersen formand 7

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder Nævnet har modtaget klagen den 29. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere