Nedsivning. Spildevandsløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedsivning. Spildevandsløsninger"

Transkript

1 Spildevandsrensning Spildevandsløsninger Nedsivning R BIO-BLOK som filtermedie ved nedsivning af af spildevand

2 BIO-BLOK filtermedie: BIO-BLOK er et fleksibelt filtermedie, som finder flere og flere anvendelsesmuligheder inden for nedsivning af spildevand. I det følgende beskrives de fire mest anvendte: Nedsivning af spildevand ved hjælp af BIO-BLOK. Nedsivning af biologisk renset spildevand. Lukkede pileanlæg. Åbne pileanlæg. Nedsivning af spildevand ved hjælp af BIO-BLOK : helårsboliger i Danmark er ikke tilsluttet et offentligt kloaknet. Regionsplaner landet over har som målsætning, at forurening via spildevandet fra disse ejendomme skal nedbringes. Derfor arbejder kommunerne med spildevands planer, der forventes at munde ud i, at ejendomme vil have tilladelse til at etablere et nedsivningssystem for husspildevand. Et nedsivningssystem er normalt opbygget af en bundfældningstank samt en fordeler brønd, hvorfra det mekanisk rensede spildevand for deles over en 2 x 15 m grus faskine. For delerbrønden kan udformes som en pumpestation, hvorfra spildevandet trykkes ud i et fordelerrør, eller systemet kan ud formes som et gravitationssystem. Det anbefales, at der kun etableres trykfordelingssystem. 3-kammer bundfældningsbassin Pumpe-/fordelerbrønd Formålet er, at spilde vandet renses biologisk af mikroorganismer i grusfaskinen, før det ledes tilbage til grundvandet. Ved biologisk rensning af spilde vand er det mikroorganis merne, der spiller hovedrollen. Deres livs betingelser i form af adgang til ilt, næring og andre stoffer er af afgø ren de betydning for, om de evner at rense spildevandet. Tilstedeværelsen af ilt er den vig tigste faktor. Men indholdet af ilt er lavt i traditi onelt opbyggede grus faskiner, fordi der kun er ringe hul rum i gruset. Derfor er der dårlig kontakt mellem spildevandet og luftens ilt, og det giver en dårligere rensning. EXPO-NET Danmark A/S har ud viklet en metode, hvorved oven nævnte primitive nedsivningsanlæg kan forbedres ved hjælp af BIO-BLOK filtermediet. Metoden er simpel, idet man blot udskifter den grusmængde, der normalt anvendes til nedsivning af spildevandet, med et effektivt fil termedie, således at mikroorga nismer og ilt er til stede i et betyde ligt større omfang. Dermed fås en bedre biolo gisk rensning af spilde vandet. Samtidig fås en stor arbejdsbespa relse, idet 8 m 3 grus kan udskiftes med 1,86 m 3 BIO-BLOK 150 (11 stk.). Disse 11 stk. BIO-BLOK 150 vejer ca. 150 kg, mens 8 m 3 grus vejer ca kg. Det betyder besparelser i opgrav ning, transport og udgifter til depo nering samt ikke mindst arbejdsløn. 2 x 15m grusfaskine 2 m BIO-BLOK 150 En BIO-BLOK 150 består af 10 x 10 rør som vist på billedet. Den opdeles let i fem flader à to rør ved hjælp af en skarp sav. Rørene placeres vandret i forlæn gelse af hinanden i en 50 cm bred udgravning. For at opnå en optimal fordeling og opiltning af spilde vandet samt en optimal udnyttelse af den biologi ske over flade i filter mediet skal filterrørene placeres vandret i to rørs bredde, svarende til en bredde på 11 cm. Trykforde lingsrøret monteres i toppen af BIO-BLOK filtermediet, og top og sider dækkes med fiberdug, som hindrer, at jord og andet trænger ind i faskinen. Sam tidig tillader fiberdugen, at spildevandet inde i faskinen kan sive ud gennem siderne af elementet. Til sidste etableres ventilation af BIO- BLOK faskinen, således at der fås en god kontakt mellem luftens ilt og spildevandet samt de mikroorganis mer, som vokser på den store overflade i BIO-BLOK filtermediet. Herefter kan udgravningen tildæk kes, og nedsivningsanlægget er færdigt og klart til drift. Biologiske betragtninger: Ved anvendelse af BIO-BLOK 150 som nedsivningsmedie for me kanisk renset spil devand kan man betragte dette system som en kombination af et rislefilter og et dykket filter. Ovennævnte principplan viser, hvordan et nedsivningsanlæg normalt er opbygget.

3 Terræn Trykfordelerrør Udsivning af spildevand Fiberdug BIO-BLOK 150 HD (opdelt i 2 rør, sidefladen 55 x 55 cm) Opgravningen efterfyldes med groft sand Systemet set set fra fra oven siden Tværsnit af BIO-BLOK faskine 11cm cm Tværsnit af BIO-BLOK faskine Set fra siden ser systemet således ud: Udluftning Udluftning 3-kammer 3-kammer bundfældningsbassin bundfældningsbassin Terræn Terræn Fordelerrør Fordelerrør BIO-BLOK BIO-BLOK HD HD Pumpe- Pumpebrønd brønd Min. Min. 1 m Grundvandsspejl Grundvandsspejl Princip af længdesnit, som viser, hvordan nedsivningsanlæg opbygges. Systemet set fra oven Systemet set fra siden 3. Når der Biologiske pumpes mellem betragtninger: 100 og 200 l spildevand over filtermediet pr. gang, Ved iltes spilde anvendelse vandet meget af BIO-BLOK kraftigt, idet 150 HD vand som strålerne nedsivningsmedie fra for delerrøret for vil blive mekanisk slået i stykker renset af spildevand vandrette kan BIO- man betragte BLOK rør. dette system som en kombination af et rislefilter og et dykket Derved filter. får spildevandet en god kontakt til den luft, som er i BIO-BLOK filter- Når mediet, der og pumpes spildevandet mellem vil 100 blive og opiltet. 200 l spildevand over filtermediet pr. BIO-BLOK gang, iltes 150 spildevandet har en hul rums meget procent kraftigt, på 88, hvilket idet vandstrålerne betyder, at filteret fra er fordelerrøret vil blive slået i stykker af de vandrette BIO-BLOK rør. let at ventilere via en udluftning. Ved den nævnte udpumpning vil spildevandet sam tidig få en god kontakt til Princip af længdesnit, som viser, hvordan nedsivningsanlæg opbygges. Derved får spildevandet en god spildevand og en stor overflade at kontakt filter mediets til luftens store over ilt, som flade. er Herved i BIO- vokse på. BLOK gives mikroorganis merne Spildevand fra én beboelse: elementet, og spildevandet optimale forhold blive med opiltet. kontakt til opiltet spildevand Ved afslutning 3 /år eller 548 l/dag af pumpesekvensen = 200m vil og en stor overflade at vokse på. vil Samlet den nederste organisk belastning/døgn: del af filteret være BIO-BLOK 150 har en hulrums- dækket 5 x 60 g/person: af spildevand samtidig Ved afslutning af pumpesekvensen = 300 g BOD/døgn procent på 88, hvilket betyder, at med, at den øverste del virker som filteret vil den nederste er let at ventilere del af filteret via være en et Biologisk rislefilter. tilgængeligt Derved areal udnyttes i hele udluftning. dækket af spildevand samtidig med, at filtrets BIO-BLOK tilgængelige 150 ved en biologiske den øverste del virker som et rislefilter. 1 mm filterhudsbelægning: areal. Ved Derved den udnyttes nævnte hele udpumpning filtrets tilgænge- min. 268 m vil 2 /m 3 spildevandet lige biolo giske samtidig areal. få en god Af Samlet boksen biologisk fremgår tilgængeligt det, hvor areal stor i et kontakt til filtermediets store over- biologisk BIO-BLOK belastning, nedsivningsanlæg: der kan foreflade. Efterfølgende Herved fremgår gives mikroorganis- det, hvor 490 m komme 2 i et BIO-BLOK nedsiv- stor biologisk belast ning, der kan merne optimale forhold med ningsanlæg: fore komme i BIO-BLOK Biologisk omsætning: nedsivningsanlæg: < 4 g/m 2 x kontakt til opiltet 300/490 = 0,61 g BOD/ m 2 x døgn døgn

4 Omsætningen på 4 g/m 2 x døgn svarer til en normal biologisk om sætning i et rislefilter. Ved en så lav organisk belastning som 0,61 g BOD/m 2 x døgn vil man sandsyn ligvis opnå fuld nitrifikation i BIO-BLOK filtermediet. Jordpåfyldning udført som en mile, som eventuelt kan beplantes med pil eller andre planter. Hvis der plantes, isoleres kun over trykrørene. Trykfordelerrør Evt. trykfast isolering Det betyder, at man opnår en normal biologisk rensning i BIO-BLOK filtermediet, hvorefter man vil opnå en denitrifikation i jorden, hvor den egentlige nedsivning vil foregå. Afhængig af, hvilken jord der ned sives i, vil fosfor bindes i jorden i større eller mindre grad. Såfremt jorden er mindre nedsiv ningsegnet, eller grundvandet står højt, kan nedsivningsanlægget med fordel hæves. Derved kan nedsivningen udføres i form som en sandmile helt eller delvist over terræn. I det viste principforslag anvendes BIO- BLOK 150 delt op i strenge à to rør. Højden halveres, således at filtermediet kun er 27,5 cm højt svarende til fem rør. For at opnå det samme nedsiv ningsvolumen er antallet af rør forøget fra to til fire. Følgende kan konkluderes om BIO- BLOK nedsivningsanlæg: Bedre biologisk rensning. Kan etableres med mindre nedgravningsdybder. Arbejdsbesparende. Ressourcebesparende med hensyn til grus. Mindre transport af jord/grus. Mindre deponeringsafgift. Opfylder Miljøstyrelsens vejledningsintentioner, selvom gruset er udskiftet med BIO-BLOK filtermediet. For nedsivningsanlæg gælder følgende: Nedsivningsanlæg lever op til alle renseklasser (O, SO, OP, SOP). Ikke alle jordtyper er egnet til nedsivning. Såfremt grundvandet ligger højt, kan anlægget med fordel hæves (mile). Eks. terræn Højtliggende grundvand Principforslag til opbygning af en mile Der er afstandskrav fra vandindvindinger, drænrør og vandløb m.m. Søg kommunen om tilladelse til nedsivning. Der skal betales mindste spildevandsafgift af anlægget. Når der foreligger kendskab til jordbundsforholdene på det aktuelle sted, kan nedsivnings anlæggets dimensioner fastsættes ud fra følgende: Jordtype Kapacitet Drænlængde Groft sand, fint sand og 5 PE 30 m siltet sand Silt 5 PE 45 m 30 m drænlængde 5 PE 11 stk. BIO-BLOK m drænlængde 5 PE 17 stk. BIO-BLOK 150 Hvis nedsivningsanlægget place res, så BIO-BLOK filtermediet bliver udsat for så stort et tryk, kan der i stedet anvendes den stærkere BIO-BLOK 150 HD. Ønskes der en færdig pakkeløsning, kan Ivar Haahr A/S kontaktes på: tlf Se også Min. 1 m Groft sandfyld Principforslag til opbygning af en mile Nedsivning af biologisk renset spildevand: Med det formål at undgå at skulle etablere kemisk fældning i små biologiske renseanlæg har Miljø styrelsen i brev af 26. april 2004 givet udtryk for, at nedsivning af biologisk renset spildevand er en aktuel løsning. Denne løsning vil være mere grøn end andre forslag, idet fos for på denne måde bindes natur ligt i jorden. Samtidig vil den billig gøre både etablering og drift af renseanlægget. Følgende besparelser vil i skrivende stund kunne opnås: Installation af kemisk fældning i minirenseanlæg: ca ,- kr. Levetid: 5 7 år. Min. 1 m Indkøb af flotationsmiddel: ca. 700,- kr./år Afledningsafgifter til staten er for minirenseanlæg 2,40 kr./m 3. Ændres afløbsformen til nedsivning, er afledningsafgiften på 0,75 kr./m 3. Antager man, at det gennemsnitlige vandforbrug er på 200 m 3 /år, vil den årlige besparelse blive på: ca. 330,- kr./år. Det er således ikke ubetydelige beløb, der kan spares igennem en tidsperiode. Kravene for at opnå en nedsivning af renset biologisk spildevand er de samme som for nedsivning af spildevand efter et 3-kammers bundfældningsbassin.

5 Typegodkendt minirenseanlæg fra: K/S BioKube Typegodkendt minirenseanlæg (WehoMini) fra: KWH Pipe (Denmark) AS Det vil sige følgende krav er gældende: Vandindvindings- 300 m, kan anlæg, drikkevand nedsættes til 75 m Dræn, vandløb, grøft, søer el. hav Højeste grundvandstand Skel Min. 25 m Min. 1 m 5 m tilstræbes Beboelse eller 5 m tilstræbes bygning m. kælder Andre bygninger 5 m tilstræbes Det er den lokale kommune, der skal give tilladelse til etablering af et sivedræn for renset biologisk spildevand, som har en kapacitet på under 30 PE. Ønskes yderligere oplysninger om minirenseanlæg, kan følgende firmaer, der alle leverer typegodkendte minirenseanlæg, kontaktes: K/S BioKube tlf.: KWH Pipe (Denmark) AS tlf.: I det følgende anvises, hvordan man lettest etablerer et sivedræn for renset biologisk spildevand ved hjælp af BIO- BLOK 80 HD G. Beregnings forudsætninger: Afløbet fra et biologisk renseanlæg vil være på ca. 720 l/døgn, svarende til 8,3 x 10 6 m 3 /sek. BIO-BLOK 80 HD G består af 8 x 8 rør, som er svejset sammen i enderne. Længden af disse rør er 55 cm. Dette BIO-BLOK filtermedie opdeles let i fire flader à to rør ved hjælp af en skarp sav. Disse flader sættes derefter i forlængelse af hinanden, således at de danner en langstrakt nedsiv ningsflade i jorden. Netrørene skal stå lodret. Top og sider indpakkes i fiberdug. Lodret udsivningsareal af 1 stk. BIO- BLOK 80 HD G, 54 x 54 x 55 cm, som opdeles i fire flader à to rør: A = 1 x 4 x 0,54 x 0,55 x 2 =2,37 m 2 Derved er der behov for nedenstående lodrette udsivningsarealer: Dette betyder, at der uden proble mer kan etableres ovennævnte nedsivningsanlæg i grus, sand og de fleste silt- og sandblandede lerforekomster. Størrelsen af nedsivningsanlægget i lerjord bør fastlægges via en måling på stedet. Tilløbet til nedsivningsanlægget kan - afhængig af placeringen - ud føres via gravitation eller ved hjælp af et tryksystem. Jordtype K-værdi Udsivningsareal Antal Groft sand 1x10-3 m/sek. 0,0083 m 2 2 stk. Fint sand 1x10-4 m/sek. 0,083 m 2 4 stk. Silt 1x10-5 m/sek. 0,83 m 2 4 stk. Sandblandet ler 1x10-6 m/sek. 8,3 m 2 4 stk. Siltet ler 1x10-7 m/sek. 83,0 m 2 35 stk. New-Line Faaborg A/S tlf.:

6 Lukkede pilerensnings anlæg: Lukkede pilerensningsanlæg er betegnelse for anlæg, hvor det regn vand, der falder i anlægget, samt det spildevand, der tilføres anlægget, fordampes via pile træernes blade. Pileanlægget er monteret med en membran i bunden og har ikke afløb. Pile anlægget dimensioneres efter spildevandsmængden i den aktuelle husstand og nedbørs mængden på stedet. Pileanlægget etableres i en udgravning, som fores med en tæt mem bran. Der skal monteres et dræn i bunden, således at det er muligt at fjerne vand fra anlægget. Derefter lægges jorden tilbage i anlægget, og til sidst plantes anlægget til. Pilerødder optager al næring m.v. fra spildevandet. Pilerensningsanlæg Pil fordamper alt spildevand og regnvand, der falder i anlægget. Geotekstil beskytter geomembranen mod gennemskæring af sten m.v. Lukket pilerensningsanlæg Geomembran Halm eller geotekstil beskytter geomembranen på oversiden mod skader ved ilægning af jord. Spildevandet passerer en bundfældningstank på minimum l, hvorefter det pumpes til anlægget, hvor piletræerne optager vandet og fordamper det. For at kunne fordele spildevandet fra bundfældningstanken etableres der i midten af anlægget en streng af BIO- BLOK 80 HD G (to til fire rør) med et trykfordelerrør på toppen. Jord Fordelerstreng Pumpeslange Pumpestation med dykpumpe BIO-BLOK 80 HD G Bundfældningstanke Spulebrønd I anlægsarealet plantes seks rækker pil af tre forskellige kloner. Pilene fjerner næringsstofferne fra spilde vandet og bruger dem til vækst. For at fjerne stofferne fra anlægget, så de ikke ophobes, beskæres pilene oftest med halvdelen hvert år. Der er ingen risiko ved at anvende pilene til opvarmnings formål. BIO-BLOK som fordelingsblok 8.0 Kravet er 1 m 2 overflade pr. løbende meter fordelerstreng. BIO-BLOK filtermediets overkant ligger helt op til jordoverfladen. Fordelingsblokken er dækket af en let gennemstrømmelig fiberdug. BIO-BLOK filtermediet dækkes til sidst af en 0,7 m jordvold, som skal sikre mod frost og lugtgener. 0,1 m sand eller underjord Inspektions- og pumperør Inspektionsrør 0,6 0,38 0,4 evt. 0,10 m sand 2,08 BIO-BLOK 80 HD G 0,3 1,5 Piletræer kan fjerne alle stoffer fra anlægget bortset fra salt. Saltkoncentrationen i vandet vil derfor stige år for år for til sidst at blive et problem for piletræerne. Derfor skal der formodentligt hvert 12. år i august måned fjernes det vand og salt, som pilene ikke har fjernet. Dette vand kan køres til kommunal rensning. For lukkede pileanlæg gør følgende forhold sig gældende: Pileanlæg med tæt bund lever op til alle renseklasser (O, SO, OP, SOP). Minimum afstandskrav til vand boring og skel er 15 m og 2,5 m. Kommunen godkender alle anlæg. Der skal ikke betales spildevandsafgift af anlægget. Dræn 5,0 Flise 1,5 Tværsnit af lukket pileanlæg

7 Åbne pilerensningsanlæg: Åbne pilerensningsanlæg er betegnelse for anlæg, hvor en del af regnvandet og spildevandet fordampes via piletræernes blade. Den resterende del af regnvandet og spildevandet nedsives til grund vandet. Pileanlægget monteres uden membran i bunden. Pilevegetationsfilter (åbent pilerensningsanlæg) Pil fordamper alt spildevand og regnvand, der falder i anlægget. Bundfældningstanke Åbne pilerensningsanlæg, også benævnt som pileanlæg med ned sivning, er billigere at etablere end traditionelle nedsivningsanlæg. Anlægget er tillige ikke så afhæn gigt af jordens egnethed til nedsivning. Åbne pilerenseanlæg er underlagt de samme restriktioner vedrørende afstandskrav som ned sivnings anlæg. Derfor kan anlægget ikke anvendes overalt. Spildevandet passerer en bundfældningstank på minimum l, hvorefter det pumpes til anlægget til fordampning eller nedsivning. For at kunne fordele spildevandet fra bundfældningstanken etableres der to strenge af BIO-BLOK 80 HD G (to til fire rør) med et trykfor delerrør på toppen. Kravet er 1 m 2 overflade pr. løbende meter for delerstreng. Afstanden mellem de to strenge skal være ca. 2 m. BIO- BLOK filtermediets overkant ligger helt op til jordoverfladen. Fordelingsblokken er dækket af en let gennemstrømmelig fiberdug. BIO-BLOK filtermediet dækkes til sidst af en 0,7 m jordvold, som skal sikre mod frost og lugtgener. Pilerødder optager al næring m.v. fra spildevandet BIO-BLOK 80 HD G Åbent pilerensningsanlæg Hele anlægget er omkranset af en 0,3 m jordvold for at forhindre overfladevand i at strømme ind i nedsivningsområdet. Der plantes to rækker pil på hver af ydersiderne af fordelerstrengene og to rækker imellem. Anlægget er tryksat med en lille dykpumpe med niveauregulering fra en separat brønd eller fra en pumpebrønd i bundfældnings tanken. Som udgangspunkt er anlægs bredden på 8 m, og længden beregnes, således at det i princip pet er i stand til at fordampe hele mængden af spildevand og nedbør på stedet. Hvis man anvender disse forudsætninger, skal jordens evne til nedsivning ikke under søges. Hvis jorden er velegnet til nedsiv ning, kan anlægsstørrelsen ned sættes med %. I forbin delse med fastlæggelse af jordens nedsivningsevne henvises der til Retningslinier for Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE. Jord Fordelerstreng Pumpeslange Pumpestation med dykpumpe Spulebrønd For åbne pileanlæg gør følgende forhold sig gældende: Åbne pileanlæg lever op til alle renseklasser (O, SO, OP, SOP). Ikke alle jordtyper er egnet til nedsivning. Der er afstandskrav fra vandindvindinger, drænrør og vandløb m.m. Kommunen godkender alle anlæg. Der skal betales mindste spildevandsafgift af anlægget. Firmaet Center for Recirkulering kan udarbejde dimensionerings forslag og kan kontaktes på: tlf Se også Firmaet Ivar Haahr A/S har specia li seret sig i at levere pakkeløsnin ger for åbne og lukkede pilerens ningsanlæg. Ivar Haahr A/S kan kontaktes på: tlf Se også Teknisk assistance: Vore ingeniører står gerne til rådig - hed med gratis og uforpligtende rådgivning omkring di mensionering og etablering af nedsivningsanlæg: BIO-BLOK 80 HD G EXPO-NET Danmark A/S Georg Jensens Vej 5 DK-9800 Hjørring Phone: Fax.: Hjemmeside: Tværsnit af åbent pileanlæg

8 Billedserie: Tryk: Svanemærke-licens nr /14 Effektiv transport Hurtig aflæsning BIO-BLOK 80 HD G i pileanlæg Pileanlæg Nedsivning af spildevand Nedsivning af spildevand Tekniske specifikationer: Type BIO-BLOK 80 HD G BIO-BLOK 150 BIO-BLOK 150 HD Dimension (B x L x H) 54 x 54 x 55 cm 55 x 55 x 55 cm 55 x 55 x 55 cm Antal elementer pr. m 3 6,23 stk. 6,00 stk. 6,00 stk. Volumen 160 liter 166 liter 166 liter Hulrumsprocent 95 % 88 % 88 % Vandvolumen 152 liter 146 liter 146 liter Vægt ca. 9,5 kilo ca. 9,8 kilo 13,1 kilo Vægtfylde 0,95 0,60 0,95 Varenummer VVS-nummer Georg Jensens Vej 5 - DK-9800 Hjørring - Phone: Fax:

Spildevandsløsninger

Spildevandsløsninger Spildevandsrensning Spildevandsløsninger BIO-BLOK som filtermedie ved nedsivning af spildevand www.nedsivningsanlaeg.dk BIO-BLOK filtermedie: BIO-BLOK er et fleksibelt filtermedie, som finder flere og

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Fremtidens biologiske rensning af spildevand

Fremtidens biologiske rensning af spildevand RENSNING AF SPILDEVAND INDUSTRI SLAGTERIER LUFT- RENSNING FISKEINDUSTRI MEJERIER BEBOELSER RENSEANLÆG DANMARK A/S Fremtidens biologiske rensning af spildevand Som et resultat af mange års erfaring har

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Sortiment Varenummer Produkt 230010 Oldebjerg regnvandstunnel 300 l. 231004 Endeplade 2 stk. 19181280 Samlepinde til regnvandstunnel 6 stk. Udluftning ø110mm Inspektionslåg

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand 1. Adresse Matrikel nr. 2. Ansøgningen vedrører: Nyanlæg Fornyelse af eksisterende anlæg Lovliggørelse af eksist anlæg 3. Spildevandsanlægget skal

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Om udfyldning af ansøgningsskema

Om udfyldning af ansøgningsskema Natur Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Regnvandsfaskine. Afled og rens regnvandet enkelt, effektivt og miljøvenligt. Sådan etableres en effektiv BIO-BLOK. Let håndtering EXPO-NET

Regnvandsfaskine. Afled og rens regnvandet enkelt, effektivt og miljøvenligt. Sådan etableres en effektiv BIO-BLOK. Let håndtering EXPO-NET Gør det selv Regnvandsfaskine Sådan etableres en effektiv BIO-BLOK regnvandsfaskine Let håndtering Inden arbejdet påbegyndes, skal du huske at indhente en tilladelse fra den lokale myndighed til at anlægge

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Bortskaffelse af spildevand i områder uden kloakker

Bortskaffelse af spildevand i områder uden kloakker Bortskaffelse af spildevand i områder uden kloakker v/inge Faldager, 1 s hovedaktiviteter Prøvning og udvikling af prøvningsmetoder Skadesudredning Kontrolordninger: Ledningsrenovering DTVK (TV-inspektion)

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Ansøgning om etablering af pileanlæg

Ansøgning om etablering af pileanlæg Ansøgning om etablering af pileanlæg Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pileanlæg - Ansøgningsskema 1. Det

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Aarhus Kommune. Nedsivningsbrønde. Oktober 2011. Ref.: Nedsivningsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Nedsivningsbrønde. Oktober 2011. Ref.: Nedsivningsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Nedsivningsbrønde Oktober 2011 Ref.: Nedsivningsbrønde Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav

Læs mere

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg Sådan virker det Pilen har fra naturens hånd helt enestående renseevner. Det tæt forgrenede rodnet optager og omsætter spildevandet til vedmasse og der sker

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand Journal nr. BBiillaagg 11 Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg ed udledning af renset spildevand Beplantet filteranlæg opbygget so anført i "Retningslinier for

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejledning Til indretning af boringer September 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Vandafstrømning på vejen Formål: Hvordan forsinker man vandet der hvor det rammer? Her skal I styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering Etablering af store bundfældningsbassiner med slamskraber er ofte en kostbart investering. Driften af disse bassiner kan være meget uregelmæssigt, idet bundfældningsbassinerne naturligvis er meget afhængig

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf.

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf. Rudersdal Kommune Retningslinjer for udførelse af faskiner April 2011 Rudersdal Kommune Natur og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 4611 0000 Tekstudkast og fotos Teknologisk institut Tegninger Claus Riis

Læs mere

Håndtering af spildevand i det åbne land. 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke

Håndtering af spildevand i det åbne land. 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke Håndtering af spildevand i det åbne land 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke 3-kammertanke, bundfældningstanke og septiktanke 5 PE WaterCares bundfældningstanke er udviklet i et samarbejde mellem

Læs mere

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO Renseanlæg som opfylder renseklasse SO På de følgende sider beskrives de typer af renseanlæg som kan opfylde renseklasse SO. Før alle anlæg skal der etableres en godkendt bundfældningstank. Arbejdes skal

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre Januar 2015 Indholdsfortegnelse Emne Side Generelle forhold i forbindelse med installation af BioKube Mars 3 Ins 1 - Modtagekontrol 4 Ins

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Pilerensningsanlæg. Pileanlæg op til 30 PE Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Begge anlægstyper er SOP anlæg

Pilerensningsanlæg. Pileanlæg op til 30 PE Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Begge anlægstyper er SOP anlæg Pileanlæg op til 30 PE Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Begge anlægstyper er SOP anlæg Status på anlæg efter 18 år. 23 år på Amdis anlæg i Tappernøje. Nye typer og erfaringer hermed. Hydraulisk omsætning

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Vegetationsfilter med pil til overfladevand

Vegetationsfilter med pil til overfladevand Vegetationsfilter med pil til overfladevand Recirkulering af overfladevand fra beton- og areal med muslingeskaller omkring hønsehus ved ejendommen. Det skal understreges, at det er vand som normalt ikke

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Inge Faldager,, 1 Afløbsinstallationerne Filtre i jord Tanke i jord Ledninger i jord Overløb Sikring mod tilbagestrømning 2 Filtre 3 Filtre Der skal anvendes

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand 1. EJENDOM Vejnavn og husnummer Ejerlav og matrikelnummer Postnummer og by Type af beboelse Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. EJER

Læs mere

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE LANGELAND FORSYNING A/S Att.: Berit Bang-Jensen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

Regnvandsfaskine BIO-BLOK

Regnvandsfaskine BIO-BLOK Regnvandsfaskine BIO-BLOK L Adgang til rent drikkevand er basalt for vores eksistens. Derfor giver det god mening at tilbageføre mest muligt regnvand til vores grundvand. Med BIO-BLOK regnvandsfaskine

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Regnvandsfaskine. BIO-BLOK elementer med renseeffekt til lokal afledning af regnvand. www.faskine.dk

Regnvandsfaskine. BIO-BLOK elementer med renseeffekt til lokal afledning af regnvand. www.faskine.dk Regnvandsfaskine BIO-BLOK elementer med renseeffekt til lokal afledning af regnvand www.faskine.dk 1. Indledning: Vi slider hårdt på grundvandsressourcerne, når vi via regn- og spildevandsledninger bortleder

Læs mere

VENUS 1850 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

VENUS 1850 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre VENUS 1850 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne Side Generelle forhold i forbindelse med installation af BioKube Venus 3 Ins 1 - Modtagekontrol 4 Ins

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

BioKube kan benyttes i et sommerhus.

BioKube kan benyttes i et sommerhus. BioKube kan benyttes i et sommerhus. Typegodkendelsen dækker ikke direkte brugen af minirenseanlæg i sommerhuse. By- og Landskabsstyrelsen udtaler at det er fabrikanten af den pågældende type minirenseanlæg,

Læs mere