Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering"

Transkript

1 Torvegade Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Baggrund Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget har, henholdsvis den 14. og 18. november 2014, anmodet Teknik & Miljø om at arbejde videre med et Parkeringshus-projekt i Danmarksgade 62. I Danmarksgade 62 er der i dag parkering. I det følgende er der nærmere gjort rede for: 1. Lokalplan 2. Adgangsforhold 3. Økonomi a. Salg af dele af Parkeringshuset til privat parkering b. Salg af P-fondspladser c. Betalingsparkering i. Årskort ii. Traditionel betalingsparkering d. Samlet økonomi for opførelse og drift af P-hus e. Økonomisk risikoanalyse 4. Byggeprogram 5. Midlertidig parkeringssituation indtil P-huset er opført 6. Konklusion og forslag til videre proces. 1. Lokalplan Der skal udarbejdes lokalplan for Danmarksgade 62, så der skabes mulighed for opførelse af P-hus. Lokalplanen vil fastlægge de overordnede rammer for bl.a., hvor meget der må bygges på den ca m2 store grund. Udgangspunktet vil være, at der skal kunne opføres et parkeringshus i matriklens længderetning mod Danmarksgade (jævnfør efterfølgende skitse). Det skal fastsættes, i hvor mange etager P-huset kan opføres. Såfremt den øverste etage bliver åben, regnes denne ikke med som en Telefon Telefax

2 etage. I dette notat er der taget udgangspunkt i et P-hus med 400 pladser i 5 etager (kommuneplanen åbner mulighed herfor). Derudover skal lokalplanen fastsætte de overordnede rammer for facaderne, og konsekvenserne i forhold til omkringliggende byggeri skal beskrives nærmere. Det anbefales, at lokalplanen fastsætter rammerne således, at der bliver mulighed for at udvide P-huset mod syd, såfremt det fremadrettet måtte vise sig hensigtsmæssigt. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal der gennemføres en VVM-screening, der klarlægger om opførelse af et P-hus, på den pågældende lokalitet, er VVM-pligtigt. 2. Adgangsforhold Der er i alt 5 ejendomme, der har tinglyst deklaration om vejadgang over den nuværende parkeringsplads til Danmarksgade. For deklarationerne gælder, at der er mulighed for at ændre på det nuværende forløb, hvis minimumskrav om bredder opfyldes. For ejendommen Borgergade 68 er der en særlig problemstilling, idet ejendommen har nedkørsel til parkeringskælder fra parkeringspladsen og vinduer i østlig gavl. Der skal derfor sikres færdselsadgang frem til rampen til parkeringskælderen

3 3. Økonomi Finansieringen af huset kan ske ved en kombination af salg af dele af P- huset, salg af P-fondspladser og gennem flere former for betalingsparkering. A. Salg af dele af Parkeringshuset til privat parkering Finansieringsmodellen for P-huset er baseret på, at dele af parkeringshuset sælges til private. Ved at tilbyde P-pladser i parkeringshuset til private, kan private bygherrer, der står overfor et parkeringskrav i forbindelse med opførelse af nybyggeri (hotel, kontor mv.), opfylde dette, ved at købe et antal pladser i P-huset. Som offentlig bygherre af parkeringshuset skal Esbjerg Kommune sikre, at der ved salget af pladserne sker ligebehandling, dvs., at alle skal have mulighed for at købe de pladser, der sættes til salg. Salget skal ske gennem udbud, hvor der kan fastsættes en mindstepris svarende til opførelsesprisen. Udbuddet kan være på et bestemt antal pladser. De dele af P-huset (P-pladserne), der bliver solgt til private, skal indrettes, så de tydeligt er adskilt fra de offentligt tilgængelige pladser (ejerlejlighedskonstruktion). Det kan ske ved at opsætte skillevægge (trådnet), der indrammer de pågældende pladser. Tilsvarende er udført i Region Syddanmarks P-hus på Remisen, hvor Esbjerg Kommunes P-fond har købt 100 P-pladser. I beregningsforudsætningerne for dette notat er der taget udgangspunkt i en konkret henvendelse om et hotelbyggeri. Det forudsættes ud fra størrelsen af det konkrete projekt, at det vil udløse et parkeringskrav på 50 P-pladser. Parkeringskravet vil i givet fald kunne opfyldes gennem køb af 50 P-pladser i parkeringshuset. De 50 pladser er beregnet ud fra det parkeringskrav, der blev stillet i lokalplan 431 fra 2002 for Hotel Britannia. Her blev der stillet følgende krav til parkeringspladser: 1 parkeringsbås for hver: 33 1/3 m2 etageareal til restaurations- og kongreslokaler 75 m2 etageareal til liberale erhverv 100 m2 etageareal til hoteldrift, værelser og tilknyttede arealer som gange, depoter ol. Et hotel på ca m2, med restaurations- og kongreslokaler, vil udløse et krav om P-pladser (hvis ca. 15 % udlægges til restauration/konferencelokaler). Heraf forudsættes 5-10 P-pladser at kunne anlægges på egen grund. B. Salg af P-fondspladser I et nyt parkeringshus vil der blive tilført et antal nye offentligt tilgængelige P-pladser. Antallet af nye offentligt tilgængelige P-pladser, er kapaciteten i P-huset fratrukket de P-pladser, der sælges til private og de offentligt tilgængelige P-pladser, der nedlægges i forbindelse med opførelsen af P-huset

4 Ved opførelse af et parkeringshus med 400 pladser vil der blive 250 nye pladser, der kan sælges i P-fonden til 50 % af opførelsesprisen (400 pladser 50 pladser der sælges de 100 eksisterende pladser, der forsvinder fra Danmarksgade 62). Der er ikke noget til hinder for, at der kan opkræves betalingsparkering på P-fondspladserne. C. Betalingsparkering I den offentligt tilgængelige del af P-huset kan indtægter tilvejebringes ved at indføre betalingsparkering. Det kan enten ske i form af salg af årskort eller ved opkrævning af traditionelle P-afgifter. i. Årskort Der forudsættes, at der i P-huset bliver tidsbegrænset parkering på 2 timer, som det er tilfældet på parkeringspladsen i Danmarksgade 62 i dag. Salg af årskort (eller månedskort) er en form for betalingsparkering, som kendes fra andre byer. Med årskortet køber man i princippet en P-billet med meget lang løbetid. Fordelen ved årskortet er, at det ikke kræver indkøb af billetautomater og service heraf. Salget af kortet vil kunne foregå på samme måde, som salget af P-licenser i Ribe og ved Sydvestjysk Sygehus. I finansieringsregnestykket er anvendt en pris på 4000 kr. pr. år. (nettoindtægt). Prisen er fastsat ud fra, hvad der betales for årskort til parkering i Vejle (4200 kr.) og på, hvad der betales for parkering på private pladser i Esbjerg centrum (ca kr.). Køb af årskort skal tilbydes alle interesserede, hvorved ligebehandling sikres. Tilbuddet vil formentlig navnlig være attraktivt for personer, der arbejder i centrum, og som har et ønske om for at stille bilen tæt ved deres arbejdsplads. Ved køb af et årskort er man ikke garanteret en plads i P-huset, der kan være fuldt optaget. Det vurderes dog, at der kun meget sjældent vil opstå en situation, hvor huset vil være helt fyldt, særligt på tider, hvor bilister med årskort ønsker at parkere i P-huset (typisk formiddag). I og med bilisten med et årskort ikke disponerer over en fast plads, kan P-huset udnyttes bedre. På dage/tidspunkter, hvor bilisten med årskort ikke benytter P-huset, kan den ledige kapacitet udnyttes af andre. Det vurderes, ud fra forespørgsel i Cityforeningen, at der vil kunne sælges 150 årskort forudsat, at prisen ligger på samme niveau, som parkering på de private pladser i Esbjerg centrum. ii. Traditionel betalingsparkering Derudover kan der indføres traditionel betaling for parkering i P-huset, med opstilling af parkeringsautomater. Den form for betalingsparkering kan enten gennemføres alene i selve P- huset eller i et større område af Esbjerg Centrum

5 Ved kun at indføre parkometer-betalingsparkering i selve P-huset er der risiko for, at bilister fravælger at parkere i P-huset og i stedet parkerer andre steder. Prisen for parkering er derfor afgørende for, hvor mange der ønsker at benytte P-huset. Sættes timebetalingen højt, eksempelvis til kr. pr. time, vil rigtig mange fravælge P-huset. Omvendt vil en lavere timepris (fx 5-6 kr. pr. time) give flere betalende i P-huset, men færre indtægter pr. P-plads til dækning at omkostningerne ved indførelse/drift af betalingsautomater i P-huset. Udgiften til etablering og drift af parkeringsautomater, vurderes ud fra henvendelse hos leverandør, at være på ca kr. årligt (ved en levetid for automaterne på 5 år). Dette er baseret på et system uden bomme, der udelukkende opererer med kortbetaling. Derudover kommer udgifter til transaktionsomkostninger for betaling med kort på ca. 0,50 kr. pr. betaling (kan dog pålægges de parkerende). Opnås en indtægt på 5 kr. pr. time, vil hver parkeringsplads, hvis den benyttes 2½ time om dagen, genere en årlig indtægt på ca kr. 200 pladser vil være disponible til betalingsparkering med betalingsautomater (P-husets 400 pladser 50 solgte private pladser pladser til årskort). De 200 pladser vil dermed generere en årlig indtægt på 0,9 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på ca. 0,75 mio. kr. årligt. Det understreges, at der er stor usikkerhed i forhold til viljen til at betale for at parkere i P-huset, når der ikke betales andre steder. Såfremt det vælges at gøre det gratis at parkere de første 2 timer i parkeringshuset, påvirker det indtægterne. Når de, der parkerer længere end 2 timer, ikke skal betale for de første 2 timer vil indtjeningen alt andet lige blive mindre. For en bil der parkeres i 8 timer i P-huset, vil det reducere indtjeningen med 25 %. Den økonomiske virkning af de 2 timers gratis parkering kan dog reduceres, hvis timeprisen for de efterfølgende timer øges tilsvarende. Det øger dog risikoen for at P-huset fravælges. Gratis parkering i 2 timer i P-huset vil endvidere bevirke, at en betydelig del af huset vil blive fyldt op af korttidsparkering og dermed begrænse muligheden for langtidsparkering. Det vil dog være nemt at ændre på disse forhold, fx ved at fjerne gratisparkeringen eller ved at lave en differentieret sats, hvor det koster lidt mindre at parkere de første to timer. Vælges det som alternativ, generelt at indføre betalingsparkering i hele Esbjerg Centrum, vil der kunne genereres væsentlig højere indtægter fra højere belægning og en højere pris. D. Samlet økonomi for P-huset For et P-hus med 400 P-pladser ser økonomien på baggrund af ovenstående ud som følger: - 5 -

6 Anlæg af Parkeringshuset P-hus i Danmarksgade 62 med 400 pladser Anslået samlet pris for P-hus, inklusiv forundersøgelser og udbud Udgifter [mio. kr.] 38 Indtægter [mio. kr.] Indtægt fra salg 50 P-pladser i lejlighedskonstruktion* 5,7 Salgsindtægt fra salg af 250 pladser i P- fonden 13,8 Sum 38 19,5 Behovet for yderligere økonomi 18,5 *Grundprisen for Danmarksgade 62 (7,8 mio. kr.) indgår i beregningsgrundlaget til fastsættelse af den samlede opførelsesudgift for P- huset (45,8 mio. kr.). Herudfra er prisen pr. P-plads fastsat ( kr.). Anlægsbudgettet for P-huset viser, at der i forbindelse med opførelse af P-huset er en manglende finansiering på 18,5 mio. kr. Denne udgift vil i første omgang skulle afholdes af likvide midler, da der ikke kan lånefinansieres til formålet. Tilsvarende skal udlæg for 250 P-fondspladser (13,8 mio. kr.) afholdes af likvide midler. Det samlede træk på likvide midler bliver dermed 32,3 mio. kr. I takt med, at P-fondspladserne sælges vil beløbet blive tilbageført til kommunekassen. Der forventes at ske over en periode på 25 år. Den manglende finansiering til opførelse af P-huset kan tilvejebringes gennem opkrævning af betalingsparkering i P-huset. Indtægter fra betalingsparkering og Drift/Vedligehold Driftsregnskabet for parkeringshuset med de opstillede forudsætninger for betalingsparkering ser således ud: P-hus i Danmarksgade 62 med 400 pladser Årlige Udgifter [mio. kr.] Årlige Indtægter [mio. kr.] Drift og vedligehold (Esbjergs Kommunes andel (1000 kr. pr. plads/år) 0,35 Nettoindtægt fra betalingsparkering, ved salg af 150 årskort Nettoindtægt fra traditionel betalingsparkering på 200 pladser 0,60 0,75 Sum 0,35 1,35 Årligt overskud 1,00-6 -

7 Der kan således, med de opstillede forudsætninger, genereres et årligt overskud på 1 mio. kr. ved at indføre de to former for betalingsparkering. Restfinansiering af P-huset gennem betalingsparkering Det årlige overskud på 1 mio. kr. ved betalingsparkering vil kunne finansiere forrentning og afskrivning af en investering på 18,5 mio. kr. over 28 år. Efter 28 år vil P-huset således være afskrevet. P-huset vil dog med løbende vedligehold beholde sin funktionalitet og dermed værdien. Der vil formentlig være behov for større facaderenovering mm. efter 28 år. Disse udgifter vil kunne finansieres af P-indtægter efter år 28. E. Økonomisk risikoanalyse For de enkelte forudsætninger i afsnit D, Samlet økonomi for P-huset er der foretaget en risikovurdering. Risiko = sandsynlighed x konsekvens. Dvs. der er foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at de faktiske forhold vil afvige negativt fra de opstillede forudsætninger i dette notat og hvilke økonomiske konsekvenser, der er ved afvigelserne. Anslået pris for P-hus Der er indhentet erfaringer fra tilsvarende P-hus byggeri. Derfor vurderes sandsynligheden for, at opførelsen bliver markant dyrere end forventet, som lille. Konsekvensen af en beskeden fordyrelse af P-huset er lille. Ved en stor fordyrelse, i forbindelse med udbudsfasen, vil projektet i et vist omfang kunne tilpasses. Konsekvensen vurderes derfor samlet set som moderat. Samlet set vurderes risikoen som lille. Salgsindtægt fra 50 pladser i lejlighedskonstruktion Økonomien i P-hus projektet er baseret på, at 50 af husets 400 pladser sælges til private i en lejlighedskonstruktion. Inden igangsætning af byggeriet vil pladserne være solgt gennem et offentligt udbud. Sandsynligheden for at P-huset opføres uden, at der ligger en aftale om køb af P- pladser er derfor 0. Konsekvensen af et manglende salg er stor. Som følge af, at sandsynligheden er 0 er der således ingen risiko i forhold til salgsindtægten. Salgsindtægt fra 250 P-fondspladser I forbindelse med, at P-huset står færdigt, køber P-fonden samtlige 250 pladser til 50 % af opførelsesprisen. I forhold til P-fonden er der en risiko for, at pladserne ikke sælges. Salg af pladserne afhænger af aktivitetsniveauet i byggeriet og fremadrettede krav til etablering af parkeringspladser for bygherren. Sandsynligheden for, at pladserne ikke kan sælges over en lang tidshorisont, vurderes at være moderat. Manglende salg af en del pladser vil have en moderat effekt på Esbjerg Kommunes økonomi. I og med at salget alene vedrører P-fonden, påvirker det ikke projektets økonomi

8 Drift og vedligehold af P-huset Drift og vedligehold er baseret på erfaringstal fra P-huset på Remisen. Det vurderes, at sandsynligheden for at udgifterne til drift og vedligehold bliver væsentlig dyrere end estimeret, er lille. Konsekvensen af en væsentlig fordyrelse (>25 %) er moderat. Samlet set vurderes risikoen som lille. Betalingsparkering, salg af 150 måneds-/årskort Forudsætningerne om, at der kan sælges i alt 150 pladser som årskort til den fastsatte pris, er baseret på oplysninger fra Cityforeningen, og hvad der betales for parkering på private pladser. Sandsynligheden for, at der sælges betydeligt færre årskort, vurderes som lille. Konsekvensen af, at der ikke kan sælges så mange årskort er stor. Samlet ses vurderes risikoen derfor som moderat. Traditionel betalingsparkering på 200 pladser Forudsætningerne er baseret på skøn over bilisternes villighed til at betale for parkering i P-huset, når det i øvrigt er gratis, andre steder. Sandsynligheden for at de ikke vil betale herfor vurderes som moderat til stor. Konsekvensen af, at mange vælger P-huset fra, og at der dermed ikke opnås de estimerede indtægter, er stor. Samlet set vurderes risikoen som stor. I skemaform ser risikoen for de enkelte dele ud som følger: Risikoanalyse P-hus i Danmarksgade 62 med 400 pladser Anslået samlet pris for P- hus, inklusiv forundersøgelser og udbud Indtægt fra salg 50 P- pladser i lejlighedskonstruktion Salgsindtægt fra salg af 250 pladser i P-fonden Drift og vedligehold (Esbjergs Kommunes andel, 1000 kr. pr. plads/år) Nettoindtægt fra betalingsparkering, ved salg af 150 årskort Nettoindtægt fra traditionel betalingsparkering på 200 pladser Sandsynlighed Konsekvens Risiko (Sand. x Kons.) lille moderat lille 0 stor 0 moderat moderat moderat lille moderat lille lille stor moderat moderat-stor stor stor - 8 -

9 Risikotabellen viser, at den økonomiske risiko er størst i forhold til indtægter fra betalingsparkering. Særligt risikoen i forhold til indtægterne fra traditionel betalingsparkering er betydelig. Der er et stort ønske fra virksomheder, der afholder møder og konferencer i Esbjerg Centrum om, at der etableres flere P-pladser i centrum, uden tidsbegrænsning. Med mange nye konferencegæster, der kommer i egen bil og som er villige til at betale for parkering, vil risikoen ved indførelse af betalingsparkering blive reduceret. Derudover er der en vis risiko i forhold til salg af pladser i P-fonden (vedrører ikke direkte projektet). 4. Byggeprogram Der anbefales følgende model for et byggeprogram: 1. Der tilknyttes bygherrerådgiver 2. Der annonceres efter interesserede firmaer, der ønsker at stå for opførelse af et parkeringshus 3. Max 5 firmaer prækvalificeres, ud fra referencer, til at give bud på opgaven 4. Byggeherrerådgiver udarbejder udbudsmateriale med tildelingskriterium økonomisk mest fordelagtige bud 5. På baggrund af de indkomne bud optages evt. forhandling med den/de, der har givet det/de mest fordelagtige bud, med henblik på eventuelt justeringer af projektets facader eller lignende 6. Der indgås kontrakt om opførelse af P-hus. Ved at vælge ovennævnte model får de enkelte deltagende virksomheder, ud fra de udstukne rammer/krav, mulighed for at levere deres bud på, hvorledes formgivningen, herunder facaderne, præcis kan udformes. 5. Midlertidig parkeringssituation indtil P-huset er opført Oprørelse af et P-hus i Danmarksgade 62 vil under byggeperioden medføre omfattende indskrænkning af parkeringsmulighederne i Esbjerg Centrum. Alle pladserne (ca. 120) vil midlertidigt forsvinde. Derudover vil opførelsen af et nyt hotel i Skolegade øge presset på parkeringen i centrum, indtil P-huset står færdigt. Der bør derfor ses på muligheden for at anlægge midlertidige P-pladser i Esbjerg Centrum for at afbøde de værste gener, for bl.a. de handlende. 6. Konklusion og forslag til videre proces Det anbefales ud fra beregningerne af økonomien for et parkeringshus i Danmarksgade 62, at der arbejdes videre med projektet. Det bør omfatte: a. Udarbejdelse af lokalplan for Danmarksgade 62 inklusiv VVMscreening - 9 -

10 b. Udviklingsforslag for finansiering af parkeringshus, der tages med til budget Udarbejdelsen af lokalplanen bør igangsættes hurtigst muligt, så planarbejdet i videst muligt omfang følger lokalplanarbejdet for hotelbyggeriet. Når der foreligger lokalplan og der er tilvejebragt finansiering, kan opførelsen af et P-hus igangsættes, som beskrevet i afsnit 4, Byggeprogram

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160750 VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION o:\_egedal by\infrastruktur parkering og veje\parkeringsfond

Læs mere

Opfølgning på studietur

Opfølgning på studietur Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. august 2015 Opfølgning på studietur Opfølgning på studietur for Teknik & Byggeudvalget, 4-5. juni 2015 Torsdag den 4. juni 8.00 Afgang fra Esbjerg med De Blå Busser,

Læs mere

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2 KØGE KOMMUNE ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ANBEFALINGER INDHOLD 1 Indledning 2 2

Læs mere

Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen.

Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen. Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen. Generelt: Til punkt 1. Ejendommen: Til punkt 2. Forsyning: Kan vi overtage navnet Krøyers Plads således bebyggelsen får dette navn. Det

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

P-Hus og byggerummelighed bagergade / Skolegade Svendborg Bymidte

P-Hus og byggerummelighed bagergade / Skolegade Svendborg Bymidte P-Hus og byggerummelighed bagergade / Skolegade Svendborg Bymidte VOLUMENSTUDIE SCENARIUM 1 - Matr. 98 Det store terrænspring udnyttes, så P-huset ligger i kælder mod Bagergade, men hæver sig op til 4

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Teknisk notat. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Ny forbindelse mellem bymidte og havn Parkeringshus. : Torben Krogh Hermansen.

Teknisk notat. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Ny forbindelse mellem bymidte og havn Parkeringshus. : Torben Krogh Hermansen. Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Ny forbindelse mellem bymidte og havn Parkeringshus

Læs mere

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/24485 Telefon: 76631463 Dato: 12. december 2011 Betalingsparkering på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 168. Udvidelse af Horsens Sygehus

Lokalplan 168. Udvidelse af Horsens Sygehus Udvidelse af Horsens Sygehus TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2000 2 Lokalplan 168 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 3 Eksisterende forhold Side 5 Bygningerne Side 6 Beplantning

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 007

SALGSPROSPEKT Sag nr. 007 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 007 Kongensgade 56-58, 6700 Esbjerg SÆRDELES VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM PÅ GÅGADEN Pris kontant: Kr. 36.000.000 Primær lejer har 9 års uopsigelighed Budgetteret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for areal ved Pakhuskajen 1, Haderslev Havn.

Købstilbud med salgsvilkår for areal ved Pakhuskajen 1, Haderslev Havn. NOTAT Haderslev Kommune Ejendomsudvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 17 20 kfld@haderslev.dk 15-03-2016 Sagsident: 15/21830 Sagsbehandler: Kurt Frede Lopdrup Købstilbud

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5.

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. januar 2016 Etablering af overdækning på udspringsbassin. Projektet vil medføre etablering af overdækning på byens udspringsbassin,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare.dk BESTYRELSEN G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION marts 2002 Bestyrelsen redigeret udgave 260202 Carportene i G/F Astershaven

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 31

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 31 Haslev Kommune Lokalplan nr. 31 for etageboligområdet ved Køgevej. Sept. 1992. i BEDEGØRELSE TIL LKALPLAN NR. 31 FR DET EKSISTERENDE ETAGEBLIG- MRÅDE VED KØGEVEJ. Denne redegørelse har til formål kort

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park ØU og TMU 2. juni 2015 Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park 10.000 siddepladser 21 meter højt 5 etager 46.000 m 2 o Heraf Køge Haller

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 LOKALPLAN for ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 DELVIST AFLYST AFLYSNING Lokalplan nr. C 1.1, for et

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com 17-03-2014 13 41 OU234 Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Byggeri Teknik og Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Esbjerg, den 10. marts 2014 Sags id. 12/13321 - Stormgade 69, 6700 Esbjerg. Hermed vores

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital P-hus idéoplæg. Etablering af parkeringshus med 500-550 parkeringspladser

OUH Odense Universitetshospital P-hus idéoplæg. Etablering af parkeringshus med 500-550 parkeringspladser OUH Odense Universitetshospital P-hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 500-550 parkeringspladser 27. maj 2010 1. STAMOPLYSNINGER OUH Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ November 2008 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4 Lokalplanens

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Arbejdsgruppen vedrørende styringsaftalen August 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond Parkeringsregulativ / Parkeringsfond 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement 3. Bygge- og Boligstyrelsens

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. november 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. 146 til

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 402-1 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 402-1 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 402-1 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 402-1 I medfar af lov om kommuneplanlægning (lovbekendtgarelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes falqende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Notat. A. Salg skal ske til markedsprisen B. Kommunen skal handle økonomisk ansvarligt. Ad A: Salg skal ske til markedsprisen

Notat. A. Salg skal ske til markedsprisen B. Kommunen skal handle økonomisk ansvarligt. Ad A: Salg skal ske til markedsprisen Notat Forvaltning: Erhverv og Udvikling/ Miljø & Teknik, Fast Ejendom Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. maj 2010 10/003766 1 Udfærdiget af: Poul Krogsgaard Nielsen, Mona Andersen & Alex Weinreich Vedrørende: Lovlig

Læs mere

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. december 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

NR. LOKALPLAN ESBJERG KOMMUNE 1993 OG DEL AF FOR KONGENSGADE, TORVEGADE

NR. LOKALPLAN ESBJERG KOMMUNE 1993 OG DEL AF FOR KONGENSGADE, TORVEGADE LOKALPLAN NR. 3 2 6 FOR KONGENSGADE, TORVEGADE TORVET OG DEL AF ESBJERG KOMMUNE 1993 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere