Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 8 11 Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladsen(-erne) Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald, parkaffald samt affald fra naturplejeaktiviteter Ordning for afhentning af visse former for storskrald 25 Bilag 1: Afstandskrav til bål.pdf 28

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Hjørring Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 4 Gebyrer Side 1

4 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Hjørring Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter Side 2

5 dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for Husholdningsaffald Hjørring Kommune, vedtaget den 28. august 2013 Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Formand for Teknik og Miljøudvalget Ole Ørnbøl Miljøområde Andreas Duus Direktøren for Teknik- og 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dvs. affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., som ikke er omfattet af andre ordninger. Side 3

6 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. Fritagelse Ejere af ubebyggede grunde samt ubeboede ejendomme kan fritages den kommunale indsamlingsordning, hvis der ikke forekommer dagrenovation eller dagrenovationslignende affald på ejendommen. Hvis en ejendom har stået eller vil stå ubeboet i minimum 3 måneder, kan ejendommen, fritages for at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning. Virksomheder der er tilsluttet en anden ordning for dagrenovationslignende affald, kan fritages for at deltage i den kommunale indsamlingsordning. 9.3 Beskrivelse af ordningen Dagrenovationen samles ind i ugentlig eller hver anden uges rutetømning. Der er mulighed for at være tilmeldt ordningen med en sæk, minicontainer eller nedgravede beholdere. Tømningsintervallerne for de nedgravede beholdere afpasses med det aktuelle behov, dog minimum hver måned. I sommerhus- og kolonihaveområder er der kun krav om tømning, når området er beboet. Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at fremme genanvendelse og begrænse problemer med affaldshåndtering bestemme, at der skal anvendes en særlig beholdertype og der til disse beholdertyper er knyttet særskilte tømningsintervaller og sorteringskrav. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at beholdertypen i en prøveperiode kun skal anvendes i et nærmere afgrænset geografisk opland. Sæsonrenovation for fritids- og sommerhuse Ejendomme der har status som fritids- eller sommerhuse, skal som minimum være tilmeldt sæsonrenovation (26 tømninger eller 32 tømninger). Fritidshuse der benyttes hele året eller store dele af året skal tilmeldes helårsrenovation. Der er mulighed for at være tilmeldt ordningen med en sæk, minicontainer eller andel af molok. Tømningstidspunkterne fastlægges hvert år af kommunen og vil som minimum blive Side 4

7 offentliggjort via kommunens hjemmeside. Fritids- og sommerhuse kan vælge at gå fra sæsonafhentning til helårsrenovation. Man kan tilmelde sig ekstra tømninger udover de 26, som er minimum. De ekstra tømnninger bestilles ved Hjørring Kommune. Hjørring Kommune kan fastlægge andre tømningsintervaller end 26, 32 og 52 ugers tømning. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Dagrenovationen indsamles som udgangspunkt i sække. Grundejeren skal selv anskaffe og vedligeholde stativet til sækkene. Stativet skal være konstrueret, så sækken beskyttes mod vilde dyr, katte og omstrejfende hunde. Stativet skal være vedligeholdt og nemt at betjene ved afhentning af sækkene. Stativerne skal kunne godkendes af Hjørring kommune. Istedet for en sækkeordning kan borgerne tilmelde sig en containerordning. Containerne fås i flere forskellige størrelser. Affaldsbeholdere i sommerhusområderne og andre udsatte steder skal være sikrede mod blæst. Beholdere leveres af og tilhører Hjørring Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Nedgravede beholdere Anskaffelse og vedligeholdelse af nedgravede beholdere påhviler grundejeren eller en sammenslutning heraf. Renovatøren fjerner dæklåg (evt. låser det op), tømmer og isætter en ny engangspose og monterer og lukker dæklåget (evt. aflåser) ved tømning. Rengøring og Side 5

8 ansvarsforsikring af beholderen påhviler grundejeren eller sammenslutningen heraf. 9.5 Kapacitet for beholdere Hjørring Kommune afgør om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Hjørring Kommune efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Ejendomme skal være tilmeldt med den nødvendige affaldsvolumen, så affaldsvolumen svarer til den faktiske benyttelse. For fritidshuse der udlejes gælder følgende retningslinjer: 4 personer 140 l container 4-8 personer 240 l container 8-12 personer 400 l container personer 700 l container 9.6 Anbringelse af beholdere På afhentningsstedet skal opsamlingsmateriellet generelt være placeret således, at håndteringen kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling og med hensigtsmæssige arbejdsbevægelser og belastning. Følgende forhold må ikke overskrides: Opsamlingsmateriel skal stå indenfor en afstand af 35 m. fra vejen. Fra vejen og ind til affaldsbeholderen skal underlaget have fliselignende karakter, således at renovationsarbejderen uden problemer skal kunne køre affaldet på en kærre. I sommerhuse hvor dette ikke er tilfældet, kan opsamlingsmaterielet stå op til 5 m. fra vejen. For at en placering af en affaldsbeholder skal kunne godkendes, er det en forudsætning, at renovationsbilen kan vende på vejen, såfremt vejen ikke er gennemgående. Som vej regnes også en indkørsel til en enkelt ejendom. Der må højst være 10 cm. stigning for hver meter. Der skal være tilstrækkeligt lys i vinterperioden. Side 6

9 Hvis affaldet køres på kærre, skal vejen være mindst 1 m. bred. Der skal være ryddet og tilgængeligt på adgangsvejen. I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne, så affaldet kan køres på kærre, skal det sættes ud til nærmeste vej, hvor skraldebilerne kan køre. Containere skal placeres, så håndtaget på beholderen vender ud mod skraldemanden. Hvis forholdene taler for det, kan Hjørring Kommune fravige et eller flere af ovenstående krav, i disse tilfælde fastsættes et gebyr for specialafhentning. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. En affaldssæk må højst veje 20 kg. 9.8 Renholdelse af beholdere Grundejere der benytter container til opsamling af affald, skal selv sørge for renholdelse af beholderen. 9.9 Afhentning af dagrenovation Afhentning sker hver uge i rutetømning på samme ugedag og i samme ruterækkefølge. Grundejere hvis huse bebos hele året, kan vælge at få hentet affald hver 14. dag. Side 7

10 Kommunalbestyrelsen kan, med henblik på at fremme genanvendelse, bestemme, at der i særligt område indføres andre tømningsintervaller. Hvis der sker ændringer i afhentningsdagen, skal dette meddeles til grundejeren. Renovatøren afhenter alle fyldte og fremsatte, autoriserede sække, herunder også ekstra sække. Hvis en afhentningsdag falder på en helligdag, vil der blive udleveret sække, svarende til det affaldsvolumen man har og affaldet vil som hovedregel blive afhentet den efterfølgende tømningsdag som falder på en hverdag. Der kan være ændringer i dette. Affaldsrum i samlede bebyggelser skal have elektrisk belysning, døre skal være selvlukkende og rottesikrede. Med hensyn til indretningen i øvrigt henvises til bygningslovgivningens bestemmelser. Hvis opsamlingsmateriellet er stillet i låst affaldsrum, skal der være låst op ved tømning eller der skal, efter aftale med renovatøren, være udleveret 2 stk. nøgler til renovationsfirmaet Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Det vil i praksis være til den kommunale administration. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Genanvendelige papirmaterialer er f.eks.: Aviser Ugeblade Skrive- og printerpapir Reklame Side 8

11 Papirmateriale der er tilsmudset, skal bortskaffes med dagrenovationen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation Beskrivelse af ordningen Papir til genbrug indsamles i de genbrugsbobler, der er placeret rundt om i kommunen og på genbrugspladserne. Der kan iværksættes husstandsindsamling af papir Beholdere Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at fremme genanvendelse og begrænse problemer med affaldshåndtering bestemme, at der skal anvendes en særlig beholdertype til husstandsindsamling af papir og at der til disse beholdertyper er knyttet særskilte tømningsintervaller og sorteringskrav. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at beholdertypen i en prøveperiode kun skal anvendes i et nærmere afgrænset geografisk opland Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderne må kun anvendes efter de retningslinjer og sorteringsanvisninger som Hjørring Side 9

12 Kommune har udstukket 10.8 Renholdelse af beholdere Grundejeren har ansvaret for at beholderne rengøres Øvrige ordninger For bortskaffelse af fortrolige dokumenter henvises til specielle containere på genbrugspladserne alternativt kan AVV kontaktes. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Genanvendeligt papmateriale er f.eks.: Papkartoner Papkasser Papmateriale der er tilsmudset, skal bortskaffes med dagrenovation 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Side 10

13 Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation Beskrivelse af ordningen Genanvendeligt pap kan afleveres på genbrugspladserne. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Glasemballager er f.eks.: Konservesglas, Vinflasker etc Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation. Side 11

14 12.3 Beskrivelse af ordningen Emballageglas til genanvendelse indsamles i genbrugsbobler, der er placeret rundt om i kommunen og på genbrugspladserne. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Metalemballageaffald er f.eks. øl- og sodavandsdåser og rengjorte konservesdåser Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation Beskrivelse af ordningen Øl- og sodavandsdåser til genanvendelse indsamles i de genbrugsbobler, der er placeret rundt om i kommunen og på genbrugspladserne. Side 12

15 Andet metalemballage afleveres på genbrugspladserne, emballagerne skal være rengjorte. Der kan iværksættes husstandsindsamling af genanvendelige metalemballager Beholdere Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at fremme genanvendelse og begrænse problemer med affaldshåndtering bestemme, at der skal anvendes en særlig beholdertype til husstandsindsamling af genanvendelige metalemballager og at der til disse beholdertyper er knyttet særskilte tømningsintervaller og sorteringskrav. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at beholdertypen i en prøveperiode kun skal anvendes i et nærmere afgrænset geografisk opland Anbringelse af beholdere Beholderne skal anbringes så de overholder samme krav som er beskrevet i Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderne må kun anvendes efter de retningslinjer og sorteringsanvisninger som Hjørring Kommune har udstukket 13.8 Renholdelse af beholdere Det er grundejerens ansvar at holde beholderen ren Side 13

16 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Plastemballage er f.eks. : Plastdunke Plastflasker Plastfolie Beskidte materialer skal leveres til forbrænding via dagrenovationsindsamlingen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation Beskrivelse af ordningen Plastemballager kan afleveres på genbrugspladserne, i de respektive containere. Plastflasker indsamles i genbrugsboblerne som er placeret rundt om i kommunen og på genbrugspladserne. Beskidte emballager afleveres til forbrænding via dagrenovationen. Der kan iværksættes husstandsindsamling af genanvendeligt plastemballage. Side 14

17 14.4 Beholdere Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at fremme genanvendelse og begrænse problemer med affaldshåndtering bestemme, at der skal anvendes en særlig beholdertype til husstandsindsamling af genanvendelige plastemballager og at der til disse beholdertyper er knyttet særskilte tømningsintervaller og sorteringskrav. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at beholdertypen i en prøveperiode kun skal anvendes i et nærmere afgrænset geografisk opland Anbringelse af beholdere Beholderen skal anbringes, så den overholder samme krav som i Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderne må kun anvendes efter de retningslinjer og sorteringsanvisninger som Hjørring Kommune har udstukket 14.8 Renholdelse af beholdere Det er grundejerens ansvar at holde beholderen ren 15 Ordning for genbrugspladsen(-erne) Side 15

18 Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Hjørring Kommune. Der er adgang til alle fælles kommunale genbrugspladser i de to kommuner Hjørring og Brønderslev Genbrugspladserne drives og ejes af det fælleskommunale affaldsselskab AVV Adgang til genbrugspladsen(-erne) Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Hjørring Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign Sortering på genbrugspladsen(-erne) På genbrugspladserne er opstillet en række containere, hvori de forskellige fraktioner skal sorteres. Sorteringerne kan ændre sig i takt med nye eller ændrede muligheder for genbrug. Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugspladsen er ikke tilladt. Farligt affald skal afleveres direkte til personalet på pladsen. De regler der er gældende for genbrugspladserne, skal følges af borgerne. Reglerne findes på AVV's og Hjørring Kommunes hjemmeside. På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Side 16

19 Undtaget herfra er dog dagrenovation. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Eksplosivt eller radioaktivt affald må ikke afleveres på genbrugspladserne. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsenerne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Dagrenovation må i særlige tilfælde afleveres på genbrugspladserne. Disse tilfælde vil altid være annonceret. Sorteringsvejledning fremgår af Hjørring kommunes og AVVs hjemmesider. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC kan findes i en lang række genanvendelige og ikke genanvendelige plastprodukter som f.eks.: Afløb Haveslanger Gummistøvler Havemøbler etc. Tagrender Side 17

20 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation Beskrivelse af ordningen PVC affald skal indsamles til genanvendelse eller deponering. PVC affaldet skal afleveres på genbrugspladserne. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er træ, som er behandlet, så det er mere modtandsdygtigt overfor svamp og råd. Det kan være alle træprodukter, som er lavet til at være udendørs Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Side 18

21 Træet afleveres på genbrugspladserne. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Farligt affald er f.eks.: Kemikalier Malingsprodukter Elsparepærer Olieprodukter Medicinrester og kanyler 18.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation Beskrivelse af ordningen Side 19

22 Der findes flere forskellige indsamlingsordninger for farligt affald: Alle husstande og sommerhuse har eller er blevet tilbudt en rød miljøkasse til indsamling og afhentning af farligt affald. Når kassen er fyldt, sættes den ud til dagrenovationen, hvorefter den byttes med en anden. Farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne. Herudover driver AVV forskellige ordninger til opsamling af farligt affald. Medicinrester kan afleveres på apotekerne. Kanyler kan afleveres i borgerbutikkerne. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken Beholdere Der er udleveret en 25 l. rød miljøkasse til alle husstande i Hjørring Kommune Anbringelse af beholdere Når den røde miljøkasse er fyldt, sættes den ud til skraldemanden der bytter den med en tom miljøkasse 18.8 Renholdelse af beholdere Hjørring kommune står for rengøring af de røde miljøkasser Afhentning af farligt affald Side 20

23 Den røde miljøkasse afhentes sammen med dagrenovationen. Ved afhentningen leveres en ny miljøkasse. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Det er f.eks. elektriske tandbørster, computere, højtalere, mobiltelefoner, køleskabe, hårde hvidevarer og husholdningsmaskiner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Side 21

24 Det elektroniske affald afleveres på genbrugspladserne i henhold til pladsernes sorteringsvejledning Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. Det er f.eks. batterier fra ure, lommelygter, håndværktøj etc Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for ejendomme i Hjørring Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation. Side 22

25 20.3 Beskrivelse af ordningen Batterier kan afleveres i de røde miljøkasser som afhentes ved husstanden eller i de gule batterispande, som er placeret rundt omkring i kommunen. Derudover kan batterier og akkumulatorer også afleveres på genbrugspladserne 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder). Det er f.eks. brædder, mursten og jord Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husholdninger og sommerhuse i Hjørring Kommune Beskrivelse af ordningen Affaldet afleveres på genbrugspladserne i henhold til pladsernes sorteringsvejledning. Side 23

26 22 Ordning for haveaffald, parkaffald samt affald fra naturplejeaktiviteter 22.1 Hvad er haveaffald, parkaffald samt affald fra naturplejeaktiviteter Haveaffald fra haver og fællesarealer i tilknytning til en virksomhed er: Ukrudt, blade, græs, stauder m.v. Buske og grene fra bl.a. beskæring og klipning Rødder Parkaffald er: Ukrudt, blade, græs, stauder m.v. Buske og grene fra bl.a. beskæring og klipning Rødder og hugstaffald Affald fra naturplejeaktiviteter er: Heder, græs og lyng Buske Trærødder, hugstaffald og kvas Læhegn 22.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen Beskrivelse af ordningen Haveaffald, parkaffald og affald fra naturplejeaktiviteter skal så vidt muligt komposteres eller flises til brug på grunden/matriklen. Hvor kompostering eller flisning ikke er muligt, kan affaldet afleveres på en af de kommunale genbrugspladser eller afleveres hvor affaldet genanvendes eller på anden måde nyttiggøres. Ved større mængder skal det afleveres på et miljøgodkendt komposteringsanlæg. Side 24

27 Biomasseaffald, der udgøres af rent træ fra skov- og landbrug, samt træaffald fra træforarbejdende virksomheder kan bortskaffes efter reglerne i Biomassebekendtgørelsen. Biomasseaffald kan uden kommunal anvisning afsættes til forbrænding eller til fremstilling af brændselspiller. Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug). Teknik- og Miljøområdet kan, efter konkret ansøgning, give dispensation til afbrænding af affald fra naturpleje i fredede naturområder ( 3 områder), hvor særlige forhold taler herfor, f.eks. hvor arealet er meget svært fremkommeligt eller hvor afbrændingen er en del af naturplejen. Afbrænding af rent, tørt træ Det er kun tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser (hyggebål/snobrødsbål). Der må kun afbrændes mindre mængder, som typisk kan afbrændes indenfor en til to timer. Afbrænding må kun foregå under konstant opsyn af en voksen. Sankt Hans bål, samt bål ved særlige arrangementer Det er tilladt at afbrænde tørt haveaffald Sankt Hans aften. Teknik- og Miljøområdet kan, efter konkret ansøgning, give dispensation til bålafbrændinger. Forholdsregler ved tilladt afbrænding Afbrænding skal ske under hensyntagen til vindretning, således at den ikke giver anledning til gener for naboer eller trafikken. Afbrænding må ikke ske i stærk blæst. Hvis der opstår farer eller gener for omgivelserne skal afbrændingen straks afbrydes. Afbrændingen må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet senest én time efter solnedgang. Afbrænding må kun foregå under konstant opsyn af en voksen. I tørkeperioder kan Hjørring Komune udstede et generelt afbrændingsforbud. Afbrændingsforbudet sætter dette regulativs mulighed for afbrænding ud af kraft. Af bilag 1 fremgår de afstandskrav der skal overholdes ved afbrænding af haveaffald eller bål. 23 Ordning for afhentning af visse former for storskrald 23.1 Hvad er visse former for storskrald? Side 25

28 Storskrald er affald der stammer fra almindelig brug i private husholdninger. Ved storskrald forstås eksempelvis: Kasserede møbler Større indboeffekter Hårde hvidevarer Cykler Gulvtæpper Madrasser Olietanke der er særlige regler vedr. rengøring og afhentning af olietanke Døre og vinduer og lignende bygningsaffald Haveaffald og affald fra nedrivning, ombygning, oprydning, loppemarkeder mv. er ikke omfattet af ordningen. Følgende er en ikke fyldstændig liste, men eksempler på affald, som ikke er omfattet af afhentningsordningen: Haveaffald Affald fra nedrivning og ombygning Murbrokker Biler Tagplader Hegnselementer 23.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere, alle helårshuse og alle sommerhuse, hvor der frembringes storskrald Beskrivelse af ordningen Indsamling af storskrald fra husholdningerne er en henteordning, der skal sikre, at indsamling og bortskaffelse af storskrald fra private husstande sker med mest mulig genanvendelse. Ordningens formål er at give de borgere, som ikke selv kan transportere større bohaveeffekter til genbrugspladserne, mulighed for at få afhentet dette. Side 26

29 AVV afhenter storskrald hos private husholdninger efter henvendelse til AVV og efter AVVs anvisninger Der afhentes maksimalt ca. 100 kg svarende til ca. 1 m3 (olietanke undtaget). Adgangen til storskraldet skal være fri og let fremkommelig, herunder ryddet for sne og glatføre/gruset efter behov. Affaldet skal emballeres sådan, at det kan læsses på lastbilen af én mand Side 27

30 Bilag 1: Afstandskrav til bål.pdf Side 28

31 Bilag 1: Afstandskrav ved bål Bygninger med fast tag Naturarealer, f.eks. lyng- eller nåletræsområder Bygninger med stråtag Brændbare materialer (halm, træ mv.) Ved afbrænding af rent, tørt træ Ved afbrænding af Sct. Hans bål Mindst 10 meter* Mindst 30 meter* Mindst 30 meter* Mindst 200 meter* * I vindretningen fordobles afstanden

32 Information til kommuner om kontaktperson: Navn: Anne Birgitte Gehrt Tlf. nr.: Regulativet er vedtaget d og er trådt i kraft d

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere