Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est"

Transkript

1 Nyhedsbrev Oktober 2012 Samtidighed og vandindvinding Vi har gjort miljøstyrelsen opmærksom på visse problemer i forhold til samtidighedsprincippet og vandindvindingstilladelser. Vi bringer her miljøstyrelsens svar i uddrag. Kommunalbestyrelsen skal, når den meddeler miljøgodkendelse til et dambrug efter miljøbeskyttelsesloven, samtidig meddele en vandindvindingstilladelse efter vandforsyningslovens 20. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et vilkår i godkendelsen om, at den skal revurderes mindst hvert 10. år. Tidspunktet skal være sammenfaldende med tidspunktet for fornyelsen af vandindvindingstilladelsen. Tidspunktet for revurderingen kan tidligst være 8 år efter meddelelsen af miljøgodkendelsen, da miljøgodkendelser er omfattet af en 8-årig retsbeskyttelsesperiode, jf. miljøbeskyttelseslovens 41 a. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke beslutte, at en miljøgodkendelse af et dambrug skal revurderes efter en kortere periode, eksempelvis 2 år efter meddelelsen af godkendelsen. Dambrug, der får en miljøgodkendelse i 2012, vil således tidligst i 2020 kunne revurderes og mødes med krav om overgang til regulering ved udlederkontrol. Miljøbeskyttelseslovens 8-årige retsbeskyttelsesperiode for miljøgodkendelser er indtænkt i dambrugsbekendtgørelsens regler om samtidighed. Det fremgår således af dambrugsbekendtgørelsens 4, stk. 4, at hvis vandindvindingstilladelsen efter vandforsyningslovens 20 udløber i den periode, hvor miljøgodkendelsen er omfattet af den 8-årige retsbeskyttelsesperiode, så skal der i den fornyede vandindvindingstilladelse fastsættes vilkår om, at vandindvindingstilladelsen udløber, når retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber. Samtidigheden indtræder altså ved udløbet af miljøgodkendelsens retsbeskyttelsesperiode og ikke ved udløbet af vandindvindingstilladelsen. Konkluderende er det ikke i overensstemmelse med dambrugsbekendtgørelsens 4, stk. 3 og 4, hvis kommunalbestyrelsen meddeler en midlertidig vandindvindingstilladelse til et dambrug, der udløber i miljøgodkendelsens retsbeskyttelsesperiode. Som redegjort for ovenfor ville en sådan vandindvindingstilladelse i øvrigt ikke indebære, at miljøgodkendelsen skulle revurderes og dambruget overgå til regulering ved udlederkontrol. D e t t e n u m m e r i n d e h o l d e r b l. a. : Side 2 EU Kommissionens strategi for blå vækst Side 3 Fiskens Dag blev en succes Side 4 Ørred slår pangasius Side 4 Temadag om vaccination Side 4 Risiko for øget vandløbspåvirkning ved overgang fra foderkvote til udlederkontrol Side 5 Eksporten for perioden januar til juni Side 5 Mini konference om bæredygtigt fiskeri Side 5 Dambrugsbekendtgørelse Side 6 Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Havbrug og vindmøller De indre danske farvande fylder ca km 2. Alligevel er der kamp om pladsen. Det er derfor en god ide at undersøge mulighederne for at bruge de begrænsede arealer til flere formål. Dansk Akvakultur deltager i et EU projekt: Mermaid, hvor man netop undersøger mulighederne for at kombinere havbrug af fisk, muslinger og tang med havvindmøller. DONG er med i projektet og vi undersøger sammen først og fremmest Kriegers Flak, som ligger midt i den vestlige Østersø og er en del af den danske, svenske og tyske zone. På denne lokalitet forventes om nogle få år at blive etableret en stor vindmøllepark. Vandet er godt til opdræt af ørreder, med lav saltholdighed og ikke for varmt om sommeren, så vi lægger billet ind på at etablere et eller flere havbrug i samme område. Den vigtigste grund til at kombinere de to aktiviteter er den forbedrede arealudnyttelse. Der er kun et begrænset antal lokaliteter i indre danske farvande, hvor der er gode forhold for havbrug og for vindmøller. Hvis det ene udelukker det andet, vil der være endnu færre muligheder. De foreløbige vurderinger tyder på, at vindmøller og havbrug til fisk godt kan sameksistere. Havbrugene fylder kun lidt i forhold til arealet af vindmølleparken, og placeret korrekt vil de ikke kunne udgøre en risiko for kabelføringer eller genere vedligeholdelsen. Tværtimod kan der være en mulighed for at udgifter til transport og vedligeholdelsesplatforme kan deles mellem de to interessenter. Ikke store beløb, men lidt har også ret. Muslinger og tang er lidt mere kompliceret, da disse produktionsformer fylder ligeså meget som vindmølleparken, men Mermaid vil afdække potentialet. I akvakulturudvalget blev peget på kystzoneplanlægning som et vigtigt redskab til at sikre plads til de nye havbrug. Denne planlægning er, bl.a. på Miljøstyrelsens foranledning, nu gået i gang sammen med vores havbrugere, og der er foreløbigt udpeget fyrre havbrugsområder af en km 2 i de indre danske farvande syd for Djursland. Der vil nu, gennem Mermaid, blive foretaget en beregning og vurdering af den hygiejniske sikkerhedsafstand. Havbrugene må ikke placeres så tæt, at smitterisikoen fra det ene havbrug til det andet er for stor, da vi under ingen omstændigheder ønsker at sætte vores høje veterinære standard over styr. Vi må derpå se om der kan blive plads til flere eller færre end de fyrre. Alle havbrugene foreslås placeret i frisk strømmende vand, hvilket er godt både for fiskene og for miljøet. Både den lokale og regionale miljøpåvirkning fra disse placeringer er så marginal, at vi vil argumentere for at udskyde kvælstofdiskussionen, indtil de andre lande i Østersøregionen får taget deres del af slæbet. Zoneplanlægning er både på land og på havet svaret på, hvordan man sikrer plads til praktisk lønsom produktion og til natur og miljø. Det er på høje tid, at Danmark får lagt disse planer. Karl Iver Dahl-Madsen EU Kommissionens strategi for blå vækst EU Kommissionen har netop udgivet en strategi for blå vækst. EU s blå økonomi repræsenterer 5.4 mio. jobs og en årlig omsætning på knap 500 mia. kr. 75 % af EU s udenrigshandel og 37 % af handlen mellem medlemsstaterne er seaborn. Kommissionen peger på tre nye vækstdrivere. For det første har den teknologiske udvikling gjort det muligt at arbejde offshore på stadigt dybere vanddybder. For det andet er der behov for, at vi undersøger, hvordan vi kan udnytte det faktum, at 71 % af kloden er dækket af vand. Denne ressource har potentiale til at kunne levere mad og energi på måder, der er mere bæredygtige. For det tredje er der et stort potentiale i at flytte gods over vand i stedet for over land, fordi sidst nævnte har en betydeligt lavere udledning af drivhusgasser per ton-kilometer. Vækst i den blå økonomi kan bidrage til at løse den økonomiske vækst krise. Kommissionens blå vækst strategi udgør derfor den marine dimension i Europa 2020 strategien. Kommissionens analyse peger på fem fokus områder, som kan levere vækst og beskæftigelse. 1. Blå energi Kommissionen anslår, at offshore vindenergi kan dække 4 % af EU s behov for elektricitet i 2020 og 14 % i Det vil give beskæftigelse til personer i 2020 og i Bølgeenergi spås også en stor fremtid. Termisk konvertering, som udnyttet temperaturforskellene mellem forskellige vandlag, er en anden mulighed. 2. Akvakultur Fisk udgør ca. 15,7 % af det globale forbrug af animalsk protein. FAO har anslået, at akvakultur tegner sig for halvdelen, og at den andel vil stige til 65 % i Akvakultur vokser globalt med en gennemsnitlig årlig vækstrate på ca. 6,6 % per år, og det er væsentligt over den globale befolkningstilvækst, som ligger på ca. 1,8 % per år. EU Kommissionen noterer endnu en gang, at væksten sker i Asien, og at væksten i EU s akvakultur er stagnerende. Små og mellemstore virksomheder tegner sig for 90 % af EU s akvakultur og den sektor giver ca jobs. Pladsmangel, global konkurrence og tunge godkendelsesprocesser anføres som primære vækst barrierer. Den økonomiske krise har endvidere reduceret adgangen til kapital. Kommissionen påpeger, at der er et stort potentiale for at forbedre godkendelsesprocesserne, og den understreger vigtigheden af, at medlemsstaterne er opmærksomme på mulighederne for at øge produktionen. Sædvanen tro anføres forskning og udvikling som et vigtigt middel til at skabe vækst gennem fx opdræt af andre arter eller ved at flytte længere til havs. 3. Turisme Den ekstraordinære skønhed og diversitet af Europas kyster,

3 og det store udbud af faciliteter og aktiviteter, gør dem til turisternes foretrukne feriedestinationer. Maritim turisme er den største blå aktivitet. Sektoren beskæftiger 2,4 mio. personer, hvilket svarer til 1,1 % af EU s samlede beskæftigelse. Et godt miljø er en fundamental forudsætning for vækst, og kommissionen peger på en række virkemidler til vækst, herunder investeringer i infrastruktur og øget uddannelse. 4. Marine mineral resurser Prisen på mange ikke-energi råvarer er i perioden 2000 til 2010 steget med ca. 15 % om året. Det skyldes ikke mindste øget efterspørgsel fra en række vækst økonomier. Kommissionen peger på, at det er en reel risiko for, at EU vil komme til at mangle disse råvarer. Havene vurderes at kunne dække 5 % af det globale behov for kobalt, kobber og zink, og det er muligt, at nye teknologier vil gøre det muligt at udvinde opløste mineraler som fx bor og litium. 5. Blå bioteknologi Vi er først nu ved at forstå, at de marine organismer omfatter langt mere end blot fisk og skaldyr. Der har været betydelige landvindinger indenfor genteknologier. Nye antivirus midler er isoleret fra marine svampe, og små marine organismer har bidraget med et præparat mod kræft. Havenes biodiversitet byder på organismer, der kan modstå ekstreme temperaturer og tryk. Flere kan gro uden lys, og der syntes at være et stort potentiale for nye enzymer og lægemidler. Kommissionen vurderer, at det i en årrække fortsat vil være et niche marked, men vækst potentialet er enormt. Kommissionen vil nu tage en række initiativer for at høste potentialet i de fem fokus områder. Det indebærer bl.a. for akvakultur, at kommissionen vil fremme udviklingen af best practises samt nye strategiske vejledninger. Israelsk teknologi finder vej til Polen Det israelske firma AquaMaof Aquaculture Technology har udviklet en ny opdrætsteknologi, der angiveligt reducerer energiomkostningerne med 70 %. Teknologien skal nu anvendes til opdræt af tilapia i Polen. Anlægget, som fylder godt m 2, har en årlig kapacitet på ca tons tilapia. Kilde: The Algemeiner Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Fiskens Dag blev en succes Sådan lyder det gode budskab fra Fiskebranchen, der melder om godt gæster til arrangementet, der løb af stablen lørdag den 8. september på Rådhuspladsen. Formanden for Danske Fiskeres Producent Organisation, Kurt S. Madsen, udtaler om eventen: Jeg vil ikke tøve med at sige, at det var den bedste Fiskens Dag, jeg har oplevet på Rådhuspladsen! Fiskens Dag 2012 har til formål at synliggøre fisk og skaldyr som et vigtigt element i måltiderne overfor børnefamilier. Dagens hovedattraktion var Sebastian Klein, der i en times tid underholdt børn og deres forældre med fortællinger om de mange forskellige spisefisk. Dansk Akvakultur kunne desværre ikke deltage i år, men vi har sat et kryds i kalenderen ud for lørdag den 14. september 2013.

4 Sea lice giver problemer i skotsk opdræt De skotske opdrættere oplever stigende problemer med resistente sea lice. Forbruget af pesticider er over de seneste 4 år steget med 110 %, mens produktionen kun er vokset med 22 %. De skotske miljømyndigheder udtaler, at der ikke er indikationer på kumulative effekter, men udviklingen medfører hård kritik fra en række miljøorganisationer. Kilde: The Guardian. Ørred slår pangasius Pangasius indtog i 2011 femte pladsen på listen over tyskernes mest foretrukne spisefisk. Meget tyder på, at ørred nu står til at overtage den position. Årsagen er faldende vietnamesisk eksport. Lave priser på pangasius har medført store tab for de vietnamesiske opdrættere, som angiveligt har tabt 1,5 kr. per kg opdrættet fisk. MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Direktør Matthias Keller, som repræsenterer den tyske proces industri, vurderer, at det faldende udbud af pangasius vil blive dækket med ørreder fra bl.a. Danmark og Tyrkiet. De tyske priser på fisk steg med 4 % i 2011, men forbruget forblev uændret på ca. 15,6 kg per capita. Tyskernes foretrukne arter er Alaska Pollock (23 %) efterfulgt af sild (19 %) og laks (13 %). Kilde: Intrafish.com Temadag om vaccination Den 26. september blev der i Herning afholdt temadag om vaccination af fisk. Mere end 50 deltog i mødet. På mødet informerede dyrlæger, forskere og vaccinefabrikanter om status og udvikling på vaccine området. Der blev primært fokuseret på ny viden om forebyggelse af rødmundsyge på dambrug og furunkulose på havbrug. Præsentationerne viste, at der for nuværende desværre ikke findes nogen lette løsninger, men ændrede vaccineringstrategier (eksempelvis dobbelt dyp, dyp + bad, stik) og udvikling af nye vacciner tilpasset danske forhold kan forhåbentlig fremover optimere beskyttelsen mod de nævnte sygdomme. Også status på vaccination mod YDS blev præsenteret. Her ser det desværre ud til, at der kommer til at gå mange år, før der kommer en brugbar vaccine på markedet. Risiko for øget vandløbspåvirkning ved overgang fra foderkvote til udlederkontrol x 136 med vand og fisk.indd :00 Vi har anmodet DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Århus Universitet (det tidligere DMU) - om at vurdere risikoen for øget vandløbspåvirkning ved overgang fra foderkvote til udlederkontrol. Baggrunden er, at der efter den nye bekendtgørelse potentielt vil kunne udledes mere organisk materiale (BI5), end dambruget rent faktisk har udledt i henhold til tilstandskontrollen. Det kan muligvis medføre en forringelse af den målsatte vandløbskvalitet. Vi har vurderet, at der er behov for at få dette forhold belyst med den nyeste viden på området. Vurdering har afsæt i et modeldambrug type 3, i det vi har anmodet om svar på to principielle spørgsmål: 1. Hvad kan der maksimalt udledes af BI5 ifølge hhv. den gamle dambrugsbekendtgørelse, som model 3 dambrug, og ved udlederkontrol under den nye dambrugsbekendtgørelse? 2. Hvad er påvirkningen af BI5 udledninger på vandløbskvaliteten? Du kan se svarene på de to spørgsmål i notatet fra DCE, som du finder på vor hjemmeside

5 Eksporten for perioden januar til juni Eksporten af ørreder er steget med 744 tons (6 %). Fremgangen tilskrives levende og frossen, der er steget med i alt godt tons. Eksporten af røgede er faldet med 396 tons (- 10 %). Den gennemsnitlige pris er faldet med 1,66 kr. per kg. Frossen og filet har haft det største prisfald, mens prisen på levende er steget med 1,29 kr. per kg. (5 %). Værdien af eksporten er på 355 mio. kr. (1 %). Eksporten af rogn er steget med 2 mio. kr. (22 %) som følge af stigende afsætning og lavere priser. Eksporten af ål er fortsat kendetegnet ved faldende afsætning og stigende priser. Eksporten er faldet med i alt 182 tons (- 27 %), men prisen er til gengæld steget med 24 %. Værdien af eksporten er faldet med knap 5 mio. kr. (- 10 %). Den samlede værdi af eksporten er i perioden på 430 mio. kr. (- 1 %). Set fra højre, Ole Eriksen, Mette Gjerskov og Karl Iver Dahl-Madsen. Foto: Irmgard Lorenzen På konferencen blev emner som vækst i akvakultur også i Danmark, muligheder for ekstra kvælstof (N) til akvakultur samt nedsættelse af et Blåt Vækst Udvalg bl.a. debatteret. Mini konference om bæredygtigt fiskeri I forbindelse med Food Festival 7. september 2012 blev afholdt en minikonference om bæredygtigt fiskeri, hvor bl.a. fødevareminister Mette Gjerskov, formand for Thorupstrand kystfiskerlaug Ole Eriksen og formand for Dansk Akuakultur Karl Iver Dahl-Madsen deltog. Dambrugsbekendtgørelse Vi havde et godt og konstruktivt møde om dambrugsbekendtgørelsens syv knaster den 13. september i Vejle. De syv forhold blev drøftet indgående, men der foreligger endnu ingen endelig afklaring. Vi er fortsat i dialog med de relevante interessenter og vender tilbage, så snart der er afgørende nyt i sagen.

6 Udviklingsministeren besøger dansk fiskefoderfabrik Udviklingsminister Christian Friis Bach har besøgt Aller Aquas fiskefoderfabrik i Egypten. Aller Aqua, der overtog majoriteten i fabrikken i 2011, forventer at kunne øge produktionen i de kommende år efter at have iværksat en række optimeringer. Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Vi har fra den danske ambassade i Grækenland modtaget følgende: Der investeres igen i græsk akvakultur Trods finanskrisen klarer Grækenlands fiskeopdrættere sig godt. Og potentialet for yderligere udvikling er stort. Netop nu er der fornyet investeringsinteresse i sektoren, og danske leverandører opfordres til at holde øje med mulighederne, der byder sig som følge heraf. Den græske akvakultursektor består fortrinsvis af havopdræt, hvor Grækenland er den største producent af havaborre og guldbrasen i Europa. Efter en årrække, hvor der er sket en kraftig koncentration af virksomhederne i branchen, er der i dag ca. 80 producenter i markedet., hvoraf flere er noteret på Athens fondsbørs. Nogle af virksomhederne har en såkaldt vertikal produktion startende med yngelproduktion, opfedning, slagtning og i nogle tilfælde forarbejdning af fisk, mens andre (de fleste) koncentrerer sig om opfedning. I 2011 lå den græske produktion af havaborre og guldbrasen på over 110 mio. tons fisk, hvoraf godt 70 % blev eksporteret, og sektoren bidrager dermed positivt tillandets handelsbalance. Eksporten forventes at vokse de kommende år pga. en stigende efterspørgsel fra udlandet. Den fornyede investeringsinteresse skyldes på den ene side de gode udviklingsmuligheder, man ser i branchen, og på den anden side, at der netop er åbnet op for et støtteprogram, der giver tilskud i form af EU-midler og græske nationale midler på mellem 15 og 60 % af de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med realisering af investeringen. Til dette støtteprogram blev der i alt indgivet 186 investeringsplaner med et budget på over 1 mia. DKK inden ansøgningsfristens udløb i udgangen af juli I skrivende øjeblik er nævnte investeringsplaner ved at blive evalueret af de relevante græske myndigheder. I tillæg til fiskeproduktion, opererer der desuden 590 muslingeopdræt med en produktion på ca tons årligt. I alt vil der blive fordelt mindst 410 mio. DKK i støttemidler til de græske fiskeopdræt og fiskeforarbejdningsvirksomheder inden for de næste tre år. Samlet set vil det betyde en investering på ca. 1,2 mia. DKK i modernisering af eksisterende opdræt, udstyr og maskiner til standardisering og forarbejdning af fisk m.v. Det er ikke for sent for danske virksomheder at komme ind i billedet som leverandører. For yderligere oplysninger, venligst kontakt: Ambassaden i Athen, Ida Enemark Tlf: , Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark Foto: Anne Helene Jerris

7

8

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke NYHEDSBREV December 2014 Told på tyrkiske ørreder EU Kommissionen har med virkning fra den 6. november indført midlertidig udligningstold på import af regnbueørred fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage

Læs mere

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk NYHEDSBREV Februar 2016 Investeringstilskud 2014 og 2015 Dette nummer indeholder bl.a.: Ansøgningsperioden for tilskud til investeringer i akvakultur er i år fra den 4. februar til den 1. april 2016. Til

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 ASC, akvakultur, fisk, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning.

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. NYHEDSBREV April 2016 Generalforsamling 2016 I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. Årets gæstetaler er René Christensen fra Dansk Folkeparti, der vil

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur NYHEDSBREV September 2014 Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion Fødevarestyrelsen har gennem mange år krævet at dambrug, der afstryger rogn til konsum, skulle indhente speciel autorisation

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev April 2013 Generalforsamling 2013 Vi afholder i år vores generalforsamling torsdag den 2. maj på Østergaards Hotel i Herning. Vi arbejder fortsat på programmet, som du i lighed med tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret:

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret: 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Status på Kriegers Flak...3 Tidsplan pr. maj 2015...4 Status...4 Foreslået handlinger...5 Aktiviteter...5 Budget og modeller for indsats...5 Baggrund ØPU godkendte den

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Akvakultur til udkast til vandområdeplaner, miljøvurderinger samt udkast til bekendtgørelse om hhv. miljømål og indsatsplaner

Høringssvar fra Dansk Akvakultur til udkast til vandområdeplaner, miljøvurderinger samt udkast til bekendtgørelse om hhv. miljømål og indsatsplaner Silkeborg, den 23. juni 2015 Høringssvar fra Dansk Akvakultur til udkast til vandområdeplaner, miljøvurderinger samt udkast til bekendtgørelse om hhv. miljømål og indsatsplaner Målsætningen om vækst i

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Ansøgning om ændring af prækvalifikationskrav i forhold til udbud af kystnære havmøller

Ansøgning om ændring af prækvalifikationskrav i forhold til udbud af kystnære havmøller Wind People Sverriggaardsvej 3, 9520 Skørping. Denmark Tlf. +45.50508153 SE.nr. 32057942 Info@windpeople.org www.windpeople.org 21.5.2015 Til minister Rasmus Helveg Petersen og Energistyrelsen Ansøgning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke

NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke NYHEDSBREV Januar 2016 Vækstplan for fødevare og landbrug Dette nummer indeholder bl.a.: Den 22. december indgik Regeringen (Venstre), Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om en

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Grønland er økonomisk på spanden Af Lars Erik Skovgaard, BT. BUSINESS Det går den gale vej med økonomien i Grønland. Inden for de senere år er fiskeriet og turismen gået tilbage, og de store forhåbninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid 2 1. Verdens 12. største økonomi 2. En boomende turistindustri 3. Stort potentiale i B-2-B markedet 4. Springbræt til Latinamerika, Sydeuropa og Nordafrika

Læs mere

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet!

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet! Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 30 Bilag 6 Offentligt Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 18. november 2015 Vedr. L 30 Forslag

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Massive investeringer i fiskeri og akvakultur

Massive investeringer i fiskeri og akvakultur Nyhedsbrev April 2012 Massive investeringer i fiskeri og akvakultur Alle folketingets partier står bag den aftale om fiskeriudvikling, som fødevareminister Mette Gjerskov offentliggjorde den 23. maj. Den

Læs mere

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Nyhedsbrev September 2013 Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Ny rapport påpeger, at fine bestande af vildfisk problemfrit kan sameksistere med dambrugsdrift og opstemninger, hvor der

Læs mere

HVAD DRIVER SUCCESFULDE VIRKSOMHEDER?

HVAD DRIVER SUCCESFULDE VIRKSOMHEDER? HVAD DRIVER SUCCESFULDE VIRKSOMHEDER? REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE. ET MEDLEMSBASERET LABORATORIUM DER INDSAMLER, UDVIKLER OG FORMIDLER GOD PRAKSIS INDEN FOR REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING.

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Fødevare- og landbrugspakken fokus på vandløb og akvakultur IDA Miljø arrangement 28. januar 2016 26-01-2016 1 Fup og fakta Regeringens landbrugspakke pkt. 6: For at undgå forsumpning af landbrugsarealer

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER. ErhvervsCamp 20. august 2015

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER. ErhvervsCamp 20. august 2015 INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER ErhvervsCamp 20. august 2015 HVEM ER VORES MEDLEMMER? 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Regioner 5 5 5 5 5 4 Kommuner: 31 31 35 35 35 38 Erhvervsråd: 10 8 7 5 4 4 Ministerier:

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere