SÅRBEHANDLING Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅRBEHANDLING Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår"

Transkript

1 SÅRBEHANDLING Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE oktober 2014

2 University College Syddanmark udbyder sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis for sygeplejersker med sårfunktion i primær og sekundær sektor. De tre diplommoduler indenfor sår samt det obligatoriske modul Praksis Videnskabsteori og metode giver mulighed for merit på masteruddannelse indenfor sår: Master Clinical Nursing Practioner ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Drammen, Norge. INDLEDNING Den demografiske udvikling viser, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme vil stige herunder antallet af livsstilsbetingede sygdomme. Mennesker med kroniske sygdomme er ofte karakteriseret ved at have langvarige forløb med komplekse og sammensatte behov. Mange har eller er i risiko for at få forskellige typer af sår. Sår kan medføre langvarige forløb med smerter, isolation og andre lidelser. Derudover har samfundet store udgifter til behandling af sår. Sygeplejersker inden for både primær og sekundær sektor møder ofte patienter med sår. Udviklingen inden for diagnosticering og behandling af sår, samt et stadigt mere komplekst sundhedsvæsen, medfører behov for, at sygeplejersker holder sig ajour inden for sårbehandling. MÅLGRUPPE Sygeplejersker, der arbejder med sår eller har specialistfunktion inden for området og med minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter afslutning af adgangsgivende uddannelse. OPBYGNING Uddannelsen består af 3 valgmoduler i et kompetencegivende uddannelsesforløb i den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Uddannelsen er bygget op direkte efter retningslinjerne udarbejdet af EWMA, European Wound Management Association, ( ement-of-courses.html ), hvor målene er, at - give sundhedsprofessionelle viden og færdigheder for at kunne give optimal sårbehandling - opnå europæisk accept ved at udvikle en uddannelsesreferenceramme med henblik på at sprede bedste praksis indenfor sårbehandling. GENERELT OM DEN SUNDHEDS- FAGLIGE DIPLOMUDDANNELSE Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er for dig med mellemlang videregående uddannelse og er kompetencegivende. Det er en erhvervs- og professionsrettet, erfarings- og udviklingsbaseret videreuddannelse. Uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser i dette tilfælde inden for sårspecialet. Den er ligeledes baseret på ny viden fra udviklingsarbejde og ny relevant viden fra sårforskningsfeltet. FAGLIG UDBYTTE Det faglige udbytte ved en kompetencegivende sundhedsfaglig diplomuddannelse er at sygeplejersker med sårfunktion videreudvikler kompetencer til at igangsætte og implementere faglige tiltag til gavn for sårpatienten og har fagspecifikke handlekompetencer til at lede sårbehandling. KOMPETENCEMÅL Kompetencemål for uddannelsen er de mål som er beskrevet i den nationale studieordning for SD. Kompetencemålene for modulerne vinkles i forhold til sår og sårbehandling. ECTS Den sundhedsfaglige diplomuddannelse med retning professionspraksis består af i alt 60 ECTS. Valgmodulerne kan også tages som selvstændige uddannelsesforløb. Alle moduler afsluttes med eksamen. MASTER I SÅRBEHANDLING University College Syddanmark har indgået et nordisk partnerskabskontrakt med Høgskolen i Buskerud og Vestfold om videreuddannelse af sårsygeplejersker på masteruddannelse: Master Clinical Cursing Practioner. Med en masteruddannelse indenfor sår vil sårsygeplejersken være kvalificeret til at udføre højt kvalificerede funktioner indenfor sårområdet i virksomheder og institutioner.

3 Følgende moduler med bestået prøve fra University College Syddanmark er godkendt af HBV til at indgå i masteruddannelse: Oligatorisk modul: Praksis - Videnskabsteori og metode Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - tryksår, immunologisk sår og andre specielle sår.. Valgmodul: Vanskeligt helende sår Valgmodul: Forløb for mennesker med sår Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Drammen, Norge. Der vil kunne søges midler gennem University College Syddanmark til transport og ophold. Ved bestået prøve i følgende moduler gives bevis på uddannelse til Klinisk specialist i sårbehandling : Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - tryksår, immunologisk sår og andre specielle sår.. Valgmodul: vanskeligt helende sår Den diabetiske fod Valgmodul: Forløb for mennesker med sår Masteruddannelsesforløbet vil foregå dels via virtuel undervisning, seminar i DK og i

4 Obligatorisk modul: Praksis - Videnskabsteori og metode Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis tryksår, immunologiske sår og andre specielle sår. Valgmodul: Forløb for mennesker med sår arterielle og venøse bensår Valgmodul: Vanskeligt helende sår - onkologiske sår - diabetes sår Master Clinical Practioner Obligatorisk modul 2: Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis 5 ECTS Afgangsprojektet 15 ECTS 60 ECTS giver en fuld diplomuddannelse indenfor sår Beskrivelse af de enkelte moduler ses i denne pjece og på

5 UNDERVISNINGSFORM For at understøtte den individuelle læringsproces er alle studerende tilknyttet UC Syddanmarks læringsplatform Blackboard. Hvert modul afsluttes med eksamen. Der gives individuel vejledning til opgaveskrivning. I modulerne arbejdes med sårtemaer, som deltagerne relaterer til egen praksis. Undervisningsformen består af teoretiske oplæg, gruppearbejde, workshops, studiebesøg og selvstændig faglig fordybelse. Hovedvægten lægges på en kombination af teori, praktiske færdigheder, erfaringsudveksling og netværksdannelse. Der forventes at den studerende gennem modulerne arbejder med et relevant projekt fra egen afdeling samt at der er ledelsesmæssig opbakning. BEDØMMELSE Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med vurdering efter gældende karakterskala. UNDERVISERE BL. A. Ellen Sandahl Sørensen, lektor, University College Syddanmark, modulansvarlig Rolf Jelnes, overlæge dr.med. Sår-i-Syd sår ambulatoriet, Sygehus Sønderjylland m.fl.

6 OBLIGATORISK MODUL: PRAKSIS - VIDENSKABSTEORI OG METODE Modulet indeholder en række centrale videnskabelige begreber og metoder inden for områder med relevans for det sundhedsfaglige felt og som videreføres på valgmodulerne. Modulet anbefales som indledende modul for de studerende, der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Viden har viden om og indsigt i professionsfaglighed og tværfaglighed i en konkret faglig sammenhæng har viden om og indsigt i videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi og kan relatere disse til en konkret faglig sammenhæng har indsigt i forskellige videnskabsteoretiske tilgange til forståelse af sundhed og sygdom Kompetencer kan håndtere betydning af forskellige videnskabsteoretiske positioners betydning for håndteringen af sundheds- og sygdomsopfattelser i konkrete faglige sammenhænge kan indgå i og påtage sig ansvar for og udfordre såvel egen professionsfaglighed som det tværfaglige samarbejde kan reflektere over sundhedsvæsenets værdier og deres betydning set fra et organisatorisk, fagligt og bruger- /patientperspektiv Indhold Professioner og relationspraksis Vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi Argumentationsteori Evidensbaseret praksis Sundheds- og sygdomsopfattelser Faglighed og tværfagligt samarbejde Sundhedspolitik BEDØMMELSE Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen. OMFANG UDBYDES Uge 5 uge 19, 2015 (1 dag pr uge) PRIS kr. Færdigheder kan søge, analysere og vurdere kvantitative og kvalitative forskningsartikler kan søge, udvælge, analysere, vurdere, argumentere og formidle viden i forhold til praksis anvende informationsteknologi

7 UDVIKLINGSBASERET OG FORSKNINGSORIENTERET PRAKSIS MENNESKET MED SPECIELLE SÅR Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til en konkret sårpraksis. Modulet er tilrettelagt med faglig fordybelse i: Mennesket med specielle sår f.eks.: Onkologiske sår, tryksår, immunologiske sår, brandsår, stik- og skudsår, ortopædkirurgiske eller abdominale sår. LÆRINGSMÅL Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Viden Den studerende kan demonstrere viden om og reflektere over grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis i relation til onkologske og diabetiske sår demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori, udviklings- og forskningsmetodik, herunder undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde omkring mennesket med specielle sår demonstrere viden om og forståelse for udviklingsbaseret praksis samt formidlings- og implementeringsstrategier i projektarbejde omhandlende mennesket med specielle sår Færdigheder Den studerende kan anvende udviklings- og forskningsresultater i relation til praksis søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis her mennesket med specielle sår INDHOLD Kompetencer Den studerende kan håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter i sårbehandlingen håndtere og reflektere over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis - her specielle sår. påtage sig ansvar for at planlægge og indgå i samarbejde udviklingsarbejde i praksis omkring mennesker med specielle sår. - Udviklingsprojekter og professionspraksis - Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter - Udarbejdelse af projektbeskrivelser - Metoder i udviklingsprojekter - Organisatoriske og politiske rammer herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde - Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde - Styrkelse af viden og faglige handlekompetencer til at forebygge og behandle mennesker med specielle sår - kvalificeres til at evaluere strategier, der kan fremme effektfuldt samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle, der arbejder med mennesker og specielle sår - Epidemiologi og patofysiologi af hudcancer i relation til tumorens udvikling, primære hudtumorer, tumor infiltration af huden, der stammer fra lokaludviklet tumor, metastaser eller recidiv, principperne for medicinsk og palliativ behandling af hudtumorer, viden om principper for behandling af cancersår - Epidemiologien ved forskellige hudsygdomme, hudens allergiske reaktioner og eksem - Almindeligt forekommende infektioner i huden, immunologiske sår, primære og sekundære (vaskulitter) - Diagnosticering og vurdering af almindeligt forekommende hudsygdomme og hudproblemer ved sårbehandling - Principper og redskaber til vurdering af behandling af allergier, infektioner, hudsygdomme og til forebyggelse og behandling af hudsygdomme

8 - Vurdering af kroniske sår herunder tegn på infektion, vurdering og håndtering af eksudat, fremmedlegemer, fistler, forbindstyper og andre terapier - Traumatiske sår, fysiologi ved akutte sår, chok, blødning og mekanismerne der er forbundet med skader - Vurdering af patienten med det akutte, traumatiske eller kroniske sår, herunder mekanismer, timing og omgivelserne, anatomisk lokalisering, kontrol af blødning, inspektion, palpation, eksploration, neurovaskulær undersøgelse og omfanget af bevægelsesindskrænkning - Behandling af det akutte sår herunder oprensning, debridement, metoder og materialer til at lukke såret, brugen af antibiotika samt tetanus profylakse - Refleksion over beslutninger omkring behandling, yderligere undersøgelse af huden samt vurdere henvisning til specialister. BEDØMMELSE Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen. OMFANG UDBYDES 7. januar 30. april 2015 PRIS kr. VALGMODUL: FORLØB FOR MENNESKER MED SÅR På modulet arbejdes der med viden om normalt helende sårtyper, deres opståen, diagnosticering, forløb og behandling. Studerende udvikler evne til at involvere borgere, patienter og samarbejdspartnere i samarbejde om sårforløb. Der sættes fokus på hvordan udviklings- og forskningsresultater kan bidrage til at udvikle sårpatientens pleje og behandling. Gennem tilegnelse af viden om metoder i sårbehandling og metoder til dokumentation videreudvikles den studerendes forudsætninger for at indgå i et patientcentreret, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om i sårbehandling. LÆRINGSMÅL At den studerende gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang videreudvikler sine kompetencer Viden Studerende kan: - dokumentere viden om sårtyper, sårheling, behandlingsprincipper og produkter - anvender viden om sårheling til brug i en evidensbaseret praksis - kombinere viden om sår og sårheling med viden om menneskers liv og helbred i refleksioner over samarbejde om sårforløb - udbygger sin viden om juridiske og organisatoriske forudsætninger for veltilrettelagte sårpatientforløb i sundhedsvæsenet Færdigheder Studerende kan: - anvende og vurdere effekt af diagnostiske metoder og teknologier - mestre koblingen af ny viden med patientens/borgernes samlede sårforløb - involvere borgere/patienter og samarbejdspartnere i sårforløb Kompetencer Studerende kan: - håndtere komplekse situationer i sårforløb - påtage sig ansvar for udvikling af nye handlemuligheder hos borger/patient med sår

9 - påtage sig medansvar for tværfaglige og tværsektorielle sårforløb i samarbejde med patienter/borgere INDHOLD - Teoretisk viden om normalt helende sår: Epidemiologien ved forskellige sårtyper og diagnosticering og vurdering af forskellige sårtyper, underbenets anatomi, fysiologi og patofysiologi - Introduktion til forebyggelse og behandling af sår og venøse og arterielle bensår - Metoder og teknologier til diagnosticering af sårtyper, samt identifikation af de faktorer, der kan forlænge sårheling brug af dopler - Kompressionsbehandling - Udvikling af metoder til dokumentation: Præsentation af redskabet TIME - Behandlingsprincipper og produktvalg - Sårsmerter og smertebehandling - Patient/borgerinvolvering og samspil med netværk - herunder metoder til koordinering og tværfagligt samarbejde - refleksion over at differentiere mellem et simpelt og kompliceret sår, foretage effektive beslutninger om behandling, refleksion over nye initiativer til yderligere undersøgelser samt vurdere hvornår der skal rekvireres en specialist - Workshop: Øvelse og fordybelse i at træffe vellykkede beslutninger om behandling, tage initiativ til videre undersøgelser, samt vurdere et eventuelt behov for henvisning til en specialist - Workshop: Øvelse og refleksion i monitorering og evaluering af resultatet af sårbehandlingen - Workshop: Sårbehandlingsprincipper i relation til smertebehandling, hudpleje, kompressionsbehandling, forebyggende foranstaltninger, kirurgisk behandling, præsentation af tilgængelige evidensbaserede behandlinger til bensår - Workshop: Refleksion over beslutninger omkring behandling, yderligere undersøgelse af såret, samt vurdere henvisning til specialister - Workshop: Vurdering i forhold til type af kompressionsbehandling samt anlæggelse af kompressionsbandage. - Workshop: Øvelse og fordybelse i vurdering, dokumentation og evaluering af behandlingen af sår og den omgivende hud - Inddragelse af patientologibegrebet og sundhedsredskaber der er relevante i sårbehandling - Bodyimage kropsbevidsthed - Betydning af inddragelse af livsfænomener for eks. lidelse angst ubehag - Velfærdsteknologiske løsninger & Sundhedsøkonomiske forhold set ud fra patientens perspektiv - Etiske og juridiske perspektiver i relation til sårbehandling - Tilrettelæggelse af sygdoms- og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom herunder inddragelse af pårørendeperspektivet - Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver i mødet mellem menneske med sår og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv. OMFANG BEDØMMELSE Individuel bedømmelse med intern vurdering efter gældende karakterskala. UDBYDES 1. september 15. december 2015 PRIS kr.

10 SD VALGMODUL: VANSKELIGT HELENDE SÅR DIABETISKE FODSÅR At leve med vanskeligt helende og behandlingsresistente sår indebærer en risiko for at reducere patienten/borgerens livskvalitet og levetid. Studerende arbejder henimod at kunne identificere og håndtere kroniske sår med brug af evidensbaseret viden. Ligeledes arbejder den studerende med at dokumentere og evaluere det samlede forløb set i såvel et patientborgerperspektiv som et samfundsøkonomisk perspektiv. LÆRINGSMÅL At den studerende gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang videreudvikler sine kompetencer Viden At studerende kan - dokumentere evidensbaseret viden til diagnosticering og behandling af vanskeligt helende sår Her vil modulet koncentrere sig om mennsker med diabetiske fodsår - anvende viden om dokumentation af kvalitetsudviklingen af den sundhedsprofessionelle indsats ved diabetiske fodsår - dokumentere viden om menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af vanskeligt helende diabetiske fodsår Færdigheder At studerende kan - håndtere teknikker og metoder i diagnostik, behandling og monitorering af sårhelingsprocesser - vurdere og begrunde handlemuligheder med anvendelse af evident viden - kvalitetsudvikle det samlede forløb til borgere/patienter med vanskeligt helende sår Kompetencer At studerende kan implementere resultater af kvalitetsudvikling af sårforløb i egen praksis påtage sig fagligt medansvar for behandlingsforløbet til mennesker med vanskeligt helende diabetiske fodsår dokumentere og evaluere udviklingen af det samlede forløb til borgere/patienter med vanskeligt helende diabetiske fodsår INDHOLD Evidensbaseret viden om vanskeligt helende sår: - vurdering og behandling af diabetiske fodsår - vurdering af forskellige indsatser relateret til sår i egen praksis set i et tværsektorielt og tværfagligt perspektiv - øvelse og refleksion i at håndtere og indgå i den tværfaglige og tværsektorielle indsats i forhold til vurdering og behandling af såret - patofysiologi og behandlingen af diabetiske fodsår - komplikationer og relaterede sygdomme, der er forbundet med diabetiske fodsår - identificere karakteristika, diagnosticering og vurdering af risikofoden herunder optimal diabetesbehandling og kardiovaskulære risikofaktorer - identificering og behandling af kliniske tegn på infektion i det diabetiske fodsår - behandlingsstrategier for diabetiske fodsår herunder behandling af såret, valg af forbindstype, smertebehandling, hudpleje, aflastning, fodtøj og forebyggende indsatser - at skelne mellem iskæmi og neuropati på den diabetiske fod - øvelse i at foretage begrundede beslutninger om behandling, tage initiativ til yderligere behandling samt vurdere behovet iværksættelse af et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring sårpatienten. - Behandlingsprincipper og produktvalg

11 Metoder og teknologier til diagnosticering: - Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient/brugerforløb relateret til mennesket med sår i sundhedsvæsenet - lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient/brugerforløb i sundhedsvæsenet - koordineringsproblematikker og udfordringer etik i sårpatient/brugerforløb - metoder til samarbejde på tværs af fag- og sektorgrænser - kvalitetsredskaber relateret til sår og sammenhæng i patient/brugerforløb i relation til Den Danske Kvalitetsmodel - sundhedsprofessionelles rolle i inddragelse af sårpatient/bruger i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet - beskrivelse og organiseringen af patientforløb i relation til redskaber fra Den Danske Kvalitetsmodel - Patientklagenævn, etiske og juridiske overvejelser blandt andet medicinske og juridiske aspekter - Velfærdsteknologiske redskaber til at dokumentere den sundhedsfaglige indsats af forløbet OMFANG BEDØMMELSE Individuel bedømmelse med intern vurdering efter gældende karakterskala. UDBYDES 5. januar 31.maj PRIS kr.

12 UDBUD FORÅR 2015 EH Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Specielle sår 7. jan. 30. april 2015 (undervisning: tirsdage) Tilmeldingsfrist:1. december 2014 Pris: kr. EH Praksis - Videnskabsteori og metode: Uge 5 uge 19, 2015 (undervisning:torsdage) Tilmeldingsfrist: 1. december 2014 Pris: kr. UDBUD EFTERÅR 2015 EH Forløb med mennesker med sår 1. september 15. december 2015 Deltidsstudie Tilmeldingsfrist: 1. juni 2015 Pris: kr. SD obligatorisk modul: Praksis - videnskabsteori og metode EH Uge 35 uge 50 (undervisning: torsdage) Tilmeldingsfrist 1. juni 2015 Pris kr. UDBUD FORÅR 2016 Obligatorisk modul: EH Praksis videnskabsteori og metode Uge 5 uge 19 (undervisning: torsdage) Tilmeldingsfrist: 1. december 2015 Pris kr. Valgmodul: Vanskeligt helende sår - diabetiske fodsår EH jan. 31.maj Tilmeldingsfrist 1. december 2015 Pris kr. Tilmeldingsfrist 1. juni 2016 TIDSPUNKT Undervisningen afvikles fra kl dage om ugen STED University College Syddanmark Dyrehavevej 116, 6000 Kolding (valgmodul 3 afvikles også i Sønderborg) PRIS Pris inkluderer forplejning formiddag og eftermiddag samt relevante kopieringsmaterialer. MODULSBEVIS Udstedes ved bestået eksamen ved hvert modul. Når det samlede forløb på de 3 valgmoduler omkring sår er gennemført udstedes uddannelsesbeviset: Klinisk sårsygeplejerske i sårbehandling. DELTAGERANTAL Min. 16 og maks. 25 personer. UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Degnevej 16 DK-6705 Esbjerg Ø ucsyd.dk YDERLIGERE OPLYSNINGER: EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Lembckesvej 7 DK-6100 Haderslev Uddannelsesansvarlig Pia Assenholm Modulansvarlig Ellen Sandahl Sørensen Studiesekretær Martina Bentsen TILMELDING Elektronisk tilmelding på ucsyd.dk. Tilmelding er økonomisk bindende efter tilmeldingsfristens udløb. UDBUD EFTERÅR 2016 Valgmodul: Forløb for mennesker med sår EH sept. 15. dec Pris: kr. SD obligatorisk modul Praksis Videnskab og Metode EH Uge (undervisning: torsdage)

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2014 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2014 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2014 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Oktober 2013 INDLEDNING Sygeplejersker indenfor både

Læs mere

SÅRBEHANDLING. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår

SÅRBEHANDLING. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår SÅRBEHANDLING Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE University College Syddanmark

Læs mere

SÅRBEHANDLING Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår

SÅRBEHANDLING Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår SÅRBEHANDLING Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Forår 2016 University College

Læs mere

Sundhedsfaglig diplomuddannelse/ kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår

Sundhedsfaglig diplomuddannelse/ kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår SÅRBEHANDLING Sundhedsfaglig diplomuddannelse/ kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår 2018-2020 Marts 2017 ucsyd.dk Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2015/16 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Oktober 2014 INDLEDNING Sygeplejersker indenfor både

Læs mere

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2016/17

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2016/17 SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2016/17 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Oktober 2015 INDLEDNING Sygeplejersker indenfor både

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje FAM-efteruddannelse FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje En sundhedsfaglig diplomuddannelse til sundhedsprofessionelle i FAM akutmodtagelse sundhedsprofessionelle AKUTSYGEPLEJE FAM klinik case sundhedsfaglig

Læs mere

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION VIDEREUDDANNELSEN SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2017-2020 Februar 2017 ucsyd.dk Sygeplejersker med sårfunktion Indledning Sygeplejersker indenfor både

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

DIPLOM- UDDANNELSE I PSYKIATRI UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

DIPLOM- UDDANNELSE I PSYKIATRI UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE DIPLOM- UDDANNELSE I PSYKIATRI UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Oktober 2013 Med diplomuddannelsens vægt på helhedstænkning, brugerperspektiv og systematiske redskaber er diplomuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2016-18 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE April 2016 INDLEDNING Sygeplejersker indenfor både

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE BLIV KLAR TIL NYE OPGAVER I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Et samarbejde mellem University College Syddanmark, University College Lillebælt og University College

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb

Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb EFTERUDDANNELSE FOR KOMMUNALE SYGEPLEJERSKER Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb NY UDGAVE pr. 22. september 2017 ucsyd.dk Tidlig opsporing og rettidig

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb

Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb EFTERUDDANNELSE FOR KOMMUNALE SYGEPLEJERSKER Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb 2017-18 ucsyd.dk Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE BLIV KLAR TIL NYE OPGAVER I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Et samarbejde mellem University College Syddanmark, University College Lillebælt og University College

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE SEXOLOGI Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til seksualitet og kvindelivet UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK i samarbejde med DinJordemoderpraksis

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

FAM - Basismodul i akutsygepleje en sundhedsfaglig diplomuddannelse til sygeplejersker i FAM

FAM - Basismodul i akutsygepleje en sundhedsfaglig diplomuddannelse til sygeplejersker i FAM FAM - Basismodul i akutsygepleje en sundhedsfaglig diplomuddannelse til sygeplejersker i FAM Uddannelsen har til formål at kvalificere sundhedsprofessionelle, der arbejder i FAM til at kunne identificere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Studieordninger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Studieordninger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Studieordninger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse sfortegnelse Studieordning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse... 2 Studieordninger

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 1. januar 2013 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde 01.07. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed... 1 4. Uddannelsens titel... 2 5. Adgangskrav...

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Åbent Hus 26. februar 2015

Åbent Hus 26. februar 2015 Åbent Hus 26. februar 2015 Friluftsvejlederuddannelsen - en kompetencegivende uddannelse i friluftsliv V/Studieleder Mathilde Vædele Haugaard Jensen Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Samt

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere