Y1 opgave Johnnie Rørvig Med Argo fra Grand Canaria til Caribien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Y1 opgave Johnnie Rørvig Med Argo fra Grand Canaria til Caribien"

Transkript

1 Y1 pgave Jhnnie Rørvig Med Arg fra Grand Canaria til Caribien

2 Indhldsfrtegnelse Y 1 O p ga ve. Sejlads f ra de C a naris ke Ø e r til C a ribien 1)Sejlads planlægning...3 O v errdnet planlægni ng...3 Sejlads...3 Si k kerhed u n der sejladsen...3 B å den...3 2)Tri m & Stabilitet...4 T r i m...4 Stabi litet...6 Stabi litet G Z k ur ven...7 S k i bspapirer...7 3)Besætni ngen...7 H e l bred...9 4)Udst yr...9 N a v i gati ns u dst yr...9 R a di /k m m u n i kati ns u dst yr Si k kerheds u dst yr A n det )Pr viantering )Brændst f ) Medicin )Reser vedele )Biblite k Sø k rt Papir k rt: D i gitale k rt: B ø ger Sft w are )Sejladsen O v er vejelser R uten T i de van d Vagtplaner R uti ner D a g l i ge/særli ge B randrulle Bådrulle Vagti nstr u kser Vagtha vende na v i gatørs i nstr u kser Vejr udsigten Jhnnie R ø r v i g Side 2/22

3 5. O bser vati ner Ski bsdagbg )Vagtske ma )Wa y p i nts )Nødha v ne )Tje klister...23 T j e k l iste A f gang...24 T j e k l iste A n k m st )Ekse m pel på ti de vands k ur ve ved L as Pal m as G rand C a naria )Ekse m pel på m i d dags bredde )Ekse m pel på stedlinie til stjernen Vega )Ekse m p ler f ra S k i bsdagbg )Ekse m pel på sygebesøg )Ekse m pel på G Z k u r ve )...32 Jhnnie R ø r v i g Side 3/22

4 1) Sejlads planlægning O v errdnet planlægni ng Sejlads Planlægning af en sejlads f ra de C a nariske Ø er til C ari bien. Sejladsen f regår i A r g, en 55 B a varia C r u iser sejl båd b y g get på B a varia Yachtbau i G iebelstadt i sydt ys kland. B å den er designet af Farr Yacht Design g B MW Grup Designwrks USA. Båden er bygget til cean sejlads g er CE klassificeret A (EU). Sejladsen, der primært skal fregå fr sejl, er beregnet til at tage ca. 23 døgn ved en gennemsnitsfart på 5 knb. Distancen er beregnet til ca. 2700sm. Der sejles fra Las Palmas Grand Canaria til Rdney Bay St. Lucia D e r sejles pri mært f r sejl. B å den er u dst yret m e d slide cr uising sejl. Sejl f øri ngen tilpasses l ø bende efter vejr f rhl dene. M t r bruges ved afgang g anl øb af ha v ne g ved særli g v ans kelige g snæ vre sejladsfrhld g efter vagt ha vende na v i gatørs v urderi n g. M t ren br uges gså til evt. pladni ng af batterier ne. Si k kerhed u n der sejladsen B å den A r g sti k ker 1,97 m lastet. S m u d gangspunkt er si k kerhedsd y b den 1,5 m u n der k ø len. K u n u n der særlige m stændigheder m å der sejles m e d m i n d re va nd u n der k ø len. Ved h øj b øl gegang ø ges si k kerhedsd y b den i f r h l d til b ø l gehøj den. R uten planlægges m e d si k ker hedsd y b den f r øje. Te k n is ke D a ta B a varia 55 C r uiser L O A 1 6,60 m L V L 1 6,20 B r edde (Max) 4,75 D y b de ri gget u/besætni n g g prviant 1,90 D y b de ri gget m/besætni ng g pr v iant 1,97 D e p lace ment 1 5t K ø l væ gt 5t Sejlarial 1 39 m 2 M a stehøj de 24 m Vandbehl dni n g 800l B ræ ndstf 380l H l d ni n gstan k 250l M t r V l v -Penta D k w (110 H P) Brændstf frbrug ved 9 knb 6l/time 2) Trim & Stabilitet T r i m D e p lace ment 1 5 tns Jhnnie R ø r v i g Side 4/22

5 M i d del d y b gang 1,90 Vandlinjelængde (L) 1 6,20 Vandlinjebredde (B) 4,30 B å den har en k rt f i n ne k øj g m i d del d y b gangen er der f r dæ k kende ve d tri m beregni nger. N e dtr y k n i n gs væ gten : L* B/120 t/cm = 1 6,20*4,30/120 = 0,58t/c m T r i m m m e ntet: L* L* B/1900= 16,20*16,20*4,30/1900 = 0,59 m t/c m Æ n d r i n g i tri m (Vægt i T)*(afstand i M)/ (m t/c m) (L g B i m eter) S k i bets vægt f r ø ges ved afrejse m e d f øl gende: B etegnelse K g B esætni ng i n k l usi v persnli gt u dst yr: 9 *135 k g B ræ ndstf 380 Vand 800 Vand (ekstra 1 000l i d u n ke) G as til m e d la v ni n g 20 Pr v iant til 30 dage (9*2*30) 540 R eser vedele/di verse 1 50 Samlet lastet vægt 4105 Deplacement lastet Dybgang ved afrejse: (3,4/0,58/ 100)+ 1,90 = 1,97m Vandtan kene li gger i dia metral planet m e d en tan k f r g en tan k bag. D e r v i l bli ve tappet l ø bende f ra begge tan ke. D i esel tan ken er placeret i S B side. D e ekstra d u n ke m e d va nd v i l bli ve placeret i B B side ver f r diesel tan ken. Pr v ianten v i l bli ve f rdelt på ski bet D e t persnli ge u dst yr bli ver f rdelt i kah ytterne der er placeret jæ v nt i båden. R eser vedele bli ver placeret u n der d ør ken m i dts kibs. D e n sa m lede lastede vægt på virker derfr i k ke tri m m et H l d n i n gstan ken i B B side. H l d n i n gs tan ken v i l k u n bli ve brugt i ha v n g v i l derfr i k ke på v ir ke tri m g stabiliteten u n der egentl i g sejlads. Jhnnie R ø r v i g Side 5/22

6 Stabi litet B e regningen af stabiliteten f rstået ved m etacenter højden G M t (afstanden m e l le m m etacentret g t y n g depun ktet) er f retaget ved et tæn kt k rængni n gsf rsøg f ør g efter lastni ng. - G M t : T v æ rski bs M e tacenter højde (Udtr y k f r stabiliteten i båden) - V æ gt der anbri n ges i b m n k ken: (q) 1 00 k g - L d snr der anbri n ges i m asten: (b) 4000 m m - D e p lace ment : (Δ)15000kg - D e p lace ment lastet: (Δ) k g - A f standen b m n k ker er svi nget u d når k rængningen er 3⁰ -4⁰ : (d) 200c m - A f standen l dsnren v iser på m å lest k ken: (c) 1 00 m m G M t (Før lastni n g)= q*d/δ*b/c = (100kg* 200 m m/15000k g)*(4000 m m/100)=54cm G M t (efter lastni ng)= q*d/δ*b/c = (100kg* 200 m m/ k g)*(4000 m m/100)=41cm G M t B e g ge m å lene li gger langt ver de af Søfartsst yrelsen k ræ vede 1 5 c m f r ski be u n der 1 00 m i længde. M = T værs kibs metacentr u m, G T y n g depun ktet, B = O p d r i ftscentret, G M = M e tacenter højden C G = T y n g depun ktet, C B = O p d r i ftscentret, A H = K r æ n g ni n gs vin k len Jhnnie R ø r v i g Side 6/22

7 Stabi litet G Z k ur ven O v e nstående d iagra m m er v iser f rhl det m e l le m k rængni n gs vin k len (A H) g G Z s m er betegnelsen f r den v i n kelrette afstand m e l le m p dri ftscentret g t y n g depun ktet u n der k rængni n g. X-aksen angi ver A H g y-aksen G Z. E f ter hånden s m A H ø ges, ændres G Z: F ørst ø ges den i ndti l den såkaldte m a ksi m u m stabilitetsvin kel nås (Angle f M a x i m u m Stabi lit y = A M S). F r de f leste sejlbåde nås dette p u n kt ved en k ræ ngnings vin kel m e l le m 45 and 65. Ved y derl i gere k rængni n g v i l G Z i gen aftage i n dt il den når værdien 0 (s m i u d gangssituatinen, m e n denne gang er båden i ustabil balance), ved denne k rængnings vi n kel f rs vi n der bådens stabilitet (Angle f Vanishi ng Stabi lit y = A V S). Ved Jhnnie R ø r v i g Side 7/22

8 y derl i gere k rængni n g v i l båden kæntre g i k ke k u n ne rette sig p af sig selv, h v i l ket naturlig v is er k r itis k f r si k kerheden S k i bspapirer N ati nalitetsbe vis F rsi kri ngsplice S R C-certi f i kat M å lerbre v Pas Y 1 be v iser Y 3 be v iser D u elighedsbe viser D u elighedsbe viser s m m t rpasser 3) Besætningen A r g nauterne består af 9 persner. 2 m e d Y 1 næri ngsbrev, 4 m e d Y 3 N æ r i n gsbrev, 1 m e d Y 3 g 2 m e d d ueligheds be v is f r m t rpasser. H v ert besætni ngs m edle m kan i nc. sin egen væ gt m e dtage 1 35 k g persnli gt u dst yr. Besætningen gennemgår bådens installatiner her under vand, el, mtr, kmfur, skibslys, anker, ankerspil g elpanel inden afrejse. Der udføres øvelser i rullerne inden afgang Alle besætningsmedlemmer mbrd skal være frtrlige i brugen af følgende udstyr g kende tilhørende prcedure g nødprcedurer: Redningsvest Livline Nødraketter Redningsflåde EPIRB SART Lænsepumpe Brandudstyr VHF Kanal16 nødpkald VHF DSC nødpkald VHF Betjening Opsætte Navigatr/Krtpltter til at give psitin til VHF Satellit telefn H e le besætni n gen skal k u n ne betjene sejl g m t r g f retage mand ver b rd m a n ø v re. H e l bred Afgå fra g anløbe havn Sætte g Bjærge sejl Rebning af sejl Ankring g letning Bugsering g slæbning Natsejlads klargøring Jhnnie R ø r v i g Side 8/22

9 A l l e besætni ngs m edle m m er skal ha ve genne m gået en lægeundersøgelse g tandlægebesøg i nden f r 6 m dr. i n den afrejse. A l l e besætni ngs m edle m m er skal end v i dere pl yse m evt. særlige hel breds mæssige f rhld så s m allergi, diabetes.s.v. 4) Udstyr N a v i gati ns u dst y r Søur (UT) Fast m nteret S k i bsur (ZT) E kstra præcisins ur A r m båndsure på besætni n gen (Ngle i ndehl der gså k m pas) St pure (2 st k.) G P S N a v i gatr/krtpl tter (Fast i nstalleret) G P S H å n d h l dt (2 st k.) Se kstant Parallellineal L i neal T ransprt ør Passer B l yanter L O G L O D V i n d m åler B a r m eter K i k k erter 2 st k. K m pas (Fast m nteret) Pejle k m pas R a dar R a di /k m m u n i kati ns u dst yr V H F m e d D S C (Fast m nteret) H å n d h l dt V H F H F radi Satellit telef n (med I n m arsat/c p k b l i n g) N a vte x W eather fa x M b i ltelefn m e d datap k bling M b i lt bredbånd Si k kerheds u dst yr R e d n i n gs veste (9 St k.) L i v l i ner (9stk.) R e d n i n gs k ranse (3 st k.) K asteline R e d n i n gsflåde E P I R B S A R T N ø d ra ketter F ø rstehjæl psudst yr M e d i cin k iste Jhnnie R ø r v i g Side 9/22

10 A n det L æ nsepu m pe A u t p i l t V i n drr R a dar 5) Prviantering D e r beregnes 6 k g fers k vand pr persn pr d ø g n 9*6*30 = 1602kg (der medtages dg ekstra vand så den samlede mængde er 1800kg) O g 2 k g pr v iant pr. m a n d pr. dag 9 * 2 * 30 = 540 kg fødevarer. 6) Brændstf Der medbringes 380l brændstf. Cruising hastighed 9knb. Frbrug 6l/t Sejlads fr mtr: 380/6*9=570sm Kan frøges betydeligt ved at nedsætte cruising hastigheden. Hastighed på evt. mtrsejlads tilpasses i frhld til resterende distance til Caribien g prvianten. 7) Medicin M e d i ci n k iste m e d søfartsst yrelsens anbefalede i ndhl d. B ø ger: Sø fartsst yrelsens lægebg F ø rstehjæl p f r l ystsejlere F ø rstehjæl p f r alle (ASF-D a ns k F ø rstehjæl p) S y g d m g ul y k ke m b rd 8) Reservedele D e anbefalede reser vedele f ra pr ducenterne af m t r, autpil t g v i n drr. D e r u d ver et u d valg af sjæ kler g deslige til rep. af ri g g skrg sås m glasfi ber g p l yester. E n vær kt øjstaske. O l ie g s m øre m i dler. Sø k rt 9) Biblitek 1. Papir k rt: K r t-1 A D M I R A L T Y S Ø K O R T, A t lantic & Plar O ceans: G ran C a naria t H i err Jhnnie R ø r v i g Si de 1 0 /22

11 1 856 A p p r aches t Puert de la L u z (Las Pal m as) C ari bien: M n tserrat t Saint L u c ia Sai nt L u c ia t G renada and B a r bads Sai nt L u c ia 1 97 N. W est A p pr. t Saint L u c ia, Rdne y B a y L a g n 499 H a r b urs i n Sai nt L u c ia Stedl i nje k rt strcir kel k rt 2. D i g itale k rt: G ar m i n m a psurce B l ue C hart A t lantic A m e r i cas (indehlder C aribien) B ø ger Sft w are M e terl gi g O ceangrafi f r S ki psfficerer Sø m a nds kab g k m m u n i kati n f r yachts kippere O cean Sailing T he A t lantic C r ssing G u i de N a uti cal A l m a nac A t las f Pil t C harts N r t h A t lantic O cean H O 2 49 A d m i ralt y T i de Tables O v ersi gt ver V H F stati ner på D e C a naris ke Ø er g i C ari bien I nternati nale sø vejs regler Søret f r f r iti dssejlere D i v. B r u gsan v isni nger V R T l T he O n l i ne N a v i gatr A l m a nac (S W N a v i gatr) M y S tars Stellari u m Sft w are til k m m u n i kati n g v isning af vej r k rt. 10) Sejladsen O v er vejelser R uten Sejladsen er planlagt s m en k r y dsning af A t lanten f ra G rand C a naria til C ari bien. T i dspun ktet f r ver farten, m e d i n ve m ber, g sel ve r uten er planlagt u d f ra hensyn til v ej ret g den h urti gste r ute. R ute val get g ti dspunktet v i l, i f øl ge A t las f Pi l t C harts N r t h A t lantic O cean, gi ve del v is m e dstrø m i det strø m m e n er ca. 0,5 k n b d g startende i S V retni n g m e n længere vest ver dreje sig m d V g den f re m herskende v i n d f ra N Ø til Ø (samlet ca. 70 % af tiden) er statistisk genne msnitlig ca. 4 B eaufrt (5-8s m) i st yr ke. L i geledes er sandsynligheden f r en trpisk r kan bet y deligt reduceret på dette tidspun kt. A f gang L as Pal m as på G rand C a naria 28⁰ 7 N 1 5 ⁰ 2 4 V. A n k m st R d ne y B a y på St. L u c ia '40 N 60 57'30 V 2700s m. T u ren er beregnet til 23 dage m e d en genne msnits fart på 5 k n b D e r sejles syd m G rand C a naria derefter strcir kel sejlads m e d u d gangs k urs 262 ⁰ f ra W P 27 ⁰ 4 3 N ⁰ 3 3 V dire kte m d St. L u c ia. W P 1 4 ⁰ 0 7 N - 60 ⁰ 5 7 V Jhnnie R ø r v i g Si de 1 1 /22

12 D e r la ves W P m e d k u rssætni ng f r h ver 5 ⁰ på strcir klen. Se W P liste u n der bilag. T i de van d Vagtplaner M a ksi m al f rs kellen på ebbe g f l d ve d Rdney Bay St. Lucia er, i f øl ge G ar m i n M a psurce, 0,6m. Da havnen har en middel dybde på 3m g Arg stikker under 2m kan havnen gdt anløbes. M a ksi m al f rs kellen på ebbe g f l d ve d L as Pal mas er 2,75 m g m i d del d y b den i ha v nen er p til 9 m så havnen kan gdt anløbes. D et m å d g påregnes at der skal være vagt m b r d således at f rt øj ningerne l øbende ka n j usteres, m e d m i n dre det er m u l i gt at ligge ved en f l y debr. Se ti de van ds tabel f r L as Pal mas u n der bilag. D e r er 4 vagth ld bestående af 2 persner, en na v i gatør g en rr gænger. Vagt ha vende na v i gatør har ansvaret f r na v i gatin g si k kerhed på sin va gt. Vagt ha vende na v i gatør skal m i n dst ha ve næri n gsbre v s m Yachts kipper I I I. F øreren går i k ke vagt m e n har til en h ver tid det verrdnede ansvar f r sejladsen. F øreren kan i t v i v lstel fæl de alti d k nsulteres g har altid det af g ørende rd. D e r gås an ker vagt efter sa m m e vagtplan. Vagt mands kabet på den en kelte vagt ka n d g u n der g u nstige f r h l d reduceret til 1 persn. Ved afgang g an k mst g h v r særlige f rhl d b y der det sættes v agtplanen u d af dri ft g alle m a n d er en del af vagten. Se vagt planen u n der b i lag R uti ner D a g l i ge/særli ge R uti ner ne g ansvaret f r h vert af besætni n gs medle m m erne i tilfæl de af en n ø dsit uatin er p delt i en brand- g bådrulle. 1. B r andr ulle B etegnelserne af besætni ngen tager u d gangspunkt i vagt planen. B r andr ullen er y derl i gere ansvar ven i ansvaret f ra B r andrullen. D e r afhl des ø velse i r ul ler ne i nden afrejsen. Placering A n s var S k i p per C c k p it K r d i nerende ansvar/si kre sig ski bsdagbgen 1. St yr m a n d O m læ/cc k p it B etjene B r a ndsl u k ker 2. St yr m a n d C c k p it Si k re sig E P I R P/S A R T 3. St yr m a n d C c k p it Søsætte R e d ningsflåde 4. St yr m a n d O m læ/cc k p it Si k re at alle har rednings vest g var m t tøj 1. R rgæ nger C c k p it Standby 2. R rgæ nger C c k p it Standby 3. R rgæ nger C c k p it Standby 4. R rgæ nger C c k p it Standby 2. B å drulle B etegnelserne på besætni ngen tager u d gangspunkt i va gt planen. Placering A n s var S k i p per C c k p it K r di nerende ansvar/ Si k re sig ski bsdagbgen 1. St yr m a n d K r t b rd/cc k p it Sende n ø dsignaler Jhnnie R ø r v i g Si de 1 2 /22

13 2. St yr m a n d På dæ k Si kre sig E P I R P/S A R T 3. St yr m a n d På dæ k Søsætte R e d ni n gsflåde 4. St yr m a n d C c k p it Si kre at alle har redni ngs vest g var m t tøj 1. R rgæ nger C c k p it Si kre n ø d pr v iant 2. R rgæ nger C c k p it B etjene n ø dra ketter 3. R rgæ nger På D æ k H j æ l pe m e d søsætni ng af R e d ni n gsflåde 4. R rgæ nger C c k p it D ispni bel Vagti nstr u kser 3. Vagtha ven de na vi gatørs i nstru kser 4. Vej r udsi gten Vagtha ven de na vi gatør har til en h ver ti d ansvaret f r na vi gati nen g si k kerheden. D e n va gt ha vende na v i gatør f retager s m m i n i m u m de planlagte bser vatiner g f ø rer dagbgs k ladden ved k yst nære m råder h vert 1 5 m i n g på ceansejladsen h ver 4 ti me. H ved k m passets de v iatin k ntrlleres m e d G P S en Søurets ti d k ntrlleres m e d G P S en. S k i bsuret stilles til rette z ne Ved starten af h ver vagt f retages sø- g vejrbser vati ner s m n teres i dagbgs kladden. D a g b gs kladden f øres gså ved særlige hæ ndelser. Ved afsl utningen af h ver vagt ajur f øres ski bsdagbgen m e d dagbgs kladden g evt. be mær k ni n ger f ra vagten. R a daren skal k ører efter m ø r kets f re m b r u d g ved dårlig sigt barhed. Ved bet y delig ændri n g i vejret g vej r udsigten, ved f ra vi gelse af den planlagte rute, ved m ø de m e d andre skibe, ved teknis ke prble mer g når na vi gatøren skønner det n ø d vendi gt skal ski bsf øreren varsks. Vej r udsi gten tjek kes på h ver v agt f ra N a v te x R a di V H F N ettet (In marsat/c) K n ta kt m e d andre ski be. 5. O bser vati ner D e r registreres vej r bser vatiner i starten af h ver vagt. D e r f retages, s m m i n i m u m, 2 hi m m el bser vati ner per dag. D i sse f retages n r m alt af vagt ha vende na v i gatør. Sl høj den ved m i d dag. Stjer ne/planet bser vatin aften g/eller m r gen (tus m ør ke) F ø l gende bser vati ner f retages l øbende efter va gt plan 6. S k i bsdagbg T i dspun kt: U T, D at H i m l en: S k y f r m ati ner, dag/nat/tus m ø r ke, sl/måne V i n d: st yr ke; retni ng B ø l ger: retni n g, h øj de Str ø m: retni n g, st yr ke Jhnnie R ø r v i g Si de 1 3 /22

14 F øres efter retni n gslinerne i v a gt planen T i dspun kt U T, dat M a n ø v re L g L d M t r/sejl f øring K u rs Fart G P S p siti n E v t. Se kstant bser vatin 11)Vagtskema Vagt tider Vagt hl d Vagth ld Vagt hl d Vagt hl d 00:00 04: :00 08: :00 1 2: :00 1 6: :00 20: :00 00: Jhnnie R ø r v i g Si de 1 4 /22

15 W a y Pint 12) Waypints K u rs til næste W P Psiti n B e m ær k n i n ger W P 1 N W Start L as Pal mas W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, R q ue de M e l enara W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Punta de G a n d W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Isl te R q ue de A r i naga W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Punta Tenefé W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Punta da M a s pal m as W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N ,032 W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W N r d f r St. L u c ia, Pint d u C a p W P N W Ø st f r St. L u c ia, B u r g t R c k W P N W Ø st f r St. L u c ia, Pi gen Island W P N W R d ne y B a y M a r i na, St. L u c ia Jhnnie R ø r v i g Si de 1 5 /22

16 13) Nødhavne Y 1 O p ga ve. Sejlads f ra de C a naris ke Ø e r til C a ribien Havn Psiti n Gran Canaria L a R esti nga (Hierr) N W Caribbien V i e u x F rt (St. L u c ia) N W Pi nte À Pitre (Guadel upe) N W Cap Verde M i n del N W Jhnnie R ø r v i g Si de 1 6 /22

17 14) Tjeklister T j e k l iste A f gang H a v ne m y n d i g heder k nta ktes m e d hens y n til afrejse g skibspapirer M t r /gear liestand M t r afprø vet (køling) B ræ ndstf G asflasker Pr v iant/vand Sø k rt til r uten R uten pl ttet (Papir k rt g G P S) R eser vedele T v vær k A n k er B esætni ngens sejlerudst yr (Sejler tøj/var m t tøj) K m pas U r e R r A u t p i l t V i n drr R a dar S k i bsl ys Si k kerhedsudst yr R a di /k m m u n i kati ns u dst yr B esætni ngen k lar T j e k l iste A n k m st Vars k ha v ne m y n d i g heder ne S k i bsl ys H r n L O D R a dar G P S A n d u n i n gs f rhld F rtøjni ngs f r h l d (Havneplan) K i k kert Fendere F rtøjni nger B esætni ng 15) Eksempel på tidevandskurve ved Las Palmas Grand Canaria S m det f re m går af grafen v i l m a n ved en af gang d. 20/ ve d 1 2 ti den k u n ne drage n y tte af m e dstr ø m u d af ha v ne m rådet i f rbi n delse m e d ski ftet f ra f l d til ebbe. Jhnnie R ø r v i g Si de 1 7 /22

18 Jhnnie R ø r v i g Si de 1 8 /22

19 16) Eksempel på middags bredde E t tæn kt ekse m pel på beregning af m i d dagsbredden d. 2/ ve d hjælp af sekstant. T i dspun kt f r bser vatin af m i d dagshøj den u n der kant sl efter f lere bser vatiner til 1 228:30 U T A f læst h øj de 54⁰ 22 4 I n de ks rettelse D i p (4m) A p parente h øj de 54 ⁰ R ettelse H 54⁰ 32 0 B e regni n g af breddegrad D e c t N 1 5 ⁰ m 0 3 D e c ⁰ ⁰ 89⁰ 60 - H 54⁰ 32 0 = Z D 35⁰ D ec 1 5 ⁰ 22 7 Breddegrad N50⁰ 50 7 Jhnnie R ø r v i g Si de 1 9 /22

20 17) Eksempel på stedlinie til stjernen Vega 1 4/ G isset sted 57⁰ 3 5 N.br. 5 ⁰ 40 Ø.lg. Vega m å les til 60 ⁰ Søuret (A) 8 h 1 8 m 32 s, stand +5 m 40 s I n de ks k rre kti n +2 0 Ø j enhøj de 6 m Vega 60 ⁰ I n de ks k D I P -4,3 C r re kti n -0,5 Vega H 60 ⁰ U T 8 h 1 8 m 32 s +5 m 40 s 8 h 24 m 1 2 s U T 20 h 24 m 1 2 s ϒ G H A (Udtages f ra A l m a na k ken) 20 h 232 ⁰ m 1 2 s 6 ⁰ ϒ G H A 239 ⁰ 00 0 G isset l g. 6 ⁰ 00 0 ϒ L H A 245⁰ (Fra H 249) H c 60 ⁰ Z n ⁰ Jhnnie R ø r v i g Si de 20/22

21 18) Eksempler fra Skibsdagbg ZT 0900 (+1) 23/ Psiti n: G P S N 2 7 ⁰ 04.7, W 20⁰ K u rs: 260⁰ Fart: 1 0 k n b L g: T tal = 10269s m, T r i p =269 V i n d: 1 3 ms, N N Ø B a r m eter: H i m m e len: Sl, i ngen sk yer Te m peratur: l u ft =25⁰, Vand 2 1 ⁰ Str ø m: 0,5 m, SS V Sejler: f r sejl. St rsejler g genua i 2. R e b. B e m ær k n i n ger: 3. R r gænger har snittet sig i benet. E r ble vet behandlet af ski psf øreren. ZT 1300 (+1) 23/ Psiti n: G P S N 2 6 ⁰ 57.3, W 20⁰ 44.6 K u rs: 260⁰ Fart: 9 k n b L g: T tal = ,Tri p =3 10s m V i n d: 1 1 m s, N N Ø B a r m eter: m bar H i m m e len: Sl, i ngen sk yer Te m peratur: l u ft =28⁰, Vand 2 1 ⁰ Str ø m: 0,5 m, SS V Sejler: f r sejl. St rsejler g genua i 1. R e b. B e m ær k n i n ger: 3. R r gænger tilstand er g d g stabil. 19) Eksempel på sygebesøg 3. R r gænger k m m er til skade g skærer sig i benet m e d en k n i v. Såret er p m d 0,5c m d y bt g 1,5c m langt g er snavset. Såret vas kes gr undi gt m e d vand g sæbe i ca. 20 m i n g der lægges steril f rbi n ding. D e t k nstateres at r rgængeren har fået sti v k ra m pe vacci natin f r ca. 2 år siden. Såret tilses l øbende g 2 gange dagl i gt lægges såret i sæbespåne vand. R r gængeren tages f rel øbi g u d af vagt planen der til passes tilsvarende. Såret læges f i nt u den næ v ne værdig r ø d m e n g er strt set lægt efter en u ge. Jhnnie R ø r v i g Si de 2 1 /22

22 20) Eksempel på GZ kurve 21) Jhnnie R ø r v i g Si de 22/22

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

jeg ser de lette skyer

jeg ser de lette skyer hilli aber 2013 jeg ser de lette skyer det danske drengekors 70 års jubilæum artitur Jeg ser de lette skyer or soran solo, ligestemmigt kor (SS), mandskor (TTB), klaver og strygekvartet Coyright 2013 Philli

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag B1 - Type 1 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision St nd rderne

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Studstrupværkets Havn

Studstrupværkets Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 20-3-2017 Studstrupværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 29-10-2010 Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig 56 15,0'N 10 21,0'E - kort

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20 BW 24 BW 35 01-03-2005 DA NO SV FI EN DE FR NL Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Instruction manual... 27-32 Betriebsanweisung... 33-38 Manuel

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1. Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1 Standarderne for offentlig SOR 1 SOR 1 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 1 (VERS ON 1.0) 1 Grundlæggende

Læs mere

Stabilitet. En båd der flyder på sin konstruktionsvandlinie er i balance. Denne. opdriftscenter og dens tyngdepunkt ligger begge i bådens centerlinie

Stabilitet. En båd der flyder på sin konstruktionsvandlinie er i balance. Denne. opdriftscenter og dens tyngdepunkt ligger begge i bådens centerlinie Stabilitet Denne side opdateres ikke mere, følg evt ovenstående link til den ny version Et af de spørgsmål der uvægerligt rejser sig når vi fortæller om vores sænkekøl er: Ja men hvordan med stabiliteten,

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner AARHUS UNIVERSITET Læringsmiljøer i daginstitutioner Disa dva nta ge d e a rly e nvironments a re powe rful pre dictors of a dult fa ilure...a child who falls behind may never catch up (Heckmann) Børn

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635

OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635 OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635 KONTEKST Gl. Holtegaard og dens haveanlæg opførtes i en tid, hvor barokkens iscenesættende kultur var på sit højeste

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

Nye muligheder når ferien skal holdes

Nye muligheder når ferien skal holdes Nye muligheder når ferien skal holdes Den nye ferielov giver mulighed for at overføre ferie men det kræver enighed både mellem parterne og på den enkelte arbejdsplads, hvis feriereglerne skal fraviges.

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere