Y1 opgave Johnnie Rørvig Med Argo fra Grand Canaria til Caribien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Y1 opgave Johnnie Rørvig Med Argo fra Grand Canaria til Caribien"

Transkript

1 Y1 pgave Jhnnie Rørvig Med Arg fra Grand Canaria til Caribien

2 Indhldsfrtegnelse Y 1 O p ga ve. Sejlads f ra de C a naris ke Ø e r til C a ribien 1)Sejlads planlægning...3 O v errdnet planlægni ng...3 Sejlads...3 Si k kerhed u n der sejladsen...3 B å den...3 2)Tri m & Stabilitet...4 T r i m...4 Stabi litet...6 Stabi litet G Z k ur ven...7 S k i bspapirer...7 3)Besætni ngen...7 H e l bred...9 4)Udst yr...9 N a v i gati ns u dst yr...9 R a di /k m m u n i kati ns u dst yr Si k kerheds u dst yr A n det )Pr viantering )Brændst f ) Medicin )Reser vedele )Biblite k Sø k rt Papir k rt: D i gitale k rt: B ø ger Sft w are )Sejladsen O v er vejelser R uten T i de van d Vagtplaner R uti ner D a g l i ge/særli ge B randrulle Bådrulle Vagti nstr u kser Vagtha vende na v i gatørs i nstr u kser Vejr udsigten Jhnnie R ø r v i g Side 2/22

3 5. O bser vati ner Ski bsdagbg )Vagtske ma )Wa y p i nts )Nødha v ne )Tje klister...23 T j e k l iste A f gang...24 T j e k l iste A n k m st )Ekse m pel på ti de vands k ur ve ved L as Pal m as G rand C a naria )Ekse m pel på m i d dags bredde )Ekse m pel på stedlinie til stjernen Vega )Ekse m p ler f ra S k i bsdagbg )Ekse m pel på sygebesøg )Ekse m pel på G Z k u r ve )...32 Jhnnie R ø r v i g Side 3/22

4 1) Sejlads planlægning O v errdnet planlægni ng Sejlads Planlægning af en sejlads f ra de C a nariske Ø er til C ari bien. Sejladsen f regår i A r g, en 55 B a varia C r u iser sejl båd b y g get på B a varia Yachtbau i G iebelstadt i sydt ys kland. B å den er designet af Farr Yacht Design g B MW Grup Designwrks USA. Båden er bygget til cean sejlads g er CE klassificeret A (EU). Sejladsen, der primært skal fregå fr sejl, er beregnet til at tage ca. 23 døgn ved en gennemsnitsfart på 5 knb. Distancen er beregnet til ca. 2700sm. Der sejles fra Las Palmas Grand Canaria til Rdney Bay St. Lucia D e r sejles pri mært f r sejl. B å den er u dst yret m e d slide cr uising sejl. Sejl f øri ngen tilpasses l ø bende efter vejr f rhl dene. M t r bruges ved afgang g anl øb af ha v ne g ved særli g v ans kelige g snæ vre sejladsfrhld g efter vagt ha vende na v i gatørs v urderi n g. M t ren br uges gså til evt. pladni ng af batterier ne. Si k kerhed u n der sejladsen B å den A r g sti k ker 1,97 m lastet. S m u d gangspunkt er si k kerhedsd y b den 1,5 m u n der k ø len. K u n u n der særlige m stændigheder m å der sejles m e d m i n d re va nd u n der k ø len. Ved h øj b øl gegang ø ges si k kerhedsd y b den i f r h l d til b ø l gehøj den. R uten planlægges m e d si k ker hedsd y b den f r øje. Te k n is ke D a ta B a varia 55 C r uiser L O A 1 6,60 m L V L 1 6,20 B r edde (Max) 4,75 D y b de ri gget u/besætni n g g prviant 1,90 D y b de ri gget m/besætni ng g pr v iant 1,97 D e p lace ment 1 5t K ø l væ gt 5t Sejlarial 1 39 m 2 M a stehøj de 24 m Vandbehl dni n g 800l B ræ ndstf 380l H l d ni n gstan k 250l M t r V l v -Penta D k w (110 H P) Brændstf frbrug ved 9 knb 6l/time 2) Trim & Stabilitet T r i m D e p lace ment 1 5 tns Jhnnie R ø r v i g Side 4/22

5 M i d del d y b gang 1,90 Vandlinjelængde (L) 1 6,20 Vandlinjebredde (B) 4,30 B å den har en k rt f i n ne k øj g m i d del d y b gangen er der f r dæ k kende ve d tri m beregni nger. N e dtr y k n i n gs væ gten : L* B/120 t/cm = 1 6,20*4,30/120 = 0,58t/c m T r i m m m e ntet: L* L* B/1900= 16,20*16,20*4,30/1900 = 0,59 m t/c m Æ n d r i n g i tri m (Vægt i T)*(afstand i M)/ (m t/c m) (L g B i m eter) S k i bets vægt f r ø ges ved afrejse m e d f øl gende: B etegnelse K g B esætni ng i n k l usi v persnli gt u dst yr: 9 *135 k g B ræ ndstf 380 Vand 800 Vand (ekstra 1 000l i d u n ke) G as til m e d la v ni n g 20 Pr v iant til 30 dage (9*2*30) 540 R eser vedele/di verse 1 50 Samlet lastet vægt 4105 Deplacement lastet Dybgang ved afrejse: (3,4/0,58/ 100)+ 1,90 = 1,97m Vandtan kene li gger i dia metral planet m e d en tan k f r g en tan k bag. D e r v i l bli ve tappet l ø bende f ra begge tan ke. D i esel tan ken er placeret i S B side. D e ekstra d u n ke m e d va nd v i l bli ve placeret i B B side ver f r diesel tan ken. Pr v ianten v i l bli ve f rdelt på ski bet D e t persnli ge u dst yr bli ver f rdelt i kah ytterne der er placeret jæ v nt i båden. R eser vedele bli ver placeret u n der d ør ken m i dts kibs. D e n sa m lede lastede vægt på virker derfr i k ke tri m m et H l d n i n gstan ken i B B side. H l d n i n gs tan ken v i l k u n bli ve brugt i ha v n g v i l derfr i k ke på v ir ke tri m g stabiliteten u n der egentl i g sejlads. Jhnnie R ø r v i g Side 5/22

6 Stabi litet B e regningen af stabiliteten f rstået ved m etacenter højden G M t (afstanden m e l le m m etacentret g t y n g depun ktet) er f retaget ved et tæn kt k rængni n gsf rsøg f ør g efter lastni ng. - G M t : T v æ rski bs M e tacenter højde (Udtr y k f r stabiliteten i båden) - V æ gt der anbri n ges i b m n k ken: (q) 1 00 k g - L d snr der anbri n ges i m asten: (b) 4000 m m - D e p lace ment : (Δ)15000kg - D e p lace ment lastet: (Δ) k g - A f standen b m n k ker er svi nget u d når k rængningen er 3⁰ -4⁰ : (d) 200c m - A f standen l dsnren v iser på m å lest k ken: (c) 1 00 m m G M t (Før lastni n g)= q*d/δ*b/c = (100kg* 200 m m/15000k g)*(4000 m m/100)=54cm G M t (efter lastni ng)= q*d/δ*b/c = (100kg* 200 m m/ k g)*(4000 m m/100)=41cm G M t B e g ge m å lene li gger langt ver de af Søfartsst yrelsen k ræ vede 1 5 c m f r ski be u n der 1 00 m i længde. M = T værs kibs metacentr u m, G T y n g depun ktet, B = O p d r i ftscentret, G M = M e tacenter højden C G = T y n g depun ktet, C B = O p d r i ftscentret, A H = K r æ n g ni n gs vin k len Jhnnie R ø r v i g Side 6/22

7 Stabi litet G Z k ur ven O v e nstående d iagra m m er v iser f rhl det m e l le m k rængni n gs vin k len (A H) g G Z s m er betegnelsen f r den v i n kelrette afstand m e l le m p dri ftscentret g t y n g depun ktet u n der k rængni n g. X-aksen angi ver A H g y-aksen G Z. E f ter hånden s m A H ø ges, ændres G Z: F ørst ø ges den i ndti l den såkaldte m a ksi m u m stabilitetsvin kel nås (Angle f M a x i m u m Stabi lit y = A M S). F r de f leste sejlbåde nås dette p u n kt ved en k ræ ngnings vin kel m e l le m 45 and 65. Ved y derl i gere k rængni n g v i l G Z i gen aftage i n dt il den når værdien 0 (s m i u d gangssituatinen, m e n denne gang er båden i ustabil balance), ved denne k rængnings vi n kel f rs vi n der bådens stabilitet (Angle f Vanishi ng Stabi lit y = A V S). Ved Jhnnie R ø r v i g Side 7/22

8 y derl i gere k rængni n g v i l båden kæntre g i k ke k u n ne rette sig p af sig selv, h v i l ket naturlig v is er k r itis k f r si k kerheden S k i bspapirer N ati nalitetsbe vis F rsi kri ngsplice S R C-certi f i kat M å lerbre v Pas Y 1 be v iser Y 3 be v iser D u elighedsbe viser D u elighedsbe viser s m m t rpasser 3) Besætningen A r g nauterne består af 9 persner. 2 m e d Y 1 næri ngsbrev, 4 m e d Y 3 N æ r i n gsbrev, 1 m e d Y 3 g 2 m e d d ueligheds be v is f r m t rpasser. H v ert besætni ngs m edle m kan i nc. sin egen væ gt m e dtage 1 35 k g persnli gt u dst yr. Besætningen gennemgår bådens installatiner her under vand, el, mtr, kmfur, skibslys, anker, ankerspil g elpanel inden afrejse. Der udføres øvelser i rullerne inden afgang Alle besætningsmedlemmer mbrd skal være frtrlige i brugen af følgende udstyr g kende tilhørende prcedure g nødprcedurer: Redningsvest Livline Nødraketter Redningsflåde EPIRB SART Lænsepumpe Brandudstyr VHF Kanal16 nødpkald VHF DSC nødpkald VHF Betjening Opsætte Navigatr/Krtpltter til at give psitin til VHF Satellit telefn H e le besætni n gen skal k u n ne betjene sejl g m t r g f retage mand ver b rd m a n ø v re. H e l bred Afgå fra g anløbe havn Sætte g Bjærge sejl Rebning af sejl Ankring g letning Bugsering g slæbning Natsejlads klargøring Jhnnie R ø r v i g Side 8/22

9 A l l e besætni ngs m edle m m er skal ha ve genne m gået en lægeundersøgelse g tandlægebesøg i nden f r 6 m dr. i n den afrejse. A l l e besætni ngs m edle m m er skal end v i dere pl yse m evt. særlige hel breds mæssige f rhld så s m allergi, diabetes.s.v. 4) Udstyr N a v i gati ns u dst y r Søur (UT) Fast m nteret S k i bsur (ZT) E kstra præcisins ur A r m båndsure på besætni n gen (Ngle i ndehl der gså k m pas) St pure (2 st k.) G P S N a v i gatr/krtpl tter (Fast i nstalleret) G P S H å n d h l dt (2 st k.) Se kstant Parallellineal L i neal T ransprt ør Passer B l yanter L O G L O D V i n d m åler B a r m eter K i k k erter 2 st k. K m pas (Fast m nteret) Pejle k m pas R a dar R a di /k m m u n i kati ns u dst yr V H F m e d D S C (Fast m nteret) H å n d h l dt V H F H F radi Satellit telef n (med I n m arsat/c p k b l i n g) N a vte x W eather fa x M b i ltelefn m e d datap k bling M b i lt bredbånd Si k kerheds u dst yr R e d n i n gs veste (9 St k.) L i v l i ner (9stk.) R e d n i n gs k ranse (3 st k.) K asteline R e d n i n gsflåde E P I R B S A R T N ø d ra ketter F ø rstehjæl psudst yr M e d i cin k iste Jhnnie R ø r v i g Side 9/22

10 A n det L æ nsepu m pe A u t p i l t V i n drr R a dar 5) Prviantering D e r beregnes 6 k g fers k vand pr persn pr d ø g n 9*6*30 = 1602kg (der medtages dg ekstra vand så den samlede mængde er 1800kg) O g 2 k g pr v iant pr. m a n d pr. dag 9 * 2 * 30 = 540 kg fødevarer. 6) Brændstf Der medbringes 380l brændstf. Cruising hastighed 9knb. Frbrug 6l/t Sejlads fr mtr: 380/6*9=570sm Kan frøges betydeligt ved at nedsætte cruising hastigheden. Hastighed på evt. mtrsejlads tilpasses i frhld til resterende distance til Caribien g prvianten. 7) Medicin M e d i ci n k iste m e d søfartsst yrelsens anbefalede i ndhl d. B ø ger: Sø fartsst yrelsens lægebg F ø rstehjæl p f r l ystsejlere F ø rstehjæl p f r alle (ASF-D a ns k F ø rstehjæl p) S y g d m g ul y k ke m b rd 8) Reservedele D e anbefalede reser vedele f ra pr ducenterne af m t r, autpil t g v i n drr. D e r u d ver et u d valg af sjæ kler g deslige til rep. af ri g g skrg sås m glasfi ber g p l yester. E n vær kt øjstaske. O l ie g s m øre m i dler. Sø k rt 9) Biblitek 1. Papir k rt: K r t-1 A D M I R A L T Y S Ø K O R T, A t lantic & Plar O ceans: G ran C a naria t H i err Jhnnie R ø r v i g Si de 1 0 /22

11 1 856 A p p r aches t Puert de la L u z (Las Pal m as) C ari bien: M n tserrat t Saint L u c ia Sai nt L u c ia t G renada and B a r bads Sai nt L u c ia 1 97 N. W est A p pr. t Saint L u c ia, Rdne y B a y L a g n 499 H a r b urs i n Sai nt L u c ia Stedl i nje k rt strcir kel k rt 2. D i g itale k rt: G ar m i n m a psurce B l ue C hart A t lantic A m e r i cas (indehlder C aribien) B ø ger Sft w are M e terl gi g O ceangrafi f r S ki psfficerer Sø m a nds kab g k m m u n i kati n f r yachts kippere O cean Sailing T he A t lantic C r ssing G u i de N a uti cal A l m a nac A t las f Pil t C harts N r t h A t lantic O cean H O 2 49 A d m i ralt y T i de Tables O v ersi gt ver V H F stati ner på D e C a naris ke Ø er g i C ari bien I nternati nale sø vejs regler Søret f r f r iti dssejlere D i v. B r u gsan v isni nger V R T l T he O n l i ne N a v i gatr A l m a nac (S W N a v i gatr) M y S tars Stellari u m Sft w are til k m m u n i kati n g v isning af vej r k rt. 10) Sejladsen O v er vejelser R uten Sejladsen er planlagt s m en k r y dsning af A t lanten f ra G rand C a naria til C ari bien. T i dspun ktet f r ver farten, m e d i n ve m ber, g sel ve r uten er planlagt u d f ra hensyn til v ej ret g den h urti gste r ute. R ute val get g ti dspunktet v i l, i f øl ge A t las f Pi l t C harts N r t h A t lantic O cean, gi ve del v is m e dstrø m i det strø m m e n er ca. 0,5 k n b d g startende i S V retni n g m e n længere vest ver dreje sig m d V g den f re m herskende v i n d f ra N Ø til Ø (samlet ca. 70 % af tiden) er statistisk genne msnitlig ca. 4 B eaufrt (5-8s m) i st yr ke. L i geledes er sandsynligheden f r en trpisk r kan bet y deligt reduceret på dette tidspun kt. A f gang L as Pal m as på G rand C a naria 28⁰ 7 N 1 5 ⁰ 2 4 V. A n k m st R d ne y B a y på St. L u c ia '40 N 60 57'30 V 2700s m. T u ren er beregnet til 23 dage m e d en genne msnits fart på 5 k n b D e r sejles syd m G rand C a naria derefter strcir kel sejlads m e d u d gangs k urs 262 ⁰ f ra W P 27 ⁰ 4 3 N ⁰ 3 3 V dire kte m d St. L u c ia. W P 1 4 ⁰ 0 7 N - 60 ⁰ 5 7 V Jhnnie R ø r v i g Si de 1 1 /22

12 D e r la ves W P m e d k u rssætni ng f r h ver 5 ⁰ på strcir klen. Se W P liste u n der bilag. T i de van d Vagtplaner M a ksi m al f rs kellen på ebbe g f l d ve d Rdney Bay St. Lucia er, i f øl ge G ar m i n M a psurce, 0,6m. Da havnen har en middel dybde på 3m g Arg stikker under 2m kan havnen gdt anløbes. M a ksi m al f rs kellen på ebbe g f l d ve d L as Pal mas er 2,75 m g m i d del d y b den i ha v nen er p til 9 m så havnen kan gdt anløbes. D et m å d g påregnes at der skal være vagt m b r d således at f rt øj ningerne l øbende ka n j usteres, m e d m i n dre det er m u l i gt at ligge ved en f l y debr. Se ti de van ds tabel f r L as Pal mas u n der bilag. D e r er 4 vagth ld bestående af 2 persner, en na v i gatør g en rr gænger. Vagt ha vende na v i gatør har ansvaret f r na v i gatin g si k kerhed på sin va gt. Vagt ha vende na v i gatør skal m i n dst ha ve næri n gsbre v s m Yachts kipper I I I. F øreren går i k ke vagt m e n har til en h ver tid det verrdnede ansvar f r sejladsen. F øreren kan i t v i v lstel fæl de alti d k nsulteres g har altid det af g ørende rd. D e r gås an ker vagt efter sa m m e vagtplan. Vagt mands kabet på den en kelte vagt ka n d g u n der g u nstige f r h l d reduceret til 1 persn. Ved afgang g an k mst g h v r særlige f rhl d b y der det sættes v agtplanen u d af dri ft g alle m a n d er en del af vagten. Se vagt planen u n der b i lag R uti ner D a g l i ge/særli ge R uti ner ne g ansvaret f r h vert af besætni n gs medle m m erne i tilfæl de af en n ø dsit uatin er p delt i en brand- g bådrulle. 1. B r andr ulle B etegnelserne af besætni ngen tager u d gangspunkt i vagt planen. B r andr ullen er y derl i gere ansvar ven i ansvaret f ra B r andrullen. D e r afhl des ø velse i r ul ler ne i nden afrejsen. Placering A n s var S k i p per C c k p it K r d i nerende ansvar/si kre sig ski bsdagbgen 1. St yr m a n d O m læ/cc k p it B etjene B r a ndsl u k ker 2. St yr m a n d C c k p it Si k re sig E P I R P/S A R T 3. St yr m a n d C c k p it Søsætte R e d ningsflåde 4. St yr m a n d O m læ/cc k p it Si k re at alle har rednings vest g var m t tøj 1. R rgæ nger C c k p it Standby 2. R rgæ nger C c k p it Standby 3. R rgæ nger C c k p it Standby 4. R rgæ nger C c k p it Standby 2. B å drulle B etegnelserne på besætni ngen tager u d gangspunkt i va gt planen. Placering A n s var S k i p per C c k p it K r di nerende ansvar/ Si k re sig ski bsdagbgen 1. St yr m a n d K r t b rd/cc k p it Sende n ø dsignaler Jhnnie R ø r v i g Si de 1 2 /22

13 2. St yr m a n d På dæ k Si kre sig E P I R P/S A R T 3. St yr m a n d På dæ k Søsætte R e d ni n gsflåde 4. St yr m a n d C c k p it Si kre at alle har redni ngs vest g var m t tøj 1. R rgæ nger C c k p it Si kre n ø d pr v iant 2. R rgæ nger C c k p it B etjene n ø dra ketter 3. R rgæ nger På D æ k H j æ l pe m e d søsætni ng af R e d ni n gsflåde 4. R rgæ nger C c k p it D ispni bel Vagti nstr u kser 3. Vagtha ven de na vi gatørs i nstru kser 4. Vej r udsi gten Vagtha ven de na vi gatør har til en h ver ti d ansvaret f r na vi gati nen g si k kerheden. D e n va gt ha vende na v i gatør f retager s m m i n i m u m de planlagte bser vatiner g f ø rer dagbgs k ladden ved k yst nære m råder h vert 1 5 m i n g på ceansejladsen h ver 4 ti me. H ved k m passets de v iatin k ntrlleres m e d G P S en Søurets ti d k ntrlleres m e d G P S en. S k i bsuret stilles til rette z ne Ved starten af h ver vagt f retages sø- g vejrbser vati ner s m n teres i dagbgs kladden. D a g b gs kladden f øres gså ved særlige hæ ndelser. Ved afsl utningen af h ver vagt ajur f øres ski bsdagbgen m e d dagbgs kladden g evt. be mær k ni n ger f ra vagten. R a daren skal k ører efter m ø r kets f re m b r u d g ved dårlig sigt barhed. Ved bet y delig ændri n g i vejret g vej r udsigten, ved f ra vi gelse af den planlagte rute, ved m ø de m e d andre skibe, ved teknis ke prble mer g når na vi gatøren skønner det n ø d vendi gt skal ski bsf øreren varsks. Vej r udsi gten tjek kes på h ver v agt f ra N a v te x R a di V H F N ettet (In marsat/c) K n ta kt m e d andre ski be. 5. O bser vati ner D e r registreres vej r bser vatiner i starten af h ver vagt. D e r f retages, s m m i n i m u m, 2 hi m m el bser vati ner per dag. D i sse f retages n r m alt af vagt ha vende na v i gatør. Sl høj den ved m i d dag. Stjer ne/planet bser vatin aften g/eller m r gen (tus m ør ke) F ø l gende bser vati ner f retages l øbende efter va gt plan 6. S k i bsdagbg T i dspun kt: U T, D at H i m l en: S k y f r m ati ner, dag/nat/tus m ø r ke, sl/måne V i n d: st yr ke; retni ng B ø l ger: retni n g, h øj de Str ø m: retni n g, st yr ke Jhnnie R ø r v i g Si de 1 3 /22

14 F øres efter retni n gslinerne i v a gt planen T i dspun kt U T, dat M a n ø v re L g L d M t r/sejl f øring K u rs Fart G P S p siti n E v t. Se kstant bser vatin 11)Vagtskema Vagt tider Vagt hl d Vagth ld Vagt hl d Vagt hl d 00:00 04: :00 08: :00 1 2: :00 1 6: :00 20: :00 00: Jhnnie R ø r v i g Si de 1 4 /22

15 W a y Pint 12) Waypints K u rs til næste W P Psiti n B e m ær k n i n ger W P 1 N W Start L as Pal mas W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, R q ue de M e l enara W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Punta de G a n d W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Isl te R q ue de A r i naga W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Punta Tenefé W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Punta da M a s pal m as W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N ,032 W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W N r d f r St. L u c ia, Pint d u C a p W P N W Ø st f r St. L u c ia, B u r g t R c k W P N W Ø st f r St. L u c ia, Pi gen Island W P N W R d ne y B a y M a r i na, St. L u c ia Jhnnie R ø r v i g Si de 1 5 /22

16 13) Nødhavne Y 1 O p ga ve. Sejlads f ra de C a naris ke Ø e r til C a ribien Havn Psiti n Gran Canaria L a R esti nga (Hierr) N W Caribbien V i e u x F rt (St. L u c ia) N W Pi nte À Pitre (Guadel upe) N W Cap Verde M i n del N W Jhnnie R ø r v i g Si de 1 6 /22

17 14) Tjeklister T j e k l iste A f gang H a v ne m y n d i g heder k nta ktes m e d hens y n til afrejse g skibspapirer M t r /gear liestand M t r afprø vet (køling) B ræ ndstf G asflasker Pr v iant/vand Sø k rt til r uten R uten pl ttet (Papir k rt g G P S) R eser vedele T v vær k A n k er B esætni ngens sejlerudst yr (Sejler tøj/var m t tøj) K m pas U r e R r A u t p i l t V i n drr R a dar S k i bsl ys Si k kerhedsudst yr R a di /k m m u n i kati ns u dst yr B esætni ngen k lar T j e k l iste A n k m st Vars k ha v ne m y n d i g heder ne S k i bsl ys H r n L O D R a dar G P S A n d u n i n gs f rhld F rtøjni ngs f r h l d (Havneplan) K i k kert Fendere F rtøjni nger B esætni ng 15) Eksempel på tidevandskurve ved Las Palmas Grand Canaria S m det f re m går af grafen v i l m a n ved en af gang d. 20/ ve d 1 2 ti den k u n ne drage n y tte af m e dstr ø m u d af ha v ne m rådet i f rbi n delse m e d ski ftet f ra f l d til ebbe. Jhnnie R ø r v i g Si de 1 7 /22

18 Jhnnie R ø r v i g Si de 1 8 /22

19 16) Eksempel på middags bredde E t tæn kt ekse m pel på beregning af m i d dagsbredden d. 2/ ve d hjælp af sekstant. T i dspun kt f r bser vatin af m i d dagshøj den u n der kant sl efter f lere bser vatiner til 1 228:30 U T A f læst h øj de 54⁰ 22 4 I n de ks rettelse D i p (4m) A p parente h øj de 54 ⁰ R ettelse H 54⁰ 32 0 B e regni n g af breddegrad D e c t N 1 5 ⁰ m 0 3 D e c ⁰ ⁰ 89⁰ 60 - H 54⁰ 32 0 = Z D 35⁰ D ec 1 5 ⁰ 22 7 Breddegrad N50⁰ 50 7 Jhnnie R ø r v i g Si de 1 9 /22

20 17) Eksempel på stedlinie til stjernen Vega 1 4/ G isset sted 57⁰ 3 5 N.br. 5 ⁰ 40 Ø.lg. Vega m å les til 60 ⁰ Søuret (A) 8 h 1 8 m 32 s, stand +5 m 40 s I n de ks k rre kti n +2 0 Ø j enhøj de 6 m Vega 60 ⁰ I n de ks k D I P -4,3 C r re kti n -0,5 Vega H 60 ⁰ U T 8 h 1 8 m 32 s +5 m 40 s 8 h 24 m 1 2 s U T 20 h 24 m 1 2 s ϒ G H A (Udtages f ra A l m a na k ken) 20 h 232 ⁰ m 1 2 s 6 ⁰ ϒ G H A 239 ⁰ 00 0 G isset l g. 6 ⁰ 00 0 ϒ L H A 245⁰ (Fra H 249) H c 60 ⁰ Z n ⁰ Jhnnie R ø r v i g Si de 20/22

21 18) Eksempler fra Skibsdagbg ZT 0900 (+1) 23/ Psiti n: G P S N 2 7 ⁰ 04.7, W 20⁰ K u rs: 260⁰ Fart: 1 0 k n b L g: T tal = 10269s m, T r i p =269 V i n d: 1 3 ms, N N Ø B a r m eter: H i m m e len: Sl, i ngen sk yer Te m peratur: l u ft =25⁰, Vand 2 1 ⁰ Str ø m: 0,5 m, SS V Sejler: f r sejl. St rsejler g genua i 2. R e b. B e m ær k n i n ger: 3. R r gænger har snittet sig i benet. E r ble vet behandlet af ski psf øreren. ZT 1300 (+1) 23/ Psiti n: G P S N 2 6 ⁰ 57.3, W 20⁰ 44.6 K u rs: 260⁰ Fart: 9 k n b L g: T tal = ,Tri p =3 10s m V i n d: 1 1 m s, N N Ø B a r m eter: m bar H i m m e len: Sl, i ngen sk yer Te m peratur: l u ft =28⁰, Vand 2 1 ⁰ Str ø m: 0,5 m, SS V Sejler: f r sejl. St rsejler g genua i 1. R e b. B e m ær k n i n ger: 3. R r gænger tilstand er g d g stabil. 19) Eksempel på sygebesøg 3. R r gænger k m m er til skade g skærer sig i benet m e d en k n i v. Såret er p m d 0,5c m d y bt g 1,5c m langt g er snavset. Såret vas kes gr undi gt m e d vand g sæbe i ca. 20 m i n g der lægges steril f rbi n ding. D e t k nstateres at r rgængeren har fået sti v k ra m pe vacci natin f r ca. 2 år siden. Såret tilses l øbende g 2 gange dagl i gt lægges såret i sæbespåne vand. R r gængeren tages f rel øbi g u d af vagt planen der til passes tilsvarende. Såret læges f i nt u den næ v ne værdig r ø d m e n g er strt set lægt efter en u ge. Jhnnie R ø r v i g Si de 2 1 /22

22 20) Eksempel på GZ kurve 21) Jhnnie R ø r v i g Si de 22/22

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

u nder jor den med køb enha v n s ener gi

u nder jor den med køb enha v n s ener gi u nder jor den med køb enha v n s ener gi v ipa sse r b y ens afløb www.ke.dk el g a s v a nd v a r me a fløb h v a der en st ikledning? H vor gå r græ nsen mellem den offentlige og priva te del a f kloa

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere