Y1 opgave Johnnie Rørvig Med Argo fra Grand Canaria til Caribien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Y1 opgave Johnnie Rørvig Med Argo fra Grand Canaria til Caribien"

Transkript

1 Y1 pgave Jhnnie Rørvig Med Arg fra Grand Canaria til Caribien

2 Indhldsfrtegnelse Y 1 O p ga ve. Sejlads f ra de C a naris ke Ø e r til C a ribien 1)Sejlads planlægning...3 O v errdnet planlægni ng...3 Sejlads...3 Si k kerhed u n der sejladsen...3 B å den...3 2)Tri m & Stabilitet...4 T r i m...4 Stabi litet...6 Stabi litet G Z k ur ven...7 S k i bspapirer...7 3)Besætni ngen...7 H e l bred...9 4)Udst yr...9 N a v i gati ns u dst yr...9 R a di /k m m u n i kati ns u dst yr Si k kerheds u dst yr A n det )Pr viantering )Brændst f ) Medicin )Reser vedele )Biblite k Sø k rt Papir k rt: D i gitale k rt: B ø ger Sft w are )Sejladsen O v er vejelser R uten T i de van d Vagtplaner R uti ner D a g l i ge/særli ge B randrulle Bådrulle Vagti nstr u kser Vagtha vende na v i gatørs i nstr u kser Vejr udsigten Jhnnie R ø r v i g Side 2/22

3 5. O bser vati ner Ski bsdagbg )Vagtske ma )Wa y p i nts )Nødha v ne )Tje klister...23 T j e k l iste A f gang...24 T j e k l iste A n k m st )Ekse m pel på ti de vands k ur ve ved L as Pal m as G rand C a naria )Ekse m pel på m i d dags bredde )Ekse m pel på stedlinie til stjernen Vega )Ekse m p ler f ra S k i bsdagbg )Ekse m pel på sygebesøg )Ekse m pel på G Z k u r ve )...32 Jhnnie R ø r v i g Side 3/22

4 1) Sejlads planlægning O v errdnet planlægni ng Sejlads Planlægning af en sejlads f ra de C a nariske Ø er til C ari bien. Sejladsen f regår i A r g, en 55 B a varia C r u iser sejl båd b y g get på B a varia Yachtbau i G iebelstadt i sydt ys kland. B å den er designet af Farr Yacht Design g B MW Grup Designwrks USA. Båden er bygget til cean sejlads g er CE klassificeret A (EU). Sejladsen, der primært skal fregå fr sejl, er beregnet til at tage ca. 23 døgn ved en gennemsnitsfart på 5 knb. Distancen er beregnet til ca. 2700sm. Der sejles fra Las Palmas Grand Canaria til Rdney Bay St. Lucia D e r sejles pri mært f r sejl. B å den er u dst yret m e d slide cr uising sejl. Sejl f øri ngen tilpasses l ø bende efter vejr f rhl dene. M t r bruges ved afgang g anl øb af ha v ne g ved særli g v ans kelige g snæ vre sejladsfrhld g efter vagt ha vende na v i gatørs v urderi n g. M t ren br uges gså til evt. pladni ng af batterier ne. Si k kerhed u n der sejladsen B å den A r g sti k ker 1,97 m lastet. S m u d gangspunkt er si k kerhedsd y b den 1,5 m u n der k ø len. K u n u n der særlige m stændigheder m å der sejles m e d m i n d re va nd u n der k ø len. Ved h øj b øl gegang ø ges si k kerhedsd y b den i f r h l d til b ø l gehøj den. R uten planlægges m e d si k ker hedsd y b den f r øje. Te k n is ke D a ta B a varia 55 C r uiser L O A 1 6,60 m L V L 1 6,20 B r edde (Max) 4,75 D y b de ri gget u/besætni n g g prviant 1,90 D y b de ri gget m/besætni ng g pr v iant 1,97 D e p lace ment 1 5t K ø l væ gt 5t Sejlarial 1 39 m 2 M a stehøj de 24 m Vandbehl dni n g 800l B ræ ndstf 380l H l d ni n gstan k 250l M t r V l v -Penta D k w (110 H P) Brændstf frbrug ved 9 knb 6l/time 2) Trim & Stabilitet T r i m D e p lace ment 1 5 tns Jhnnie R ø r v i g Side 4/22

5 M i d del d y b gang 1,90 Vandlinjelængde (L) 1 6,20 Vandlinjebredde (B) 4,30 B å den har en k rt f i n ne k øj g m i d del d y b gangen er der f r dæ k kende ve d tri m beregni nger. N e dtr y k n i n gs væ gten : L* B/120 t/cm = 1 6,20*4,30/120 = 0,58t/c m T r i m m m e ntet: L* L* B/1900= 16,20*16,20*4,30/1900 = 0,59 m t/c m Æ n d r i n g i tri m (Vægt i T)*(afstand i M)/ (m t/c m) (L g B i m eter) S k i bets vægt f r ø ges ved afrejse m e d f øl gende: B etegnelse K g B esætni ng i n k l usi v persnli gt u dst yr: 9 *135 k g B ræ ndstf 380 Vand 800 Vand (ekstra 1 000l i d u n ke) G as til m e d la v ni n g 20 Pr v iant til 30 dage (9*2*30) 540 R eser vedele/di verse 1 50 Samlet lastet vægt 4105 Deplacement lastet Dybgang ved afrejse: (3,4/0,58/ 100)+ 1,90 = 1,97m Vandtan kene li gger i dia metral planet m e d en tan k f r g en tan k bag. D e r v i l bli ve tappet l ø bende f ra begge tan ke. D i esel tan ken er placeret i S B side. D e ekstra d u n ke m e d va nd v i l bli ve placeret i B B side ver f r diesel tan ken. Pr v ianten v i l bli ve f rdelt på ski bet D e t persnli ge u dst yr bli ver f rdelt i kah ytterne der er placeret jæ v nt i båden. R eser vedele bli ver placeret u n der d ør ken m i dts kibs. D e n sa m lede lastede vægt på virker derfr i k ke tri m m et H l d n i n gstan ken i B B side. H l d n i n gs tan ken v i l k u n bli ve brugt i ha v n g v i l derfr i k ke på v ir ke tri m g stabiliteten u n der egentl i g sejlads. Jhnnie R ø r v i g Side 5/22

6 Stabi litet B e regningen af stabiliteten f rstået ved m etacenter højden G M t (afstanden m e l le m m etacentret g t y n g depun ktet) er f retaget ved et tæn kt k rængni n gsf rsøg f ør g efter lastni ng. - G M t : T v æ rski bs M e tacenter højde (Udtr y k f r stabiliteten i båden) - V æ gt der anbri n ges i b m n k ken: (q) 1 00 k g - L d snr der anbri n ges i m asten: (b) 4000 m m - D e p lace ment : (Δ)15000kg - D e p lace ment lastet: (Δ) k g - A f standen b m n k ker er svi nget u d når k rængningen er 3⁰ -4⁰ : (d) 200c m - A f standen l dsnren v iser på m å lest k ken: (c) 1 00 m m G M t (Før lastni n g)= q*d/δ*b/c = (100kg* 200 m m/15000k g)*(4000 m m/100)=54cm G M t (efter lastni ng)= q*d/δ*b/c = (100kg* 200 m m/ k g)*(4000 m m/100)=41cm G M t B e g ge m å lene li gger langt ver de af Søfartsst yrelsen k ræ vede 1 5 c m f r ski be u n der 1 00 m i længde. M = T værs kibs metacentr u m, G T y n g depun ktet, B = O p d r i ftscentret, G M = M e tacenter højden C G = T y n g depun ktet, C B = O p d r i ftscentret, A H = K r æ n g ni n gs vin k len Jhnnie R ø r v i g Side 6/22

7 Stabi litet G Z k ur ven O v e nstående d iagra m m er v iser f rhl det m e l le m k rængni n gs vin k len (A H) g G Z s m er betegnelsen f r den v i n kelrette afstand m e l le m p dri ftscentret g t y n g depun ktet u n der k rængni n g. X-aksen angi ver A H g y-aksen G Z. E f ter hånden s m A H ø ges, ændres G Z: F ørst ø ges den i ndti l den såkaldte m a ksi m u m stabilitetsvin kel nås (Angle f M a x i m u m Stabi lit y = A M S). F r de f leste sejlbåde nås dette p u n kt ved en k ræ ngnings vin kel m e l le m 45 and 65. Ved y derl i gere k rængni n g v i l G Z i gen aftage i n dt il den når værdien 0 (s m i u d gangssituatinen, m e n denne gang er båden i ustabil balance), ved denne k rængnings vi n kel f rs vi n der bådens stabilitet (Angle f Vanishi ng Stabi lit y = A V S). Ved Jhnnie R ø r v i g Side 7/22

8 y derl i gere k rængni n g v i l båden kæntre g i k ke k u n ne rette sig p af sig selv, h v i l ket naturlig v is er k r itis k f r si k kerheden S k i bspapirer N ati nalitetsbe vis F rsi kri ngsplice S R C-certi f i kat M å lerbre v Pas Y 1 be v iser Y 3 be v iser D u elighedsbe viser D u elighedsbe viser s m m t rpasser 3) Besætningen A r g nauterne består af 9 persner. 2 m e d Y 1 næri ngsbrev, 4 m e d Y 3 N æ r i n gsbrev, 1 m e d Y 3 g 2 m e d d ueligheds be v is f r m t rpasser. H v ert besætni ngs m edle m kan i nc. sin egen væ gt m e dtage 1 35 k g persnli gt u dst yr. Besætningen gennemgår bådens installatiner her under vand, el, mtr, kmfur, skibslys, anker, ankerspil g elpanel inden afrejse. Der udføres øvelser i rullerne inden afgang Alle besætningsmedlemmer mbrd skal være frtrlige i brugen af følgende udstyr g kende tilhørende prcedure g nødprcedurer: Redningsvest Livline Nødraketter Redningsflåde EPIRB SART Lænsepumpe Brandudstyr VHF Kanal16 nødpkald VHF DSC nødpkald VHF Betjening Opsætte Navigatr/Krtpltter til at give psitin til VHF Satellit telefn H e le besætni n gen skal k u n ne betjene sejl g m t r g f retage mand ver b rd m a n ø v re. H e l bred Afgå fra g anløbe havn Sætte g Bjærge sejl Rebning af sejl Ankring g letning Bugsering g slæbning Natsejlads klargøring Jhnnie R ø r v i g Side 8/22

9 A l l e besætni ngs m edle m m er skal ha ve genne m gået en lægeundersøgelse g tandlægebesøg i nden f r 6 m dr. i n den afrejse. A l l e besætni ngs m edle m m er skal end v i dere pl yse m evt. særlige hel breds mæssige f rhld så s m allergi, diabetes.s.v. 4) Udstyr N a v i gati ns u dst y r Søur (UT) Fast m nteret S k i bsur (ZT) E kstra præcisins ur A r m båndsure på besætni n gen (Ngle i ndehl der gså k m pas) St pure (2 st k.) G P S N a v i gatr/krtpl tter (Fast i nstalleret) G P S H å n d h l dt (2 st k.) Se kstant Parallellineal L i neal T ransprt ør Passer B l yanter L O G L O D V i n d m åler B a r m eter K i k k erter 2 st k. K m pas (Fast m nteret) Pejle k m pas R a dar R a di /k m m u n i kati ns u dst yr V H F m e d D S C (Fast m nteret) H å n d h l dt V H F H F radi Satellit telef n (med I n m arsat/c p k b l i n g) N a vte x W eather fa x M b i ltelefn m e d datap k bling M b i lt bredbånd Si k kerheds u dst yr R e d n i n gs veste (9 St k.) L i v l i ner (9stk.) R e d n i n gs k ranse (3 st k.) K asteline R e d n i n gsflåde E P I R B S A R T N ø d ra ketter F ø rstehjæl psudst yr M e d i cin k iste Jhnnie R ø r v i g Side 9/22

10 A n det L æ nsepu m pe A u t p i l t V i n drr R a dar 5) Prviantering D e r beregnes 6 k g fers k vand pr persn pr d ø g n 9*6*30 = 1602kg (der medtages dg ekstra vand så den samlede mængde er 1800kg) O g 2 k g pr v iant pr. m a n d pr. dag 9 * 2 * 30 = 540 kg fødevarer. 6) Brændstf Der medbringes 380l brændstf. Cruising hastighed 9knb. Frbrug 6l/t Sejlads fr mtr: 380/6*9=570sm Kan frøges betydeligt ved at nedsætte cruising hastigheden. Hastighed på evt. mtrsejlads tilpasses i frhld til resterende distance til Caribien g prvianten. 7) Medicin M e d i ci n k iste m e d søfartsst yrelsens anbefalede i ndhl d. B ø ger: Sø fartsst yrelsens lægebg F ø rstehjæl p f r l ystsejlere F ø rstehjæl p f r alle (ASF-D a ns k F ø rstehjæl p) S y g d m g ul y k ke m b rd 8) Reservedele D e anbefalede reser vedele f ra pr ducenterne af m t r, autpil t g v i n drr. D e r u d ver et u d valg af sjæ kler g deslige til rep. af ri g g skrg sås m glasfi ber g p l yester. E n vær kt øjstaske. O l ie g s m øre m i dler. Sø k rt 9) Biblitek 1. Papir k rt: K r t-1 A D M I R A L T Y S Ø K O R T, A t lantic & Plar O ceans: G ran C a naria t H i err Jhnnie R ø r v i g Si de 1 0 /22

11 1 856 A p p r aches t Puert de la L u z (Las Pal m as) C ari bien: M n tserrat t Saint L u c ia Sai nt L u c ia t G renada and B a r bads Sai nt L u c ia 1 97 N. W est A p pr. t Saint L u c ia, Rdne y B a y L a g n 499 H a r b urs i n Sai nt L u c ia Stedl i nje k rt strcir kel k rt 2. D i g itale k rt: G ar m i n m a psurce B l ue C hart A t lantic A m e r i cas (indehlder C aribien) B ø ger Sft w are M e terl gi g O ceangrafi f r S ki psfficerer Sø m a nds kab g k m m u n i kati n f r yachts kippere O cean Sailing T he A t lantic C r ssing G u i de N a uti cal A l m a nac A t las f Pil t C harts N r t h A t lantic O cean H O 2 49 A d m i ralt y T i de Tables O v ersi gt ver V H F stati ner på D e C a naris ke Ø er g i C ari bien I nternati nale sø vejs regler Søret f r f r iti dssejlere D i v. B r u gsan v isni nger V R T l T he O n l i ne N a v i gatr A l m a nac (S W N a v i gatr) M y S tars Stellari u m Sft w are til k m m u n i kati n g v isning af vej r k rt. 10) Sejladsen O v er vejelser R uten Sejladsen er planlagt s m en k r y dsning af A t lanten f ra G rand C a naria til C ari bien. T i dspun ktet f r ver farten, m e d i n ve m ber, g sel ve r uten er planlagt u d f ra hensyn til v ej ret g den h urti gste r ute. R ute val get g ti dspunktet v i l, i f øl ge A t las f Pi l t C harts N r t h A t lantic O cean, gi ve del v is m e dstrø m i det strø m m e n er ca. 0,5 k n b d g startende i S V retni n g m e n længere vest ver dreje sig m d V g den f re m herskende v i n d f ra N Ø til Ø (samlet ca. 70 % af tiden) er statistisk genne msnitlig ca. 4 B eaufrt (5-8s m) i st yr ke. L i geledes er sandsynligheden f r en trpisk r kan bet y deligt reduceret på dette tidspun kt. A f gang L as Pal m as på G rand C a naria 28⁰ 7 N 1 5 ⁰ 2 4 V. A n k m st R d ne y B a y på St. L u c ia '40 N 60 57'30 V 2700s m. T u ren er beregnet til 23 dage m e d en genne msnits fart på 5 k n b D e r sejles syd m G rand C a naria derefter strcir kel sejlads m e d u d gangs k urs 262 ⁰ f ra W P 27 ⁰ 4 3 N ⁰ 3 3 V dire kte m d St. L u c ia. W P 1 4 ⁰ 0 7 N - 60 ⁰ 5 7 V Jhnnie R ø r v i g Si de 1 1 /22

12 D e r la ves W P m e d k u rssætni ng f r h ver 5 ⁰ på strcir klen. Se W P liste u n der bilag. T i de van d Vagtplaner M a ksi m al f rs kellen på ebbe g f l d ve d Rdney Bay St. Lucia er, i f øl ge G ar m i n M a psurce, 0,6m. Da havnen har en middel dybde på 3m g Arg stikker under 2m kan havnen gdt anløbes. M a ksi m al f rs kellen på ebbe g f l d ve d L as Pal mas er 2,75 m g m i d del d y b den i ha v nen er p til 9 m så havnen kan gdt anløbes. D et m å d g påregnes at der skal være vagt m b r d således at f rt øj ningerne l øbende ka n j usteres, m e d m i n dre det er m u l i gt at ligge ved en f l y debr. Se ti de van ds tabel f r L as Pal mas u n der bilag. D e r er 4 vagth ld bestående af 2 persner, en na v i gatør g en rr gænger. Vagt ha vende na v i gatør har ansvaret f r na v i gatin g si k kerhed på sin va gt. Vagt ha vende na v i gatør skal m i n dst ha ve næri n gsbre v s m Yachts kipper I I I. F øreren går i k ke vagt m e n har til en h ver tid det verrdnede ansvar f r sejladsen. F øreren kan i t v i v lstel fæl de alti d k nsulteres g har altid det af g ørende rd. D e r gås an ker vagt efter sa m m e vagtplan. Vagt mands kabet på den en kelte vagt ka n d g u n der g u nstige f r h l d reduceret til 1 persn. Ved afgang g an k mst g h v r særlige f rhl d b y der det sættes v agtplanen u d af dri ft g alle m a n d er en del af vagten. Se vagt planen u n der b i lag R uti ner D a g l i ge/særli ge R uti ner ne g ansvaret f r h vert af besætni n gs medle m m erne i tilfæl de af en n ø dsit uatin er p delt i en brand- g bådrulle. 1. B r andr ulle B etegnelserne af besætni ngen tager u d gangspunkt i vagt planen. B r andr ullen er y derl i gere ansvar ven i ansvaret f ra B r andrullen. D e r afhl des ø velse i r ul ler ne i nden afrejsen. Placering A n s var S k i p per C c k p it K r d i nerende ansvar/si kre sig ski bsdagbgen 1. St yr m a n d O m læ/cc k p it B etjene B r a ndsl u k ker 2. St yr m a n d C c k p it Si k re sig E P I R P/S A R T 3. St yr m a n d C c k p it Søsætte R e d ningsflåde 4. St yr m a n d O m læ/cc k p it Si k re at alle har rednings vest g var m t tøj 1. R rgæ nger C c k p it Standby 2. R rgæ nger C c k p it Standby 3. R rgæ nger C c k p it Standby 4. R rgæ nger C c k p it Standby 2. B å drulle B etegnelserne på besætni ngen tager u d gangspunkt i va gt planen. Placering A n s var S k i p per C c k p it K r di nerende ansvar/ Si k re sig ski bsdagbgen 1. St yr m a n d K r t b rd/cc k p it Sende n ø dsignaler Jhnnie R ø r v i g Si de 1 2 /22

13 2. St yr m a n d På dæ k Si kre sig E P I R P/S A R T 3. St yr m a n d På dæ k Søsætte R e d ni n gsflåde 4. St yr m a n d C c k p it Si kre at alle har redni ngs vest g var m t tøj 1. R rgæ nger C c k p it Si kre n ø d pr v iant 2. R rgæ nger C c k p it B etjene n ø dra ketter 3. R rgæ nger På D æ k H j æ l pe m e d søsætni ng af R e d ni n gsflåde 4. R rgæ nger C c k p it D ispni bel Vagti nstr u kser 3. Vagtha ven de na vi gatørs i nstru kser 4. Vej r udsi gten Vagtha ven de na vi gatør har til en h ver ti d ansvaret f r na vi gati nen g si k kerheden. D e n va gt ha vende na v i gatør f retager s m m i n i m u m de planlagte bser vatiner g f ø rer dagbgs k ladden ved k yst nære m råder h vert 1 5 m i n g på ceansejladsen h ver 4 ti me. H ved k m passets de v iatin k ntrlleres m e d G P S en Søurets ti d k ntrlleres m e d G P S en. S k i bsuret stilles til rette z ne Ved starten af h ver vagt f retages sø- g vejrbser vati ner s m n teres i dagbgs kladden. D a g b gs kladden f øres gså ved særlige hæ ndelser. Ved afsl utningen af h ver vagt ajur f øres ski bsdagbgen m e d dagbgs kladden g evt. be mær k ni n ger f ra vagten. R a daren skal k ører efter m ø r kets f re m b r u d g ved dårlig sigt barhed. Ved bet y delig ændri n g i vejret g vej r udsigten, ved f ra vi gelse af den planlagte rute, ved m ø de m e d andre skibe, ved teknis ke prble mer g når na vi gatøren skønner det n ø d vendi gt skal ski bsf øreren varsks. Vej r udsi gten tjek kes på h ver v agt f ra N a v te x R a di V H F N ettet (In marsat/c) K n ta kt m e d andre ski be. 5. O bser vati ner D e r registreres vej r bser vatiner i starten af h ver vagt. D e r f retages, s m m i n i m u m, 2 hi m m el bser vati ner per dag. D i sse f retages n r m alt af vagt ha vende na v i gatør. Sl høj den ved m i d dag. Stjer ne/planet bser vatin aften g/eller m r gen (tus m ør ke) F ø l gende bser vati ner f retages l øbende efter va gt plan 6. S k i bsdagbg T i dspun kt: U T, D at H i m l en: S k y f r m ati ner, dag/nat/tus m ø r ke, sl/måne V i n d: st yr ke; retni ng B ø l ger: retni n g, h øj de Str ø m: retni n g, st yr ke Jhnnie R ø r v i g Si de 1 3 /22

14 F øres efter retni n gslinerne i v a gt planen T i dspun kt U T, dat M a n ø v re L g L d M t r/sejl f øring K u rs Fart G P S p siti n E v t. Se kstant bser vatin 11)Vagtskema Vagt tider Vagt hl d Vagth ld Vagt hl d Vagt hl d 00:00 04: :00 08: :00 1 2: :00 1 6: :00 20: :00 00: Jhnnie R ø r v i g Si de 1 4 /22

15 W a y Pint 12) Waypints K u rs til næste W P Psiti n B e m ær k n i n ger W P 1 N W Start L as Pal mas W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, R q ue de M e l enara W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Punta de G a n d W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Isl te R q ue de A r i naga W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Punta Tenefé W P N W Ø st/syd m G rand C a naria, Punta da M a s pal m as W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N ,032 W St rcir kel k urs m d St. L u c ia W P N W N r d f r St. L u c ia, Pint d u C a p W P N W Ø st f r St. L u c ia, B u r g t R c k W P N W Ø st f r St. L u c ia, Pi gen Island W P N W R d ne y B a y M a r i na, St. L u c ia Jhnnie R ø r v i g Si de 1 5 /22

16 13) Nødhavne Y 1 O p ga ve. Sejlads f ra de C a naris ke Ø e r til C a ribien Havn Psiti n Gran Canaria L a R esti nga (Hierr) N W Caribbien V i e u x F rt (St. L u c ia) N W Pi nte À Pitre (Guadel upe) N W Cap Verde M i n del N W Jhnnie R ø r v i g Si de 1 6 /22

17 14) Tjeklister T j e k l iste A f gang H a v ne m y n d i g heder k nta ktes m e d hens y n til afrejse g skibspapirer M t r /gear liestand M t r afprø vet (køling) B ræ ndstf G asflasker Pr v iant/vand Sø k rt til r uten R uten pl ttet (Papir k rt g G P S) R eser vedele T v vær k A n k er B esætni ngens sejlerudst yr (Sejler tøj/var m t tøj) K m pas U r e R r A u t p i l t V i n drr R a dar S k i bsl ys Si k kerhedsudst yr R a di /k m m u n i kati ns u dst yr B esætni ngen k lar T j e k l iste A n k m st Vars k ha v ne m y n d i g heder ne S k i bsl ys H r n L O D R a dar G P S A n d u n i n gs f rhld F rtøjni ngs f r h l d (Havneplan) K i k kert Fendere F rtøjni nger B esætni ng 15) Eksempel på tidevandskurve ved Las Palmas Grand Canaria S m det f re m går af grafen v i l m a n ved en af gang d. 20/ ve d 1 2 ti den k u n ne drage n y tte af m e dstr ø m u d af ha v ne m rådet i f rbi n delse m e d ski ftet f ra f l d til ebbe. Jhnnie R ø r v i g Si de 1 7 /22

18 Jhnnie R ø r v i g Si de 1 8 /22

19 16) Eksempel på middags bredde E t tæn kt ekse m pel på beregning af m i d dagsbredden d. 2/ ve d hjælp af sekstant. T i dspun kt f r bser vatin af m i d dagshøj den u n der kant sl efter f lere bser vatiner til 1 228:30 U T A f læst h øj de 54⁰ 22 4 I n de ks rettelse D i p (4m) A p parente h øj de 54 ⁰ R ettelse H 54⁰ 32 0 B e regni n g af breddegrad D e c t N 1 5 ⁰ m 0 3 D e c ⁰ ⁰ 89⁰ 60 - H 54⁰ 32 0 = Z D 35⁰ D ec 1 5 ⁰ 22 7 Breddegrad N50⁰ 50 7 Jhnnie R ø r v i g Si de 1 9 /22

20 17) Eksempel på stedlinie til stjernen Vega 1 4/ G isset sted 57⁰ 3 5 N.br. 5 ⁰ 40 Ø.lg. Vega m å les til 60 ⁰ Søuret (A) 8 h 1 8 m 32 s, stand +5 m 40 s I n de ks k rre kti n +2 0 Ø j enhøj de 6 m Vega 60 ⁰ I n de ks k D I P -4,3 C r re kti n -0,5 Vega H 60 ⁰ U T 8 h 1 8 m 32 s +5 m 40 s 8 h 24 m 1 2 s U T 20 h 24 m 1 2 s ϒ G H A (Udtages f ra A l m a na k ken) 20 h 232 ⁰ m 1 2 s 6 ⁰ ϒ G H A 239 ⁰ 00 0 G isset l g. 6 ⁰ 00 0 ϒ L H A 245⁰ (Fra H 249) H c 60 ⁰ Z n ⁰ Jhnnie R ø r v i g Si de 20/22

21 18) Eksempler fra Skibsdagbg ZT 0900 (+1) 23/ Psiti n: G P S N 2 7 ⁰ 04.7, W 20⁰ K u rs: 260⁰ Fart: 1 0 k n b L g: T tal = 10269s m, T r i p =269 V i n d: 1 3 ms, N N Ø B a r m eter: H i m m e len: Sl, i ngen sk yer Te m peratur: l u ft =25⁰, Vand 2 1 ⁰ Str ø m: 0,5 m, SS V Sejler: f r sejl. St rsejler g genua i 2. R e b. B e m ær k n i n ger: 3. R r gænger har snittet sig i benet. E r ble vet behandlet af ski psf øreren. ZT 1300 (+1) 23/ Psiti n: G P S N 2 6 ⁰ 57.3, W 20⁰ 44.6 K u rs: 260⁰ Fart: 9 k n b L g: T tal = ,Tri p =3 10s m V i n d: 1 1 m s, N N Ø B a r m eter: m bar H i m m e len: Sl, i ngen sk yer Te m peratur: l u ft =28⁰, Vand 2 1 ⁰ Str ø m: 0,5 m, SS V Sejler: f r sejl. St rsejler g genua i 1. R e b. B e m ær k n i n ger: 3. R r gænger tilstand er g d g stabil. 19) Eksempel på sygebesøg 3. R r gænger k m m er til skade g skærer sig i benet m e d en k n i v. Såret er p m d 0,5c m d y bt g 1,5c m langt g er snavset. Såret vas kes gr undi gt m e d vand g sæbe i ca. 20 m i n g der lægges steril f rbi n ding. D e t k nstateres at r rgængeren har fået sti v k ra m pe vacci natin f r ca. 2 år siden. Såret tilses l øbende g 2 gange dagl i gt lægges såret i sæbespåne vand. R r gængeren tages f rel øbi g u d af vagt planen der til passes tilsvarende. Såret læges f i nt u den næ v ne værdig r ø d m e n g er strt set lægt efter en u ge. Jhnnie R ø r v i g Si de 2 1 /22

22 20) Eksempel på GZ kurve 21) Jhnnie R ø r v i g Si de 22/22

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen @ g + a c - xtt 3 3 C l (D n VARMEFOBBRUGET Varmefrbrug ver gennemsnittet fr bligtypen I 2O0B van det gennemsnitlige var mefnbnug i Mr-benhaven 15,1 MWh Pt-. 100 m2 Det gennemsnitlige var mefrbnug i 2008

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER F U N D R A I SING OG P R OJEKTLEDELSES K ONTORET J A N E T Y M M - A N D E R S E N Agenda F u n d r a i s ing o g P r o

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

TwinCAT 2 Basic 2012 Modul 1

TwinCAT 2 Basic 2012 Modul 1 TwinCAT 2 Basic 2012 Mdul 1 Frmål: Kursus rækken TwinCAT 2 Basic 2012, består af et frhldsvist krt g intenst frløb, frdelt på i alt 5 mduler. Efter deltagelse i alle 5 mduler er kursisten klædt på, til

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg Nedkøling Fjernvarmefrbruget afregnes ud fra den varmeenergi, der frbruges, g den mængde vand fra fjernvarmenettet, sm løber gennem husets varmeanlæg. Det gælder defr m at nedkøle vandet så meget sm muligt

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere