Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: SE: NO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08"

Transkript

1 Elma DT 128 Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: SE: NO: EAN:

2 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Introduktion... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer... 3 Frontpanel beskrivelse... 3 Indikator... 4 Funktion... 4 Alarmopsætningsfunktion... 4 Baggrundsbelysning... 5 Fugtsammenligningstabel (CM)... 5 Svensk manual... 6 Introduktion... 6 Egenskaper... 6 Specifikationer... 6 Frontpanel beskrivning... 6 Indikator... 7 Funktion... 7 Alarminställningsfunktion... 7 Bakgrundsbelysning... 8 Fukt jämförelsetabell (CM)... 8 English usermanual... 9 Introduction... 9 Features... 9 Specification... 9 Front Panel Description... 9 Indicator Operation Alarm Set Mode Backlighting Moisture Table of Comparison... 11

3 Elma DT128 side 3 Dansk/Norsk manual Introduktion Elma DT128 er en berørings fri fugtmåler. Måleprocessen for instrumentet baseres på højfrekvensprincippet. Elma DT128 bruges til ikke destruktiv søgning af fugt i bygningsmaterialer af alle typer samt detektering af fugtfordelingen i vægge, lofter og gulve. Elma DT128 er især velegnet for indledende test af byggematerialer inden de tages/tas i brug i forhold til CM (Construction material Bygningsmateriale) måling. Tabel for dette ses på side 5. Egenskaber Hurtig indikering af fugtindhold i materialer Måleresultater opgives i % materialefugtighed Dybde: 20-40mm Måle og HOLD funktion MAX/MIN visning Alarmfunktion Lav batteriindikering Auto sluk funktion Hvidt baggrundsbelyst LCD display Specifikationer Måleområde: 0,0 100,0 Dybde i materiale: 20 40mm Opløsning: 0,1 Batteri: 3 x AAA batterier Frontpanel beskrivelse 1. Fugtsensor. 2. LCD Display. 3. MEAS (måle) knap. 4. OP/Baggrundsbelysningsknap. 5. Alarm opsætningsknap. 6. NED knap. 7. Tænd/sluk knap. 8. Batteridæksel.

4 Elma DT128 side 4 Indikator 1. Lav batteriindikering. 2. Datahold symbol. 3. Nuværende fugtværdi. 4. DRY (Tør) statussymbol. 5. RISK (Risiko) statussymbol. 6. WET (Våd) statussymbol. 7. MAX symbol. 8. MAX fugtværdi. 9. MIN symbol. 10. MIN fugtværdi. Funktion Tænd Elma DT128 ved, at trykke på tænd/sluk knappen. Tryk på MEAS knappen på højre side af instrumentet for, at påbegynde målingen. Når man trykker på MEAS knappen først gang efter, at man har tændt Elma DT128 vil CAL fermkomme på displayet og instrumentet vil bippe. Elma DT128 skal startkalibreres. Hold sensoren op i fri luft, mens der står CAL på displayet og biplyden er aktiv. Der må ikke være nogen form for dække/tildekking i en afstand af ca. 8-10cm. Når instrumentet er stoppet med at bippe, vil der frem komme en værdi på displayet. Denne fugtværdi skal være under 0,5%, hvis ikke, skal man foretage ovenstående procedure igen og igen, indtil værdien er under 0,5%. Herefter er instrumentet klar til måling. Instrumentet viser nu fugtværdien på displayet og ved tryk på MEAS knappen igen, vil displayet holde værdien fastlåst i displayet. Instrumentet vil slukke automatisk efter ca. 30 sek. Note! Når man tænder/slår på for instrumentet skal man kalibrere én gang og når man flytter instrumentet fra et sted til et, skal man også kalibrere én gang, inden man påbegynder sin måling. Alarmopsætningsfunktion Tænd/slå på instrumentet. Ved tryk SET knappen vil man komme ind i alarmopsætningsfunktionen når Elma DT128 står i HOLD funktionen. RISK ikonet vil nu fremkomme blinkende på displayet. Man kan benytte op/ned knapperne til, at justere grænseværdien. Ved tryk på SET knappen gemmes/lagres denne grænseværdi for RISK området.

5 Elma DT128 side 5 WET ikonet vil nu fremkommen blinkende på displayet. Sæt grænseværdien for WET området som ovenstående. Ved tryk på SET knappen gemmes/lagres denne grænseværdi for WET området og returnerer til HOLD funktionen. Hvis fugtmåling er højere end grænseværdien for RISK opsætningen, skal Elma DT128 bippe én gang hvert 2. sekund. Hvis fugtmålingen overskrider grænsen for WET opsætningen, skal Elma DT128 bippe 4 gange hvert sekund. Note! RISK værdien er justerbar fra Fabriksindstilling er 30. WET værdien er justerbar fra Fabriksindstillingen er 60. Baggrundsbelysning Tryk på OP/OPP knappen for, at tænde/slå på baggrundsbelysningen. Fugtsammenligningstabel (CM) Byggemateriale Visning (Enhed) Fugtstatus <30 DRY (Tør) Gips RISK (Risiko) >60 WET (Våd) <25 DRY (Tør) Cement RISK (Risiko) >50 WET (Våd) <50 DRY (Tør) Træ RISK (Risiko) >80 WET (Våd) Note! Sensorhoved skal holdes vinkelret på det målte materiale under en måling, det må ikke holdes på skrå. I tilfælde af materialetykkelse på mindre enn 20mm, vil der ikke kunne måles nogle fugtværdier og målinger kan derfor blive ukorrekte. Hvis BAT vises i displayet, er det på tide, at uskifte batteriet.

6 Elma DT128 side 6 Svensk manual Introduktion Elma DT128 är en beröringsfri fuktmätare. Mätprocessen för instrumentet baseras på högfrekvensprincipen. Elma DT128 används till icke destruktiv sökning av fukt i byggnadsmaterial av alla typer samt detektering av fuktfördelningen i väggar, tak och golv. Elma DT128 är perfekt för inledande test av byggnadsmaterial innan de används i enlighet med CM (Construction material Byggnadsmaterial) mätning. Tabell för detta finns på sida 8. Egenskaper Snabb indikering av fuktinnehåll i olika material Mätresultaten uppges i % materialefuktighet Djup: 20-40mm Mät och HOLD funktion MAX/MIN visning Alarmfunktion Låg batteriindikering Autoavstängningsfunktion Vit bakgrundsbelyst LCD-display Specifikationer Mätområde: 0,0 100,0 Djup i material: 20 40mm Upplösning: 0,1 Batteri: 3 x AAA batterier Frontpanel beskrivning 1. Fuktsensor. 2. LCD-Display. 3. MEAS (mät) knapp. 4. UPP/Bakgrundsbelysningsknapp. 5. Alarminställningsknapp. 6. NED-knapp. 7. På/Av-knapp. 8. Batterilucka.

7 Elma DT128 side 7 Indikator 1. Låg batteriindikering. 2. Datahold symbol. 3. Aktuellt fuktvärde. 4. DRY (Torr) statussymbol. 5. RISK (Risk) statussymbol. 6. WET (Våt) statussymbol. 7. MAX symbol. 8. MAX fuktvärde. 9. MIN symbol. 10. MIN fuktvärde. Funktion Slå på Elma DT128 genom att trycka på på/av-knappen. Tryck på MEAS knappen på höger sida av instrumentet för att starta mätningen. När man trycker på MEAS knappen första gången efter att man har slagit på Elma DT128 visas CAL på displayen och instrumentet piper till. Elma DT128 skall startkalibreras. Håll sensorn i fria luften medan det står CAL i displayen och pipljudet är aktivt. Det får inte finnas någon form av täckande material inom ett avstånd av ca. 8-10cm. När instrumentet har slutat pipa, visas ett värde på displayen. Detta fuktvärde skall vara under 0,5%. Om inte, skall man utföra ovanstående procedur om igen tills värdet är under 0,5%. Härefter är instrumentet klart för mätning. Instrumentet visar nu fuktvärdet på displayen och med ett tryck på MEAS knappen, hålls värdet fastlåst i displayen tills nästa mätning görs. Instrumentet slås av automatiskt efter ca. 30 sek. Not! När man slår på instrumentet skall man kalibrera en gång och även när man byter mätplats, skall man kalibrera instrumentet innan man påbörjar sin mätning. Alarminställningsfunktion Slå på instrumentet. Med ett tryck på SET knappen kommer man in i alarminställningsfunktionen när Elma DT128 står i HOLD funktionen. RISK ikonen börjar blinka på displayen. Man kan använda upp/ned-knapparna till att justera gränsvärdet. Med ytterligare ett tryck på SET knappen sparas gränsvärdet för RISK området. WET ikonen börjar nu blinka på displayen. Ställ in gränsvärdet för WET området som ovan. Med ett tryck på SET knappen sparas gränsvärdet för WET området och återgår till HOLD funktionen.

8 Elma DT128 side 8 Om fuktmätningen är högre än gränsvärdet för RISK inställningen, piper Elma DT128 varannan sekund. Om fuktmätningen överskrider gränsen för WET inställningen, piper Elma DT128 4 gånger i sekunden. Not! RISK värdet är justerbart från Fabriksinställning är 30. WET värdet är justerbart från Fabriksinställning är 60. Bakgrundsbelysning Tryck på UPP knappen för att slå på bakgrundsbelysningen. Fukt jämförelsetabell (CM) Byggmaterial Visning (Enhet) Fuktstatus <30 DRY (Torr) Gips RISK (Risk) >60 WET (Våt) <25 DRY (Torr) Cement RISK (Risk) >50 WET (Våt) <50 DRY (Torr) Trä RISK (Risk) >80 WET (Våt) Not! Sensorhuvudet skall hållas vinkelrätt mot det material som skall mätas. Om materielet är tunnare än 20mm, kan man inte mäta tillfredsställande och mätningen kan därför bli felaktig. Om BAT visas i displayen, är det dags att byta batterierna.

9 Elma DT128 side 9 English usermanual Introduction This is the NON-contact Moisture Meter Elma DT128-M. It is an electronic dampness indicator with a measuring process working on the principle of high frequency. The instrument is used for non-destructively tracing dampness in building materials of all kinds. As well as for detecting damp distribution in walls, ceilings and floors. It is particular suitable for pre-testing the readiness of building materials for covering prior to CM measurement. Features Quickly indicate the moisture content of materials Measuring results is quoted in % material humidity Depth of penetration about 20-40mm Measure and HOLD function MAX/MIN display Function Alarm function Low battery indication Auto power off White Backlighting LCD display Specification Measuring Range 0,0 100,0 Penetration Depth 20-40mm Resolution 0,1 Battery Three AAA batteries. Front Panel Description 1. Moisture Sensor 2. LCD Display 3. MEAS-Button 4. UP/Backlight Button 5. ALARM SET Button 6. DOWN Button 7. ON/OFF Button 8. Battery Cover

10 Elma DT128 side 10 Indicator 1. Low battery indication 2. Data hold symbol 3. Current moisture value 4. DRY status symbol 5. RISK status symbol 6. WET status symbol 7. MAX symbol 8. MAX moisture value 9. MIN symbol 10. MIN moisture value Operation Turn the Meter ON by pressing the button. Press the MEAS button to start measuring. When you press MEAS button for the first time, when the meter is ON, please then hold up the meter, so that the ball sensor is in the air not covered by your hand or any surface or object for 8 to 10 cm distance. The LCD will display CAL indication and then moisture value displays on LCD. The value must be below 0,5, if not, please turn on over again, and repeat hereinbefore operation. Then the meter starts to measure the object. Press the MEAS button again the moisture measurement shall latch on the display for 30 sec. HOLD symbol will be displayed. After 30 sec. the meter will turn off automatically. Note! When turn on once, you must calibrate once. And if you move meter from one place to another, you must calibrate once. Alarm Set Mode Press on the SET button will enter onto the alarm set mode when the meter all ready is in HOLD mode. The RISK icon appears on the display. You can use UP and DOWN buttons to adjust the threshold. Pressing on the SET button shall leave the alarm setting mode. The WET icon appears on the display. You can use UP and DOWN buttons to adjust the threshold. Pressing on the SET button shall save the alarm settings, and the the meters is going back to HOLD mode. If the moisture measurement is higher than the RISK alarm setting, it shall beep every 2. sec. If the moisture measurement exceeds the WET alarm setting, it shall beep four times every 1. sec. Note! The RISK value is adjustable The default value is 30. The WET value is adjustable The default value is 60.

11 Elma DT128 side 11 Backlighting Press Up button to switch backlighting ON or OFF, when the meter is in data hold mode. The displayed value shall be backlit with a series of white LEDs. Moisture Table of Comparison Construction Material Display (Unit) Moisture Status <30 DRY Gypsum RISK >60 WET <25 DRY Cement RISK >50 WET <50 DRY Wood RISK >80 WET Note! If the ball in corners, it maintain a minimum distance of 8 to 10cm from corner areas. The ball head must be kept perpendicular to the measured material during the measurement, pressed firmly against the surface and not slanted. In the case of material thickness of less than 20mm, there is the danger that moisture values might in correct. If BAT appears in the display, the batteru should be replaced.

12 TG: , ver 1.

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 63 98 958 907 SE: 42 105 12 NO: 80 30 298 EAN: 5706445710027 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Beskrivelse...

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8

DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8 DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8 DK: 63 98 732 880 SE: 42 070 38 NO: 80 223 80 EAN: 5706445270064 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Produktspecifikationer...

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 DK: 63 98 206 692 SE: 42 070 26 NO: 80 223 78 EAN: 5706445150014 Indholdsfortegnelse Dansk/Norsk manual... 3

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328 Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger El.nr. 63 98 964 328 Seba VM-880 side 2 Indhold Seba VM-880 introduktion... 2 Seba VM-880 standardudstyr... 2 Tekniske specifikationer... 3 Kontrol og indikatorer...

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

Elma DT172 Dansk/norsk vejledning Side 4-10 Svensk bruksanvisning Sida 11-17 English usermanual Page 18-23

Elma DT172 Dansk/norsk vejledning Side 4-10 Svensk bruksanvisning Sida 11-17 English usermanual Page 18-23 Elma DT172 Dansk/norsk vejledning Side 4-10 Svensk bruksanvisning Sida 11-17 English usermanual Page 18-23 El-nummer: 63 98 206 552 EAN-nummer: 5706445840038 Dansk/norsk vejledning...4 Introduktion...4

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20 Betjeningsvejledning Baby Cam BC-20 Indholdsfortegnelse Oversigt Indhold......02 Oversigt.....03 Infrarød LED S Linse Mikrofon Installationsdiagram......04 Installation...05 Tekniske Data...08 Antenne

Læs mere

DGS 10 Dansk/norsk manual Side 2-4 Svensk manual Sida 4-6 English usermanual Page 6-8

DGS 10 Dansk/norsk manual Side 2-4 Svensk manual Sida 4-6 English usermanual Page 6-8 DGS 10 Dansk/norsk manual Side 2-4 Svensk manual Sida 4-6 English usermanual Page 6-8 DK: 63 98 732 660 SE: 42 104 68 NO: 80 224 55 EAN: 5706445270248 DGS 10 side 2 Indhold Dansk/Norsk manual... 2 Generel

Læs mere

Elma 3037 & 3039 Tangamperemeter

Elma 3037 & 3039 Tangamperemeter Elma 3037 & 3039 Tangamperemeter Dansk/Norsk 2 Svenska 8 English 14 EAN: 5706445900046/5706445900053 Sikkerhedsinformation Elma 3037/3039 Manual Elma 3037/3039 Anvend kun instrumentet som speciiceret i

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

W185. Vejrstation med VFD farvedisplay Brugervejledning

W185. Vejrstation med VFD farvedisplay Brugervejledning W185. Vejrstation med VFD farvedisplay Brugervejledning Knappernes navne og funktioner: Funktion ved enkelt tryk Funktion ved tryk i 3 sekunder CHANNEL/ Vælg inde samt kanal (channel) 1, 2 og 3; auto-søgning

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

JASOPELS FARM MANAGER

JASOPELS FARM MANAGER USERMANUAL JASOPELS FARM MANAGER VARENR. 40200039 Our quality Your choice 2 www.jasopels.com 1. TABLE OF CONTENTS 2. Foreword...3 3. Introduction of the system...4 4. Choosing language...4 5. Starting

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION Brugermanual / User manual Qees-Ring HOME AUTOMATION Når du forlader dit hjem 2 Når du forlader dit hjem slukker du alt lys i huset, slukker for alt standby strøm og aktiverer dagsænkning af varmen alt

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter Tak fordi du valgte vores 938 babyalarm. Dit apparat er blevet fremstillet og afprøvet med den størst mulige kvalitetskontrol for at sikre, at hver eneste enhed forlader fabrikken i perfekt stand. Hvis

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

ElmaFlex 460 Dansk/norsk manual Side 4-9 Svensk manual Sida 10-15 English usermanual Page 16-22

ElmaFlex 460 Dansk/norsk manual Side 4-9 Svensk manual Sida 10-15 English usermanual Page 16-22 ElmaFlex 460 Dansk/norsk manual Side 4-9 Svensk manual Sida 10-15 English usermanual Page 16-22 DK: 63 98 210 085 SE: 42 042 99 NO: 80 627 44 EAN: 5706445630042 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 4 Sikkerhedsinformation...

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Manual. Trail Cam Basic

Manual. Trail Cam Basic Manual Trail Cam Basic 1 Laserstråle til kamera orientering 7 infrarød blitz LED "Batteristatus" LED Hægter 2 LED lyser orange for at advare om lav batteristyrke 8 3 "Driftsstatus" LED. LED lyser rødt,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 EAN: 5706445689002 Elma 616UV side 2 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 4 Introduktion... 4 Sikkerhedsinformation... 4 Symboler... 4 Vedligeholdelse...

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680 HT Kit Solar Basic Dansk Quickguide System effektivitet 2 Dansk Quickguide I-V Kurvetest uden remote enhed 4 Dansk Quickguide I-V Kurvetest med remote enhed 6 Forklarende skema over tekniske betegnelser

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Elma DT125 Dansk/norsk manual Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-31

Elma DT125 Dansk/norsk manual Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-31 Elma DT12 Dansk/norsk manual Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-31 DK: 63 98 26 772 SE: 42 7 16 NO: 8 624 9 EAN: 764484168 Indhold Dansk/Norsk manual... 4 Funktion... 4 Beskrivelse...

Læs mere