Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET"

Transkript

1 Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

2 Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks for samarbejdet 8 Samarbejdsaftale med frivillige 10 Frivillig - en persona 12 Præsentation af samarbejdsmodeller 14 Samarbejdsmodel - Tulipan 15 Samarbejdsmodel - Trekløver 18 Fælles for begge samarbejdsmodeller 22 De frivilliges arbejdsopgaver 24 Frivillig - en persona 26 Plan for kompetenceløft 28 En frivillig på Ikast-Brande Bibliotek 30 Afsluttende bemærkninger 31 Yderligere oplysninger 31 Frivillige på biblioteket en manual Udarbejdet af projektgruppen: Dan Heinsen, Inger Donslund, Anette Skjønnemand, Lone Ugelvig, Inger Enevoldsen, Annette Rosendal Nielsen og Ilse Christensen Ikast-Brande Bibliotek og Billund Bibliotekerne i samarbejde med Lisbeth Galtung, Herning Bibliotekerne og Henrik Jochumsen og Michael Kristiansen, IVA. Evaluering og manual er støttet med midler fra Udviklingspuljen under Kulturstyrelsen, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering Fotos: Projektgruppen. Grafik og tryk: Buchs.dk Frivillige på biblioteket en manual

3 Forord Denne manual er tænkt som inspiration og praktisk vejledning i, hvordan biblioteker og kulturelle institutioner kan samarbejde med frivillige. Grundlaget for manualen kommer fra de dataindsamlinger, observationer, analyser og dialoger som frivillige og biblioteksansatte i samarbejde har bidraget til. Projektarbejdet har været kendetegnet ved, at fagprofessionelle og frivillige grundlæggende har villet det samme: Nemlig via en større inddragelse af civilsamfundet at afsøge og systematisere, hvad der skal til for at skabe de bedste betingelser for det lokale bibliotek. Ikke mindst i de mindre bysamfund. Samarbejdet med de frivillige giver os mulighed for at tilbyde en biblioteksservice, der passer netop til lokalområdet. Vi udvikler nye tilbud sammen med de frivillige, som også fungerer som vores ambassadører lokalt. På den måde får vi adgang til et stort netværk, som vi ellers ville have meget svært ved at opbygge. Offentlige institutioner, indenfor stort set alle områder, har i disse år stor fokus på inddragelse af frivillige. Det er derfor vort håb, at manualen også kan give inspiration til folk udenfor biblioteks- og kulturområdet, der har planer om eller måske allerede har et samarbejde med frivillige. Ole Bisbjerg Chef for Bibliotek og Borgerservice Billund Kommune Martin Lundsgaard-Leth Biblioteksleder Ikast-Brande Bibliotek Frivillige på biblioteket en manual 3

4 Baggrund for projektet Aktivt medborgerskab: Udvikling og evaluering af samarbejdsmodeller med frivillige For de fleste kommuner er det nødvendigt at lave besparelser inden for en lang række områder, hvilket ofte fører til serviceforringelser for den enkelte borger, derfor er det relevant at undersøge, hvordan frivillige kan være med til at bremse denne udvikling og samtidigt være med til at gøre de små lokalsamfund attraktive. Bibliotekerne i Billund og Ikast-Brande kommuner har erfaringer fra forskellige typer samarbejde med aktive frivillige borgere, som ønsker at bakke op om deres lokalsamfund. I dette projekt har vi med støtte fra Kulturstyrelsen undersøgt, hvordan bibliotekerne kan bruge frivillige som ekstra ressourcer i professionelle tilbud, og hvordan samarbejdet mellem biblioteker og frivillige kan være med til at understøtte og vitalisere de små lokalsamfund, og forhåbentlig øge brugen af bibliotekerne. Projektets formål har været at kortlægge og systematisere nuværende praksis og sammenligne og udvikle holdbare modeller for samarbejdet mellem fagpersoner og frivillige. Projektet har kørt i 2012/2013. I denne manual beskriver vi de væsentligste erfaringer fra projektet og præsenterer forskellige modeller for samarbejdet. 4 Frivillige på biblioteket en manual

5 Læsevejledning Formålet med manualen er at dele de erfaringer, som Ikast-Brande Bibliotek og Billund Bibliotekerne har fået gennem projektet. Det er derfor projektgruppens anbefalinger, som danner grundlaget for denne manual. Vi ønsker at tilbyde et gør det selv frivillig -kit, som interesserede biblioteker kan bruge i deres eget arbejde med frivillige. I manualen vil du blandt andet finde to forskellige samarbejdsmodeller, der viser, hvordan arbejdet med de frivillige kan organiseres, et kodeks for samarbejde og en plan for kompetenceløft m.m. Vores hensigt er, at du kan plukke den information, som du har brug for. Manualen indeholder også to fortællinger fra frivillige, om hverdagen på to forskellige biblioteker i hhv. Ikast-Brande og Billund Kommune. Derudover er der også to frivillig-personaer. Personaer er fiktive personer, der er sammenstykket af informationer fra en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 65 frivillige og efterfølgende fokusgruppe-interview med 4 frivillige. Citaterne i personaerne er hentet direkte fra fokusgruppeinterviewene. Der er i alt udarbejdet fire frivillig-personaer, men her i manualen har vi valgt kun at medtage to. De to sidste personaer finder du på vores blog. Disse personaer kan bruges til at udarbejde handleplaner om rekruttering, anerkendelse og fastholdelse af frivillige m.m. Målgruppen for manualen er bibliotekspersonale og frivillige, der arbejder på biblioteker og sekundært politikere, der arbejder med, hvordan vi kan optimere samarbejdet mellem det offentlige og den frivillige sektor. Vi har gjort os mange erfaringer, så kig ind på vores blog: projekt-aktivt-medborgerskab.dk og bliv inspireret! Her finder du også en samlet rapport, div. bilag samt evaluering af projektet. God læselyst! Projektgruppen: Dan, Inger, Lone, Inger, Annette og Ilse Frivillige på biblioteket en manual 5

6 Frivillige på biblioteket - en fortælling fra en Frivillig på Billund Bibliotekerne Når jeg kommer ind på biblioteket, og jeg som det første møder vores bogskulptur i granit med vores slogan: Mød dig selv og hele verden på biblioteket, så bliver jeg glad for, at 26 frivillige trådte beredvillige til, da biblioteket var lukningstruet. To gange om ugen samler vi efter en reserveringsliste, som vi modtager på mail fra Magion Biblioteket, bøger og andet materiale sammen. Herefter kommer en frivillig chauffør og bringer de indsamlede bøger til Grindsted og har vores låneres reserveringer og nye bøger og materialer med retur. Chaufføren sætter straks reserveringerne i nummerorden på en hylde til afhentning af lånerne. To gange om ugen kommer andre frivillige og sætter afleveringer på plads, hænger arrangements plakater op, tager de gamle ned, laver udstilling af bøger om aktuelle emner osv. Vi er så mange frivillige, at vi kan lave et vagtskema med 2-3 personer sammen på en vagt hver 14. dag i to timer. Det binder os ikke mere, end der kan gives fri til ferie og andet inden for hver gruppe. Vi hjælper de lånere, der kommer på biblioteket, mens vi er der, hvis de ønsker det. Der er dog ingen tvivl om, at mange lånere savner en faguddannet bibliotekar. Til gengæld har vi nu et bibliotek, som er åbent fra kl alle dage hele året rundt. 6 Frivillige på biblioteket en manual

7 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale Vores erfaring er, at det er vigtigt at tydeliggøre, hvilke forventninger både frivillige og ansatte har til det frivillige arbejde på biblioteket. Derfor anbefaler vi, at nye frivillige introduceres for både kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale under den første samtale. Vores kodeks og samarbejdsaftale tydeliggør både de rettigheder og forpligtigelser, der ligger i at udføre frivilligt arbejde, og stiller skarpt på de gensidige forventninger, der er mellem biblioteket og den frivillige. Derudover ligger der en ekstra forpligtigelse for begge parter, fordi de skal skrive under på samarbejdsaftalen. Da kodeks for samarbejde og samarbejdsaftalen danner grundlaget for det fremadrettede samarbejde, er det vigtigt, at det bliver drøftet i og godkendt af både frivilliggruppe og personalegruppe. Frivillige på biblioteket en manual 7

8 Kodeks for samarbejdet med frivillige på xxx Bibliotek Indledning Et samarbejde med frivillige på bibliotekerne er et område i udvikling. Aktive borgere ønsker at udføre et meningsfyldt stykke frivilligt arbejde på det lokale bibliotek med det formål at give liv til biblioteket og samtidig styrke lokalsamfundet. Formål Denne kodeks har til formål at afklare forventninger og afgrænsninger i samarbejdet mellem biblioteksansatte og frivillige. Definition af frivilligt arbejde xx Bibliotek tilslutter sig den definition af frivilligt arbejde som Social- og Integrationsministeriets Frivilligråd benytter og som er udarbejdet af John Hopkins: Når en person udfører et arbejde uden fysisk, økonomisk eller retslig tvang. Arbejdet skal som udgangspunkt være ulønnet, dog kan gives symbolsk honorering. Arbejdet skal udføres til gavn for andre end en selv og ens nærmeste familie. Hvad kan XX Bibliotek tilbyde den frivillige Den frivillige vil blive mødt med respekt og anerkendelse af de faglige medarbejdere. Den frivillige får mulighed for at bruge sine faglige og sociale færdigheder og kompetencer i samarbejde med bibliotekets ansatte. Den frivillige har mulighed for at foreslå aktiviteter. Hvad kan frivillige tilbyde xx Bibliotek Den frivillige bidrager med viden og engagement til løsninger og udvikling af aktiviteter. Den frivillige bidrager med ny inspiration og giver nye ideer til biblioteket. De frivillige er gode ambassadører for biblioteket og via deres netværk kan de udbrede kendskabet til biblioteket. Samarbejdet De gensidige forventninger skal være i fokus, og der skal være klare rammer for samarbejdet. 8 Frivillige på biblioteket en manual

9 Rekruttering, kompetencer og fastholdelse Den frivillige skal matche behovene for kompetencer i forhold til de aktuelle opgaver. Det skal tilstræbes, at der bliver så stor en bredde som muligt i forhold til køn, alder og baggrund. Det er vigtigt, at den frivillige føler ansvar for opgaverne. Dette har positiv betydning for fastholdelsen, og derfor skal de frivillige inddrages så tidligt som muligt i beslutningsprocessen omkring nye opgaver. Forventninger til den frivillige Samarbejdsaftalen angiver en række forventninger, som den frivillige gøres bekendt med. Forventninger til medarbejderne De biblioteksansatte skal i samarbejdet med de frivillige være motiverende og være med til at understøtte de frivilliges engagement. De ansatte skal møde de frivillige med åbenhed overfor de ideer, de frivillige bidrager med. En anerkendende kommunikation, både skriftlig og mundtlig er vigtig for samarbejdet. Den frivillige skal holdes velinformeret omkring bibliotekets tilbud, aktiviteter og nye tiltag. Jura Under arbejdet er den frivillige dækket af kommunens forsikring vedr. arbejdsulykker.el./ Under arbejdet er den frivillige ikke dækket af kommunens forsikring vedr. arbejdsulykker. Den frivillige skal selv undersøge egne forsikringsforhold. Den frivillige har selv ansvaret for at undersøge konsekvenserne omkring det frivillige arbejde, evt. ved kontakt til egen A-kasse, fagforening, jobcenter m.m. Frivillige på biblioteket en manual 9

10 Samarbejdsaftale med frivillige ved XX Bibliotek Ved indgåelse af denne aftale forpligter begge parter sig på at samarbejde i overensstemmelse med Kodeks for samarbejdet med frivillige på XX Bibliotek. Som frivillig ved XX Bibliotek er jeg indforstået med: At gøre mig bekendt med Kodeks for samarbejdet med frivillige på XX Bibliotek At udføre de aftalte opgaver At holde mig orienteret om vigtige forhold omkring opgaverne og biblioteket At bidrage til at skabe et positivt og inspirerende miljø, med respekt for borgerne, bibliotekets personale og de øvrige frivillige At melde afbud til min kontaktperson, når jeg ikke kan komme At give besked til min kontaktperson, hvis jeg ønsker en pause fra arbejdet, eller ønsker helt at stoppe som frivillig ved biblioteket At være opmærksom på, at oplysninger vedrørende biblioteksbrugere er fortrolige At acceptere, at jeg kan blive bedt om at stoppe som frivillig, hvis jeg ikke opfylder ovenstående forventninger At have modtaget nøgle nr. xx til biblioteket. Nøglen er personlig og må kun benyttes i forbindelse med aftalt frivilligt arbejde på biblioteket. Til underskrift for begge parter 10 Frivillige på biblioteket en manual

11 Frivillige på biblioteket en manual 11

12 Frivillige på biblioteket - en persona Ove er 62 år og tidligere folkeskolelærer, nu efterlønner. Interesserer sig for it, computere, fotografering og lidt lystfiskeri. Har ikke tidligere været flittig biblioteksbruger. Ove blev frivillig fordi en nabo fortalte at biblioteket manglede frivillige til at undervise indenfor it. Ove holder meget af sine undervisningstimer og han sætter stor pris på at være blevet en del af et netværk, så nu er han også begyndt at have vagttimer, her er han især ivrig med at hjælpe brugerne ved automaterne og at søge på nettet. Hans kendskab til litteraturen er ikke så stor, men han oplever at hans færdigheder til internettet og søgning via nettet, er en kompetence som brugerne gerne vil indvies i. Ove synes det er dejligt at bruge sin faglige it-viden og deltager gerne i de aktiviteter der foregår på biblioteket. Både undervisning og pasning af vagter. Ove er blevet hjulpet i gang med arbejdet på biblioteket, af en anden frivillig og det har været ok. Han har dog selv opsøgt en af bibliotekarerne for at blive bedre til at søge i bibliotek.dk og for at få mere at vide om e-reolen og netlydbog. Disse ting fortæller han nu om til brugerne. Ove har en bekymring omkring sin status som efterlønner, nu hvor han er frivillig på biblioteket. Han har fået det råd, at kontakte sin fagforening og a-kasse for at få klarhed over problematikken, men det har han ikke lige fået gjort. 12 Frivillige på biblioteket en manual

13 Ove er tilfreds med informationerne og kommunikationen, men kunne måske godt tænke sig et fastlagt mønster med et eller to årlige arrangementer med fagligt indhold for de frivillige, så man som frivillig bliver opdateret m.h.t. biblioteksverdenen. Ove har gjort sig nogle tanker om det at være frivillig på et bibliotek og samarbejdet med de ansatte: Vi er vant til det frivillige arbejde, men det er nyt, at vi skal ind og løfte samfundsopgaver som f.eks. biblioteksopgaver. Vi taler jo om, hvordan man får skabt et fælles ansvarsniveau, som man som borger er ansvarlig for og medskabende af. Det er en vanskelig proces.det er vigtigt, at man får en platform og nogle afgrænsninger for, hvad der hører til det ene eller det andet. Det gode i denne her proces er, at folk skal tage ansvar for sig selv. Jeg ser det som noget positivt, der er i gang, og det gør ingenting, at man skal lære at tage ansvar for selv at finde ud af, hvad der foregår og ikke bare skælde ud på kommunen. Den bedste påskønnelse er når brugerne man hjælper bliver glade og tilfredse og hvis man så også som frivillig kunne ønske sig noget nyt til det lokale bibliotek, ville det være en rigtig god påskønnelse til de frivillige mener Ove Frivillige på biblioteket en manual 13

14 Præsentation af samarbejdsmodeller Her præsenterer vi to samarbejdsmodeller, som er lavet ud fra projektgruppens erfaringer og anbefalinger. Derefter viser vi også en oversigt, som viser de frivilliges opgaver på de seks lokalbiblioteker. Den første samarbejdsmodel er organiseret med frivillige som koordinatorer, mens den anden er med biblioteksansatte som primære koordinatorer. Forskelligheden afspejler sig i oversigten over de frivilliges opgaver, men der er også visse arbejdsopgaver, der går igen ved hvert bibliotek. 14 Frivillige på biblioteket en manual

15 Samarbejdsmodel Tulipan Historien Denne model er med fordel anvendt ved lukningstruede filialer i mindre bysamfund, hvor der er/kan etableres en stærk frivilliggruppe med stort engagement. Filialerne var velbesøgte og med pænt stabilt udlånstal. Fordele: De to faglige koordinatorer er hinandens sparringspartnere og afløsere, det giver en tæt, ensartet og stabil kontakt mellem biblioteket og frivilliggruppen. De frivillige får stor grad af ejerskab til biblioteket. Modellen fungerer fint hvor der er 2 filialer og frivilliggrupper. Ulemper: Der kan være en risiko for informationstab undervejs fra de faglige koordinatorer og til frivilliggrupperne. Den frivillige koordinator kan let blive en flaskehals. Risiko for at frivilliggruppen bliver for stærk og lukket om sig selv og laver bibliotek for sig selv. Ved flere end 3 filialer vil denne model let blive sårbar med kun 2 faglig ansatte tilknyttet de frivillige. Vigtigt: Ved denne model er det vigtigt at frivilliggruppen er parat til at påtage sig en høj grad af ansvar og arbejdsopgaver, da der er tale om åbne biblioteker uden faglig betjening. Her kræves en frivillig, der er klar til at påtage sig koordinator-rollen. > Frivillige på biblioteket en manual 15

16 Organisering To Bibliotekarer er i fællesskab faglige koordinatorer for de frivillige ved selvbetjente biblioteker Den ene har hovedansvaret for de praktiske arbejdsopgaver Den anden har hovedansvaret for kommunikationen i form af udsendelse af nyhedsbreve. I fællesskab formidles den direkte kontakt til frivilliggrupperne, planlægger og afholder arrangementer for de frivillige med fagligt indhold, deltager i frivilliggruppernes møder efter behov og vejleder de frivillige i opgaveløsning, samt formidler information om de frivilliges arbejde til resten af organisationen. En frivillig koordinator for de frivillige ved hvert lokalbibliotek/arbejdsområde fungerer som tovholder/ kontaktperson der formidler den interne kommunikation i frivilliggruppen, udarbejder bemandingsplan. Har ansvaret for introduktion af nye frivillige. Indkalder til jævnlige møder i frivilliggruppen og sørger for referat og anden relevant information til de faglige koordinatorer. Procedure når en frivillig tilknyttes biblioteket Samtale - Introduktion af nye frivillige sker ved en samtale med den frivillige koordinator. - Der udleveres en oversigt over de øvrige frivillige, vagtplan, kodeks for samarbejdet med frivillige, samarbejdsaftale og velkomstbrev med praktiske oplysninger. - Der informeres om indhentning af Børneattest, hvis den frivillige gennem arbejdet kommer i berøring med børn. Mentor/sidemandsoplæring - Den enkelte frivillige bliver tilknyttet en gruppe af frivillige, der sørger for at oplære den nye frivillige i de opgaver gruppen skal løse og hjælper med den grundlæggende viden. Den frivillige introduceres til gruppen af den frivillige koordinator. 16 Frivillige på biblioteket en manual

17 Frivilligpleje Invitationer De faglige koordinatorer udsender invitationer til sociale arrangementer med fagligt indhold to gange årligt. Påskønnelse Anerkendelse i nyhedsbreve og ved personlig samtale med frivillige. Frivillige har også mulighed for at komme med ønsker til deres bibliotek. Ledelsen tager stilling til hvorvidt det kan bevilges. Fastholdelse Opgaverne skal tilpasses den enkelte frivillige. Nyhedsbreve Den faglige koordinator udsender nyhedsbreve direkte til alle frivillige ved lokalbibliotekerne ca. seks gange årligt. Disse nyhedsbreve indeholder nyt fra lokalbibliotekerne samt nye tiltag i bibliotekerne i x kommune siden sidst. Fællesarrangement To gange årligt tilrettelægges et fælles arrangement for alle frivillige ved bibliotekerne i x kommune. De faglige koordinatorer planlægger indholdet i samarbejde med biblioteksledelsen. Det kan være oplæring i supplerende viden og et let traktement. Strategi for kommunikation med frivillige Møder De frivillige koordinatorer ved hvert bibliotek indkalder til møder efter behov, men min. 2-3 gange årligt. En faglig koordinator inviteres efter behov. Frivillige på biblioteket en manual 17

18 Samarbejdsmodel Trekløver Historie 1 Denne model er med fordel anvendt ved en enmandsbetjent filial, der skulle skæres i åbningstid og hvor en stærk frivilliggruppe ønskede at opretholde en ekstra åbningsdag om ugen ud over den faglig betjente åbningstid. Fordele: Der er en høj grad af kommunikation mellem faglig kontaktperson og frivillige, de frivillige er flittige brugere af biblioteket og sætter fokus på de ansattes faglighed og de er vigtige sparrings- og samarbejdspartnere når nye initiativer sættes i værk. Samarbejdet frivillige og faglige imellem giver stor synergieffekt. Flere ting bliver muligt, når der er flere hænder til at løfte. Ulemper: Som ved alle stærke frivillige fællesskaber, kan der være risiko for at frivilliggruppen lukker sig om sig selv, og ikke er åben overfor for nye frivillige. 18 Frivillige på biblioteket en manual

19 Historie 2 Denne model er med fordel anvendt ved flere filialer der overgik til åbne biblioteker uden faglig betjening og hvor frivillige ønskede at give en hånd med, så der stadig var tidspunkter med mulighed for personlig betjening ved selvbetjeningsautomaterne. Filialerne havde haft vigende besøgstal og udlånstal i en årrække og frivilliggrupperne ønskede ikke at påtage sig et større ansvar, men gerne nye opgaver eks. i form af arrangementer Fordele: De biblioteksansatte kontaktpersoner har ansvar for koordinering for hver sin frivilliggruppe samtidig med at de er hinandens sparringspartnere. Den administrative koordinator påtager sig den overordnende koordinering og information, således sikres en ensartethed. Modellen fungerer fint hvor der er 3 eller flere filialer og frivilliggrupper. Ulemper: Der kan være en risiko for at den administrative koordinator har for lidt kontakt og dermed føling med hvad der sker i frivilliggrupperne. Der er også en risiko for at frivilliggrupperne ikke selv får håndteret skemalægning og andre praktiske ting og engagementet og gnisten måske derved forsvinder. Vigtigt: Denne model kræver tydelig kommunikation mellem kontaktperson og frivilliggruppe. > Frivillige på biblioteket en manual 19

20 Organisering 1 biblioteksansat administrativ koordinator fra biblioteket, sørger for nyhedsbreve, invitationer til arrangementer, planlægning af temadage samt ensartet påskønnelse. Sørger for at samarbejdet med frivillige kommer på dagsordenen ved både personalemøder og ledermøder. 1 biblioteksansat kontaktperson for hvert lokalbibliotek, hvor der er tilknyttet frivillige, står for den direkte kontakt, afholder møder lokalt efter behov og besøger lokalbiblioteket ugentlig. Skemalægning i fællesskab med frivilliggruppen. Procedure når en frivillig tilknyttes biblioteket Samtale Introduktion af nye frivillige sker ved en samtale med den ansatte kontaktperson og der vurderes hvorvidt den enkelte frivillige passer til opgaven. Den frivillige opfordres til at fremkomme med nye ideer til tiltag og opgaveløsning. Der informeres om indhentning af Børneattest, hvis den frivillige gennem arbejdet kommer i berøring med børn. Der udleveres: Kodeks for samarbejdet med frivillige, Samarbejdsaftale og arbejdsopgaver, en liste med arbejdsopgaver tilrettet det enkelte bibliotek og den enkelte funktion. Mentor/sidemandsoplæring Den frivillige tilbydes at deltage på en vagt med faglige medarbejdere, på et af de betjente biblioteker. Den frivillige tilbydes at være føl hos en erfaren frivillig. Mailgruppe Den ansatte kontaktperson sørger for at nye frivillige tilføjes en mailgruppe over frivillige. Frivilligpleje Invitationer Administrativ koordinator udsender til alle frivillige, invitationer til biblioteksarrangementer ca. 14 dage før et arrangement. 20 Frivillige på biblioteket en manual

21 Påskønnelse og gaver Frivillige har mulighed for at ønske noget til biblioteket gennem den lokale kontaktperson Den administrative koordinator står for administrationen af en ensartet påskønnelses-/ gavepraksis. Fastholdelse Det personlige møde er vigtigt. Opgaver, som kan varetages af frivillige, og som forbedrer bibliotekets service opprioriteres. De frivilliges egne ideer til nye tiltag og opgaveløsning prioriteres. Strategi for kommunikation med frivillige Møder De ansatte kontaktpersoner står for den direkte kontakt samt afholder møder lokalt efter behov. De frivillige opfordres til at være aktiv med nye ideer. Mailgrupper Administrativ koordinator opretter mailgrupper for de enkelte frivilliggrupper samt en samlet for alle frivillige til brug ved udsendelse af nyhedsbreve, invitationer m.v. Nyhedsbreve Administrativ koordinator udarbejder fælles nyhedsbreve med generelle fakta og nyt fra biblioteket. Disse suppleres med lokalt nyt af de lokale kontaktpersoner, både ansat og frivillig. Hjemmeside Administrativ koordinator sørger for publicering på bibliotekets hjemmeside, med oversigt over frivilligopgaver, også for at tiltrække nye frivillige. Frivillige på biblioteket en manual 21

22 Fælles for begge samarbejdsmodeller: Forventninger og krav Til medarbejderne Venlighed og opmærksomhed overfor de frivillige både i det personlige møde og ved telefonisk kontakt. Imødekommenhed overfor de frivilliges ideer til nye tiltag og opgaveløsninger. Kontaktpersonerne skal prioritere den direkte kontakt. Huske at de frivillige bliver informeret ved systemnedbrud eller anden uregelmæssighed der påvirker arbejdsgangen. Til ledelsen: Samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere skal være i fokus både i hverdagen og på personale- og ledermøder. De frivilliges indsats skal imødekommes med respekt og anerkendelse. Ledelsen har ansvaret for at indarbejde de frivillige i bibliotekets personalepolitik ligesom de frivillige skal gives mulighed for at ytre sig om deres arbejdssituation via en tilbagevendende APV-vurdering, - en frivillig-opgave-vurdering. Til de frivillige: De frivillige respekterer bibliotekets vision og værdigrundlag samt de ansattes faglige kompetencer og er bevidst om hvornår en forespørgsel videregives til en faglig ansat. De frivillige føler ansvar for opgaverne og lever op til samarbejdsaftalens punkter. 22 Frivillige på biblioteket en manual

23 Afsked med en frivillig: Hvis en frivillig ønsker at fratræde Efter mere end 2 år som frivillig gives en afskedsbuket/gave. Hvis det vurderes, at problemet ikke kan løses, må man tage afsked med den frivillige. Bibliotekschefen eller eventuelt en frivillig koordinator tager den endelige samtale. Med beskeden skal der være en begrundelse. Hvis en frivillig ikke passer ind Den frivillige koordinator eller den ansatte kontaktperson, tager en samtale med den frivillige. Ved samtalen drøftes de opgaver, som den frivillige ikke så godt magter eller hvori problemet måtte bestå. Det drøftes, om der er andre opgaver, den frivillige bedre kunne klare. Hvis problemet vurderes at kunne bedres, aftales at man taler sammen efter f.eks. to måneder. Frivillige på biblioteket en manual 23

24 De frivilliges arbejdsopgaver Oversigten viser de frivilliges forskellige arbejdsopgaver fordelt på de seks biblioteker. Tulipanmodellen Trekløvermodellen De frivilliges opgaver Sdr.Omme Vorbasse Engesvang Bording Ejstrupholm Nr.Snede Generelt: Åbne og lukke biblioteket x Vejlede brugere i brug af selvbetjeningscomputer x x x x x x Hjælpe med at finde materialer i biblioteket x x x x x x x x x x x x Hjælpe med at finde materialer på bibliotekets hjemmeside Hjælpe med at finde materialer på x x x x x x x x x x Formidle telefonisk forbindelse til en biblioteksmedarbejder Indkalde og afholde møder for frivillige. x x Materialer: Modtage afleveret materiale x x x x x x Sætte materialer på plads x x x x kørsel med materialer x x Udprinte reservationsliste x x x x Finde materiale på reservationsliste og lægge dem i kassen 24 Frivillige på biblioteket en manual

25 Sætte reservationer i nummerorden på hylde x x Skifte tidsskrifter ud x Bøder og gebyr: Hjælpe med at betale gebyrer på hjemmesiden x x x x x Udstillinger og arrangementer: Deltage ved arrangementer x x x Selv forestå arrangementer x x x Udarbejde og sende PR til pressen i samarbejde med bibliotekspersonale x x x Arrangere og stå for datastuer, evt. i samarbejde med andre x x Arrangere og stå for lektiecaféer x Lave udstilling x x Hænge opslag op på biblioteket x x Hænge opslag op ude i byen x x x Diverse praktiske opgaver: Rette bøger op på hylderne x x x x x x Rydde op x x x Rengøre hylder x x Tjekke forhal for gamle opslag x x Udarbejde vagtplan i samarbejde med bibliotekspersonale x x De frivillige er ansvarlig for udarbejdelse af vagtplan x x x x Praktisk hjælp ved omflytning og andre specielle opgaver x x x Give besked om tekniske / praktiske mangler x x x x x x Frivillige på biblioteket en manual 25

26 Frivillige på biblioteket en persona Marie er 73 år og pensioneret sygeplejerske. Maries interesser er sund kost, motion og sund levevis. Marie har altid dyrket gymnastik og spillet badminton og går stadig til gymnastik og svømning. Marie har hele sit liv været flittig biblioteksbruger, både til faglige emner om sundhed og mad og især til fritidslæsning, romaner, biografier og rejselitteratur. Marie blev enke for et år siden og hendes gode veninde fik hende med ind i frivilliggruppen på biblioteket. Marie er frivillig på biblioteket hver uge og nyder at give brugerne gode tips til romaner og biografier og brugerne er glade for Maries store kendskab til litteraturen som hun gerne fortæller længe og inspirerende om. Marie bryder sig ikke om at sætte materialer på plads, men vil meget gerne være med til at lave arrangementer. Når Marie har en vagt på biblioteket, er hun ofte i telefonisk kontakt med en fagligt ansat, da der er mange ting som Marie er usikker omkring. Hun synes altid hun får en venlig og imødekommende hjælp fra de faglige. Det er hun meget glad for, men mener også at det er forventeligt. Vi har bibliotekarerne med os, men jeg kan godt som frivillig være lidt skræmt over at se, hvordan det ville se ud, hvis ikke vi havde vores faglige bibliotekspersonale, der hele tiden kommer med de nødvendige input, hvilket vi frivillige ikke er klædt på til, og det er vigtigt at holde fast i. 26 Frivillige på biblioteket en manual

27 Den oplæring hun fik da hun startede som frivillig var fra en bibliotekar og samtidig fik hun udleveret en skriftlig opgavebeskrivelse. Marie synes ikke dette er helt tilstrækkeligt. Dels kan hun ikke huske alle de ting hun fik fortalt første gang og dels forstår hun ikke helt det som står i opgavebeskrivelsen. Marie ville gerne have lidt mere oplæring og hyppigere informationer og mails fra sin kontaktperson blandt de faglige. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne melde os til undervisning i de digitale tilbud med hensyn til lån af bøger etc. Vi kunne godt bruge en genopfriskning...jeg ville være tryg ved, at vi tog en opfølgning to gange årligt. Samværet og kommunikationen i frivilliggruppen fungerer fint synes Marie. At kunne gøre brugerne glade for de ideer til læsning som hun giver dem, er afgørende for Maries engagement i frivilliggruppen. For mig er anerkendelse det, at se en bruger, der har set lyset = at her ligger der nogle muligheder, som man ikke har set før Frivillige på biblioteket en manual 27

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige

Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige Indledning Idéen til pixiguiden er opstået hos deltagerne på det faglige Udviklingsforum: Frivillige på bibliotekerne

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Intelligent Materiale Styring

Intelligent Materiale Styring Intelligent Materiale Styring Hindsgavl 29. maj 2015 Special konsulent Britta Bitsch, Borgerservice og biblioteker, Aarhus Aarhus Kommunes Biblioteker Hovedbibliotek 18 Lokalbiblioteker Udvikling af bibliotekerne

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere