Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge."

Transkript

1 Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At medvirke til den løbende kvalitetsudvikling på den enkelte institution. Tilsynsrapport for Tilsynsførende Helheden Pædagogisk Konsulent Lone Bjerg Tilsynet udført 5.marts 2012 Forrige tilsyn udført 18. maj 2011 Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148 Pædagogik Konsulent Hanne Hvitved Lone Bjerg Struktur og deltagere ved tilsynet Indhentet skriftligt materiale forud for tilsynsbesøget Rundvisning af de fysiske lokaler, interview med ledere, personale og unge. Der er indhentet opdateret personaleliste forud for tilsynet. Sammenfattende vurdering Helheden er et socialpsykiatrisk bo og behandlingstilbud for unge mellem år. De arbejder meget fagligt med tæt kontakt til psykiatrisk lægekonsulent, i forhold til medicinering. Arbejdet med den unge tager udgangspunkt i den unge selv og der arbejdes med en anerkendende tilgang og med bodynamic hvor kroppen er i fokus. Der er et samlet værdi grundlag fra ledelse til personale, og ud til de unge. De arbejder meget fagligt, men med plads til den enkelte. 1

2 Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte unge, for at få den unge til at få ejerskab af sin egen hverdag. Der har i en periode været vigende belægning, hvilket har betydet at personalet har været meget fleksibelt i forhold til arbejdsplaner, og i forhold til at være tilknyttet både unge og voksen afdelingerne. I administrationen er der omlagt arbejdsopgaver. Der har dog på det seneste været øget indskrivning af unge, således at indskrivningerne svarer til budgettet. Der er en meget engageret ledelse, personale og unge gruppe, hvor det opleves at alle arbejder for at det er et godt sted for unge at være. Det vurderes at der arbejdes meget positivt med at få de unge til at deltage i det drift orienterede tilsyn, hvilket var tydeligt ved at alle indskrevne unge deltog og, og at de var forberedte til det. Tilsynet vurderer at Helheden udfører et kvalificeret, socialpædagogisk og socialpsykiatrisk arbejde med unge i denne målgruppe. Bemærkninger til tilsynsrapporten Lederes bemærkninger Generelt om institutionen Helheden er et socialpsykiatrisk bo og behandlingstilbud, som har eksisteret siden Tilbuddet er særligt målrettet til unge, fra 15 år og til voksne fra 18 år, med psykiatriske lidelser. Døgnanbringelse: Afdeling for 8 unge, med mulighed for undervisning Afdeling for 13 voksne, med udslusning og botræning. Dagtilbud: Behandling: Målgruppen er Et alternativ til døgnanbringelse for de omkringliggende kommuner. Psykiatrisk behandling, samtale og kropsterapi i form af coaching, og bodynamic. Unge fra år. Der føres særskilt tilsyn med voksen afdelingen. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, uden udadreagerende impulsadfærd, (personlighedsforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline-problematik, spiseforstyrrelser, 2

3 m.m.) Særlige psykiske lidelser / tilstande, som kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem, (f.eks. psykotiske tilstande: skizofreni, endogen depression, autisme, Aspergers syndrom, stofbetingede psykoser). Stofproblemer, uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed. Det overordnede formål med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats på Helheden er, at støtte den enkelte beboer i at blive i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det teoretiske grundlag for den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats baserer sig på følgende teorier og metoder: Appreciative Inquiry (AI)AI defineres som, en anerkendende tilgang, hvor der fokuseres på ressourcer og på det, der fungerer godt. Driftsmæssige forhold Ledelse Hjemmeside/ tilbudsportalen Økonomi Normering / Belægning Målgruppens sammensætning Arbejdstidstilrettelæggelse Fysiske rammer Pædagogisk tilgang Der arbejdes hele tiden med hjemmesiden. Der arbejdes med at opdatere vedtægter. Det skal drøftes med bestyrelsen om regnskabet skal ligge på hjemmesiden. Der mangler pt. et medlem i bestyrelsen, der forsøges at finde fx i erhvervslivet forskermiljøet. Ann og Svend er ikke med i bestyrelsen. Tilbudsportalen er opdateret. Der er balance i budget, med et overskud. Det er et forsøg med at beregne budget i forhold til 6 beboere. Administrations personale er blevet en del af arbejdsplanen. Det har været en klar hensigt at spare på alle poster. Der bliver lavet status hver måned. Der er brug for overskud, i forhold til at det er planen at Fonden skal købe alle ejendomme. Normering er 8, budget er på 6. der er 1 fri plads. Alle er inden for målgruppen, det er en gruppe som passer godt sammen. Der er en fast 14 dags rulleplan, som en medarbejder og Svend er den ansvarlige for. Største del af gruppen har vagter i begge afdelinger. Der er fast 2 personale om aftenen. Der er døgnvagter i weekenden. De fysiske rammer er meget velholdte og de kreative værksteder bruges både i undervisningen og i deres fritid. Bodynamic er en behandlingsform, der bygger på psykoterapeutiske samtaler og øvelser, hvor der, med fokus på individuelle ressourcer, 3

4 arbejdes med kropsbevidsthed, grænsesætning, kontaktfærdighed og kommunikation.der er fokus på ressourcer, der er individuelle ugeplaner. Ugeplaner er et vigtigt arbejdsredskab. De unge er selv med til at lave alt skriftligt materiale. Personalet planlægger den fremtidige strategi hvorefter det præsenteres for den unge, for at skabe inddragelse. Deres funktionsbeskrivelse er de selv med til at beskrive. Hvis den unge ikke er enige med personalet beskrives det separat. Relationsarbejde via sms er blevet en del af hverdagen. Der arbejdes ud fra den enkelte, nogle har brug for mere tydelige voksne. Det er vigtigt at alle ansatte bliver i deres rolle, i forhold til pædagogik og ledelse. Der er pt. et samarbejde med bokseklubben i den nærliggende by. Det er der specielt to drenge som profiterer af. Personalesituation Der er lige ansat en medarbejder med social og sundheds assistent uddannelse. Der er pt. brug for en kvinde til, blandt andet, at skabe hygge udover det faglige. Kompetencer, personalegennemstrømning og sygefravær Sygefravær ligger nede på 1 2 %. Der har været en langtidssygemelding, hvilket har betydet at der har været en del vikarer inde. Der er bruges faste vikarer ved ekstra bevilling på en ung 6 timer dagligt. Personalet kendskab til regler og retningslinjer Der er en personale håndbog, den bliver jævnligt gennemgået. Der er en lang introduceret liste ved ny ansættelser, og der er specielt fokus på det i de første 14 dage i introduktionen. Kompetenceudvikling/uddannelse Der er en ansat som har fået uddannelse i vejlederuddannelsen for social og sundhedsassistenter. Der er pt. ikke planlagt mere, men der holdes hele tiden fokus på relevante uddannelser. Bodynamic er ikke 4

5 muligt at uddanne sig her i landet mere, kun muligt i udlandet hvilket betyder at det stilles i bero med uddannelse indenfor Bodydynamic. Samarbejde med bestyrelse Ann og Svend er med til møder 4 gange i året. Der er kontakt á hoc ved konkrete situationer. Fødevarekontrol Kost politik Medicinhåndtering Brandtilsyn dato /fokuspunkter APV- dato / fokuspunkter Magtanvendelse antal / drøftelse Der er ingen krav for egen kontrol. Der er en overordnet kostpolitik i kantinen. Der arbejdes hele tiden med kostpolitikken på de enkelte afdelinger. Der er udarbejdet en medicin standard, det er kun sundhedsfagligt personale der doserer medicin. Tre medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelsefra og Svend mødes i medicin gruppe fire gange i året. Der laves stikprøve prøve kontrol, det er ofte studerende der får opgaven, fordi de som udenforstående kan være obs på processer. Der er brandtilsyn en gang i året. Der skal planlægges en brandøvelse for nye ansatte og beboer. Der skal planlægges et første hjælp kursus for både personale og beboer. Der er lige lavet APV, den er ikke evalueret, men skal det inden næste persoanle møde. Der er pt. ikke nogen fokuspunkter. Drøftelse af konkret magtanvendelse og generelt. Opfølgning på tidligere tilsyn Udviklingspunkter Der er ingen opfølgning på tidligere tilsyn. Der arbejdes stadig på at få teori og praksis til at være en samlet enhed. Institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige praksis Personale 4 medarbejder 1 pædagog, 2 social og sundhedsassistent 1diakon. Pædagogisk/behandlingsmæssig metode tilgang Den anerkendende tilgang, behandlingsmæssigt er det Bodydynamic. De fleste har den 1 årige uddannelse, 1 har den 3 årige. Der er en fælles holdning til at bruge de redskaber der bruges. Det kan være godt at bruge tilgangen, hvor det 5

6 kan være svært at bruge ord. De unge lærer at bruge de forskellige øvelser for at få det bedre. I relationsarbejdet er relationen det vigtigste redskab, det er grundlaget for at få de unge til at deltage i både bodydynmic og i hverdagen. Pædagogisk/behandlingsmæssig praksis Omsorg Inddragelse af den unge / netværk arbejde Igennem den anerkendende tilgang, i forhold til at skabe relationer. Anerkende hvis en ung har det dårligt. Der arbejdes hele tiden med nye muligheder. Der bruges ugeplaner til at give struktur, hvor de unge er med til at planlægge deres hverdag. Det opleves at de unge tager mere ansvar for deres egen ugeplan, og er gode til at melde til og fra. Der bruges flere redskaber fx sms - at hente dem - at blive ved at give en platform at vende tilbage til. Personalet oplever at der er plads til at tænke ud af boxen. I forhold til relationsarbejde, er de blevet undervist af en psykolog.. Der skrives et månedsbrev på mail sammen med den unge, som sendes til familie og netværk. Skole Fritid Der holdes årligt julefest med nuværende beboer og tidligere beboer, ansatte med familie, og det blevet en tradition der holdes i hævd. Der holdes desuden en sommerfest for elever i undervisningstilbuddet, hvor pårørende inviteres.der er mulighed for familie at kan overnatte og være med i weekenden. Der er mulighed for at de kan få samtaler med terapeuten for at snakke om det at have et syg barn og hvordan de selv har det. Der er et undervisningstilbud, hvor de unge undervises af uddannede lærere, der er mulighed for ekstern undervisning på ungdomsskole. Det er muligt at tage enkeltfag på VUC. Eleverne får ofte meget høje karakter men det er det sociale og de personlige problemstillinger der er barrierer i forhold til at gå i en folkeskole. 6

7 Husregler Arbejdet med børnenes handleplaner, herunder sikring af sammenhængen i behandlingsarbejdet Skriftlig dokumentation af det pædagogiske/behandlingsmæssige arbejde Jeres primære eksterne samarbejdes partner Det kan være svært for de unge at deltage i en fritidsinteresse, bla. ridning knallert kørekort. Der er pt. et bokseprojekt hvor både personale og beboer deltager. Der er et tilbud om deltage i motionscenter både i Esbjerg og Darum. Der bruges ulønnede praktikker, bla. Børnehave og murer. Der er en husregel om at de ikke må indtage alkohol, de må ikke indtage andre inforiserende stoffer. Der skal være ro kl. 23. Det er blevet et bedre redskab for personalet. Ud fra handleplaner planlægges den pædagogiske plan, med en samarbejdsafttale med den unge. Der bliver sendt en funktionsbeskrivelse til rådgiver inden hvert statusmøde. Det er meget individuelt hvor tit, men der er mulighed for at lave tillæg. Beboerne er selv med til at skrive materialet, det er et samarbejde og det bliver til en status for den unge. Der er udtalelse med fra skole lærer, terapeut, og vedrørende medicin. Børne & unge psykiatri. Hver måned er der fast planlagt at en psykiater kommer og holder møde med alle de unge enkeltvis. Der deltager et personale. Den praktiserende læge bruges til det somatiske. Magtanvendelse / holdning på afdelingen Supervision / Sparring Holdningen er at det skal begrænses. Det må kun bruges som nødværge. Det er i affekt. Der lavers ikke magtanvendelse grundet tingskade. Der drøftes en konkret magtanvendelse, magtanvendelse som en generel snak. Der er aftalt at konsulenten deltager ved et personalemøde i marts måned, hvor det drøftes yderligere. 7

8 Efteruddannelse / kursus muligheder Der er ekstern supervison, ca. 5 gange årligt. Aktuelt bruges en supervisor fra Bodydynamic International. Det er planlagt som gruppesupervision, og der er mulighed for at få individuel supervison. Der er en lille gruppe som coacher i persoanle gruppen, hvor der er mulighed for andre at deltage. Der er mulighed for relevante kurser og efteruddannelse. Samarbejde med ledelse Samarbejde med kollegaer Klagesager Der er et godt samarbejde, åben dialog. Ann er meget direkte i sin fornemmelse for sine medarbejdere. Der er et godt samarbejde, og forskellighed. Der er blevet afskediget nogle kollegaer, hvilket har givet meget arbejdsro. Der har været en anonym henvendelse omkring en undring af Helhedens organisation, og bekymring for arbejdsmiljø. Der har været en meget tæt dialog med ledelsen og planlagt deltagelse af konsulent ved personalemøde i marts. De unge Deltagere: 6 unge. 17 x 17 x 16 x 16 x 17 Hvor lang tid har i boet her? Har i en særlig kontakt person? Har i alle et skoletilbud? Siden december 1 ½ år, 7 måneder.. 7 måneder 5 måneder. Alle har en primær person, som har ugesamtaler. hvis man har brug for at snakke med en anden, er det ok. Det fungerer godt., det er muligt at få en ny, hvis man ikke kan sammen med sin primær. De oplever ikke at der er begrænsninger, de voksne forsøger altid at finde en god løsning. Der er en fast vagtplan for personalet, det er vigtigt for nogle unge og for andre ikke. Alle 5 deltager i undervisning på Helheden, en med mange fag, andre med mindre. Der bruges faglokaler i den nærliggende kommunale skole. De unge fortæller om deres oplevelser med tidligere skolegang. 8

9 Kender i jeres rådgiver? Kommer jeres rådgiver og snakker med jer? Der er kendskab til den enkelte rådgiver, der er holdt opfølgningsmøder. Der er ikke en oplevelse at det person rettede tilsyn er tydeligt for den unge. Hvad kan der ske, hvis i laver noget i ikke må/ikke overholder aftaler? Er der Husregler her på institutionen? Er der nogle af jer som har været ude for en magtanvendelse? Hvad kunne i evt. tænke jer var anderledes? Bodydynamich Hvad er det bedste ved at bo her? En ung vil gerne snakke med os selv. Det er individuelt, en har prøvet at blive sendt hjem. Det er ofte at der er en samtale om det skete. Hvis de ikke er hjemme til tiden, ringer personalet for at finde ud af hvor man er. Det var hæsligt at komme hjem på en tænkepause. Ville hellere have haft stue arrest. En snak omkring det. Der bliver ringet til forældre hvis det er noget personalet vurderer de skal orienteres om. De er alle kendt med husregleren. De unge vil gerne have dyr fx kat eller hund. Nogle må gerne have hamster. Der er to der har været ude for en magtanvendelse. En fortæller at det var rigtig ubehageligt at være udsat for det. En fortæller at hun oplevede at det ikke blev taget alvorligt En kunne godt have tænkt sig at få reglerne at vide med det samme, det var svært at flytte ind og få et overblik med det samme. Ville ikke gøre noget forkert. Bedre rådgivning og information. En fik meget information om stedet inden tiden. En har prøvet det en gang, skulle lære at sætte en grænse. De unge kan ikke fortælle om behandlingen med bodydynamic. Venskaber at få en chance til at komme væk fra sine forældre en chance for at få sin skolegang færdigt. Den unge vil gerne drøfte en konkret problemstilling. Generel vurdering Tilsynet vurderer, at det er gode fysiske rammer de unge har. De er vel holdte og de virker hyggelige at komme ind i. Der arbejdes meget fagligt på Helheden både med bodydynamic og med at inddrage de unge i deres hverdag. Vi oplever at der er 9

10 sammenhæng mellem det ledelse, ansatte og de unge fortæller. Dog er det ikke kendt for de unge at der arbejdes meget med bodydanimic, dette kan skyldes flere ting som ledelsen bør være opmærksom på. Personalet er nu en ny samlet gruppe, som er meget faglige og hele tiden arbejder med at kvalificere deres arbejde. Der arbejdes meget professionelt mellem ledelse og bestyrelse. Ledelsen er meget opmærksomme på arbejdsmiljø, medicin håndtering, opdatering af personale håndbog og Tilbudsportalen. Der et meget tæt samarbejde mellem konsulenten og ledelsen igennem hele året, både i forhold til nye beboere, anonym henvendelse og andre relevante problemstillinger. Det vurderes at Helheden laver et fagligt forsvarligt arbejde med de unge som er indskrevet på Helheden. Esbjerg, den 27 marts 2012 Lone Bjerg Pædagogisk konsulent 10

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere